LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

V (RUDENS) SESIJOS

VAKARINIO posėdžio NR. 235

STENOGRAMA

 

2018 m. lapkričio 20 d.

 

Pirmininkauja Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininko pavaduotojai
I. ŠIAULIENĖ ir A. NEKROŠIUS

 

 


 

PIRMININKĖ (I. ŠIAULIENĖ, LSDDF*). Ger­bia­mi ko­le­gos, pra­de­da­me lap­kri­čio 20 die­nos Sei­mo va­ka­ri­nį ple­na­ri­nį po­sė­dį. (Gon­gas) Re­gist­ra­ci­ja. Pra­šau re­gist­ruo­tis.

Už­si­re­gist­ra­vo 54 Sei­mo na­riai. Ger­bia­mi ko­le­gos, ry­ti­nio po­sė­džio me­tu tie­siog bu­vo to­kia tech­ni­nė klai­de­lė po­sė­džio pir­mi­nin­ko. Mes tie­siog dėl pro­to­ko­lo tu­rė­tu­me pa­tiks­lin­ti, jog dėl Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Vals­ty­bi­nio so­cia­li­nio drau­di­mo fon­do 2017 me­tų kon­so­li­duo­tų­jų ata­skai­tų rin­ki­nio pa­tvir­ti­ni­mo“ pro­jek­to Nr. XIIIP-2688(2) bu­vo pa­sa­ky­ta, kad yra du straips­niai. Yra vie­nas straips­nis ir jo­kių pa­siū­ly­mų, pa­kei­ti­mų nė­ra. Tie­siog pa­tiks­li­ni­mas.

Dėl ve­di­mo tvar­kos pra­šau per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną A. Sy­są.

A. SYSAS (LSDPF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Aš dėl va­ka­ri­nės dar­bo­tvarkės. Tik­rai ne­pra­šy­siu per­trau­kos, bet no­riu pa­pra­šy­ti dėl pir­mo ir an­tro klau­si­mų dis­ku­tuo­ti at­ski­rai, o ne tą vi­są pa­ke­tą per vie­ną svars­ty­mą. Bū­tent dėl dvie­jų pir­mų įsta­ty­mų yra pras­mė dis­ku­tuo­ti, o ki­tus ga­lė­si­me pri­im­ti in cor­po­re. La­bai ačiū.

 

15.02 val.

Vals­ty­bi­nio so­cia­li­nio drau­di­mo fon­do biu­dže­to 2019 me­tų ro­dik­lių pa­tvir­ti­ni­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2719(2) (svars­ty­mas)

 

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju, taip ir elg­si­mės. Pra­dė­si­me po­pie­ti­nę dar­bo­tvarkę. Dar­bo­tvarkės 2-1 klau­si­mas – Vals­ty­bi­nio so­cia­li­nio drau­di­mo fon­do biu­dže­to 2019 me­tų ro­dik­lių pa­tvir­tini­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2719(2). Kvie­čiu ko­mi­te­to pir­mi­nin­kę R. Ša­la­še­vi­čiū­tę. Pra­šau.

R. ŠALAŠEVIČIŪTĖ (LSDDF). So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­tas pri­ta­rė ko­mi­te­to pa­to­bu­lin­tam įsta­ty­mo pro­jek­tui ir ko­mi­te­to iš­va­dai. Bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tai: už – 6, prieš – 1, su­silai­kė 2.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Kvie­čiu Au­di­to ko­mi­te­to iš­va­dą pa­skelb­ti… I. Ši­mo­ny­tės ne­ma­tau. Kas ga­li­te iš Au­di­to ko­mi­te­to pa­skelb­ti iš­va­dą? (Bal­sai sa­lė­je) Au­di­to ko­mi­te­to. (Bal­sai sa­lė­je) Ger­bia­ma­sis Vai­če­kaus­kai, bū­ki­te ma­lo­nus, iš­gel­bė­ki­te. At­ėjo N. Pu­tei­kis. Pra­šau.

N. PUTEIKIS (LVŽSF). Au­di­to ko­mi­te­to bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tai – pri­tar­ti B al­ter­na­ty­vai. A va­rian­tas bu­vo pri­tar­ti ini­cia­to­rių pa­teik­tam Vals­ty­bi­nio so­cia­li­nio drau­di­mo fon­do biu­dže­to 2019 me­tų ro­dik­lių pa­tvir­ti­ni­mo įsta­ty­mo pro­jek­tui Nr. XIIIP-2719(2), už – 1. O va­rian­tas B – ne­pri­tar­ti šiam pro­jek­tui, už – 4. Tai­gi ko­mi­te­tas pri­ta­rė B al­ter­na­ty­vai.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Kvie­čiu Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­to iš­va­dą pa­skelb­ti V. Rin­ke­vi­čių. Pra­šom.

V. RINKEVIČIUS (LVŽSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­tas, kaip pa­pil­do­mas ko­mi­te­tas, ap­svars­tė šį įsta­ty­mo pro­jek­tą, nu­ta­rė pri­tar­ti pro­jek­tui ir pa­siū­ly­ti pa­grin­di­niam ko­mi­te­tui pri­tar­ti ini­cia­to­rių pa­teik­tam įsta­ty­mo pro­jek­tui, jį pa­to­bu­lin­ti at­si­žvel­giant į Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bas, ku­rioms Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­tas pri­ta­rė. Bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tai: už – 8, prieš ne­bu­vo, su­si­lai­kė 2.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ja­me. Ger­bia­mi ko­le­gos, pra­de­da­me dis­ku­si­ją. Pir­mo­ji už­si­ra­šiu­si yra G. Skais­tė. Pra­šom.

G. SKAISTĖ (TS-LKDF). La­ba die­na, ger­bia­mi ko­le­gos. Iš­ties „Sod­ros“ biu­dže­tas yra vie­nas iš pa­grin­di­nių do­ku­men­tų, reg­la­men­tuo­jan­čių so­cia­li­nę sri­tį, tad ma­nau, kad ver­ta pa­kal­bė­ti, ne tik myg­tu­kus pa­spau­dy­ti, bet dar šiek tiek pa­dis­ku­tuo­ti ir pa­gal­vo­ti, ką bū­tų ga­li­ma pa­da­ry­ti ge­riau. Šiuo at­ve­ju, ma­no nuo­mo­ne, „Sod­ros“ biu­dže­tas yra nei ge­ras, nei blo­gas, tur­būt vi­si pa­kei­ti­mai tu­ri ir sa­vų pliu­sų, ir sa­vų mi­nu­sų. Tur­būt ge­rie­ji as­pek­tai bū­tų tie, kad ap­si­spręs­ta, kaip ir anks­čiau bu­vo ap­si­spręs­ta, kad „Sod­ros“ sko­la vis­gi yra vals­ty­bės biu­dže­te, kad šiais me­tais bu­vo nu­spręs­ta iš­kel­ti, ak­ty­vias dar­bo rin­kos po­li­ti­kos prie­mo­nes fi­nan­suo­ti iš vals­ty­bės biu­dže­to, taip nu­sta­tant, kas yra drau­di­mi­nės prie­mo­nės ir kas vis­gi yra so­cia­li­nė pa­ra­ma ir tu­rė­tų bū­ti fi­nan­suo­ja­ma iš vals­ty­bės biu­dže­to.

Ki­tas as­pek­tas yra tas, kad vals­ty­bės biu­dže­te už­im­tu­mo po­li­ti­kos prie­mo­nėms bu­vo skir­ta ma­žiau lė­šų, bet čia tur­būt jau ki­tas klau­si­mas, ku­rį mes dis­ku­tuo­si­me nag­ri­nė­da­mi biu­dže­tą. Taip pat ki­tas po­zi­ty­vus as­pek­tas tas, kad nu­spręs­ta, kad da­lis pen­si­jos bus fi­nan­suo­ja­ma iš gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio, tai yra do­ta­ci­ja iš vals­ty­bės biu­dže­to. Vis­gi, jei­gu at­si­žvelg­tu­me į tarp­tau­ti­nių ins­ti­tu­ci­jų re­ko­men­da­ci­jas, bu­vo siū­lo­ma fi­nan­suo­ti ba­zi­nę pen­si­ją ne tik iš gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio, bet to­kia min­tis bu­vo iš­kel­ti į biu­dže­tą tam, kad bū­tų ga­li­ma fi­nan­suo­ti ir ki­tais mo­kes­ti­niais pa­kei­ti­mais, ta­čiau bu­vo ap­si­spręs­ta to ne­da­ry­ti.

Ne­la­bai ge­ras as­pek­tas yra tas, kad mo­ti­nys­tės iš­mo­kos, kaip ir anks­čiau, nė­ra su­ba­lan­suo­tos, joms trūks­ta lė­šų, maž­daug 5 % iš­lai­dos yra di­des­nės ne­gu pa­ja­mos, mo­ka­mos bū­tent ši­tam drau­di­mui. To­dėl, ma­no nuo­mo­ne, rei­kė­tų vie­ną kar­tą ap­si­spręs­ti ir su­ba­lan­suo­ti ši­tos sri­ties ta­ri­fus, ka­dan­gi da­bar mo­ti­nys­tės drau­di­mas, kaip ir ne­lai­min­gų at­si­ti­ki­mų drau­di­mo iš­lai­dos, yra fi­nan­suo­ja­mas są­skai­ta pen­si­nin­kų ir to re­zer­vo, ku­rį mes su­kau­pė­me. Jei­gu mes no­ri­me, kad mo­ti­nys­tės ta­ri­fas ir tai, ką mes už­krau­na­me mo­kė­ti žmo­nėms mo­kes­čius, bū­tų skir­ta bū­tent toms prie­mo­nėms, tai rei­kė­tų ap­si­spręs­ti ir nu­sta­ty­ti šiek tiek di­des­nį ta­ri­fą ir fi­nan­suo­ti mo­ti­nys­tės drau­di­mu bū­tent mo­ti­nys­tės iš­lai­das, o ne pen­si­jai skir­tu ta­ri­fu fi­nan­suo­ti pas­kui mo­ti­nas.

Kal­bėdami apie pa­ja­mų ne­ly­gy­bės ma­ži­ni­mą, ku­ris tur­būt bu­vo pir­mi­nis da­bar­ti­nės Vy­riau­sy­bės pri­ori­te­tas iš­skir­tas, ma­to­me, kas yra pa­ja­mų ne­ly­gy­bės apa­ti­nė­je da­ly­je, tai yra daž­niau­siai jau­nos šei­mos ir pa­gy­ve­nę žmo­nės, daž­niau­siai pen­si­nin­kai, ku­rie gau­na ma­žas pen­sijas. Aš tie­siog no­riu at­kreip­ti su šiuo nau­ju biu­dže­tu… Nors pen­si­jos yra di­di­na­mos 7,6 %, ta­čiau tu­rėdami ome­ny­je at­ly­gi­ni­mų di­dė­ji­mą, ku­ris yra ypač spar­tus ši­tuo pa­sau­li­nio eko­no­mi­kos au­gi­mo lai­ko­tar­piu, mes ma­to­me, kad pa­ti pa­kei­ti­mo nor­ma, tai yra tai, ką žmo­gus gau­na, gau­da­mas vi­du­ti­nį at­ly­gi­ni­mą ir gau­da­mas pen­si­ją, tas san­ty­kis, pra­ėju­siais me­tais, tai yra 2018 me­tais, 52 % vi­du­ti­nio at­ly­gi­ni­mo pen­si­ja į ran­kas yra, o at­ei­nan­čiais me­tais, 2019 me­tais, pla­nuo­ja­ma, kad tas pa­kei­ti­mas bus 2 % ma­žes­nis. Tu­rint ome­ny to­kį as­pek­tą, ver­ti­nant pa­ly­gi­na­muo­ju me­to­du, ne ab­so­liu­ti­niu me­to­du, kiek ten eu­rų dau­giau įkris į ta­vo ki­še­nę, ta­čiau žiū­rint, kiek iš tik­rų­jų au­ga eko­no­mi­ka ir kiek žmo­nės ap­lin­kui ge­riau gy­ve­na, ko­kius ge­res­nius at­ly­gi­ni­mus gau­na, tai ta pa­kei­ti­mo nor­ma at­ei­nan­čiais me­tais bus šiek tiek blo­ges­nė.

Pa­bai­goje tur­būt ki­tas, jau dis­ku­si­nis klau­si­mas, kal­bant apie „Sod­ros“ re­zer­vą, apie ku­rį vi­si kal­ba, kad tai yra ge­rai, ir jei­gu at­eis ka­da nors kri­zė, iš tik­rų­jų tu­rė­si­me tam tik­rą pa­gal­vę, į ku­rią bus ver­ta at­si­rem­ti. Ma­nau, kad at­ei­ty­je tik­rai ver­tė­tų dis­ku­tuo­ti, ko­kio dy­džio iš­ties tas „Sod­ros“ re­zer­vas tu­rė­tų bū­ti, nes šian­dien mes tie­siog vi­sas per­tek­li­nes lė­šas skiria­me te­nai. Ma­nau, kad to­kį ma­ty­mą at­ei­čiai mums rei­kė­tų vi­siems nu­si­sta­ty­ti, kiek iš tik­rų­jų mes pla­nuo­ja­me su­kaup­ti ir ko­kiam lai­ko­tar­piui tų lė­šų tu­rė­tų už­tek­ti. Tai tiek.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ja­me. Frak­ci­jos var­du kvie­čia­me A. Sy­są.

A. SYSAS (LSDPF). Ger­bia­ma pir­mi­nin­ke, ger­bia­mi ko­le­gos, ant­ras pa­gal dy­dį biu­dže­tas fak­tiš­kai yra mū­sų šal­ti­nis sen­jo­rams, ne­įga­lie­siems ir ki­tiems, gau­nan­tiems įvai­rias iš­mo­kas, to­dėl dis­ku­si­ja tu­rė­tų bū­ti la­bai rim­ta.

No­rė­čiau pra­dė­ti nuo tei­gia­mų da­ly­kų, ku­rių yra šia­me biu­dže­te, kad ne­bū­tų kal­ba­ma, kad kon­struk­ty­viai opo­zi­ci­ja kal­ba tik apie trū­ku­mus. Prie tei­gia­mų da­ly­kų tik­rai tu­rė­čiau pri­skir­ti VSD įmo­kų ne­per­ve­di­mą į pen­si­jų fon­dus, tai pa­ga­liau yra di­de­lis pa­sie­ki­mas, kad po 190 mln. kas­met ne­nu­ei­na į ne­aiš­kią at­ei­tį.

Džiau­giuo­si, kad pa­ga­liau ben­dro­ji pen­si­jų iš­mo­kų da­lis tam­pa biu­dže­to iš­mo­kų da­li­mi, o ne iš mū­sų su­kaup­tų so­cia­li­nio drau­di­mo įmo­kų lė­šų, nes taip gy­ve­na ir ki­tas pa­sau­lis, ne­už­ten­ka ši­tų lė­šų ores­nei pen­si­jai gau­ti. Ma­nau, prie pliu­sų rei­kia pri­skir­ti, kad Vy­riau­sy­bė tę­sia jau pri­im­tą In­dek­sa­vi­mo įsta­ty­mą, tai yra pen­si­jos vie­nu dy­džiu ar­ba ki­tu di­di­na­mos ne po­li­ti­niu spren­di­mu, bet yra for­mu­lė. Nors dėl tos for­mu­lės aš ir­gi at­ski­rai dar kal­bė­siu.

Aiš­ku, prie pliu­sų taip pat pri­skir­čiau ga­li­my­bę Lie­tu­vos pi­lie­čiams grįž­ti į „Sod­rą“ su pen­si­jų fon­duo­se su­kaup­to­mis lė­šo­mis, ir apie tai jau rei­kia gar­siai kal­bė­ti, nes lai­ko ne tiek daug. Kaž­ko­dėl apie tai ban­do­ma nu­ty­lė­ti. Tik spau­do­je ma­tau pen­si­nių fon­dų to­les­nę re­kla­mą ir ma­sa­lą, kad tai yra pats ge­riau­sias da­ly­kas, kas čia, Lie­tu­vo­je, vyks­ta.

Ir, aiš­ku, čia šiek tiek už­si­min­ta apie re­zer­vą, bet tur­būt apie jį rei­kė­tų ir­gi at­ski­rai dis­ku­tuo­ti, ir ke­le­tą sa­ki­nių pa­sa­ky­siu. Aš ma­nau, di­džiau­sias mi­nu­sas yra, kad per Mo­kes­čių pen­si­jų re­for­mą 0,55 vie­ne­to bu­vo su­ma­žin­ta įmo­ka į so­cia­li­nį drau­di­mą ir, aiš­ku, tas ne­pa­de­da So­cia­li­nio drau­di­mo biu­dže­tui, nes lė­šų skai­čius yra su­ma­žė­jęs. Jau čia bu­vo už­si­min­ta, kad yra ne­su­ba­lan­suo­ti kai ku­rie ta­ri­fai.

An­tra. At­si­ra­do lu­bos, ir tai ir­gi „Sod­ros“ pa­ja­mų pra­ra­di­mas. Ma­nau, šaukš­tas de­gu­to yra kar­tu su ši­tuo įsta­ty­mu siū­lo­mos kai ku­rios pa­tai­sos, ku­rios ma­ži­na įmo­kas. Ma­nau, kai svars­ty­si­me ki­tą įsta­ty­mą, aš pa­kal­bė­siu apie tai pla­čiau.

Kai ma­tai tą vi­są įsta­ty­mą, ky­la abe­jo­nių, di­de­lių abe­jo­nių, kad yra, sa­ky­ki­me, ne­ga­liu pa­sa­ky­ti, kad iš lu­bų skai­čiai, bet tai yra mis­ti­fi­kuo­ti – ne­pa­grįs­ti ko­kiais nors skai­čia­vi­mais. Pir­miau­sia aš tu­riu ome­ny­je op­ti­mis­ti­nes prog­no­zes, kad ki­tais me­tais už ge­res­nį ad­mi­nist­ra­vi­mą su­rink­si­me 220 mln. eu­rų. Lie­tu­vos vals­ty­bi­nis ban­kas tai ir­gi pa­sakė. To­kio dar­bo už­mo­kes­čio au­gi­mo ne­bus. Šių­me­ti­nis au­gi­mas bu­vo bū­tent ne dėl ge­res­nio ad­mi­nist­ra­vi­mo, o dėl ge­res­nio dar­bo už­mo­kes­čio, di­des­nio dar­bo už­mo­kes­čio au­gi­mo.

Prie ki­to to­kio pat mis­ti­nio da­ly­ko, aš ma­nau, rei­kė­tų pri­skir­ti… bū­tent kas įdė­miau žiū­rė­jo ei­lu­tes, yra to­kia ei­lu­tė, kiek iš pen­si­nių fon­dų į „Sod­rą“ grįš lė­šų. Ten yra brūkš­ne­lis, ar­ba nie­ko nė­ra, pa­aiš­ki­ni­me apa­čio­je yra pa­ra­šy­ta, kad pla­nuo­ja­mi 117 mln. iš pen­si­jų fon­dų ga­li grįž­ti į „Sod­rą“, jei­gu pi­lie­čiai kar­tu su sa­vo su­kaup­tu įna­šu grįš į „Sod­rą“. Aš la­bai no­riu at­kreip­ti dė­me­sį, kad pen­si­nių fon­dų… šių žmo­nių su­kaup­tos pi­ni­gų su­mos vi­dur­kis yra 2 tūkst. 236 eu­rai. Tai už to­kią su­mą nie­kaip anui­te­to ne­nu­si­pirk­si. O jei­gu ir nu­si­pirk­si, tai bus ka­ti­no aša­ros prie da­bar­ti­nės „Sod­ros“ pen­si­jos. To­dėl dar kar­tą ak­cen­tuo­ju, kad mes tu­ri­me gar­siai kal­bė­ti apie tai, kad pi­lie­čiai tu­ri pa­tys pri­im­ti spren­di­mą ir ne­kal­tin­ti po to vals­ty­bės, pa­rei­gū­nų, Sei­mo, Vy­riau­sy­bės, kad jiems nie­kas ne­pa­sa­kė. Ši­ta sis­te­ma yra ne­tva­ri ir di­de­lės pen­si­jos su­kaup­ti ne­įma­no­ma. Pla­nuo­ja­ma, kad tik 49 tūkst. grįš. Aš ma­nau, jei­gu at­liksi­me ge­rą agi­ta­ci­ją, tai ga­lė­tų grįž­ti ir šim­tai tūks­tan­čių, nes da­ly­vau­ja mi­li­jo­nas ant­ro­je pen­si­jų pa­ko­po­je, 1 mln. be­veik 200 tūkst. Ko­dėl pla­nuo­ja­me tik 49? Gal­būt grį­žu­sių ir lė­šų ga­lė­tų bū­ti ne 117, o 400 mln. pa­pil­do­mai ir ta­da mes ga­lė­tu­me spręs­ti ki­tus klau­si­mus.

Da­bar ke­le­tą žo­džių apie „Sod­ros“ ad­mi­nist­ra­vi­mo iš­lai­das. Jos kei­čia­si la­bai ne­daug ir mes, bent jau ko­mi­te­te, vis sten­gia­mės įver­tin­ti ši­tų žmo­nių dar­bą. Sei­mas pri­ėmė tiek įsta­ty­mų, kad tie žmo­nės nuo ry­to iki va­ka­ro tu­ri dar­bų ir dar na­mo ne­ša­si, nes vi­si per­skai­čia­vi­mai yra in­di­vi­du­a­lūs, nes kiek­vie­no žmo­gaus, tai yra mi­li­jo­nas gau­nan­čių ir se­nat­vės pen­si­ją, ir ne­įga­lu­mo, ir naš­lių, ir naš­lai­čių, kiek­vie­na by­la yra sa­vo­tiš­ka. To­dėl, man at­ro­do, rei­kia iš­spręs­ti klau­si­mą, kad jų dar­bo už­mo­kes­tis bent kiek pa­di­dė­tų.

Ir pas­ku­ti­nis ak­cen­tas yra ta­ri­fų per­skirs­ty­mas. Gin­ta­rė apie tai kal­bė­jo ir man keis­ta, ne­gau­nu at­sa­ky­mo, ko­kiu prin­ci­pu, juo la­biau kad net per­skirs­tant nuos­to­lin­gas mo­ti­nys­tės drau­di­mas iš­lie­ka, 25 mln. trūks­ta, o žiū­rint į ei­na­mų­jų me­tų re­zul­ta­tą, au­gi­mas ki­tiems me­tams pla­nuo­ja­mas net 412 mln. Čia ma­no klau­si­mams mums vi­siems. Tri­ša­lė­je ta­ry­bo­je bu­vo pri­im­tas spren­di­mas di­din­ti ap­skai­tos vie­ne­to dy­dį šiek tiek dau­giau, ne­gu Vy­riau­sy­bė at­ne­šė į Sei­mą. Ko­dėl ne­bu­vo at­si­žvelg­ta į „Sod­ros“ ta­ry­bos nuo­mo­nę? Aš ma­nau, kad pen­si­ja ga­lė­tų ki­tais me­tais pa­di­dė­ti žen­kliau ir tei­sin­giau. Tai va dėl ši­to tik­rai rei­kė­tų dar dis­ku­tuo­ti ir pri­im­ti ki­tus spren­di­mus. Ačiū.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ja­me. Kvie­čia­me R. J. Da­gį. Pra­šom. Nė­ra. Dis­ku­si­jos tuo­met, ko­le­gos, yra baig­tos. Pa­tai­sų, pa­siū­ly­mų nė­ra. Ko­mi­te­tas yra pa­to­bu­li­nęs pa­gal anks­čiau gau­tus ir, kaip gir­dė­jo­te iš­va­dą, ko­mi­te­tas tei­kia po svars­ty­mo. Pra­šau. J. Raz­ma – per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną.

J. RAZMA (TS-LKDF). Ger­bia­ma pir­mi­nin­ke, vis dėl­to Sei­mo na­riai iš­kė­lė ga­na rim­tus klau­si­mus ir nė­ra čia, kas duo­tų at­sa­ky­mą, tai ir A. Sy­sas, ir Gin­ta­rė. Aš frak­ci­jos var­du pra­šau per­trau­kos iki ki­to po­sė­džio, kad vis dėl­to at­ei­tų mi­nist­ras ir at­sa­ky­tų, o ne tai, kad čia dau­gu­ma ap­si­spren­du­si, jie net ne­si­klau­so, vis tiek bal­suo­ja už. Vis dėl­to mes rim­tai tu­ri­me žiū­rė­ti į „Sod­ros“ biu­dže­tą, nes tai lie­čia so­cia­liai jaut­rias gy­ven­to­jų gru­pes. Pra­šau per­trau­kos iki ki­to po­sė­džio.

PIRMININKĖ. Ge­rai. Per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną – R. Baš­kie­nė.

R. BAŠKIENĖ (LVŽSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, aš iš­ties vi­liuo­si, na, pro­tin­gu­mo ir at­sa­kin­gu­mo šiuo klau­si­mu taip pat. Ką mums duos per­trau­kų da­ry­mas? Jūs ži­no­te, kad svars­ty­mo me­tu jo­kių at­sa­ky­mų pa­teik­ti mi­nist­ras ne­ga­li. Pa­tei­ki­mas bu­vo, jis at­sa­kė į jū­sų vi­sus klau­si­mus, iki pri­ėmi­mo mes dar tu­ri­me lai­ko, bet šio įsta­ty­mas stab­dy­mas iš tik­rų­jų bū­tų ne­ra­cio­na­lus. (Bal­sai sa­lė­je) Ar mes čia taip… Aš su­pran­tu, jūsų pra­šy­mas šven­tas, bet aš vi­liuo­si, kad jūs gal per­si­gal­vo­si­te.

PIRMININKĖ. J. Raz­ma. Pra­šom.

J. RAZMA (TS-LKDF). Tik­rai ne­per­si­gal­vo­si­me. Te­gul ir mi­nist­rai pra­de­da rim­čiau žiū­rė­ti į Sei­mo svars­ty­mus. Kam čia Sei­mo na­riai kal­ba­si, su sie­no­mis ar ką? Vis dėl­to rei­kia at­sa­ky­ti į tuos klau­si­mus ir…

PIRMININKĖ. Ger­bia­mas Jur­gi, su­pra­to­me.

J. RAZMA (TS-LKDF). Ne vis­kas bu­vo iš­si­aiš­kin­ta per pa­tei­ki­mą.

PIRMININKĖ. Tuo la­biau kad pa­gei­da­vo­te trum­pes­nio po­sė­džio, tai, ma­tyt, kad grei­čiau vyk­tų, toks jū­sų siū­ly­mas. Ir per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną – R. Ša­la­še­vi­čiū­tė.

R. ŠALAŠEVIČIŪTĖ (LSDDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, aš tik no­riu at­kreip­ti dė­me­sį, kad vi­si trys klau­siu­sie­ji klau­si­mus yra iš So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­to. Pas mus bu­vo ir mi­nist­ras, ir vi­ce­mi­nist­rai, ir „Sod­ros“ va­das svars­tant, ir vi­si tie klau­si­mai ko­mi­te­te jau bu­vo už­duo­ti. Iš tik­rų­jų aš la­bai abe­jo­ju, ger­bia­mas Jur­gi, ar rei­ka­lin­ga per­trau­ka.

PIRMININKĖ. Tai­gi opo­zi­ci­jos pa­gei­da­vi­mas šven­tas. Ko­le­gos, bal­suo­si­me dėl svars­ty­mo per­trau­kos. Kas pri­ta­ria­te, bal­suo­ja­te už, kas tu­ri­te ki­tą nuo­mo­nę, bal­suo­ja­te prieš ar­ba su­si­lai­ko­te.

Bal­sa­vo 79 Sei­mo na­riai: už per­trau­ką – 27, prieš – 37 ir su­si­lai­kė 15. Tai­gi dėl per­trau­kos už­ten­ka.

 

15.21 val.

Vals­ty­bi­nio so­cia­li­nio drau­di­mo įsta­ty­mo Nr. I-1336 10, 15, 16, 32 ir 34 straips­nių pa­kei­ti­mo ir Įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 341 straips­niu įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2720(2) (svars­ty­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 2-1.2 klau­si­mas – Vals­ty­bi­nio so­cia­li­nio drau­di­mo įsta­ty­mo 10, 15, 16, 32 ir 34 straips­nių pa­kei­ti­mo ir įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 341 straips­niu įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2720(2). Kvie­čiu So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­to pir­mi­nin­kę R. Ša­la­še­vi­čiū­tę pa­teik­ti ko­mi­te­to iš­va­dą.

R. ŠALAŠEVIČIŪTĖ (LSDDF). Ko­mi­te­tas ap­svars­tė pa­teik­tą Vals­ty­bi­nio so­cia­li­nio drau­di­mo įsta­ty­mo 10, 15, 16, 32 ir 34 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą ir jam pri­ta­rė. Bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tai: už – 6, prieš – 2, su­si­lai­kė 2.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju, ger­bia­ma pir­mi­nin­ke. Pra­de­da­me dis­ku­si­ją. Dis­ku­tuo­ti už­si­re­gis­t­ra­vo vie­nas Sei­mo na­rys frak­ci­jos var­du. Kvie­čiu A. Sy­są.

A. SYSAS (LSDPF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Prak­ti­ka mū­sų to­kia: jei­gu dėl pa­grin­di­nio da­ro­ma per­trau­ka, gal rei­kė­tų ir dėl vi­sų da­ry­ti. Bet čia tik pa­sta­ba.

At­sa­kant į klau­si­mą, kad tik iš mū­sų ko­mi­te­to dis­ku­tuo­ja­ma, tai, ma­tyt, ir ei­na­me dis­ku­tuo­ti vien dėl to, kad ne­ga­vo­me at­sa­ky­mų, ger­bia­ma pir­mi­nin­ke. Jei­gu tik­rai bū­čiau ga­vęs at­sa­ky­mą, ši­to­je tri­bū­no­je aš ne­bū­čiau sto­vė­jęs. Ir dėl ši­to įsta­ty­mo ly­giai taip pat.

Kal­bant apie svars­to­mą Vals­ty­bi­nio so­cia­li­nio drau­di­mo įsta­ty­mą, dėl „Sod­ros“ biu­dže­to aš tu­riu ir tei­gia­mų, ir pliu­si­nių da­ly­kų, tik­rai yra už ką pa­gir­ti, bet dėl ši­to įsta­ty­mo aš ga­liu ra­šy­ti tik mi­nu­sus, nes tai įsta­ty­mas, ku­ris ne stip­ri­na sis­te­mą, o, svar­biau­sia, ši­tas įsta­ty­mas prog­no­zuo­ja skur­dą ir at­skir­tį tiems žmo­nėms, ku­rie drau­džia­si pa­gal šį įsta­ty­mą.

Ger­bia­mi ko­le­gos, ka­da mes pa­ga­liau su­pra­si­me, kad įmo­kų ma­ži­ni­mas nė­ra gė­ris, nes įmo­kų ma­ži­ni­mas šioms žmo­nių ka­te­go­ri­joms – sa­va­ran­kiš­kai dir­ban­tiems tai yra prog­no­za­vi­mas, kad ši­tie žmo­nės neap­si­drau­džia, mo­ka la­bai ma­žas įmo­kas (aš jau ne­kal­bu, kad jie li­gos iš­mo­ką ma­žą gaus ar­ba iš­vis ne­gaus, kad jie ne­dar­bo iš­mo­kos ne­gaus) ir se­nat­vė­je jie ne­gaus vals­ty­bi­nio so­cia­li­nio drau­di­mo pen­si­jos. Vi­si mo­kes­čių mo­kė­to­jai tu­rės iš­lai­ky­ti juos. Kuo mes čia džiau­gia­mės? Mes tu­ri­me sa­ky­ti, kad to­kie pa­siū­ly­mai, kai ma­ži­na­mos įmo­kos…

Įdo­miau­sia si­tu­a­ci­ja ko­mi­te­te. Vy­riau­sy­bė at­ei­na su pa­siū­ly­mu, kad vi­si sa­va­ran­kiš­kai dir­ban­tys mo­kės 100 % nuo pa­ja­mų. Vy­riau­sy­bė re­mian­čia dau­gu­ma pra­de­da teik­ti pa­tai­sas ir ma­ži­na ši­tas įmo­kas. Da­liai su­ma­ži­na iki 90 %, o ki­tai – iki 50 %. Sa­kau, čia yra meš­kos pa­slau­ga ši­tiems žmo­nėms. Jie šian­dien ap­si­džiau­gė, bet aš ne­ži­nau, kaip jie džiaug­sis pra­ėjus 15 ar 20 me­tų. Tik­rai pra­keiks tuos žmo­nes, ku­rie pri­ėmė to­kius spren­di­mus, nes jie da­ly­vau­ja ši­to­je sis­te­mo­je, bet gaus ries­tai­nio sky­lu­tę, ar­ba dar ge­riau, špy­gą, taip liau­diš­kai šne­kant. Ma­nau, kad to­kie siū­ly­mai ir to­kie įsta­ty­mai ne­tu­rė­tų griau­ti pa­čios so­cia­li­nio drau­di­mo sis­te­mos, ska­tin­ti šios sis­te­mos ero­zi­jos. Ma­nau, mes vi­si su­in­te­re­suo­ti, kad žmo­nės da­ly­vau­tų šio­je ben­dro­je sis­te­mo­je ir ge­rai jaus­tų­si į at­ei­tį žiū­rė­da­mi. Mes ne­ga­li­me pa­si­gir­ti, kad mū­sų pen­si­jos ir taip yra di­de­lės, bet siū­ly­mas su­ma­žin­ti at­skai­čia­vi­mus – na, man, čia trūks­ta žo­džių.

Įdo­miau­sia, kai ana­li­zuo­ji, yra mums pa­teik­ta to­kia me­džia­ga, kas la­bai no­ri, ko­mi­te­te ga­li su­si­pa­žin­ti, tai yra vi­si in­di­vi­du­a­liai dir­ban­tys, jų gru­pių yra de­vy­nios ar net de­šimt, vi­siems jiems įmo­kos ma­žė­ja 49–54 %. Ma­žė­ja, tai yra „Sod­ros“ duo­me­nys. Nu­lei­džia­me kar­te­lę, kad dar la­biau ma­žė­tų, ir kas iš­lo­šia iš ši­tos sis­te­mos? Mes vi­są lai­ką kal­ba­me apie at­skir­tį, skur­dą, tai iš­lo­šia kas? Tie, ku­rie gau­na tant­je­mas, ma­žų­jų ūki­nių ben­dri­jų va­do­vai ir dir­ban­tys pa­gal dar­bo su­tar­tis… ne pa­gal dar­bo su­tar­tis, o pa­gal ci­vi­li­nes su­tar­tis. Ką ro­do skai­čia­vi­mai? Jei­gu ki­tiems sa­va­ran­kiš­kai dir­ban­tiems, tai yra tos pa­čios gru­pės drau­džia­mie­siems, už­dir­ban­tiems di­de­les pa­ja­mas, sa­ky­kim, 200 tūkst. per me­tus pa­ja­mų, to­kių yra, yra net skai­čius, kiek ir kas už­dir­ba, šiek tiek pa­di­dė­ja įmo­kos, tai gau­nan­tiems tant­je­mas, ma­žų­jų ūki­nių ben­dri­jų va­do­vams ir dir­ban­tiems pa­gal ci­vi­li­nes su­tar­tis, ku­rie už­dir­ba 200 tūkst. pa­ja­mų iki mo­kes­čių, pa­ja­mos pa­di­dė­ja 28 tūks­tan­čiais. Tai kur čia yra tas tei­sin­gu­mas, kad už­dir­ban­tis dau­giau, tu­rė­tų dau­giau su­mo­kė­ti? Dėl jų at­virkš­čiai, mes pri­ima­me spren­di­mą, ku­ris leis tu­rė­ti dar di­des­nes pa­ja­mas. Aš ne­ma­tau čia nei so­cia­li­nio tei­sin­gu­mo, nei ly­gia­tei­siš­ku­mo, nei ki­tų da­ly­kų, kas yra pa­ra­šy­ta mū­sų Kon­sti­tu­ci­jo­je. Vien dėl to aš tik­rai nie­kaip ne­ga­lė­čiau pri­tar­ti to­kiems įsta­ty­mams, ku­rie at­lei­džia ar­ba lei­džia bū­ti gud­res­niems vie­niems ki­tų są­skai­ta.

Mū­sų sis­te­ma ir taip yra ties ri­ba ba­lan­suo­jan­ti, tam mes per­kė­lė­me da­lį biu­dže­to lė­šų, „Sod­ros“ iš­mo­kas iš biu­dže­to lė­šų. Ir to­les­ni at­lei­di­mai nuo so­cia­li­nio drau­di­mo įmo­kų – meš­kos pa­slau­ga tiems pa­tiems sa­va­ran­kiš­kai dir­ban­tiems. La­bai no­rė­čiau, kad pa­da­ry­tu­mė­te ge­rą ana­li­zę ir pa­si­žiū­rė­tu­mė­te, kaip ne­to­ly­giai tų pa­čių sa­va­ran­kiš­kai dir­ban­čių­jų pa­skirs­to­mos pa­ja­mos. Mes ir to­liau ku­ria­me gy­vu­lių ūkį: tie, ku­rie už­dir­ba dau­giau, ma­žiau mo­ka, o tiems, ku­rie už­dir­ba ma­žiau, ir to­liau krau­na­me di­des­nį krū­vį. At­si­pra­šau, už­dir­ban­tys mi­ni­ma­lų at­ly­gi­ni­mą so­cia­li­niam drau­di­mui su­mo­ka daug dau­giau nei dir­ban­tys sa­va­ran­kiš­kai ir už­dir­ban­tys 50 ir dau­giau tūks­tan­čių pa­ja­mų. Ši­tą sis­te­mą rei­kė­tų tik­rai tai­sy­ti, to­dėl kvie­čiu ne­pri­tar­ti to­kiam įsta­ty­mui.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Dau­giau no­rin­čių dis­ku­tuo­ti nė­ra. Per­ei­si­me prie svars­ty­mo pa­straips­niui. Ger­bia­mi ko­le­gos, dėl 1 straips­nio yra pa­teik­tas R. Ša­la­še­vi­čiū­tės ir A. Pa­lio­nio siū­ly­mas. Ko­mi­te­tas yra pri­ta­ręs iš da­lies. Pra­šom, ger­bia­ma Ri­man­te, pri­sta­ty­ti.

