LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

aPLINKOS APSAUGOS KOMITETAS

 

PAGRINDINIO KOMITETO PAPILDOMA IŠVADA (1)

DĖL GAUTŲ NAUJŲ PASTABŲ IR PASIŪLYMŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS MEDŽIOKLĖS ĮSTATYMO NR. IX-966 5 STRAIPSNIO PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 15¹, 152 STRAIPSNIAIS IR PRIEDU ĮSTATYMO PROJEKTUI

nr. xivp-1457(2)

 

2023-06-14 Nr. 107-P-21

Vilnius

 

1. Komiteto posėdyje dalyvavo: komiteto pirmininkė Aistė Gedvilienė, komiteto nariai: Kasparas Adomaitis, Aidas Gedvilas, Ligita Girskienė, Petras Gražulis, Linas Jonauskas, Justinas Urbanavičius, Tomas Tomilinas, Romualdas Vaitkus, Andrius Vyšniauskas.

2. Seimo kanceliarijos Teisės departamento išvados ir kitų ekspertų pasiūlymai: negauta.

3. Subjektų, turinčių įstatymų leidybos iniciatyvos teisę, pasiūlymai:

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

Pastabos

Pasiūlymo turinys

Komiteto nuomonė

Argumentai,

pagrindžiantys nuomonę

str.

str. d.

p.

1.

Seimo nariai

 Ieva Pakarklytė, Monika Ošmianskienė, Silva Lengvinienė, Marius Matijošaitis,

Tomas Vytautas Raskevičius,

Morgana Danielė, Ewelina Dobrowolska, Aušrinė Armonaitė, Kasparas Adomaitis, Vytautas Mitalas 2023-05-24

2

 

 

 

Argumentai:

Lietuvos Respublikoje medžioklė naudojant naktinius taikiklius šiuo metu draudžiama Aplinkos ministro įsakymu nenumatant išlygų. Šis draudimas galioja siekiant užtikrinti pakankamą gamtos apsaugą – jis laukiniams gyvūnams suteikia galimybę bent jau nakties metu nebūti aktyviai veikiamiems žmonių veiklos ir nuo jos pailsėti. Intensyvi medžioklė tiek dienos, tiek nakties metu sukurtų gyvūnams nuolatinės žmonių veiklos keliamos įtampos sąlygas, kurios ilgainiui turėtų neigiamų pasekmių laukinių gyvūnų būklei.

Todėl siūloma, kad šiuo įstatymo projektu Lietuvos Respublikos Seimui iš Aplinkos ministro perimant teisę nustatyti draudžiamus ir leidžiamus naudoti įrankius medžioklėje, draudimas naudoti naktinius taikiklius turi likti nenumatant jų naudojimo išlygų.

Už medžioklės reglamentavimo įgyvendinimo kontrolę atsakinga Aplinkos ministerija 2023 m. gegužės 17 d. Aplinkos apsaugos komiteto posėdyje svarstant šio įstatymo projektą pateikė poziciją, kad nepalaiko siūlymo numatyti atvejus, kuriais naktinių taikiklių ir jų priedų naudojimas medžioklėje nėra draudžiamas. Vienas iš argumentų, kuriais Aplinkos ministerija grindžia šią poziciją – nebūtų praktinių galimybių veiksmingai kontroliuoti, kad naktiniai taikikliai yra naudojami medžiojant tik tuos gyvūnus, kuriuos nurodo šis įstatymo projektas, tai yra gyvūnus, kurie nėra išvardinti Europos laukinės gamtos ir gamtinės aplinkos apsaugos konvencijos (Berno konvencijos) II ir III priedėlių sąrašuose.

Atsižvelgiant į svarbą užtikrinti pakankamą laukinių gyvūnų gerovę ir į tai, kad už įstatymo nuostatų įgyvendinimą atsakinga ministerija laikosi pozicijos, kad efektyviai kontroliuoti naktinių taikiklių naudojimą medžioklėje tik tokiu būdu, koks numatytas įstatymo projekto nuostatose, ministerija ir jai pavaldžios institucijos neturi galimybių, siūloma įstatymo projekte palikti nuostatą, draudžiančią medžioklę naudojant naktinius taikiklius nenumatant išlygų.

Pasiūlymas:

Pakeisti įstatymo projekto 2 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

2 straipsnis. Įstatymo papildymas 151 straipsniu

Papildyti Įstatymą 151 straipsniu:

„151 straipsnis. Draudžiami medžioklėje naudoti įrankiai ir priemonės

Draudžiama medžioklėje naudoti šiuos įrankius ir priemones:

1) automatinius šaunamuosius ginklus;

2) elektros aparatus, skirtus gyvūnams apsvaiginti ar užmušti;

3) sprogmenis, nuodus, užnuodytą ar anestezuojantį jauką arba jaukui ir masalui naudoti gyvus gyvūnus;

4) dūmus, dujas ar ugnį gyvūnams varyti iš jų slėptuvių;

5) naktinius taikiklius ir jų priedus, pritvirtintus prie optinių taikiklių, medžiojant medžiojamuosius gyvūnus, išvardytus Europos laukinės gamtos ir gamtinės aplinkos apsaugos konvencijos (Berno konvencijos) II ir III priedėlių sąrašuose, išskyrus atvejus, kai Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba įstatymų nustatyta tvarka paskelbia gyvūnų užkrečiamųjų ligų epizootijas ir (ar) nustato papildomas gyvūnų gausos reguliavimo priemones – atskirų gyvūnų rūšių gausos mažinimą siekiant užkirsti kelią užkrečiamosioms ligoms plisti arba kai taikomos išimtys Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių įstatymo nustatyta tvarka;

