Stenogramas galima rasti

Stenogramų leidiniai 2020–2024 m. kadencija

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

VIII (PAVASARIO) SESIJOS

RYTINIO posėdžio NR. 346

STENOGRAMA

 

2024 m. kovo 12 d.

 

Pirmininkauja Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkė V. ČMILYTĖ-NIELSEN,
Seimo Pirmininko pirmasis pavaduotojas
J. RAZMA,
Seimo Pirmininko pavaduotojai
R. MORKŪNAITĖ-MIKULĖNIENĖ ir P. SAUDARGAS

 


 

PIRMININKĖ (V. ČMILYTĖ-NIELSEN). La­bas ry­tas, ger­bia­mi ko­le­gos. Kvie­čiu už­im­ti vie­tas. Pra­de­da­me ko­vo 12 die­nos (ant­ra­die­nio) ry­ti­nį Sei­mo po­sė­dį. (Gon­gas) Kvie­čiu re­gis­t­ruo­tis.

Už­si­re­gist­ra­vo 109 Sei­mo na­riai.

 

10.01 val.

Sei­mo se­niū­nų su­ei­gos pa­tiks­lin­tos 2024 m. ko­vo 12 d. (ant­ra­die­nio) po­sė­džių darbotvarkės tiks­li­ni­mas ir tvir­ti­ni­mas

 

Dar­bo­tvarkės 1 klau­si­mas – dar­bo­tvarkės tvir­ti­ni­mas. Dėl dar­bo­tvarkės – J. Raz­ma. Pra­šom.

J. RAZMA (TS-LKDF*). Ger­bia­mi ko­le­gos, šian­dien ry­te So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­tas ben­dru su­ta­ri­mu iš­rin­ko nau­ją ko­mi­te­to pir­mi­nin­kę. Aš įre­gist­ruo­ju ati­tin­ka­mą nu­ta­ri­mo pro­jek­tą dėl ko­mi­te­tų pir­mi­nin­kų ir pa­va­duo­to­jų pa­kei­ti­mo. Gal bū­tų ga­li­ma į va­ka­ri­nį po­sė­dį įtrauk­ti šį pro­jek­tą?

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. V. Pranc­kie­tis.

V. PRANCKIETIS (LSF). La­bas ry­tas. Dar­bo­tvarkės 1-10 klau­si­mas – Spe­cia­lių­jų že­mės nau­do­ji­mo są­ly­gų įsta­ty­mo pro­jek­tas, ku­rį tei­kia že­mės ūkio mi­nist­ras, bet tai yra ne Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jos re­gu­lia­vi­mo sri­tis, vie­nas da­ly­kas. Ki­tas da­ly­kas, tai pa­lies 1 mln. 300 tūkst. skly­pų ir tai yra ne­įgy­ven­di­ni­mas ūki­nin­kų rei­ka­la­vi­mų, ku­rių vie­nas iš še­šių bu­vo ma­žin­ti ad­mi­nist­ra­ci­nį krū­vį. Ir tai nė­ra de­rin­ta su jo­kio­mis or­ga­ni­za­ci­joms, su to­mis, ku­rias pa­lies. Fra­k­ci­jos var­du pra­šau iš­brauk­ti.

PIRMININKĖ. Pra­šo­te frak­ci­jos var­du, ger­bia­mas Vik­to­rai? Ar ko­mi­te­to?

V. PRANCKIETIS (LSF). Vi­siš­kai tei­sin­gai, aš pa­mi­nė­jau – frak­ci­jos var­du.

PIRMININKĖ. Ge­rai, ačiū. Mi­nist­ras. Pra­šom.

K. NAVICKAS (TS-LKDF). Aš tik no­riu pa­tiks­lin­ti: tei­kiu ši­tą įsta­ty­mo pa­kei­ti­mą kaip Sei­mo na­rys, o ne kaip mi­nist­ras.

PIRMININKĖ. Ačiū. Iš­gir­do­me pa­siū­ly­mus. J. Raz­ma siū­lo įtrauk­ti nu­ta­ri­mą dėl So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­to pir­mi­nin­kės. Ar ga­lė­tu­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu, kad va­ka­ri­nia­me po­sė­dy­je ap­svars­ty­si­me šį klau­si­mą? Ne­ma­tau prieš­ta­rau­jan­čių. Dė­ko­ju.

Ant­ra­sis pa­siū­ly­mas V. Pranc­kie­čio – iš­brauk­ti dar­bo­tvarkės 1-10 klau­si­mą iš šios die­nos dar­bo­tvarkės. Bal­suo­ja­me. Ma­nau, bal­suo­ki­me dėl dar­bo­tvarkės 1-10 klau­si­mo. Kas pri­ta­ria­te iš­brau­ki­mui, bal­suo­ja­te už, kas ma­no­te ki­taip, bal­suo­ja­te ki­taip.

Bal­sa­vo 116: už – 77, prieš – 17, su­si­lai­kė 22. Klau­si­mas iš dar­bo­tvarkės iš­brauk­tas.

Dėl vi­sos dar­bo­tvarkės. Ar ga­li­me jai pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ne­ma­tau prieš­ta­rau­jan­čių. Dė­ko­ju, pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu.

 

10.03 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Kraš­to ap­sau­gos sis­te­mos stip­ri­ni­mo ir plėt­ros pro­gra­mos patvir­ti­ni­mo“ pro­jek­tas Nr. XIVP-3203(2) (svars­ty­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 1-2 klau­si­mas – Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Kraš­to ap­sau­gos sis­te­mos stip­ri­ni­mo ir plėt­ros pro­gra­mos pa­tvir­ti­ni­mo“ pro­jek­tas Nr. XIVP-3203(2). Svars­ty­mo sta­di­ja. Kvie­čiu L. Kas­čiū­ną, Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to pir­mi­nin­ką, kad pri­sta­ty­tų ko­mi­te­to iš­va­dą.

L. KASČIŪNAS (TS-LKDF). Ger­bia­ma Sei­mo Pir­mi­nin­ke, ger­bia­mi ko­le­gos, iš­ties tarp­se­zo­niu dir­bo ko­mi­te­tas prie ši­to do­ku­men­to. Do­ku­men­tas yra be ga­lo svar­bus vi­sai mū­sų kraš­to ap­sau­gos sis­te­mai, nes jis nu­ma­to tam tik­ras kryp­tis, ku­rio­mis tu­rė­tų plė­to­tis per ar­ti­miau­sius ke­le­rius me­tus mū­sų kraš­to ap­sau­gos vi­sa gy­ny­bos sis­te­ma. Ko­mi­te­tas bu­vo ak­ty­vus, tei­kė bent 30 įvai­rių pa­siū­ly­mų, pir­miau­sia orien­tuo­tų į vi­suo­ti­nės gy­ny­bos įgy­ven­di­ni­mą ir prin­ci­pų įtvir­ti­ni­mą mū­sų vi­sos gy­ny­bos ar­chi­tek­tū­ro­je.

Aš gal­būt iš­skir­siu ke­lis da­ly­kus, ku­riuos pa­siū­lė ko­mi­te­tas. No­riu pa­sa­ky­ti, kad tai bu­vo ben­dru su­ta­ri­mu, to­dėl la­bai no­riu pa­dė­ko­ti vi­siems ko­mi­te­to na­riams už ben­drą dar­bą. Ke­li da­ly­kai. Mū­sų siū­ly­mu Kraš­to ap­sau­gos plėt­ros pro­gra­mo­je ko­men­dan­tū­ros at­si­ra­do de­ta­liai, ki­taip sa­kant, mes siū­lo­me, kad ko­men­dan­tū­rų įga­li­ni­mas vyk­tų ne tik pa­skel­bus mo­bi­li­za­ci­ją ar ka­ro pa­dė­tį, bet dar ir tai­kos me­tu, to­dėl ak­cen­tuo­ju bū­ti­ny­bę sa­vi­val­dy­bė­se su­kur­ti va­di­na­mąją ka­ro ko­men­dan­to sis­te­mą, kad kiek­vie­nas ko­vi­nis as­muo (ar tai bū­tų pa­reng­to re­zer­vo ka­rys, ar ko­men­dan­ti­nis šau­lys), no­rin­tis pri­si­dė­ti prie vals­ty­bės gy­ny­bos, ži­no­tų al­go­rit­mą, į ką ir kur kreip­tis.

Di­de­lį dė­me­sį tei­kia­me ir be­pi­lo­čių or­lai­vių bei elek­tro­mag­ne­ti­nės ko­vos pa­jė­gu­mų po­rei­kiui. La­bai aiš­kiai ak­cen­tuo­ja­me, kad tai yra pa­jė­gu­mas, ku­rį rei­kia kur­ti Lie­tu­vo­je ir jį in­teg­ruo­ti į vi­są mū­sų gy­ny­bos po­li­ti­ką.

Taip pat at­ski­rai ak­cen­tuo­ja­me kon­tra­mo­bi­lu­mo prie­mo­nių ir gy­ny­bos li­ni­jos svar­bą. Vals­ty­bės sie­na tu­ri bū­ti tin­ka­mai pa­reng­ta jos prie­ša­ki­nei gy­ny­bai. Pa­sie­nio ruo­žai, ku­riuos ga­li­ma įveik­ti sun­ki­ą­ja ka­ri­ne tech­ni­ka, tu­ri bū­ti pa­pil­do­mai ap­sau­go­ti. Kon­tra­mo­bi­lu­mo prie­mo­nės tu­ri tap­ti in­te­gralia ša­lies gy­ny­bos kon­cep­ci­jos da­li­mi.

Taip pat daug dė­me­sio yra ski­ria­ma pi­lie­ti­niam pa­si­prie­ši­ni­mui, re­zis­ten­ci­jai. Tai yra ta kryp­tis, ku­ri leis­tų kuo di­des­nei mū­sų vi­suo­me­nės da­liai bū­ti at­spa­riai, tu­rė­ti ir ži­nių, ir įgū­džių, ir sa­vo vie­tą gy­ny­bos pla­nuo­se, esant įvai­riau­siems sce­na­ri­jams. Taip pat ma­ty­tu­me įvai­rių ga­li­mų grės­mių sce­na­ri­jus, kai kal­ba­me ne tik apie kon­ven­ci­nes grės­mes, bet ir apie hib­ri­di­nes, ku­rios ga­li tu­rė­ti ir ki­ne­ti­nį ele­men­tą.

Ma­to­me ir ak­cen­tuo­ja­me, kad rei­kia stip­rin­ti gin­kluo­tę pa­gal NATO stan­dar­tus ir mū­sų Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos tar­ny­bų, ku­rios ka­ro pa­dė­ties me­tu tap­tų Gin­kluo­tų­jų pa­jė­gų da­li­mi, per­so­na­lą. Ki­taip ta­riant, kai kal­ba­me apie Vie­šo­jo sau­gu­mo tar­ny­bą, apie Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­bą, apie Va­do­vy­bės ap­sau­gos tar­ny­bą, jų pa­reng­tis, jų ap­mo­ky­mas, jų pa­si­ren­gi­mas, gin­kluo­tė ga­li leis­ti daug ope­ra­ty­viau re­a­guo­ti pir­miau­sia į hib­ri­di­nius no no­ti­ce sce­na­ri­jus. Ki­taip ta­riant, kai vis­kas vyks­ta grei­tai, rei­kia ir stai­gios re­ak­ci­jos.

Tai yra tik­tai ke­li da­ly­kai, ku­riuos mes in­teg­ra­vo­me į kraš­to ap­sau­gos sis­te­mos Lie­tu­vos pro­gra­mą. Ma­no po­žiū­riu, do­ku­men­tas tik­rai so­li­dus, brė­žian­tis la­bai aiš­kias kryp­tis, kaip mes to­liau stip­rė­si­me. Dė­ko­ju dar kar­tą. Bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tas toks, kad mes pri­ta­rė­me vi­si ben­dru su­ta­ri­mu. Ačiū.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju už pri­sta­ty­tą iš­va­dą. Ger­bia­mi ko­le­gos, dis­ku­tuo­ti už­si­ra­šė ke­tu­ri Sei­mo na­riai. Pir­ma­sis kal­bės V. Ra­ku­tis. Ruo­šia­si A. Po­cius. Kvie­čiu į tri­bū­ną.

V. RAKUTIS (TS-LKDF). Ger­bia­mi Sei­mo na­riai, mie­li ko­le­gos, no­rė­čiau pri­sta­ty­ti ke­le­tą da­ly­kų, ku­rie yra šio­je pro­gra­mo­je. Ma­no nuo­mo­ne, tai yra es­mi­nis žings­nis į prie­kį. Mes tu­ri­me la­bai stip­rų blo­ką, įdė­tą gy­ny­bos moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų veik­los ska­ti­ni­mo kraš­to ap­sau­gos sis­te­moje. Ir anks­čiau bu­vo pa­na­šūs da­ly­kai sa­ko­mi, bet ši­to­je pro­gra­mo­je at­si­ra­du­sios ei­lu­tės reiš­kia, kad tam rei­ka­lui bus skir­tas rei­ka­lin­gas fi­nan­sa­vi­mas ir nu­sta­ty­tos rei­ka­lin­gos pro­ce­dū­ros. Jos iš tik­rų­jų įga­lins pa­siek­ti tam tik­rą sėk­mę, nes iki šiol bū­da­vo to­kia pro­ble­ma, kad pa­sie­kia­mas tik pro­to­ti­pų lyg­muo ir tas pro­to­ti­pas pas­kui at­si­gu­la, ir yra nau­do­ja­mas tik tam tik­ro­se pa­ro­do­se. Šian­dien mums iš tik­rų­jų rei­kia įdar­bin­ti ir gy­ny­bos ino­va­ci­jų, ir gy­ny­bos pra­mo­nės veik­las, kad jos pa­siek­tų tam tik­rą re­zul­ta­tą.

Ki­tas da­ly­kas, ku­ris, ma­no su­pra­ti­mu, šio­je pro­gra­mo­je yra taip pat la­bai svar­bus, tai yra kri­ti­nio mąs­ty­mo ir at­spa­ru­mo ska­ti­ni­mas mū­sų kraš­to ap­sau­gos sis­te­mo­je ir vi­suo­me­nė­je ben­drai to­dėl, kad bū­tent šio­je vie­to­je šiuo me­tu Va­ka­rų pa­sau­lis ir yra la­biau­siai pa­žeis­tas. Taip pat tu­riu pa­sa­ky­ti, kad pi­lie­čių va­lios ug­dy­mui yra ski­ria­mas rei­ka­lin­gas dė­me­sys. Va­lia prie­šin­tis yra šian­die­ni­nės Va­ka­rų pa­sau­lio sis­te­mos di­džiau­sia pro­ble­ma, nes in­for­ma­ci­nio ka­ro prie­mo­nės, žmo­nių gy­ve­ni­mas tik­tai sa­vo už­da­ro­se erd­vė­se, už­da­ro­se ap­lin­ko­se, bur­bu­luo­se la­bai ap­sun­ki­na są­ly­gas vys­ty­tis va­liai, prie­šin­tis. O mū­sų vi­suo­me­nei to tik­rai la­bai rei­kia.

Ša­lia ši­tų, ką ir ger­bia­mas ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas mi­nė­jo apie vi­suo­me­nės pa­si­ren­gi­mą, apie ko­men­dan­ti­nę struk­tū­rą, taip pat la­bai es­mi­nis po­ky­tis yra ir kraš­to ap­sau­gos sis­te­mos, sa­ky­ki­me, tos sun­kio­sios da­lies vys­ty­mas: ne tik Sau­su­mos pa­jė­gų, bet ir ka­ri­nio jū­rų lai­vy­no, mū­sų Ka­ri­nių jū­rų pa­jė­gų, Ka­ri­nių oro pa­jė­gų vys­ty­mo kryp­tys. Ten tik­rai yra daug nau­jų da­ly­kų. To­dėl ne­gai­šin­da­mas jū­sų lai­ko, no­riu pa­ra­gin­ti bal­suo­ti už ši­tą pro­gra­mą, nes ta pro­gra­ma yra tai, ką mes re­a­liai pa­da­ro­me dėl sa­vo kraš­to gy­ny­bos ir sau­gu­mo. Dė­kui.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Kvie­čiu A. Po­cių. Ruo­šia­si V. Se­meš­ka.

A. POCIUS (TS-LKDF). La­bas ry­tas, ger­bia­ma Pir­mi­nin­ke, mie­li ko­le­gos. Aš ma­nau, agi­tuo­ti vi­sų ne­rei­kia, pui­kiai jau­čia­me si­tu­a­ci­ją, ži­no­me, kas vyks­ta Uk­rai­no­je. Bū­tent tie įvy­kiai Uk­rai­no­je pa­ska­ti­no mus jau ne vie­ną įsta­ty­mą ar ki­tus bū­ti­nus dar­bus, na­mų dar­bus at­lik­ti tam, kad mes su­stip­rin­tu­me Lie­tu­vos gy­ny­bi­nes ins­ti­tu­ci­jas. Tu­riu ome­ny­je ne tik ka­riuo­me­nę, bet ir į Gin­kluo­tą­sias pa­jė­gas įei­nan­čias ki­tas Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jai pri­klau­san­čias in­s­ti­tu­ci­jas. Tai­gi šiuo at­ve­ju no­riu pa­sa­ky­ti, kad Kraš­to ap­sau­gos sis­te­mos stip­ri­ni­mo pro­gra­ma yra pa­reng­ta at­si­žvel­giant į po­ky­čius, at­si­ra­du­sius bū­tent ka­ro Uk­rai­no­je kon­teks­te.

Kal­bant apie NATO ry­ti­nio flan­go su­stip­ri­ni­mą, mū­sų ša­lies įsi­pa­rei­go­ji­mas, kaip pri­iman­čios ša­lies už­duo­tis ta, kad mes tu­ri­me pa­reng­ti in­fra­struk­tū­rą ir vi­sa tai, kas yra rei­ka­lin­ga. Bū­tent iš mū­sų pu­sės, kaip NATO pri­iman­čios ša­lies. Vi­sos pa­ra­mą už­tik­ri­nan­čios ins­ti­tu­ci­jos tu­ri da­ry­ti tai, kad tiek vo­kie­čių bri­ga­da, tiek ki­tų są­jun­gi­nin­kų vie­ne­tai, at­vy­kę į Lie­tu­vą, gau­tų tai, kas jiems yra rei­ka­lin­ga. Aš tu­riu ome­ny­je ir ku­rą, ir gy­ve­ni­mą, ir in­fra­struk­tū­rą, ir taip to­liau. Ir, be abe­jo­nės, už­tik­rin­ti jiems ga­li­my­bę čia nuo­lat tre­ni­ruo­tis, tai yra po­li­go­nų plėt­ra. Šios gai­rės yra nu­ma­ty­tos bū­tent Kraš­to ap­sau­gos sis­te­mos stip­ri­ni­mo pro­gra­mo­je.

Ma­ny­čiau, kad rei­kė­tų į tai tik­rai la­bai rim­tai pa­si­žiū­rė­ti ir tie­siog pa­rem­ti šią ini­cia­ty­vą. Aš ra­gi­nu bal­suo­ti už. Jau daug dar­bų yra at­lik­ta: įtrauk­ta mū­sų vi­suo­me­nė į pa­si­ren­gi­mą mū­sų vals­ty­bės gy­ny­bai, kal­bant apie mo­bi­li­za­ci­nio re­zer­vo efek­tyvų pa­nau­do­ji­mą. Aš ma­nau, kad vi­si šie da­ly­kai yra su­dė­ti į šią pro­gra­mą, to­dėl pra­šau jū­sų, ko­le­gos, pa­lai­ky­ti ir ra­gi­nu bal­suo­ti už. Ačiū.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. V. Se­meš­ka. Ruo­šia­si K. Ma­siu­lis.

V. SEMEŠKA (TS-LKDF). Dė­ko­ju, ger­bia­ma Sei­mo Pir­mi­nin­ke. Mie­li ko­le­gos, tik­rai Kraš­­to ap­sau­gos sis­te­mos stip­ri­ni­mo ir plėt­ros pro­gra­ma su­ra­šy­ta de­ta­liai, ta­čiau no­rė­čiau at­kreip­ti jū­sų dė­me­sį į vie­ną iš pa­grin­di­nių prie­dų, tai yra į kraš­to ap­sau­gos sis­te­mos 2024–2030 me­tų fi­nan­sa­vi­mo pro­jek­ci­jas. Ka­ras Uk­rai­no­je, be jo­kios abe­jo­nės, lei­do mums vi­siems (ar esa­me dau­gu­ma, ar ma­žu­ma) aiš­kiai su­vok­ti: be tin­ka­mo fi­nan­sa­vi­mo, mū­sų kraš­to ap­sau­gos sis­te­ma ne­ga­lės funk­cio­nuo­ti taip, kad bū­tu­me pa­jė­gūs ir pa­si­ren­gę gin­ti sa­vo vals­ty­bę. To­dėl džiau­giuo­si, kad bū­tent šio­je ka­den­ci­jo­je ši Vy­riau­sy­bė nu­spren­dė kraš­to ap­sau­gos sis­te­mos fi­nan­sa­vi­mą pa­di­din­ti ne pro­cen­tais, o kar­tais.

Dar dau­giau džiaugs­mo tei­kia tai, kad mū­sų vi­suo­me­nė Lie­tu­vos ka­riuo­me­ne ypač ge­rai pa­si­ti­ki ir ją ver­ti­na. Tuo ga­li­ma di­džiuo­tis. Ta­čiau vi­si įsi­gi­ji­mai, vi­sa in­fra­struk­tū­ra, bū­ti­na kraš­to ap­sau­gai, tu­ri bū­ti fi­nan­suo­ja­ma. Šian­dien mes pro­jek­tuo­ja­me nuo 2025 me­tų 3 % nuo ben­dro­jo vi­daus pro­duk­to. Ky­la lo­giš­kas klau­si­mas: kaip mes vi­sa tai fi­nan­suo­si­me ir ar to pa­kan­ka? Dėl to, kaip fi­nan­suo­si­me, šiuo me­tu kaip tik vyks­ta de­ry­bos Vy­riau­sy­bė­je. Prem­je­rės ly­de­rys­tė čia kar­tu tarp dau­gu­mos ir ma­žu­mos yra la­bai svar­bi. Aš net ne­abe­jo­ju ir lin­kiu, kad tiek dau­gu­mai, tiek ma­žu­mai pa­vyk­tų su­si­tar­ti. Ta­čiau 3 % nė­ra pa­kan­ka­ma ri­ba, pa­gal ku­rią mes ga­lė­si­me bū­tent šią pro­gra­mą vi­siš­kai fi­nan­suo­ti. 3 % yra tik la­biau pa­grin­di­niams mū­sų tiks­lams įgy­ven­din­ti. Ta­čiau mes juk tu­ri­me daug di­des­nes am­bi­ci­jas, tai yra įstei­gus di­vi­zi­ją, ją vi­siš­kai ap­gin­kla­vus, rei­kės gal­vo­ti ir apie mo­der­nios gin­kluo­tės iš­lai­ky­mą, taip pat pri­iman­čios ša­lies in­fra­struk­tū­rą, vo­kie­čių bri­ga­dos ap­gy­ven­di­ni­mo ir įkur­di­ni­mo in­fra­struk­tū­rą ir tam tų 3 % ben­dro­jo vi­daus pro­duk­to, aki­vaiz­du, kad ne­pa­kaks.