R. ŠALAŠEVIČIŪTĖ (LSDDF). Taip, prieš svars­ty­da­mi mes dar pa­pra­šė­me „Sod­ros“ at­sto­vų pa­skai­čiuo­ti, to­dėl tru­pu­tį pa­kei­tė­me jau per po­sė­dį – 3 ka­te­go­ri­jai iš pro­jek­tų, kur ma­to­mi sa­va­ran­kiš­kai dir­ban­čių as­me­nų… su­ti­ko­me, kad bū­tų pa­keis­ta iš 50 % į 90 %, kad bū­tų su­da­ro­ma so­cia­li­nio drau­di­mo įmo­kų ba­zė, tai yra ap­mo­kes­ti­na­ma jų pa­ja­mų su­ma. Mes su­tin­ka­me, kad bū­tent toks va­rian­tas ir bū­tų pri­im­tas.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu. (Bal­sai sa­lė­je) Pra­šau bal­suo­­ti dėl…

Ko­mi­te­tas su­tin­ka, tai nė­ra ko bal­suo­ti. At­si­pra­šau, aš pa­ti jus su­klai­di­nau.

Dėl ki­to straips­nio yra G. Bu­ro­kie­nės ir V. Ačie­nės pa­siū­ly­mas. Pra­šom, ku­ri pri­sta­ty­si­te? V. Ačie­nė. Pra­šom.

V. AČIENĖ (LVŽSF). Ši­to pa­siū­ly­mo tiks­las yra taip pat pa­tiks­lin­ti įsta­ty­mą, siū­lo­mą mo­kes­ti­nės ba­zės iš­plė­ti­mą. Kaip ži­no­me, da­bar įsta­ty­me yra nu­ma­ty­tas pa­kei­ti­mas nuo 50 % ap­mo­kes­ti­na­mų­jų pa­ja­mų iki 100. Ką jau mi­nė­jo ko­le­gė, ir jos pa­tai­sa taip pat yra pa­ko­re­guo­ta, tai mū­sų siū­ly­mas yra, kad ap­mo­kes­ti­na­mo­ji ba­zė bū­tų di­di­na­ma ne iki 100, o iki 90, taip ap­sau­gant sa­va­ran­kiš­kai dir­ban­čius žmo­nes nuo mo­kes­čių pa­di­dė­ji­mo.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ko­mi­te­tas yra pri­ta­ręs iš da­lies. Vis­kas. Po svars­ty­mo ar­gu­men­tai už ir prieš. T. To­mi­li­nas kal­ba už.

T. TOMILINAS (LVŽSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, ra­gi­nu bal­suo­ti už. Šiuo me­tu vyks­ta pa­kan­ka­mai kom­plek­si­nė ir su­dė­tin­ga mo­kes­čių jun­gi­mo re­for­ma, mes pa­kei­tė­me GPM ta­ri­fą. Tam, kad tie žmo­nės, ku­rie vyk­dė in­di­vi­du­a­lią veik­lą, ku­rie la­bai pre­ci­ziš­kai skai­čiuo­ja sa­vo pa­ja­mas ir iš­lai­das, tam, kad jiems ne­su­kel­tu­me kaž­ko­kio dis­kom­for­to skai­čiuo­jant, per­skai­čiuo­jant sa­vo pa­ja­mas pa­gal nau­ją sis­te­mą, ku­ri, kaip jūs ži­no­te, pa­gal ku­rią mes smar­kiai kei­tė­me VSD ta­ri­fus, tai, ma­nau, lo­giš­ka, kad mes šian­dien pa­lie­ka­me gal­būt ne vi­sai ap­va­lius tuos skai­čius, gal ne vi­sai grakš­čiai at­ro­do tie 90 ar 50 %, gal­būt bus ga­li­ma at­ei­ty­je grįž­ti prie ko­kių nors aiš­kes­nių for­mu­luo­čių, bet šian­dien la­bai svar­bu, kad vyk­dy­da­mi ki­tas re­for­mas ne­su­kel­tu­me pa­pil­do­mo er­ze­lio tarp smul­kų ver­slą vyk­dan­čių žmo­nių. Iš tik­rų­jų mes kal­ba­me apie 6 ar 4 mln., Vy­riau­sy­bė pa­tiks­lin­tų, bet re­a­liai tie žmo­nės dir­ba sa­va­ran­kiš­kai, jie už­dir­ba sau ir sa­vo šei­mai duo­ną. Iš tik­rų­jų jų nuo­mo­nė taip pat la­bai svar­bi. Jie la­bai aiš­kiai pa­si­sa­kė, kad ne­no­rė­tų jo­kių mo­kes­čių pa­di­dė­ji­mo šiuo me­tu, kai vyks­ta ki­tos re­for­mos ir prie tų re­for­mų taip pat rei­kia pri­pras­ti, vis­ką ra­miai su­skai­čiuo­ti ir ta­da bus ga­li­ma ra­miai at­ei­ty­je kal­bė­ti apie ko­kias nors ko­rek­ci­jas.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Mo­ty­vai prieš – G. Skais­tė.

G. SKAISTĖ (TS-LKDF). Čia kai kal­ba­ma apie tuos žmo­nes, ku­rie už­si­dir­ba sa­vo duo­nai, tai tur­būt tu­ri­ma ome­ny tie, ku­rie gau­na tant­je­mas, ir val­dy­bų na­riai, ku­rie už­dir­ba virš 100 tūkst. eu­rų per me­tus, ku­riems pa­pil­do­mos pa­ja­mos, pa­kei­tus mo­kes­čius, su­da­rys 28 tūkst. eu­rų per me­tus. Tik­rai duo­nai už­teks ir dar ge­ram py­ra­gui. Kal­bant apie tas vi­sas sky­les, ku­rias pa­li­ko ir ku­rias mi­nė­jo A. Sy­sas sa­vo kal­bo­je, tik­rai yra la­bai daug gy­vu­lių ūkio vis dar li­kę ši­ta­me įsta­ty­me ir ne­ma­tau nie­ko, kas jį pa­keis­tų.

Kal­bant apie dar ki­tą as­pek­tą, ku­ris ne­bu­vo pa­mi­nė­tas anks­čiau ki­tų kal­bė­to­jų, tai rei­kė­tų pa­saky­ti, kad su šiuo įsta­ty­mu taip pat at­si­ran­da dar ir ki­tas da­ly­kas, tai yra tai, kad „Sod­ra“ fi­nan­suos tik­ri­ni­mą tų žmo­nių, ku­riems nu­sta­ty­tas ne­įga­lu­mas, ne­dar­bin­gu­mas ir pa­na­šiai, ir kur įta­ria­mas pik­tnau­džia­vi­mas. Tai iš prin­ci­po, jei­gu nor­ma­lus tei­sin­gu­mas sa­ky­tų, kad jei­gu nu­sta­to­ma kaž­ko­kia klai­da gy­dy­to­jo, ku­ris nu­sta­tė ne­įga­lu­mą ar dar­bin­gu­mo ly­gį, tai tu­rė­tų ir fi­nan­suo­ti Pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo fon­das, ku­ris kaip ir tu­rė­tų bū­ti at­sa­kin­gas už tai, kad gy­dy­to­jai pa­da­rė klai­dą. Tuo tar­pu šiuo įsta­ty­mu mes nu­sta­to­me, kad už vi­sa tai, kur gy­dy­to­jai su­kly­do, o gal­būt ir ty­čia pik­tnau­džia­vo, su­mo­kės ne tie gy­dy­to­jai, ku­rie kaž­ką ne taip pa­da­rė, ta­čiau mes vi­si, mo­kė­da­mi so­cia­li­nio drau­di­mo įmo­kas. Taip pat ir pen­si­nin­kai, ir mo­ti­nos, ku­rie gaus ma­žes­nes iš­mo­kas vien dėl to, kad fi­nan­suos kaž­kie­no pa­da­ry­tas klai­das. Man at­ro­do, kad tai yra blo­gas sis­te­mi­nis po­žiū­ris, nes iš tik­ro, kas su­kly­do, tas ir tu­rė­tų at­sa­ky­ti ir pri­si­im­ti at­sa­ko­my­bę už sa­vo tam tik­rus blo­gus, ty­čia ar ne­ty­čia pa­da­ry­tus veiks­mus. Ma­no nuo­mo­ne, ši­tas įsta­ty­mas yra ydin­gas ir dėl skir­tin­gų ta­ri­fų nu­sta­ty­mo, ir dėl to, kad iš prin­ci­po „Sod­ra“ fi­nan­suos tuos da­ly­kus, ku­rių jai pa­gal sa­vo pri­gim­tį vi­sai ne­de­rė­tų fi­nan­suo­ti.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Mo­ty­vai iš­sa­ky­ti. Ger­bia­mi ko­le­gos, pra­šau bal­suo­ti ir ap­si­spręs­ti dėl įsta­ty­mo pro­jek­to Nr. XIIIP-2720(2) po svars­ty­mo.

Bal­sa­vo 99 Sei­mo na­riai: už – 61, prieš – 10, su­si­lai­kė 28. Tai­gi po svars­ty­mo įsta­ty­mo pro­jek­tui yra pri­tar­ta.

 

15.35 val.

Vals­ty­bi­nio so­cia­li­nio drau­di­mo įsta­ty­mo Nr. I-1336 2, 3, 8, 10, 11, 12, 13, 19, 25, 35 ir 40 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo Nr. XIII-823 5 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo projek­tas Nr. XIIIP-2721(2) (svars­ty­mas)

 

Ki­tas dar­bo­tvarkės klau­si­mas – Vals­ty­bi­nio so­cia­li­nio drau­di­mo įsta­ty­mo kai ku­rių strai­ps­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo Nr. XIII-823 5 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2721(2). Taip pat svars­ty­mo sta­di­ja.

Ko­mi­te­to iš­va­da. Kvie­čiu ko­mi­te­to pir­mi­nin­kę R. Ša­la­še­vi­čiū­tę.

R. ŠALAŠEVIČIŪTĖ (LSDDF). So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­tas pri­ta­rė ko­mi­te­to pa­to­bu­lin­tam įsta­ty­mo pro­jek­tui ir ko­mi­te­to iš­va­dai. Bal­sa­vo vien­bal­siai, 10 – už.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ko­le­gos, dėl ši­to įsta­ty­mo jo­kių siū­ly­mų ne­bu­vo. Ar ga­li­ma pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­ko­ju.

 

15.37 val.

Ne­lai­min­gų at­si­ti­ki­mų dar­be ir pro­fe­si­nių li­gų so­cia­li­nio drau­di­mo įsta­ty­mo Nr. VIII-1509 20 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2723(2) (svars­ty­mas)

 

Ne­lai­min­gų at­si­ti­ki­mų dar­be ir pro­fe­si­nių li­gų so­cia­li­nio drau­di­mo įsta­ty­mo Nr. VIII-1509 20 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2723(2).

Ko­mi­te­to iš­va­da. Kvie­čiu A. Dumb­ra­vą.

A. DUMBRAVA (TTF). La­ba die­na, ger­bia­mi ko­le­gos. Ger­bia­mo­ji po­sė­džio pir­mi­nin­ke, So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­tas svars­tė šį klau­si­mą ir pri­ta­rė jam ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Taip pat dėl ši­to įsta­ty­mo pro­jek­to jo­kių siū­ly­mų nė­ra. Ar ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti po svars­ty­mo? Dė­ko­ju.

Ger­bia­mi ko­le­gos, no­riu jums pra­neš­ti, kad bal­ko­ne mū­sų po­sė­dį ste­bi sve­čiai iš Len­ki­jos – Len­ki­jos ne­pri­klau­so­mos pro­fe­si­nės są­jun­gos „So­li­dar­ność“ at­sto­vai su ger­bia­mu są­jun­gos pir­mi­nin­ku M. Ju­re­ku. Svei­ki­na­me jus. (Plo­ji­mai)

Tę­sia­me po­sė­dį.

 

15.38 val.

Ža­los at­ly­gi­ni­mo dėl ne­lai­min­gų at­si­ti­ki­mų dar­be ar su­sir­gi­mų pro­fe­si­ne li­ga lai­ki­no­jo įsta­ty­mo Nr. VIII-366 12 ir 13 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2724(2) (svars­ty­mas)

 

Ža­los at­ly­gi­ni­mo dėl ne­lai­min­gų at­si­ti­ki­mų dar­be ar su­sir­gi­mų pro­fe­si­ne li­ga lai­ki­no­jo įsta­ty­mo 12 ir 13 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2724(2). Vėl kvie­čiu A. Dum­b­ra­vą pa­skelb­ti ko­mi­te­to iš­va­dą.

A. DUMBRAVA (TTF). Ger­bia­mi ko­le­gos, šį klau­si­mą svars­tė So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­tas ir pri­ta­rė ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Dėl ši­to įsta­ty­mo taip pat nė­ra jo­kių siū­ly­mų. Pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu po svars­ty­mo. Dė­ko­ju.

 

15.39 val.

Svei­ka­tos drau­di­mo įsta­ty­mo Nr. I-1343 6, 16, 17 ir 18 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo Nr. XIII-1341 3 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2725(2) (svars­ty­mas)

 

Svei­ka­tos drau­di­mo įsta­ty­mo Nr. I-1343 kai ku­rių straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo Nr. XIII-1341 3 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2725(2). Iš­va­dą jau pa­si­ren­gu­si pa­teik­ti ger­bia­ma R. Baš­kie­nė. Pra­šom.

R. BAŠKIENĖ (LVŽSF). Ger­bia­mo­ji pir­mi­nin­ke, mie­lie­ji ko­le­gos, So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­tas pri­ta­rė pa­teik­tam įsta­ty­mo pro­jek­tui ir ko­mi­te­to iš­va­doms. Už – 9, prieš nė­ra, su­si­lai­kė tik 1. Pra­šau pri­tar­ti.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­to iš­va­dą pa­skelb­ti kvie­čiu A. Ku­bi­lie­nę.

A. KUBILIENĖ (LVŽSF). Ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­tas, kaip pa­pil­do­mas ko­mi­te­tas, svars­tė šį pro­jek­tą. Spren­di­mas yra siū­ly­ti Sei­mo pa­skir­tam pa­grin­di­niam So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­tui Svei­ka­tos drau­di­mo įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą grą­žin­ti ini­cia­to­riams to­bu­lin­ti. Ar­gu­men­tas yra tai, kad di­dė­ja įmo­kos sa­va­ran­kiš­kai dir­ban­tiems as­me­nims, to­dėl rei­kia dis­ku­si­jų. Ačiū.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Taip pat siū­ly­mų nė­ra, nie­kas dis­ku­si­jo­je da­ly­vau­ti ne­už­si­ra­šė. Ko­le­gos, ben­dru su­ta­ri­mu pri­ta­ria­me po svars­ty­mo? (Bal­sai sa­lė­je) Ku­ris bu­vo? Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­tas? Vis dėl­to Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­tas tu­ri ki­tą nuo­mo­nę. Teks bal­suo­ti. Pra­šom bal­suo­ti dėl pro­jek­to Nr. XIIIP-2725. Kas pri­ta­ria­te, bal­suo­ja­te už, kas tu­ri­te ki­tą nuo­mo­nę – prieš ar­ba su­si­lai­ko­te.

Bal­sa­vo 82 Sei­mo na­riai: už – 73, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 9. Tai­gi pri­tar­ta po svars­ty­mo.

 

15.41 val.

Ne­dar­bo so­cia­li­nio drau­di­mo įsta­ty­mo Nr. IX-1904 2, 3, 6, 8, 13, 15 ir 19 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo Nr. XIII-1340 8 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2726 (svars­ty­mas)

 

Ne­dar­bo so­cia­li­nio drau­di­mo įsta­ty­mo kai ku­rių straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo Nr. XIII-1340 8 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2726. Vėl­gi dėl iš­va­dos kvie­čiu R. Baš­kie­nę.

R. BAŠKIENĖ (LVŽSF). Ger­bia­mo­ji pir­mi­nin­ke, ko­le­gos, So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­tas ben­dru su­ta­ri­mu pri­ta­rė pa­teik­tam pro­jek­tui, ko­mi­te­to iš­va­doms ir tei­kia­me pa­to­bu­lin­tą pro­jek­tą. Pra­šau pri­tar­ti.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ger­bia­mi ko­le­gos, siū­ly­mų nė­ra, dis­ku­tuo­jan­čių – taip pat. Ar ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­ko­ju.

 

15.42 val.

Ga­ran­ti­jų dar­buo­to­jams jų darb­da­viui ta­pus ne­mo­kiam ir il­ga­lai­kio dar­bo iš­mo­kų įsta­ty­mo Nr. XII-2604 15 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2727(2) (svars­ty­mas)

 

Ga­ran­ti­jų dar­buo­to­jams jų darb­da­viui ta­pus ne­mo­kiam ir il­ga­lai­kio dar­bo iš­mo­kų įsta­ty­mo 15 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP- 2727(2). Dėl iš­va­dos kvie­čiu A. Sy­są. Pa­šom pa­teik­ti ko­mi­te­to iš­va­dą.

A. SYSAS (LSDPF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­tas ap­svars­tė įsta­ty­mo pro­jek­tą ir jam vien­bal­siai pri­ta­rė.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ger­bia­mi ko­le­gos, siū­ly­mų nė­ra, dis­ku­tuo­ti nie­kas ne­pa­gei­dau­ja. Ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti? Dė­ko­ju.

 

15.43 val.

Pa­rei­gū­nų ir ka­rių vals­ty­bi­nių pen­si­jų įsta­ty­mo Nr. I-693 15 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2728(2) (svars­ty­mas)

 

Ir Pa­rei­gū­nų ir ka­rių vals­ty­bi­nių pen­si­jų įsta­ty­mo 15 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2728(2). Kvie­čiu A. Dumb­ra­vą pa­teik­ti ko­mi­te­to iš­va­dą.

A. DUMBRAVA (TTF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­tas svars­tė šį įsta­ty­mo pro­jek­tą ir pri­ta­rė jam ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ko­le­gos, taip pat nė­ra pa­gei­dau­jan­čių dis­ku­tuo­ti. Ar ga­li­ma po svars­ty­mo pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Pri­ta­ria­me.

 

15.43 val.

So­cia­li­nio drau­di­mo pen­si­jų įsta­ty­mo Nr. I-549 6, 8, 19, 33, 59 ir 60 straips­nių pakei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2729(2) (svars­ty­mas)

 

So­cia­li­nio drau­di­mo pen­si­jų įsta­ty­mo kai ku­rių straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2729(2). So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­to iš­va­dą pra­šau pa­teik­ti J. Rim­kų.

J. RIMKUS (LVŽSF). Ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­tas 2018 m. lap­kri­čio 16 d. svars­tė įsta­ty­mo pro­jek­tą ir pri­ta­rė ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Bet čia yra siū­ly­mų. Ir pir­mas siū­ly­mas dėl 6 straips­nio yra Sei­mo na­rių R. Baš­kie­nės ir R. Ša­la­še­vi­čiū­tės. Ar no­rė­si­te kal­bė­ti, Ri­ma? Pra­šom.

R. BAŠKIENĖ (LVŽSF). Mes iš­ties pri­ta­ria­me ko­mi­te­to pri­ta­ri­mui iš da­lies ir ma­no­me, kad ta gru­pė žmo­nių… ten su­si­ję su 16 tūkst. žmo­nių (ir dar vi­sa gru­pė ne­įga­lių­jų), ku­riems pen­si­jos bu­vo ne­per­skai­čiuo­tos, kai tu­ri­mas di­des­nis ne­gu 30 me­tų dar­bo sta­žas. Ko­mi­te­tas at­si­žvel­gė, to­dėl pri­ta­ria­me ko­mi­te­to pa­to­bu­li­ni­mui.

PIRMININKĖ. Ta­da gal­būt iš kar­to ir dėl 7 straips­nio. Ku­ri kal­bė­si­te: ar Ri­man­tė, ar Ri­ma Baš­kie­nė?

R. BAŠKIENĖ (LVŽSF). Dėl 7 straips­nio pa­siū­ly­mus taip pat įver­ti­no mū­sų ko­mi­te­tas, įver­ti­no ga­li­my­bę nu­sta­ty­ti da­tas, ka­da bū­tų ga­li­ma ši­tas ne­da­mo­kas… ir nu­skriaus­tų žmo­nių iš­spręs­ti pro­ble­mas, to­dėl ra­do­me ben­drą su­ta­ri­mą ir pra­šo­me tam pri­tar­ti.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Dė­ko­ja­me pra­ne­šė­jui.

J. RIMKUS (LVŽSF). Ko­mi­te­tas pri­ta­rė.

PIRMININKĖ. Va­di­na­si, pa­tai­sų au­to­riai ne­tu­ri pre­ten­zi­jų. Čia kar­tu bu­vo pri­sta­ty­tas… Dėl da­tos – ne vė­liau kaip 2018 m. gruo­džio 1 d., ir tam yra pri­tar­ta.

Mo­ty­vų nie­kas ne­pa­gei­dau­ja­te iš­sa­ky­ti.

Pra­šom bal­suo­jant ap­si­spręs­ti dėl So­cia­li­nio drau­di­mo pen­si­jų įstatymo straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­to.

Bal­sa­vo 75: už – 61, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 14. Tai­gi po svars­ty­mo So­cia­li­nio drau­di­mo pen­si­jų įsta­ty­mo pro­jek­tui Nr. XIIIP-2729(2) yra pri­tar­ta.

 

15.46 val.

Už­im­tu­mo įsta­ty­mo Nr. XII-2470 35, 37, 38, 39, 391, 40, 41, 44, 50, 54 straips­nių pakei­ti­mo ir 51, 52, 53 straips­nių pri­pa­ži­ni­mo ne­te­ku­siais ga­lios įsta­ty­mo Nr. XIII-1342 3 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2730(2) (svars­ty­mas)

 

Už­im­tu­mo įsta­ty­mo dau­ge­lio straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2730(2). Vėl kvie­čiu ko­mi­te­to pir­mi­nin­kę pa­teik­ti ko­mi­te­to iš­va­dą.

R. ŠALAŠEVIČIŪTĖ (LSDDF). So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­tas pri­ta­rė ini­cia­to­rių pa­teik­tam įsta­ty­mo pro­jek­tui ir ko­mi­te­to iš­va­doms ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Mi­nu­tė­lę! Ar yra siū­ly­mų? Nė­ra. Ger­bia­mi ko­le­gos, nie­kas ne­dis­ku­tuo­ja. Ar ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti? Dė­ko­ja­me. Pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu.

 

15.47 val.

So­cia­li­nių įmo­nių įsta­ty­mo Nr. IX-2251 14, 15, 17 ir 19 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo Nr. XIII-1346 pa­va­di­ni­mo pa­kei­ti­mo ir 1 straips­nio pri­pa­ži­ni­mo ne­te­ku­siu ga­lios įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2731(2) (svars­ty­mas)

 

Pro­jek­tas Nr. XIIIP-2731(2). Ger­bia­ma Ri­man­te, teks jums su­grįž­ti, to­dėl pra­šė­me, kad ne­pa­bėg­tu­mė­te, pa­teik­ti iš­va­dą dėl So­cia­li­nių įmo­nių įsta­ty­mo kai ku­rių straips­nių bei pa­va­di­ni­mo pa­kei­ti­mo ir 1 straips­nio pri­pa­ži­ni­mo ne­te­ku­siu ga­lios pro­jek­to.

R. ŠALAŠEVIČIŪTĖ (LSDDF). Ši­tam įsta­ty­mo pro­jek­tui taip pat yra pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu, nes pa­tai­sy­mai yra dau­giau tech­ni­niai ir jo­kių abe­jo­nių ko­mi­te­to na­riams ne­su­kė­lė.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ger­bia­mi ko­le­gos, taip pat nie­kas… nė­ra siū­ly­mų. Dis­ku­tuo­ti nie­kas ne­pa­gei­dau­ja­te. Pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­ko­ju.

 

15.48 val.

Vals­ty­bi­nių so­cia­li­nio drau­di­mo pen­si­jų įsta­ty­mo Nr. I-549 10 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1664 (svars­ty­mas)

 

Vals­ty­bi­nių so­cia­li­nio drau­di­mo pen­si­jų įsta­ty­mo 10 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1664. Ir So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­to iš­va­dą kvie­čiu pa­teik­ti J. Rim­kų.

J. RIMKUS (LVŽSF). So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­tas 2018 m. spa­lio 17 d. svars­tė įsta­ty­mo pro­jek­tą. Ko­mi­te­to spren­di­mas: įsta­ty­mo pro­jek­tą at­mes­ti at­si­žvel­giant į Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bas, taip pat Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bės 2018 m. bir­že­lio 6 d. nu­ta­ri­me Nr. 547 nu­ro­dy­tus ar­gu­men­tus, tarp jų, kad lai­ko­tar­pių, kai as­me­nys pri­žiū­rė­jo vai­kus iki tre­jų me­tų, įskai­ty­mas į pen­si­jų so­cia­li­nio drau­di­mo sta­žą pa­neig­tų Lie­tu­vos pen­si­jų sis­te­mos ir so­cia­li­nio drau­di­mo sis­te­mos es­mę, nes į as­me­nų sta­žą bū­tų įtrauk­ti lai­kotar­piai, kai ne­bu­vo draus­ti pen­si­jų so­cia­li­niu drau­di­mu ir už juos ne­bu­vo mo­ka­mos pen­si­jų so­cia­li­nio drau­di­mo įmo­kos. Be to, pa­gal pro­jek­to nuo­sta­tas pa­kei­tus ga­lio­jan­tį tei­si­nį re­gu­lia­vi­mą vie­nai iš vals­ty­bės lė­šo­mis drau­džia­mų as­me­nų gru­pei bū­tų su­da­ry­tas pre­ce­den­tas ir ki­toms as­me­nų gru­pėms rei­ka­lau­ti įskai­ty­ti į sta­žą tam tik­rus lai­ko­tar­pius, ku­riais ne­bu­vo mo­kėtos so­cia­li­nio drau­di­mo įmo­kos. Bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tai: už – 6, prieš nie­kas ne­bal­sa­vo, su­si­lai­kė 4.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju už iš­sa­mų iš­va­dos pri­sta­ty­mą. Mo­ty­vus prieš ko­mi­te­to po­zi­ci­ją pa­gei­dau­ja iš­sa­ky­ti E. Pu­pi­nis.

E. PUPINIS (TS-LKDF). Ačiū. Ger­bia­mi ko­le­gos, gal įsta­ty­mą at­me­si­me, bet pro­ble­ma iš tik­rų­jų liks. Čia bu­vo, aiš­ku, pa­mi­nė­ta, kad so­cia­li­niu drau­di­mu bu­vo drau­džia­ma nuo 1991 me­tų iki 1995 me­tų. Po to, nuo 1995 me­tų iki 1996 me­tų, kei­čian­tis įsta­ty­mi­nei ba­zei, ne­bu­vo drau­džia­mos mo­ti­nos, ku­rios na­muo­se au­gi­no vai­kus iki tre­jų me­tų. Nuo 1996 me­tų vėl tas drau­di­mas at­si­ra­do jau pa­gal So­cia­li­nio drau­di­mo pen­si­jų įsta­ty­mą. Iš tik­rų­jų tie vie­ne­ri me­tai, na, žmo­nės ne­su­pran­ta, kas tai yra ir ko­dėl tie vai­kai per vie­ne­rius me­tus… au­gi­nan­čioms mo­ti­noms nė­ra ga­ran­tuo­ja­mas įskai­čia­vi­mas į sta­žą.

Aiš­ku, aš tu­riu tik vie­ną vil­tį, nes ana­lo­giš­ką įsta­ty­mo pro­jek­tą yra pa­tei­kęs R. Kar­baus­kis, dar pla­tes­nį. Iš tik­rų­jų ne­ma­nau, kad jį taip leng­vai iš­me­si­te, ypač val­dan­čio­ji dau­gu­ma. Sa­vai­me su­pran­ta­ma, opo­zi­ci­jos įsta­ty­mus ga­li­te mė­ty­ti, bet pa­si­žiū­rė­si­me, kaip bus, kai eis R. Kar­baus­kio pa­teik­tas įsta­ty­mo pro­jek­tas. Aš nu­si­tei­kęs pa­lauk­ti vien dėl to, kad dir­ba­me ne dėl pliu­siu­kų, o dėl to, kad bū­tų iš­spręs­tos pro­ble­mos. Jei­gu jos bus iš­spręs­tos, tik­rai pa­si­džiaug­siu. Ne­ži­nau, da­ry­ki­te, kaip no­ri­te, bet vis dėl­to, ma­ny­čiau, tai tei­sin­gas įsta­ty­mas ir mo­ti­nos, ku­rios au­gi­no vai­kus iki tre­jų me­tų nuo 1995–1996 me­tų, tu­rė­tų gau­ti į sta­žą sa­vo tuos pra­ras­tus me­tus. Siū­lau ne­at­mes­ti.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ger­bia­mi ko­le­gos, pra­šo­me bal­suo­ti ir ap­si­spręs­ti dėl ko­mi­te­to siū­ly­mo at­mes­ti. Kas pri­ta­ria­te ko­mi­te­to po­zi­ci­jai, bal­suo­ja­te už, kas tu­ri­te ki­tą nuo­mo­nę, bal­suo­ja­te prieš ar­ba su­si­lai­ko­te.

Bal­sa­vo 81 Sei­mo na­rys: už – 56, prieš – 14, su­si­lai­kė 11. Po svars­ty­mo pro­jek­tas yra atmes­tas.

 

15.53 val.

So­cia­li­nės pa­ra­mos mo­ki­niams įsta­ty­mo Nr. X-686 pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2734(2) (svars­ty­mas)

 

So­cia­li­nės pa­ra­mos mo­ki­niams įsta­ty­mo Nr. X-686 pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2734(2). Iš­va­dą pa­teik­ti kvie­čiu So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­to na­rį T. To­mi­li­ną. Pra­šau.

T. TOMILINAS (LVŽSF). Tuoj aš at­si­da­ry­siu elek­tro­ni­nį va­rian­tą. At­si­pra­šau. Aš at­si­da­rau, vie­ną se­kun­dę!

Ger­bia­mi ko­le­gos, pri­sta­tau pa­grin­di­nio So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­to iš­va­dą dėl So­cia­li­nės pa­ra­mos mo­ki­niams įsta­ty­mo. So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­tas pri­ta­rė pro­jek­tui ben­dru su­ta­ri­mu pa­tei­kęs ke­le­tą tech­ni­nio po­bū­džio pa­tai­sų.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ger­bia­mi ko­le­gos, siū­ly­mų nė­ra. Ko­mi­te­tas ben­dru su­ta­ri­mu pri­ta­rė. Ar ga­li­me pri­tar­ti po svars­ty­mo? Dė­ko­ju.

 

15.54 val.

Iš­mo­kų vai­kams įsta­ty­mo Nr. I-621 1, 6, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 21 ir 24 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2733(2) (svars­ty­mas)

 

Iš­mo­kų vai­kams įsta­ty­mo dau­ge­lio straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2733(2). Vėl­gi ko­mi­te­to iš­va­dą pra­šau pa­teik­ti R. Ša­la­še­vi­čiū­tę.

R. ŠALAŠEVIČIŪTĖ (LSDDF). So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­tas pri­ta­rė ko­mi­te­to pa­to­bu­lin­tam įsta­ty­mo pro­jek­tui ir ko­mi­te­to iš­va­doms. Bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tai: už – 8, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 3. Ir yra pa­reikš­ta ko­mi­te­to na­rių M. Na­vic­kie­nės, G. Skais­tės, R. J. Da­gio ir A. Sy­so at­ski­ro­ji nuo­mo­nė.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Yra at­ski­ro­ji M. Na­vic­kie­nės nuo­mo­nė. Kvie­čia­me pa­teik­ti.

M. NAVICKIENĖ (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, ger­bia­ma po­sė­džio pir­mi­nin­ke, no­riu pa­brėž­ti, kad ne tik M. Na­vic­kie­nės at­ski­ro­ji nuo­mo­nė, at­ski­rą­ją nuo­mo­nę šiuo klau­si­mu pa­reiš­kė ke­tu­ri ko­mi­te­to na­riai, tai aš, ger­bia­mas R. J. Da­gys, G. Skais­tė ir A. Sy­sas. La­bai gai­la, kad bu­vęs vie­nas iš pa­grin­di­nių val­dan­čių­jų pri­ori­te­tų, tai yra Iš­mo­kų vai­kams įsta­ty­mas, ir tas ne­ga­li bū­ti pa­tvir­tin­tas dėl kaž­ko­kių keis­tų ne­su­ta­pi­mų ir ne­iš­si­pil­dy­mų.

La­bai ap­mau­du, kad ba­zi­nėms pa­slau­goms šei­moms da­bar trūks­ta 300 mln. eu­rų, net ir šių iš­mo­kų po­rei­kiams, iš­mo­kų vai­kams po­rei­kiams, biu­dže­te nė­ra nu­ma­ty­tas rei­kia­mas lė­šų kie­kis. Da­bar jau aiš­ku, kad trūks apie 47 mln. eu­rų, tie pi­ni­gai nė­ra nu­ma­ty­ti, nė­ra nu­ma­ty­tas asig­na­vi­mas, kad mi­nis­te­ri­ja iš kar­to su­pla­nuo­tų ir pa­ten­kin­tų ši­tą po­rei­kį, ku­ris at­si­ras mo­kant iš­mo­kas vai­kams. Tai nė­ra pa­tei­si­na­ma nei fis­ka­li­nės draus­mės, nei kon­sti­tu­ci­nės Sei­mo pre­ro­ga­ty­vos tvir­tin­ti biu­dže­tą po­žiū­riu. No­ri­me at­kreip­ti į tai dė­me­sį ir at­ski­rai pa­sa­ko­me, kad toks biu­dže­to pla­na­vi­mas nė­ra tin­ka­mas ir nė­ra leis­ti­nas.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ja­me. Ger­bia­mi ko­le­gos, pra­dė­si­me dis­ku­si­ją. Pir­mo­ji dis­ku­si­jo­je da­ly­vau­ja G. Skais­tė.

G. SKAISTĖ (TS-LKDF). Tie­są sa­kant, ne­daug­žo­džiau­siu. Už­si­ra­šiau bū­tent dis­ku­tuo­ti, ka­dan­gi ne­no­rė­jau už­si­ra­šy­ti nei už, nei prieš. Ka­dan­gi ši­tas įsta­ty­mas yra su­si­ję, tie­sio­giai su­si­jęs su biu­dže­tu, tą mi­nė­jo ir Mo­ni­ka, ir iš prin­ci­po šiuo įsta­ty­mu iš biu­dže­to įpa­rei­go­ja­ma fi­nan­suo­ti tam tik­ras lė­šas, vai­ko iš­mo­kas, tuo tar­pu pa­čia­me biu­dže­te tam lė­šų nu­ma­ty­ta iš sko­lin­tų lė­šų, tai iš prin­ci­po ky­la klau­si­mai: ar mes ne­su­skai­čiuo­ja­me, kiek tu­ri­me vai­kų, kiek rei­kės iš­mo­kų? ko­dėl to­kios iš­mo­kos yra nu­ma­ty­tos ne biu­dže­te, nes jos yra aki­vaiz­džiai su­pla­nuo­ja­mos, aiš­kios ir ži­no­mos? ko­dėl jas nu­ma­ty­ta fi­nan­suo­ti iš sko­lin­tų lė­šų? Tuo mo­men­tu tie­siog at­ro­do, kad grįž­ta ge­riau­si V. Blin­ke­vi­čiū­tės lai­kai, kai biu­dže­te nė­ra pi­ni­gų, bet mes nu­spren­džia­me sko­lin­tis ir pi­ni­gus pa­da­lin­ti. Ma­nau, toks vei­ki­mo bū­das iš prin­ci­po la­bai blo­gas, ne­to­le­ruo­ti­nas. Jei­gu mes pla­nuo­ja­me tas iš­mo­kas, kad jos tik­rai bus ki­tais me­tais, tai jos tie­siog tu­rė­tų bū­ti nu­ma­ty­tos biu­dže­te, o ne iš sko­lin­tų lė­šų.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ja­me. Kvie­čia­me A. Sy­są.

A. SYSAS (LSDPF). Ačiū, pir­mi­nin­ke, bu­vau už­si­ra­šęs. La­bai daug iš­mo­kų vai­kams, to­kie dos­nūs mes. No­rė­čiau ir­gi ke­le­tą žo­džių apie šį įsta­ty­mą. Tik­rai rei­kia svei­kin­ti, kad yra grą­žin­ta iš­mo­kų vai­kams sis­te­ma, ji gy­va­vo pen­ke­rius me­tus, po to dėl kri­zės bu­vo nu­ma­rin­ta, da­bar iš lė­to grįž­ta­ma. De­ja, pa­si­gy­rė, pa­si­džiau­gė, tą sa­kė ir mū­sų ko­mi­te­to na­rė Gin­ta­rė, bet kai mes svars­to­me biu­dže­tą, mes pa­ma­to­me, kas juo­du ant bal­to pa­ra­šy­ta, bu­vo gir­ta­si, kad rei­kia 115 mln., o yra šiek tiek dau­giau ne­gu pu­sė. Man yra keis­čiau­sias aiš­ki­ni­mas, kad pa­si­sko­lin­tu­me. Gal ir ga­lė­čiau su­tik­ti, bet ne­gi taip sun­ku su­skai­čiuo­ti, kiek Lie­tu­vo­je vai­kų, ku­riems mes mo­ka­me pi­ni­gė­lius, juo la­biau kad čia ne­rei­kia da­ry­ti at­ran­kos, tik­rin­ti, yra pri­im­tas tam tik­ras spren­di­mas?

