2017-03-07

 

PASIŪLYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINIŲ PASLAUGŲ ĮSTATYMO NR. X-493 2, 9, 13, 18, 19, 34 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 191 STRAIPSNIU

ĮSTATYMO

PROJEKTO Nr. XIIiP-293(2)

 

 

Siūloma keisti

 

Pasiūlymo turinys

 

 

Straipsnis

Straipsnio dalis

Punktas

1

3

 

Argumentai:

Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo 2 straipsnio 13 dalyje nustatyta, kad Vaikus globojanti šeima – sutuoktiniai (ar vienas gyvenantis vyresnis kaip 21 metų asmuo), įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka prižiūrintys ar globojantys (besirūpinantys) nesusietus giminystės ryšiais likusius be tėvų globos vaikus, socialinės rizikos vaikus, vaikus su negalia.” Siūlytina tobulinti galiojančią nuostatą ir išbraukti šioje sąvokoje įrašytą išlygą, kad vaikus globojančia šeima negali būti laikomi asmenys, teisės aktų nustatyta tvarka prižiūrintys ar globojantys (besirūpinantys) be tėvų globos likusius vaikus, socialinės rizikos vaikus, vaikus su negalia, su kuriais yra  susieti giminystės ryšiais.

Šis reguliavimas yra svarbus šio įstatymo 9 straipsnio taikymo atveju, nustatančiu, kad atskirais savivaldybės institucijos nustatytais atvejais, kai vaikus prižiūri ar juos globoja (jais rūpinasi) vaikus globojančios šeimos arba kai bendrąsias socialines paslaugas ir socialinę priežiūrą asmeniui (šeimai) yra veiksmingiau organizuoti pinigais, vaikus globojančiai šeimai arba asmeniui (šeimai) gali būti mokama piniginė išmoka – pagalbos pinigai.

Pasiūlymas:

3. Buvusias 2 straipsnio 2–1213 dalis laikyti atitinkamai 4–1415 dalimis.

1

4

N

Pasiūlymas:

4. Pakeisti 2 straipsnio 13 dalį:

13. 15. Vaikus globojanti šeima – sutuoktiniai (ar vienas gyvenantis vyresnis kaip 21 metų asmuo), įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka prižiūrintys ar globojantys (besirūpinantys) nesusietus giminystės ryšiais likusius be tėvų globos vaikus, socialinės rizikos vaikus, vaikus su negalia.”

1

4

 

Pasiūlymas:

4. 5. Pakeisti 2 straipsnio 10 dalį ir ją išdėstyti taip:

„9. Socialinės rizikos šeima – šeima, kurioje auga vaikų iki 18 metų ir kurioje bent vienas iš tėvų piktnaudžiauja alkoholiu, narkotinėmis, psichotropinėmis ar toksinėmis medžiagomis, yra priklausomas nuo azartinių lošimų, dėl socialinių įgūdžių stokos nemoka ar negali tinkamai prižiūrėti vaikų, naudoja prieš juos psichologinę, fizinę ar seksualinę prievartą, gaunamą valstybės paramą panaudoja ne šeimos interesams ir todėl iškyla pavojus vaikų fiziniam, protiniam, dvasiniam, doroviniam vystymuisi bei saugumui. Socialinės rizikos šeimai priskiriama ir šeima, kurios vaikui įstatymų nustatyta tvarka yra nustatyta laikinoji globa (rūpyba) arba (ir) laikinai apribota tėvų (tėvo ar motinos) valdžia.“

 

Teikia:

 

 

 

Seimo narys                                                                                                     Julius Sabatauskas

 

 

 

 

 

Seimo narė                                                                                                      Rimantė Šalaševičiūtė