6) kilpas gyvūnams gaudyti;

7) veidrodžius ar kitas akinamąsias priemones, dirbtinius šviesos šaltinius, išskyrus prie šautuvo pritvirtintus prožektorius, kai medžiojami šernai, lapės, mangutai, paprastieji meškėnai, kanadinės audinės, nutrijos ir ondatros, medžiojama su šunimis arba ieškoma sužeistų žvėrių;

8) pusiau automatinius šaunamuosius ginklus, kurių dėtuvėse telpa daugiau kaip 2 šoviniai (pusiau automatinius šautuvus, kurių dėtuvėse telpa daugiau kaip 2 šoviniai, leidžiama naudoti medžioklėje, jeigu dėtuvėse įtaisyti ribotuvai, neleidžiantys panaudoti daugiau kaip 2 šovinių), arbaletus ir kitus templinius ginklus;

9) elektrinius, elektroninius ar magnetinius garso atkūrimo prietaisus gyvūnams vilioti;

10) graižtvinių ginklų neekspansyvias kulkas medžiojant kanopinius žvėris;

11) visų dydžių šratus ir grankulkes medžiojant kanopinius žvėris;

12) švininius arba švino junginių turinčius šratus paukščiams medžioti;

13) šovinius, neturinčius būtinos šaudmens energijos: medžiojant stirnas – graižtvinių ginklų šovinius, kurių kulkos energija 100 m atstumu yra mažesnė kaip 1 000 J; medžiojant danielius, antramečius šernus ir jauniklius – graižtvinių ginklų šovinius, kurių kulkos energija 100 m atstumu yra mažesnė kaip 2 000 J; medžiojant briedžius, tauriuosius elnius ir suaugusius šernus – graižtvinių ginklų šovinius, kurių kulkos energija 100 m atstumu yra mažesnė kaip 2 500 J;

14) tinklus paukščiams gaudyti, klijus, kablius ir kitus įrankius ar priemones, kurie neįvardyti kaip leistini.“

Pritarti

Balsavimo rezultatai:

už – 6, prieš – 2, susilaikė – 2.

 

2.

Seimo nariai

 Ieva Pakarklytė, Monika Ošmianskienė, Silva Lengvinienė, Marius Matijošaitis,

Tomas Vytautas Raskevičius,

Morgana Danielė, Ewelina Dobrowolska, Aušrinė Armonaitė, Kasparas Adomaitis, Vytautas Mitalas 2023-05-24

3

 

 

 

Argumentai:

Atsižvelgiant į tai, kad pirmuoju pasiūlymu siūloma naktinius taikiklius ir jų priedus įtraukti į draudžiamų medžioklės įrankių ir priemonių sąrašą nenumatant išlygų, atitinkamai siūloma naktinius taikiklius ir jų priedus išbraukti iš leidžiamų medžioklės įrankių ir priemonių sąrašo.

Pasiūlymas:

Pakeisti įstatymo projekto 3 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

„3 straipsnis. Įstatymo papildymas 152 straipsniu

Papildyti Įstatymą 152 straipsniu:

„152 straipsnis. Leidžiami medžioklėje naudoti įrankiai ir priemonės

Leidžiama medžioklėje naudoti šiuos įrankius ir priemones:

1) ilguosius graižtvinius ir lygiavamzdžius ginklus su optiniais taikikliais ar be jų;

2) B ir C kategorijų trumpuosius šaunamuosius ginklus, kai siekiant nutraukti kančias pribaigiamas sužeistas ar sužalotas arba gyvagaudžiais spąstais pagautas medžiojamasis gyvūnas;

3) tinklus, graibštus, gaudykles, užtikrinančius gyvo ir nesužeisto gyvūno pagavimą;

4) selektyviuosius spąstus, užtikrinančius staigią pagauto gyvūno žūtį;

5) medžioklinius durklus, kai siekiant nutraukti kančias pribaigiamas sužeistas ar sužalotas medžiojamasis gyvūnas;

6) iškamšas, profilius, muliažus, krykštes, natūralios kilmės masalą, feromoninius ir cheminius jaukus, vilioklius, vilbynes;

7) peilius, vėliavėles;

8) medžioklinius šunis, plėšriuosius paukščius, žirgus;

9) žiūronus, naktinio stebėjimo prietaisus, stacionarius ar kilnojamus tykojimo bokštelius ir dirbtines priedangas, slėptuves;

10) sausumos ir vandens transporto priemones;

11) prožektorius, pritvirtintus prie šautuvo, medžiojant šernus, lapes, mangutus, paprastuosius meškėnus, kanadines audines, nutrijas ir ondatras ar ieškant sužeistų žvėrių;

12) naktinius taikiklius ir jų priedus, pritvirtintus prie optinių taikiklių, medžiojant medžiojamuosius gyvūnus (išskyrus paukščius), kurie nėra išvardyti Europos laukinės gamtos ir gamtinės aplinkos apsaugos konvencijos (Berno konvencijos) II ir III priedėlių sąrašuose.

Pritarti

Balsavimo rezultatai:

už – 6, prieš – 2, susilaikė – 2.

 

 

Komiteto pirmininkė                                                              (Parašas)                                                                      Aistė Gedvilienė

 

 

 

biuro patarėja Jolita Jakučionytė