Dar keis­tes­nis aiš­ki­ni­mas fi­nan­sų mi­nist­ro, kad gal ne­grįš iš emig­ra­ci­jos ir tų pi­ni­gų ne­pri­reiks. Čia, ma­nau, vir­šū­nė aiš­ki­ni­mo, vyk­do­me vi­so­kią emig­ran­tų grį­ži­mo po­li­ti­ką, o fi­nan­sų mi­nist­ras drą­siai sa­ko, kad ne­grįš, tai kam tie pi­ni­gai, pi­ni­gų ne­rei­kia.

Taip pat aš no­riu pri­min­ti, kad po to mes svars­ty­si­me ke­le­tą įsta­ty­mų pro­jek­tė­lių, ku­riuos tei­kia Sei­mo na­riai, at­ski­ros gru­pės, tei­kia la­bai se­niai. Tai vie­nam iš jų – mes kar­tu su A. Pa­lio­niu dar 2016 me­tais už­re­gist­ra­vo­me… No­riu pri­min­ti, kad Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos-Krikš­čio­niš­kų šei­mų są­jun­gos frak­ci­ja bu­vo už­re­gist­ra­vu­si ana­lo­giš­ką len­kiš­ka­jam va­rian­tą – 500 zlo­tų, kur taip tie­siai ir ra­šo, kad 500 zlo­tų pri­ly­gi­na­me vals­ty­bės re­mia­mų ar 120 eu­rų pri­ly­gi­na­me vals­ty­bės re­mia­miems. Vy­riau­sy­bė pa­sa­kė, kad tiek iš kar­to su­rink­ti sun­ku, to­dėl vyk­dy­da­mi Vy­riau­sy­bės pro­gra­mą gru­pė Sei­mo na­rių už­re­gist­ra­vo laips­niš­ką iš­mo­kos di­di­ni­mą, tai yra 30, 60 Vy­riau­sy­bės re­mia­mų pa­ja­mų. Tam rei­kia pi­ni­gų. Mes mo­ka­me skai­čiuo­ti, ir An­drius, ir aš, ir ki­ti. La­bai keis­tai at­ro­do tai, kad, sa­ko, na, ge­rai, 60 ne­duo­si­me, duo­si­me 50, bet tam rei­kia 115, bet ir tų trūks­ta. Tai, ger­bia­mie­ji, jei­gu jūs mo­ka­te skai­čiuo­ti, ma­no klau­si­mas vi­siems jums: kiek pi­ni­gų rei­kės ki­tam 2020 me­tų biu­dže­tui, kad bū­tų įvyk­dy­tas Vy­riau­sy­bės pa­ža­das? Jei­gu pa­di­di­na­me 20 eu­rų, rei­kia 115, o iki 120 dar rei­kia 70. Tai ar mo­ka­te su­dau­gin­ti? Ar mes su­ra­si­me 1 mlrd. eu­rų vai­kų pi­ni­gams? Aiš­ku, kad ne.

Tai tie vi­si aiš­ki­ni­mai, kad kaip nors su­krapš­ty­si­me tą vie­ną, įvyk­dy­si­me sa­vo pa­ža­dą ir vai­ko pi­ni­gai pa­sieks 120 vals­ty­bės re­mia­mą pi­ni­gų dy­dį, tai yra uto­pi­ja, ku­rios nie­ka­da ne­įvyk­dy­si­me. To­dėl ir siū­lo­me, ge­riau po 10, šiek tiek dau­giau di­din­ti, kad bent ar­tė­tu­me prie pa­ža­dų, ku­rie bu­vo pa­sa­ky­ti 2016 me­tais. Ačiū.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ja­me. Dau­giau kal­ban­čių nė­ra. Ger­bia­mi ko­le­gos, siū­ly­mų bū­ta. Tie­siog pra­šau bal­suo­jant ap­si­spręs­ti. O, yra dar mo­ty­vai. R. Baš­kie­nė kal­ba už. Pra­šom.

R. BAŠKIENĖ (LVŽSF). Dė­ko­ju. Ger­bia­mi ko­le­gos, iš tik­rų­jų ar ga­li­ma ne­pri­tar­ti, ar net ty­čio­tis iš tiks­lo, kad vi­si vai­kai gau­tų iš­mo­kas? Ma­nau, kad tik­rai ne. Juo la­biau kad, kaip čia ko­le­gos pa­mi­nė­jo, grįž­ta­ma prie kaž­ka­da bu­vu­sios, taip, prie la­bai men­kos, bet bu­vu­sios tvar­kos. Da­bar gi ši val­dan­čio­ji dau­gu­ma pa­siū­lė ir jūs, ma­nau, dau­gu­ma, vi­si ir pri­ta­rė­te, kad at­si­ras­tų vai­ko pi­ni­gai. Šiais me­tais 30 eu­rų – ne­pa­si­tu­rin­tiems, nuo ma­žu­mos iki dve­jų me­tų – 28,5 eu­rų, nuo dve­jų iki aš­tuo­nio­li­kos – po 15,2 eu­ro dar pa­pil­do­mai, jei­gu ne­pa­si­tu­rin­tys.

Kas siū­lo­ma da­bar? Siū­lo­ma 2019 me­tais jau 50 eu­rų, 20 eu­rų pa­pil­do­ma iš­mo­ka kiek­vie­nam ne­pa­si­tu­rin­čios šei­mos vai­kui plius. Va­di­na­si, gaus po 70 eu­rų. Tai iš­ties žen­kli pa­ra­ma ir toks tiks­las, ma­nau, tik­rai aiš­kus ir su­pran­ta­mas – pa­dė­ti šei­moms ir tu­rė­ti re­zul­ta­tą. Abe­jo­nės, kad štai ga­li tek­ti sko­lin­tis, kad dar kaž­kas ga­li at­si­tik­ti, gal ir yra svar­bios ir reikš­min­gos kaip įpa­rei­go­ji­mas, bet dėl to ne­pri­tar­ti vai­ko pi­ni­gų bu­vi­mui, ir žen­kles­nės iš­raiš­kos, ma­nau, bū­tų tik­rai ne­at­sa­kin­ga. To­dėl la­bai pra­šau ir ti­kiuo­si, kad mes pri­tar­si­me šiam įsta­ty­mo pro­jek­tui, to­kiam siū­ly­mui ir at­ei­ty­je taip pat siek­si­me ir pla­nuo­si­me, kad vai­ko pi­ni­gų su­mi­nė iš­raiš­ka tik di­dė­tų.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ja­me. Mo­ty­vai prieš – M. Ma­jaus­kas. Pra­šom.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Ger­bia­ma R. Baš­kie­nė tik­rai tei­si, la­bai sun­ku bū­tų ne­pri­tar­ti ir tik­rai rei­kės pri­tar­ti. Ta­čiau no­riu at­kreip­ti dė­me­sį į ke­lis da­ly­kus, kas tik­rai ke­lia ne­ri­mą. Vie­na da­lis ar­gu­men­tų bu­vo iš­sa­ky­ta dėl to, kad ne­mo­ka­mų pie­tų ne­bū­na, vi­si vai­ko pi­ni­gai kai­nuo­ja maž­daug apie 300 mln. eu­rų per me­tus. Tai yra reikš­min­ga su­ma, iš ku­rios net 47 mln. šian­dien ne­ži­no­me, iš kur pa­im­si­me. Ti­kė­ti­na, kad rei­kės sko­lin­tis. To­kios prak­ti­kos, kad biu­dže­te ne­bū­tų tvir­ti­na­mos kon­kre­čios iš­lai­dos ir pa­lie­ka­ma ga­li­my­bė sko­lin­tis, anks­čiau nė­ra bu­vę.

Ant­ras da­ly­kas, mes iš tie­sų ne­ver­ti­na­me žmo­nių pa­ja­mų, ne­ver­ti­na­me tur­to. Juk ga­lė­tu­me skir­ti reikš­min­gai dau­giau tiems, ku­rie tu­ri ma­žiau pi­ni­gų, ma­žiau pa­ja­mų, ma­žiau tur­to, ne­duo­da­mi vi­siems tiems, ku­riems gal­būt šių pi­ni­gų ne­bū­ti­nai rei­kia.

Tre­čias da­ly­kas, mes ga­li­me rem­ti vai­kus įvai­rio­mis ki­to­mis prie­mo­nė­mis. Tai ne tik kiš­ti pi­ni­gus į tė­vų ki­še­nes, bet ga­lė­tu­me spręs­ti švie­ti­mo pro­ble­mas, kai ma­to­me, kur da­bar yra tik­rai ne­pa­ten­ki­na­ma ko­ky­bė, ga­lė­tu­me už­tik­rin­ti, kad gau­tų ko­ky­biš­kas svei­ka­tos ap­sau­gos pa­slau­gas ir ypač ra­jo­nuo­se, kur da­bar yra rim­tų pro­ble­mų ir gal net už­da­ro­mos li­go­ni­nės.

To­liau, mes ne­ver­ti­na­me ir so­cia­li­nės pa­dė­ties šei­mų, kur al­ko­ho­liz­mas, gal­būt smur­tas ir kur gal­būt ski­ria­mos pa­pil­do­mos pa­šal­pos, vai­ko pi­ni­gai ne­pa­ska­tins šei­mų keis­tis, gal­būt tie pa­tys pi­ni­gai bus to­liau iš­leis­ti al­ko­ho­liui ir to­liau to­se šei­mo­se bus smur­tas. Ne tai­syk­lė, bet la­bai daž­nai ten, kur al­ko­ho­liz­mas, ten ir smur­tas.

Taip pat pri­min­siu, kad jau anks­čiau bu­vo leng­va­ta, ku­ri ska­ti­no šei­mas dirb­ti. Mes at­si­sa­kė­me tos leng­va­tos ir da­bar ski­ria­me vi­siems. Bus to­kių šei­mų, ku­rios pa­si­žiū­rė­ju­sios, kad gal­būt joms ne vi­sai ap­si­mo­ka ei­ti, kiek­vie­ną die­ną kel­tis ir sun­kiai dirb­ti, gal ge­riau sė­dė­ti na­muo­se ir gau­ti tas iš­mo­kas. Pri­tar­siu, bet at­kreip­siu dė­me­sį, kad vis dėl­to ren­ka­mės leng­viau­sią ke­lią, ku­ris gal­būt ir ne­duos to re­zul­ta­to, ku­rio mes vi­si la­bai ti­ki­mės.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Mo­ty­vai iš­sa­ky­ti. Ger­bia­mi ko­le­gos, pra­šau bal­suo­jant ap­si­spręs­ti dėl pro­jek­to Nr. XIIIP-2733. Pri­ta­rian­tys bal­suo­ja­te už, tu­rin­tys ki­tą nuo­mo­nę bal­suo­ja­te prieš ar­ba su­si­lai­ko­te.

Bal­sa­vo 86 Sei­mo na­riai: už – 81, prieš 1, su­si­lai­kė 4. Tai­gi po svars­ty­mo pro­jek­tui Nr. XIIIP-2733(2) pri­tar­ta.

 

16.07 val.

Iš­mo­kų vai­kams įsta­ty­mo Nr. I-621 6 ir 12 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1058 (svars­ty­mas)

 

Iš­mo­kų vai­kams įsta­ty­mo 6 ir 12 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1058. Ir vėl kvie­čiu ko­mi­te­to pir­mi­nin­kę R. Ša­la­še­vi­čiū­tę pa­teik­ti ko­mi­te­to iš­va­dą.

R. ŠALAŠEVIČIŪTĖ (LSDDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, ko­mi­te­tas ap­svars­tė pro­jek­tą. Iš es­mės pri­tar­da­mas įsta­ty­mo pro­jek­to tiks­lui, nu­spren­dė pro­jek­tą at­mes­ti at­si­žvelg­da­mas į tai, kad ko­mi­te­tas pri­ta­rė Iš­mo­kų vai­kams įsta­ty­mo 1, 6, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 21 ir 24 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tui Nr. XIIIP-2733, ku­riam įgy­ven­di­nti rei­ka­lin­gi asig­na­vi­mai su­pla­nuo­ti Lie­tu­vos Res­pub­li­kos 2019 me­tų vals­ty­bės biu­dže­to ir sa­vi­val­dy­bių biu­dže­tų fi­nan­si­nių ro­dik­lių pa­tvir­ti­ni­mo įsta­ty­mo pro­jek­te. Bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tai: už – 6, prieš – 2, su­si­lai­kė 3.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ger­bia­mi ko­le­gos, yra no­rin­čių iš­sa­ky­ti mo­ty­vus dėl spren­di­mo. Už kal­bės T. To­mi­li­nas. Pra­šom.

T. TOMILINAS (LVŽSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, ka­dan­gi mes ką tik pri­ėmė­me pa­grin­di­nį spren­di­mą dėl iš­mo­kų vai­kams pa­di­di­ni­mo iki 50 eu­rų ir dau­gia­vai­kėms šei­moms iki 70, aš, nau­do­da­ma­sis pro­ga, no­rė­čiau su­re­a­guo­ti į ger­bia­mo My­ko­lo pa­si­sa­ky­mą. Aš tik­rai la­bai ra­gi­nu jus pla­čiau žiū­rė­ti, ne tik iš Vil­niaus se­na­mies­čio gy­ven­to­jų taš­ko, ir ne­gal­vo­ti, kad vi­sa ki­ta Lie­tu­va yra pra­si­gė­ru­si ir ne­no­ri dirb­ti. Iš tik­rų­jų taip nė­ra. 96 % gau­nan­čių vai­ko iš­mo­kas yra darbš­čios ir sun­kiai gy­ve­nan­čios šei­mos Lie­tu­vos, iš vi­sų Lie­tu­vos kam­pe­lių, ir tik 4 % Lie­tu­vos šei­mų vie­naip ar ki­taip su­si­ju­sios su so­cia­li­ne ri­zi­ka. Tos šei­mos gau­na tuos pi­ni­gus, kai naudojasi pa­slau­gomis, so­cia­li­nių dar­buo­to­jų nuo­la­ti­ne prie­žiū­ra ir taip to­liau.

Pra­šau ne­skleis­ti to ga­na kvai­lo ir se­niai Lie­tu­vo­je es­ka­luo­ja­mo ste­re­o­ti­po, ku­ris iš es­mės su­da­rė pa­grin­di­nes są­ly­gas, ko­dėl so­cia­li­nės iš­lai­dos Lie­tu­vo­je sis­te­miš­kai ne­au­go, nors tu­rė­jo­me daug bė­dų bū­tent dėl to­kių pa­si­sa­ky­mų, kad, ma­to­te, jei­gu skri­si­me lė­šų, tai jau pra­gers. Ne, taip nė­ra, ko­le­ga. Jau daug me­tų tie, kas pra­ge­ria, ne­gau­na jo­kių pi­ni­gų.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ir mo­ty­vai prieš – A. Sy­sas.

A. SYSAS (LSDPF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Aš ne­no­riu bū­ti kaip To­mas, ku­ris kal­ba apie vis­ką, bet ne apie įsta­ty­mo pro­jek­tą. Įsta­ty­mo pro­jek­tas ski­ria­si nuo to, ku­rį pri­ėmė­me, kad užuot didinę 20 eu­rų, 2019 me­tais siū­lo­me pa­di­din­ti 30. Ir tam yra ar­gu­men­tai. Vy­riau­sy­bės iš­va­do­je, ku­ri bu­vo pa­ra­šy­ta prieš dve­jus me­tus, bu­vo pa­ra­šy­ta: pri­tar­ti, bet ne­svars­ty­ti. Rim­tas toks pa­siū­ly­mas – ir pri­tar­ti, ir ne­svars­ty­ti. Na, da­bar mes svars­to­me tuos įsta­ty­mų pro­jek­tus.

Aš pa­kar­to­siu, ką sa­kiau iš tri­bū­nos. Jei­gu šie­met ki­tiems me­tams rei­kia 115 mln. eu­rų ir biu­dže­te nu­ma­tė­me tik 68 mln., tai ko­kia pro­ble­ma, jei­gu ga­li­ma pa­si­sko­lin­ti 46 mln., tai gal dar 60 mln. ir­gi ga­li­me nu­ma­ty­ti pa­si­sko­lin­ti? O juo­kau­jant, kaip juo­kau­ja fi­nan­sų mi­nist­ras, o gal aš emig­ra­ci­jos ne­grįš vai­kai ir tų 60 mln. ne­rei­kės. Bet įra­šy­si­me ir jau Vy­riau­sy­bei sa­vo pa­ža­dus bus leng­viau vyk­dy­ti, nes ki­tais me­tais, tai yra 2020 me­tams pla­nuo­jant ši­tuos pi­ni­gus, jau ne­rei­kės 1 mlrd., o rei­kės tik 800 mln. eu­rų, kad bū­tų įvyk­dy­ti pa­ža­dai, ku­riuos 2016 me­tais pa­sa­kė­te ir pa­siū­lė­te sa­vo rin­kė­jams. Rin­kė­jai už tai bal­sa­vo. To­dėl aš ir siū­lau ne at­mes­ti, o vyk­dy­ti Vy­riau­sy­bės duo­tus pa­ža­dus ir Vy­riau­sy­bės pro­gra­mą.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Mo­ty­vai iš­sa­ky­ti.

Ger­bia­mi ko­le­gos, bal­suo­da­mi ap­si­sprę­si­me dėl pro­jek­to. Kas pri­ta­ria ko­mi­te­to po­zi­ci­jai at­mes­ti pro­jek­tą Nr. XIIIP-1058, bal­suo­ja už, kas tu­ri ki­tą nuo­mo­nę, bal­suo­ja prieš ar­ba su­si­lai­ko.

Bal­sa­vo 82 Sei­mo na­riai: už – 58, prieš – 13, su­si­lai­kė 11. Tai­gi pro­jek­tas po svars­ty­mo yra at­mes­tas.

Per cen­tri­nį mik­ro­fo­ną…

P. GRAŽULIS (MSNG). Trum­pa re­pli­ka po bal­sa­vi­mo tiems, ku­rie…

PIRMININKĖ. P. Gra­žu­lis.

P. GRAŽULIS (MSNG). …prie­kaiš­tau­ja Vy­riau­sy­bei, kad biu­dže­te ne­nu­ma­ty­ti pi­ni­gai, vi­sa rei­ka­lin­ga su­ma, kad sko­lin­si­mės. Jei­gu rei­kės, sko­lin­si­mės, bet ne su 10 % me­ti­nių pa­lū­ka­nų ir ne iš pri­va­čių fon­dų ir pri­va­čių ban­kų. Štai yra di­de­lis skir­tu­mas. Jei rei­kės, dėl vai­kų ga­li­ma ir pa­si­sko­lin­ti.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ja­me. Dėl vai­kų vis­kas ga­li­ma.

Dar vie­nas įsta­ty­mo pro­jek­tas. Per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną – dar R. J. Da­gys. Pra­šom.

R. J. DAGYS (TS-LKDF). La­bas va­ka­ras, Pet­rai, ar la­bas ry­tas. Ką tik­tai bal­sa­vai prieš tai, kad Vy­riau­sy­bė ne­si­sko­lin­tų vai­ko pi­ni­gams. Apie ką čia šne­kė­jai? (Bal­sai sa­lė­je)

PIRMININKĖ. Ge­rai, ko­le­gos, pa­si­kei­tė­me re­pli­ko­mis. Ke­liau­ja­me pir­myn.

 

16.12 val.

Iš­mo­kų vai­kams įsta­ty­mo Nr. I-621 6 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIP-4024 (svars­ty­mas)

 

Pro­jek­tas Nr. XIIP-4024. Kaip sa­kiau, dar vie­nas Iš­mo­kų vai­kams įsta­ty­mas, jo 6 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas. Vėl kvie­čiu So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­to pir­mi­nin­kę R. Ša­la­še­vi­čiū­tę pa­teik­ti ko­mi­te­to iš­va­dą.

R. ŠALAŠEVIČIŪTĖ (LSDDF). Ko­mi­te­tas, ap­svars­tęs pro­jek­tą, pri­ėmė ana­lo­giš­ką spren­di­mą: iš es­mės pri­ta­riant įsta­ty­mo pro­jek­to tiks­lui, pro­jek­tą at­mes­ti, at­si­žvel­giant į tai, kad ko­mi­te­tas pri­ta­rė Iš­mo­kų vai­kams įsta­ty­mo jau mi­nė­tų straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tui Nr. XIIIP-2733, ku­riam įgy­ven­din­ti rei­ka­lin­gi asig­na­vi­mai, su­pla­nuo­ti Lie­tu­vos Res­pub­li­kos 2019 me­tų vals­ty­bės biu­dže­to ir sa­vi­val­dy­bių biu­dže­tų fi­nan­si­nių ro­dik­lių pa­tvir­ti­ni­mo įsta­ty­mo pro­jek­te. Bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tai: už – 6, prieš – 5, su­si­lai­kiu­sių ne­bu­vo.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ja­me. Dis­ku­si­jo­je nie­kas ne­pa­gei­dau­ja da­ly­vau­ti, bet mo­ty­vus prieš no­ri iš­sa­ky­ti J. Raz­ma. Pra­šom.

J. RAZMA (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, aš kvie­čiu iš prin­ci­po bal­suo­ti prieš dėl to­kio po­li­tiš­kai ne­ko­rek­tiš­ko po­žiū­rio į tai, kad jei­gu pro­jek­tą tei­kia ma­žu­mos at­sto­vas, nors pro­jek­to kryp­tis ta pa­ti, kaip vė­liau at­si­ra­dusio Vy­riau­sy­bės, jis yra at­me­ta­mas for­ma­liai, nors, ma­nau, bu­vo ga­li­my­bė ger­biant tą pir­mi­nę ini­cia­ty­vą, kaip šiuo at­ve­ju, ku­ri dar 2016 me­tų va­sa­rio mė­ne­sį yra pa­teik­ta po­nios R. Ta­ma­šu­nie­nės, bū­tent ger­biant ini­cia­ty­vą sa­ky­ti ir pri­im­ti spren­di­mą, kad pro­jek­tai yra su­jun­gia­mi, kad bū­tų to­kiu bū­du ir ta pir­mi­nė ini­cia­ty­va pa­gerb­ta, ir bū­tų in­teg­ruo­ta kar­tu ir da­bar­ti­nės Vy­riau­sy­bės ras­ta ga­li­my­bė, kiek iš­ei­na, ta iš­mo­kų di­di­ni­mo kryp­ti­mi ženg­ti. Bet da­bar šis pro­jek­tas at­me­ta­mas, o tos pa­čios kryp­ties Vy­riau­sy­bės pro­jek­tas jau pa­lai­mi­na­mas. Aš kvie­čiu ne­pri­tar­ti dėl at­me­ti­mo.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ger­bia­mi ko­le­gos, pra­šau bal­suo­ti ir ap­si­spręs­ti dėl pro­jek­to Nr. XIIIP-4024. Ar pri­ta­ria­te ko­mi­te­to po­zi­ci­jai jį at­mes­ti?

Bal­sa­vo 78 Sei­mo na­riai: už – 47, prieš – 17, su­si­lai­kė 14. Tai­gi pro­jek­tas yra at­mes­tas po svars­ty­mo.

 

16.16 val.

Pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio įsta­ty­mo Nr. IX-751 2, 13, 15, 24, 62, 64, 781, 1151 straips­nių, 2 prie­do pa­kei­ti­mo ir Įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 91 ir 261 straips­niais įsta­ty­mo projek­tas Nr. XIIIP-2567(2)ES (svars­ty­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 2-7 klau­si­mas – Pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio įsta­ty­mo kai ku­rių straips­nių, 2 prie­do pa­kei­ti­mo ir įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 91 ir 261 straips­niais įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2567(2)ES. Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­to iš­va­dą pa­tei­kia A. Pa­lio­nis.

A. PALIONIS (LSDDF). Ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Sei­mo Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­tas svars­tė mi­nė­tą įsta­ty­mo pro­jek­tą ir ko­mi­te­to spren­di­mas – pri­tar­ti įsta­ty­mo pro­jek­tui. Pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Dis­ku­tuo­ti nie­kas ne­pa­gei­dau­ja, mo­ty­vus iš­sa­ky­ti taip pat ne, siū­ly­mų ne­tu­ri­me. Ar ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu?.. (Bal­sai sa­lė­je) Dė­ko­ju. (Bal­sai sa­lė­je) Ar tu­ri­te ar­gu­men­tų? (Bal­sai sa­lė­je) Bal­suo­ti no­ri­te ar tik taip? Pra­šom bal­suo­ti. (Bal­sai sa­lė­je)

Bal­sa­vo 75: už – 68, prieš – 1, su­si­lai­kė 6. Tai­gi po svars­ty­mo pro­jek­tui Nr. XIIIP-2567(2) pri­tar­ta.

 

16.18 val.

Pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio įsta­ty­mo Nr. IX-751 84 ir 85 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIP-1850(5) (svars­ty­mas)

 

Pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio įsta­ty­mo 84 ir 85 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIP-1850(5). Iš­va­dą pa­tei­kia A. Pa­lio­nis.

A. PALIONIS (LSDDF). Ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Sei­mo Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­tas (kaip ma­to­te, tai yra pra­ei­tos ka­den­ci­jos pro­jek­tas ir jau penk­tas va­rian­tas) pri­ta­ria ko­mi­te­to pa­to­bu­lin­tam įsta­ty­mo pro­jek­tui, at­si­žvelg­da­mas į Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bės 2017 m. bir­že­lio 28 d. pa­teik­tą iš­va­dą, į ko­mi­te­to pa­siū­ly­mus, ku­riems ko­mi­te­tas pri­ta­rė, ir ko­mi­te­to iš­va­doms. Bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tai – pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Svars­ty­me nie­kas ne­už­si­re­gist­ra­vo da­ly­vau­ti, siū­ly­mų nė­ra.

A. PALIONIS (LSDDF). Sei­mo na­rių siū­ly­mų yra.

PIRMININKĖ. Yra?

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Siū­ly­mų yra, bet man at­ro­do, kad tie tei­kė­jai, ku­rie tei­kė tą siū­ly­mą, at­si­i­ma siū­ly­mą, ir iš es­mės yra ko­mi­te­to su­de­rin­ta po­zi­ci­ja.

A. PALIONIS (LSDDF). Ta­da vis­kas…

PIRMININKĖ. Jie teik­ti dėl se­no­jo va­rian­to, at­si­pra­šau, ir ne­be­li­kę. Ta­da lie­ka tik­tai…

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Ko­mi­te­to su­de­rin­ta po­zi­ci­ja, ku­rią ir kvie­čiu pa­lai­ky­ti.

PIRMININKĖ. Taip. Ir M. Ma­jaus­kas. Pra­šau.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Aš gal ne­kar­to­siu, iš tik­rų­jų čia jau N me­tų de­rin­tas pro­jek­tas ir la­bai džiau­giuo­si, kad yra ras­tas kon­sen­su­sas tiek Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos, tiek Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­to, ku­ris ben­dru su­ta­ri­mu pri­ta­ria, kad bū­tų pa­leng­vin­ta ad­mi­nist­ra­ci­nė naš­ta smul­kioms įmo­nėms.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ger­bia­mi ko­le­gos, ar ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti? Dė­ko­ju.

 

16.20 val.

Gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio įsta­ty­mo Nr. IX-1007 34 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo Nr. XIII-1325 pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2606(2), Lab­da­ros ir pa­ra­mos įsta­ty­mo Nr. I-172 4 ir 9 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo Nr. XIII-1326 pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2607(2) (svars­ty­mas)

 

Gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio įsta­ty­mo 34 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2606 ir Lab­da­ros ir pa­ra­mos įsta­ty­mo 4 ir 9 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo Nr. XIII-1326 pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2607. V. Ąžuo­las jau tri­bū­no­je, pa­teiks Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­to iš­va­dą.

V. ĄŽUOLAS (LVŽSF). Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­tas svars­tė mi­nė­tą įsta­ty­mo pro­jek­tą. Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­tas pri­ta­rė ko­mi­te­to pa­to­bu­lin­tam įsta­ty­mo pro­jek­tui, at­si­žvelg­da­mas į Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bas bei ko­mi­te­to pa­siū­ly­mus ir iš­va­das.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Dis­ku­si­jo­je… Ir ki­tą iš kar­to pri­sta­ty­ki­te.

V. ĄŽUOLAS (LVŽSF). Ana­lo­giš­kai ir ki­tam įsta­ty­mo pro­jek­tui Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­tas pri­ta­rė, pa­to­bu­lin­tam va­rian­tui.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Pra­de­da­me dis­ku­si­ją. Dis­ku­tuo­ti kvie­čia­me A. Sy­są. Bet jis pra­ra­do pa­gei­da­vi­mą, nė­ra sa­lė­je. Ko­le­gos, dau­giau nė­ra no­rin­čių. Ger­bia­mie­ji, bal­suo­si­me, bet vi­sų pir­ma dėl siū­ly­mų. Dėl 1 straips­nio yra E. Pu­pi­nio siū­ly­mas. Ar ten­ki­na ko­mi­te­to po­zi­ci­ja?

E. PUPINIS (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, vis dėl­to no­rė­čiau, kad bū­tų bal­suo­ta, nes tam tik­ras su­ta­ri­mas bu­vo da­ro­mas, bet iš tik­rų­jų ma­nau, kad vis dėl­to ga­lė­tu­me pa­lik­ti ir 1,5 %, nes vi­si ži­no­me, kad aso­ci­juo­tos struk­tū­ros yra tos, ant ku­rių lai­ko­si, ga­li­ma sa­ky­ti, vi­sos ben­druo­me­nės, tai yra pats ben­druo­me­nių ak­ty­vu­mas. Aiš­ku, tas 1,2 % ir­gi ge­riau ne­gu ma­ži­ni­mas, kaip bu­vo pa­siū­ly­ta ko­mi­te­to pir­mi­nin­ko, ta­čiau vis dėl­to ma­ny­čiau, kad ga­lė­tu­me at­kreip­ti di­des­nį dė­me­sį į ben­druo­me­nes, aso­cia­ci­jas ir pa­ska­tin­ti jas veik­ti ak­ty­viau, nes šiuo me­tu jos gau­na tam tik­rą fi­nan­sa­vi­mą nuo pa­ja­mų mo­kes­čio, ta­čiau jis nė­ra pa­kan­ka­mas. Dau­gelis aso­ci­juo­tų struk­tū­rų ly­de­rių nau­do­ja ben­drie­siems rei­ka­lams sa­vo trans­por­tą ir taip to­liau, nes fi­nan­sų ne­už­ten­ka.

Ma­nau, jei­gu pa­lik­tu­me 1,5 %, ypač žmo­nės, ku­rie iš vals­tie­čių pu­sės, ku­rie rū­pi­na­si vie­tos ben­druo­me­nė­mis, ku­rie, ma­nau, iš ten yra at­ėję, kur žmo­nės su­tei­kė pa­lai­ky­mą, jie vis dėl­to ti­ki­si, kad į ben­druo­me­nes bus at­kreip­tas di­des­nis dė­me­sys. To­dėl siū­lau pa­lai­ky­ti siū­ly­mą ir pa­lai­ky­ti siū­ly­mą dėl 1,5 %.

PIRMININKĖ. Pra­šom, ko­mi­te­to ar­gu­men­tai.

V. ĄŽUOLAS (LVŽSF). Ko­mi­te­to ar­gu­men­tai. Ko­mi­te­tas pri­ta­rė iš da­lies, bet pa­li­ko ne 1,5 %, kaip bu­vo siū­lo­ma, o 1,2 %. No­rė­čiau šiek tiek pa­tiks­lin­ti, kad jei­gu bū­tu­me pa­li­kę ko­e­fi­cien­tą 1,003, tai bū­tų iš­li­kęs tas pats ly­gis kaip anks­čiau. O ka­dan­gi mes pa­da­rė­me ko­e­fi­cien­tą 1,2 %, tai ben­dra su­ma apie 3 mln. ben­dras biu­dže­tas di­dė­jo. Tai yra di­dė­ji­mas. Bet jei­gu pa­lik­tu­me 1,5 %, bū­tų la­bai žen­klus di­dė­ji­mas ir tai kai­nuo­tų biu­dže­tui apie 8 mln. eu­rų.

PIRMININKĖ. Mo­ty­vus prieš S. Ja­ke­liū­nas no­ri iš­sa­ky­ti. Pra­šom.

S. JAKELIŪNAS (LVŽSF). Aš prieš siū­ly­mą, be abe­jo, pa­lai­kau ko­mi­te­tą, ka­dan­gi ten vy­ko dis­ku­si­jos. Ka­dan­gi čia tech­ni­nės prie­žas­tys tų ko­rek­ci­jų, tai daž­niau­siai mes nei di­di­na­me, nei ma­ži­na­me nei iš­lai­dų, nei pa­ja­mų, nei mo­kes­ti­nės naš­tos. Bet šį kar­tą dėl ak­ty­vių prof­są­jun­gų ir ki­tų ini­cia­ty­vų pa­da­rė­me kom­pro­mi­si­nį siū­ly­mą ir 1,2 % gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio yra 13 % dau­giau, ne­gu bū­tų neut­ra­lus siū­ly­mas. Tu­rė­ki­me tai ome­ny­je, tu­rė­ki­me pa­do­ru­mo ir sai­ko jaus­mą ir pri­im­ki­me šį spren­di­mą. Ir taip jis biu­dže­tui kai­nuos ke­lis mi­li­jo­nus, to­dėl ne­si­leis­ki­me į di­des­nes iš­lai­das. To­dėl siū­lau pa­lai­ky­ti Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­to po­zi­ci­ją, o po­no E. Pu­pi­nio siū­ly­mui ne­pri­tar­ti.

PIRMININKĖ. M. Ma­jaus­kas. Kal­bė­si­te? Pra­šom.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Čia la­bai se­lek­ty­viai sa­ko­te apie pa­do­ru­mą ir sai­ką. Kai kal­ba­me apie po­li­ti­nių par­ti­jų fi­nan­sa­vi­mą, at­ro­do, tie ar­gu­men­tai ten ga­lio­ja gal šiek tiek ma­žiau. Kai čia kal­ba­me apie ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų, pro­fe­si­nių są­jun­gų fi­nan­sa­vi­mą ir ne to­kį, kai mes tie­siog jiems ski­ria­me bet to­kį, ku­rį, ga­li­ma sa­ky­ti, pa­tys su­si­žve­jo­ja, mes jiems duo­da­me meš­ke­rę ir sa­ko­me: ei­ki­te ir su­gau­ki­te žu­vį, tą, ku­rią su­gau­si­te, jūs ir val­gy­si­te. Čia yra re­a­lus in­stru­men­tas ne­vy­riau­sy­bi­nėms or­ga­ni­za­ci­joms ir toms pa­čioms pro­fe­si­nėms są­jun­goms gau­ti di­des­nį fi­nan­sa­vi­mą, ku­rį jos už­si­tar­nau­ja pa­si­ti­kė­ji­mu ir įti­kin­da­mos žmo­nes skir­ti bū­tent jiems tą fi­nan­sa­vi­mą. Mes jau pri­ėmė­me to­kį spren­di­mą jiems su­teik­da­mi ga­li­my­bę gau­ti dau­giau pi­ni­gų ir da­bar at­su­ki­nė­ja­me. Man at­ro­do, jei jau bu­vo pri­im­tas spren­di­mas, tai pa­li­ki­me tą spren­di­mą ga­lio­ti, to­dėl kvie­čiu pa­lai­ky­ti E. Pu­pi­nio pa­tai­są.

PIRMININKĖ. No­riu tik pa­tiks­lin­ti, kad pro­fe­si­nėms są­jun­goms ne­bu­vo siū­lo­ma, kaip tik bu­vo da­ro­ma iš­ly­ga – iš­sky­rus pro­fe­si­nes są­jun­gas.

Ger­bia­mi ko­le­gos, pra­šom bal­suo­ti už ko­mi­te­to pa­siū­ly­mą… at­si­pra­šau, tai yra už E. Pu­pi­nio. Kas pri­ta­ria­te, bal­suo­ja­te už, kas tu­ri­te ki­tą nuo­mo­nę, – prieš ar­ba su­si­lai­ko­te.

Bal­sa­vo 79 Sei­mo na­riai: už – 37, prieš – 17 ir su­si­lai­kė 25. Tai­gi E. Pu­pi­nio siū­ly­mui nė­ra pri­tar­ta.

Dau­giau siū­ly­mų nė­ra, mo­ty­vus no­rin­čių iš­sa­ky­ti yra. Dė­ko­ja­me V. Ąžuo­lui. Dėl mo­ty­vų už kal­ba T. To­mi­li­nas.