Iš ma­no mi­nė­to prie­do ma­to­ma, kad kiek­vie­nais me­tais nuo 2026 me­tų tas fi­nan­sa­vi­mas ne­žen­kliai di­dės – tai 5, tai 4 %, ta­čiau vi­są tą fi­nan­sa­vi­mą grei­čiau­siai su­val­gys in­flia­ci­ja, o gin­kluo­tės kai­nos, gin­kluo­tės iš­lai­ky­mo ir ap­tar­na­vi­mo kai­nos, ne­abe­jo­ju, di­dės. To­dėl 3 % BVP, sie­kiant su­stip­rin­ti mū­sų kraš­to ap­sau­gą, ger­bia­mi ko­le­gos, tik­rai ne­pa­kan­ka ir tai šian­die­ną rei­kia aiš­kiai pa­sa­ky­ti – mū­sų am­bi­ci­ja yra per ma­ža. Ma­ny­čiau, kad vi­si tu­rė­tu­me su­tar­ti, kad ar­ti­miau­sius 10 me­tų mums rei­kia ne ma­žiau kaip 3,5 % nuo BVP ir prie šio pro­cen­to lik­ti il­ges­nį lai­ko­tar­pį, nes Ru­si­ja ir jos pa­vo­jus mū­sų vals­ty­bei, ma­tyt, ar­ti­miau­sią am­žių ne­be­iš­nyks. Kraš­to ap­sau­gos sis­te­mos stip­ri­ni­mo ir plėt­ros pro­gra­ma yra de­ta­li, iš­dės­ty­ti ge­ri pla­nai, bet vi­si ge­ri pla­nai ga­li ir pa­si­lik­ti tik po­pie­riu­je, jei­gu mes ne­tu­rė­si­me tam rei­kia­mo fi­nan­sa­vi­mo, to­dėl no­riu aiš­kiai de­kla­ruo­ti, kad tvir­ti­nant 3 % tai nė­ra tin­ka­ma am­bi­ci­ja ir nė­ra tin­ka­mas pa­si­ruo­ši­mas il­ga­lai­kei sau­gu­mo ga­ran­ti­jai mū­sų vals­ty­bė­je. Ačiū.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. K. Ma­siu­lis.

K. MASIULIS (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, aš į Kraš­to ap­sau­gos sis­te­mos stip­ri­ni­mo ir plėt­ros pro­gra­mą ban­džiau pa­žvelg­ti iš va­dy­bi­nės plot­mės. Nag­ri­nė­ja­me la­bai ge­rai pa­reng­tą pro­jek­tą, de­ta­liai, la­bai de­ta­liai. Ja­me yra pra­de­da­ma nuo ap­lin­kos ana­li­zės, la­bai pla­čiai iš­nag­ri­nė­ja­ma pa­tir­tis, mo­ko­ma­si iš ka­ro Uk­rai­no­je ir iš tų pa­mo­kų da­ro­mos iš­va­dos, ko rei­kė­tų Lie­tu­vai, no­rint ga­na ge­rai ap­si­rū­pin­ti gy­ny­ba tiek iš žmo­giš­kų­jų iš­tek­lių, tiek iš or­ga­ni­za­ci­nių, tiek iš kie­to­sios tech­ni­kos ir ki­to­kių da­ly­kų. Yra la­bai aiš­kiai kon­sta­tuo­ta, kad ka­ras yra pa­si­kei­tęs, kad yra la­bai iš­au­gu­si hib­ri­di­nio ka­ro svar­ba, kad la­bai stip­riai vei­kia dro­nai, aiš­ku, pa­brė­žia­mas ir NATO vaid­muo, ku­ris bus la­bai svar­bus, ir te­ri­to­ri­nės gy­ny­bos, ir dau­ge­lis ki­tų as­pek­tų. Iš to yra pa­da­ry­tos iš­va­dos ir per­ei­na­me to­liau į tuos pri­ori­te­tus, ku­riuos Lie­tu­vai rei­kė­tų įgy­ven­din­ti. Prioritetų yra la­bai daug iš­var­din­ta, ak­cen­tuo­ja­ma Vo­kie­ti­jos Fe­de­ra­ci­nės Res­pub­li­kos bri­ga­dos svar­ba, tin­ka­mų są­ly­gų jai su­da­ry­mo svar­ba ir ly­giai taip pat yra ak­cen­tuo­ja­ma, kad yra la­bai svar­bu pa­reng­ti pa­čios Lie­tu­vos ka­riuo­me­nę, su­kur­ti ka­riams ge­ras są­ly­gas ir di­din­ti vi­suo­me­nės at­spa­ru­mą įvai­rioms grės­mėms, dez­in­for­ma­ci­jai ir pa­na­šiai.

Na, to­liau per­ei­na­ma prie įgy­ven­di­ni­mo kryp­čių. Ir čia vėl­gi mes ma­to­me la­bai de­ta­lią pro­gra­mą, kur nu­ma­ty­ti kon­kre­tūs me­tai, ter­mi­nai, per ku­riuos tu­rė­tų bū­ti įgy­ven­din­tos įvai­rios prie­mo­nės. Nu­ma­ty­ta, ka­da bus įsi­gy­ja­ma prieš­tan­ki­nė tech­ni­ka, šar­vuo­čiai, kad ar­ti­miau­siu me­tu fak­tiš­kai tu­rė­tų bū­ti la­bai pa­ge­rin­ta ka­rių eki­puo­tė, ka­da bus hau­bi­cos įsi­gy­ja­mos, žval­gy­bos ir pa­na­šiai prie­mo­nės stip­ri­na­mos. Tai vi­sa tai vėl­gi la­bai de­ta­liai ap­ra­šo­ma ir nu­ma­to­ma. Na, bet čia yra tik pla­nas. Tas pla­nas tu­ri bū­ti pa­grįs­tas fi­nan­sais ir, ant­ras da­ly­kas, aiš­ku, kad įgy­ven­di­nant šias prie­mo­nes ly­gia gre­ta tu­rė­tų bū­ti vyk­do­ma ste­bė­se­na. Ir tai yra nu­ma­ty­ta, ste­bė­se­nos vyk­dy­mas, ir, ma­tyt, tu­ri vyk­ti ko­re­ga­vi­mas ati­tin­ka­mai su tuo, kaip kei­sis ap­lin­ka. Prieš tai kal­bė­jęs pre­le­gen­tas sa­kė, kad, ma­tyt, kis kai­nos, kis ki­tos įvai­rios ap­lin­ky­bės, dėl ko ši­tą pla­ną rei­kės ko­re­guo­ti. Nu­ma­ty­tos ir fi­nan­si­nės prie­mo­nės – 3 % nuo BVP. Aš ma­nau, kad čia dar per anks­ti dis­ku­tuo­ti, ar pa­kan­ka­ma, ar čia dar rei­kia dau­giau, bet 3 % ir tai yra la­bai ge­ra am­bi­ci­ja, ku­rią, duok Die­ve, kad čia vi­si kar­tu, po­zi­ci­ja ir opo­zi­ci­ja, mes gra­žiai su­tar­tu­me ir įgy­ven­din­tu­me. Aš ma­tau la­bai rim­tai pa­reng­tą pla­ną ir ra­gi­nu jam pri­tar­ti.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Vi­si už­si­ra­šę dis­ku­tuo­ti pa­si­sa­kė. Dėl mo­ty­vų po svars­ty­mo yra. Už kal­ba K. Ma­siu­lis.

K. MASIULIS (TS-LKDF). Ko­le­gos, ne­be­kal­bė­siu, nes vis­ką pa­sa­kiau. Ge­ras pla­nas, rei­kia pri­tar­ti.

PIRMININKĖ. Mi­nist­ras A. Anu­šaus­kas.

A. ANUŠAUSKAS (TS-LKDF). Dė­kui. Kraš­to ap­sau­gos sis­te­mos stip­ri­ni­mo ir plėt­ros pro­gra­ma, ku­ri bu­vo pa­reng­ta Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jo­je ir de­ri­na­ma, tiks­li­na­ma Sei­me, yra itin svar­bus do­ku­men­tas, nes į jį at­si­re­mia il­ga­lai­kės ne tik fi­nan­sa­vi­mo pro­jek­ci­jos, ku­rios, ži­no­ma, ga­li ir tu­rė­tų keis­tis, bet ir pa­jė­gu­mų įsi­gi­ji­mas, pa­jė­gu­mų vys­ty­mas, ko­kia tra­jek­to­ri­ja ju­da Lie­tu­vos ka­riuo­me­nė. Per ar­ti­miau­sią de­šimt­me­tį Lie­tu­vos ka­riuo­me­nei mo­der­ni­zuo­ti, įskai­tant in­fra­struk­tū­ros plėt­rą, amu­ni­ci­jos kau­pi­mą, kas­met yra nu­ma­ty­ta skir­ti be­veik po 950 mln. eu­rų. Aš ma­nau, tas skai­čius ga­lė­tų ir tu­rė­tų bū­ti di­des­nis at­si­žvel­giant į tas po­ten­cia­lias ir re­a­lias grės­mes, jos yra, sa­ky­čiau, ta re­a­ly­bė, į ku­rią mes tu­ri­me bū­tent pa­tys ir re­a­guo­ti sa­vo ga­li­my­bių plėt­ra. Tas mi­li­jar­das, kiek­vie­nais me­tais ski­ria­mas, iš es­mės da­li­na­mas tuo prin­ci­pu, kad 70 % jau da­bar yra nu­ma­ty­ta aukš­čiau­siam pri­ori­te­tui – na­cio­na­li­nei di­vi­zi­jai su rei­kia­mais įga­li­ni­mais vys­ty­ti. Tai ir yra da­ro­ma ne­pa­mirš­tant ir mo­der­naus ka­rio kon­cep­ci­jos, ir pro­gra­mos, nes rei­kia ap­rū­pin­ti kiek­vie­ną ka­rį, kiek­vie­ną re­zer­vo ka­rį tin­ka­ma in­di­vi­du­a­lia gin­kluo­te, eki­puo­te ir įvai­rio­mis ki­to­mis prie­mo­nė­mis. Tai­gi siū­ly­čiau ši­to­je svars­ty­mo sta­di­jo­je pro­gra­mai pri­tar­ti ir, be abe­jo, at­ei­ty­je, kai kal­bė­si­me apie fi­nan­si­nes tra­jek­to­ri­jas, tu­rė­ti gal­vo­je, kad pa­jė­gu­mai at­si­ran­da tik tuo me­tu, kai ski­ria­mi tin­ka­mi re­sur­sai.

PIRMININKĖ. Mo­ty­vai prieš – D. Ke­pe­nis.

D. KEPENIS (LVŽSF). Dė­ko­ju. Nė­ra jo­kių abe­jo­nių, kad mums bū­ti­na tu­rė­ti šian­dien Kra­š­to ap­sau­gos sis­te­mos stip­ri­ni­mo ir plėt­ros pro­gra­mą, ta­čiau tai, kaip ji­nai yra pa­tei­kia­ma, ir tai, kaip ji­nai yra pa­reng­ta, ke­lia di­džiu­lių abe­jo­nių, ar mes šian­dien ga­li­me jai pri­tar­ti ir ar ji­nai bus efek­ty­vi.

Kas tas abe­jo­nes ke­lia? Vi­sų pir­ma, kad val­dan­čių­jų at­sto­vas, ką tik, ne­se­niai kal­bė­jęs, sa­kė, kad čia mes tvir­tin­si­me pla­ną – tai­gi pro­gra­ma, o ne… Pla­nas ski­ria­si nuo pro­gra­mos. Pir­miau­sia tai ro­do, kad mes čia vie­na šne­ka­me, ki­ta da­ro­me. Apie tai ne kar­tą jau kal­bė­jo spau­do­je kraš­to at­sar­gos ka­riš­kiai, ve­te­ra­nai, vi­suo­me­nės at­sa­kin­gi žmo­nės, jiems ky­la di­džiu­lių abe­jo­nių, ar mes tik­rai da­ro­me vis­ką, kas rei­ka­lin­ga, kad vals­ty­bė bū­tų de­ra­mai pa­si­ren­gu­si at­rem­ti tas grės­mes. Iš to, ką šne­ka sa­va­no­riai, ve­te­ra­nai, ma­ty­ti, kad to­li gra­žu iki to. Su jais net­gi nie­kas ne­si­ta­ria, ne­klau­sia jų nuo­mo­nės. Aš ne­gir­dė­jau, kad su jais bū­tų kur nors ap­ta­ri­nė­ja­mi jų pa­siū­ly­mai. Vie­nas da­ly­kas, kas ke­lia abe­jo­nių.

Ki­tas da­ly­kas. Mes gir­dė­jo­me, kad dau­giau ne­gu 30 tūkst. šau­kia­mo­jo am­žiaus jau­nuo­lių bu­vo pa­kvies­ti pa­tik­ri­ni­mui, ta­čiau vos ne pu­sė jų ne­at­ėjo ir ga­vo 14 tūkst. bau­dų už tai. Užuot pa­si­rū­pi­nę, kad žmo­nės bū­tų auk­lė­ja­mi pa­trio­ti­ne dva­sia, mes da­bar juos vai­ky­si­me bau­do­mis ir, ko ge­ro, gat­vė­se gau­dy­si­me. Apie tai net nė­ra kal­ba­ma šian­dien.

Apie ki­ber­ne­ti­nį sau­gu­mą. Vėl­gi jo­kių nė­ra čia ti­ki­my­bių, kad mes iš­sprę­si­me tą klau­si­mą, o ko­le­ga D. Gai­žaus­kas čia la­bai aiš­kiai pa­sa­kė, kad yra di­džiu­lė grės­mė, bet nie­kas ne­ža­da į tai re­a­guo­ti. Tai ro­do, kad mes pri­im­si­me čia do­ku­men­tus, ku­rių nie­kas rim­tai ne­ža­da vyk­dy­ti, kaip ir dau­gu­mą anks­čiau. Aš ir mi­nė­jau apie šau­kia­mo­jo am­žiaus ka­rių svei­ka­tą. Tai tik ant dur­niaus ga­li­ma taip da­ry­ti, kaip šian­dien yra da­ro­ma. Aš ma­nau, kad rei­kia dar ge­ro­kai pa­dir­bė­ti prie šio do­ku­men­to. Ačiū.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju, mo­ty­vai iš­sa­ky­ti. Bal­suo­si­me nu­ma­ty­tu lai­ku. Pri­me­nu, kad bal­sa­vi­mas, pir­ma­sis bal­sa­vi­mo lai­kas yra nuo 11 val. 20 min.

 

10.26 val.

Bau­džia­mo­jo pro­ce­so ko­dek­so 21, 22 ir 1891 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-3355(2)ES, Bau­džia­mo­jo ko­dek­so prie­do pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-3356(2)ES (svars­ty­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 1-3.1 klau­si­mas – Bau­džia­mo­jo pro­ce­so ko­dek­so ke­lių straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-3355. Į tri­bū­ną kvie­čiu pra­ne­šė­ją I. Ha­a­se. O per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną dėl ve­di­mo tvar­kos pa­si­sa­kys kraš­to ap­sau­gos mi­nist­ras A. Anu­šaus­kas. Pra­šau.

A. ANUŠAUSKAS (TS-LKDF). Vis dėl­to no­rė­čiau (ne vi­sai dėl ve­di­mo tvar­kos), kad iš­girs­tu­me, kas bu­vo pri­sta­ty­ta ir apie ką ko­le­ga ką tik kal­bė­jo. Tai yra plėt­ros pro­gra­ma su to­mis vys­ty­mo­si kryp­ti­mis, ku­rios, be­je, ly­giai tos pa­čios ir at­sar­gos ka­ri­nin­kų pa­reiš­ki­me yra nu­ro­dy­tos. Jei­gu jūs pri­ta­ria­te plėt­ros pro­gra­mai, bet ne­pri­ta­ria­te at­sar­gos ka­ri­nin­kų pa­reiš­ki­mui, tai vie­nas da­ly­kas. Jei­gu pri­ta­ria­te at­sar­gos ka­ri­nin­kų pa­reiš­ki­mui, bet ne­pri­ta­ria­te pro­gra­mai, ta­da pa­aiš­kin­ki­te sa­vo šią po­zi­ci­ją, nes čia ati­tin­ka bū­tent tas kryp­tis.

PIRMININKĖ. Ka­dan­gi pra­ne­šė­ja jau yra tri­bū­no­je, tai su­teik­siu žo­dį jai. Ga­li­ma bus pra­tęs­ti dis­ku­si­ją prieš tai ap­tar­tu klau­si­mu ir svars­ty­mo sta­di­jo­je. No­rė­čiau pa­pra­šy­ti pri­sta­ty­ti iš­va­das ir dėl pa­grin­di­nio, ir dėl ly­di­mo­jo. Pra­šom.

I. HAASE (TS-LKDF). Dė­ko­ju, ger­bia­ma Pir­mi­nin­ke. Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas kaip pa­grin­di­nis svars­tė Lie­tu­vos Res­pub­li­kos bau­džia­mo­jo pro­ce­so ko­dek­so 21, 22 ir 1891 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą Nr. XIVP-3355. Ko­mi­te­to siū­ly­mas – pri­tar­ti ko­mi­te­to pa­to­bu­lin­tam įsta­ty­mo pro­jek­tui ir ko­mi­te­to iš­va­doms. Bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tai: už – 9, prieš ir su­si­lai­kiu­sių ne­bu­vo.

Taip pat bu­vo svars­ty­tas Lie­tu­vos Res­pub­li­kos bau­džia­mo­jo ko­dek­so prie­do pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-3356. Taip pat ko­mi­te­to siū­ly­mas – pri­tar­ti ini­cia­to­rių pa­teik­tam įsta­ty­mo pro­jek­tui ir ko­mi­te­to iš­va­doms. Bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tai: už – 9, prieš ir su­si­lai­kiu­sių nebu­vo.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Nie­kas ne­už­si­ra­šė kal­bė­ti dis­ku­si­jo­je. Dėl mo­ty­vų taip pat už­si­ra­šiu­sių nė­ra. Ap­si­sprę­si­me bal­suo­ti nu­ma­ty­tu lai­ku.

 

10.28 val.

Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so 66 ir 67 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo projek­tas Nr. XIVP-3234(2)ES (svars­ty­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 1-4 klau­si­mas – Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so 66 ir 67 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-3234(2). Svars­ty­mo sta­di­ja. Dar kar­tą no­rė­čiau pa­kvies­ti ger­bia­mą I. Ha­a­se, kad pri­sta­ty­tų Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to iš­va­dą dėl dar­bo­tvar­kės 1-4 klau­si­mo.

I. HAASE (TS-LKDF). Ko­mi­te­tas, kaip pa­grin­di­nis ko­mi­te­tas, svars­tė Lie­tu­vos Res­pub­li­kos ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so 66 ir 67 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą Nr. XIVP-3234. Ko­mi­te­to pa­siū­ly­mas – pri­tar­ti ko­mi­te­to pa­to­bu­lin­tam įsta­ty­mo pro­jek­tui ir ko­mi­te­to iš­va­doms. Bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tai: už – 9, prieš ir su­si­lai­kiu­sių nė­ra.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. No­rė­čiau pa­kvies­ti ir Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­to pra­ne­šė­ją. Gal­būt ga­lė­tų L. Sluš­nys pri­sta­ty­ti ko­mi­te­to iš­va­dą?

L. SLUŠNYS (TS-LKDF). Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­tas, kaip pa­pil­do­mas ko­mi­te­tas, svars­tė įsta­ty­mo pro­jek­tą. Spren­di­mas – siū­ly­ti pa­grin­di­niam ko­mi­te­tui to­bu­lin­ti pro­jek­tą at­si­žvel­giant į Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mus, ku­riems ko­mi­te­tas pri­ta­rė. Pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu. Ačiū.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Nie­kas ne­už­si­ra­šė kal­bė­ti dis­ku­si­jo­je. Dėl mo­ty­vų taip pat už­si­ra­šiu­sių nė­ra. Ap­si­sprę­si­me bal­suo­ti nu­ma­ty­tu lai­ku.

 

10.30 val.

Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so 349 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-1712(2) (svars­ty­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 1-5 klau­si­mas – Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so 349 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-1712(2). Pra­ne­šė­ja – A. Ši­rins­kie­nė. Ger­bia­ma I. Ha­a­se ga­li pri­sta­ty­ti. Pir­mi­nin­kė pri­sta­tys ko­mi­te­to iš­va­dą dėl 1-5 klau­si­mo.

I. HAASE (TS-LKDF). Dė­ko­ju, ger­bia­ma Pir­mi­nin­ke. Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas, kaip pa­grin­di­nis ko­mi­te­tas, svars­tė Lie­tu­vos Res­pub­li­kos ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so 349 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą Nr. XIVP-1712. Ko­mi­te­to spren­di­mas ir pa­siū­ly­mas – pri­tar­ti ko­mi­te­to pa­to­bu­lin­tam jung­ti­niam (su­jung­ti pro­jek­tai Nr. XIVP-1712 ir Nr. XIVP-1680) Lie­tu­vos Res­pub­li­kos ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so 349 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tui Nr. XIVP-1712(2) ir ko­mi­te­to iš­va­doms. Bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tai: už – 8, prieš ir su­si­lai­kiu­sių ne­bu­vo.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Dėl mo­ty­vų nie­kas ne­už­si­ra­šė. At­si­pra­šau, nie­kas ne­už­si­ra­šė dis­ku­tuo­ti. Mo­ty­vai už – L. Girs­kie­nė. Pra­šom.