T. TOMILINAS (LVŽSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, vi­sų pir­ma no­rė­čiau pa­tiks­lin­ti, kad M. Ma­jaus­kas tik­rai no­rė­jo at­ro­dy­ti la­bai nau­din­gai kal­ban­tis prof­są­jun­gų at­žvil­giu, bet iš tik­rų­jų net ne­pa­ste­bė­jo, kad E. Pu­pi­nio pa­tai­so­je prof­są­jun­gų ne­bu­vo. No­riu grą­žin­ti šią dis­ku­si­ją į pir­minę si­tu­a­ci­ją. Mes lie­pą pri­ėmė­me spren­di­mą, kad prof­są­jun­gos gaus pa­pil­do­mą ga­li­my­bę skir­ti 4 % nuo gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio ir tas spren­di­mas ga­lios 2019 me­tais, de­kla­ruo­jant už 2018 me­tus, 2 % ga­lė­si­me skir­ti pa­gal sa­vo 2018 me­tų de­kla­ra­ci­ją ne­vy­riau­sy­bi­nėms or­gani­za­ci­joms, ga­lė­si­me skir­ti dar­že­liams, 1 % – par­ti­joms. To­liau, jau 2019 me­tais įvy­kdžius re­for­mą, jei­gu ma­te­ma­tiš­kai gry­nai, tai, kaip sa­kė Va­lius, tu­rė­jo bū­ti 1,003, bet mes pa­siū­lė­me 1,2, šiuo at­ve­ju prof­są­jun­goms – 0,6, ir dar šian­dien yra už­re­gist­ruo­ta Va­liaus ir ki­tų Sei­mo na­rių pa­tai­sa, kad 2021 me­tais mes ga­lė­tu­me kal­bė­ti jau apie 0,7 ir ati­tin­ka­mai 1,4. Tai prieš pri­ėmi­mą dar tu­rė­si­me dėl to dis­ku­tuo­ti ir ta­da ti­ki­mės jū­sų bal­sų. Bet tik­rai iš­mes­ti nei par­tijų, nei prof­są­jun­gų, nei ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų iš ši­to lai­ve­lio ne­ga­li­ma, nes vi­sos tos or­ga­ni­za­ci­jos yra svar­bios stip­ri­nant mū­sų so­cia­li­nį ka­pi­ta­lą, kri­ti­nį žmo­nių mąs­ty­mą, prie sėk­min­gų re­for­mų įgy­ven­di­ni­mo taip pat la­bai stip­riai ga­lė­tų pri­si­dė­ti ir pi­lie­ti­nės vi­suo­me­nės or­ga­ni­za­ci­jos.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Mo­ty­vai prieš – M. Ma­jaus­kas.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). At­kreip­siu dė­me­sį, kad čia yra val­dan­čio­sios dau­gu­mos mo­kes­čių re­for­mos re­zul­ta­tas. Tai ar­ba jūs sa­ko­te, kad čia bu­vo pa­da­ry­ta klai­da, nes bu­vo pa­di­din­tas ben­dras gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­tis ir nu­sta­ty­ti ta­ri­fai, ir da­bar at­su­ki­nė­ja­te ir tai­so­te klai­das, ar­ba da­bar pa­sa­ko­te, kad iš tik­rų­jų kaž­kas įvy­ko ir jūs nu­spren­dė­me ne­skir­ti dau­giau pa­ja­mų ne­vy­riau­sy­bi­nėms or­ga­ni­za­ci­joms ir pro­fe­si­nėms są­jun­goms. At­kreip­siu dė­me­sį, jei mes ne­pri­tar­si­me šiam pro­jek­tui, tai liks ga­lio­ti da­bar dėl mo­kes­čių re­for­mos pri­im­tas re­zul­ta­tas, kad tiek ne­vy­riau­sy­bi­nės or­ga­ni­za­ci­jos, tiek pro­fe­si­nės są­jun­gos ga­lės su­si­žve­jo­ti di­des­nę gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio da­lį. Man at­ro­do, kad rei­kia skir­ti, rei­kia su­teik­ti joms ga­li­my­bę, rei­kia joms duo­ti meš­ke­rę, to­dėl kvie­čiu ne­pri­tar­ti pa­tai­soms ir pa­lik­ti mo­kes­čių re­for­mą, kai yra su­ma­ny­mas skir­ti joms dau­giau. Ne­bent jūs sa­ko­te, kad iš tie­sų tai bu­vo klai­da ir jūs ją tai­so­te. Nors man at­ro­do, kad gal ne.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ja­me. Ger­bia­mas My­ko­lai, dėl pa­tai­sos mes jau bal­sa­vo­me. O da­bar bal­suo­si­me dėl abie­jų įsta­ty­mų pro­jek­tų Nr. XIIIP-2606 ir Nr. XIIIP-2607 – Gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio ir Lab­da­ros ir pa­ra­mos įsta­ty­mų po svars­ty­mo. Kas pri­ta­ria­te, bal­suo­ja­te už, kas tu­ri­te ki­tą nuo­mo­nę…

Bal­sa­vo 83 Sei­mo na­riai: už – 61, prieš – 9, su­si­lai­kė 13. Tai­gi po svars­ty­mo yra pri­tar­ta.

 

16.31 val.

Van­dens įsta­ty­mo Nr. VIII-474 pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2383(2)ES (svars­ty­mas)

 

Ki­tas klau­si­mas – Van­dens įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2383(2). Per­ei­si­me prie ap­lin­ko­sau­gos ir kvie­čiu ko­mi­te­to pir­mi­nin­ką K. Ma­žei­ką pa­teik­ti iš­va­dą.

K. MAŽEIKA (LVŽSF). Ačiū, ger­bia­ma pir­mi­nin­ke. Ko­mi­te­tas lap­kri­čio 11 die­ną svars­tė pa­pil­do­mą iš­va­dą ir spren­di­mas yra pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­to iš­va­dą pri­sta­ty­ti kvie­čiu R. Že­mai­tai­tį.

R. ŽEMAITAITIS (TTF). Ačiū, ger­bia­ma po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­tas svars­tė spa­lio 10 die­ną Van­dens įsta­ty­mo Nr. VIII-474 pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą, pri­ta­rė Van­dens įsta­ty­mo pa­teik­tam pro­jek­tui ir pa­siū­lė pa­grin­di­niam ko­mi­te­tui įver­tin­ti ga­li­my­bę, kad tven­ki­nių sa­vi­nin­kai tu­rė­tų pir­me­ny­bę įsi­gy­ti že­mę, esan­čią po tven­ki­niais. Už – 7, prieš ir su­si­lai­kiu­sių ne­bu­vo.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ger­bia­mi ko­le­gos, yra siū­ly­mų dėl 3 straips­nio. Ger­bia­mą K. Ma­žei­ką kvie­čia­me į tri­bū­ną. A. Skar­džiaus siū­ly­mas. Ne­ma­tau pa­ties A. Skar­džiaus. Gal ga­lė­tu­mė­te, ko­mi­te­to pir­mi­nin­ke, pa­teik­ti siū­ly­mo es­mę.

K. MAŽEIKA (LVŽSF). Siū­ly­mo es­mė bu­vo to­kia, kad bū­tų nu­sta­ty­ta 100 met­rų ap­sau­gos zo­na ko­mer­ci­ne veik­la už­si­i­man­čių aikš­te­lių nuo van­dens tel­ki­nių. Mū­sų ko­mi­te­to nuo­mo­nė bu­vo pri­tar­ti.

PIRMININKĖ. Ar yra 10 pri­ta­rian­čių? Yra. Prieš, už nie­kas ne­pa­gei­dau­ja kal­bė­ti. Ar ga­li­me vi­si ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti, nes ko­mi­te­to nuo­mo­nė yra pri­tar­ti? (Bal­sai sa­lė­je) Pri­ta­riame. Dėl 4 straips­nio yra G. Kin­du­rio ir V. Ras­te­nio siū­ly­mas. Ger­bia­mi ko­le­gos, kas pri­staty­si­te?

K. MAŽEIKA (LVŽSF). Ko­le­gos, ma­tau, link­si ir pri­ta­ria ko­mi­te­to nuo­mo­nei.

PIRMININKĖ. Ger­bia­mas G. Kin­du­rys. Pra­šom pri­sta­ty­ti siū­ly­mą.

G. KINDURYS (LVŽSF). Siū­ly­mas bu­vo toks, kad tie skly­pai, dėl ku­rių ga­li­mai dar vyks­ta kaž­ko­kios dis­ku­si­jos, teis­mai, ir klau­si­mas yra ne­iš­spręs­tas, ne­bū­tų įskai­to­mi kaip vals­ty­bi­nės reikš­mės plo­tai. Ko­mi­te­tas pa­ko­re­ga­vo ir iš prin­ci­po pri­ta­ria­me tam.

PIRMININKĖ. Ko­mi­te­to iš­va­da.

K. MAŽEIKA (LVŽSF). Ko­mi­te­tas pri­ta­rė iš da­lies.

PIRMININKĖ. Ga­li­me pri­tar­ti po­zi­ci­jai? Dė­ko­ju. Pri­ta­rė­me ben­dru su­ta­ri­mu ko­mi­te­to po­zi­ci­jai. Ir pa­siū­ly­mas dėl 6 straips­nio Sei­mo na­rio V. Rin­ke­vi­čiaus. Pra­šom, Vik­to­rai, pri­sta­ty­ti sa­vo siū­ly­mo es­mę.

V. RINKEVIČIUS (LVŽSF). Ko­mi­te­tas ne­pri­ta­rė. Aš su­tin­ku su ko­mi­te­to nuo­mo­ne.

PIRMININKĖ. Ne­rei­ka­lau­ja­te bal­suo­ti, at­si­i­ma­te. Dau­giau siū­ly­mų, re­gis… Ne, dar yra.

K. MAŽEIKA (LVŽSF). Yra.

PIRMININKĖ. Dėl 15 straips­nio vėl­gi yra V. Rin­ke­vi­čiaus siū­ly­mas dėl sta­ti­nių. Pra­šom, Vik­to­rai, pri­sta­ty­ti. Dėl ne­pa­lan­kių kli­ma­ti­nių są­ly­gų ne­tin­ka­mai eks­plo­a­tuo­ja­mi…

V. RINKEVIČIUS (LVŽSF). Aš su­tin­ku su ko­mi­te­to nuo­mo­ne. Ne­rei­ka­lau­ju bal­suo­ti.

PIRMININKĖ. At­si­i­ma­te, ne­rei­ka­lau­ja­te. Jūs at­si­i­ma­te vi­sus sa­vo siū­ly­mus? Yra iš­ti­sai ne­pri­tar­ti, ma­tau.

V. RINKEVIČIUS (LVŽSF). Tik­tai no­rė­čiau, kur dėl 16 straips­nio yra, tai dėl ši­to aš ne­su­tin­ku su ko­mi­te­to nuo­mo­ne, nes jei­gu įren­gia­mi van­dens tel­ki­niai me­lio­ruo­to­je že­mė­je ir…

PIRMININKĖ. Jei­gu yra pa­žeis­ti me­lio­ra­ci­jos sta­ti­niai.

V. RINKEVIČIUS (LVŽSF). …yra pa­žeis­ti me­lio­ra­ci­jos sta­ti­niai, kad jie bū­tų at­sta­to­mi pa­gal pro­jek­tą. Čia ko­mi­te­tas ar­gu­men­tuo­ja, kad tai yra nu­ma­ty­ta Me­lio­ra­ci­jos įsta­ty­me, bet čia ir yra mū­sų įsta­ty­mų lei­dy­bos es­mė, kai vie­na­me įsta­ty­me vie­naip, ki­ta­me įsta­ty­me ki­taip tie pa­tys da­ly­kai re­gu­liuo­ja­mi, ran­da­si įsta­ty­mų ko­li­zi­jos ir iš kar­to su­po­nuo­ja įsta­ty­mų kon­flik­tą. Jei­gu, pa­vyz­džiui, iš­ky­la gin­čų ir teis­muo­se, ta­da teis­mai jau pa­si­ren­ka, ku­rį no­ri, pa­gal tą įsta­ty­mą vie­naip trak­tuo­ja, pa­gal ki­tą ki­taip. To­dėl aš pra­šau, nes jei­gu bu­vo pa­žeis­ti me­lio­ra­ci­jos sta­ti­niai įren­giant dirb­ti­nį van­dens tel­ki­nį, kad bū­tų… yra Me­lio­ra­ci­jos įsta­ty­me, kad bū­tų ir šia­me įsta­ty­me ta pa­ti nuo­sta­ta, kad tai tu­ri bū­ti at­sta­to­ma ir su­tvar­ko­ma.

PIRMININKĖ. Ko­mi­te­to iš­va­da. Pra­šau.

K. MAŽEIKA (LVŽSF). Ko­mi­te­to nuo­mo­nė yra ne­pri­tar­ti, nes tai yra per­tek­li­nis rei­ka­la­vi­mas ir yra reg­la­men­tuo­ja­ma as­me­nų tei­sė to­kia, kad… pa­rei­gos yra api­brėž­tos, bū­tent reg­la­men­tuo­ja Me­lio­ra­ci­jos įsta­ty­mas.

PIRMININKĖ. Ger­bia­mas Vik­to­ras pra­šo bal­suo­ti? Jū­sų siū­ly­mas yra, jog pa­žeis­ti me­lio­ra­ci­jos sta­ti­niai at­sta­to­mi pa­gal tech­ni­nį pro­jek­tą dirb­ti­nio ne­pra­te­ka­mo van­dens tel­ki­nio sta­ty­to­jo lė­šo­mis. Pra­šom bal­suo­ti. Kas re­mia­te V. Rin­ke­vi­čiaus siū­ly­mą, bal­suo­ja­te už, kas ko­mi­te­tą, – prieš ar­ba su­si­lai­ko­te.

Bal­sa­vo 87 Sei­mo na­riai: už – 41, prieš – 1, su­si­lai­kė 45. V. Rin­ke­vi­čiaus siū­ly­mui ne­pritar­ta.

Vik­to­rai, ki­tas jū­sų siū­ly­mas yra dėl 18 straips­nio, dėl po­že­mi­nio dre­na­žo sis­te­mų. Pra­šom pri­sta­ty­ti.

V. RINKEVIČIUS (LVŽSF). Su­tin­ku su ko­mi­te­to nuo­mo­ne.

PIRMININKĖ. At­si­i­ma­te. Dė­ko­ju. Ir an­trą taip pat at­si­i­ma­te?

V. RINKEVIČIUS (LVŽSF). Ir to­liau dėl vi­sų ki­tų taip pat su­tin­ku su ko­mi­te­to nuo­mo­ne. Dėl to vie­no aš ne­su­ti­kau. De­ja, ap­gai­les­tau­ju, kad Sei­mas ne­pri­ta­rė ma­no pa­tai­sai.

PIRMININKĖ. Ir dau­giau siū­ly­mų ne­tu­ri­me. Dė­ko­ju ko­mi­te­to pir­mi­nin­kui.

K. MAŽEIKA (LVŽSF). Dar bu­vo, ger­bia­ma pir­mi­nin­ke, Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­to siū­ly­mas.

PIRMININKĖ. Čia dėl… (Bal­sai sa­lė­je)

K. MAŽEIKA (LVŽSF). Ne, ne­rei­kia? Su­pra­tau. Ačiū.

PIRMININKĖ. Ne­su­for­mu­luo­tas ir tie­siog ne­svars­to­mas.

K. MAŽEIKA (LVŽSF). At­si­pra­šau.

PIRMININKĖ. Dėl mo­ty­vų už pats pir­mi­nin­kas už­si­re­gist­ra­vęs kal­bė­ti. Ne­kal­bė­si­te? Dė­ko­ju. Prieš nė­ra.

Pra­šom bal­suo­jant ap­si­spręs­ti dėl pro­jek­to Nr. XIIIP-2383.

Bal­sa­vo 74 Sei­mo na­riai, tai yra bal­sa­vo 88 Sei­mo na­riai: už – 74, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 14. Po svars­ty­mo įsta­ty­mo pro­jek­tui pri­tar­ta.

 

16.40 val.

Mo­kes­čio už ap­lin­kos ter­ši­mą įsta­ty­mo Nr. VIII-1183 4 prie­dė­lio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2299(2) (svars­ty­mas)

 

Mo­kes­čio už ap­lin­kos ter­ši­mą įsta­ty­mo 4 prie­dė­lio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2299(2). Ir vėl kvie­čiu Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­to pir­mi­nin­ką K. Ma­žei­ką pa­teik­ti ko­mi­te­to iš­va­dą.

K. MAŽEIKA (LVŽSF). Ačiū, ger­bia­mo­ji pir­mi­nin­ke. Ko­mi­te­tas spa­lio 24 die­ną svars­tė šį įsta­ty­mo pro­jek­tą, ko­mi­te­to nuo­mo­nė – pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Kvie­čiu V. Rin­ke­vi­čių pa­teik­ti Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­to išva­dą.

V. RINKEVIČIUS (LVŽSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­tas, kaip pa­pil­do­mas ko­mi­te­tas, ap­svars­tė šį įsta­ty­mo pro­jek­tą ir ben­dru su­ta­ri­mu jam pri­ta­rė.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Pra­de­da­me dis­ku­si­ją. Kvie­čiu S. Gent­vi­lą. Pra­šom.

S. GENTVILAS (LSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, at­lie­kų tvar­ky­mo sek­to­rius yra be ga­lo su­dė­tin­gas sek­to­rius ir kiek­vie­nas iš jū­sų, grį­žęs į sa­vo sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­ją, daž­niau­siai su­si­du­ria su klau­si­mu, kaip gy­ven­to­jai ap­mo­kes­ti­nami vie­ti­ne rin­klia­va. Daug dis­ku­si­jų tu­ri­te šiuo klau­si­mu, bet daug dau­giau dis­ku­si­jų tu­rė­tų kel­ti ir klau­si­mas dėl kai­nų po­li­ti­kos. Šiuo me­tu prem­je­ras S. Skver­ne­lis Vy­riau­sy­bė­je yra pa­tvir­ti­nęs mil­ži­niš­ką 17 prie­mo­nių pa­ke­tą, kaip ma­žin­ti kai­nas. Ko­dėl aš kal­bu bū­tent apie ši­tą pa­ke­tą? Šiuo įsta­ty­mu siū­lo­ma ma­žin­ti me­ta­lo pa­kuo­tės tvar­ky­mo mo­kes­tį, ku­rį tu­ri su­mo­kė­ti šiuo me­tu me­ta­lo pa­kuo­čių ne­su­tvar­kę ga­min­to­jai im­por­tuo­to­jai, to­kių įmo­nių Lie­tu­vo­je yra 13 tūkst., da­lis iš jų ga­mi­na ar­ba im­por­tuo­ja pro­duk­ci­ją su me­ta­li­ne pa­kuo­te.

Prieš pen­ke­tą me­tų, įmo­nei UAB „Met­reil“ ne­tei­sin­gai tvar­kius me­ta­lo pa­kuo­tes, 1 tūkst. 700 įmo­nių ga­vo 753 eu­rų už to­ną ap­lin­kos tar­šos mo­kes­tį, ir tos įmo­nės ši­tą tar­šos mo­kes­tį pri­va­lo su­mo­kė­ti iki šių me­tų pa­bai­gos. Tai yra sek­to­riaus mo­kes­tis, jis iš es­mės au­to­ma­tiš­kai įtrau­kia­mas į bet ko­kio pro­duk­to kai­ną ir bet ko­kia­me pro­duk­te tai at­si­spin­di. Mes kal­ba­me, ko­dėl Lie­tu­vo­je pa­ga­mi­na­ma pro­duk­ci­ja yra bran­ges­nė nei Len­ki­jo­je (ir kaž­kas čia šian­dien var­di­jo, ko­dėl lie­tu­viai ap­si­pir­ki­nė­ja Len­ki­jo­je), tad iš es­mės dėl to, kad Lie­tu­vo­je vei­kian­ti pa­kuo­čių tvar­ky­mo sis­te­ma yra de­gra­da­vu­si ir jai gre­sia sis­te­mi­nis ko­lap­sas.

Ką mes ma­to­me, kaip šią pro­ble­mą spren­džia Vy­riau­sy­bė, ku­ri net ne­ma­to, kad tai yra kai­nų po­li­ti­kos klau­si­mas. Šian­dien mes svars­to­me vie­ną vie­nin­te­lį įsta­ty­mo pro­jek­tą, ku­rį per vi­sus me­tus su­ge­bė­jo at­neš­ti Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja, kuriame kal­bama tik apie me­ta­lo pa­kuo­čių sek­to­rių po „Met­rail“ skan­da­lo. Ta­čiau yra dau­gy­bė ki­tų pa­kuo­čių, dėl ku­rių taip pat at­ei­na kri­zė, ku­rių at­lie­kos kaž­ka­da bu­vo fik­ty­viai tvar­ky­tos, įmo­nių, o ne­kal­tų įmo­nių, tūks­tan­čiai įmo­nių (o 13 tūkst. ga­min­to­jų ir im­por­tuo­to­jų yra maž­daug kas sep­tin­ta Lie­tu­vos įmo­nė) gaus mil­ži­niš­kas bau­das ir ri­zi­kuo­ja šių me­tų pa­bai­go­je gau­ti iki 90 mln. eu­rų ap­lin­kos tar­šos mo­kes­čių už at­lie­kas, ku­rias jie per­da­vė tvar­ky­to­jams, ir jų ne­pri­žiū­rė­jo Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja.

Tad ši­tas įsta­ty­mo pa­siū­ly­mas lie­čia tik me­ta­lo pa­kuo­čių at­lie­kas, yra la­bai svar­bu, kad mes jį pri­im­tu­me, ta­čiau mes pa­si­gen­da­me vi­siš­ko kri­zės pri­pa­ži­ni­mo iš Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos. Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­te mes ne kar­tą dis­ku­ta­vo­me dėl pa­kuo­čių at­lie­kų tvar­ky­mo sek­to­riu­i gre­siančio ko­lap­so, jis yra to­ta­liai ig­no­ruo­ja­mas Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos. Kiek­vie­nas iš jū­sų, jei­gu jūs grį­ši­te į sa­vi­val­dy­bes ir pa­kal­bė­si­te su sa­vi­val­dy­bė­mis, pa­klaus­ki­te, kaip jums se­ka­si su var­pe­liais, ar juos yra kas ap­tar­nau­ja, ar tuos var­pe­lius ap­tar­nau­jan­čios įmo­nės gau­na ap­mo­kė­ji­mą, tur­būt be­veik be iš­im­ties šian­dien gau­si­te at­sa­ky­mą, kad ne, ne­gau­na ap­mo­kė­ji­mo ir grei­čiau­siai bus neat­si­skai­ty­ta už šiuos me­tus. Kai ku­rioms įmo­nėms grės net­gi ban­kro­tas ir bus pri­ei­ta prie to­kios si­tu­a­ci­jos, kad grei­čiau­siai Nau­juo­sius me­tus, ti­kė­ti­na, mes pa­si­tik­si­me su mil­ži­niš­kais teis­mi­niais gin­čais, di­de­lė­mis bau­do­mis dau­ge­liui Lie­tu­vos ga­min­to­jų, im­por­tuo­to­jų. Įmo­nės ban­kru­tuos, ypač at­lie­kų tvar­ky­mo sek­to­riu­je da­ly­vau­jan­tys ve­žė­jai, o var­pe­lių sis­te­ma ga­li pa­kib­ti ant plau­ko. Grei­čiau­siai po Nau­jų­jų me­tų ga­li taip nu­tik­ti, kad var­pe­lius, ku­riuos mes tu­ri­me… Mes ne­be­tu­rė­si­me įmo­nių ir per­dir­bė­jų, ku­rie ši­tą sis­te­mą ap­tar­naus.

Taip, aš sa­kau ši­tam pro­jek­tui taip, bet mes tu­rė­tu­me tu­rė­ti vi­są pa­ke­tą įsta­ty­mų, ku­rie gelbs­ti šį sek­to­rių iš kri­zės, nes 300 tūkst. to­nų pa­kuo­čių su­ka­si ši­ta­me, kas sep­tin­ta Lie­tu­vos įmo­nė ri­zi­kuo­ja mo­kė­ti už jų ne­kon­tro­liuo­ja­mos ap­lin­kos tar­šos mo­kes­čius, tai yra mil­ži­niš­ka kri­zė, ku­riai mes ne­pa­si­ruo­šę. Mes svars­to­me vie­ną vie­nin­te­lį įsta­ty­mą, ku­ris yra rei­ka­lin­gas, ta­čiau yra mil­ži­niš­kas kon­teks­tas, ku­rio ne­pa­lie­čia­me. Kvie­čiu pa­lai­ky­ti ir per­duo­ti lin­kė­ji­mus Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jai, kad lau­kia­me jų su ki­tais pro­jek­tas.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Kvie­čiu V. Ving­rie­nę.

V. VINGRIENĖ (LVŽSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, la­bai džiau­giuo­si, kad ko­le­ga S. Gent­vi­las kvie­čia pa­lai­ky­ti šį tik­rai ra­cio­na­lų spren­di­mą – ma­žin­ti mo­kes­tį už ap­lin­kos ter­ši­mą me­ta­li­nėmis pa­kuo­tėmis, nes šian­die­ną bu­vęs mo­kes­tis bu­vo kaip sank­ci­ja už ne­su­tvar­ky­mą pa­kuo­čių, jis bu­vo ke­lias­de­šimt kar­tų di­des­nis, ne­gu kai­nuo­ja su­tvar­ky­ti me­ta­li­nes pa­kuo­tes. Me­ta­lo pa­kuo­tės nė­ra pro­ble­ma ap­lin­ko­sau­gi­niu po­žiū­riu, nes me­ta­las kaip at­lie­ka tu­ri tei­gia­mą ver­tę ir jo tik­rai gam­to­je ne­ra­si­me.

Tai­gi kaip ir per­ne­lyg di­de­lės bau­dos, per di­de­lė ad­mi­nist­ra­ci­nė naš­ta, to­dėl la­bai svei­kinu Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ją, ši­tą ma­ži­ni­mo ini­cia­ty­vą pri­sta­čiu­sią, ir la­bai no­riu pa­kvies­ti pa­lai­kyti ši­tą ini­cia­ty­vą. Taip pat Sei­me pri­tar­ta po pa­tei­ki­mo ir ma­no siū­ly­mui ma­žin­ti dar šiek tiek la­biau mo­kes­tį už ap­lin­kos ter­ši­mą, bet ma­nau, kad di­de­lio skir­tu­mo nė­ra. Ir ką ko­le­ga S. Gent­vi­las už­si­mi­nė dėl ki­tų pa­ke­tų, tai yra dėl mo­kes­čio ma­ži­ni­mo už ap­lin­kos ter­ši­mą, taip pat tu­ri­me šį pro­jek­tą ir jam pri­tar­ta po pa­tei­ki­mo – mo­kes­čio už ap­lin­kos ter­ši­mą už ki­tas pa­kuo­tes, tiek už PET, tiek už po­pie­riaus pa­kuo­tes. Be abe­jo, jis ne­ga­li ma­žė­ti tiek, kad įmo­nės ge­riau mo­kė­tų mo­kes­tį ir vi­siš­kai ne­tvar­ky­tų, nes tuo­met vals­ty­bei bū­tų per­ne­lyg di­de­lė naš­ta su­ras­ti, kas iš tie­sų tvar­kys, bet jis tu­ri bū­ti pa­kan­ka­mai ra­cio­na­lus, kad pa­kuo­tės bū­tų tvar­ko­mos ir tik­rai ne­bū­tų už­terš­ta ap­lin­ka. La­bai pra­šau vi­sus pa­lai­ky­ti ši­tą ini­cia­ty­vą, svei­ko pro­to ini­cia­ty­vą, ir su­ma­žin­ti ad­mi­nist­ra­ci­nę naš­tą už pa­kuo­čių su­tvar­ky­mą. Kvie­čiu pa­lai­ky­ti.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ger­bia­mi ko­le­gos, dis­ku­si­ja bai­gta. Siū­ly­mų dėl šio įsta­ty­mo pro­jek­to ne­tu­ri­me. Ar mo­ty­vus pa­gei­dau­ja dar kas iš­sa­ky­ti po svars­ty­mo? Jau kal­bė­jo abu pre­le­gen­tai, tai gal už­ten­ka. Gal už­teks, pa­gai­lė­ki­te ko­le­gų Sei­mo na­rių. Pra­šom bal­suo­ti po svar­s­ty­mo dėl Mo­kes­čio už ap­lin­kos ter­ši­mą įsta­ty­mo 4 prie­dė­lio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­to.

Bal­sa­vo 85: už – 81, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 4. Po svars­ty­mo pro­jek­tui Nr. XIIIP-2299(2) yra pri­tar­ta.

 

16.50 val.

At­lie­kų tvar­ky­mo įsta­ty­mo Nr. VIII-787 2, 32, 4, 30, 31, 3415, 3419, 3420 straips­nių, šešto­jo skir­snio ir 5 prie­do pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2333(2)ES (svars­ty­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 2-12 klau­si­mas – At­lie­kų tvar­ky­mo įsta­ty­mo kai ku­rių straips­nių, šeš­to­jo skir­snio ir 5 prie­do pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2333(2)ES. Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­to iš­va­dą pa­teik­ti kvie­čiu V. Ving­rie­nę.

V. VINGRIENĖ (LVŽSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, šio įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo tiks­las yra įgy­ven­din­ti Eu­ro­pos Są­jun­gos di­rek­ty­vą dėl at­lie­kų tvar­ky­mo. Pa­grin­di­nės ini­cia­ty­vos bū­tų api­brė­ži­mai ga­mi­nių pla­tin­to­jo, taip pat pa­vo­jin­gų at­lie­kų ir at­lie­kų ne­lai­ky­mo at­lie­ko­mis as­pek­tai, dėl ko Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja ir pa­tei­kė šį pro­jek­tą. Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­tas svars­tė ir pri­ta­rė. Pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu. Ap­svars­ty­tos Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bos. Tai­gi kvie­čiu pri­tar­ti.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Dis­ku­si­jo­je nie­kas ne­pa­gei­dau­ja da­ly­vau­ti. Yra Sei­mo na­rio K. Ma­žei­kos siū­ly­mai dėl 1 straips­nio.

V. VINGRIENĖ (LVŽSF). Pri­ta­rė ko­mi­te­tas.

PIRMININKĖ. Kęs­tu­ti, pra­šom pa­teik­ti sa­vo siū­ly­mo es­mę. 1 straips­nis. Jūs siū­lo­te iš­brauk­ti 3 da­lį.

K. MAŽEIKA (LVŽSF). Taip, siū­lo­me. Tuoj at­si­da­ry­siu.

PIRMININKĖ. O ko­dėl, gal ga­li­te pa­sa­ky­ti?

V. VINGRIENĖ (LVŽSF). Čia kon­kre­čiai bu­vo siū­ly­ta iš­brauk­ti, nes dar per anks­ty­vas dėl trans­por­to prie­mo­nių ir tai ne­no­ti­fi­kuo­ta.

K. MAŽEIKA (LVŽSF). At­si­pra­šau, tei­sin­gai, aš pri­si­mi­niau. Ne­ra­dau sa­vo pro­jek­to. Iš tie­sų tai ga­li kirs­tis su no­ti­fi­ka­vi­mo pro­ce­dū­ra, to­dėl da­bar tiks­lin­ga iš­brauk­ti, o kai bus no­ti­fi­kuo­ta, kad ne­rei­kė­tų pa­pil­do­mų pro­ce­dū­rų.

PIRMININKĖ. Yra re­mian­čių 10 bal­sų? (…) Tai­gi, ko­le­gos, ir ko­mi­te­tas yra pri­ta­ręs, taip?

V. VINGRIENĖ (LVŽSF). Ko­mi­te­tas pri­ta­rė, taip.

PIRMININKĖ. Taip. Ir yra dar vie­na. Ar ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti ko­mi­te­to po­zi­ci­jai? Dė­ko­ju.

Dar yra dėl 11 straips­nio taip pat K. Ma­žei­kos siū­ly­mas dėl įsi­ga­lio­ji­mo. Pra­šom pri­sta­ty­ti.

K. MAŽEIKA (LVŽSF). Siū­lo­me įsi­ga­lio­ji­mą nuo 2020 me­tų, at­ski­rų punk­tų – 8 ir 9 strai­ps­nių įsi­ga­lio­ji­mą nuo 2020 m. sau­sio 1 d.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ko­mi­te­to po­zi­ci­ja?

V. VINGRIENĖ (LVŽSF). Ko­mi­te­tas pri­ta­rė.

PIRMININKĖ. Ko­mi­te­tas pri­ta­rė. Dau­giau siū­ly­mų nė­ra. Ar ben­dru su­ta­ri­mu ga­li­me pri­tar­ti ko­mi­te­tui? Dė­ko­ju. Tuo svars­ty­mas bū­tų baig­tas.

Ar­gu­men­tų nie­kas sa­ky­ti ne­pa­gei­dau­ja. Pra­šom bal­suo­ti dėl pro­jek­to Nr. XIIIP-2333(2).

Bal­sa­vo 81 Sei­mo na­rys: už – 79, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 2. Tai­gi po svars­ty­mo yra pri­tar­ta.

 

16.54 val.

At­lie­kų tvar­ky­mo įsta­ty­mo Nr. VIII-787 3425 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1711(2) (svars­ty­mas)

 

Ki­tas pro­jek­tas – At­lie­kų tvar­ky­mo įsta­ty­mo 3425 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1711(2). Iš­va­dą kvie­čiu pa­teik­ti Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­to pir­mi­nin­ką K. Ma­žei­ką.

K. MAŽEIKA (LVŽSF). Ačiū, ger­bia­ma pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­te šis klau­si­mas bu­vo svars­ty­tas ir spren­di­mas yra. Bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tai: už – 8, prieš – 1, su­si­lai­kiu­sių nė­ra.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Dis­ku­si­jo­je nie­kas ne­pa­gei­dau­ja da­ly­vau­ti. Tai­gi pra­dė­si­me dėl siū­ly­mų.

Dėl 1 straips­nio yra V. Ving­rie­nės siū­ly­mas. Pra­šom, ger­bia­ma Vir­gi­ni­ja, pri­sta­ty­ti. (Bal­sai sa­lė­je) Vir­gi­ni­ja pri­sta­tys 2 da­lį, at­si­pra­šo­me, pir­mi­nin­ke. Pra­šom. Kaip jūs siū­lo­te, ger­bia­ma Vir­gi­ni­ja, ne­ra­do­te do­ku­men­to dar?

V. VINGRIENĖ (LVŽSF). Ne­ra­dau.

K. MAŽEIKA (LVŽSF). Pa­siū­ly­mas bu­vo pa­keis­ti pro­jek­to pa­va­di­ni­mą ir iš­dės­ty­ti taip, kaip nu­ro­dy­ta. Ko­mi­te­tas pri­ta­rė.

PIRMININKĖ. Es­mė yra to­kia: „…ku­rios tvar­ką ir kon­tro­lei rei­ka­lin­gų do­ku­men­tų są­ra­šą nu­sta­to Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bė ir jos įga­lio­ta ins­ti­tu­ci­ja.“

K. MAŽEIKA (LVŽSF). Taip.

V. VINGRIENĖ (LVŽSF). Taip, kad bū­tent do­ku­men­tų są­ra­šas pa­tvir­tin­tas Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bės ar jos įga­lio­tos ins­ti­tu­ci­jos, ne tai, kad rei­kia pa­teik­ti rei­kia­mų do­ku­men­tų są­ra­šą. Tas są­ra­šas tu­rė­tų bū­ti pa­teik­tas, bū­tent įvar­dy­ta kon­kre­čiai, ko­kie rei­ka­lin­gi do­ku­men­tai. Dėl baig­ti­nio są­ra­šo tas siū­ly­mas ir bu­vo.

PIRMININKĖ. Ko­mi­te­tas pri­ta­rė iš da­lies ir siū­lo…

K. MAŽEIKA (LVŽSF). Siū­lo iš­dės­ty­ti 8 punk­tą, kaip nu­ro­dy­ta iš­va­do­je.

PIRMININKĖ. Kad „vyk­dy­ti bū­ti­ni do­ku­men­tai ne­pa­teik­ti ap­lin­kos ap­sau­gos vals­ty­bi­nę kon­tro­lę vyk­dan­čiai ins­ti­tu­ci­jai“?

K. MAŽEIKA (LVŽSF). Taip.

PIRMININKĖ. Ar su­tin­ka­te, Vir­gi­ni­ja, su ko­mi­te­to po­zi­ci­ja? Su­tin­ka­te. Ačiū. Bal­suo­ti ne­rei­ka­lau­ja. Ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti? Dė­ko­ju.

Ki­tas Vir­gi­ni­jos siū­ly­mas yra dėl 2 straips­nio 8 punk­to 2 da­lies?

V. VINGRIENĖ (LVŽSF). Taip, čia tas pats su­si­jęs siū­ly­mas.

PIRMININKĖ. Ko­mi­te­to po­zi­ci­ja yra ne­pri­tar­ti.

V. VINGRIENĖ (LVŽSF). Pri­tar­ti iš da­lies, aš su­tin­ku su ko­mi­te­to pa­siū­ly­mu.

PIRMININKĖ. Ko­mi­te­tas ne­pri­ta­ria. Vir­gi­ni­ja, su­tin­ka­te?

V. VINGRIENĖ (LVŽSF). Ko­mi­te­tas pa­siū­lė iš­dės­ty­ti ki­taip, tai su­tin­ku su ko­mi­te­to pa­siūly­mu.

PIRMININKĖ. At­si­i­ma­te?

K. MAŽEIKA (LVŽSF). Taip.

PIRMININKĖ. Ko­mi­te­tas ne­pri­ta­ria, bet Vir­gi­ni­ja ne­rei­ka­lau­ja dėl sa­vo siū­ly­mo bal­suo­ti. Ar ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu?

Ir dar vie­nas Vir­gi­ni­jos siū­ly­mas – pa­keis­ti straips­nio 2 da­lį.

V. VINGRIENĖ (LVŽSF). Čia dėl įsi­ga­lio­ji­mo da­tos, ar ne?

PIRMININKĖ. Pra­šom.

V. VINGRIENĖ (LVŽSF). Dėl įsi­ga­lio­ji­mo da­tos da­bar ar?.. Ta 2 straips­nio da­lis, kad įsi­ga­lio­ji­mas bū­tų nuo lie­pos 1 die­nos, kad pa­kak­tų lai­ko įgy­ven­din­ti ši­tą.

PIRMININKĖ. Per­šo­ko­te. Čia te­bė­ra…

K. MAŽEIKA (LVŽSF). Dėl 1 straips­nio 2 da­lies čia?

PIRMININKĖ. Taip.

V. VINGRIENĖ (LVŽSF). Tai čia taip pat dėl rei­ka­lin­gų do­ku­men­tų są­ra­šo, ku­rį nu­sta­to Vy­riau­sy­bė. Tai yra su­si­jęs siū­ly­mas ir aš su­tin­ku su ko­mi­te­to for­mu­luo­te.

PIRMININKĖ. Su­si­ję ir jūs ne­re­gu­liuo­ja­te. Ne­rei­ka­lau­ja Vir­gi­ni­ja, su­tin­ka su ko­mi­te­tu. Pri­ta­ria­me, ger­bia­mi ko­le­gos. Ir dėl įsi­ga­lio­ji­mo? Vir­gi­ni­ja, pra­šau pri­sta­ty­ti.

V. VINGRIENĖ (LVŽSF). Siū­lo­ma, kad įsi­ga­lio­ji­mo da­ta bū­tų 2018 m. lie­pos 1 d.

PIRMININKĖ. Ir ko­mi­te­to po­zi­ci­ja?

K. MAŽEIKA (LVŽSF). Ko­mi­te­to po­zi­ci­ja yra pri­tar­ti iš da­lies.

PIRMININKĖ. Iš da­lies ir iš es­mės lie­ka.

V. VINGRIENĖ (LVŽSF). 2019 me­tų.

K. MAŽEIKA (LVŽSF). Taip, lie­ka lie­pos 1 die­na.

V. VINGRIENĖ (LVŽSF). Bet jau da­bar vis­kas, da­ta pa­si­kei­tu­si, nes jau 2018 m. lie­pos 1 d. pra­ėjo. Tur­būt rei­kės nau­ją pa­tai­są pa­teik­ti.

PIRMININKĖ. Tai rei­kia tai­sy­ti, ger­bia­mie­ji.

V. VINGRIENĖ (LVŽSF). Nes čia bu­vo anks­čiau ap­svars­ty­tas ko­mi­te­te tie­siog. At­si­pra­šau.

PIRMININKĖ. Tai da­bar ko­kia ga­li bū­ti, pir­mi­nin­ke, da­ta?

K. MAŽEIKA (LVŽSF). Nuo įsta­ty­mo pri­ėmi­mo die­nos.

PIRMININKĖ. Ger­bia­mi ko­le­gos, rei­kės per pri­ėmi­mą teik­ti pa­siū­ly­mą, nes se­niai įsta­ty­mo pro­jek­tas svars­ty­tas ir da­ta li­ku­si… pra­ėjo net be­veik vi­sas pus­me­tis. Tai­gi bal­suoti ne­rei­ka­lau­ja­te. Dė­ko­ja­me. Mo­ty­vų sa­ky­ti nie­kas ne­pa­gei­dau­ja­te.

Pra­šom bal­suo­ti po svars­ty­mo dėl įsta­ty­mo pro­jek­to Nr. XIIIP-1711.

Bal­sa­vo 80 Sei­mo na­rių: už – 77, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 3. Tai­gi po svars­ty­mo pro­jek­tui Nr. XIIIP-1711 yra pri­tar­ta.

 

17.01 val.

At­lie­kų tvar­ky­mo įsta­ty­mo Nr. VIII-787 301 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1877(2) (svars­ty­mas)

 

Ki­tas pro­jek­tas vėl su­si­jęs su at­lie­kų tvar­ky­mu, pro­jek­tas Nr. XIIIP-1877(2). Kvie­čia­me V. Ving­rie­nę pa­teik­ti ko­mi­te­to iš­va­dą.

V. VINGRIENĖ (LVŽSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, čia įsta­ty­mo pro­jek­tas yra su­si­jęs su so­di­nin­kų ben­dri­jų at­lie­kų tvar­ky­mu ir su­tar­čių su­da­ry­mu su jo­mis. Ko­mi­te­tas svars­tė šį siū­ly­mą, įver­ti­no Vy­riau­sy­bės iš­va­dą ir pa­siū­lė pri­tar­ti iš da­lies Vy­riau­sy­bės siū­lo­mai iš­va­dai. Ko­mi­te­to spren­di­mas – 7 bal­sais už, 2 su­si­lai­kius pri­tar­ta. Tai­gi kvie­čia­me pa­lai­ky­ti šią įsta­ty­mo pa­tai­są at­si­žvel­gus į Vy­riau­sy­bės iš­va­dą.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ja­me. Svars­ty­me nie­kas ne­už­si­ra­šęs da­ly­vau­ti. Tai­gi jūs kal­bė­da­ma apie ko­mi­te­to iš­va­dą pri­sta­tė­te ir Vy­riau­sy­bės siū­ly­mą. Ko­mi­te­tas yra pri­ta­ręs, kad įsi­ga­lio­ji­mas bū­tų nuo 2020 m. sau­sio 1 d.

V. VINGRIENĖ (LVŽSF). Taip. Vy­riau­sy­bė siū­lo kaip tik at­si­žvelg­ti ir ben­dri­jų są­ra­šą pa­lik­ti kaip tik so­di­nin­kų ben­dri­joms, kad bū­tų su­da­ro­mos su­tar­tys su sa­vi­val­dy­bė­mis, jei­gu at­sto­vau­ja sa­vi­val­dy­bės… ben­dri­jos yra įga­lio­tos at­sto­vų, tai tuo­met ben­dri­ja pa­si­ra­šo su­tar­tį už ben­dri­jos na­rius. Tai­gi kvie­čia­me pa­lai­ky­ti. Pri­ta­ria­me Vy­riau­sy­bės iš­va­dai.

PIRMININKĖ. No­ri pa­lai­ky­ti A. Na­vic­kas. Pra­šom, mo­ty­vai.

A. NAVICKAS (TS-LKDF). Pir­miau­sia no­riu pa­dė­ko­ti, nors už­tru­ko, bet pa­ga­liau ši­tas įsta­ty­mas yra Sei­mo sa­lė­je. Tik­tai šiek tiek keis­ta, kad to­kį pa­pras­tą da­ly­ką ga­li­ma la­bai su­kom­pli­kuo­ti, nes čia bu­vo pa­pras­čiau­sias pa­tiks­li­ni­mas, kad bū­tų iš­veng­ta da­bar teis­mų, ku­rie vyk­s­ta Jo­na­vos ra­jo­ne, ki­tur. Tik­tai šiek tiek ten­ka ap­gai­les­tau­ti dėl to, kad nu­ke­lia­me me­tams, bet vis tiek la­bai vi­sus ra­gi­nu ge­riau pri­tar­ti to­kiam įsta­ty­mui, ne­gu iš vi­so jo ne­bū­tų. Šiuo at­ve­ju dė­ko­ju, kad pa­ga­liau mes jį tu­ri­me. Tu­rė­si­me.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ger­bia­mi ko­le­gos, pra­šom bal­suo­ti dėl pro­jek­to Nr. XIIIP-1877(2).

Bal­sa­vo 83 Sei­mo na­riai: už – 81, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 2.

 

17.05 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo 2018 m. rug­sė­jo 18 d. nu­ta­ri­mo Nr. XIII-1482 „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo V (ru­dens) se­si­jos dar­bų pro­gra­mos“ pa­kei­ti­mo“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-2943 (pa­tei­ki­mas, svars­ty­mas ir pri­ėmi­mas)

 

Ger­bia­mi ko­le­gos, da­bar tu­ri­me dar­bo­tvarkės 2-15.1 klau­si­mą dėl įtrau­ki­mo į mū­sų Sei­mo ru­dens se­si­jos dar­bų pro­gra­mą. Pro­jek­tas Nr. XIIIP-2943. Kvie­čiu T. To­mi­li­ną pa­teik­ti Sei­mo nu­ta­ri­mą.

T. TOMILINAS (LVŽSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, pra­šau įtrauk­ti į šios se­si­jos dar­bų pro­gra­mą Pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio įsta­ty­mo 19 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą bei Pi­ni­gi­nės so­cia­li­nės pa­ra­mos ne­pa­si­tu­rin­tiems gy­ven­to­jams įsta­ty­mo 17 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ja­me. Klaus­ti nie­kas ne­pa­gei­dau­ja. Ar ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti po pa­tei­ki­mo?

Svars­ty­mas. Ar ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti? (Bal­sai sa­lė­je) Dė­ko­ju.

Bal­suo­ja­me dėl Sei­mo nu­ta­ri­mo dėl šios se­si­jos dar­bų pro­gra­mos pa­kei­ti­mo pro­jek­to Nr. XIIIP-2943 pri­ėmi­mo.

 

Šio nu­ta­ri­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 81 Sei­mo na­rys: už – 79, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 2. Sei­mo nu­ta­ri­mas dėl Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo V (ru­dens) se­si­jos dar­bų pro­gra­mos“ pa­kei­ti­mo pri­im­tas. (Gon­gas)

17.07 val.

Pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio įsta­ty­mo Nr. IX-751 19 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2902 (pa­tei­ki­mas)

 

Ir bū­tų ly­di­ma­sis Pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio įsta­ty­mo 19 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2902. De­ja, ne­ma­tau pa­tei­kė­jo. Nė­ra. (Bal­sai sa­lė­je) Ar ger­bia­ma Ri­ma? Pa­teiks R. Baš­kie­nė. Pra­šom.

To­liau po­sė­džiui pir­mi­nin­kau­ja Sei­mo Pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jas ger­bia­mas A. Ne­kro­šius.

R. BAŠKIENĖ (LVŽSF). Ačiū, ger­bia­mo­ji pir­mi­nin­ke. Ka­dan­gi ir aš pa­si­ra­šiau, nė­ra R. Kar­baus­kio ir S. Skver­ne­lio, bet aš esu tre­čio­ji tei­kė­ja. Įsta­ty­mo tiks­las yra tie­siog įtei­sin­ti leng­va­ti­nį ne 9, o jau 5 % PVM ta­ri­fą, tai­ko­mą laik­raš­čiams, žur­na­lams ir ki­tiems pe­ri­odi­niams lei­di­niams. Jūs pa­me­na­te, kad ši­tas ta­ri­fas kaž­ka­da bu­vo 21, po to 9 %. Džiau­gia­mės, kad tu­rė­jo­me 9 %. Taip, ta­da biu­dže­tas pra­ra­do 12 mln., da­bar nuo 9 iki 5 %. – 2 mln. są­nau­dų.

Ti­kė­ti­na, kad ši­tie pe­ri­odi­niai lei­di­niai, ypač moks­lo, kul­tū­ros, lei­di­niai vai­kams, bus la­bai nau­din­gi ir pras­min­gi, nes pla­tes­nis gy­ven­to­jų ra­tas ga­lės juos skai­ty­ti. Esa­me įsi­ti­ki­nę, kad tai taip pat la­bai svar­bu re­gio­ni­nei spau­dai. To­dėl ma­lo­niai pra­šau pri­tar­ti šiam pa­siū­ly­mui. Aiš­ku, svars­tys ko­mi­te­tas, aiš­ku, ti­ki­mės ir pra­šy­si­me Vy­riau­sy­bės iš­va­dos. (Bal­sai sa­lė­je) Vy­riau­sy­bės iš­va­dos rei­kės, taip aš įsi­ti­ki­nu­si, nes ma­ty­ti Mi­nist­rą Pir­mi­nin­ką pa­si­ra­šiu­sį dar ne­už­ten­ka. No­riu tik pri­min­ti, kad 5 % PVM ta­ri­fas yra tai­ko­mas vais­tams, me­di­ci­nos pa­gal­bos prie­mo­nėms, taip pat re­cep­ti­niams ne­kom­pen­suo­ja­miesiems vais­tams. O da­bar bū­tų tre­čio­ji po­zi­ci­ja – 5 % PVM leng­va­ti­nis ta­ri­fas.

PIRMININKAS (A. NEKROŠIUS, LVŽSF). Dė­ko­ja­me. Pir­ma­sis klau­sia M. Ma­jaus­kas.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Ger­bia­ma pir­mi­nin­ke, iš tik­rų­jų vi­si su­pran­ta­me, kas vyks­ta: ar­tė­ja rin­ki­mai, rei­kia ko­kio nors ne­di­de­lio sal­dai­nio re­gio­ni­nei ži­niask­lai­dai. Tur­būt vi­si pri­ta­ria­me, kad rei­kia pa­dė­ti re­gio­ni­nei ži­niask­lai­dai, bet gal­būt yra ko­kių nors ki­tų prie­mo­nių? Gal­būt iš ko­kio nors Spau­dos rė­mi­mo fon­do ga­lė­tu­me jiems skir­ti? Čia mes, vie­nas da­ly­kas, at­ro­do, iš­krai­po­me mo­kes­ti­nę sis­te­mą, ant­ras da­ly­kas, ar jums ne­at­ro­do, kad iš­krai­po­me ir kon­ku­ren­ci­nę ap­lin­ką, nes tai yra spaus­din­tai ži­niask­lai­dai, o ne in­ter­ne­ti­nei ži­niask­lai­dai? Ga­lų ga­le, ar jums ne­at­ro­do, kad ta pa­gal­ba tu­rė­tų bū­ti spau­dai, ku­ri skel­bia nau­jie­nas, o ne spau­dai, ku­ri yra pra­mo­gi­nė, kaip, tar­ki­me, žur­na­las „Žmo­nės“? Ar tik­rai da­bar žur­na­lui „Žmo­nės“ rei­ka­lin­ga fi­nan­si­nė pa­ra­ma? Jei­gu mes vis dėl­to nu­spręs­tu­me, kad rei­kia tai spau­dai, ku­ri skel­bia nau­jie­nas, iš tie­sų gal­būt rei­kė­tų vi­siems rem­ti pri­ei­gą prie in­ter­ne­to, nes vi­sa nau­jie­nų ži­niask­lai­da yra iš­ke­lia­vu­si į in­ter­ne­tą?

R. BAŠKIENĖ (LVŽSF). Ačiū už jū­sų klau­si­mą. Iš­ties ne­sie­ju tai su rin­ki­mais. Ma­nau, kad pe­ri­odi­niai lei­di­niai, skir­ti kul­tū­rai, me­nui, jau­ni­mui, pa­aug­liams, iš tik­rų­jų rei­ka­lin­gi ne vien tik in­ter­ne­ti­niai, bet ir kaip skai­to­mie­ji. To­dėl grin­džiu sa­vo pa­siū­ly­mą ar­gu­men­tais, kad tai bus nau­din­ga žmo­nėms. O dar, at­sa­kant į jū­sų klau­si­mą, tuo­met bet ku­rį PVM leng­va­tos ta­ri­fą ga­li­ma su­sie­ti su tuo, kad tai yra kam nors nau­din­ga ir kad tai taip pat sie­ja­ma su rin­ki­mų pro­gra­mo­mis.

PIRMININKAS. Klau­sia R. Bud­ber­gy­tė.

R. BUDBERGYTĖ (LSDPF). La­bai ačiū. Be­veik at­sa­kė­te į ma­no klau­si­mą, nes My­ko­las pa­klau­sė la­bai daug klau­si­mų, į ku­riuos ir aš no­rė­jau iš­girs­ti at­sa­ky­mus iš jū­sų. Bet vis dėl­to dar no­rė­čiau pa­si­tiks­lin­ti, ar tik­rai ne­ma­to­te ga­li­my­bės, kad kaip nors rei­kė­tų di­fe­ren­ci­juo­ti tuos pe­ri­odi­nius lei­di­nius, ku­rie tik­rai gal­būt yra la­bai rei­ka­lin­gi mū­sų se­nes­nio, vy­res­nio am­žiaus žmo­nėms, kad jie re­gio­nuo­se ga­lė­tų skai­ty­ti spaus­din­tą žo­dį? Aš ir pa­ti mėgs­tu spaus­din­tą žo­dį skai­ty­ti. Iš tie­sų tas biu­dže­to ne­te­ki­mas nė­ra di­de­lis – tik 2 mln. eu­rų, bet ar vis dėl­to ne­gal­vo­tu­mė­te, kad iš­ven­giant to­kios kon­ku­ren­ci­nės, kaip sa­ko­ma, įtam­pos, ne­rei­kė­tų dau­giau jū­sų siū­ly­mu di­fe­ren­ci­juo­ti pe­ri­odi­nius lei­di­nius, ku­riuos ga­li rem­ti vals­ty­bė?

R. BAŠKIENĖ (LVŽSF). Jū­sų pa­siū­ly­mas ver­tas dė­me­sio. Ir aš ma­nau, kad tie, ku­rie or­ga­ni­zuo­ja ši­tą veik­lą, at­kreips dė­me­sį ir tai svars­tys. Čia dar at­kreip­ti­nas dė­me­sys, kad dėl pe­riodi­nių lei­di­nių, iš­sky­rus tam tik­rus (jūs ste­bė­jo­te ir ma­tė­te teks­tą, kad tai bu­vo ir anks­čiau, kai bu­vo 9 %, da­bar 5 %), iš­sky­rus ero­ti­nius, smur­ti­nio po­bū­džio, pro­fe­sio­na­lios eti­kos ne­si­lai­kan­čius lei­di­nius, nu­sta­ty­mo įga­lio­ta ins­ti­tu­ci­ja svars­tys ir pri­ims, tad ati­tin­ka­mai ir di­fe­ren­ci­ja­vi­mas – tos įga­lio­tos ins­ti­tu­ci­jos veik­los dis­po­zi­ci­ja.

PIRMININKAS. Klau­sia E. Pu­pi­nis.

E. PUPINIS (TS-LKDF). Ačiū. Ger­bia­ma pra­ne­šė­ja, aš ir­gi pri­sidedu prie tų, su­pran­tu re­gio­ni­nių laik­raš­čių pro­ble­ma­ti­ką, sa­vai­me su­pran­ta­ma, ten ir kon­ku­ren­ci­ja ne­ma­ža. Aiš­ku, tik gai­la, kad ne­ma­ža jų da­lis yra po­li­ti­zuo­ta, bet ką pa­da­ry­si, taip jau yra. Gal žmo­nės at­seks ir nu­ma­tys, bet ki­tas klau­si­mas: čia Tei­sės de­par­ta­men­tas pa­reiš­kė sa­vo nuo­sta­tą, kad vis dėl­to su ši­tuo biu­dže­tu ga­li­me ne­su­spė­ti, nes ta­da rei­kė­tų au­to­ma­tiš­kai per­žiū­rė­ti biu­dže­tą, bent jau gau­ti Vy­riau­sy­bės iš­va­dą. Ar ti­ki­tės su­spė­ti, ar vis dėl­to ati­dė­ti? Ačiū.

R. BAŠKIENĖ (LVŽSF). Jūs pui­kiai ži­no­te, kad jei­gu tai ne­bū­tų kar­tu su biu­dže­tu, tai rei­kė­tų pu­sės me­tų. O ka­dan­gi tei­kia­me dar prieš biu­dže­to pri­ėmi­mą, ti­ki­mės, kad gau­si­me Vy­riau­sy­bės iš­va­dą, ko­mi­te­to spren­di­mą ir pri­im­si­me kar­tu su ju­mis.

PIRMININKAS. Klau­sia J. Sa­ba­taus­kas.

J. SABATAUSKAS (LSDPF). Ačiū. Ža­viuo­si ju­mis, ger­bia­mo­ji Sei­mo pir­mo­ji vi­ce­pir­mi­nin­ke, jū­sų op­ti­miz­mu ir en­tu­ziaz­mu. Biu­dže­tą svars­ty­si­me jau ne­tru­kus, dėl vi­sų ki­tų pro­jek­tų Vy­riau­sy­bė iš­va­dą svars­to po tris ke­tu­ris mė­ne­sius, o čia jau jūs iki biu­dže­to pri­ėmi­mo ža­da­te, kai pla­nuo­ja­mas biu­dže­tas bus pri­ima­mas gruo­džio 11 die­ną. Tai­gi tie­siog pa­sta­ba.

O ki­ta – vis tiek Tei­sė­kū­ros pa­grin­dų įsta­ty­mas bei Mo­kes­čių ad­mi­nist­ra­vi­mo įsta­ty­mas sa­ko, kad mo­kes­čių pa­kei­ti­mai tu­ri įsi­ga­lio­ti po še­šių mė­ne­sių. Nes tik tiems, ku­rie at­ei­na kar­tu su biu­dže­tu, tai­ko­ma iš­im­tis. Prie­šin­gai. Ka­dan­gi čia at­ski­ra ini­cia­ty­va, ne Vy­riau­sy­bės, ne kar­tu su biu­dže­tu, o jūs ra­šo­te: įsi­ga­lio­ji­mas nuo sau­sio 1 die­nos, gal rei­kia nu­kel­ti įsi­ga­lio­ji­mą?

R. BAŠKIENĖ (LVŽSF). Dė­ko­ju. Pui­kus jū­sų klau­si­mas. At­sa­ky­siu į pir­mą­ją da­lį. Ši­ta Vy­riau­sy­bė, ti­kiu, ga­li grei­tai pri­im­ti spren­di­mus ir ne­vil­kin­ti. Vie­na. An­tra, dėl įsi­ga­lio­ji­mo da­tos, pa­li­ki­me tai la­bai at­sa­kin­gam Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­tui.

PIRMININKAS. Klau­sia A. Sy­sas.

A. SYSAS (LSDPF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Ger­bia­ma ko­le­ge, ši Vy­riau­sy­bė gal ir ga­li, bet „Spar­ta­nai“ kar­tais ne­skrai­do. Tai ne­bū­ki­me to­kie op­ti­mis­tiš­ki. Ma­no klau­si­mas iš tos pa­čios se­ri­jos. Iš kur ta mei­lė re­gio­ni­nei spau­dai prieš rin­ki­mus?

R. BAŠKIENĖ (LVŽSF). Mei­lė spau­dai, aš ma­nau, yra vi­sa­da ir ypač jau­čiant, ir ma­tant, kaip no­ri skai­ty­ti. Jū­sų ko­le­gė la­bai tei­sin­gai pa­sa­kė: spaus­din­tas žo­dis yra svar­bus. Jis kar­tais per­duo­da­mas iš gry­čios į gry­čią, nes ne kiek­vie­nas ga­li re­gio­ni­nį laik­raš­tį už­si­sa­ky­ti.

PIRMININKAS. Klau­sia L. Bal­sys.

L. BALSYS (LSDPF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mo­ji ko­le­ge, ne­ga­li ne­jau­din­ti mei­lė spau­dai, tai iš tik­rų­jų man, kaip tos pro­fe­si­jos at­sto­vui, la­bai ma­lo­nu. Jūs ar­gu­men­tuo­ja­te, kad ši­to rei­kią pa­rem­ti kul­tū­ri­nei spau­dai, re­gio­ni­nei in­te­lek­tu­a­liai, me­no, bet čia bus pa­rem­ta vi­sa re­gio­ni­nė spau­da – ir me­rams pri­klau­san­ti, ir vie­tos oli­gar­chams pri­klau­san­ti. Tai jei­gu jūs no­rė­tu­te rem­ti me­no, kul­tū­ros spau­dą, ne po­li­ti­nę, sa­ky­ki­me, tik­rai to­kią in­te­lek­tu­a­lią, tam yra Ra­di­jo, spau­dos ir te­le­vi­zi­jos rė­mi­mo fon­das, ku­ris pa­gal pro­jek­tus re­mia to­kius, lei­di­nius ir ne tik lei­di­nius, bet ir pro­gra­mas. Tai gal­būt jūs siū­ly­tu­mė­te ge­riau di­din­ti ši­to fon­do fi­nan­sa­vi­mą, jis skaid­riai pa­rems bū­tent šios sri­ties ži­niask­lai­dą ir ne­pa­rems vi­so­kių oli­gar­chų ir me­rų laik­raš­čių?

R. BAŠKIENĖ (LVŽSF). Ne­su­tik­čiau su jū­sų tei­gi­niu dėl pa­ra­mos oli­gar­chams, me­rams ar dėl po­li­ti­za­vi­mo iš prin­ci­po. O jū­sų siū­ly­mas dėl pro­jek­ti­nės veik­los – taip, ga­li­ma ir tiks­lin­ga di­din­ti ir jų di­des­nį pro­jek­tų kie­kį. Pui­ku, jei tik tam su­ras­tu­me lė­šų.

PIRMININKAS. Ir pas­ku­ti­nis klau­sia S. Tu­mė­nas.

S. TUMĖNAS (LVŽSF). Ger­bia­mo­ji pra­ne­šė­ja, jūs tur­būt pui­kiai pri­si­me­na­te, kad kai prieš 10 me­tų bu­vo pa­di­din­tas PVM, re­gio­nų spau­da tai įvar­di­jo kaip et­no­ci­dą re­gio­ninės spau­dos. Ar jūs, reng­da­mi šią pa­tai­są, ga­lė­tu­mė­te pa­sa­ky­ti, ar ban­dė­te skai­čiuo­ti, kiek re­dak­ci­jų bu­vo pri­vers­tos už­si­da­ry­ti re­gio­nuo­se, kiek lei­di­nių ir kiek dar­buo­to­jų ne­te­ko re­gio­nuo­se dar­bo? Ar to­kių duo­me­nų jūs ne­tu­ri­te?

R. BAŠKIENĖ (LVŽSF). Aš iš tie­sų ne­tu­riu to­kių tiks­lių duo­me­nų, ta­čiau ga­liu tik ant­rin­ti jū­sų pa­sa­ky­tiems ar­gu­men­tams, kad fak­tai bu­vo liūd­ni, ro­dan­tys, kaip už­si­da­rė, kaip bu­vo ma­ži­na­mas dar­buo­to­jų skai­čius ir kaip žmo­nės ne­te­ko ga­li­my­bės tu­rė­ti pe­ri­odi­nius laik­raš­čius. Skai­čių kon­kre­čių da­bar pa­sa­ky­ti ne­tu­riu ga­li­my­bės.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju pra­ne­šė­jai. Jūs at­sa­kė­te į vi­sus klau­si­mus. Mo­ty­vai dėl vi­so, nuo­mo­nė už – J. Raz­ma.

J. RAZMA (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, aš pir­miau­sia kvie­čiu bū­ti jaut­riems prem­je­ro, bū­si­mo kan­di­da­to į Pre­zi­den­tus, si­tu­a­ci­jai. Ma­to­me, prem­je­ras did­vy­riš­kai ko­vo­ja su pre­ky­bos cen­trais, su kai­no­mis, o rei­tin­gai kaip ne­au­ga, taip ne­au­ga. Tai leis­ki­me prem­je­rui ini­ci­juo­ti bent PVM leng­va­tos re­gio­ni­nei spau­dai įve­di­mą, gal spau­da gra­žiai pa­ra­šys ir tie rei­tin­gai gal tru­pu­tį pa­augs.

Ir dar čia kaž­kas už­si­mi­nė apie Vy­riau­sy­bės iš­va­dą. Aš kvie­čiu dėl ši­to pro­jek­to ne­pra­šy­ti Vy­riau­sy­bės iš­va­dos, dėl vi­sų ki­tų PVM pro­jek­tų pra­šy­ti, o dėl ši­to ne­pra­šy­ti. Įsi­vaiz­duo­ki­te, jei­gu pa­pra­šy­si­me, į ko­kią pa­dė­tį mes pa­sta­ty­si­me fi­nan­sų mi­nist­rą? Jis tu­rės bū­ti nuo­sek­lus ir dėl vi­sų PVM leng­va­tos pro­jek­tų ra­šy­ti nei­gia­mą iš­va­dą. Bet ką da­ry­ti dėl pro­jek­to, kur prem­je­ro pa­var­dė fi­gū­ruo­ja? Ži­nant, kad tas biu­dže­to ba­lan­sas braš­ka per vi­sas siū­les, su­dė­tin­ga ra­šy­ti pri­ta­ri­mą, bet su­dė­tin­ga ra­šy­ti prieš prem­je­rą. Tai siū­lau čia ne­pra­šy­ti tos iš­va­dos.

O šiaip, ži­no­ma, re­gio­ni­nės spau­dos si­tu­a­ci­ja tik­rai nė­ra pa­ti ge­riau­sia ir bū­tų ge­rai, aiš­ku, kad mes to­kius pro­jek­tus svars­ty­tu­me ne rin­ki­mų kon­teks­te, o tik­rai nor­ma­liai, ob­jek­ty­viai, įver­tin­da­mi, kaip lai­ko­si tie laik­raš­čiai ir kaip pa­dė­ti iš­sau­go­ti jų ne­pri­klau­so­mu­mą. Da­bar tas kon­teks­tas yra rin­ki­mų, de­ja.

PIRMININKAS. Nuo­mo­nė prieš – M. Ma­jaus­kas.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Ačiū. Bu­vo iš­sa­ky­ta tik­rai daug ra­cio­na­lių ar­gu­men­tų ir aš grį­šiu prie to, kad iš tie­sų rei­kia pa­dė­ti ra­jo­ni­nei ži­niask­lai­dai. Ne su vie­na bu­vau su­si­ti­kęs ke­liau­da­mas po ra­jo­nus, re­gio­nus ir tik­rai ma­čiau, ko­kios pa­gal­bos jai rei­kia ir koks ra­cio­na­lus grū­das yra ta re­gio­ni­nė ži­niask­lai­da, kai daž­nai sun­ku su­si­gau­dy­ti, kas vyks­ta ra­jo­ne. Ta­čiau tam yra skir­tos la­bai aiš­kios prie­mo­nės. Spau­dos pa­ra­mos fon­das – jam ga­lė­tu­me skir­ti dau­giau pi­ni­gų, jis la­bai aiš­kiai at­rink­tų, ką rei­kia rem­ti, ir pa­rem­tų.

Da­bar vis dėl­to mes ma­ži­na­me vi­sai spau­dai: ir pra­mo­gi­nei, ir vi­so­kiai ki­tai spau­dai, ku­riai gal­būt ne­la­bai rei­kia tos pa­ra­mos. Jei­gu kal­ba­me apie pa­ra­mą spau­dai, tai rei­kė­tų kal­bė­ti apie pa­ra­mą nau­jie­nų spau­dai, tai spau­dai, ku­ri tran­sliuo­ja nau­jie­nas, ją rei­kė­tų rem­ti. Ta­čiau ži­no­me, kad di­džio­ji da­lis tos spau­dos yra iš­ke­lia­vu­si į in­ter­ne­tą. Jei­gu iš tik­rų­jų no­ri­me, kad žmo­nės su­si­pa­žin­tų su nau­jie­no­mis, rei­kia už­tik­rin­ti jiems pri­ei­gą prie in­ter­ne­to, o jei­gu no­ri­me re­a­laus re­zul­ta­to, duo­ki­me kiek­vie­nam jau­nuo­liui, kiek­vie­nai mo­čiu­tei po ne­mo­ka­mą gi­ga­bai­tą duo­me­nų ir jie tik­rai pri­si­jungs prie in­ter­ne­to, juos pa­nau­dos ir tik­rai su­ži­nos vi­sas ži­nias.

PIRMININKAS. Vi­si mo­ty­vai iš­sa­ky­ti. Kvie­čiu bal­suo­ti dėl šio įsta­ty­mo pro­jek­to.

Bal­sa­vo 78 Sei­mo na­riai: už – 70, prieš – 3, su­si­lai­kė 5. Po pa­tei­ki­mo pri­tar­ta.

Siū­lo­mi ko­mi­te­tai. Pa­grin­di­nis – Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­tas, pa­pil­do­mų nie­kas ne­siū­lo. Siū­lo­ma svars­ty­ti gruo­džio 13 die­ną. Ir dar bu­vo siū­ly­mas dėl Vy­riau­sy­bės iš­va­dų. Ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti? (Bal­sai sa­lė­je) J. Raz­ma ka­te­go­riš­kai prieš­ta­rau­ja, to­dėl kvie­čiu bal­suo­ti dėl Vy­riau­sy­bės iš­va­dos. Kas pa­lai­ko Vy­riau­sy­bės iš­va­dą, bal­suo­ja už, kas tu­ri ki­tą nuo­mo­nę, – prieš.

Bal­sa­vo 73 Sei­mo na­riai: už – 47, prieš – 10, su­si­lai­kė 16. Vy­riau­sy­bės iš­va­dos pra­šo­me.

R. Šar­knic­kas dar no­ri ko­mi­te­tą pa­siū­ly­ti? Pra­šau.

R. ŠARKNICKAS (LVŽSF). Taip, pra­šy­čiau ir Kul­tū­ros ko­mi­te­tą.

PIRMININKAS. Kaip pa­pil­do­mą?

R. ŠARKNICKAS (LVŽSF). Kaip pa­pil­do­mą.

PIRMININKAS. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū. Pri­tar­ta.

Re­pli­ką po bal­sa­vi­mo – J. Raz­ma. Pra­šau.

J. RAZMA (TS-LKDF). Aš ap­gai­les­tau­ju, kad dau­gu­ma Sei­mo na­rių taip bal­sa­vo dėl Vy­riau­sy­bės iš­va­dos pa­ro­dė, kad prem­je­rą jie lai­ko lyg ir ne­at­sa­kin­gu. Jei­gu jis de­da pa­ra­šą dėl to­kio pro­jek­to, bet Vy­riau­sy­bė, va­di­na­si, ga­li nu­spręs­ti ir ki­taip. Aš kvies­čiau la­biau pa­si­ti­kė­ti sa­vo prem­je­ru.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me už nuo­mo­nę. Ju­da­me to­liau.

 

17.23 val.

Pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio įsta­ty­mo Nr. IX-751 19 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2406(2) (pa­tei­ki­mas)

 

Pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio įsta­ty­mo Nr. IX-751 19 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2406(2). Pra­ne­šė­jas – R. Že­mai­tai­tis. Pa­tei­ki­mas. Pra­šau.

R. ŽEMAITAITIS (TTF). Ger­bia­ma­sis pir­mi­nin­ke, ger­bia­mi ko­le­gos, prieš po­rą mė­ne­sių mes pri­sta­tė­me Pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio įsta­ty­mo 19 straips­nio pa­kei­ti­mą, tai yra tai­ky­ti PVM leng­va­tą mal­koms, me­džio skied­roms, traiš­ky­tai me­die­nai, me­die­nos plokš­čių ir at­rai­žų ša­lu­ti­niams pro­duk­tams, drož­lėms, bio­ma­sei, bri­ke­tams ir gra­nu­lėms ga­min­ti. Ka­dan­gi prieš tai pa­teik­tas pro­jek­tas bu­vo šiek tiek pro­ble­mi­nis, ne­bu­vo pa­kan­ka­mai im­pe­ra­ty­viai ir aiš­kiai pa­sa­ky­ta, kam bū­tų tai­ko­ma, Vy­riau­sy­bė pa­tei­kė pa­sta­bas, mes pa­gal tas pa­sta­bas pa­tai­sė­me ir tei­kia­me pa­to­bu­lin­tą įsta­ty­mo pro­jek­tą. Kvie­čiu pri­tar­ti po pa­tei­ki­mo.

PIRMININKAS. Pir­ma­sis klau­sia E. Pu­pi­nis.

E. PUPINIS (TS-LKDF). Ačiū. Vėl apie vis­ką, su­ra­šo­te vis­ką: ir skied­ras, ir ki­tas me­džia­gas. Bet iš tik­rų­jų, ko­dėl ne vi­sus de­gius pro­duk­tus? Pa­vyz­džiui, šiau­dai vėl li­ko ša­lia. Ko­dėl jūs pa­si­ren­ka­te kaž­ko­kią ka­ko­fo­ni­ją vi­so­kių prie­mo­nių, kai ga­li­ma įra­šy­ti pa­pras­tą da­ly­ką – at­leis­ti tuos, ku­rie įsi­gi­ję de­gi­ą­sias bio­at­si­nau­ji­nan­čias prie­mo­nes, ir taip tai iš­spręs­ti? Ačiū.

R. ŽEMAITAITIS (TTF). Bu­vo, ko­le­gos, tik­rai, kaip jūs ži­no­te, pa­tį pir­mą kar­tą ir mū­sų tas ben­dri­nis, di­de­lis, pla­tus. Ta­da mi­nis­te­ri­ja, kiek su­pra­tau, su­si­rin­ko me­džia­gą, in­for­ma­ci­ją, to jūs klau­sia­te, apie šiau­dus, o ūky­je, na­mų ūky­je, šiau­dų iš es­mės ne­kū­re­na, juos kū­re­na tik­tai cen­tri­niam šil­dy­mui. To­kiu at­ve­ju nė­ra kam teik­ti, nes na­mų ūky­je nie­ka­da šiau­dų ri­ti­nio… Pats pui­kiai ži­no­te, ko­le­ga, 700 ki­log­ra­mų šiau­dų ri­ti­nį įstum­ti į na­mą ir pa­kū­ren­ti, kad pa­šil­tų na­mas, nė­ra šan­sų. Dėl ki­tų taip, bū­tų ga­li­ma teik­ti pa­siū­ly­mus ir tą bū­tų ga­li­ma svars­ty­ti. Tik­rai ne­ma­tau pro­ble­mos. Mes pa­ren­gė­me pa­gal Vy­riau­sy­bės pa­teik­tas pa­sta­bas. Aš tik tiek ga­liu pa­sa­ky­ti.

PIRMININKAS. Klau­sia A. Sa­la­ma­ki­nas.

A. SALAMAKINAS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Iš­ties rei­kia pa­gir­ti – ge­ras pro­jek­tas. O šiau­dais ma­no kai­me tik kiau­les svi­li­na, tai ne­rei­kė­tų jų įtrauk­ti.

R. ŽEMAITAITIS (TTF). La­bai ska­nios ta­da bū­na.

A. SALAMAKINAS (LSDPF). O klau­si­mas toks: ar pa­vyks su biu­dže­tu pri­im­ti ši­tą pro­jek­tą? Ar jis bus vo­lio­ja­mas me­tai iš me­tų, kas da­bar yra da­ro­ma, ar vis dėl­to už­teks jums įtai­gos pa­da­ry­ti, kad jis bū­tų su biu­dže­tu ir įsi­ga­lio­tų nuo sau­sio 1 die­nos?

R. ŽEMAITAITIS (TTF). Aš ma­nau, kad, ko­le­ga, vis­kas pri­klau­so nuo jū­sų ir nuo mū­sų ben­drų in­te­re­sų. Jei­gu mes Sei­me ra­si­me su­ta­ri­mą, sku­bos tvar­ka jis bus pri­im­tas. Kai šne­kė­jau su Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­ja ir su Vy­riau­sy­be, pro­ble­mos dėl šio pro­jek­to jos ne­ma­to, nes jis da­bar yra kon­kre­tus ir pa­gal jų pa­teik­tus pa­siū­ly­mus. Jei­gu Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos ir Vy­riau­sy­bės at­sto­vai sa­kė, kad vis­kas ge­rai ir mes jį to­kį pa­ren­gė­me pa­gal jų pa­sta­bas, ti­kiuo­si, kad su biu­dže­tu jis bus pri­im­tas ir sau­sio 1 die­ną įsi­ga­lios. Jei­gu to­kiu at­ve­ju jis įsi­ga­lio­ja sau­sio 1 die­ną, tai aš įsi­vaiz­duo­ju, kad pa­gal są­skai­tas fak­tū­ras ir de­kla­ra­ci­jas jau 2020 me­tais, kai de­kla­ruos už 2019 me­tus, bus ga­li­ma da­lį jo su­si­grą­žin­ti. Ma­nau, tai pro­tin­gas spren­di­mas bū­tų.