L. GIRSKIENĖ (LVŽSF). La­bai džiau­giuo­si, kad po dve­jų me­tų įsta­ty­mo pro­jek­tas bu­vo iš­trauk­tas iš stal­čiaus, jo žmo­nės tik­rai la­bai lau­kė, nes nuo­lat ky­la kon­flik­tų įstei­gus ben­dri­ją at­gau­ti do­ku­men­tus, at­gau­ti kau­pia­mą­sias lė­šas. Tik­rai la­bai no­riu pa­si­džiaug­ti, kad ko­mi­te­tas pa­pil­dė dar ir ki­to­mis svar­bio­mis nuo­sta­to­mis ma­no įsta­ty­mo pro­jek­tą. To­dėl kvie­čiu vi­sus Sei­mo na­rius ak­ty­viai pa­lai­ky­ti ir tik­rai dar at­ei­ty­je skir­ti dau­giau dė­me­sio dau­gia­bu­čių na­mų ad­mi­nist­ra­vi­mui ir gal­būt nau­jo įsta­ty­mo per­žiū­rai.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Dėl mo­ty­vų prieš nie­kas ne­už­si­ra­šė. Ap­si­sprę­si­me nu­ma­ty­tu lai­ku dėl šio pro­jek­to.

 

10.32 val.

Me­dia­ci­jos įsta­ty­mo Nr. X-1702 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 17, 21, 22, 23, 26, 28, 29 straips­nių pa­kei­ti­mo ir Įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 31 straips­niu įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-3469 (pa­tei­ki­mas)

 

Ki­tas dar­bo­tvarkės 1-6 klau­si­mas – Me­dia­ci­jos įsta­ty­mo dau­ge­lio straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-3469. Į tri­bū­ną kvie­čiu mi­nist­rę E. Dob­ro­wols­ką. Pa­tei­ki­mas.

E. DOBROWOLSKA (LF). Ger­bia­mi ko­le­gos, dė­ko­ju už ga­li­my­bę pa­teik­ti įsta­ty­mo pro­jek­tą. Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­ja, įgy­ven­din­da­ma šios Vy­riau­sy­bės pro­gra­mą, at­li­ko pri­va­lo­mo­sios me­dia­ci­jos šei­mos gin­čuo­se tei­si­nio re­gu­lia­vi­mo po­vei­kio ex post ver­ti­ni­mą. Ver­ti­nant ex post ver­ti­ni­mo re­zul­ta­tus ir re­ko­men­da­ci­jas, yra pa­teik­tas įsta­ty­mo pro­jek­tas.

Pa­kei­ti­mais yra siū­lo­ma, vi­sų pir­ma, sie­kiant efek­ty­viau spręs­ti su me­dia­to­rių veik­la su­si­ju­sius klau­si­mus stip­rin­ti vi­sų me­dia­to­rių veik­los ko­or­di­na­vi­mą. Siū­lo­ma nu­sta­ty­ti, kad me­dia­to­rių sa­vi­val­dą įgy­ven­di­na Lie­tu­vos me­dia­to­rių rū­mai, ku­riems nu­ma­to­ma per­duo­ti da­lį funk­ci­jų me­dia­ci­jos sri­ty­je. Vi­sus me­dia­to­rius, iš­sky­rus me­dia­to­rius, ku­rie yra tei­sė­jai, vie­ny­ti į rū­mus, kaip jau yra su ki­tų kai ku­rių pro­fe­si­jų at­sto­vais: ad­vo­ka­tais, ant­sto­liais ir no­ta­rais.

Sie­kiant dau­giau lanks­tu­mo fi­nan­suo­jant me­dia­ci­jos sri­tis, siū­lo­ma at­si­sa­ky­ti de­ta­laus iš vals­ty­bės biu­dže­to lė­šų fi­nan­suo­ja­mo me­dia­ci­jos pa­slau­gų ap­mo­kė­ji­mo re­gu­lia­vi­mo įsta­ty­mo ly­giu. Per­kel­ti tai į Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mą. Šian­dien mes taip pat tu­ri­me dėl ad­vo­ka­tū­ros, no­ta­ria­to ir ant­sto­lių.

Me­dia­ci­jos ski­ria­mų va­lan­dų skai­čius bū­tų reg­la­men­tuo­ja­mas Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mu, bet kar­tu pla­nuo­ja­ma ir pa­di­din­ti va­lan­dų skai­čių, tai yra vie­toj šiuo me­tu esan­čių 6 iki 8 va­lan­dų. Šios va­lan­dos yra ap­mo­ka­mos iš vals­ty­bės biu­dže­to. Taip pat sie­kia­ma efek­ty­vin­ti gin­čo ša­lių įtrau­ki­mą į pri­va­lo­mą me­dia­ci­ją nu­ma­tant, kad į me­dia­ci­jos pro­ce­są gin­čo ša­lį kvies­tų pats me­dia­to­rius.

Sie­kiant kaup­ti iš­sa­mius duo­me­nis apie me­dia­ci­jas, įtvir­tin­ti me­dia­to­riaus pa­rei­gą au­to­ma­ti­zuo­tu bū­du Tei­si­nės pa­gal­bos pa­slau­gų in­for­ma­ci­nė­je sis­te­mo­je pa­teik­ti me­ti­nę me­dia­to­riaus veik­los ata­skai­tą. Nu­sta­ty­ti, kad me­dia­to­riai pri­va­lo kas tre­jus me­tus pa­teik­ti kva­li­fi­ka­ci­jos to­bu­li­ni­mą įro­dan­čius do­ku­men­tus. Per tre­jus me­tus me­dia­to­rius tu­rė­tų iš­klau­sy­ti ne trum­pes­nius nei 24 aka­de­mi­nių va­lan­dų mo­ky­mus.

Įsta­ty­mo pro­jek­tas yra su­de­rin­tas su vi­so­mis su­in­te­re­suo­to­mis ins­ti­tu­ci­jo­mis. Taip pat ver­ta pa­žy­mė­ti, kad nu­ma­ty­tos lė­šos, po­rei­kiai šiems me­tams, įsi­ga­lio­jus įsta­ty­mo pro­jek­tui nuo rug­sė­jo 1 die­nos, bū­tų įgy­ven­din­ti iš tar­ny­bos skir­tų asig­na­vi­mų. Taip pat ma­to­me, kad Sei­mo Pir­mi­nin­kė pa­tei­kė pa­siū­ly­mų dėl šio įsta­ty­mo pro­jek­to, jiems tik­rai, svars­tant ko­mi­te­te, bū­tų ga­li­ma pri­tar­ti. Mie­lai at­sa­ky­čiau į jū­sų klau­si­mus.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Jū­sų no­rė­tų pa­klaus­ti ke­tu­ri Sei­mo na­riai. Pir­ma­sis klau­sia K. Vil­kaus­kas. Ruo­šia­si E. Pu­pi­nis.

K. VILKAUSKAS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­ma Pir­mi­nin­ke. Ger­bia­ma mi­nist­re, no­rė­čiau pa­klaus­ti. Anks­čiau šiuos klau­si­mus spręs­da­vo Vals­ty­bės ga­ran­tuo­ja­mos tei­si­nės pa­gal­bos tar­ny­ba. Da­bar yra su­ku­ria­mi Me­dia­to­rių rū­mai. Kuo da­bar pa­ge­rės šis pro­ce­sas? Ar vi­sa ta ad­mi­nist­ra­ci­nė da­lis per­si­ke­lia į Me­dia­to­rių rū­mus, ar tai pa­ge­rins me­dia­to­rių dar­bą? Tai no­rė­čiau pa­klaus­ti.

E. DOBROWOLSKA (LF). La­bai ačiū už klau­si­mą. Vals­ty­bės ga­ran­tuo­ja­mos tei­si­nės pa­gal­bos tar­ny­ba lie­ka. Ji vis dar ku­ruos me­dia­to­rių sky­ri­mą, tai yra jų są­ra­šą, pa­rin­ki­mą, sky­ri­mą, taip pat ata­skai­tų ver­ti­ni­mą, at­ly­gi­ni­mų per­ve­di­mą. Mes kal­ba­me apie Me­dia­to­rių rū­mų, ku­rie eg­zis­ta­vo jau iki šiol, sa­vi­val­dos su­stip­ri­ni­mą. Ką mes ma­tė­me, tik­rai pa­si­tei­si­no vals­ty­bės tam tik­rų funk­ci­jų per­lei­di­mas sa­vi­val­dai – tiek no­ta­ria­tas, tiek jei­gu kal­bė­tu­me apie ant­s­to­lius, ad­vo­ka­tus, šis mo­de­lis yra efek­ty­viau­sias. Jei­gu kal­bė­tu­me apie ant­ri­nę tei­si­nę pa­gal­bą, pa­vyz­džiui, kaip yra su ad­vo­ka­tais, ad­vo­ka­tai vis dar tei­kia ata­skai­tas elek­tro­ni­niu bū­du Vals­ty­bės ga­ran­tuo­ja­mos tei­si­nės pa­gal­bos tar­ny­bai, tuo tar­pu sa­vi­val­da tik­rai yra įga­lio­ta spręs­ti vi­daus ir pro­fe­si­nius klau­si­mus. Esa­me tik­ri, kad ir me­dia­to­rių veik­lą tai tik­rai su­stip­rin­tų.

PIRMININKĖ. Klau­sia E. Pu­pi­nis. Ruo­šia­si A. Ly­de­ka.

E. PUPINIS (TS-LKDF). Ačiū, ger­bia­ma Pir­mi­nin­ke. Ger­bia­ma mi­nist­re, iš tie­sų me­dia­ci­ja yra la­bai ge­ra tei­si­nės pa­gal­bos for­ma ir tur­būt ge­rai, kad ji ple­čia­si, bet ma­ty­ti, kad vėl­gi kai ku­rios įsta­ty­mi­nės funk­ci­jos per­duo­da­mos Vy­riau­sy­bei. Ki­ta ver­tus, su­si­da­ro įspū­dis, kad vis tiek biu­ro­kratinis apa­ra­tas ne ma­žė­ja, o di­dė­ja. Aš ti­kiuo­si, kad vėl­gi ir aso­cia­ci­ja no­rės su­si­reikš­min­ti, teik­ti ko­kius nors sa­vo pa­siū­ly­mus, ir Tei­sės de­par­ta­men­tas pa­ra­šė, vie­no­din­ti prak­ti­ką kaž­ką da­ry­ti. Ir aš ne­abe­jo­ju, kad už ši­tai rei­kės mo­kė­ti pi­ni­gus, ly­giai taip pat kaip ir už kur­sus.

Ar ne­ma­no­te, kad kai ku­rie da­ly­kai vis dėl­to per daug biu­ro­kratizuojami, nes daž­nai tur­būt ata­skai­tos ei­na į stal­čius? Ir tai tam tik­ra rin­ka ga­lė­tų nu­sta­ty­ti – sam­dai me­dia­to­rių, apie ku­rį ži­nai. Ži­nau, kad Ute­no­je yra ar kaž­kur to­kių, ku­rie jau pa­si­tei­si­no, ir to­kiu bū­du juos pa­si­ren­ku. O šiuo at­ve­ju man ne­la­bai svar­bu, ar kur­sus jie lan­ko, ar ne­lan­ko, vie­no­di­na ar ne­vie­no­di­na. Man svar­bu, koks re­zul­ta­tas, kiek jis pa­sie­kia, tar­ki­me, be teis­mo pa­gal­bos tam tik­rų da­ly­kų. Ar ne­ma­no­te, kad vis dėl­to ne­rei­kė­tų di­din­ti to biu­ro­kratinio apa­ra­to? Ačiū.

E. DOBROWOLSKA (LF). La­bai ačiū už ge­rą klau­si­mą. Aš at­kreip­siu dė­me­sį, kad mes ne­kal­ba­me apie pri­va­tų sek­to­rių. Jei­gu as­muo pa­gei­dau­ja ne­pri­va­lo­mos me­dia­ci­jos, ku­ri ne­ap­mo­ka­ma iš vals­ty­bės biu­dže­to, lais­vas pa­si­rink­ti bet ku­rį me­dia­to­rių, su­si­tar­ti dėl įkai­nių ir ki­tus da­ly­kus. Lais­va rin­ka lie­ka. Tai­ky­čiau ana­lo­gi­ją, jei­gu mes kal­bė­tu­me apie ad­vo­ka­tus. Vi­siš­kai pri­va­tus sek­to­rius, bet yra ta da­lis, kai vals­ty­bė jau mo­ka, nu­sta­to va­lan­das, įkai­nius ir spe­cia­li­za­ci­ją.

Ką mes ma­to­me? Ko­dėl yra bū­ti­na rink­ti sta­tis­ti­ką? Sei­mas pra­ei­to­je se­si­jo­je pri­ėmė spren­di­mus dėl ant­ri­nės tei­si­nės pa­gal­bos spe­cia­li­za­vi­mo, kad sek­su­a­li­nio po­bū­džio by­lo­se tam, kur yra ne­pil­na­me­čiai vai­kai, ad­vo­ka­tai, tei­kiantys ant­ri­nę tei­si­nę pa­gal­bą, bū­tų spe­cia­li­zuo­ja­mi. To ne­įma­no­ma bū­tų pa­da­ry­ti, jei­gu vals­ty­bė ne­rink­tų duo­me­nų, kiek to­kių by­lų yra, kiek su­tei­kia­ma va­lan­dų, kiek yra nu­ken­tė­ju­sių as­me­nų. Ly­giai tas pats yra su me­dia­to­riais. Mes kal­ba­me iš­im­ti­nai apie da­lį, ku­rią vals­ty­bė ap­mo­ka.

Kal­bant apie biu­ro­kratiją, kaip tik yra ma­ži­na­ma. Ką mes pa­ste­bė­jo­me ana­li­zuo­da­mi ir at­lik­da­mi ex post, kai yra vis­kas su­reg­la­men­tuo­ta tik įsta­ty­mo lyg­me­niu, net no­rė­da­mi pa­di­din­ti va­lan­dų skai­čių mes pri­va­lo­me ei­ti į Sei­mą. Tuo tar­pu ly­giai ką mes ma­to­me ir kas yra vi­siš­kai pa­si­tei­si­nę su ad­vo­ka­tū­ra, no­ta­ria­tu ar ant­sto­liais, ir Vals­ty­bės kon­tro­lės tos pa­čios iš­va­dos, į Vy­riau­sy­bės lyg­me­nį įkė­li­mas įkai­nių, va­lan­dų skai­čiaus yra ma­žes­nė biu­ro­kratija, ma­žiau tei­sė­kū­ros, dėl ku­rios vi­si mes skun­džia­mės, ko­dėl tiek daug tei­sės ak­tų kei­čia­ma.

PIRMININKĖ. Klau­sia A. Ly­de­ka. Ruo­šia­si L. Na­gie­nė.

A. LYDEKA (LSF). La­bai ačiū, ger­bia­ma Pir­mi­nin­ke. Ger­bia­ma mi­nist­re, iš es­mės pri­ta­riu, kad Me­dia­ci­jos įsta­ty­mą rei­kia tai­sy­ti, pri­ta­riu jū­sų iš­sa­ky­toms min­tims pa­tei­kiant šį įsta­ty­mo pro­jek­tą ir tik­rai kvie­čiu Sei­mo na­rius pri­tar­ti po pa­tei­ki­mo. Ta­čiau kaip jūs ma­no­te, ar vis dėl­to ne­rei­kė­tų dar pa­pil­do­mai to­bu­lin­ti šį įsta­ty­mo pro­jek­tą, nu­ma­tant tam tik­ras iš­im­tis to­kiam pla­čiai nau­do­ja­mam me­dia­ci­jos pro­ce­sui? Kal­bant apie šei­mos kon­flik­tus, ar tik­rai yra tiks­lin­ga ne­nu­ma­ty­ti iš­im­čių įsta­ty­mo pro­jek­te ir fak­tiš­kai, taip api­ben­drin­tai sa­kau, vi­sais at­ve­jais so­din­ti aki­vaiz­dų smur­tau­to­ją ir aki­vaiz­dų nu­ken­tė­ju­sį­jį, tą au­ką, prie ben­dro sta­lo? Ačiū.

E. DOBROWOLSKA (LF). La­bai ačiū už klau­si­mą. No­rė­čiau at­kreip­ti dė­me­sį, kad Sei­mas prieš po­rą se­si­jų yra pri­ėmęs spren­di­mą, kad tik­rai ne­bū­tų pri­va­lo­mos me­dia­ci­jos, jei­gu mes kal­ba­me apie smur­tą ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je. Taip pat aš ma­tau, kad ger­bia­ma Sei­mo Pir­mi­nin­kė pa­pil­do­mai re­gist­ra­vo pa­siū­ly­mą, kad ne­bū­tų tai­ko­ma me­dia­ci­ja tais at­ve­jais, jei­gu yra iš­duo­tas areš­to or­de­ris, bū­tent ne­si­ar­ti­ni­mo or­de­ris, tai tik­rai to­kiems pa­siū­ly­mams pri­tar­ti­na. Tiks­las yra iš­spręs­ti tuos kon­flik­tus, ku­riuos ga­li­me. Jo­kiu bū­du smur­ti­niu at­ve­ju ne­tai­ky­ti me­dia­ci­jos, kur tai tie­siog yra ne­įma­no­ma.

PIRMININKĖ. Ir pas­ku­ti­nis klau­si­mas – L. Na­gie­nė.

L. NAGIENĖ (DFVL). Ačiū, ger­bia­ma Pir­mi­nin­ke. Ger­bia­ma mi­nist­re, iš tik­rų­jų ži­no­me, me­dia­ci­ja tik­rai šian­dien la­bai pa­de­da, ir pa­ti nuo­sta­ta su­kur­ta tik­rai vi­sai sėk­min­gai. Bet pra­šom pa­sa­ky­ti, da­bar dėl dar­bo ko­ky­bės jūs sa­ko­te, tu­rės iš­klau­sy­ti kur­są iš sa­vo lė­šų. Tai vie­nas klau­si­mas, ar tai yra pa­ties in­ves­ti­ci­jos? Ir Rū­mų iš­lai­ky­mas ir­gi iš kie­no lė­šų? Ar bus nu­sta­ty­tas mo­kes­tis, iš ku­rio tu­rės iš­si­lai­ky­ti pa­tys Rū­mai? Ačiū.

E. DOBROWOLSKA (LF). La­bai ačiū už taik­lius klau­si­mus. At­sa­kant dėl sa­vi­val­dos, vi­sos sa­vi­val­dos vei­kia vie­no­du prin­ci­pu: tai yra įna­šai pa­čių na­rių, kur pa­tys na­riai su­ta­ria, ypač kai iš­si­ren­ka ir at­sto­va­vi­mo or­ga­nus, iš­si­ren­ka ir nu­si­sta­to įkai­nius, ir ki­tus klau­si­mus. Ką mes ma­to­me, tei­si­nė pro­fe­si­ja sa­vi­val­do­je tik­rai veiks­min­gai vei­kia. Kal­bant apie in­ves­ti­ci­jas dėl kva­li­fi­ka­ci­jos, čia nu­ma­ty­ti mi­ni­ma­lūs kva­li­fi­ka­ci­jos kė­li­mai, ką mes dis­ku­tuo­ja­me jau da­bar su ad­vo­ka­tais ir su me­dia­to­riais. Jei­gu pa­vyk­tų su­teik­ti dau­giau funk­ci­jų, ti­kė­ti­na, kad ga­lė­tu­me at­ei­ty­je kal­bė­ti ir dėl to, kad nu­ma­ty­tu­me spe­cia­li­za­ci­ją. Ką mes da­bar pa­da­rė­me Sei­me dėl ne­pil­na­me­čių vai­kų by­lų, kur yra sek­su­a­li­nio po­bū­džio nu­si­kal­ti­mai, mes tik­rai ga­lė­tu­me in­ves­tuo­ti ir į sa­vo me­dia­to­rius iš vals­ty­bės lė­šų, kad jie tik­rai ga­lė­tų įgy­ti spe­ci­fi­nių ži­nių. Tai ši­tą žings­nį pa­da­rę mes jau ga­lė­si­me kal­bė­ti, kad ir Me­dia­to­rių rū­mai kar­tu su mu­mis dė­lio­tų tas pro­gra­mas.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju, jūs at­sa­kė­te į vi­sus klau­si­mus. Jei­gu ga­lė­tu­mė­te, bū­tų ga­li­ma lik­ti tri­bū­no­je, nes ki­tas klau­si­mas taip pat jū­sų. Dėl mo­ty­vų nie­kas ne­už­si­ra­šė, ap­si­sprę­si­me bal­suo­ti nu­ma­ty­tu lai­ku.

 

10.42 val.

Įsta­ty­mo „Dėl Tarp­tau­ti­nio bau­džia­mo­jo teis­mo Ro­mos sta­tu­to 8 straips­nio pa­kei­ti­mų ir 124 straips­nio pa­kei­ti­mo ra­ti­fi­ka­vi­mo“ pro­jek­tas Nr. XIVP-3446 (pa­tei­ki­mas)

 

Ki­tas dar­bo­tvarkės 1-7 klau­si­mas – įsta­ty­mo „Dėl Tarp­tau­ti­nio bau­džia­mo­jo teis­mo Ro­mos sta­tu­to 8 straips­nio pa­kei­ti­mų ir 124 straips­nio pa­kei­ti­mo ra­ti­fi­ka­vi­mo“ pro­jek­tas Nr. XIVP-3446. Pa­tei­ki­mas. Pra­šau.