PIRMININKAS. Klau­sia I. De­gu­tie­nė.

I. DEGUTIENĖ (TS-LKDF). Ger­bia­mas ko­le­ga, tik­rai, man at­ro­do, žmo­nėms, ku­rie gy­ve­na nuo­sa­vuo­se na­muo­se, ypač ra­jo­nuo­se, ir kū­re­na jū­sų iš­var­dy­to­mis prie­mo­nė­mis, tai yra ge­rai, bet gal jūs tu­ri­te pa­skai­čia­vę, kiek tai ap­ima na­mų ūkio sub­jek­tų? Vis tiek, jei­gu mes pra­šy­si­me Vy­riau­sy­bės iš­va­dos, tai daug­maž rei­kia orien­tuo­tis, kiek tai yra sub­jek­tų ir ko­kia tai bus pi­ni­gų su­ma.

R. ŽEMAITAITIS (TTF). Sun­ku šian­dien at­sa­ky­ti. Pi­ni­gų su­ma ga­li bū­ti nuo 6 mln. iki 7 mln. Tu­ri­me pre­li­mi­na­rią in­for­ma­ci­ją, kad apie 600 mln. ši­to­je rin­ko­je su­ka­si, ties­mu­kai sa­kant, juo­dų, ne­šva­rių pi­ni­gų, tai yra kai šian­die­ną mal­ki­nė me­die­na yra par­duo­da­ma be są­skai­tų fak­tū­rų ar­ba im­por­tuo­ja­ma į Lie­tu­vą iš­vis be nie­ko. Jei­gu pa­žiū­rė­si­te laik­raš­čių, in­ter­ne­to skel­bi­mus, kiek yra skel­bi­mų, tai pa­skam­bin­ki­te, mes eks­pe­ri­men­ta­vo­me prieš tai, kai bu­vo klau­sia­ma, ar jums su są­skai­ta fak­tū­ra, ar jūs gry­nais mo­kė­si­te, ar pa­ve­di­mu. Jei­gu pa­ve­di­mu bri­ke­tai, tai iš kar­to yra apie 200–220 eu­rų, jei­gu at­si­skai­to­te gry­nais, – 160–170 eu­rų.

Ant­ras pa­ste­bi­mas da­ly­kas, kad šiuo me­tu, iš­duo­dant lei­di­mus kirs­ti miš­ką, yra ne par­duo­da­ma me­die­na, o yra pa­si­ra­šo­ma su­tar­tis, kad do­va­no­ja, tai to­kiu at­ve­ju net­gi 5 % nė­ra su­mo­ka­mi. Tai kon­kre­čiai su­sa­ky­ti, kiek ap­im­tų pro­cen­tų, ar­ba kiek na­mų ūkių, yra su­dė­tin­ga, bet pla­nuo­ja­ma apie 6–7 mln.

PIRMININKAS. Klau­sia M. Ma­jaus­kas.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Iš tie­sų rei­kia pri­pa­žin­ti, kad ra­cio­na­lus siū­ly­mas mo­kes­čių ma­ži­ni­mo pras­me, kai ma­žes­ni mo­kes­čiai, yra pa­ska­ta iš­ei­ti iš še­šė­lio, ta­čiau klau­si­mas yra iš tik­rų­jų, ko­kią da­lį tos nau­dos gaus var­to­to­jai, nes, kaip ži­no­me, cen­tri­nio šil­dy­mo kai­na re­gu­liuo­ja­ma. Jei­gu yra su­ma­ži­na­mas PVM, tai re­gu­liuo­jan­ti ins­ti­tu­ci­ja tiks­liai to­kiu kie­kiu su­ma­ži­na šil­dy­mo kai­ną ir vi­są nau­dą gau­na var­to­to­jas. Čia klau­si­mas toks: kiek skai­čiuo­ja­te, kad tas ga­li kai­nuo­ti iš tų 6–7 mln.? Ar esa­te pa­skai­čia­vę, ko­kia da­li­mi at­pigs bū­tent ta me­die­na, drož­lės, ko­kią iš tik­rų­jų nau­dą gaus var­to­to­jai ir ko­kią gaus ga­min­to­jai?

R. ŽEMAITAITIS (TTF). Ko­le­ga, aš ma­nau, kad ne ko­kią nau­dą gaus var­to­to­jas. Var­to­to­jas gaus ne­tie­sio­gi­nę nau­dą, į vals­ty­bės biu­dže­tą mes gau­na­me va­di­na­mą­ją ne­tie­sio­gi­nę nau­dą. Jei­gu įmo­nė iš­ra­šo dau­giau są­skai­tų fak­tū­rų, tai kas at­si­tin­ka? At­si­tin­ka, kad pel­no mo­kes­tis mo­ka­mas, GPM’o, „Sod­ros“, ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to ir pa­na­šiai. Va­di­na­si, mes su­rink­si­me į biu­dže­tą daug dau­giau mo­kes­čių iš ki­tų mo­kes­čių.

Ant­ras da­ly­kas yra kon­ku­ren­ci­ja. Jei­gu šian­dien mes tu­ri­me vals­ty­bi­nes urė­di­jas, ku­rios mal­ki­nę me­die­ną par­duo­da auk­cio­nuo­se ar­ba pa­gal są­skai­tą fak­tū­rą (Urė­di­ją, at­si­pra­šau – ačiū, ger­bia­mas ko­le­ga Jo­nai), tai to­kiu at­ve­ju jie, pri­va­ti­nin­kai, par­duo­da be nie­ko. Urė­di­ja – plius 21, pri­va­tus – nu­lis. Ne vi­si, aš kal­bu. Aš ma­nau, kad ki­tais mo­kes­čiais mes su­si­grą­žin­si­me daug di­des­nę da­lį mo­kes­čių, nei kad yra. Ana­lo­giš­ka si­tu­a­ci­ja bu­vo 2000–2001 me­tais, kai mes pa­tei­kė­me pro­jek­tą dėl kom­piu­te­rių įsi­gi­ji­mo. Pri­si­min­ki­te, kai de­kla­ravus bu­vo ga­li­ma žmo­gui su­si­grą­žin­ti gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­tį. Tuo me­tu bu­vo kal­ba­ma, kad še­šė­lį su­da­ro iki 1 mlrd., bet kai at­si­ra­do de­kla­ra­ci­jos ir ga­li­my­bės su­si­grą­žin­ti, nie­kam ne­be­ki­lo min­čių, idė­jų kom­piu­te­rius pirk­ti juo­do­jo­je rin­ko­je, še­šė­li­nė­je rin­ko­je, ne­pra­šy­ti do­ku­men­tų ir pa­na­šiai. Mes jau to­kių pa­vyz­džių tu­rė­jo­me ir aš ti­kiuo­si, kad tai įvyks.

Ant­ras la­bai ge­ras pa­vyz­dys tuo­me­ti­nės A. Ku­bi­liaus Vy­riau­sy­bės pro­jek­tas dėl če­kių, są­skai­tų tur­guo­se ir pa­na­šiai. Pa­žiū­rė­ki­te, kiek žmo­nių, dir­ban­čių pa­gal in­di­vi­du­a­lias pa­ja­mas, dau­giau pra­dė­jo de­kla­ruo­ti gau­na­mas pa­ja­mas. Tą rei­kia su­vok­ti, kad ši­tas pro­jek­tas duos nau­dą dėl ki­tų mo­kes­čių.

PIRMININKAS. Klau­sia R. Ta­ma­šu­nie­nė.

R. TAMAŠUNIENĖ (LLRA-KŠSF). Ačiū. Jau da­lį klau­si­mo už­da­vė M. Ma­jaus­kas. No­rė­jau taip pat pa­klaus­ti, kaip vis dėl­to čia yra ver­ti­na­ma Kai­nų ko­mi­si­jos, ir de­da­mo­ji, kas įei­na į kai­ną ga­lu­ti­nai įver­ti­na Kai­nų ko­mi­si­ja ir ta­da pri­tai­ko PVM? O šiuo at­ve­ju per­ka­ma iš skir­tin­gų ko­mer­ci­nių tie­kė­jų ir taip to­liau, ir mes ži­no­me maž­daug šios die­nos mal­kų, gra­nu­lių kai­nas ir taip to­liau. Pra­dė­jus svars­ty­ti PVM leng­va­tą, ma­nau, ga­li at­si­tik­ti taip, kaip ir su dau­ge­liu ki­tų sek­to­rių, kad ir su dar­že­liais, kai sa­vi­val­dy­bė sky­rė prie­mo­ką po 100 eu­rų, tai au­to­ma­tiš­kai pa­kė­lė kai­ną ir iš­ėjo taip, kad ga­lu­ti­nai tu­rė­jo mo­kė­ti var­to­to­jai. Kaip jūs ma­no­te, ko­kį re­gu­lia­ci­nį in­stru­men­tą mes ga­lė­tu­me vis dėl­to tai­ky­ti ir tai sri­čiai, kad vals­ty­bės tei­kia­ma pa­ra­ma vis dėl­to pa­siek­tų ga­lu­ti­nį var­to­to­ją?

R. ŽEMAITAITIS (TTF). Aš įsi­vaiz­duo­ju, kad jei­gu mes su­ta­ria­me, kad mal­ki­nė me­die­na, skied­ros, traiš­ky­ta me­die­na, plokš­tės, at­rai­žos ir ki­ti pro­duk­tai, ku­rie pa­ga­mi­na­mi urė­di­jo­se… šian­dien urė­di­jos jau vi­su pa­jė­gu­mu ga­lės tei­sin­gai kon­ku­ruo­ti. Ir urė­di­ja, ir gi­ri­nin­ki­ja yra kiek­vie­no­je sa­vi­val­dy­bė­je, ir kiek­vie­na urė­di­ja pa­ruo­šia tam tik­rą kie­kį mal­ki­nės me­die­nos. To­kiu at­ve­ju urė­di­ja, pa­vyz­džiui, vie­toj 21 tai­kys 9, mes jau kon­tro­lės me­cha­niz­mą šiuo at­ve­ju tu­ri­me, nes urė­di­ja dirb­ti­nai nie­ka­da ne­kels kai­nų, nes šian­dien urė­di­jo­s ir taip yra bran­giau, nei žmo­gaus, ku­ris par­duo­da juo­do­jo­je rin­ko­je. Aš ma­nau to­kiais da­ly­kais spręs­ti.

Dėl bri­ke­tų ir gra­nu­lių mes tu­ri­me pro­ble­mų su im­por­tuo­jan­čiais pro­duk­ci­ją iš Ru­si­jos te­ri­to­ri­jos ir iš Bal­ta­ru­si­jos. Čia yra pa­pras­tas da­ly­kas. Mo­kes­čių ins­pek­ci­ja kaip ir su ku­ru, aš ma­nau, tu­rės de­kla­ra­ci­ją, ar 49, ar 42 de­kla­ra­ci­ją, kaž­kas pa­na­šaus. Aš bent įsi­vaiz­duo­ju, kad tu­rė­tų bū­ti kaip ir im­por­tuo­jant ku­rą.

Tre­čias va­rian­tas, ką su ko­le­ga K. Bart­ke­vi­čiu­mi mes šian­dien kal­bė­jo­me, dėl na­mų ūky­je nau­do­ja­mo dy­ze­li­nio ku­ro, tai yra va­di­na­ma­sis rau­do­nas ku­ras, ro­ži­nis ku­ras, kai tu Mo­kes­čių ins­pek­ci­jo­je gau­ni tam tik­rą kie­kį ar­ba tau nu­sta­to­mas tam tik­ras kie­kis, kiek jo rei­kė­tų, pil­dai de­kla­ra­ci­ją ir taip su­grįž­ta. Ma­no gal­va, tai yra tie trys kon­tro­lės mo­de­liai, ar­ba me­cha­niz­mai, ku­riuos bū­tų ga­li­ma įrašyti ir čia. Dėl gra­nu­lių ir dėl bri­ke­tų.

PIRMININKAS. Klau­sia S. Jo­vai­ša.

S. JOVAIŠA (TS-LKDF). Ačiū. Ger­bia­ma­sis pra­ne­šė­jau, ar čia bus tai­ko­ma ir cen­tra­li­zuo­tai šil­do­miems pa­sta­tams bio­ku­ru, sa­ky­kim…

R. ŽEMAITAITIS (TTF). Ko­le­ga, ne, nes cen­tra­li­zuo­tą…

S. JOVAIŠA (TS-LKDF). Pa­lau­ki­te, aš dar ne­bai­giau klaus­ti. Ar tai pas­ku­ti­nis šiais me­tais jū­sų iš­ko­vo­tas toks vai­sius, sie­ja­mas su jū­sų pri­si­da­vi­mu val­dan­čia­jai ko­a­li­ci­jai? Ar tai vi­siš­kai są­ži­nin­ga yra jū­sų at­žvil­giu, nes to­kių siū­ly­mų bu­vo jau ne vie­ną kar­tą, ir ger­bia­ma­sis ko­le­ga J. Ole­kas, ir kom­pa­ni­ja, ro­dos, siū­lė, o jūs da­bar lyg ir pe­rė­mė­te ši­tas gai­res. Na, sa­ko­te, kad ten Vy­riau­sy­bės yra kaž­ko­kių pa­sta­bų pri­dė­ta, bet tos pa­sta­bos ga­lė­jo bū­ti pri­dė­tos po pa­tei­ki­mo pri­ta­rus ir svars­tant ko­mi­te­tuo­se. Ačiū.

R. ŽEMAITAITIS (TTF). Ger­bia­ma­sis ko­le­ga, bu­vo tiek J. Ole­ko, tiek ma­no, mes kar­tu prieš tai bu­vo­me pa­ren­gę tas pa­tai­sas. Tik tiek, kaip aš sa­kau, jos bu­vo pla­tes­nės, da­bar mes su­siau­ri­no­me, nes pa­gal tuo me­tu mū­sų tei­kia­mas pa­tai­sas pa­kliu­vo vi­sas bio­ku­ras, taip pat ir dur­pės. Kaip ži­no­te, kad ter­ši­mas ir pa­na­šiai, na, ne­la­bai gal ko­re­liuo­ja su ši­tais da­ly­kais.

Kai jūs kal­ba­te, ar tai yra pas­ku­ti­nis mū­sų pra­šy­mas, tai yra mū­sų vi­sų Sei­mo na­rių, ma­nau, idė­ja kiek įma­no­ma ope­ra­ty­viai ir grei­tai pra­dė­ti spręs­ti ši­tą pro­ble­mą. Tai nė­ra R. Že­mai­tai­čio siū­ly­mas, tai nė­ra dar kie­no, tie­siog yra iš Mo­kes­čių ins­pek­ci­jos gau­na­ma in­for­maci­ja. Kai bio­ku­ras šiuo me­tu brangs­ta ga­na grei­tai ir juo­do­ji rin­ka yra ne­re­gu­liuo­ja­ma, tu­ri­me im­tis ko­kių nors prie­mo­nių, kad kiek įma­no­ma še­šė­ly­je esan­čią ši­tą rin­ką iš­trauk­tu­me į vie­šu­mą.

Jei­gu, ko­le­gos, vi­si su­pra­si­me, kad mū­sų tiks­las yra toks, mes pa­da­ry­si­me, bet jei­gu tiks­las yra at­sto­vau­ti vie­nai ar ki­tai in­te­re­sų gru­pei, tai jis nie­ka­da ne­bus pri­im­tas ir to­liau mes tu­rė­si­me biu­dže­to ne­te­ki­mus, mes to­liau tu­rė­si­me še­šė­lį ši­to­je rin­ko­je. Ir ka­da Ge­ne­ra­li­nė urė­di­ja at­eis ši­čia da­ry­ti me­ti­nį pra­ne­ši­mą ar­ba ko­mi­te­tuo­se ir sa­kys, kad mes ne­ga­li­me kon­ku­ruo­ti ir ne­kon­ku­ruo­ja­me, kiek­vie­nas ga­lė­si­me pri­si­im­ti at­sa­ko­my­bę. Aš ma­nau, kad čia yra žings­nis į prie­kį.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. At­sa­kė­te į vi­sus klau­si­mus. Mo­ty­vai dėl vi­so. Nuo­mo­nė už – E. Pu­pi­nis.

E. PUPINIS (TS-LKDF). Ačiū. Ger­bia­mi ko­le­gos, iš tie­sų tas siū­ly­mas dėl bio­at­lie­kų de­gi­ni­mo jau gal daž­niau­siai pa­si­kar­to­jan­tis par­la­men­te. Gal vie­ną kar­tą pri­im­ki­me tą įsta­ty­mą ir pa­si­baigs? Ar­gu­men­tai bu­vo ga­na ge­ri iš­sa­ky­ti. Nė­ra ten ge­rai reg­la­men­tuo­ta ir daug kur pa­pras­čiau­siai at­si­skai­to­ma gry­nai­siais pi­ni­gais. Tai gal­būt numatyki­me mo­kes­ti­nes leng­va­tas, kad ne­bū­tų nau­din­ga, o po to žiū­rė­si­me. Ne­ma­nau, kad di­de­li kie­kiai su­si­da­rys fi­nan­si­nių ne­te­ki­mų į biu­dže­tą, tik ta sis­te­ma iš­si­va­lys.

Ko ge­ro, daž­nai bū­na taip, kad jei­gu vis­ką pa­kan­ka­mai ge­rai reg­la­men­tuo­ja­me, tin­ka­mi mo­kes­čiai, tai pa­ja­mos į biu­dže­tą daž­nai iš­au­ga. Ban­dy­ki­me su­jung­ti tuos vi­sus įsta­ty­mus, svars­ty­ki­me, pa­dir­bė­ki­me il­giau, bet tik­rai pa­sie­ki­me re­zul­ta­tą, nes prie tų įsta­ty­mų tik­rai pra­lei­džia­me daug lai­ko, o re­zul­ta­tų kaip ir nė­ra. Siū­lau pri­tar­ti.

PIRMININKAS. Dėl ve­di­mo tvar­kos – J. Lie­sys. Pra­šom.

J. LIESYS (LSF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Ar čia ne­bus meš­kos pa­slau­ga urė­di­joms, kad jos ne­ban­kru­tuo­tų, žmo­nės la­biau mal­kas pirk­tų? Bet aš no­riu pa­sa­ky­ti, kai mes bal­sa­vo­me už cen­tri­nį šil­dy­mą, tai nie­kas nuo to ne­nu­si­ša­li­no, nors nau­do­ja­tės tuo cen­tri­niu šil­dy­mu. Tai ir da­bar kas kū­re­na kie­tu ku­ru, mal­ko­mis ir taip to­liau, ir­gi pra­šy­čiau nu­si­ša­lin­ti nuo bal­sa­vi­mo ir ne­ten­kin­ti sa­vo in­te­re­sų.

PIRMININKAS. Nuo­mo­nė prieš – K. Ma­žei­ka.

K. MAŽEIKA (LVŽSF). Ko­le­ga ką tik pa­sa­kė ma­no nuo­mo­nę, ko­dėl aš ne­ga­liu bal­suo­ti, nes nau­do­ju gra­nu­les.

Iš tik­rų­jų no­riu at­kreip­ti ko­le­gų dė­me­sį, prie­žas­tis yra ne PVM. Jei­gu dar kas be ma­nęs esa­te pir­kęs šie­met gra­nu­les, tai gra­nu­lių kai­na, pa­ly­gin­ti su per­nai me­tais, pa­bran­go nuo 1,5 iki 2 kar­tų. Tas leng­va­ti­nis PVM šiuo at­ve­ju tik­rai pro­ble­mos ne­iš­spręs, nes tu­ri­me ke­le­tą pa­ma­ti­nių pro­ble­mų, ku­rios su­si­da­ro dėl pa­pras­tų da­ly­kų, tai yra dėl me­die­nos kir­ti­mo ri­bo­ji­mų, dėl įvai­riau­sio pa­si­prie­ši­ni­mo, kaip pa­im­ti bio­ku­rą iš miš­ko, kad drau­džia­ma ūki­nin­kams ga­min­ti bio­ku­rą ir par­duo­ti ka­ti­li­nėms ne­di­de­liais kie­kiais, po ke­lias­de­šimt to­nų, pa­vyz­džiui. Ir ki­tos pro­ble­mos. Taip pat iš už­sie­nio im­por­tuo­ja­mo bio­ku­ro ne­kon­tro­lia­vi­mas, po tuo ga­li­ma la­bai daug pa­kiš­ti.

Iš prin­ci­po aš tie­siog ne­ga­liu bal­suo­ti, nes kaip ką tik bu­vo pa­sa­ky­ta, tai su­si­ję su tuo, kad aš lyg ir nau­do­juo­si ta leng­va­ta, gal­būt man as­me­niš­kai bus nau­din­ga. Bet, kal­bant apie dau­gia­bu­čius, tai šiuo at­ve­ju tam tik­ra ly­gy­bė tik­rai yra ir tu­rė­tų bū­ti vi­siems Lie­tu­vos pi­lie­čiams vie­no­dos są­ly­gos. Spręs­ki­te pa­gal sa­vo są­ži­nę.

PIRMININKAS. Mo­ty­vai iš­sa­ky­ti, kvie­čiu bal­suo­ti dėl šio pro­jek­to.

Bal­sa­vo 75 Sei­mo na­riai: už – 66, prieš – 2, su­si­lai­kė 7. Pri­tar­ta po pa­tei­ki­mo. Siū­lo­mi ko­mi­te­tai: kaip pa­grin­di­nis – Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­tas, pa­pil­do­mų nie­kas ne­siū­lo.

S. Ja­ke­liū­nas per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną tur­būt dėl Vy­riau­sy­bės iš­va­dos?

S. JAKELIŪNAS (LVŽSF). Ka­dan­gi Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­tas, jei­gu ap­skri­tai įtrauks į dar­bo­tvarkę šį klau­si­mą, kreip­sis į Vy­riau­sy­bę ir tai ga­li už­truk­ti, siū­lau da­bar Sei­mo var­du kreip­tis į Vy­riau­sy­bę, kaip ir ki­tų PVM leng­va­tų at­ve­jais, jei jiems bus pri­tar­ta. O įta­riu, kad šian­dien to­kia ge­ra die­na, kad vis­kam bus pri­tar­ta.

PIRMININKAS. Su­pra­tau. Ga­li­me pri­tar­ti pra­šy­ti Vy­riau­sy­bės iš­va­dos ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta. Siū­lo­ma svars­ty­ti pa­va­sa­rio se­si­jo­je. (Bal­sai sa­lė­je) Siū­lo­te da­bar? Ko­kią da­tą siū­lo­te? Gruo­džio 13 die­ną. Ga­li­me gruo­džio 13 die­ną? Ga­li­me. Ben­dru su­ta­ri­mu.

To­liau dar­bo­tvarkėje Pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio įsta­ty­mo Nr. IX-751 19 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1554(2). Pra­ne­šė­jas tu­rė­tų bū­ti J. Ole­kas, ta­čiau sa­lė­je ne­ma­tau. Pa­tei­kė­jo nė­ra.

 

17.41 val.

Pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio įsta­ty­mo Nr. IX-751 19 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1848(2) (pa­tei­ki­mas)

 

Ta­da ei­na­me prie ki­to klau­si­mo – Pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio įsta­ty­mo Nr. IX-751 19 strai­ps­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­to Nr. XIIIP-1848(2). Pra­ne­šė­jas – J. Ole­kas ir trys Sei­mo na­riai. R. Bud­ber­gy­tė. Pra­šom. Pra­šom, Ra­sa.

R. BUDBERGYTĖ (LSDPF). La­bai ačiū. Mie­lie­ji ko­le­gos, šiuo me­tu re­gio­nuo­se dir­ban­čios, gy­ve­nan­čios jau­nos šei­mos iki 35 me­tų tik­rai ga­li pa­si­nau­do­ti (nors ir ne vi­sa ap­im­ti­mi) pa­ra­ma iš vals­ty­bės įsi­gy­da­mos pir­mą­jį būs­tą. Mes vi­si ži­no­me, il­gai dis­ku­ta­vo­me dėl idė­jų Lie­tu­vai. Jos ga­li duo­ti pro­ver­žį mū­sų Lie­tu­vos vys­ty­mui­si, emig­ra­ci­jai stab­dy­ti, taip pat de­mo­gra­finėms pro­ble­moms spręs­ti. Ta­čiau pa­gal tuos duo­me­nis, ku­riais šiuo me­tu dis­po­nuo­ja ir mi­nis­te­ri­ja, ir mes, po­li­ti­kai, ži­no­me, kad įsta­ty­mas ne­pa­sie­kė tų tiks­lų, ku­rių bu­vo ti­kė­ta­si, kad pa­sieks, kad bū­tent pa­siū­ly­mas, kad to­kia pa­ra­ma ga­li nau­do­tis re­gio­nuo­se gy­ve­nan­čios jau­nos šei­mos, iš tie­sų pa­ska­tins kur­ti dar­bo vie­tas ir ten gy­ven­ti jau­nus žmo­nes.

So­cial­de­mok­ra­tai ma­to, kad yra dis­kri­mi­nuo­ja­mi jau­ni žmo­nės, ku­rie gy­ve­na did­mies­čiuo­se: Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Šiau­liuo­se, taip pat jau­ni žmo­nės, ku­rie gy­ve­na XXI am­žiu­je ir gal­vo­ja, kad pir­ma rei­kia pa­gy­ven­ti ne san­tuo­ko­je, o san­tuo­kos pa­si­ža­dė­ji­mus įtvir­tin­ti tuo­met, kai yra su­kur­tas ge­res­nis gy­ve­ni­mo pa­grin­das, ki­taip ta­riant. Taip pat ne­ga­li pa­si­nau­do­ti ir yra dis­kri­mi­nuo­ja­mi tie jau­ni žmo­nės, ku­rie yra vie­ni­ši tė­vai, vie­ni­šos mo­ti­nos. Dėl to pa­ren­gė­me ir įre­gist­ra­vo­me įsta­ty­mo pa­tai­sas dėl PVM leng­va­tos jau­niems (iki 30 me­tų) žmo­nėms, kad jie, ne­pri­klau­so­mai nuo to, kur jie gy­ve­na, ga­lė­tų pa­si­nau­do­ti vals­ty­bės pa­ra­ma įsi­gy­da­mi pir­mą­jį būs­tą.

Duo­me­nys, ku­riais dis­po­nuo­ja So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­ja, ro­do, kad vis dėl­to ta pa­ra­ma ban­do pa­si­nau­do­ti žmo­nės: per­ka būs­tus žie­di­nė­se sa­vi­val­dy­bė­se ir va­žiuo­ja dirb­ti į tuos pa­čius did­mies­čius, kur yra bū­tent di­džiu­lė, bent jau tik­rai di­des­nė dar­bo vie­tų pa­siū­la, ten at­ei­na in­ves­ti­ci­jos, tai yra į Vil­nių, Kau­ną, Klai­pė­dą, Šiau­lius.

To­dėl siū­lo­me svars­ty­ti, ar tik­rai ne­bū­tų tiks­lin­ga to­kią leng­va­tą pa­siū­ly­ti jau­niems žmo­nėms iki 30 me­tų, kad, ga­vus to­kią PVM leng­va­tą, bū­tų ga­li­my­bė iš­spręs­ti ir pir­mi­nio įna­šo ar­ba tos ga­lu­ti­nės ap­dai­los, įsi­gi­jus būs­tą, pi­ni­gi­nių iš­tek­lių pro­ble­mą, nes da­bar daž­nai dėl esan­čios di­de­lės pa­ja­mų ne­ly­gy­bės ne­tur­tin­gų tė­vų vai­kai ne­ga­li su­kaup­ti to pir­mo­jo įna­šo įsi­gy­ti būs­tui.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Pir­ma­sis klau­sia S. Ja­ke­liū­nas.

S. JAKELIŪNAS (LVŽSF). Dė­kui. Ger­bia­mo­ji pra­ne­šė­ja, jūs bu­vo­te vals­ty­bės kon­tro­lie­re, taip pat trum­pai fi­nan­sų mi­nist­re, taip pat dar­ba­vo­tės Eu­ro­pos au­di­to rū­muo­se. Kaip jūs pa­aiš­kin­tu­mė­te tą fak­tą, kad siū­lo­te di­fe­ren­ci­juo­ti as­me­nis pa­gal am­žių, ta­čiau ati­tin­ka­mos di­rek­ty­vos vie­na­me punk­te, prie­de įtvir­ti­na­ma, kad jei­gu kon­kre­čioms pre­kėms, pa­slau­goms ga­li­ma tai­ky­ti leng­va­ti­nius PVM ta­ri­fus, šiuo at­ve­ju gal­būt ir įma­no­ma, ta­čiau ne­nu­ma­ty­ta ga­li­my­bė ri­bo­ti šių pre­kių ar pa­slau­gų įsi­gi­ji­mą at­si­žvel­giant į to­kių pre­kių pir­kė­jus. Di­fe­ren­ci­ja­vi­mas pa­gal am­žių, ti­kė­ti­na, pa­žeis­tų tą di­rek­ty­vą. Ar jūs pri­pa­žįs­ta­te, kad šis siū­ly­mas pa­žei­džia di­rek­ty­vą? Ačiū.

R. BUDBERGYTĖ (LSDPF). Ži­no­te, mes, kai ren­gė­me šį įsta­ty­mo pro­jek­tą, su­pra­to­me, kad toks siū­ly­mas tik­rai kaip ir ne­pri­eš­ta­rau­tų šiai di­rek­ty­vai ir jos įgy­ven­di­ni­mui, nes tai ga­li bū­ti trak­tuo­ja­ma kaip so­cia­li­nės po­li­ti­kos da­lis. Taip su­pra­to­me tos di­rek­ty­vos tai­ky­mo pro­ble­ma­ti­ką ir gal­vo­ja­me, kad iš tie­sų daug vals­ty­bių na­rių, be­si­rū­pin­da­mos sa­vo žmo­nė­mis, spręs­da­mos la­bai opias pa­ja­mų ne­ly­gy­bės, so­cia­li­nės at­skir­ties, de­mo­gra­fines, se­nė­jan­čios vi­suo­me­nės pro­ble­mas, daž­nai ban­do įvai­riai trak­tuo­ti di­rek­ty­vi­nes nuo­sta­tas. Aš ma­nau, kad mes – lie­tu­viai ir Lie­tu­va yra la­bai la­bai są­ži­nin­gi ir at­sa­kin­gi. Daž­nai mes iš tie­sų gal­vo­ja­me ne apie žmo­nes, bet gal­vo­ja­me apie tai, ar mes ne­pa­da­ry­si­me ko­kio nors gal­būt su­kly­di­mo in­ter­pre­tuo­da­mi di­rek­ty­vas.

PIRMININKAS. Klau­sia J. Baub­lys.

J. BAUBLYS (LSF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Ger­bia­ma pra­ne­šė­ja, jūs mi­nė­jo­te, kad ši­ta leng­va­ta ga­lės pa­si­nau­do­ti as­me­nys, jau­ni as­me­nys, kad ir kur bū­tų, kad ir kur gy­ven­tų, – ar did­mies­tyje, ar ra­jo­ne. Bet, kaip ži­no­me, ra­jo­nuo­se ši­ta leng­va­ta ga­lio­tų tik nau­jiems bu­tams įsi­gy­ti, o ra­jo­nuo­se be­veik ne­sta­to­mi nau­ji bu­tai. Tai vie­na. Ar ne­bus dis­kri­mi­na­ci­jos?

Ki­tas da­ly­kas, ki­tas klau­si­mas. Pra­šom pa­sa­ky­ti, kiek per me­tus ga­lė­tų pa­si­nau­do­ti šia leng­va­ta jau­nų as­me­nų ir ar ne­bus pik­tnau­džia­vi­mo, ar jūs nu­ma­to­te, kiek tu­rė­tų iš­lai­ky­ti tą įsi­gy­tą nau­ją būs­tą, ar ne­bus to­kių, kad la­bai grei­tai jį par­duos ir pa­si­nau­dos leng­va­ta ne­aiš­kiems tiks­lams? Ačiū.

R. BUDBERGYTĖ (LSDPF). Ačiū už klau­si­mą. Jūs tei­sus teig­da­mas, kad mū­sų re­gio­nuo­se, de­ja, nau­ja sta­ty­ba yra re­tas da­ly­kas, re­tas reiš­ki­nys, nes ten tik­rai nė­ra žmo­nių, ku­rie no­rė­tų įsi­gy­ti ir ga­lė­tų įsi­gy­ti tą nau­jos sta­ty­bos būs­tą. Iš tie­sų pro­jek­to tiks­las yra dau­giau orien­tuo­tis į tuos, ku­riuos ban­do dis­kri­mi­nuo­ti da­bar­ti­nis re­gu­lia­vi­mas. Bet tai ne­reiš­kia, kad, ži­noma, ne­ga­li at­si­ras­ti si­tu­a­ci­jos… Juk in­ves­ti­ci­jos, mes da­bar gir­di­me ir Vy­riau­sy­bė gi­ria­si, ir mes vi­si džiau­gia­mės, kad at­ei­na in­ves­ti­ci­jos ir į re­gio­nus, ten ku­ria­mos dar­bo vie­tos. Aš la­bai ti­kiuo­si, kad gal­vo­jant apie la­bai ar­ti­mą at­ei­tį tų nau­jos sta­ty­bos pa­sta­tų tik­rai ga­li at­si­ras­ti. Tai­gi ne­ma­ty­čiau to­kio dis­kri­mi­na­vi­mo.

Kal­bant apie tai, ar ga­lė­tų bū­ti to­bu­lin­ti­nas įsta­ty­mo pro­jek­tas, gal­vo­jant, kaip iš tie­sų apsi­draus­ti nuo pik­tnau­džia­vi­mų, ku­rių ga­li vi­sa­da at­si­ras­ti ir jų vi­sa­da daž­niau­siai at­si­ran­da, kai tik yra siū­lo­ma ko­kias nors leng­va­tas įgy­ven­din­ti, aš ma­ny­čiau, kad per svars­ty­mą mes tik­rai ko­mi­te­te ir, ma­tyt, ne vie­na­me ko­mi­te­te, ga­lė­tu­me šį įsta­ty­mo pro­jek­tą pa­to­bu­lin­ti. O dėl skai­čia­vi­mų – tai iš tie­sų ne­ga­lė­čiau pa­sa­ky­ti, nes vi­sa tai pri­klau­sy­tų nuo vals­ty­bės biu­dže­to ga­li­my­bių.

PIRMININKAS. Klau­sia E. Pu­pi­nis.

E. PUPINIS (TS-LKDF). Ačiū. Ger­bia­ma pra­ne­šė­ja, ko­le­ge, ko­dėl jūs ne­ina­te Pa­ra­mos būs­tui įsta­ty­mo to­bu­li­ni­mo ke­liu? Iš tik­rų­jų yra įsta­ty­mas, ga­na griež­tai reg­la­men­tuo­jan­tis, ap­skai­to­mas žmo­nių tur­tas, žiū­ri­me, ko­kios jo pa­ja­mos ir taip to­liau. Bū­tų ga­li­ma ei­ti per tą pri­z­mę ir gal­būt su­teik­ti tam tik­rą fi­nan­si­nę pa­ra­mą, nes iš es­mės biu­dže­to pra­ra­di­mas, ar per pa­ja­mų mo­kes­tį, ar tei­kiant pa­ra­mą, pa­kan­ka­mai vie­no­das, ta­čiau yra pa­vo­jus, kad pa­ja­mų mo­kes­čio leng­va­ta, pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio leng­va­ta ga­li pa­si­lik­ti ver­sli­nin­ko ki­še­nė­je. Iš tik­rų­jų, ma­ny­čiau, gal­būt bū­tų ga­li­ma dirb­ti prie Pa­ra­mos būs­tui įsta­ty­mo ir ta­da jį to­bu­lin­ti.

R. BUDBERGYTĖ (LSDPF). Ger­bia­mas ko­le­ga, jūs esa­te tei­sus, jū­sų ma­ty­mas bū­tų gal­būt tik­rai la­biau pri­im­ti­nas, nes tai aiš­kes­nis ir leng­ves­nis ke­lias. Ta­čiau no­riu at­kreip­ti jū­sų dė­me­sį ir pri­min­ti, kad to­kia pa­tai­sa bu­vo re­gist­ruo­ta mū­sų vie­no ar dvie­jų ko­le­gų iš ki­tos frak­ci­jos, bet jai ne­bu­vo pri­tar­ta svars­ty­mo me­tu, kai bu­vo pri­ima­mas šis įsta­ty­mas. Tai bu­vo la­bai la­bai aiš­kus ke­lias. Ta pa­tai­sa bu­vo la­bai pa­pras­ta: bu­vo siū­lo­ma tą leng­va­tą, ku­ri da­bar, šiuo me­tu, yra pri­im­ta ir ga­lio­ja, tai­ky­ti ne tik re­gio­nuo­se įsi­gy­jant pir­mą­jį būs­tą, bet vi­so­je Lie­tu­vos Res­pub­li­kos te­ri­to­ri­jo­je. De­ja, mes, tai yra mū­sų Sei­mas, ne­pri­ta­rė­me to­kiam ke­liui.

Tai­gi lie­ka toks ban­dy­mas, toks ke­lias, bet aš ma­nau, kad iš tie­sų yra la­bai aiš­ku, kad pa­ra­ma… Tie tiks­lai yra per tą su­kur­tą ga­na skru­pu­lin­gą me­cha­niz­mą ir, ma­tyt, dėl to, kad ne­pa­kan­ka­mai biu­dže­to asig­na­vi­mų pla­nuo­ja­ma šiam pro­jek­tui ap­skri­tai įgy­ven­din­ti, ne­pa­sie­kė tiks­lų ir jau­ni žmo­nės vis tiek lie­ka, kaip sa­ko­ma, ypač tie, ku­rie yra iš ne­pa­si­tu­rin­čių šei­mų sluoks­nio ki­lę… tik­rai, kaip sa­ko­ma, siek­ti, ieš­ko­ti dau­giau ar­ba nuo­mo­ti, ar­ba gy­ven­ti ir siek­ti gau­ti so­cia­li­nį būs­tą.

PIRMININKAS. Klau­sia M. Ma­jaus­kas.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Ger­bia­ma ko­le­ge, iš tik­rų­jų ver­ti­nu jus kaip di­de­lę pa­tir­tį su­kau­pu­sią vals­ty­bės fi­nan­suose, ypač kaip vals­ty­bės kon­tro­lie­rę ir no­rė­čiau šiek tiek iš­girs­ti jū­sų įžval­gų. Įsi­vaiz­duo­ki­me, vi­so­je rin­ko­je (ta rin­ka ga­na ne­ma­ža, tai­gi pa­siū­la yra di­de­lė, pa­klau­sa yra di­de­lė), tar­kim, vie­no kam­ba­rio bu­tas kai­nuo­ja 100 tūkst. eu­rų. Čia mes su­ma­ži­name tik nau­jai pa­sta­ty­to vie­no kam­ba­rio bu­to kai­ną ir su­ma­ži­na­me tik vys­ty­to­jams. Da­bar ko­dėl tam vys­ty­to­jui stai­ga im­ti ir su­ma­žin­ti tą kai­ną, ku­ria jis par­duo­da, iki 90 tūkst. eu­rų (tar­kim, ta su­ma yra su­ma­ži­na­mi mo­kes­čiai), jei­gu vi­si ap­lin­kui par­duo­da už 100 tūkst.? Ar ne­bus taip, kad vys­ty­to­jas ir to­liau par­da­vi­nės to­kia kai­na, ko­kia yra rin­kos kai­na, nes čia jo­kios prie­vo­lės nė­ra jam su­ma­žin­ti tą su­mą, ir tie­siog jis pa­si­ims vi­są nau­dą sau?

R. BUDBERGYTĖ (LSDPF). Kaip ir mi­nė­jau, jei­gu iš tie­sų bus pri­tar­ta po pa­tei­ki­mo, o aš la­bai ti­kiuo­si, kad jūs pri­tar­si­te, ger­bia­mi ko­le­gos, tai svars­ty­da­mi mes ga­lė­si­me pa­to­bu­lin­ti ši­tą įsta­ty­mą, ku­ris tik­rai la­bai rei­ka­lin­gas mū­sų jau­niems žmo­nėms. O me­cha­niz­mus ga­li­ma su­kur­ti. Įsta­ty­mo įgy­ven­di­ni­mo me­cha­niz­mus iš tie­sų ku­ria Vy­riau­sy­bė ar­ba ati­tin­ka­mos mi­nis­te­ri­jos.

Tai­gi, aš ma­nau, mes ga­li­me su­kur­ti sis­te­mą ir to­kį tech­niš­kai reg­la­men­tuo­tą me­cha­niz­mą, kad jau­nas žmo­gus, no­rin­tis pa­si­nau­do­ti to­kia pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio leng­va­ta, ga­lė­tų iš tie­sų pa­rei­ka­lau­ti, nes jei­gu tur­to vys­ty­to­jas, ku­ris nau­do­tų­si pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio leng­va­ta, at­si­sa­ky­tų, sa­ky­kim, tik­rai leng­va­ti­ne kai­na su­teik­ti galimybę įsi­gy­ti būs­tą jau­nam žmo­gui, aš ma­nau, bū­tų ga­li­ma gal­vo­ti apie ko­kius nors me­cha­niz­mus, pri­ver­čian­čius jį tai da­ry­ti. Ta­čiau, ži­no­ma, vi­sa­da tik­rai yra ri­zi­ka, kad bet ko­kia leng­va­ta pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio ne­pa­sieks iki ga­lo to, kam ji­nai yra skir­ta. Šiuo at­ve­ju aš la­biau sver­čiau nau­dą mū­sų vals­ty­bei ir vi­suo­me­nei, kad jau­ni gy­dy­to­jai, mo­ky­to­jai liks ir ne­iš­va­žiuos už­si­dirb­ti pi­ni­gė­lių į sve­čią ša­lį, kad ga­lė­tų su­kaup­ti, su­tau­py­ti pra­di­niam įna­šui, no­rė­da­mi nu­si­pirk­ti Lie­tu­vo­je. Gal­būt mes tik­rai pa­ska­tin­si­me ir su­grįž­ti, o gal­būt ir vie­ną ki­tą tik­rai pa­ska­tin­si­me lik­ti Lie­tu­vo­je ir ne­iš­va­žiuo­ti gy­dy­ti sve­tim­ša­lių.

PIRMININKAS. Klau­sia I. De­gu­tie­nė.

I. DEGUTIENĖ (TS-LKDF). Ger­bia­ma ko­le­ge, jūs čia ak­cen­tuo­ja­te, pir­ma, jau­nus žmo­nes iki 30 me­tų, an­tra, nau­jo būs­to įsi­gi­ji­mą. Pir­miau­sia, tar­kim, ko­dėl pa­gal jū­sų gra­da­ci­ją jau­nas yra iki 30 me­tų, nes ki­tuo­se įsta­ty­muo­se ir So­cia­li­nės pa­ra­mos būs­tui įsi­gy­ti įsta­ty­me mes jau įtei­si­no­me, kad jau­nas yra iki 35 me­tų? Ma­tyt, vis tiek yra sis­te­ma, kai vi­suo­se įsta­ty­muo­se ta pa­ti de­fi­ni­ci­ja tu­ri bū­ti įver­tin­ta tuo pa­čiu? Tai čia toks klau­si­mas.

Ant­ras da­ly­kas. Ko­dėl jūs kal­ba­te tik apie nau­ją bu­tą? O jei­gu aš, jau­na ir iki 30 me­tų, no­riu, pa­vyz­džiui, Vil­niu­je, Už­upy­je, nu­si­pirk­ti pa­ne­šio­tą bu­tą, gal jis ir pi­ges­nis ne­gu tas nau­jas, tai aš ta­da jau PVM leng­va­tos ne­gau­siu, taip su­pran­tu?

R. BUDBERGYTĖ (LSDPF). Taip, jūs esa­te tei­si. Mes apie tuos 30 me­tų pa­gal­vo­jo­me dėl tos prie­žas­ties, kad, kaip ko­le­ga My­ko­las sa­kė, aš iš tie­sų vie­šuo­siuo­se fi­nan­suo­se il­ges­nį lai­ką bū­da­ma įgi­jau tą at­sa­ko­my­bę tik­rai kar­tais ne vien tik po­pu­lis­ti­kai pa­žiū­rė­ti, ko rei­kia rin­kė­jui, bet taip pat pa­gal­vo­ti ir apie tai, ko­kia naš­ta yra ir vals­ty­bės biu­dže­tui, ko­kie ne­te­ki­mai ga­li su­si­da­ry­ti to­dėl, kad at­si­ran­da leng­va­tos, to­dėl mes pa­gal­vo­jo­me, kad mū­sų bū­tų kuk­lus siū­ly­mas iš tie­sų žiū­rė­ti ne sis­te­miš­kai, ar yra kur nors įtvir­tin­tas to­je so­cia­li­nės pa­ra­mos sis­te­mo­je 35 me­tų am­žius, o pa­siū­ly­ti tru­pu­tį tą ri­bą su­ma­žin­ti. Juk vi­sa­da svars­ty­mo me­tu ga­li­ma ją pa­di­din­ti, jei­gu mes ma­to­me, kad vals­ty­bės biu­dže­tas ir vie­šė­ji fi­nan­sai, bū­da­mi per­tek­li­niai, su­tei­kia ga­li­my­bių tik­rai iš­plės­ti tą ri­bą.

Na, tas pats ir dėl tos nau­jos sta­ty­bos, bet dėl nau­jos sta­ty­bos vi­sa­da yra tie­siog, ma­tyt, kaip sa­ko­ma, tech­niš­kai leng­viau gal­vo­ti, kaip ga­li­ma su­val­dy­ti ri­zi­ką dėl ga­li­mų ke­ti­ni­mų pik­tnau­džiau­ti tur­to vys­ty­to­jams dėl PVM leng­va­tos įtei­si­ni­mo.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me pra­ne­šė­jai, jūs at­sa­kė­te į vi­sus klau­si­mus. Mo­ty­vai dėl vi­so. Nuo­mo­nė už – L. Kas­čiū­nas.

L. KASČIŪNAS (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, o man pa­tin­ka R. Bud­ber­gy­tės pa­siū­ly­mas. Iš tik­rų­jų ver­tas dė­me­sio, nes kol vals­ty­bė ne­tu­ri la­bai re­a­lios mig­ra­ci­jos, emig­ra­ci­jos stab­dy­mo po­li­ti­kos, rei­kia ieš­ko­ti įvai­rių bū­dų, kaip pa­ska­tin­ti jau­nas šei­mas kur­tis čia, Lie­tu­vo­je. Dėl to leng­va­ta bū­tent būs­tui yra, ma­nau, la­bai įdo­mus spren­di­mus. Be jo­kios abe­jo­nės, svars­ty­mo me­tu bus ga­li­ma kal­bė­ti ir apie am­žiaus ri­bą, ir apie ki­tus niu­an­sus, bet ma­nau, kad toks pa­siū­ly­mas tik­rai ver­tas dė­me­sio ir svars­ty­mo mū­sų svar­biuo­se ko­mi­te­tuo­se. La­bai jums ačiū už dė­me­sį.

PIRMININKAS. Nuo­mo­nė prieš – R. J. Da­gys.

R. J. DAGYS (TS-LKDF). Na, šis pa­siū­ly­mas jau mū­sų dė­me­sio su­lau­kė. (Juo­kia­si) Ga­li­me ta­da ra­cio­na­liai pa­mė­gin­ti spręs­ti. Iš tik­rų­jų da­bar šis siū­lo­mas ke­lias yra per­ne­lyg ri­zi­kin­gas, kad ap­skri­tai ko­kią nors pa­ra­mą nau­do­tu­me. La­bai leng­vai ta pa­ra­ma, nes ne­tu­ri­me pa­kan­ka­mos prak­ti­kos, pa­si­nau­dos vi­sai ki­ti as­me­nys, ki­to­kiu pa­vi­da­lu pa­si­ims tą PVM leng­va­tą, ma­tys tos jau­nos šei­mos tą sa­vo būs­tą kaip sa­vo au­sis be veid­ro­džio. Tai daž­niau­sia.

Ga­lų ga­le yra Eu­ro­pos prak­ti­ka ir yra įvai­rių pa­ra­mos for­mų – ir kre­di­to pa­den­gi­mas, ir pa­lū­ka­nų nor­mų, ir vi­sa ki­ta, ku­rios pa­sie­kia tie­sio­giai tą, ku­ris tą da­ro. Ant­ras da­ly­kas, tai yra da­ro­ma ne šiaip sau, vi­sos vals­ty­bės da­ro, re­mia jau­nas su­si­kū­ru­sias šei­mas, kad jos tu­rė­tų būs­tą. Tai­gi da­ly­ti pi­ni­gus bet kam vien už tai, kad jau­nys­tė, tai rei­kia tu­rė­ti la­bai daug pi­ni­gų.

Ka­dan­gi mes jau tu­ri­me to­kį me­cha­niz­mą, ku­ris kai­nuo­ja 20 mln., jau da­bar nu­ma­ty­ta te­nai, tai PVM leng­va­ta čia kai­nuos daug dau­giau, nes pa­lies la­bai daug. Gal ge­riau ta­da im­ki­me ir plės­ki­me tą me­cha­niz­mą, ku­ris da­bar yra tai­ko­mas tik kai­miš­kai te­ri­to­ri­jai? Tai čia tas pats, tie pa­tys pi­ni­gai iš­eis. Aš ne­su­pran­tu, mes kar­tais ge­rais no­rais sie­kia­me vi­siš­kai prie­šin­to re­zul­ta­to. Jei­gu vie­ną kar­tą at­me­tė, ger­bia­ma Bud­ber­gy­te, tą ra­cio­na­lų ke­lią, gal nė­ra pats ge­riau­sias bū­das siū­ly­ti ne­ra­cio­na­lų ke­lią? Jei­gu jūs pa­siū­ly­si­te ki­tą pro­jek­tą, ku­ris iš­plės tą ra­tą, aš jus vi­są lai­ką pa­lai­ky­siu, bet čia yra vi­siš­kai tie­siog ne­ad­mi­nist­ruo­ja­mas siū­ly­mas, pi­ni­gų iš­taš­ky­mas iš ša­lies bus la­bai la­bai di­de­lis.

PIRMININKAS. Vi­si mo­ty­vai iš­sa­ky­ti, kvie­čiu bal­suo­ti dėl šio pro­jek­to.

Bal­sa­vo 66 Sei­mo na­riai: už – 25, prieš – 9, su­si­lai­kė 32. Po pa­tei­ki­mo ne­pri­tar­ta.

Ar ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu siū­ly­ti ini­cia­to­riams to­bu­lin­ti? Siū­lo­te bal­suo­ti. Kas siū­lo­te ini­cia­to­riams to­bu­lin­ti, bal­suo­ki­te už, kas tu­ri­te ki­tą nuo­mo­nę, siū­lo­te at­mes­ti, bal­suo­ki­te prieš.

Bal­sa­vo 61 Sei­mo na­rys: už – 34, prieš – 27. Siū­lo­ma to­bu­lin­ti.

 

18.01 val.

Pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio įsta­ty­mo Nr. IX-751 19 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2179 (pa­tei­ki­mas)

 

Ki­tas dar­bo­tvarkės klau­si­mas – Pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio įsta­ty­mo Nr. IX-751 19 strai­p­s­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2179. Pra­ne­šė­jas – L. Kas­čiū­nas. Pra­šom.

L. KASČIŪNAS (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, la­bas va­ka­ras. Iš tik­rų­jų mū­sų kar­tu su M. Na­vic­kie­ne ši­tas pa­siū­ly­mas ėjo kaip kom­plek­sas, pa­ke­tas prie­mo­nių. Tie­sa, dėl to, kad šian­dien svars­to­mos PVM leng­va­tos, jis yra at­skir­tas nuo to pa­ke­to, ku­rį mes esa­me siū­lę. Esa­me siū­lę ir kai kas jau yra svars­to­ma, po pa­tei­ki­mo pri­tar­ta dėl ga­li­my­bės dirb­ti pir­mus mo­ti­nys­tės atos­to­gų me­tus pu­sę eta­to ir ki­ti da­ly­kai. To­dėl siū­lau ši­tą mū­sų siū­ly­mą bū­tent ver­tin­ti ta­me kon­teks­te.

Be abe­jo, PVM leng­va­tos yra tai­ko­mos ypač tuo­se sek­to­riuo­se ir toms pre­kių gru­pėms, ku­rios yra cen­tra­li­zuo­tai re­gu­liuo­ja­mos, tar­kim, kaip šil­dy­mas. Ta­da aki­vaiz­du, kad var­to­to­jai iš kar­to gau­na nau­dą, bet ir ta­da, kai vals­ty­bė pa­gal sa­vo pri­ori­te­tus, pa­gal sa­vo stra­te­gi­nes kryp­tis, pa­gal tai, kas yra svar­bu tuo me­tu vals­ty­bė­je, ap­si­spren­džia, ko rei­kia ir ką rei­kė­tų to­kiu bū­du pa­rem­ti. Tai šia pras­me jau­nos šei­mos, šei­mos au­gi­nan­čios vai­kus ir, be jo­kios abe­jo­nės, iš­lei­džian­čios ne­ma­žai sa­vo lė­šų kū­di­kių mais­tui, yra bū­tent ta tiks­li­nė gru­pė, ku­riai ir yra skir­tas mū­sų ši­tas pa­siū­ly­mas.

Tai­gi mes siū­lo­me nu­ma­ty­ti PVM leng­va­tą, 9 % PVM leng­va­tą spe­cia­li­zuo­tam kū­di­kių mais­tui. Pa­gal api­brė­ži­mą tai yra skys­ti ir sau­si adap­tuo­ti pie­no mi­ši­niai, sau­sos pie­no ko­šės, ki­tos ko­šės, spe­cia­li­zuo­tos vai­kų mi­ty­bai skir­tos vai­sių ir dar­žo­vių ty­re­lės, spe­cia­li­zuo­ti gė­ri­mai, sul­tys ir ar­ba­tos. Tai yra bū­tent to­kiai pa­kan­ka­mai siau­rai gru­pei pro­duk­tų mes ir siū­lo­me tai­ky­ti ši­tą PVM leng­va­tą. Aš no­riu pri­min­ti, kad dar 1993 me­tais tuo­me­ti­nė Lie­tu­vos Vy­riau­sy­bė bu­vo pri­ėmu­si nu­ta­ri­mą dėl kom­pen­sa­ci­jų kū­di­kių iki vie­ne­rių me­tų mais­to pro­duk­tams pirk­ti. Bet po to jis bu­vo at­šauk­tas. Tai­gi no­riu pa­brėž­ti, kad mes kal­ba­me apie kū­di­kių mais­tą iki vie­ne­rių me­tų. Gal tiek trum­pai.

Tie­sa, no­riu pa­sa­ky­ti, kad tai ne­bū­tų joks dvi­ra­čio iš­ra­di­mas, kai ku­rios ša­lys tai­ko įvai­rias leng­va­tas. Jung­ti­nė Ka­ra­lys­tė, Ai­ri­ja, Liuk­sem­bur­gas tai­ko PVM leng­va­tą vi­soms kū­di­kių pre­kėms ir, aiš­ku, tai­ko įvai­rius ta­ri­fus. Pa­vyz­džiui, Jung­ti­nė­je Ka­ra­lys­tė­je ar Ai­ri­jo­je vai­kų rū­bams ir ba­tams yra tai­ko­mas nu­li­nis PVM ta­ri­fas. Įvai­rios ša­lys, ži­no­da­mos, kad tai yra svar­bi sri­tis, ban­do įgy­ven­din­ti to­kias ska­ti­na­mą­sias prie­mo­nes. Siū­lau pri­tar­ti po pa­tei­ki­mo. Be jo­kios abe­jo­nės, svars­ty­mo me­tu bus ga­li­ma at­sa­ky­ti į vi­sus svar­bius klau­si­mus ir niu­an­sus. Ačiū už dė­me­sį.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me. Klau­sia I. De­gu­tie­nė.

I. DEGUTIENĖ (TS-LKDF). Ger­bia­mas ko­le­ga, aš tie­siog no­riu jums už­duo­ti to­kį pro­vo­kuo­jan­tį klau­si­mą. Ko­dėl jūs taip su­mąs­tė­te, kad kū­di­kių mai­ti­ni­mui rei­kia PVM leng­va­tos?

Šiaip jau me­di­ci­niš­kai įro­dy­ta, kad ge­riau­sia leng­va­ta ir svei­kiau­sia yra mo­ti­nos pie­nas ir ne­rei­kia jo­kių mi­ši­nė­lių ir jo­kių pa­pil­dų, nes kū­di­kių, bent jau iki me­tų, ir imu­ni­te­tas yra stip­res­nis. O vi­si ši­tie mi­ši­nu­kai au­gan­čiam vai­kui svei­ka­tos tik­rai ne­pri­de­da.

Ar jūs ne­ma­no­te, kad to­kiu at­ve­ju rei­kia tik iš­im­tį da­ry­ti, ka­da dėl tam tik­rų li­gų mo­ti­na ne­ga­li mai­tin­ti kū­di­kio? Šian­dien vi­sa­me pa­sau­ly­je yra ra­šo­ma apie tai, kad rei­kia ska­tin­ti mo­te­ris mai­tin­ti vai­kus krū­ti­mi. Ir tai yra mi­tas, kad vie­nos pie­no ne­tu­ri ar ne­ga­li. Moks­liš­kai vi­sos ga­li, bet ne vi­sos no­ri. Tai ar jū­sų ši pa­siū­ly­ta PVM leng­va­ta ne­pa­da­rys meš­kos pa­slau­gos tiek ma­moms, tiek ir ką tik gi­mu­siems vai­kams?

L. KASČIŪNAS (TS-LKDF). Ger­bia­ma Ire­na, aš tur­būt ne­si­gin­čy­siu su pa­ma­ti­ne te­ze, kad mo­ti­nos pie­nas yra tai, ko la­biau­siai rei­kė­tų kū­di­kiui. Ne­su aš kol kas ži­no­vas tų vi­sų moks­li­nių stu­di­jų, bet kaip ma­no ne­ma­ža pa­tir­tis, au­gi­nant vai­kus su žmo­na, ro­do ir liu­di­ja, de­ja, ne vi­sa­da ma­mos tu­ri to­kią ga­li­my­bę. Kai ka­da jau nuo tre­čio mė­ne­sio, kai ka­da ir nuo pu­sės me­tų pri­rei­kia ši­tų mi­ši­nu­kų ir vai­kui spe­cia­li­zuo­to kū­di­kių mais­to. To­dėl ne­sa­ky­čiau, kad čia rei­kė­tų per­mes­ti at­sa­ko­my­bę ma­moms, bet jei­gu yra ma­mų, ku­rioms taip su­si­klos­to ap­lin­ky­bės, tai pa­rem­ki­me jas ieš­ko­da­mi, aiš­ku, op­ti­ma­laus spren­di­mo. Aš pri­ta­riu jū­sų min­čiai, kad rei­kia ei­ti na­tū­ra­laus mai­ti­ni­mo ke­liu. Vis dėl­to bū­na ir ki­tų at­ve­jų, tuos at­ve­jus ir­gi rei­kė­tų įver­tin­ti ir tuos žmo­nes kaip nors pa­ska­tin­ti.

PIRMININKAS. Klau­sia M. Ma­jaus­kas.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Iš tie­sų jaut­rus ir svar­bus klau­si­mas. Aš vis dėl­to no­rė­jau pa­klaus­ti iš eko­no­mi­nės pu­sės. Ar te­ko do­mė­tis, ar šie pro­duk­tai ar ko­kia jų da­lis yra ga­mi­na­ma Lie­tu­vo­je, nes vis dėl­to no­rė­tų­si ska­tin­ti to­kią kaip ir ak­ci­ją, spren­di­mus, ir vals­ty­bės mo­kes­čių po­li­ti­ka ska­tin­ti pirk­ti lie­tu­viš­ką pre­kę? Kiek yra lie­tu­viš­kų ga­min­to­jų, ku­rie ga­mi­na to­kius pro­duk­tus? Gal­būt mes ga­lė­tu­me juos pa­ska­tin­ti?

L. KASČIŪNAS (TS-LKDF). Ger­bia­mas ko­le­ga, be jo­kios abe­jo­nės, aš ir­gi už lie­tu­viš­kos pro­duk­ci­jos ska­ti­ni­mą, bet čia pa­grin­di­nis tiks­las yra pa­ra­ma šei­moms, ku­rios au­gi­na vai­kus. Tai­gi vai­kai yra ta tiks­li­nė gru­pė, apie ku­riuos mums su ju­mis kar­tu rei­kė­tų gal­vo­ti. Ir jei­gu tas spren­di­mas, ku­rį mes čia svars­to­me, taip pri­si­dė­tų, aš ma­nau, ir jūs tu­rė­tu­mė­te jį pa­rem­ti. Ačiū.

PIRMININKAS. Klau­sia R. Ta­ma­šu­nie­nė.

R. TAMAŠUNIENĖ (LLRA-KŠSF). Aš taip pat esu PVM leng­va­tų tei­kė­ja, te­ko tai da­ry­ti, ir vi­sa­da eko­no­mis­tų man bū­da­vo aiš­ki­na­ma (taip iš tik­rų­jų ir yra), kad PVM mo­kes­tis nė­ra tas mo­kes­tis, ku­ris ga­lu­ti­nai pa­vei­kia kai­ną, nes ga­lu­ti­nę pre­kę rin­kai tei­kian­tys sub­jek­tai, ypač di­die­ji pre­ky­bos cen­trai, ga­li pa­si­elg­ti skir­tin­gai.

Kaip jūs gal­vo­ja­te, ko­kie me­cha­niz­mai ga­lė­tų bū­ti, nes ki­to­se vals­ty­bė­se tai vei­kia, o Lie­tu­vo­je kaž­ko­dėl tu­rė­tų ne­veik­ti? Kaip jūs įsi­vaiz­duo­ja­te, kaip tai tu­rė­tų su­veik­ti ir kaip at­si­ras­tų pi­ges­nė pre­kė jau­niems tė­vams? Ir ko­dėl jūs nu­spren­dė­te iš­skir­ti kū­di­kiams, ma­žiau­siems vai­kams tik mais­te­lį, mais­to pro­duk­tus, o ne vi­sas kū­di­kių pre­kes, kaip yra ki­to­se vals­ty­bė­se? Ten yra net toms sė­dy­nėms vež­ti sau­giai vai­kus, ve­ži­mė­liams, saus­kel­nėms ir taip toliau. Tai ko­dėl ap­si­ri­bo­jo­te tik vie­na pro­duk­tų gru­pe?

L. KASČIŪNAS (TS-LKDF). La­bai ačiū už to­kius svar­bius ir tiks­lius klau­si­mus. Mes su ko­le­ga Ž. Pa­vi­lio­niu pa­va­sa­rį (aš pra­dė­siu iš to­liau) bu­vo­me įre­gist­ra­vę pa­siū­ly­mą dėl PVM leng­va­tos vi­sam mais­tui ir, be jo­kios abe­jo­nės, su­si­dū­rė­me su tais pa­čiais klau­si­mais. Mes tuo me­tu kal­bė­da­mi su įvai­rio­mis aso­cia­ci­jo­mis ir pre­ky­bi­nin­kais, ir vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jo­mis, eko­no­mis­tais ir eks­per­tais ir­gi kė­lė­me tą pa­tį klau­si­mą, kaip pa­da­ry­ti, kad ta ga­lu­ti­nė nuo­lai­da, PVM leng­va­ta, at­ei­tų ir pa­siek­tų ga­lu­ti­nį var­to­to­ją. Aiš­ku, tų spren­di­mų leng­vų nė­ra, čia tur­būt pri­klau­so ir nuo to, ar vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jos yra ga­na stip­rios tai už­tik­rin­ti. Tai ir Kon­ku­ren­ci­jos ta­ry­ba, ir ki­ti da­ly­kai.

Pa­vyz­džiui, toks da­ly­kas, ku­ris mums gi­mė, idė­ja. Mes siū­lė­me, kad, pri­ėmus leng­va­tą, pa­si­ra­šo­mas me­mo­ran­du­mas tarp pre­ky­bos tin­klų, aso­cia­ci­jų ir vals­ty­bės, šiuo at­ve­ju Vy­riau­sy­bės, kad kiek­vie­na PVM leng­va­ta tik­rai bū­tų įskai­čiuo­ta var­to­to­jo nau­dai, kad jis pa­jus­tų tą PVM leng­va­tą. Toks va­rian­tas.

Ki­tas va­rian­tas, pa­vyz­džiui, yra Lat­vi­ja. Lat­vi­ja ei­na ki­taip. Jie PVM leng­va­tą mais­tui ir­gi tu­ri kaip ga­lu­ti­nį tiks­lą, bet jie ne­ži­no at­sa­ky­mų į tuos klau­si­mus, ku­riuos jūs ke­lia­te. Jie pri­tai­kė kai ku­riems seg­men­tams. Pri­tai­kė leng­va­tą žu­viai ir per me­tus pa­tik­ri­no, ar ta leng­va­ta duo­da efek­tą ga­lu­ti­niam var­to­to­jui, ar ne­duo­da. Pa­si­ro­do, Lat­vi­jo­je tas vei­kia. Ta­da jie pa­gal­vo­jo, kad bū­tų ga­li­ma plės­ti į ki­tus seg­men­tus. Tai toks laips­niš­kas, žings­nis po žings­nio ėji­mas, ypač ten, kur vals­ty­bė ma­to pri­ori­te­tą, ir ga­lė­tų bū­ti to­kia tak­ti­ka. Čia tam tik­ra pras­me yra at­sa­ky­mas į tą an­trą klau­si­mą, kad gal­būt, jei­gu tai veik­tų kū­di­kių mais­to at­ve­ju, po me­tų ar dve­jų, ma­ty­da­mi efek­tą, vis­ką įver­ti­nus, bū­tų ga­li­ma plės­ti į ki­tas vai­kų gru­pes: vai­kų dra­bu­žė­lius, vai­kų ba­tus, ki­tas prie­mo­nes ir pa­na­šiai. Čia vėl to­kia po­li­ti­ka, bet ta­da vals­ty­bė ma­to, re­gu­liuo­ja, ana­li­zuo­ja si­tu­a­ci­ją ir siū­lo re­ko­men­da­ci­jas to­les­niam tos leng­va­tos pli­ti­mui ar­ba ne­pli­ti­mui. Ačiū.

PIRMININKAS. Jūs at­sa­kė­te į vi­sus klau­si­mus. Mo­ty­vai dėl vi­so. Nuo­mo­nė už – R. Ta­ma­šu­nie­nė.

R. TAMAŠUNIENĖ (LLRA-KŠSF). Aš dė­ko­ju ko­le­gai. Jis iš tik­rų­jų pri­sta­tė PVM leng­va­tą, bet nu­tei­kė mus, kad vis dėl­to kar­tu su ko­le­go­mis teiks ir vi­siems pro­duk­tams skir­tą PVM leng­va­tą. Tai iš tik­rų­jų pa­da­ry­si­me la­bai ge­rą dar­bą, nes ma­mos, nu­si­pir­ku­sios pi­ges­nių mais­to pro­duk­tų, tu­rės kuo mai­tin­ti kū­di­kius, ir mes au­to­ma­tiš­kai gau­si­me PVM leng­va­tą mo­ti­nos pie­nui. Tai aš pa­lai­ky­siu, kad bū­tų dau­giau svars­ty­mų.

Rim­čiau kal­bant, ki­tų ša­lių pa­tir­tis ro­do, kad tos leng­va­tos vei­kia, tai pa­ro­do dė­me­sį jau­niems tė­vams ir ska­ti­na tu­rė­ti dau­giau vai­kų, nes vai­kų pre­kės yra ypač bran­gios. Ma­nau, kad dis­ku­si­jos ta te­ma rei­kė­tų. Ačiū.

PIRMININKAS. Mo­ty­vai prieš – S. Ja­ke­liū­nas.

S. JAKELIŪNAS (LVŽSF). Links­ma čia klau­sy­tis dėl tos PVM leng­va­tos. Po­pie­tė to­kia prieš­ka­lė­di­nė, ar­tė­jant Ka­lė­doms. Ži­no­te, mes ma­ži­na­me mo­kes­čius, di­di­na­me iš­lai­das ir po to skun­džia­mės, kad kri­zės kaž­ko­dėl iš­tin­ka mus čia, Lie­tu­vo­je. Ma­nau, pre­liu­di­ja to tik­rai yra. Jei­gu aš bū­čiau buvęs čia, Sei­me, 2007–2008 me­tais, iš­gy­ven­čiau stip­rų déjà vu jaus­mą. O dėl ši­tos kon­kre­čios leng­va­tos tai­gi mes su­ta­rė­me, kad tie vai­ko pi­ni­gai yra me­cha­niz­mas, ku­ris ga­li bū­ti tai­ko­mas ir tiems pro­duk­tams įsi­gy­ti, ir nau­do­ja­mas tiks­lin­gai.

Jei­gu šei­mos yra ne­pa­si­tu­rin­čios, tos iš­mo­kos yra di­des­nės, jei­gu vai­kų yra dau­giau, ati­tin­ka­mai taip pat iš­mo­kos di­dė­ja. Tie me­cha­niz­mai vei­kia, o pi­ni­gai kaip vi­sa­da yra ri­bo­ti. Jei­gu mes šei­mo­je ar­ba ko­kio­je nors įmo­nė­je taip svars­ty­tu­me, tai mus iš­mes­tų iš dar­bo. Ne­bū­ki­me tie po­pu­lis­tai, pri­im­ki­me at­sa­kin­gus spren­di­mus ir ne­pa­lai­ky­ki­me tų leng­va­tų, taip pat ir ši­tos.

PIRMININKAS. Mo­ty­vai iš­sa­ky­ti. Kvie­čiu bal­suo­ti dėl šio įsta­ty­mo pro­jek­to.

Bal­sa­vo 68 Sei­mo na­riai: už – 29, prieš – 10, su­si­lai­kė 29. Po pa­tei­ki­mo ne­pri­tar­ta.

Ga­li­me siū­ly­ti ko­le­goms to­bu­lin­ti ben­dru su­ta­ri­mu? (Bal­sai sa­lė­je) Ne, siū­lo bal­suo­ti. Kas siū­lo­te ko­le­goms to­bu­lin­ti, bal­suo­ja­te už, kas tu­ri­te ki­tą nuo­mo­nę, bal­suo­ja­te prieš. Kas bal­suo­ja prieš, bal­suo­ja dėl at­me­ti­mo.

Bal­sa­vo 62 Sei­mo na­riai: 31 – už, 31 – prieš. Ly­gu. Gal siū­lo­me ini­cia­to­riams to­bu­lin­ti? (Bal­sai sa­lė­je) Su­pra­tau. Ini­cia­to­riams siū­lo­ma to­bu­lin­ti. Rei­kia 36 Sei­mo na­rių, kad at­mes­tu­me.

 

18.15 val.

Pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio įsta­ty­mo Nr. IX-751 19 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1676 (pa­tei­ki­mas)

 

To­liau dar­bo­tvarkės klau­si­mas – Pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio įsta­ty­mo Nr. IX-751 19 strai­ps­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1676. Pra­ne­šė­ja – V. Ving­rie­nė. Pra­šau.

V. VINGRIENĖ (LVŽSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, čia bus siū­ly­mas dėl PVM leng­va­tos trans­por­to prie­mo­nėms, tai yra eko­lo­giš­koms trans­por­to prie­mo­nėms, nes trans­por­tas, ypač Lie­tuvo­je, yra vie­nas di­džiau­sių mū­sų ap­lin­kos ir at­mo­sfe­ros ter­šė­jų, iš­me­tan­čių di­de­lius kie­kius CO2. Pa­sau­lis vis ak­ty­viau per­ei­na prie eko­lo­giš­kų trans­por­to prie­mo­nių, prie elek­tro­mo­bi­lių, kei­čian­čių naf­tos pro­duk­tais va­ro­mus au­to­mo­bi­lius. Ta­čiau eko­lo­giš­kos trans­por­to prie­mo­nės Lie­tu­vo­je ke­lią ski­na­si ne­leng­vai.

Pa­grin­di­nė to prie­žas­tis – di­de­lė trans­por­to prie­mo­nių kai­na. Pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­tis su­da­ro be­veik ket­vir­ta­da­lį jų kai­nos, to­dėl kar­tu su ko­le­ga ko­mi­te­to pir­mi­nin­ku K. Ma­žei­ka tei­kia­me Pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio įsta­ty­mo pa­tai­są, ku­ria siū­lo­ma tai­ky­ti leng­va­ti­nį 5 % PVM ta­ri­fą elek­tra ar ki­ta at­si­nau­ji­nan­čia ener­gi­ja va­ro­moms trans­por­to prie­mo­nėms įsi­gy­ti ir eks­plo­a­tuo­ti Lie­tu­vo­je ir 9 % PVM hib­ri­di­nėms trans­por­to prie­mo­nėms, kaip iš da­lies eko­lo­giš­koms trans­por­to prie­mo­nėms. Leng­va­tas siū­lo­ma tai­ky­ti ri­bo­tą lai­ką – iki 2025 m. sau­sio 1 d., kad bū­tų su­kur­ta eko­lo­giš­kų trans­por­to prie­mo­nių rin­ka ir in­fra­struk­tū­ra.

 Ši įsta­ty­mo pa­tai­sa pa­ska­tins at­si­nau­ji­nan­čią ener­gi­ją nau­do­jan­čių eko­lo­giš­kų trans­por­to prie­mo­nių eks­plo­a­ta­vi­mą Lie­tu­vo­je ir, be abe­jo, tai yra ra­cio­na­les­nis ir iš­min­tin­ges­nis spren­di­mas nei… tai yra pa­ska­ta eko­lo­giš­kam ir ma­ža­tar­šiam trans­por­tui nei sank­ci­ja už tar­šius au­to­mo­bi­lius, ką ir siū­lo Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja.

Tai­gi siū­lau, ko­le­gos, pri­tar­ti šiam pa­siū­ly­mui ir pra­šy­siu, be abe­jo, Vy­riau­sy­bės iš­va­dos, kad to­liau bū­tų svars­to­ma ko­mi­te­tuo­se ir ras­tu­me pa­tį ra­cio­na­liau­sią spren­di­mą, pa­de­dan­tį ma­žiau terš­ti mū­sų ap­lin­ką.

PIRMININKAS. Pir­ma­sis klau­sia R. Šar­knic­kas.

R. ŠARKNICKAS (LVŽSF). Svei­ki. PVM ta­ri­fas bū­tų tai­ko­mas vi­sam be iš­im­ties re­mon­tui ar tik re­mon­tui, su­si­ju­siam su trans­por­to prie­mo­nės elek­tri­ne me­cha­ni­ka?

V. VINGRIENĖ (LVŽSF). Tik su elek­tri­ne me­cha­ni­ka. Čia gal­būt nė­ra tiks­lu, bet ma­nau, kad svars­tant ko­mi­te­tuo­se ši­tą rei­kė­tų pa­tiks­lin­ti.

PIRMININKAS. Klau­sia J. Baub­lys.

J. BAUBLYS (LSF). Ačiū. Aš la­bai pa­na­šų klau­si­mą no­rė­jau už­duo­ti. Dėl įsi­gi­ji­mo tą leng­va­ti­nį ta­ri­fą aš su­pran­tu, bet eks­plo­a­ta­ci­jai, re­mon­tui – tai la­bai pla­ti są­vo­ka. Tos pa­čios, tar­kim, pa­dan­gos ga­li tik­ti ir ši­tam au­to­mo­bi­liui, ir ki­tam, ga­li at­si­ras­ti pik­tnau­džia­vi­mų, ka­da pa­dau­gės tų au­to­mo­bi­lių. Aš ma­nau, tik­rai rei­kė­tų, kaip jūs ma­no­te, pa­tiks­lin­ti, la­bai aiš­kiai api­brėž­ti, o gal­būt ir at­si­sa­ky­ti to eks­plo­a­ta­vi­mo leng­va­ti­nio ta­ri­fo?