E. DOBROWOLSKA (LF). Ačiū, ger­bia­ma Sei­mo Pir­mi­nin­ke, už ga­li­my­bę pri­sta­ty­ti pro­jek­tus. Va­do­vau­jan­tis Kon­sti­tu­ci­jos 84 straips­nio 2 punk­tu ir at­si­žvel­giant į Kon­sti­tu­ci­jos 138 straips­nio 1 da­lies 6 punk­tą, Lie­tu­vos Sei­mui yra tei­kia­mi ra­ti­fi­kuo­ti: pir­ma, 2017 m. gruo­džio 14 d. Niu­jor­ke pri­im­to Ro­mos sta­tu­to 8 straips­nio pa­kei­ti­mai; an­tra, 2019 m. gruo­džio 6 d. Ha­go­je pri­im­to Ro­mos sta­tu­to 8 straips­nio pa­kei­ti­mas ir 2015 m. lap­kri­čio 26 d. Ha­go­je pri­im­to Ro­mos sta­tu­to 124 straips­nio pa­kei­ti­mas. Tei­kia­mas ra­ti­fi­kuo­ti Ro­mos sta­tu­to 8 straips­nio pa­kei­ti­mas yra pa­pil­dy­tas drau­džia­mų nau­do­ti gin­klų są­ra­šu.

Es­mi­niai pa­kei­ti­mai. Ka­ro nu­si­kal­ti­mams yra pri­ski­ria­mas gin­klų, ku­riuo­se nau­do­ja­mi mik­ro­bi­niai ar ki­ti bio­lo­gi­niai agen­tai ar­ba tok­si­nai, nau­do­ji­mas. Ka­ro nu­si­kal­ti­mams yra pri­ski­ria­mas gin­klų, ku­rių pa­grin­di­nis po­vei­kis yra su­žeis­ti ske­vel­dro­mis, ne­ap­tin­ka­mo­mis rent­ge­no spin­du­liais žmo­gaus kū­ne, nau­do­ji­mas. Ka­ro nu­si­kal­ti­mams yra pri­ski­ria­mas la­ze­ri­nis gin­klas, spe­cia­liai su­kur­tas taip, kad jo vie­nin­te­lė ko­vi­nė funk­ci­ja, vie­na iš ko­vi­nių funk­ci­jų bū­tų su­kel­ti nuo­la­ti­nį apa­ki­ni­mą ne­ap­sau­go­tam re­gė­ji­mui. Ka­ro nu­si­kal­ti­mams yra pri­ski­ria­mas ty­či­nis ci­vi­lių ver­ti­mas ba­dau­ti kaip ka­ria­vi­mo bū­das, at­imant iš jų iš­gy­ve­ni­mui bū­ti­nus reik­me­nis, taip pat są­mo­nin­gai su­da­rant kliū­tis teik­ti iš­tek­lius, sie­kiant pa­dė­ti.

Sei­mo ra­ti­fi­kuo­tu 2015 m. lap­kri­čio 26 d. Ha­go­je pri­im­tu Ro­mos sta­tu­to 124 straips­nio pa­kei­ti­mu yra pa­nai­ki­na­mas 124 straips­nis kaip per­ei­na­mo­ji nuo­sta­ta. Įsta­ty­mo pro­jek­tai yra su­de­rin­ti su Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja, Fi­nan­sų rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja, Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja. Taip pat at­kreip­ti­nas dė­me­sys, kad pa­na­šiu ke­liu dėl šių pa­kei­ti­mų ra­ti­fi­ka­vi­mo žen­gia da­bar ir ki­tos vals­ty­bės. Pra­ei­tų me­tų ru­de­nį tai pa­da­rė Vo­kie­ti­ja, 2022 me­tų ant­ro­je pu­sė­je – Liuk­sem­bur­gas, Švei­ca­ri­ja ir ki­tos vals­ty­bės. Mie­lai at­sa­ky­čiau į klau­si­mus.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju už pri­sta­ty­mą, ta­čiau jū­sų klaus­ti nie­kas ne­už­si­ra­šė, dėl mo­ty­vų taip pat už­si­ra­šiu­sių nė­ra. Ap­si­sprę­si­me bal­suo­ti nu­ma­ty­tu lai­ku.

 

10.44 val.

Che­mi­nių me­džia­gų ir che­mi­nių mi­ši­nių įsta­ty­mo Nr. VIII-1641 1, 5, 14, 15, 17, 19, 20 straips­nių ir prie­do pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-3490ES (pa­tei­ki­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 1-8 klau­si­mas – Che­mi­nių me­džia­gų ir che­mi­nių mi­ši­nių įsta­ty­mo ke­lių strai­ps­nių ir prie­do pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-3490. Pri­sta­to mi­nist­ras S. Gen­tvilas.

S. GENTVILAS (LSF). Dė­ko­ju, ger­bia­ma Sei­mo Pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos Sei­mo na­riai, Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja pa­ren­gė ir Vy­riau­sy­bės var­du tei­kia Che­mi­nių me­džia­gų ir che­mi­nių mi­ši­nių įsta­ty­mo pa­kei­ti­mą. Iš es­mės įsta­ty­mas pa­tai­so prak­ti­ko­je pa­si­tai­kiu­sias pro­ble­mas per­kel­ti Eu­ro­pos Są­jun­gos reg­la­men­tą, ku­ris tie­sio­giai tai­ko­mas Lie­tu­vai, bei Stok­hol­mo kon­ven­ci­jos nuo­sta­tas, ku­rias ir­gi yra pa­tvir­ti­nęs šis Sei­mas. Kal­ba­ma apie che­mi­nes me­džia­gas ir che­mi­nius mi­ši­nius ar­ba va­di­na­muo­sius pa­tva­riuo­sius or­ga­ni­nius ter­ša­lus. Tai ga­li bū­ti pes­ti­ci­dai, pra­mo­ni­nės ga­my­bos at­lie­kos ar­ba ki­tos li­ku­ti­nės at­lie­kos, ku­rių kau­pi­mą ir ap­skai­tą įpa­rei­go­ja reg­la­men­tas ir Stok­hol­mo kon­ven­ci­ja. At­lie­kų tu­rė­to­jai, tu­rin­tys dau­giau ne­gu 50 ki­log­ra­mų to­kių at­lie­kų, tu­ri pra­neš­ti na­cio­na­li­nei ko­or­di­nuo­jan­čiai ins­ti­tu­ci­jai (Lie­tu­vos mas­tu tai yra Ap­lin­kos ap­sau­gos agen­tū­ra) apie to­kių che­mi­nių me­džia­gų ar­ba mi­ši­nių tu­rė­ji­mą ar­ba su­si­da­ry­mą. Ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­tas už­si­i­ma to kon­tro­le.

Prak­ti­ko­je yra pa­si­tai­kę ne­aiš­ku­mų, kaip tai­ky­ti tei­sės ak­tus, nes yra iš­im­čių pa­čia­me įsta­ty­me ir reg­la­men­te. Tos iš­im­tys ap­ima ra­dio­ak­ty­vias at­lie­kas, taip pat yra su­tiks­li­na­ma, kaip ki­tos ga­my­bi­nės at­lie­kos, to­kios kaip kos­me­ti­nės me­džia­gos ar­ba ki­ti pro­duk­tai, ir­gi tu­rė­tų bū­ti ap­skai­to­mos. Šiuo at­ve­ju pro­jek­tas yra gi­męs iš prak­ti­kos dėl prak­ti­nio tai­ky­mo pa­tir­čių, su­tiks­li­na įsta­ty­mą, taip pat pa­tiks­li­na kai ku­rias jau pa­se­nu­sias nuo­sta­tas, to­kias kaip pa­keis­ti vals­ty­bi­nių įstai­gų pa­va­di­ni­mai ar­ba įstai­gų nuo­sta­tos, taip pat per­ke­lia­ma ir su­tiks­li­na­ma po­įsta­ty­mi­nių tei­sės ak­tų hie­rar­chi­ja. Šiuo at­ve­ju pro­jek­tas de­rin­tas su at­lie­kų tu­rė­to­jais ir pra­mo­nės įmo­nė­mis. Ad­mi­nist­ra­ci­nė naš­ta nė­ra di­de­lė ir ma­ža­reikš­mė. Kai bus aiš­kiau, bus su­de­rin­tas ir sau­gus jų tai­ky­mas tarp at­lie­kų tu­rė­to­jų.

Mie­lai at­sa­ky­čiau į klau­si­mus. Ti­kiu, ko­mi­te­te bus iš­sa­miau pri­sta­ty­ta ši tech­ni­nė įsta­ty­mo pa­tai­sa.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Jū­sų no­ri pa­klaus­ti pen­ki Sei­mo na­riai. Pir­ma­sis klau­sia A. Vin­kus. Ruo­šia­si L. Girs­kie­nė.

A. VINKUS (LVŽSF). Ger­bia­mas mi­nist­re, šian­dien tei­kia­mo pro­jek­to 4 straips­ny­je įve­da­ma, ma­no nuo­mo­ne, nau­ja nuo­sta­ta. Su­pran­ta­ma, kad yra kal­ba­ma apie kon­tro­liuo­jan­čias įstai­gas. Vie­šo­sios įstai­gos tu­ri tei­sę gau­ti vi­są veik­los prie­žiū­rai at­lik­ti rei­ka­lin­gą in­for­ma­ci­ją ir duo­me­nis. Tarp jų duo­me­nis ir in­for­ma­ci­ją, ku­rie lai­ko­mi ko­mer­ci­ne pa­slap­ti­mi. Ta­čiau šio­je nuo­sta­to­je ne­nu­ma­to­ma gau­ti duo­me­nų, ku­rie lai­ko­mi pra­mo­ni­ne pa­slap­ti­mi. Ma­ne do­min­tų, ar dėl to, kad tai ne­ak­tu­a­lu žmo­nių svei­ka­tai ir ap­lin­kai, ar dėl ko­kių ki­tų prie­žas­čių šis ter­mi­nas ap­skri­tai ne­nau­do­ja­mas? Ga­lio­jan­čia­me įsta­ty­me jis bu­vo.

S. GENTVILAS (LSF). Dė­ko­ju už la­bai taik­lų klau­si­mą. Che­mi­nių me­džia­gų ap­skai­ta yra pri­va­lo­ma, ne­pai­sant to, ar tai bū­tų pra­mo­ni­nė pa­slap­tis, ar tai bū­tų ko­mer­ci­nė pa­slap­tis. Tie­sio­giai Eu­ro­pos Są­jun­gos reg­la­men­tas tai įpa­rei­go­ja da­ry­ti. Mes, kaip vals­ty­bė, tu­ri­me ži­no­ti apie to­kių me­džia­gų su­si­kau­pi­mą, jei­gu su­si­da­ro dau­giau ne­gu 50 ki­log­ra­mų. To­dėl ko­mi­te­te iš tik­rų­jų rei­kė­tų ap­tar­ti tai, kad ne­bū­tų spra­gų ir to­kios me­džia­gos bū­tų ap­skai­to­mos ne­pai­sant ko­kių nors ko­mer­ci­nių san­do­rių ir taip to­liau. Vie­ša­sis in­te­re­sas yra ap­sau­go­ti žmo­nių svei­ka­tą ir nu­ma­ty­ti tei­sin­gą to­kių su­si­kau­pu­sių me­džia­gų tvar­ky­mą.

PIRMININKĖ. Klau­sia L. Girs­kie­nė. Ruo­šia­si V. Ąžuo­las.

L. GIRSKIENĖ (LVŽSF). La­ba die­na, mi­nist­re. No­riu pa­klaus­ti. Da­bar pri­sta­ty­da­mas įsta­ty­mo pro­jek­tą jūs pa­mi­nė­jo­te, kad ki­lo ini­cia­ty­va bū­tent iš prak­ti­kos, ar ne? Gal ga­li­te įvar­din­ti bent ke­le­tą at­ve­jų, ka­da ki­lo klau­si­mų dėl įsta­ty­mo nuo­sta­tų tai­ky­mo ir tai pa­ska­ti­no keis­ti da­bar­ti­nį įsta­ty­mą?

S. GENTVILAS (LSF). Kon­kre­tus pa­vyz­dys yra tas, kad to­kių me­džia­gų su­si­da­ry­mo sta­tis­ti­ką kau­pia Ap­lin­kos ap­sau­gos agen­tū­ra. At­lie­kų tu­rė­to­jai tu­rė­tų pra­neš­ti apie at­lie­kų tu­rė­ji­mą. Ta­čiau šian­dien Ap­lin­kos ap­sau­gos agen­tū­ro­je mes fak­tiš­kai tu­ri­me duo­me­nis tik­tai vos apie ke­le­tą įstai­gų ar įmo­nių, ku­rios tu­ri to­kių at­lie­kų su­si­kau­pi­mą. Ma­to­me, kad prak­ti­ko­je ne vi­si at­lie­kų tu­rė­to­jai, ar­ba ga­min­to­jai, ar­ba pra­mo­nin­kai, pa­tei­kia in­for­ma­ci­ją apie to­kius su­si­da­ran­čius me­džia­gų kie­kius. To­dėl iš es­mės su­griež­ti­na­me at­skai­to­my­bę pra­mo­nės įmo­nėms, nes Ap­lin­kos ap­sau­gos agen­tū­ra ne­tu­ri pa­kan­ka­mos in­for­ma­ci­jos, kas tu­rė­tų pra­mo­nė­je fak­tiš­kai su­si­da­ry­ti.

PIRMININKĖ. Klau­sia V. Ąžuo­las. Ruo­šia­si J. Baub­lys.

V. ĄŽUOLAS (LVŽSF). Ger­bia­mas mi­nist­re, iš tik­rų­jų ne­se­niai pa­si­ro­dė LRT straips­nis apie che­mi­nių me­džia­gų skli­di­mą iš lėk­tu­vų. Aš no­riu pa­klaus­ti, ar šis įsta­ty­mas reg­la­men­tuos tų me­džia­gų skli­di­mą iš lėk­tu­vų? Kaip bus vie­ši­na­ma, kaip žmo­nės ga­lės su­ži­no­ti, ko­kios me­džia­gos sklei­džia­mos, ka­da sklei­džia­mos? Ko­kia ta tvar­ka? Ar yra da­bar ko­kia nors ga­lio­jan­ti tvar­ka dėl che­mi­nių me­džia­gų skli­di­mo iš lėk­tu­vų? Kaip yra?

S. GENTVILAS (LSF). At­si­pra­šau, gal ga­li­te pa­tiks­lin­ti, ko­kios che­mi­nės me­džia­gos?

V. ĄŽUOLAS (LVŽSF). LRT bu­vo straips­nis, kad che­mi­nės me­džia­gos yra sklei­džia­mos ir iš lėk­tu­vų.

S. GENTVILAS (LSF). Ko­kiais tiks­lais?

V. ĄŽUOLAS (LVŽSF). Bu­vo straips­nis. Tiks­lais, na, tai kli­ma­to kai­ta, nai­ki­ni­mas, dar kas nors. Bet es­mė, ar Lie­tu­vo­je yra reg­la­men­tuo­tas che­mi­nių me­džia­gų sklei­di­mas iš lėk­tu­vų, ką ga­li­ma skleis­ti, kaip in­for­muo­ti? Pa­vyz­dys. Kai žem­dir­biai sklei­džia che­mi­nes me­džia­gas, jie tu­ri in­for­muo­ti, vie­šin­ti re­gist­ra­ci­jos žur­na­lus ir ki­tus da­ly­kus da­ry­ti. Ar dėl lėk­tu­vų yra reg­la­men­ta­vi­mas? Bet čia kal­ba­ma ne apie miš­kų purš­ki­mą, o apie tuos aukš­čiau skrai­dan­čius. Ar jums ži­no­mi to­kie da­ly­kai?

S. GENTVILAS (LSF). Aš ži­nau daug me­la­gie­nų in­ter­ne­te, bet ne­ži­nau pa­grįs­tų ži­niask­lai­dos straips­nių apie liau­dy­je va­di­na­mus chem­trei­lus. Net sun­ku at­sa­ky­ti, ko­kį straips­nį jūs skai­tė­te ir ko­kio­je ži­niask­lai­do­je, bet Lie­tu­va ne­re­gu­liuo­ja iš­skir­ti­nai aukš­tai skrai­dan­čių lėk­tu­vų iš­me­ti­mų. Tai nu­ma­ty­ta tarp­tau­ti­nė­se kon­ven­ci­jo­se. Jei­gu, ger­bia­mas Va­liau, su­kon­kre­tin­tu­mė­te klau­si­mą, at­siųs­tu­mė­te pa­klau­si­mą raš­tu, aš tik­rai pa­si­steng­čiau kom­pe­ten­tin­gai at­sa­ky­ti apie jū­sų nu­ma­to­mus chem­trei­lus.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Klau­sia J. Baub­lys, ruo­šia­si K. Ma­žei­ka.

J. BAUBLYS (LSF). Ger­bia­mas mi­nist­re, pra­šom pa­sa­ky­ti, ar šis įsta­ty­mas ar po­įsta­ty­mi­niai ak­tai po to pa­lies žem­dir­bius, nes jie ve­da ap­skai­tą, vi­siš­kai at­si­skai­to? Ar ne­pa­di­dės jiems bū­tent ad­mi­nist­ra­ci­nė naš­ta, nes ne vis­kas kar­tais į įsta­ty­mą su­ra­šo­ma, o pas­kui po­įsta­ty­mi­niuo­se ak­tuo­se at­si­ran­da tam tik­rų rei­ka­la­vi­mų, pa­pil­do­mų ri­bo­ji­mų? Ačiū.

S. GENTVILAS (LSF). Dė­ko­ju. Kon­kre­tus klau­si­mas ūki­nin­kams, aš gal iš pa­žy­mos ir aiš­ki­na­mo­jo raš­to pa­skai­ty­siu sa­ki­nį, kad „Siū­lo­mi įtvir­tin­ti įpa­rei­go­ji­mai teik­ti kom­pe­ten­tin­gai ins­ti­tu­ci­jai – Ap­lin­kos ap­sau­gos agen­tū­rai in­for­ma­ci­ją apie pa­tva­rių­jų or­ga­ni­nių me­džia­gų at­sar­gas ne­nu­sta­to įpa­rei­go­ji­mų že­mės ūkio sri­ties ūkio sub­jek­tams, ki­taip ta­riant, ūki­nin­kams. Ap­lin­kos ap­sau­gos agen­tū­rai bus pa­teik­ta in­for­ma­ci­ja tik apie pra­mo­ni­nes pa­tva­ri­ą­sias or­ga­ni­nių ter­ša­lų me­džia­gas, che­mi­nes me­džia­gas, jų mi­ši­nius ar ga­mi­nius ir jų at­sar­gas, bet ne au­ga­lų ap­sau­gos pro­duk­tų pes­ti­ci­dų at­sar­gas“. Ki­ta ver­tus, Lie­tu­vo­je pes­ti­ci­duo­se ar­ba au­ga­lų ap­sau­gos pro­duk­tuo­se yra drau­džia­ma nau­do­ti pa­tva­riuo­sius or­ga­ni­nius ter­ša­lus ir jų mi­ši­nius. Ki­taip ta­riant, Lie­tu­vo­je jau yra už­draus­ta nau­do­ti tuos itin pa­vo­jin­gus che­mi­nius ele­men­tus ar­ba jų mi­ši­nius au­ga­lų ap­sau­gos pro­duk­tuo­se, to­dėl ūki­nin­kai jų ne­tu­rė­tų nau­do­ti ir tai ne­ap­ima že­mės ūkio sri­ties.

PIRMININKĖ. Ir pas­ku­ti­nis klau­si­mas – K. Ma­žei­ka.

K. MAŽEIKA (DFVL). Ačiū, Sei­mo Pir­mi­nin­ke. Ma­no klau­si­mas ir­gi ne iš pa­dan­gių, o šiek tiek ar­čiau že­mės. No­rė­jau pa­klaus­ti, jau iš da­lies at­sa­kė­te. Apie ūki­nin­kus ir de­ri­ni­mą su ūki­nin­kų aso­cia­ci­jo­mis no­rė­jau klaus­ti, bet, kaip su­pra­tau, tai jų lyg ir ne­lie­čia, bet tur­būt ki­tas da­ly­kas yra pro­ce­dū­ri­niai da­ly­kai. Ar ne­bū­tų pa­pras­čiau, užuot įmo­nės ką nors tu­rė­tų teik­ti (mes tą biu­ro­kratiją ma­ži­na­me, lyg ir Vy­riau­sy­bės yra pro­gra­mo­je už­si­brėž­ta, kad ma­žin­tu­me, bet vis dėl­to yra ir mui­ti­nės pro­ce­dū­ros, ir im­por­to pro­ce­dū­ros, ir są­skai­tos), bū­tent gal­būt bū­tų ga­li­ma tas me­džia­gas iš­skir­ti ir jų įve­ži­mą kon­tro­liuo­ti per pro­ce­dū­ri­nius do­ku­men­tus su­ku­riant al­go­rit­mą, kad ne­rei­kė­tų pa­tiems ko­kioms nors įstai­goms, įmo­nėms ar or­ga­ni­za­ci­joms ko­kius nors pa­pil­do­mus duo­me­nis teik­ti ir už tai gal­būt ne­pa­tei­kus gau­ti ati­tin­ka­mas bau­das? Gal­būt ga­li­ma pa­pras­tes­nį me­cha­niz­mą ar­ba gal­būt dėl to ko­mi­te­te bus ga­li­ma pa­dis­ku­tuo­ti? Ačiū.

S. GENTVILAS (LSF). Aš gal ap­vers­čiau klau­si­mą at­virkš­čiai, bū­tent su­si­ju­sios su pa­vo­jin­go­mis che­mi­nė­mis me­džia­go­mis mums rei­kia di­des­nės kon­tro­lės. Lie­tu­vo­je su­si­da­ro per daug pa­vo­jin­gų me­džia­gų. Mes tu­ri­me ir „Tok­si­ką“, ku­rios ne­tu­rė­tu­me tu­rė­ti, nes ga­min­to­jai itin il­gai vis dar ga­mi­na taip ir va­di­na­mus pa­tva­riuo­sius or­ga­ni­nius ter­ša­lus. Mes tu­ri­me aiš­kiai reg­la­men­tuo­ti, kad di­džiau­sią pa­vo­jų žmo­gaus svei­ka­tai, dir­vo­že­miui su­da­ro bū­tent ši­tie pa­tva­rie­ji or­ga­ni­niai ter­ša­lai. Pa­sau­lis jau se­niai su­pra­to, kad, pa­vyz­džiui, ne­tei­sin­gai tvar­komas te­flo­nas iš­lie­ka žmo­gaus kū­ne ir ne­su­yra. Ar­ba, pa­vyz­džiui, sli­di­nė­ji­mo ku­ror­tuo­se nau­do­ja­mi vaš­kai sli­dėms tep­ti už­nuo­di­ja iš tik­rų­jų iš­ti­sus sli­di­nė­ji­mo ku­ror­tus, upe­lius, na­cio­na­li­nius par­kus. Tie pa­tva­rie­ji or­ga­ni­niai ter­ša­lai gam­to­je ne­su­nyks­ta. Ne­se­niai di­džio­sios pa­sau­lio kor­po­ra­ci­jos, ke­tu­rios di­džio­sios or­ga­ni­za­ci­jos, ap­si­spren­dė ir vie­šai pa­skel­bė, kad ne­be­ga­mins 2025 me­tais am­ži­nų­jų che­mi­nių jun­gi­nių, nes jie yra ne­sky­lan­tys ir juos yra la­bai sun­ku su­tvar­ky­ti. Jū­sų klau­si­mą ap­ver­čiant, bū­tent su­griež­ti­ni­mo ir aiš­kios ap­skai­tos rei­kė­tų dėl ši­tų pa­vo­jin­gų me­džia­gų.