V. VINGRIENĖ (LVŽSF). La­bai ačiū, ko­le­ga. Tik­rai bū­ti­nai tiks­lin­si­me. Čia tik­rai, ma­ny­čiau, ver­ta ap­svars­ty­ti ši­tą jū­sų pa­siū­ly­mą.

PIRMININKAS. Klau­sia A. Sa­la­ma­ki­nas.

A. SALAMAKINAS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Ger­bia­ma ko­le­ge, iš vi­sų šian­die­nos leng­va­tų aš tą įvar­din­čiau kaip pa­čią rie­biau­sią. Ko­dėl? To­dėl, kad hib­ri­di­nis au­to­mo­bi­lis yra vie­na iš bran­gių­jų pre­kių, jį va­din­čiau pra­ban­gos pre­ke, nes jis yra 50 % bran­ges­nis nei tos pa­čios mar­kės au­to­mo­bi­lis ben­zi­ni­niu va­rik­liu. Lie­tu­vių gal tik­tai 5–10 % iš­vis įper­ka nau­ją au­to­mo­bi­lį, o jūs siū­lo­te tai pra­ban­giai pre­kei jau da­ry­ti leng­va­tą. Ma­no klau­si­mas toks: gal pa­da­ro­me vi­siems, bent 4 % nu­lei­džia­me, kad jie iš­vis nau­ją nu­si­pirk­tų au­to­mo­bi­lį? Mū­sų au­to­mo­bi­lių par­kas yra ab­so­liu­čiai se­nas. O ko­dėl jūs da­bar de­da­te ši­tą tik­tai pra­ban­giam au­to­mo­bi­liui, pri­si­deng­da­mi eko­lo­gi­ja, bet jūs ko­mi­te­te gal pri­im­ki­te 10 % bio­de­ga­lų mai­šy­mą į ben­zi­ną, tai bus efek­tas daug di­des­nis nei jū­sų tie hib­ri­dai? Ko­mi­te­te jūs kaž­ko­dėl už­blo­ka­vo­te šį spren­di­mą.

V. VINGRIENĖ (LVŽSF). Aš ma­ny­čiau, kad ap­lin­ko­sau­ga yra la­bai svar­bus as­pek­tas. Gal­būt ga­li­ma, jei­gu jūs įvar­di­ja­te tai kaip pra­ban­gą, na, ga­li­ma taip įvar­dy­ti, bet iš tik­rų­jų tai yra kaip ir pir­mo bū­ti­nu­mo as­pek­tas. Mes tik­rai tu­ri­me… Gal po 100 me­tų kas nors svars­tys ir pa­sa­kys, kad kaip ap­skri­tai ga­lė­jo žmo­nės kal­bė­ti ir dis­ku­tuo­ti, ar rei­kia ma­žin­ti ap­lin­kos tar­šą, ar ne, kai mes ap­skri­tai bū­si­me nu­nio­ko­ję mū­sų ap­lin­ką ir tik­rai ieš­ko­si­me bū­dų, kaip iš­spręs­ti ši­tas pro­ble­mas. Aš ma­nau, kad pa­grin­di­nis tar­šos šal­ti­nis šian­dien yra bū­tent au­to­mo­bi­liai ir jų iš­me­ta­mas CO2. Įgy­ven­din­da­mi Pa­ry­žiaus su­si­ta­ri­mą mes ir­gi tu­ri­me ei­ti ši­tuo ke­liu.

Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja siū­lo di­din­ti mo­kes­čius už ap­lin­kos ter­ši­mą ar ap­mo­kes­tin­ti tar­šius au­to­mo­bi­lius. Aš ma­nau, kad daug ra­cio­na­les­nis ke­lias ei­ti pa­ska­tos, tai yra me­duo­lio, prin­ci­pu ir pa­ska­tin­ti ma­ža­tar­šių au­to­mo­bi­lių įsi­gi­ji­mą. Tą tai­ko ir ki­tos ša­lys. Pa­si­žiū­rė­ki­me es­tų pa­vyz­dį, is­pa­nai, pran­cū­zai apie tai kal­ba. Ma­ny­čiau, kad mes ir­gi tu­rė­tu­me pa­gal­vo­ti. Gal tai ir nė­ra to­bu­liau­sias va­rian­tas, bet mes pra­dė­ki­me dis­ku­si­ją ir iš tik­rų­jų ko­mi­te­tuo­se svars­ty­mo me­tu su­ras­ki­me pa­tį ra­cio­na­liau­sią spren­di­mą. Aš siū­ly­čiau pri­tar­ti.

PIRMININKAS. Klau­sia L. Sta­niu­vie­nė.

L. STANIUVIENĖ (LVŽSF). No­rė­jau pa­klaus­ti dėl au­to­mo­bi­lio eks­plo­a­ta­ci­jos, bet ma­no klau­si­mas jau bu­vo už­duo­tas, to­dėl at­si­sa­kau žo­džio.

V. VINGRIENĖ (LVŽSF). Svars­ty­si­me ši­tą klau­si­mą, tik­rai pa­to­bu­lin­si­me, kad ne­bū­tų jo­kių dvi­pras­my­bių.

PIRMININKAS. Klau­sia S. Gent­vi­las.

S. GENTVILAS (LSF). Ger­bia­mo­ji ko­le­ge, su­pran­ta­mas jū­sų mo­ty­vas ge­rin­ti Lie­tu­vos oro būk­lę ir ma­žin­ti tar­šą, bet man at­ro­do, kad pir­ma­sis aukš­čiau­sias tiks­las yra ko­lek­ty­vi­nis trans­por­tas.

V. VINGRIENĖ (LVŽSF). Taip, be abe­jo.

S. GENTVILAS (LSF). Kon­kre­čiai šian­dien jam yra ar­ba vi­sas PVM ta­ri­fas, jei­gu tai yra to­li­mo­jo rei­so au­to­bu­sai ar­ba trau­ki­niai, ir 9 % PVM ta­ri­fas. Ma­no klau­si­mas. Gal bū­tų iš es­mės ra­cio­na­liau žmo­nes ska­tin­ti so­din­ti į ko­lek­ty­vi­nį trans­por­tą, nes iš tik­rų­jų A. Sa­la­ma­ki­nas yra tei­sus, kad mes kol kas ža­da­me sub­si­di­juo­ti la­bai bran­gias trans­por­to prie­mo­nes. Žmo­nėms, ku­rie įper­ka nau­ją au­to­mo­bi­lį su PVM, elek­tro­mo­bi­lį ar­ba hib­ri­di­nį, iš es­mės yra la­biau prin­ci­po da­ly­kas pirk­ti to­kį au­to­mo­bi­lį, nes kol kas tai nė­ra ra­cio­na­lu da­ry­ti.

Ma­no klau­si­mas, ko­dėl jūs ne­svars­to­te PVM ta­ri­fo ma­ži­ni­mo ko­lek­ty­vi­niam trans­por­tui to­li­mo­jo su­si­sie­ki­mo ir vie­ti­nio trans­por­to, nes tu­ri mo­kė­ti kom­pen­sa­ci­jas pa­čios sa­vi­val­dy­bės? Ne­ma­žai įsta­ty­mų pro­jek­tų bu­vo ger­bia­mos R. Ta­ma­šu­nie­nės tei­kia­ma dėl kom­pen­sa­ci­jų su­tei­ki­mo ir taip to­liau. Man at­ro­do, pri­ori­te­tas vi­sų pir­ma yra su­so­din­ti žmo­nes į ko­lek­ty­vi­nį trans­por­tą.

V. VINGRIENĖ (LVŽSF). Vi­siš­kai su ju­mis su­tin­ku, kad vie­ša­sis trans­por­tas tu­rė­tų bū­ti pri­ori­te­tas. Ga­liu sa­vo pa­vyz­džiu pa­sa­ky­ti, kad aš au­to­mo­bi­lio ne­tu­riu, va­žiuo­ju vie­šuo­ju trans­por­tu ir ma­tau to tik la­bai di­de­lius pri­va­lu­mus. Tai be abe­jo, bet gy­ven­to­jų eko­lo­gi­nį są­mo­nin­gu­mą sun­ku ug­dy­ti, aiš­ku, rei­ka­lin­ga pa­ska­ta.

Be abe­jo, jei­gu bus pri­tar­ta po pa­tei­ki­mo šiam siū­ly­mui, mes svars­ty­si­me ir dėl PVM leng­va­tų įsi­gy­jant ir vie­šo­jo trans­por­to prie­mo­nes, tik­rai ieš­ko­si­me bū­dų la­biau ska­tin­ti, ypač did­mies­čiuo­se. Be­je, mes su ko­le­ga K. Ma­žei­ka pa­tei­kė­me ki­tą pa­siū­ly­mą, tai yra kad did­mies­čiuo­se sa­vi­val­dy­bės įsi­gy­da­mos vie­šą­jį trans­por­tą pri­ori­te­tą skir­tų bū­tent ma­ža­tar­šiam, tai yra eko­lo­giš­kam, trans­por­tui. De­ja, Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bė įsi­gi­jo tar­šiau­sius au­to­mo­bi­lius – dy­ze­li­nius. Aš ma­nau, kad mes tu­rė­tu­me ir apie tai pa­gal­vo­ti. Aiš­ku, be tei­si­nio reg­la­men­ta­vi­mo mū­sų vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jos ar sa­vi­val­dy­bės grei­čiau­siai tik­rai ne­si­ims ini­cia­ty­vos. Bet jūs esa­te tei­sus ir ši­tą klau­si­mą tik­rai sprę­si­me, nes tai yra la­bai svar­bu.

PIRMININKAS. Klau­sia J. Lie­sys.

J. LIESYS (LSF). Ačiū, ger­bia­ma­sis pir­mi­nin­ke. Ma­no klau­si­mo pir­mą da­lį už­da­vė ger­bia­mas A. Sa­la­ma­ki­nas. Aš no­rė­čiau pa­klaus­ti, ko­dėl 5 %, ko­kią nau­dą duos tie 5 %? Jei­gu 60 tūkst. au­to­mo­bi­lis kai­nuo­ja, tai 3 tūkst. bus pi­ges­nis, tai jo­kio čia ne­bus, kaip pa­vyz­dį sa­kau, efek­to. Ir no­rė­čiau pa­sa­ky­ti, ko­kia liau­dis, ar­ba ko­kie pa­cien­tai, ar­ba ko­kie pi­lie­čiai, va­ži­nės tais au­to­mo­bi­liais? Dau­gia­vai­kės šei­mos ar mes, po­li­ti­kai, ar ki­ti? Ir kiek to­kių au­to­mo­bi­lių gal­vo­ja įsi­gy­ti Lie­tu­va per pen­kme­tį?

V. VINGRIENĖ (LVŽSF). Tik­rai to­kių skai­čiu­kų ne­tu­rė­jo­me ir ne­ži­nau, ko­kie žmo­nės va­ži­nės tais au­to­mo­bi­liais. Be abe­jo, mes tu­ri­me su­da­ry­ti ga­li­my­bę įsi­gy­ti tą au­to­mo­bi­lį kiek­vie­nam, ir dau­gia­vai­kėms šei­moms, ir ki­tiems. Po­li­ti­kai, be abe­jo, gal­būt tu­ri ge­res­nę ga­li­my­bę ir be PVM leng­va­tos įsi­gy­ti, jūs esa­te tei­sus, bet mes pa­žiū­rė­ki­me į ki­tų ša­lių prak­ti­ką. Jos tik­rai tai­ko net­gi nau­do­tiems au­to­mo­bi­liams leng­va­tas ar­ba pa­ska­tas, bū­tent eko­lo­giš­koms trans­por­to prie­mo­nėms, elek­tro­mo­bi­liams, be abe­jo, vi­du­ti­nes pa­ja­mas tu­rin­čioms šei­moms pa­ska­ta yra svar­biau­sia.

PIRMININKAS. Klau­sia M. Ma­jaus­kas.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Ger­bia­ma ko­le­ge, aš čia at­si­ver­čiau „Le­xu­s’o“ pus­la­pį, ra­dau vi­sai ne­blo­gą LC500h „Lu­xu­ry“, man at­ro­do, 360 ar­klio ga­lių, pro­jek­ci­ja ant stik­lo, apa­ra­tū­ra, iš­skir­ti­nis odi­nis sa­lo­nas – 105 tūkst. eu­rų. Tai jam ir­gi siū­lo­te tai­ky­ti nuo­lai­dą, tei­sin­gai?

V. VINGRIENĖ (LVŽSF). La­bai džiau­giuo­si, ko­le­ga, kad pa­ska­ti­nau jus pa­žiū­rė­ti ir pa­si­do­mė­ti au­to­mo­bi­lių, elek­tro­mo­bi­lių, eko­lo­giš­kų au­to­mo­bi­lių kai­no­mis. Taip ne­di­fe­ren­ci­juo­ja­me, bet ma­nau, kad šis ir­gi vie­nas iš dis­ku­si­jos klau­si­mų, ma­nau, la­bai tei­sin­ga pa­sta­ba, kad mums rei­kė­tų to­bu­lin­ti šį as­pek­tą. (Bal­sai sa­lė­je) Ge­rai, jūs da­vė­te min­tį, kad rei­kė­tų tam tik­rus sau­gik­lius įtrauk­ti. Bet la­bai džiau­giuo­si, kad aš jus pa­ska­ti­nau bent jau pa­si­do­mė­ti.

PIRMININKAS. Klau­sia A. Ši­mas.

A. ŠIMAS (LVŽSF). Ačiū. Ger­bia­ma pra­ne­šė­ja, gir­dė­jau sa­kė­te, kad jūs ne­va­ži­nė­ja­te nuo­sa­vu trans­por­tu. Ma­nau, da­bar, kai ko­le­ga pa­siū­lė „Le­xu­s’ą“ už 105 tūkst., jau pra­dė­si­te žiū­rė­ti nu­si­pirk­ti, jei­gu pri­im­si­te šią leng­va­tą. Bet ar ne­ma­no­te, kad ko­mi­te­te rei­kė­tų svars­ty­ti ir to­kį da­ly­ką, pa­siū­ly­mą gal ir aš pats duo­čiau, jūs čia sa­kė­te, kad iki 2025 me­tų ši­tą rei­kia tai­ky­ti, tai gal rei­kė­tų tai­ky­ti de­šim­tį me­tų? At­im­ki­me nuo 2025 me­tų iki 2015 me­tų tiems, ku­ries bu­vo įsi­gi­ję hib­ri­di­nius ar­ba elek­tro­mo­bi­lius, ta­da aš tik­rai pa­lai­ky­čiau jū­sų šį įsta­ty­mą.

V. VINGRIENĖ (LVŽSF). Aš ma­nau, kad čia bu­vo ne klau­si­mas. At­ga­li­ne da­ta tur­būt ne­ga­li­me tai­ky­ti. Bet kaip ir bū­tų PVM leng­va­ta… (Bal­sai sa­lė­je) Pra­šau. (Bal­sai sa­lė­je)

PIRMININKAS. Pas­ku­ti­nis klau­sia B. Ma­te­lis.

B. MATELIS (MSNG). Ačiū. Ger­bia­ma ko­le­ge, sa­ky­ki­te, ar ne­ma­no­te, kad jū­sų tas pa­siū­ly­mas ga­li šiek tiek ir vi­suo­me­nę su­prie­šin­ti? Ne­bent jūs siū­lo­te, nes vis dėl­to yra žmo­nių, ku­rie pa­lie­ka au­to­mo­bi­lius na­muo­se ir į dar­bą va­žiuo­ja rie­džiais, elek­tri­niais dvi­ra­čiais, elek­tri­niais pa­spir­tu­kais, ir jiems ir­gi siūlote tai­ky­ti ko­kią nors leng­va­tą įsi­gy­jant ar dar kaž­kam, ar juos tie­siog ig­no­ruo­si­te, nors jie ir­gi su­si­rū­pi­nę dėl tar­šos? Sa­ky­ki­te, gal iš tie­sų yra leng­ves­nis va­rian­tas, ku­rį ko­le­ga S. Gent­vi­las siū­lė, kad vi­suo­me­ni­niam trans­por­tui tai­ky­tu­me tą leng­va­tą, o pa­pil­do­mai ap­mo­kes­tin­tu­me dy­ze­li­nį trans­por­tą, kaip ir da­ro Va­ka­rų vals­ty­bės?

V. VINGRIENĖ (LVŽSF). At­si­pra­šau, ne­iš­gir­dau dėl dy­ze­li­nio trans­por­to.

B. MATELIS (MSNG). Sa­kau, gal rei­kė­tų…

V. VINGRIENĖ (LVŽSF). At­si­sa­ky­ti dy­ze­li­nio?

B. MATELIS (MSNG). Ap­mo­kes­tin­ti, kaip da­ro Va­ka­rų Eu­ro­po­je, tai yra pa­pras­tas ke­lias.

V. VINGRIENĖ (LVŽSF). Aš jau pri­sta­ty­da­ma pa­sa­kiau, kad gal­būt ge­riau ei­ti pa­ska­tos ke­liu ne­gu sank­ci­jų ke­liu. Bet dėl vie­šo­jo trans­por­to, dar kar­tą pa­kar­to­siu, jūs esa­te vi­siš­kai tei­sus, la­bai pa­lai­kau, kad mes tu­rė­tu­me ska­tin­ti rink­tis vie­šą­ją trans­por­tą. Tai la­biau tau­so­tų ap­lin­ką, ly­giai tas pats, kad dar la­biau tau­so­ja ap­lin­ką ir pa­si­rink­ti elek­tri­niai pa­spir­tu­kai, rie­džiai, dvi­ra­čiai ir taip to­liau. Čia vėl pa­si­rin­ki­mo klau­si­mas, bet tik­rai yra ne­ma­ža da­lis vi­suo­me­nės, ku­ri vis dėl­to ne­per­sė­da nei į vie­šą­jį trans­por­tą, nei nau­do­ja­si dvi­ra­čiu, vis tiek va­žiuo­ja au­to­mo­bi­liais, ma­to­me, ko­kios yra spūs­tys. Ge­riau jie rink­tų­si eko­lo­giš­ką trans­por­to prie­mo­nę, ta­da su­ma­žė­tų tar­ša. Bet vi­sos prie­mo­nės yra, be abe­jo, svei­kin­tos ir dar la­biau svei­kin­ti­nos.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Jūs at­sa­kė­te į vi­sus klau­si­mus. Mo­ty­vai dėl vi­so. Nuo­mo­nė už – K. Ma­žei­ka.

K. MAŽEIKA (LVŽSF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, at­ro­do lyg ir rim­tai po­sė­džiau­ja­me, bet jū­sų klau­si­mai ir re­pli­kos ver­čia su­si­mąs­ty­ti. Pri­si­min­ki­me ne­se­ną pra­ei­tį, kai mi­nist­ras pri­sta­tė ap­lin­kos oro tar­šos ma­ži­ni­mo pla­ną ir kai vi­si vien­bal­siai rė­kė, ko­kią ne­są­mo­nę su­gal­vo­jo – au­to­mo­bi­lių mo­kes­tį, dar kaž­ko­kį mo­kes­tį. Bet vi­si gy­ve­na­me to­je pa­čio­je ap­lin­ko­je ir ypač tie, ku­rie gy­ve­na did­mies­čiuo­se, Vil­niaus cen­tre, ku­rie ne­ga­li at­si­da­ry­ti lan­go, tik­riau­siai la­bai daž­nai kei­kia tuos pra­va­žiuo­jan­čius au­to­mo­bi­lius. Gal­būt pa­ti idė­ja yra tik­rai dis­ku­tuo­ti­na ir ne ta tie­sio­gi­ne pras­me, ko­kia yra pa­teik­ta, bet tas pa­siū­ly­mas ga­lė­tų pa­virs­ti tuo, kad ypač vie­šą­jį trans­por­tą ar­ba įmo­nes, ku­rių transportas va­ži­nė­ja mies­tuo­se, pa­ska­tin­tu­me įsi­gy­ti tas eko­lo­giš­kas trans­por­to prie­mo­nes, ne­tar­šias trans­por­to prie­mo­nes ir jas nau­do­ti bū­tent to­je mak­si­ma­lios tar­šos zo­no­je, tai yra kon­cen­truo­to­se te­ri­to­ri­jo­se. Iš tie­sų žiū­rė­ki­me į ki­tų ša­lių prak­ti­ką, ką skel­bia Pran­cū­zi­ja, kad iš vi­so at­si­sa­kys dy­ze­li­nių ir ben­zi­ni­nių va­rik­lių ir per­eis prie elek­tro­mo­bi­lių. Ki­tos ša­lys taip pat am­bi­cin­gus tiks­lus ke­lia, tai ma­nau, kad mes ly­giai taip pat tu­ri­me ei­ti pro­gre­so ke­liu ir dis­ku­tuo­ti tuos klau­si­mus. Kvie­čiu pa­lai­ky­ti.

PIRMININKAS. Nuo­mo­nė prieš – A. Sa­la­ma­ki­nas.

A. SALAMAKINAS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Mie­lie­ji, re­a­ly­bė yra ki­to­kia. Kiek žmo­nių šiuo me­tu Lie­tu­vo­je tu­ri nau­jus au­to­mo­bi­lius? Ma­nau, kad ne dau­giau kaip 10 %. 70 % va­ži­nė­ja su 20 ir dau­giau me­tų se­nu­mo au­to­mo­bi­liais. Štai kur yra di­džiau­sia tar­ša. Jei­gu mes pri­im­si­me tą leng­va­tą, nu­pirks šim­tą au­to­mo­bi­lių, dau­giau ne, tų hib­ri­di­nių, ypač bran­gių. Ar mes iš­sprę­si­me eko­lo­gi­nę pro­ble­mą? Na, nie­kaip ne­iš­sprę­si­me. Rei­kia ką nors da­ry­ti, kad kuo dau­giau Lie­tu­vos žmo­nių ga­lė­tų nu­si­pirk­ti nau­jus au­to­mo­bi­lius. Čia ir gal­vo­ki­me, ko­kią leng­va­tą da­ry­ti, jei tik­rai pi­ni­gų biu­dže­te tu­ri­me?

Ant­ras mo­men­tas. Sa­ko­te, Eu­ro­pa, Eu­ro­pa. Eu­ro­pa ei­na prie to, kad at­si­sa­ky­tų dy­ze­li­nių va­rik­lių. Lie­tu­vo­je 70 % žmo­nių va­ži­nė­ja dy­ze­li­niais va­rik­liais. Čia yra an­tra pro­ble­ma, bet ne hib­ri­dai, ku­rių Lie­tu­vos žmo­nės ne­įpirks. Aš kal­bu apie ma­sę žmo­nių, jie ne­įpirks. Vie­ne­tai įpirks. Idė­ja, kad dėl to dis­ku­tuo­ja­me, ge­rai, bet tik­rai, man at­ro­do, ne nuo to ga­lo pra­de­da­me. Aš bal­suo­siu prieš.

PIRMININKAS. Mo­ty­vai iš­sa­ky­ti. Kvie­čiu bal­suo­ti.

Bal­sa­vo 59 Sei­mo na­riai: už – 22, prieš – 7, su­si­lai­kė 30. Po pa­tei­ki­mo ne­pri­tar­ta. Skel­biu al­ter­na­ty­vų bal­sa­vi­mą. Kas bal­suo­ja­te už, tai lei­džia­te to­bu­lin­ti, kas bal­suo­ja­te prieš, at­meta­te.

Bal­sa­vo 54 Sei­mo na­riai: už – 35, prieš – 19. Ini­cia­to­riams lei­džia­ma to­bu­lin­ti.

 

18.34 val.

Pi­ni­gi­nės so­cia­li­nės pa­ra­mos ne­pa­si­tu­rin­tiems gy­ven­to­jams įsta­ty­mo Nr. IX-1675 17 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2853 (pa­tei­ki­mas)

 

Pas­ku­ti­nis dar­bo­tvarkės klau­si­mas – Pi­ni­gi­nės so­cia­li­nės pa­ra­mos ne­pa­si­tu­rin­tiems gy­ven­to­jams įsta­ty­mo Nr. IX-1675 17 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2853. Pra­ne­šė­jas – T. To­mi­li­nas. Pra­šom.

T. TOMILINAS (LVŽSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, leis­ki­te pa­teik­ti Pi­ni­gi­nės so­cia­li­nės pa­ra­mos ne­pa­si­tu­rin­tiems gy­ven­to­jams įsta­ty­mo 17 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą. La­bai trum­pai pri­sta­ty­siu pa­čią pa­grin­di­nę min­tį. Mes daug kal­ba­me apie gy­vu­lių ūkį, apie tai, kad vie­nos gy­ven­to­jų gru­pės mo­ka ma­žes­nius mo­kes­čius, ki­tos di­des­nius, kad dar­bo mo­kes­čiai stip­riai at­si­lie­ka nuo ka­pi­ta­lo. Taip, tai re­a­lios pro­ble­mos.

Čia yra vie­nas iš ke­lių, kaip spręs­ti tas pro­ble­mas, nes la­bai daž­nai tie žmo­nės, ku­rie ver­čia­si in­di­vi­du­a­lia veik­la įvai­ria for­ma, ar­gu­men­tuo­ja, kad, pa­lau­ki­te, jei­gu jūs no­ri­te, kad mes mo­kė­tu­me to­kius pat mo­kes­čius, kaip kad mo­ka dir­ban­tie­ji, tai jūs su­tei­ki­te mums tas pa­čias so­cia­li­nes pa­slau­gas. Tai ši­tas įsta­ty­mas spren­džia vie­ną kon­kre­čią pro­ble­mą. Pa­si­ro­do, tam, kad iš sa­vi­val­dy­bių gau­tų so­cia­li­nę pa­ra­mą, ku­rią mes da­li­na­me tiems, kas ne­tu­ri pa­kan­ka­mai pi­ni­gų pra­gy­ve­ni­mui (tai nor­ma­li sis­te­ma, ji funk­cio­nuo­ja daug me­tų), mes ne­se­niai pa­kei­tė­me tas tai­syk­les ir tie žmo­nės, ku­rie iš tik­rų­jų sten­gia­si, dir­ba, bet jų pa­ja­mos ke­liais eu­rais pra­de­da vir­šy­ti tas ri­bas, ne­pra­ran­da pa­ra­mos iš kar­to. Jie pra­ran­da po tam tik­ro lai­ko, kai jau at­si­sto­ja ant ko­jų ir pra­de­da gy­ven­ti iš sa­vo al­gos, iš sa­vo pa­ja­mų.

Bet pa­si­ro­do, kad ši ne­bau­di­mo dėl vie­no ar ki­to pa­pil­do­mai už­dirb­to eu­ro sis­te­ma, nai­ki­nant so­cia­li­nę pa­ra­mą, ne­ga­lio­ja in­di­vi­du­a­lią veik­lą vyk­dan­tiems as­me­nims. Tai­gi jei­gu jų pa­ja­mos pra­de­da vir­šy­ti vals­ty­bės nu­sta­ty­tą dy­dį bent vie­nu eu­rų, vis­kas, jie pre­ten­duo­ti į pa­ra­mą ne­be­ga­li. Dir­ban­tys gi as­me­nys yra ska­ti­na­mi. Žmo­nės su šei­mo­mis, su vai­kais net iki 35 %, jei­gu tu­ri tris vai­kus, tu­ri tei­sę gau­ti 35 % di­des­nes pa­ja­mas ir tam tik­rą lai­ką ne­pra­ras­ti tei­sės į so­cia­li­nę pa­ra­mą. Tai pa­si­tei­si­nu­si sis­te­ma, mes tik prieš me­tus tai esa­me pa­kei­tę. Iš tik­rų­jų ta sis­te­ma ska­ti­na dirb­ti, ska­ti­na už­dirb­ti, ska­ti­na šei­mas steng­tis ir ne­veng­ti vie­šų sa­vo al­gų, ne­slėp­ti mo­kes­čių, ne­slėp­ti pa­ja­mų. Siū­lau to­kią pat sis­te­mą tai­ky­ti ir in­di­vi­du­a­lią veik­lą vyk­dan­tiems as­me­nims.

PIRMININKAS. Pir­ma­sis klau­sia J. Ja­ru­tis.

J. JARUTIS (LVŽSF). Ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas ko­le­ga, vis­kas ge­rai, ini­cia­ty­va, ma­nau, ge­ra, bet ne­ži­nau, net kaip su­for­mu­luo­ti. Kai so­cia­li­nė pi­ni­gi­nė pa­ra­ma bu­vo per­duo­ta ad­mi­nist­ruo­ti sa­vi­val­dy­bėms, mes ėmė­mės ati­tin­ka­mų prie­mo­nių įver­tin­ti, kiek są­ži­nin­gai žmo­nės de­kla­ruo­ja tas tu­ri­mas re­a­lias pa­ja­mas. Ir pa­si­tai­kė ne vie­nas ir ne du, apie 20–25 %, kad ne­ati­tik­da­vo re­a­lių pa­ja­mų ir de­kla­ruo­tų pa­ja­mų. Kaip jūs įsi­vaiz­duo­ja­te, kad bus įma­no­ma in­di­vi­du­a­lia veik­la už­si­i­man­čius žmo­nes pa­tik­rin­ti, ar jie tei­sin­gai de­kla­ruo­ja, ar ne?

T. TOMILINAS (LVŽSF). Čia jūs pa­lie­tė­te, aiš­ku, pla­tes­nę pro­ble­mą, ne­gu ma­no pro­jek­tas spren­džia. Ma­nau, kad mes tu­ri­me ei­ti vi­suo­ti­nio de­kla­ra­vi­mo ke­liu. Ta­da ne­bus tur­tin­gų ver­sli­nin­kų, ku­rie ne­tu­ri de­kla­ruo­ti, ne­tur­tin­gų, in­di­vi­du­a­lią veik­lą vyk­dan­čių žmo­nių, ku­rie pri­va­lo de­kla­ruo­ti. Jei­gu vi­si pri­va­lės de­kla­ruo­ti, gal­būt iš­sky­rus pen­si­nin­kus, tai mes ga­lė­si­me pa­ly­gin­ti jų gy­ve­ni­mo bū­dą ir pa­na­šiai, kaž­ko­kį tur­tą, ku­rį ma­ty­si­me vie­šai.

Kal­bant apie šią pa­tai­są, ma­nau, kad tie žmo­nės, ku­rių ver­slai nė­ra to­kie pel­nin­gi, iš da­lies gal­būt ti­ki­si tos pa­gal­bos iš sa­vi­val­dy­bės, jei­gu jiems pras­tai se­ka­si. Jie tik­rai bus su­in­te­re­suo­ti de­kla­ruo­ti re­a­lias su­mas ir ta­da pre­ten­duo­ti į pa­ra­mą, nes jei­gu tu de­kla­ruo­si iš tik­rų­jų ne­re­a­lius skai­čius, tai sa­vi­val­dy­bė­se dir­ba ko­mi­si­jos, ku­rios la­bai grei­tai ga­li at­im­ti pa­ra­mą, nes jos tik­ri­na žmo­gaus pa­dė­tį, pa­si­klau­sia kai­my­nų. Iš es­mės sis­te­ma funk­cio­nuo­ja ne­blo­gai. Mes ma­žai apie ją ži­no­me, bet jei­gu pa­si­do­mė­tu­me sa­vi­val­dy­bė­se, tai vi­sai ne­blo­gai ta sis­te­ma funk­cio­nuo­ja. To­dėl to­kie tau­py­mai ir vyks­ta, su­tau­po­ma so­cia­li­nė pa­ra­ma, nes la­bai efek­ty­viai tik­ri­na­ma re­a­li žmo­gaus so­cia­li­nė pa­dė­tis.

PIRMININKAS. Klau­sia R. Ta­ma­šu­nie­nė.

R. TAMAŠUNIENĖ (LLRA-KŠSF). La­bai ačiū. Pra­ne­šė­jo no­rė­jau pa­klaus­ti. Jūs iš­ski­ria­te as­me­nis iki 18 me­tų, pa­ja­mas. Ar tai pa­lies dau­gia­vai­kes šei­mas, dau­gia­vai­kės šei­mos sam­pra­ta yra du plius trys, mi­ni­ma­liai – trys ir vie­nas. Ir jie taip pat nau­do­ja­si so­cia­li­ne pa­ra­ma, pa­pil­do­mo­mis iš­mo­ko­mis. Bet vie­nas vai­kas, sa­ky­ki­me, gal­būt jis dar mo­ko­si ir iki 18 me­tų su­gal­vo­jo ei­ti pa­dir­bė­ti, ir tuo­met tai su­po­nuo­ja taip, kad vi­sa šei­ma – tie pen­ki as­me­nys, tie trys vai­kai šei­mo­je, ne­ati­tin­ka dau­gia­vai­kės šei­mos sam­pra­tos.

Ar jūs ne­pa­gal­vo­jo­te, kad rei­kia čia šiek tiek pla­čiau, ne tik in­di­vi­du­a­lią veik­lą, bet bū­tent pa­gal­vo­ti apie tas dau­gia­vai­kes šei­mas? Nes re­a­liai jau­nas žmo­gus už­dir­ba, pa­vyz­džiui, 125 eu­rus, o vi­sa šei­ma pra­ran­da dvie­jų mė­ne­sių pa­pil­do­mą so­cia­li­nę pa­ra­mą, ir taip jie iš­ei­na nie­ko ne­pe­šę, nors iš tik­rų­jų tai yra vie­no as­mens už­dirb­ti pi­ni­gai. Ne­ma­nau, kad jis įde­da į ben­drą šei­mos krep­še­lį.

Čia jūs tik­tai apie veik­lą, kad už­si­im­da­mi in­di­vi­du­a­lia veik­la jie ga­lė­tų pre­ten­duo­ti į tą so­cia­li­nę pa­ra­mą, bet rei­kė­tų gal­būt pa­gal­vo­ti šiek tiek pla­čiau, nes ten taip pat yra proble­ma.

T. TOMILINAS (LVŽSF). Šias pa­tai­sas ren­giau kar­tu su So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos spe­cia­lis­tais. Šiuo at­ve­ju dėl vai­kų ir 18 me­tų, ne – 18 me­tų aš ne­siū­lau nie­ko keis­ti. Ko­kia sis­te­ma yra, taip ir vei­kia. Ga­lė­si­me ko­mi­te­te tik­rai pri­im­ti ir jū­sų pa­siū­ly­mus, kar­tu ga­li­me pri­dė­ti, kad at­si­ras­tų gal­būt pa­pil­do­mų me­cha­niz­mų. Šiuo at­ve­ju aš pa­siū­liau tik­tai iš­spręs­ti tą ba­na­lios dis­kri­mi­na­ci­jos pro­ble­mą, kad jei­gu pa­gal dar­bo san­ty­kius, tai tu tu­ri tei­sę į vi­sas pa­pil­do­mas ga­ran­ti­jas, jei­gu tu pa­ja­mas gau­ni ne iš dar­bo, tai jau ta­da ne­tu­ri tų pa­pil­do­mų ga­ran­ti­jų. Tai la­bai keis­ta si­tu­a­ci­ja.

Kal­bant dėl vai­kų, tai bū­tent dėl to ir ga­lios. Kuo di­des­nės šei­mos, tuo dau­giau ga­li­my­bių gau­ti pa­ra­mą.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. At­sa­kė­te į vi­sus klau­si­mus.

Mo­ty­vai dėl vi­so. J. Ja­ru­tis – už.

J. JARUTIS (LVŽSF). Ačiū. Ka­dan­gi nė­ra kal­ban­čių prieš, ne­be­au­šin­siu bur­nos.

PIRMININKAS. Ka­dan­gi nė­ra kal­ban­čių prieš…

J. JARUTIS (LVŽSF). Kvie­čiu pa­lai­ky­ti.

PIRMININKAS. Ka­dan­gi nė­ra kal­ban­čių prieš, gal ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu po pa­tei­ki­mo? Siū­lo­te bal­suo­ti. Ge­rai, bal­suo­ja­me. Kas pa­lai­ko­te šį pro­jek­tą, bal­suo­ki­te už, kas tu­ri­te ki­tą nuo­mo­nę, – prieš ar­ba su­si­lai­ky­ki­te.

Bal­sa­vo 56 Sei­mo na­riai: už – 50, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 6. Po pa­tei­ki­mo pri­tar­ta. Siū­lo­mi ko­mi­te­tai: kaip pa­grin­di­nis So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­tas, pa­pil­do­mų nė­ra siū­lo­ma. Siū­lo­ma svars­ty­ti gruo­džio 11 die­ną. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta.

 

18.43 val.

In­for­ma­ci­niai pra­ne­ši­mai

 

No­rė­čiau pa­gar­sin­ti jums ir per­skai­ty­ti pa­reiš­ki­mą „Dėl jun­gi­mo­si į lai­ki­ną­ją gru­pę“. Tai yra Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Kon­sti­tu­ci­jos ap­sau­gos gru­pė. Lai­ki­no­sios gru­pės pir­mi­nin­ku iš­rink­tas J. Sa­ba­taus­kas, gru­pės pa­va­duo­to­ju – S. Šed­ba­ras.

Vi­si klau­si­mai baig­ti. Kvie­čiu re­gist­ruo­tis.

Už­si­re­gist­ra­vo 57 Sei­mo na­riai. Lap­kri­čio 20 die­nos (ant­ra­die­nio) va­ka­ri­nį po­sė­dį skel­biu baig­tą. (Gon­gas)* Santrumpų reikšmės: LLRA-KŠSF – Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija; LSDDF – Lietuvos socialdemokratų darbo frakcija; LSDPF – Lietuvos socialdemokratų partijos frakcija; LSF – Liberalų sąjūdžio frakcija; LVŽSF – Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcija; MSNG – Mišri Seimo narių grupė; TS‑LKDF – Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcija; TTF – frakcija „Tvarka ir teisingumas“.