PIRMININKĖ. Ačiū. Jūs at­sa­kė­te į vi­sus Sei­mo na­rių klau­si­mus. Dėl mo­ty­vų nie­kas ne­už­si­ra­šė kal­bė­ti. Ap­si­sprę­si­me bal­suo­ti nu­ma­ty­tu lai­ku.

 

10.56 val.

Ko­o­pe­ra­ti­nių ben­dro­vių (ko­o­pe­ra­ty­vų) įsta­ty­mo Nr. I-164 pir­mo­jo skir­snio, 8, 10, 11, 17 straips­nių pa­kei­ti­mo ir Įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 81, 131 straips­niais įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-3466 (pa­tei­ki­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 1-9 klau­si­mas – Ko­o­pe­ra­ti­nių ben­dro­vių įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-3466. Pri­sta­to mi­nist­ras K. Na­vic­kas.

K. NAVICKAS (TS-LKDF). Ger­bia­mi Sei­mo na­riai, ger­bia­mos Sei­mo na­rės, pri­sta­tau Ko­o­pe­ra­ti­nių ben­dro­vių įsta­ty­mo pa­kei­ti­mus. Įsta­ty­mo pa­tai­sos bu­vo reng­tos il­gai. Dar­bo gru­pė­je tik­rai vi­si ko­o­pe­ra­ty­vai, ga­lų ga­le aso­ci­juo­tos or­ga­ni­za­ci­jos da­ly­va­vo ir net Vy­riau­sy­bės svar­s­ty­mo lai­ku dar at­si­ra­do pa­pil­do­mų pa­sta­bų, kad įsta­ty­mą to­bu­lin­tu­me. Tik­riau­siai es­mi­niai da­ly­kai, ku­rie kei­čia­mi šia­me įsta­ty­mo pro­jek­te, yra tai, kad da­bar mes tu­ri­me dvi­gu­bą pri­pa­ži­ni­mą, tu­ri­me va­di­na­muo­sius že­mės ūkio pri­pa­žin­tus ko­o­pe­ra­ty­vus, ku­rie pri­pa­žįs­ta­mi mi­nist­ro įsa­ky­mu, ir iš es­mės, mū­sų nuo­mo­ne, yra tiks­lin­giau tu­rė­ti įsta­ty­mą, kad bū­tų aiš­kes­ni kri­te­ri­jai ir veik­los reg­la­men­ta­vi­mas il­guo­ju lai­ko­tar­piu.

Tai ke­le­tas da­ly­kų, ku­rie kei­čia­si, yra nau­ji. At­si­ran­da in­ves­tuo­to­jo ter­mi­nas. Įve­da­mas, kaip mi­nė­jau, ko­o­pe­ra­ti­nės ben­dro­vės in­ves­tuo­to­jas, ne tik na­rys, ir ko­o­pe­ra­ti­nės ben­dro­vės na­riai in­ves­tuo­to­jai ga­li pa­si­rink­ti­nai ne­vyk­dy­ti apy­var­tos su ko­o­pe­ra­ti­ne ben­dro­ve, ku­riai pri­klau­so, o na­riai in­ves­tuo­to­jai ga­li tu­rė­ti ma­žiau kaip 20 % nuo vi­sų ko­o­pe­ra­ti­nės ben­dro­vės skai­čių. Ir api­brė­žia­ma šiuo­se įsta­ty­mo pa­kei­ti­muo­se, kas tai yra in­ves­tuo­to­jas, ko­kio­mis są­ly­go­mis jis vei­kia, ka­da, ko­kio­mis są­ly­go­mis yra pa­si­trau­kia­ma ir pa­na­šiai. Ta­da yra tiks­liau ir aiš­kiau api­brė­žia­ma su ben­dro­ve su­si­ju­sių as­me­nų, čia su­sie­tu­mo kri­te­ri­jai… Vėl­gi ko­o­pe­ra­ci­jos ben­dro­ji vie­šo­ji gė­ry­bė yra, kad ko­o­pe­ra­ci­ja vyk­tų pla­čiau, o ne tik su vie­nu ar tarp su­si­ju­sių as­me­nų. Ta­da, jau tru­pu­tį mi­nė­jau, aiš­kes­ni ir tiks­lin­ges­ni ko­o­pe­ra­ti­nių ben­dro­vių pri­pa­ži­ni­mo kri­te­ri­jai, kad di­des­nė da­lis ko­o­pe­ra­ti­nės ben­dro­vės gau­na­mų pa­ja­mų bū­tų iš že­mės ūkio veik­los. Ma­no­me, kad tik­rai ge­riau, kad ši­ta nuo­sta­ta ke­liau­tų į įsta­ty­mą. Ir nu­ma­ty­ti pro­por­cin­ges­ni at­si­skai­ty­mo prin­ci­pai su na­riais, pa­si­trau­kian­čiais iš ko­o­pe­ra­ti­nės ben­dro­vės veik­los. Tai to­kie es­mi­niai pa­kei­ti­mai.

Aš ma­tau, kad yra siū­ly­mas, kad pa­grin­di­nis ko­mi­te­tas bū­tų Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­tas, tai tei­kiu siū­ly­mą, kad bū­tų bal­suo­ja­ma, ir siū­lau, kad pa­grin­di­nis ko­mi­te­tas bū­tų Eko­no­mi­kos ko­mi­te­tas. Ačiū.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Pir­ma­sis klau­sia K. Ma­žei­ka. Ruo­šia­si G. Pa­luc­kas.

K. MAŽEIKA (DFVL). Ačiū, Sei­mo Pir­mi­nin­ke. Tik­rai la­bai keis­tas mi­nist­ro pas­ku­ti­nis siū­ly­mas dėl ko­mi­te­to kei­ti­mo ir tur­būt pats pro­jek­tas yra la­bai keis­tas, nes mi­nist­ras tre­jus me­tus kal­bė­jo apie ko­o­pe­ra­ci­ją, ko­kia ji yra svar­bi, kaip čia mes pa­da­ry­si­me, nu­griau­si­me kal­nus ir pa­sta­ty­si­me pi­lis. Tai vis dėl­to pa­na­šu, kad ši­tas pro­jek­tas jo­kio spren­di­mo ne­įgy­ven­di­na. Tai, mi­nist­re, gal­būt ga­li­te pa­sa­ky­ti, kiek nuo jū­sų ka­den­ci­jos dar­bo pra­džios at­si­ra­do nau­jų ko­o­pe­ra­ty­vų, bu­vo įkur­ta? Ir pri­ėmus ši­tą pro­jek­tą, jei­gu Sei­mas jam pri­tar­tų, kiek gal­būt dar pa­dau­gė­tų tų ko­o­pe­ra­ty­vų ir ko­kios tos są­ly­gos jiems pa­ge­rė­tų? Ta ko­o­pe­ra­ty­vų vei­ki­mo ap­lin­ka, gal­būt ga­li­te pa­sa­ky­ti, kad bū­tų aiš­kiau ko­le­goms ap­si­spręs­ti? Ačiū.

K. NAVICKAS (TS-LKDF). Aš da­bar at­min­ti­nai ne­pa­sa­ky­siu. Ne per se­niau­siai jū­sų frak­ci­jo­je bu­vo pa­teik­ti iš­sa­mūs skai­čiai, kaip ju­da ko­o­pe­ra­ty­vai, kiek jų at­si­ra­do, kiek nu­ny­ko. Bu­vo tei­gia­ma sub­jek­ty­viai, kad kaž­koks ma­žė­ji­mas yra di­džiu­lis. Tai, kaip ma­tė­te, nė­ra. Bet jei­gu la­bai rei­kia, tai raš­tu pa­tiks­lin­siu ši­tą in­for­ma­ci­ją, juo­lab kad ne per se­niau­siai, prieš po­rą mė­ne­sių, jūs ją vi­są ga­vo­te iš­sa­miai.

PIRMININKĖ. Klau­sia G. Pa­luc­kas, ta­čiau jo sa­lė­je ne­ma­tau. T. To­mi­li­nas, jo sa­lė­je ne­ma­tau. K. Vil­kaus­kas. Ruo­šia­si V. Ka­no­pa.

K. VILKAUSKAS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­ma Pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas mi­nist­re, pa­na­šaus po­bū­džio klau­si­mas. Mes ži­no­me, ma­to­me, kad da­bar tas ko­o­pe­ra­ti­nis ju­dė­ji­mas pas mus la­bai sil­pnai ju­da į prie­kį. Aiš­ku, Len­ki­jo­je daug ak­ty­ves­nis tas pro­ce­sas. Bet prie­žas­tys, ma­tyt, to­kios, kad di­die­ji ūki­nin­kai, val­dan­tys di­des­nes že­mes, ne­la­bai no­ri ko­o­pe­ruo­tis. Tai gal­būt rei­kė­tų nu­kreip­ti dau­giau į tuos smul­kius, ku­rie tu­ri, sa­ky­ki­me, tą svo­rio ka­te­go­ri­ją maž­daug vie­no­des­nę, ir dau­giau gal­būt ir vals­ty­bės dė­me­sio skir­ti, kad jie ak­ty­viau tai da­ry­tų. Iš tik­rų­jų su­tin­ku su ko­le­ga, kad vien įsta­ty­mo ne­pa­kan­ka – rei­kia ir mo­ty­vuo­ja­mų­jų prie­mo­nių, ir dar­bo įti­kin­ti ir pa­leng­vin­ti tą si­tu­a­ci­ją, kad jie su­si­vie­ni­ję, tie vi­du­ti­niai ar smul­kes­ni, per­spek­ty­vo­je ma­ty­tų di­des­nę nau­dą ir as­me­niš­kai, ir tam kraš­tui, ir tam re­gio­nui. Gal­būt ga­lė­tu­mė­te pa­tiks­lin­ti, kaip vy­ko prieš pa­ren­giant šį įsta­ty­mą dis­ku­si­jos su to­mis ša­li­mis, ku­rios tu­rė­tų da­ly­vau­ti šia­me pro­ce­se?

PIRMININKĖ. Lai­kas.

K. NAVICKAS (TS-LKDF). Dė­kui. Tin­ka­mas klau­si­mas. Aš kar­tu at­sa­ky­siu ir ger­bia­mam K. Ma­žei­kai. Prie­mo­nės yra skir­tin­gos. Yra vie­nas tei­si­nis reg­la­men­ta­vi­mas, ku­ris rei­ka­lin­gas, ir čia ne­bu­vo… iš pa­čių ko­o­pe­ra­ty­vų veik­los iš­va­dos iš­ei­na. Kaip sa­kiau, pa­sta­bos bu­vo reng­tos ne vien Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jos. Tai bu­vo dar­bo gru­pė ir ji vei­kė iš es­mės il­gą lai­ko­tar­pį, bet su­si­dė­jo­me tam tik­rus tiks­lus.

Kal­bant apie įsta­ty­mą, yra ke­le­tas da­ly­kų. In­ves­tuo­to­jo at­si­ra­di­mas – tas šiaip kai ku­riais at­ve­jais yra la­bai svar­bu. Da­bar ką jūs sa­ko­te, ir jūs la­bai tei­sin­gai sa­ko­te, kad ne tik įsta­ty­mas ska­ti­na ko­o­pe­ra­ci­jų stei­gi­mą­si. Tai ką mes pa­da­rė­me? Mes su­tei­kė­me pa­pil­do­mų ba­lų in­ves­ti­ci­joms į že­mės ūkio val­das. Nuo šių me­tų bus mo­ka­ma di­des­nė iš­mo­ka pie­no ūkiams, ku­rie da­ly­va­vo ko­o­pe­ra­ci­jo­je. Su­sie­to­ji pa­ra­ma. Yra pa­pil­do­mi ba­lai ko­o­pe­ra­ty­vams. Yra kai ku­rie kvie­ti­mai, jei­gu kal­ba­me apie per­dir­bi­mą ir pa­na­šiai, vėl­gi ko­o­pe­ra­ty­vai tu­ri di­des­nius pri­ori­te­tus. Vi­si šie dar­bai yra vi­siš­kai pa­da­ry­ti.

Ką mes kal­ba­me da­bar? Kal­ba­me tik apie pa­ties įsta­ty­mo kei­ti­mą. Ir dar kar­tą sa­kau – tai yra la­biau iš prak­ti­kų at­ei­nan­tis siū­ly­mas, ne po­li­ti­nis da­ly­kas, o iš prak­ti­kų, nes nė­ra la­bai aiš­ku ir daug gin­čų ky­la, kaip vyks­ta at­si­trau­ki­mas, kaip pa­ji­nin­kai, kaip pa­jai yra pa­da­li­na­mi, nes ko­o­pe­ra­ty­vas ga­li už­aug­ti ir pa­ti jo veik­la ge­ro­kai iš­aug­ti, tai vėl to pa­si­da­li­ni­mo pro­por­cin­gu­mas.

In­ves­tuo­to­jo at­si­ra­di­mas to pri­pa­žin­to ko­o­pe­ra­ty­vo. Šian­dien pri­pa­žįs­ta pa­gal kri­te­ri­jus že­mės ūkio mi­nist­ras. Ma­no su­pra­ti­mu, yra ge­riau, kai pla­čiau yra aiš­ku, kas yra pri­pa­žin­tas že­mės ūkio ko­o­pe­ra­ty­vas, kad ne­at­ei­tų į tą pa­ra­mą tas, kas iš es­mės ne­ga­lė­tų pa­tek­ti. Tai čia ben­dras sie­kis ir mes apie tai kal­ba­me. Juo­lab kad jei­gu kas nors at­si­ran­da, tai dis­ku­si­ja tam ir yra. Sei­mas yra di­džiu­lė ins­ti­tu­ci­ja, kur ga­li šiuos da­ly­kus iš­si­gry­nin­ti, nes vėl at­eis vi­sos vei­kian­čios (…). Šie du da­ly­kai, ku­rie su­lau­kia… jie yra vi­są lai­ką ša­lia. Tai, ką mes pa­da­rė­me, mes pa­da­rė­me iš sa­vo pu­sės. Da­bar kal­ba­me tik apie įsta­ty­mo da­lį.

PIRMININKĖ. Klau­sia V. Ka­no­pa. Ruo­šia­si G. Pa­luc­kas.

V. KANOPA (LSDPF). Ačiū, ger­bia­ma Pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas mi­nist­re, iš da­lies į daug ma­no no­ri­mų klau­si­mų jau ir at­sa­kė­te, bet dar yra toks siū­ly­mas – tai­ky­ti na­rių su­sie­tu­mo kri­te­ri­jų, ga­li­mai už­kar­dy­tų ko­o­pe­ra­ti­nių ben­dro­vių, tu­rin­čių di­de­lį skai­čių su­si­ju­sių as­me­nų, kū­ri­mą­si, ir to­kios ko­o­pe­ra­ti­nės ben­dro­vės ga­li ma­ni­pu­liuo­ti na­rių skai­čiu­mi. Kaip jūs ma­no­te?

K. NAVICKAS (TS-LKDF). Ma­to­te, da­bar kas yra? Įsta­ty­mas at­gal ne­ga­lio­ja. Tai vie­nas da­ly­kas. Žiū­rint į at­ei­tį, aš dar kar­tą sa­kau, yra vie­ša nau­da. Vie­ša gė­ry­bė yra ta, kai ne­si­ko­o­pe­ruo­ja su­si­ję as­me­nys tar­pu­sa­vy­je, o kai ko­o­pe­ra­ci­ja plin­ta į pla­tes­nį plo­tą. Tai čia apie tai ir yra, kad api­brė­žiant ir tiks­liai įvar­di­nant, kas yra su­sie­ti as­me­nys. To­kiais at­ve­jais su­sie­ti as­me­nys nė­ra ska­ti­na­mi, ne­bus pri­pa­žin­to ko­o­pe­ra­ty­vo da­lis, man at­ro­do, čia yra aiš­ku. Ar tai yra daug, ar ma­žai, jau yra stra­te­gi­nis po­li­ti­nis klau­si­mas su­si­tar­ti mums.

PIRMININKĖ. Klau­sia G. Pa­luc­kas. Ruo­šia­si T. To­mi­li­nas.

G. PALUCKAS (LSDPF). Ger­bia­mas mi­nist­re, iš tie­sų iš pa­reng­to įsta­ty­mo pro­jek­to ma­to­si, jog jis dau­giau orien­tuo­tas į veik­los or­ga­ni­za­vi­mo ko­o­pe­ra­ti­niu, sa­ky­kim, for­ma­tu pa­leng­vi­ni­mą, iš vi­sų, kaip ir mi­nė­jo­te, prak­ti­nių mo­ty­vų ir pa­na­šių. Bet šių ko­o­pe­ra­ti­nių ben­dra­dar­bia­vi­mo for­ma­tų pa­grin­di­nė, ma­tyt, pro­ble­ma yra men­kos eko­no­mi­nės ar ko­mer­ci­nės pa­ska­tos – ne pa­ra­mos in­stru­men­tai, bet tie­siog na­tū­ra­lios, nes gal­būt Lie­tu­vos rin­ka spe­ci­fi­nė ar, sa­ky­ki­me, ki­ti da­ly­kai. Sa­ky­ki­te, kaip ap­skri­tai jūs mo­de­liuo­ja­te po­stū­mį, ne­ži­nau, pro­cen­ti­ne da­li­mi, vie­ne­tais, kiek iš­ju­dins tą ko­o­pe­ra­vi­mą­si? Be­je, ma­tyt, Ko­o­pe­ra­ti­nių ben­dro­vių įsta­ty­mas tai­ko­mas ne tik že­mės ūkio sri­ty­je, bet ir pla­čiau. Ar ti­ki­tės, kad tu­rės efek­tą ir ki­to­se ūkio sri­ty­je, vie­šo­jo, tu­riu gal­vo­je, eko­no­mi­kos sri­ty­se? Ačiū.

K. NAVICKAS (TS-LKDF). Ge­ras klau­si­mas. Aš prie­mo­nes jau iš­var­di­jau, pa­kar­to­siu dar kar­tą. Taip, tai ne įsta­ty­mas, ne vien įsta­ty­mas ska­ti­na steig­tis ko­o­pe­ra­ty­vus, tai mes tas prie­mo­nes esa­me pa­da­rę, kas pri­klau­so nuo mū­sų dėl pa­pil­do­mų… aš tie­siog kar­to­ju, at­si­pra­šau, nes jū­sų ne­bu­vo, tai dėl pa­pil­do­mų ba­lų, dėl to, kad pie­no ga­min­to­jai, pa­vyz­džiui, ko­o­pe­ruo­ti, tie, ku­rie per ko­o­pe­ra­ci­ją gau­na pa­pil­do­mą su­sie­tą iš­mo­ką, ir daug ska­ti­nan­čių in­stru­men­tų yra že­mės ūkio da­ly­je. Ir čia na­tū­ra­lu, jis pir­miau­sia orien­tuo­ja­si į že­mės ūkį, ką jūs sa­ko­te, čia eko­no­mi­ka ir že­mės ūkis. Ir vėl­gi, kai mes kal­ba­me apie šiuos da­ly­kus – per pri­pa­žin­tą že­mės ūkio ko­o­pe­ra­ty­vą, jis ir iš­si­ski­ria iš ki­tų ko­o­pe­ra­ty­vų, nes yra že­mės ūkio ko­o­pe­ra­ty­vas. Ir šian­die­ną tuos ko­o­pe­ra­ty­vus… ši­tie ko­o­pe­ra­ty­vai yra pri­pa­žįs­ta­mi mi­nist­ro įsa­ky­mu. Ma­no su­pra­ti­mu, kai iš­ei­na į pla­tes­nį ir aiš­kes­nį reg­la­men­ta­vi­mą per įsta­ty­mą, tai yra tva­riau. Tu su­da­rei tam tik­ras są­ly­gas. Iš es­mės čia įsta­ty­mas, kaip ko­o­pe­ra­ty­vams veik­ti, yra ne šios die­nos, nė­ra nau­jas, ir čia mes nie­ko nau­jo ne­iš­ra­si­me. Tai jei­gu kaž­kam… Jei­gu at­si­ran­da prie­lai­dos, jei­gu at­si­ran­da ar­gu­men­tai, kaip pa­leng­vin­ti ko­o­pe­ra­ci­jos veik­lą, tai to­kia įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo es­mė ir yra.

PIRMININKĖ. Klau­sia T. To­mi­li­nas.

T. TOMILINAS (DFVL). Ger­bia­mas mi­nist­re, jūs pa­lie­čia­te su­si­ju­sių as­me­nų te­mą, bet to­je sri­ty­je, ku­ri ap­ima la­bai ne­di­de­lę že­mės ūkio da­lį. Bet ar jums pa­kan­ka drą­sos ten, kur yra es­mi­nės iš­lai­dos, es­mi­nės pa­ja­mos, es­mi­nės mi­li­jo­ni­nės iš­mo­kos, spręs­ti su­si­ju­sių as­me­nų klau­si­mą? Ko­dėl jūs to ne­da­ro­te? Ten di­džio­ji pro­ble­ma, kai žmo­nės, di­de­lių kon­cer­nų va­do­vai, gau­na eu­ro­pi­nę pa­ra­mą per su­si­ju­sius as­me­nis, per įmo­nes, ku­rias stei­gia. Tai ar už­tek­tų drą­sos čia ką nors pa­da­ry­ti? Toks jaus­mas, kad ban­do­te kal­bė­ti apie su­si­ju­sius as­me­nis ko­o­pe­ra­ty­vuo­se, net tur­būt ga­li­te ne­ty­čia ir pa­kenk­ti ko­kiems nors smul­kiems ko­o­pe­ra­ty­vams kur­tis, o ten, kur ky­šo di­de­lės au­sys, tai vis dėl­to drą­sos mums var­gu ar už­ten­ka. Tai koks jū­sų pla­nas, ar ką nors da­ry­si­te šio­je sri­ty­je?

K. NAVICKAS (TS-LKDF). Ban­dau nu­spė­ti jū­sų po­teks­tę, kal­ba­te apie tie­sio­gi­nį iš­mo­kų ri­bo­ji­mą ir va­di­na­mą­jį, žar­go­nu pa­sa­ky­siu, nu­ke­pi­ni­mą, su­ma­ži­ni­mą, per su­si­ju­sių as­me­nų priz­mę. Toks su­pra­ti­mas bu­vo, bu­vo toks įsta­ty­mo pa­kei­ti­mas pa­teik­tas šios ka­den­ci­jos Sei­mo pra­džio­je. Mes ga­vo­me iš Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos la­bai aiš­kų at­sa­ky­mą, kad su­sie­tu­mo kri­te­ri­jaus ne­ga­li tai­ky­ti taip, kaip mes įsi­vaiz­duo­ja­me, tu­riu min­ty­je tie­sio­gi­nes iš­mo­kas. Tie­sio­gi­nes iš­mo­kas tu­ri gau­ti, ne­svar­bu, nuo pri­klau­so­my­bės, pa­gal plo­tą kiek­vie­nas ūki­nin­kas, ku­ris yra įre­gist­ra­vęs ūkį, jis pri­va­lo gau­ti vie­no­das iš­mokas. O lu­bos va­di­na­mo­sios tie­sio­gi­nių iš­mo­kų ir da­bar yra įdė­tos, tai­ko­mos.

PIRMININKĖ. Ačiū. Klaus­ti lai­kas bai­gė­si. Mo­ty­vai dėl pro­jek­to. K. Ma­žei­ka kal­ba prieš.

K. MAŽEIKA (DFVL). Ačiū, Sei­mo Pir­mi­nin­ke. Iš tie­sų la­bai keis­tas pro­jek­tas, ir pa­kar­to­siu, jei­gu iš tie­sų no­ri­ma spręs­ti ko­o­pe­ra­ci­jos pro­ble­mas ir kal­bė­ti, ką mi­nist­ras sa­ko, jam yra sun­ku, kas yra pri­pa­žin­ti, kas yra ne­pri­pa­žin­ti ko­o­pe­ra­ty­vai. Gal tie­siog rei­kė­tų įsta­ty­me pa­tai­sy­ti api­brė­ži­mą ir są­vo­kas su­tiks­lin­ti, ir rei­ka­la­vi­mus gal­būt pa­da­ry­ti vie­no­dus, nes da­bar po mi­nist­ro pa­reiš­ki­mo, kad šį klau­si­mą tu­rė­tų svars­ty­ti ne Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­tas, o ku­ris nors ki­tas pa­lan­kes­nis, lyg ir per­ša­si to­kia min­tis, kad kai ku­rie mi­nist­rai gal­būt ir­gi yra pri­pa­žin­ti ir ne­pri­pa­žin­ti, šiuo at­ve­ju žem­dir­bių ne­pri­pa­žįs­ta­mas mi­nist­ras ban­do kaž­kaip pa­dė­ti siau­rai in­te­re­sų gru­pei su­si­tvar­ky­ti tam tik­rus rei­ka­lus.

Tik­rai, ko­le­gos, kvie­čiu ši­tuo klau­si­mu pa­si­sa­ky­ti su­si­lai­kant ar­ba bal­suo­jant prieš, nes tik­rai nė­ra spren­džia­ma ko­o­pe­ra­ci­jos pro­ble­ma. Tuo la­biau kad tais klau­si­mais, apie ku­riuos mi­nist­ras kal­bė­jo ka­den­ci­jos pra­džio­je, lyg ir apie ma­žų ūkių ko­o­pe­ra­ci­ją, apie ska­ti­ni­mą ko­o­pe­ruo­tis, čia vi­siš­kai nie­ko nė­ra. Čia yra kal­ba­ma tik apie jau vei­kian­čius di­džiuo­sius ko­o­pe­ra­ty­vus, ku­rie tur­būt sa­vo įta­kos sri­ty­je ban­do pa­ge­rin­ti sau gy­ve­ni­mo są­ly­gas. Ma­nau, kad tai tik­rai nė­ra spren­di­mas, ku­rio lau­kia Sei­mas ir vi­sa žem­dir­bių ben­druo­me­nė. To­dėl tik­rai kvie­čiu bal­suo­ti prieš ar­ba su­si­lai­ky­ti. Ačiū.

PIRMININKĖ. Mo­ty­vai iš­sa­ky­ti. Ap­si­sprę­si­me jau ne­tru­kus bal­suo­da­mi.

 

11.11 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo 2003 m. lap­kri­čio 18 d. nu­ta­ri­mo Nr. IX-1827 „Dėl Mo­te­rų ir vy­rų ly­gių ga­li­my­bių kon­tro­lie­riaus tar­ny­bos pa­va­di­ni­mo pa­kei­ti­mo ir Ly­gių ga­li­my­bių kon­tro­lie­riaus tar­ny­bos nuo­sta­tų pa­tvir­ti­ni­mo“ pa­kei­ti­mo“ pro­jek­tas Nr. XIVP-3121 (pa­tei­ki­mas)

 

Da­bar no­rė­čiau į tri­bū­ną pa­kvies­ti T. V. Ras­ke­vi­čių. Jis pri­sta­tys re­zer­vi­nį 2 klau­si­mą – Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo 2003 m. lap­kri­čio 18 d. nu­ta­ri­mo „Dėl Mo­te­rų ir vy­rų ly­gių ga­li­my­bių kon­tro­lie­riaus tar­ny­bos pa­va­di­ni­mo pa­kei­ti­mo ir Ly­gių ga­li­my­bių kon­tro­lie­riaus tar­ny­bos nuo­sta­tų pa­tvir­ti­ni­mo“ pa­kei­ti­mo“ pro­jek­tą Nr. XIVP-3121. Pra­šau.

T. V. RASKEVIČIUS (LF). Ger­bia­mi Sei­mo na­riai ir na­rės, šiuo Sei­mo nu­ta­ri­mo pro­jek­tu yra sie­kia­ma pa­keis­ti Lie­tu­vos Res­pub­li­kos ly­gių ga­li­my­bių kon­tro­lie­riaus tar­ny­bos nuo­sta­tus ir iš­dės­ty­ti juos nau­ja re­dak­ci­ja. Šiuo me­tu ga­lio­jan­ti tar­ny­bos nuo­sta­tų re­dak­ci­ja bu­vo pri­im­ta 2003 me­tais ir nuo to lai­ko ne­keis­ta, tai yra nuo pat Ly­gių ga­li­my­bių kon­tro­lie­riaus tar­ny­bos įstei­gi­mo. Nors pats Ly­gių ga­li­my­bių įsta­ty­mas bu­vo kei­čia­mas per tą lai­ko­tar­pį 13 kar­tų, tar­ny­bai pa­ves­tos pa­pil­do­mos funk­ci­jos ne­disk­ri­mi­na­vi­mo ir ly­gių ga­li­my­bių už­tik­ri­ni­mo sri­ty­je tuo­se nuo­sta­tuo­se neat­si­spin­di, tad Sei­mo nu­ta­ri­mu šią si­tu­a­ci­ją ir sie­kia­ma iš­tai­sy­ti.

Nau­ja tar­ny­bos nuo­sta­tų re­dak­ci­ja ap­ima to­kias sri­tis kaip ben­drą­sias nuo­sta­tas, Ly­gių ga­li­my­bių kon­tro­lie­riaus tar­ny­bos už­da­vi­nius ir funk­ci­jas, Ly­gių ga­li­my­bių kon­tro­lie­riaus tar­ny­bos tei­ses, Ly­gių ga­li­my­bių kon­tro­lie­riaus tar­ny­bos dar­bo or­ga­ni­za­vi­mą, Ly­gių ga­li­my­bių kon­tro­lie­riaus tar­ny­bos fi­nan­si­nės veik­los kon­tro­lę ir vi­daus au­di­tą bei bai­gia­mą­sias nuo­sta­tas.

Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­tas dėl Sei­mo nu­ta­ri­mo pro­jek­to pa­tei­kė pen­kias re­dak­ci­nio ir tei­sė­kū­ros tech­ni­kos po­bū­džio pa­sta­bas, dėl ku­rių, ma­nau, di­des­nių prieš­ta­ra­vi­mų, svars­tant nu­ta­ri­mo pro­jek­tą Sei­mo pa­grin­di­nia­me ko­mi­te­te, ne­kils. Pra­šau jū­sų pa­lai­ky­ti nu­ta­ri­mo pro­jek­tą ir pri­tar­ti jo to­les­niam svars­ty­mui.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Jū­sų no­rė­tų pa­klaus­ti da­bar jau tik vie­nas Sei­mo na­rys. Klau­sia S. Tu­mė­nas. Pra­šau.

S. TUMĖNAS (LVŽSF). Ačiū, ko­mi­te­to pir­mi­nin­ke, už pri­sta­ty­mą. Jūs čia vis mi­ni­te 2003 me­tų įsta­ty­mą ir nu­ta­ri­mus. Vis tik­tai kas pa­ska­ti­no tas pa­tai­sas da­ry­ti? Čia bu­vo mo­te­rų ir vy­rų ly­gių ga­li­my­bių, taip? Ar tai, kad kai kam at­ro­do, kad at­si­ra­do nau­jų ly­čių, kad ne­be­lie­ka tų žo­džių „mo­te­rų“ ir „vy­rų“, ar čia yra ko­kia nors dar ki­ta prie­žas­tis?

T. V. RASKEVIČIUS (LF). Ačiū. Dė­ko­ju už jū­sų klau­si­mą. Lie­tu­vos Res­pub­li­kos ly­gių ga­li­my­bių įsta­ty­mą ir Lie­tu­vos Res­pub­li­kos mo­te­rų ir vy­rų ly­gių ga­li­my­bių įsta­ty­mą įgy­ven­di­na Ly­gių ga­li­my­bių kon­tro­lie­riaus tar­ny­ba. Pa­grin­di­nė prie­žas­tis, ko­dėl rei­kia pa­reng­ti nau­ją nuo­sta­tų re­dak­ci­ją, yra ta, kad da­bar­ti­nė re­dak­ci­ja pri­im­ta 2003 me­tais, nuo to lai­ko Ly­gių ga­li­my­bių įsta­ty­mas tai­sy­tas 13 kar­tų ir tar­ny­bai su­teik­tos funk­ci­jos ir įga­lio­ji­mai nuo­sta­tuo­se šian­dien neat­si­spin­di.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Dau­giau klau­sian­čių nė­ra. Dėl mo­ty­vų taip pat nie­kas ne­už­si­ra­šė. Ap­si­sprę­si­me bal­suo­da­mi jau vi­sai ne­tru­kus.

 

11.15 val.

Al­ter­na­ty­vių­jų de­ga­lų įsta­ty­mo Nr. XIV-196 16 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo projek­tas Nr. XIVP-3381 (pa­tei­ki­mas)

 

Ka­dan­gi dar tu­ri­me šiek tiek li­ku­sio lai­ko iki bal­sa­vi­mo in­ter­va­lo pra­džios, no­rė­čiau pa­kvies­ti A. Kup­čins­ką, kad pri­sta­ty­tų 2-10 klau­si­mą – Al­ter­na­ty­vių­jų de­ga­lų įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą Nr. XIVP-3381. Pra­šau.

A. KUPČINSKAS (TS-LKDF). Ger­bia­ma Pir­mi­nin­ke, ger­bia­mi ko­le­gos, no­riu jums pri­sta­ty­ti Al­ter­na­ty­vių­jų de­ga­lų įsta­ty­mo pro­jek­tą. Es­mė yra no­ras su­vie­no­din­ti tvar­ką, kad ji­nai bū­tų iden­tiš­ka Eu­ro­pos Są­jun­gos di­rek­ty­vos 27 straips­nio 1 da­ly­je nu­ma­ty­tai tvar­kai, tai yra kad bio­de­ga­lų kie­kis naf­tos pro­duk­tuo­se, iš­kas­ti­nia­me ku­re bū­tų ana­lo­giš­kas kaip ir ki­to­se Eu­ro­pos Są­jun­gos vals­ty­bė­se. Da­bar mes tu­ri­me si­tu­a­ci­ją, kad Eu­ro­pos di­rek­ty­va nu­ma­to di­des­nes bio­de­ga­lų nor­mas, ne­gu nu­sta­ty­ta mū­sų įsta­ty­mo 16 straips­ny­je. Tad kar­tu su ko­le­go­mis, ku­rie pa­si­ra­šė ir yra ben­dra­au­to­riai, laips­niš­kai siū­ly­tu­me, kad bū­tų di­di­na­ma ir iki 2030 me­tų pa­siek­tų ne ma­žiau kaip 16,8 %. Tai nu­ma­to Eu­ro­pos Są­jun­gos di­rek­ty­va. Žiū­rint nuo 2022 me­tų, Lie­tu­vo­je ga­li­mai bio­ku­ro (at­si­pra­šau, ne­bu­vo), bio­de­ga­lų da­lis pa­ty­rė nuos­to­lio maž­daug už 390–550 te­ra­džau­lių ener­ge­ti­nės ver­tės, bio­de­ga­lų, tiek ga­li­mai mū­sų ūki­nin­kai, ki­ti, ga­mi­nan­tys ža­li­ą­ją ener­gi­ją, ir me­džia­gos ga­li­mai ne­bu­vo įmai­šy­ta į naf­tos pro­duk­tus. Tai toks yra pa­siū­ly­mas. Ly­gi­na­mą­jį va­rian­tą jūs taip pat ma­to­te. Jei­gu bū­tų no­ro pa­klaus­ti, pra­šau, aš at­sa­ky­siu į klau­si­mus.

PIRMININKĖ. Jū­sų no­rė­tų pa­klaus­ti aš­tuo­ni Sei­mo na­riai. Pir­ma­sis klau­sia A. Ged­vi­las. Ruo­šia­si A. Skar­džius. A. Ged­vi­lo nė­ra, A. Skar­džius yra. Ruo­šia­si E. Pu­pi­nis.

A. SKARDŽIUS (MSNG). Ačiū, ger­bia­mo­ji Pir­mi­nin­ke. Ger­bia­ma­sis pra­ne­šė­jau, aš no­rė­jau jū­sų pa­klaus­ti, ko­kie vis dėl­to bū­tų jū­sų siū­ly­mų, pa­kei­ti­mų kaš­tai? Ko­kia tai fi­nan­si­nė na­š­ta bū­tų? Ačiū.

A. KUPČINSKAS (TS-LKDF). Ger­bia­mas ko­le­ga, pa­si­žiū­rė­ki­me, lat­viai tie­sio­giai pri­tai­kė di­rek­ty­vą ir nau­do­ja­si tuo. Lat­vi­jo­je de­ga­lų kai­nos ne­pa­ki­lo – kaip tik iš­lo­šė vie­ti­niai ūki­nin­kai, vie­ti­niai ga­min­to­jai, ku­rie ski­ria dė­me­sio ir ža­lia­jai ener­ge­ti­kai. De­ja, pas mus, ne­ži­nau, ko­dėl, bet anks­tes­niais me­tais bu­vo nu­sta­ty­tos žen­kliai ma­žes­nės nor­mos. Dėl to mes ma­to­me, kad vis dėl­to ši­to­je si­tu­a­ci­jo­je iš­lo­šia iš­kas­ti­nio ku­ro, ga­li­ma sa­ky­ti, ga­min­to­jai, naf­ti­nin­kai, nes bū­tent į tuos de­ga­lus ne­įmai­šo­ma ati­tin­ka­ma da­lis, ku­ri nu­ma­ty­ta Eu­ro­pos Są­jun­gos di­rek­ty­vo­je.

PIRMININKĖ. Klau­sia E. Pu­pi­nis. Ruo­šia­si V. Se­meš­ka.

E. PUPINIS (TS-LKDF). Ačiū. Iš tie­sų, tur­būt svar­bu šiek tiek gal­būt pa­di­din­ti bio­de­ga­lų kon­cen­tra­ci­ją, nes tur­būt link to ir ei­na­me. No­rė­čiau pa­klaus­ti: iš tik­rų­jų, ar ne per daug su­dė­tin­ga bus įver­tin­ti te­ra­džau­liais, kai… Ar bus koks nors tiks­les­nis va­rian­tas, ar tam tik­ra pa­im­ta ša­ku­tė? Šiuo at­ve­ju, kai ne­aiš­kiais vie­ne­tais… Aš su­pran­tu, ver­ti­nant lit­rais, ko­kiu san­ty­kiu, tai vis­kas aiš­ku, bet da­bar ver­ti­nant ar ne­rei­kės per daug tų ty­ri­mų? Jau čia bu­vo klau­si­mas dėl to, ar kaš­tai ne­pa­di­dės. Ar tai bus la­bai tiks­lus ver­ti­ni­mas, ar iš tik­rų­jų vis tiek ko­kia nors for­ma bus įver­tin­tos tam tik­ros ri­bos tarp tų te­ra­džau­lių, tam tik­ros ša­ku­tės? Vėl­gi, tarp to ga­li­ma pa­slėp­ti tur­būt daug pi­ni­gų, ka­dan­gi vėl bus su­per­ka­ma, taip su­pran­tu, ne pa­gal kie­kius mai­šymas, o pa­gal ener­ge­ti­nę ver­tę. Šiuo at­ve­ju vi­sa­da, kai ne­aiš­ku­mų at­si­ran­da, at­si­ran­da ga­li­my­bė…

PIRMININKĖ. Lai­kas!

E. PUPINIS (TS-LKDF). …kaip nors pa­si­slėp­ti tarp tų te­ra­džau­lių ir gal­būt ne­tei­sin­gai fi­nan­suo­ti tą sis­te­mą. Ačiū.

A. KUPČINSKAS (TS-LKDF). Ačiū, ger­bia­mas ko­le­ga. Iš tie­sų, kai skai­čiuo­ja­ma ben­dra ener­ge­ti­nė ver­tė, ji­nai skai­čiuo­ja­ma ne lit­rais – ji­nai skai­čiuo­ja­ma vis dėl­to ener­gi­ja. Šiuo at­ve­ju, no­ri ne­no­ri, bet tie skai­čiai yra pa­teik­ti bū­tent džau­liais. Jei­gu mes skai­čiuo­tu­me lit­rais, aiš­ku, ga­li­ma iš da­lies ir pa­vers­ti, bet tai, kas mū­sų siū­ly­muo­se su ko­le­go­mis yra, vis dėl­to yra ir per­ei­na­ma­sis pe­ri­odas. Ne­siū­lo­ma iš kar­to bio­de­ga­lus mai­šy­ti nuo 6,6 % iki 16,8 %. Nu­ma­to­mas bent še­še­rių me­tų lai­ko­tar­pis, ku­ris leis­tų, kaip jūs sa­ko­te, to­mis ša­ku­tė­mis, kad ne iš kar­to bū­tų pa­sie­kia­ma ta ver­tė. Aš ma­nau, kad iš tie­sų tas per­ei­na­ma­sis lai­ko­tar­pis tu­rė­tų bū­ti. Sa­kau, ko­le­gos Lat­vi­jo­je jau tai pa­da­rė ir pa­čios kai­nos, de­ga­lų kai­nos ne­pa­au­go.

PIRMININKĖ. Klau­sia V. Se­meš­ka. Ruo­šia­si A. Ged­vi­las.

V. SEMEŠKA (TS-LKDF). Dė­ko­ju, Sei­mo Pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas An­driau, pal­mių alie­jų im­por­tuo­ti lyg esa­me už­drau­dę, ma­tyt, jūs ir­gi do­mė­jo­tės ši­ta te­ma ir grei­čiau­siai rap­sų alie­jus bū­tų pi­la­mas. Ky­la lo­giš­kas klau­si­mas. Juk Lie­tu­va im­por­tuo­ja ga­na daug rap­sų alie­jaus, pa­ti tiek ne­už­au­gi­na. Tai klau­si­mas: iš kur mes tą rap­sų alie­jų pil­si­me į mū­sų ba­kus ar­ba į ku­rą pri­mai­šy­si­me? Ar tai tei­gia­mai at­si­lieps mū­sų eko­no­mi­kai?

A. KUPČINSKAS (TS-LKDF). Ačiū, ger­bia­mas Vi­liau. Aš no­riu pa­sa­ky­ti, at­si­me­nu, kai Sei­mas 2021 me­tais, 2022 me­tais pri­ėmė tą pa­ska­ti­na­mą­jį įsta­ty­mą, jau net tas mi­ni­ma­lias nor­mas nu­ma­tė, nors Eu­ro­pos di­rek­ty­vos kal­ba apie kur kas di­des­nes. Aš at­si­me­nu, kad mū­sų lau­kai tik­rai la­bai su­gel­to­na­vo, tik­rai ma­tė­me pro­ver­žį, ūki­nin­kai, au­gin­to­jai tik­rai sky­rė daug dė­me­sio, nes ma­tė per­spek­ty­vą. Pas­kui, kai tos nor­mos nu­si­sto­vė­jo, ma­tė­me, kad tų lau­kų skai­čius ne­di­dė­jo. Bet jei­gu, sa­ky­ki­me, bū­tų pri­im­tas tas per­ei­na­ma­sis pe­ri­odas ir ati­tik­tų Eu­ro­pos di­rek­ty­vą, ga­li­mai Lie­tu­vo­je taip pat bū­tų su­si­do­mė­ji­mas ir iš­aug­tų tų pa­čių rap­sų ga­my­ba ir au­gi­ni­mas.

PIRMININKĖ. Klau­sia A. Ged­vi­las. Ruo­šia­si L. Girs­kie­nė.

A. GEDVILAS (MSNG). Ger­bia­mas pra­ne­šė­jau, įver­ti­nant tai, kad „Ig­ni­tis“ jau sėk­min­gai pre­kiau­ja DAEI vie­ne­tais iš at­si­nau­ji­nan­čių ener­gi­jos iš­tek­lių ir kad kai ku­rie iš Vy­riau­sy­bės tu­ri „Ig­ni­čio“ ak­ci­jų, ar tai nė­ra da­ro­ma „Ig­ni­čiui“ plat­for­ma, pri­si­den­giant Eu­ro­pos Są­jun­ga ir taip ban­dant su­da­ry­ti dar ge­res­nes są­ly­gas pa­si­pel­ny­ti? Be to, jūs įsi­vaiz­duo­ja­te, kaip au­to­mo­bi­liai va­žiuos, sa­ky­ki­me, su to­kiais pro­cen­tais bio­de­ga­lų? No­rė­čiau jū­sų at­sa­ky­mo, ar nė­ra vi­sa tai da­ro­ma dėl „Ig­ni­čio“?

A. KUPČINSKAS (TS-LKDF). Ačiū, ger­bia­mas ko­le­ga, už klau­si­mą. Aš ne­ma­nau, kad Eu­ro­pos di­rek­ty­vos for­muo­ja­mos pa­gal „Ig­ni­tį“ ar ki­tą kom­pa­ni­ją. Aš ma­nau, tai ga­lio­ja vi­so­se Eu­ro­pos Są­jun­gos vals­ty­bė­se, o mes šiuo at­ve­ju šiek tiek at­si­lie­ka­me. To­dėl siū­lo­me, kad tos di­rek­ty­vos nuo­sta­tos bū­tų per­kel­tos į Al­ter­na­ty­vių­jų de­ga­lų įsta­ty­mo pro­jek­tą. Sa­ky­ki­me, kas kiek tų ak­ci­jų tu­ri, tai aš ga­liu de­kla­ruo­ti, kad tik­rai ne­tu­riu. Tik­rai ne­tu­riu tiks­lo kaž­ką čia ska­tin­ti.

PIRMININKĖ. Klau­sia L. Girs­kie­nė. Ruo­šia­si I. Ka­čins­kai­tė-Ur­bo­nie­nė.

L. GIRSKIENĖ (LVŽSF). La­ba die­na. No­riu jū­sų pa­klaus­ti. Kaip mes at­ro­dy­si­me, jei­gu bus pri­im­ti šie pa­kei­ti­mai, Eu­ro­pos Są­jun­gos kon­teks­te, ben­drai žvel­giant į ki­tas Eu­ro­pos Są­jun­gos ša­lis? Ar mes vėl bėg­si­me prie­ky­je? Gal ga­li­te pa­var­din­ti bent jau ke­le­tą ša­lių, kaip jos įgy­ven­di­na di­rek­ty­vos nuo­sta­tas?

A. KUPČINSKAS (TS-LKDF). Ačiū, ger­bia­ma Li­gi­ta. Aš tik no­riu… Jau pa­mi­nė­jau tą at­ve­jį, kad lat­viai tie­sio­giai įgy­ven­di­no ir iš kar­to per­ėjo prie tų di­rek­ty­vos nor­mų. Kal­bant apie ki­tas vals­ty­bes, man rei­kė­tų pa­pra­šy­ti Tei­sės de­par­ta­men­to, tiks­liau, Ty­ri­mų sky­riaus už­sa­ky­ti ty­ri­mą, kad ga­lė­tu­me pa­ma­ty­ti ben­drą pa­veiks­lą. Bet jei­gu di­rek­ty­va ga­lio­ja vi­so­je Eu­ro­pos Są­jun­go­je, tai, aiš­ku, po tru­pu­tį ša­lys, vals­ty­bės tas di­rek­ty­vas įgy­ven­di­na. Kiek do­mė­jau­si, mes ne­sa­me ly­de­riai, mū­sų kaip tik vie­nas iš ma­žiau­sių pro­cen­tų, ga­li­ma sa­ky­ti, mi­ni­ma­lus pro­cen­tas bio­de­ga­lų nu­sta­ty­tas ta­me ben­dra­me iš­kas­ti­nio ku­ro kie­ky­je.

PIRMININKĖ. Klau­sia I. Ka­čins­kai­tė-Ur­bo­nie­nė. Ruo­šia­si K. Ma­siu­lis.

I. KAČINSKAITĖ-URBONIENĖ (DPF). Dė­ko­ju, Sei­mo Pir­mi­nin­ke. No­riu pa­si­tei­rau­ti pra­ne­šė­jo, ko­dėl tuo me­tu, kai bu­vo per­ke­lia­ma di­rek­ty­va, ši nuo­sta­ta ne­bu­vo tie­sio­giai ar pre­li­mi­na­riai per­kel­ta? Ko­kios prie­žas­tys tai lė­mė? Ko­kie ar­gu­men­tai tuo me­tu lė­mė? Ar tie­siog tai ne­bu­vo pa­ste­bė­ta, žiop­lu­mo ar ko­kia nors ki­ta klai­da? Ar vis dėl­to bu­vo ar­gu­men­tų? Tai čia vie­nas klau­si­mas.

Ki­tas da­ly­kas. Gal ga­lė­tu­mė­te pa­sa­ky­ti apie kon­tro­lės me­cha­niz­mą, ku­ris bus įtvir­tin­tas, dėl tų ener­gi­jos kie­kių ir dy­džių vie­na­me lit­re, tur­būt taip rei­kė­tų sa­ky­ti. Kaip bus kon­tro­liuo­ja­ma, kad tik­ro­vė ati­tik­tų tei­sės ak­tus?

A. KUPČINSKAS (TS-LKDF). Ačiū, ger­bia­ma ko­le­ge. Tuo­se is­to­ri­niuo­se, ar­che­o­lo­gi­niuo­se, po­li­ti­niuo­se ty­ri­nė­ji­muo­se ne­da­ly­va­vau, tai ne­ži­nau, ko­kie ar­gu­men­tai lė­mė tą mi­ni­ma­lią ri­bą. Ma­tyt, bu­vo pa­si­ten­kin­ta mi­ni­ma­lia ri­ba ir per daug ne­si­rū­pin­ta apie to­les­nę at­ei­tį. Pri­min­siu, kad anks­čiau iš­vis ne­bu­vo to bio­de­ga­lų kie­kio iš­kas­ti­nia­me ku­re. Ma­tyt, bu­vo, kaip sa­ky­ti, ge­riau vie­nas žings­ne­lis į prie­kį, ei­na­ma į prie­kį, bet da­bar jau po tre­jų me­tų mes ma­to­me, kad iš tie­sų rin­ka yra pa­si­ren­gu­si ga­min­ti dau­giau ir to pa­ties rap­sų alie­jaus, ir vi­sa ki­ta. Aš siū­lau, kad vis dėl­to nu­ma­ty­tu­me to­les­nį per­ei­na­mą­jį lai­ko­tar­pį – iki 2030 me­tų ir per­kel­tu­me ati­tin­ka­mai vi­są di­rek­ty­vą iki mak­si­mu­mo – iki 16,8 pro­cen­ti­nio punk­to.

PIRMININKĖ. Klau­sia K. Ma­siu­lis.

K. MASIULIS (TS-LKDF). Ačiū. Toks klau­si­mas. Aš su­pran­tu po­rei­kį ža­lin­ti de­ga­lus, bet ar yra, ką rei­kė­tų pa­da­ry­ti, kad Lie­tu­va ir eko­no­miš­kai iš to lai­mė­tų? Jūs sa­ko­te, žings­nis po žings­nio tai bus da­ro­ma. Iš­eis taip, kad mes kaž­kam pa­de­da­me – kaž­ko­kios ša­lies ūki­nin­kams ga­min­ti kaž­ko­kius mi­ši­nius, ku­rie bus įpi­la­mi į mū­sų de­ga­lus, ten alie­jai. Ką rei­kė­tų pa­da­ry­ti, kad čia Lie­tu­va iš to, Lie­tu­vos ūki­nin­kai ar dar kas nors lai­mė­tų?

A. KUPČINSKAS (TS-LKDF). Ačiū, ger­bia­mas Kęs­tu­ti. Iš tie­sų mes ži­no­me, kad vie­na suo­miš­ka kom­pa­ni­ja lyg ir nau­do­ja­si ki­tos ša­lies ūki­nin­kų ar ga­min­to­jų pro­duk­ci­ja. Iš da­lies jūs tei­sus, bet mes vei­kia­me lo­ka­lio­je Eu­ro­pos rin­ko­je ir mes ne­pri­ver­si­me bū­ti­nai Lie­tu­vos ūki­nin­kų rap­sus nau­do­ti, pirk­ti juos. Šiuo at­ve­ju pri­ėmę įsta­ty­mo pro­jek­tą, aš ma­nau, duo­si­me žen­klą rin­kai, kad vis dėl­to po­rei­kis bus di­des­nis, ma­nau, kad no­ri ne­no­ri, bet rin­kos da­ly­viai tai įver­tins ir da­ly­vaus. Čia tur­būt ga­li­ma pa­sa­ky­ti, kad bus pa­na­šiai kaip su sid­ru, kai kaž­ka­da prieš po­rą me­tų pri­ėmė­me, kad ne­rei­kia spe­cia­lių la­bo­ra­to­ri­jų, o ma­to­me, kad Lie­tu­vos lau­kuo­se dau­giau obuo­lių už­de­rė­jo, ma­to­mos tos pir­mos ini­cia­ty­vos ne tik Lat­vi­jo­je.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Lai­kas klaus­ti bai­gė­si. Dėl mo­ty­vų ne­už­si­ra­šė nie­kas.

Jau pra­si­dė­jo bal­sa­vi­mo in­ter­va­las. Tai­gi ap­si­spręs­ki­me bal­suo­da­mi dėl 2-10 klau­si­mo – Al­ter­na­ty­vių­jų de­ga­lų įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­to Nr. XIVP-3381, ku­ris ką tik bu­vo pri­sta­ty­tas.

Bal­sa­vo 121: už – 90, prieš – 4, su­si­lai­kė 27. Po pa­tei­ki­mo pri­tar­ta. Siū­lo­mas pa­grin­di­nis ko­mi­te­tas – Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­tas. Siū­lo­ma svars­ty­ti ba­lan­džio 25 die­ną. L. Sa­vic­kas, pra­šom.

L. SAVICKAS (DFVL). Ačiū, ger­bia­ma Sei­mo Pir­mi­nin­ke. Siū­ly­čiau kaip pa­grin­di­nį Eko­no­mi­kos ko­mi­te­tą.

PIRMININKĖ. Bal­suo­ki­me al­ter­na­ty­viai. Kas už Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­tą, bal­suo­ja už, kas už Eko­no­mi­kos ko­mi­te­tą, bal­suo­ja prieš. Bal­suo­ki­me.

Bal­sa­vo 126: už – 54, prieš – 72. Eko­no­mi­kos ko­mi­te­tas kaip pa­grin­di­nis. Ar Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­tas no­rė­tų bū­ti kaip pa­pil­do­mas? Taip. Ar ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti, kad Eko­no­mi­kos ko­mi­te­tas kaip pa­grin­di­nis, Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­tas kaip pa­pil­do­mas ir svars­to­me ba­lan­džio 25 d.? Ačiū, pri­tar­ta.

 

11.29 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Kraš­to ap­sau­gos sis­te­mos stip­ri­ni­mo ir plėt­ros pro­gra­mos patvir­ti­ni­mo“ pro­jek­tas Nr. XIVP-3203(2) (svars­ty­mo tę­si­nys)

 

Da­bar grįž­ta­me į pa­čią dar­bo­tvarkės pra­džią. 1-2 klau­si­mas – Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Kraš­to ap­sau­gos sis­te­mos stip­ri­ni­mo ir plėt­ros pro­gra­mos pa­tvir­ti­ni­mo“ pro­jek­tas Nr. XIVP-3203(2). Bal­suo­ja­me. Kas pri­ta­ria­te, bal­suo­ja­te už, kas ma­no­te ki­taip, bal­suo­ja­te ki­taip.

Bal­sa­vo 125: už – 120, prieš ne­bu­vo, su­si­lai­kė 5. Po svars­ty­mo pri­tar­ta.

 

11.30 val.

Bau­džia­mo­jo pro­ce­so ko­dek­so 21, 22 ir 1891 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-3355(2)ES, Bau­džia­mo­jo ko­dek­so prie­do pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-3356(2)ES (svars­ty­mo tę­si­nys)

 

Ap­si­spręs­ki­me bal­suo­da­mi dėl 1-3.1 klau­si­mo – Bau­džia­mo­jo pro­ce­so ko­dek­so pa­kei­ti­mo bei ly­di­mo­jo įsta­ty­mų pro­jek­tų. Bal­suo­ja­me.

Bal­sa­vo 124: už – 123, prieš ne­bu­vo, su­si­lai­kė 1. Po svars­ty­mo pri­tar­ta.

 

11.30 val.

Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so 66 ir 67 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo projek­tas Nr. XIVP-3234(2)ES (svars­ty­mo tę­si­nys)

 

Bal­suo­ki­me dėl 1-4 klau­si­mo – Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so 66 ir 67 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­to Nr. XIVP-3234(2)ES.

Bal­sa­vo 124: už – 122, prieš ne­bu­vo, su­si­lai­kė 2. Po svars­ty­mo pri­tar­ta.

 

11.31 val.

Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so 349 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-1712(2) (svars­ty­mo tę­si­nys)

 

To­liau 1-5 klau­si­mas – Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so vie­no straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-1712.

Bal­sa­vo 122: už – 120, prieš ne­bu­vo, su­si­lai­kė 2. Po svars­ty­mo pri­tar­ta.

 

11.31 val.

Me­dia­ci­jos įsta­ty­mo Nr. X-1702 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 17, 21, 22, 23, 26, 28, 29 straips­nių pa­kei­ti­mo ir Įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 31 straips­niu įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-3469 (pa­tei­ki­mo tę­si­nys)

 

Dar­bo­tvarkės 1-6 klau­si­mas – Me­dia­ci­jos įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas. Bal­suoja­me.

Bal­sa­vo 126: už – 122, prieš ne­bu­vo, su­si­lai­kė 4. Po pa­tei­ki­mo pri­tar­ta. Siū­lo­ma svars­ty­ti ge­gu­žės 30 die­ną. Pa­grin­di­nis – Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas, pa­pil­do­mas – Žmo­gaus tei­sių ko­mi­te­tas. Ar ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ne­ma­tau prieš­ta­rau­jan­čių. Dė­ko­ju, pri­tar­ta.

 

11.32 val.

Įsta­ty­mo „Dėl Tarp­tau­ti­nio bau­džia­mo­jo teis­mo Ro­mos sta­tu­to 8 straips­nio pa­kei­ti­mų ir 124 straips­nio pa­kei­ti­mo ra­ti­fi­ka­vi­mo“ pro­jek­tas Nr. XIVP-3446 (pa­tei­ki­mo tę­si­nys)

 

Ap­si­spręs­ki­me bal­suo­da­mi dėl dar­bo­tvarkės 1-7 klau­si­mo – dėl Tarp­tau­ti­nio bau­džia­mo­jo teis­mo Ro­mos sta­tu­to straips­nių pa­kei­ti­mo pro­jek­to Nr. XIVP-3446.

Bal­sa­vo 126: už – 125, prieš ne­bu­vo, su­si­lai­kė 1. Po pa­tei­ki­mo pri­tar­ta.

Siū­lo­mi ko­mi­te­tai. Pa­grin­di­nis – Už­sie­nio rei­ka­lų ko­mi­te­tas, pa­pil­do­mas – Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas. Siū­lo­ma svars­ty­ti ge­gu­žės 7 die­ną. Ar ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ne­ma­tau prieš­ta­rau­jan­čių. Ačiū.

 

11.33 val.

Che­mi­nių me­džia­gų ir che­mi­nių mi­ši­nių įsta­ty­mo Nr. VIII-1641 1, 5, 14, 15, 17, 19, 20 straips­nių ir prie­do pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-3490ES (pa­tei­ki­mo tę­si­nys)

 

To­liau dar­bo­tvarkės 1-8 klau­si­mas – Che­mi­nių me­džia­gų ir che­mi­nių mi­ši­nių įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-3490. Bal­suo­ja­me po pa­tei­ki­mo.

Bal­sa­vo 128: už – 118, prieš – 3, su­si­lai­kė 7. Po pa­tei­ki­mo pri­tar­ta.

Kaip pa­grin­di­nis siū­lo­mas Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­tas. Siū­lo­ma svars­ty­ti ba­lan­džio 9 die­ną. Ar ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ne­ma­tau prieš­ta­rau­jan­čių. Dė­ko­ju, pri­tar­ta.

 

11.33 val.

Ko­o­pe­ra­ti­nių ben­dro­vių (ko­o­pe­ra­ty­vų) įsta­ty­mo Nr. I-164 pir­mo­jo skir­snio, 8, 10, 11, 17 straips­nių pa­kei­ti­mo ir Įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 81, 131 straips­niais įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-3466 (pa­tei­ki­mo tę­si­nys)

 

Dar­bo­tvarkės 1-9 klau­si­mas – Ko­o­pe­ra­ti­nių ben­dro­vių įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-3466. Bal­suo­ja­me.

Bal­sa­vo 128: už – 65, prieš – 5, su­si­lai­kė 58. Po pa­tei­ki­mo pri­tar­ta.

Siū­lau bal­suo­ti al­ter­na­ty­viai, nes nu­skam­bė­jo du pa­siū­ly­mai dėl ko­mi­te­tų. Tie, kas pa­si­sa­ko už tai, kad pa­grin­di­nis bū­tų Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­tas, bal­suo­ja už, tie, kas pa­si­sa­ko už tai, kad bū­tų Eko­no­mi­kos ko­mi­te­tas, bal­suo­ja prieš. Ap­si­spręs­ki­me bal­suo­da­mi.

Bal­sa­vo 126: už – 69, prieš – 57. Kaip pa­grin­di­nis lie­ka Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­tas. Ar kaip pa­pil­do­mą siū­lo­te Eko­no­mi­kos ko­mi­te­tą? (Bal­sai sa­lė­je) Pra­šau. K. Na­vic­kas.

K. NAVICKAS (TS-LKDF). Taip, siū­lau.

PIRMININKĖ. Ko­le­gos, ar ga­li­me tuo­met ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti, kad Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­tas pa­grin­di­nis, Eko­no­mi­kos ko­mi­te­tas – pa­pil­do­mas? Ga­li­me. Ačiū. (Bal­sas sa­lė­je: „Bal­suo­ja­me!“) Dėl ko bal­suo­ja­me, dėl pa­pil­do­mo ko­mi­te­to? (Bal­sas sa­lė­je: „Taip.“) Mes pa­pras­tai to ne­da­ro­me, ko­le­gos. Bu­vo pa­siū­ly­mas, tai siū­lau pri­tar­ti tam.

To­liau ap­si­spręs­ki­me bal­suo­da­mi dar dėl vie­no… Svars­ty­mo me­tu aš bu­vau pa­mi­nė­ju­si, kad ge­gu­žės 21 die­ną. Ar vi­siems tin­ka? Tin­ka. Ačiū.

 

11.36 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo 2003 m. lap­kri­čio 18 d. nu­ta­ri­mo Nr. IX-1827 „Dėl Mo­te­rų ir vy­rų ly­gių ga­li­my­bių kon­tro­lie­riaus tar­ny­bos pa­va­di­ni­mo pa­kei­ti­mo ir Ly­gių ga­li­my­bių kon­tro­lie­riaus tar­ny­bos nuo­sta­tų pa­tvir­ti­ni­mo“ pa­kei­ti­mo“ pro­jek­tas Nr. XIVP-3121 (pa­tei­ki­mo tę­si­nys)

 

To­liau re­zer­vi­nis 2 klau­si­mas – Sei­mo nu­ta­ri­mo dėl Mo­te­rų ir vy­rų ly­gių ga­li­my­bių kon­t­ro­lie­riaus tar­ny­bos pa­va­di­ni­mo pa­kei­ti­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-3121. Bal­suo­ja­me po pa­tei­ki­mo.

Bal­sa­vo 119: už – 77, prieš – 12, su­si­lai­kė 30. Po pa­tei­ki­mo pri­tar­ta.

Siū­lo­mi ko­mi­te­tai: pa­grin­di­nis – Žmo­gaus tei­sių ko­mi­te­tas. Siū­lo­ma svars­ty­ti ba­lan­džio 9 die­ną. Ar ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ma­tau, kad V. Ąžuo­las tu­ri pa­siū­ly­mų. Pra­šau.

V. ĄŽUOLAS (LVŽSF). Tur­būt šiuo klau­si­mu ko­le­ga ga­lė­tų įra­šy­ti iš kar­to, ko no­ri, 71 ly­ties ko­mi­si­ją, ir ne­be­bū­tų pro­ble­mos. Tik da­bar ne­be­su­pra­si­me: ar­klių ly­gių ga­li­my­bių, gy­vū­nų ly­gių ga­li­my­bių, ko­kia čia ko­mi­si­ja bus? Bet nors taip pa­va­ry­ki­te. (Bal­sai sa­lė­je)

PIRMININKĖ. Pra­šau. Ger­bia­mas A. Žu­kaus­kas.

A. ŽUKAUSKAS (LF). Ne­su­pran­tan­tiems an­glų kal­bos pa­aiš­ki­nu, kad ly­čių sex yra dvi, o ly­ti­nių ta­pa­ty­bių, gen­der iden­ti­ty, yra daug, bet mes šne­ka­me apie vy­rus ir mo­te­ris, tai yra apie dvi ly­tis. Ačiū. (Bal­sai sa­lė­je)

PIRMININKĖ. Ačiū už pa­aiš­ki­ni­mą. (Bal­sai sa­lė­je) Bai­gė­si mū­sų bal­sa­vi­mo lai­kas.

 

11.37 val.

Gin­klų ir šaud­me­nų kon­tro­lės įsta­ty­mo Nr. IX-705 18, 23, 37, 40 ir 42 straips­nių pakei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-3390 (pa­tei­ki­mas)

 

To­liau 1-11 klau­si­mas. Ko­le­gos, ty­liau! Gin­klų ir šaud­me­nų kon­tro­lės įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-3390. Tei­kia vi­ce­mi­nist­ras V. Dmit­ri­je­vas.

To­liau po­sė­dį ves P. Sau­dar­gas.

V. DMITRIJEV. La­ba die­na, ger­bia­mi Sei­mo na­riai. No­riu pa­teik­ti Vy­riau­sy­bės tei­kia­mą Gin­klų ir šaud­me­nų kon­tro­lės įsta­ty­mo tam tik­rų straips­nių pa­kei­ti­mą. Pa­kei­ti­mas su­si­jęs su įgy­ven­di­na­mu Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo spren­di­mu, ku­riuo vie­nas iš įsta­ty­mo punk­tų pri­pa­žin­tas ne­te­ku­siu ga­lios dėl prieš­ta­ra­vi­mo Kon­sti­tu­ci­jai, ir su tuo su­si­ju­siais po­rei­kiais ap­sau­go­ti vi­suo­me­nę nuo tam tik­rų gal­būt pa­vo­jų ke­lian­čių as­me­nų.

Įsta­ty­mo pa­kei­ti­mu taip pat siū­lo­ma nu­sta­ty­ti ir reg­la­men­tuo­ti ga­lu­ti­nio var­to­to­jo ser­ti­fi­ka­to iš­da­vi­mą. Tai yra pro­ce­dū­ra, pa­tvir­ti­nan­ti, kad gin­kluo­tė ne­iš­ke­liaus už Lie­tu­vos Res­pub­li­kos ri­bų, ir ju­ri­di­nis as­muo įsi­pa­rei­go­ja tą gin­kluo­tę pa­lik­ti Lie­tu­vo­je. Taip pat įsta­ty­mo pa­kei­ti­mais siū­lo­mi tam tik­ri tiks­li­na­mie­ji ir re­dak­ci­nio po­bū­džio pa­kei­ti­mai.

Vie­nas iš es­mi­nių straips­nių yra 18 straips­nis, kaip jau mi­nė­jau. Ja­me siū­lo­ma nu­sta­ty­ti, kad as­muo, ku­riam įsi­tei­sė­ju­siu teis­mo nuosp­ren­džiu už Bau­džia­ma­ja­me ko­dek­se nu­ma­ty­to ty­či­nio smur­ti­nio nu­si­kal­ti­mo pa­da­ry­mą re­a­liai pa­skir­tos baus­mės dy­dis vir­ši­ja še­še­rius me­tus… Tai yra Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas at­krei­pė kon­kre­čiai bū­tent įsta­ty­mų lei­dė­jo dėmesį į ši­tą for­mu­luo­tę. Tu­ri bū­ti at­lie­ka­mas kiek­vie­ną kar­tą in­di­vi­du­a­lus as­mens ver­ti­ni­mas ir in­di­vi­du­a­lios si­tu­a­ci­jos ver­ti­ni­mas, kad re­a­liai pa­skir­ta baus­mė yra bū­tent virš še­še­rių me­tų ir yra di­des­nė, o ne ma­žes­nė pa­skir­ta dėl tam tik­rų, pa­vyz­džiui, įsta­ty­mo tai­ky­mo leng­vi­nan­čių ap­lin­ky­bių.

Ki­tas punk­tas, ku­ris ir­gi su­si­jęs su pir­ma ma­no mi­nė­tu, kad as­me­niui (į tą ir­gi at­krei­pė dė­me­sį Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas) ne­ga­li bū­ti nu­sta­ty­tas ter­mi­nas iki gy­vos gal­vos, kad as­muo nie­ka­da ne­ga­lės gau­ti gin­klo, kad ir pa­da­ręs nu­si­kal­ti­mą. Mes įra­šo­me ter­mi­ną į siū­lo­mą 18 straips­nį, kad kai Bau­džia­ma­ja­me ko­dek­se nu­ma­ty­ta di­džiau­sia baus­mė vir­ši­ja tre­jus me­tus, bet ne­vir­ši­ja še­še­rių me­tų, mes siū­lo­me to at­si­sa­ky­ti, bet su­sie­ja­me tai su teis­tu­mu: jei­gu pra­ei­na, pa­vyz­džiui, 15 me­tų nuo teis­tu­mo iš­ny­ki­mo, tai toks as­muo ga­lės pre­ten­duo­ti gau­ti lei­di­mą, pa­vyz­džiui, šau­na­ma­jam gin­klui sa­vi­gy­nai.

Dar vie­nas pa­pil­dy­mas, į ką ir­gi bu­vo at­kreip­tas dė­me­sys ren­giant ši­tą įsta­ty­mo pro­jek­tą, kad tam tik­rais at­ve­jais as­me­nims, ku­rie ke­lia ri­zi­ką pa­gal Ap­sau­gos nuo smur­to ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je įsta­ty­mą, ga­lės bū­ti ap­ri­bo­ta tei­sė tu­rė­ti gin­klą ir toks lei­di­mas ga­li bū­ti pa­nai­kin­tas ar­ba ne­pra­tęs­tas.

Ki­ti ma­no ko­men­tuo­ja­mi Vy­riau­sy­bės siū­lo­mi pa­kei­ti­mai su­si­ję su nu­sta­to­mais pa­grin­dais pa­nai­kin­ti lei­di­mą gin­klui as­me­niui, jei­gu ji­sai ne­ten­ka nuo­la­ti­nio Lie­tu­vos Res­pub­li­kos gy­ven­to­jo sta­tu­so. Tai yra su­si­ję su tuo, kad as­me­nys – ne­bū­ti­nai Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pi­lie­čiai, bet nuo­la­ti­niai gy­ven­to­jai, tu­rin­tys ati­tin­ka­mą lei­di­mą, šiuo me­tu nu­ma­ty­tą įsta­ty­me, kad jie tu­ri tei­sę pre­ten­duo­ti į gin­klą sa­vi­gy­nai. Ži­no­ma, iš­sky­rus tam tik­ras vals­ty­bes, ku­rių pi­lie­čiai jie yra.

Taip pat šiuo įsta­ty­mo pa­kei­ti­mu mes siū­lo­me… nu­sta­to­ma, kad kraš­to ap­sau­gos mi­nist­ras, vi­daus rei­ka­lų mi­nist­ras ar­ba ka­riuo­me­nės va­das pa­gal sa­vo kom­pe­ten­ci­ją ga­li nu­sta­ty­ti ap­do­va­no­ji­mo gin­klais tvar­kas, taip pat reg­la­men­tuo­ja ga­li­my­bę do­va­no­to­jui pa­nai­kin­ti ap­do­va­no­ji­mą gin­klu ir tai ir­gi ga­lė­tų tap­ti pa­grin­du at­si­sa­ky­ti ar­ba ne­iš­duo­ti as­me­niui ati­tin­ka­mo lei­di­mo.

Trum­pai ma­no pri­sta­to­mi siū­ly­mai yra to­kie. Vėl­gi, kal­bant dar apie kon­kre­čius straips­nius, tur­būt ga­lė­čiau pa­mi­nė­ti, kad ga­lu­ti­nio var­to­to­jo ser­ti­fi­ka­to iš­da­vi­mas šiuo me­tu yra re­gu­liuo­ja­mas po­įsta­ty­mi­niais tei­sės ak­tais, tai yra sie­kiant ap­sau­go­ti, kad įve­ža­mi, pa­vyz­džiui, gin­klai, im­por­tuo­ja­mi gin­klai lik­tų Lie­tu­vo­je, jie yra per­ke­lia­mi į įsta­ty­mą.

La­bai ačiū už iš­klau­sy­mą ir lau­kiu klau­si­mų.

PIRMININKAS (P. SAUDARGAS, TS-LKDF). Dė­ko­ju ger­bia­mam vi­ce­mi­nist­rui. Jū­sų no­ri pa­klaus­ti du Sei­mo na­riai. Ger­bia­mas A. Skar­džius pir­ma­sis klau­sia. Pra­šom.

A. SKARDŽIUS (MSNG). Ačiū, ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas vi­ce­mi­nist­re, dve­ji me­tai vyks­ta ka­ras Uk­rai­no­je. Dėl slėp­tu­vių jū­sų mi­nis­te­ri­ja bent jau ga­vo tam tik­rų ži­nių ir jau ski­ria prie­dan­gas nuo slėp­tu­vių, mo­kyk­lo­se, dar­že­liuo­se jau tur­būt ne­be­slėps žmo­nių kaip prie­dan­go­se, bet dėl gin­klų tur­būt čia pa­vė­luo­tas ir ne­vi­sa­ver­tis, ma­no įsi­ti­ki­ni­mu, yra siū­ly­mas, nes bū­tent vi­suo­me­nę rei­kia, kas ga­li lai­ky­ti gin­klą, gin­kluo­ti sku­biai ir ne­del­siant ir ne­su­da­ry­ti kliū­čių, kad at­ėjus va­lan­dai X, apie ku­rią ši Vy­riau­sy­bė nuo­lat kal­ba, ku­ris ga­li lai­ky­ti gin­klą, jį ga­lė­tų lai­ky­ti, gin­klą sa­vo ran­ko­se, ir gin­ti vals­ty­bę. Ko­dėl jūs taip pa­vir­šu­ti­niš­kai, frag­men­tiš­kai ban­do­te ati­tai­sy­ti?.. Na, tei­gia­mai ver­ti­nu jū­sų siū­ly­mus, bet tai yra ne­pa­kan­ka­mai.

V. DMITRIJEV. Bet ko­kiu at­ve­ju, kal­bant apie tei­sę tu­rė­ti gin­klą, ne vien sa­vi­gy­nos tei­sė yra įgy­ven­di­na­ma šiuo įsta­ty­mu. Taip pat yra tam tik­ras reg­la­men­ta­vi­mas, su­si­jęs ir su ki­tų ka­te­go­ri­jų gin­klais, tai yra jei­gu kal­ba­me apie kraš­to gy­ny­bą, tai tu­ri­me pri­si­min­ti, kad ir šio­je ka­den­ci­jo­je ne­ma­žai bu­vo pa­da­ry­ta pa­kei­ti­mų, su­si­ju­sių tiek su ga­li­my­be pre­kiau­ti ati­tin­ka­ma A ka­te­go­ri­jos gin­kluo­te mū­sų ju­ri­di­niams as­me­nims. Tai vie­nas bu­vo iš to­kių pas­ku­ti­nių, ką da­bar pri­si­me­nu, Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos siū­ly­mų, ta­čiau tai yra su­si­ję su ati­tin­ka­mo­mis ka­te­go­ri­jo­mis as­me­nų, ku­rie yra ren­gia­mi kraš­to gy­ny­bai, vėl­gi, kal­ba­me apie ren­gi­mą kraš­to gy­ny­bai ir vi­suo­ti­nį pi­lie­ti­nį pa­si­prie­ši­ni­mą. La­bai daug ir Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­te yra. Šią mi­nu­tę ga­liu tur­būt tiek pa­sa­ky­ti, kad ati­tin­ka­mų pa­kei­ti­mų bu­vo ne vie­nas – ga­li­my­bė pre­kiau­ti, ga­li­my­bė įsi­gy­ti. Da­bar po ma­nęs, ma­tau, vėl bus tam tik­ri pri­sta­ty­mai ir Sei­mo na­rių už­re­gist­ruo­tų pa­kei­ti­mų, kur dar la­biau siū­lo­ma pra­plės­ti ra­tą as­me­nų, ku­rie ga­lės įsi­gy­ti ati­tin­ka­mą gin­kluo­tę. Vėl­gi, kal­bu apie A ka­te­go­ri­jos gin­kluo­tę ir apie kraš­to gy­ny­bą. Tų siū­ly­mų tik­rai yra, es­mė tur­būt – tu­ri bū­ti ras­tas tam tik­ras ba­lan­sas tarp to įsta­ty­mo įgy­ven­di­ni­mo ir ga­li­my­bių. Ga­li­my­bės, ma­no nuo­mo­ne, tik­rai yra pla­čios. Jei­gu kon­kre­tus pi­lie­tis, kon­kre­tus as­muo ma­no, kad ji­sai tu­ri tei­sę į gin­klą ir no­ri įgy­ven­din­ti ją pa­gal šias įsta­ty­mo nuo­sta­tas, ji­sai ga­li ją re­a­li­zuo­ti įvai­rio­mis for­mo­mis. Vie­na iš for­mų yra pa­si­ren­gi­mas kraš­to gy­ny­bai, kai tu esi ka­rys sa­va­no­ris, kai tu esi ati­tin­ka­mai šau­lys ir pa­na­šiai. Tik­rai re­gu­lia­vi­mas tą tei­sę, ma­no nuo­mo­ne, su­tei­kia.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Jū­sų no­ri pa­klaus­ti ger­bia­mas V. Val­kiū­nas. Pra­šau.

V. VALKIŪNAS (DPF). Ačiū, Pau­liau. Kaip ro­do Pran­cū­zi­jos, Bel­gi­jos, Vo­kie­ti­jos pa­tir­tis, kai nuo­la­ti­niai gy­ven­to­jai maiš­tau­ja ir tar­pu­sa­vio kla­no ka­rai… Ir jūs pats sau prieš­ta­rau­ja­te, kad kon­kre­tus pi­lie­tis, kad įgy­tų gin­klą, o čia jūs pa­sa­kė­te la­bai įdo­mią nau­jie­ną – nuo­la­ti­niai gy­ven­to­jai. Ma­no nuo­mo­ne, nuo­la­ti­niai gy­ven­to­jai – jo­kiu bū­du, jie, kaip sa­ko­ma, paukš­čių tei­sė­mis čia gy­ve­na, ne­svar­bu, kad nuo­la­tos, ir jiems duo­ti gin­klus, kai so­cia­li­nė ir vi­sa at­mo­sfe­ra Eu­ro­po­je ašt­rės ir blo­gės, tai yra, ma­no nuo­mo­ne, nu­si­kal­ti­mas. O jū­sų nuo­mo­nė?

V. DMITRIJEV. Ati­tin­ka­mi skai­čiai bet ko­kiu at­ve­ju bu­vo ver­tin­ti per tas ri­zi­kas, kiek tarp to­kių as­me­nų ga­li bū­ti ki­tų už­sie­nio ša­lių pi­lie­čių, tur­būt kal­bu ir apie Lie­tu­vai prie­šiš­kas ša­lis. Įsta­ty­mo pa­kei­ti­mais to­kia ga­li­my­bė, pa­vyz­džiui, Bal­ta­ru­si­jos ar­ba Ru­si­jos pi­lie­čiams bu­vo ap­ri­bo­ta. Kal­bu apie ki­tas ša­lis, ku­rios ne­ke­lia grės­mės Lie­tu­vai, ir apie jų pi­lie­čius. Bet vėl­gi ši nuo­sta­ta yra ga­lio­jan­čia­me įsta­ty­me, o ši­ta­me pa­kei­ti­me mes siū­lo­me nu­sta­ty­ti ga­li­my­bę ri­bo­ti to­kiems as­me­nims tu­rė­ti gin­klą, kai jie ne­ten­ka nuo­la­ti­nio gy­ven­to­jo sta­tu­so.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju, jūs at­sa­kė­te į vi­sus klau­si­mus. Dė­ko­ju vi­ce­mi­nist­rui. (Bal­sai sa­lė­je) Taip, per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną bus at­ski­ras žan­ras, tai ne klau­si­mas. Dė­kui.

Ger­bia­mas L. Kas­čiū­nas per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną. Pra­šom.

L. KASČIŪNAS (TS-LKDF). La­bai ačiū, ger­bia­mas Pau­liau. Tik­rai, Val­de­ma­rai, aš no­riu pa­sa­ky­ti, kad bu­vo la­bai ge­ras klau­si­mas, bet mū­sų vi­sų pa­stan­go­mis prieš pus­an­trų me­tų pri­ėmė­me įsta­ty­mą, pa­gal ku­rį Ru­si­jos Fe­de­ra­ci­jos pi­lie­čiai, net ir tu­rė­da­mi nuo­la­ti­nio gy­ven­to­jo sta­tu­są čia, Lie­tu­vo­je, ir Bal­ta­ru­si­jos Res­pub­li­kos pi­lie­čiai ne­ga­li tu­rė­ti gin­klo. Iki ge­gu­žės 1 die­nos tu­ri bū­ti vi­si gin­klai iš jų jau pa­im­ti, iki šių me­tų ge­gu­žės 1 die­nos. (Bal­sai sa­lė­je) Ten, ma­tyt, yra vie­nas ki­tas, Tur­ki­jos ta­me są­ra­še gal ir nė­ra.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju už pa­tiks­li­ni­mą.

 

11.48 val.

Gin­klų ir šaud­me­nų kon­tro­lės įsta­ty­mo Nr. IX-705 11, 12, 13, 17, 24 ir 40 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-3274 (pa­tei­ki­mas)

 

Ger­bia­mi ko­le­gos, ki­tas dar­bo­tvarkės 1-12 klau­si­mas – Gin­klų ir šaud­me­nų kon­tro­lės įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-3274. Čia taip iš­ei­na, kad pra­ne­šė­jas esu aš, tai pa­pra­šy­siu pir­mi­nin­kau­ti ger­bia­mą R. Mor­kū­nai­tę-Mi­ku­lė­nie­nę, Sei­mo Pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­ją, kol aš at­sa­ky­siu į jū­sų klau­si­mus. Pra­šom.

PIRMININKĖ (R. MORKŪNAITĖ-MIKULĖNIENĖ, TS-LKDF). Svei­ki, ko­le­gos. Re­gist­ruo­ki­tės klaus­ti Pau­liaus. Pra­šom.

P. SAUDARGAS (TS-LKDF). Svei­ki, ger­bia­mi ko­le­gos. Su ger­bia­mu L. Kas­čiū­nu tei­kia­me Gin­klų ir šaud­me­nų kon­tro­lės įsta­ty­mo kai ku­rių straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą, ku­rio es­mė yra pa­pil­dy­ti jau mū­sų pra­dė­tą ke­lią. Mes jau prieš ke­le­rius me­tus esa­me lei­dę ka­riams sa­va­no­riams, ka­riams ir šau­liams, įsi­gy­ti ir na­muo­se lai­ky­ti A ka­te­go­ri­jos gin­klus. Šiuo įsta­ty­mo pro­jek­tu mes pra­ple­čia­me šią ga­li­my­bę ir ka­ro prie­vo­li­nin­kams, įgi­ju­siems pa­grin­di­nį ka­ri­nį pa­reng­tu­mą. Ka­ro prie­vo­li­nin­kų, įgi­ju­sių pra­di­nį ka­ri­nį pa­ren­gi­mą, šian­dien Lie­tu­vo­je yra ne­ma­žai, tai yra 108 tūkst. 434 as­me­nys, tai­gi, dau­giau kaip 100 tūkst. po­ten­cia­lių. Jie taip pat kaip šau­liai ka­riai ir ka­riai sa­va­no­riai ga­lė­tų įsi­gy­ti ir na­muo­se lai­ky­ti ati­tin­ka­mus A ka­te­go­ri­jos gin­klus. Tai es­mė to­kia. Dau­giau jū­sų ne­gai­šin­siu, jei­gu bus klau­si­mų, mie­lai at­sa­ky­siu. Pra­šom.

PIRMININKĖ. Ačiū už pri­sta­ty­mą. Daug no­rin­čių pa­klaus­ti. Pir­ma­sis A. Sy­sas, bet jo kol kas ne­ma­tau sa­lė­je. E. Pu­pi­nis.

E. PUPINIS (TS-LKDF). Ačiū, ger­bia­ma pir­mi­nin­ke. Tik­rai džiu­gu, kad vis dėl­to tas ra­tas di­dė­ja, ir iš tik­rų­jų svar­bu, kad kuo dau­giau pa­si­ruo­šu­sių as­me­nų tu­rė­tų gin­klus. Ta­čiau tu­ri­me pri­pa­žin­ti, kad jie vis dėl­to spren­džia vals­ty­bės pro­ble­mą. Iš tie­sų gin­kla­vi­ma­sis yra vals­ty­bės pro­ble­ma. Ar ne­ma­no­te, kad vis dėl­to tu­rė­tų bū­ti gal­būt ir tam tik­ros pa­ska­tos? No­rė­čiau pa­klaus­ti, kiek, jūs įsi­vaiz­duo­ja­te, prie­vo­li­nin­kų įsi­gys tą gin­klą? Vis dėl­to tai yra in­ves­ti­ci­ja, ne­ma­ža in­ves­ti­ci­ja, jei­gu ge­ras gin­klas, ir ap­skri­tai yra tam tik­ras iš­lai­ky­mas. Tai ar ne­ma­no­te, kad tu­rė­tu­me ka­da nors per­ei­ti ne tik prie ra­to plė­ti­mo, bet ir vis dėl­to šiek tiek pa­rem­ti šiuos da­ly­kus? Iš tik­rų­jų tai yra svar­bu, spren­džia­mas vals­ty­bi­nės reikš­mės klau­si­mas. Ačiū.

P. SAUDARGAS (TS-LKDF). Dė­ko­ju. Ti­kė­jau­si ši­to klau­si­mo, to­dėl pri­sta­ty­da­mas la­bai ir neiš­si­plė­čiau. Aš jums vi­siš­kai pri­ta­riu ir ži­nau, kad yra ir ger­bia­mo­jo A. Ve­ry­gos, ir ki­tų re­gist­ruo­ti įsta­ty­mų pro­jek­tai, pa­vyz­džiui, dėl PVM leng­va­tų, tai ga­lė­tų bū­ti to­kia for­ma. Ga­lė­tų bū­ti ir tiks­li­nė vals­ty­bės pa­ra­ma kon­kre­čiai įsi­gy­jan­tiems gin­klus ar eki­puo­tę, gal­būt ki­tą. Ypač da­bar, di­di­nant kraš­to ap­sau­gos sis­te­mos biu­dže­tą, di­di­nant ir Šau­lių są­jun­gos biu­dže­tą, man at­ro­do, to­kių ga­li­my­bių at­si­ran­da vis la­biau. Ir aš su ju­mis su­tin­ku, kad tai yra pa­gal­ba vals­ty­bei, tar­si mes su­da­ro­me ga­li­my­bę žmo­nėms pa­tiems pri­si­dė­ti.

Bet, ki­ta ver­tus, aš ma­nau, kad tai yra ir pui­ki si­ner­gi­ja. Mes ly­giai tą pa­tį ma­to­me ir Uk­rai­no­je. Taip, yra ka­riuo­me­nė, taip, yra vals­ty­bė, bet kiek yra sa­va­no­rys­tės, kiek yra va­di­na­mų­jų va­lon­tio­rų, ku­rie ren­ka pa­ra­mą, va­žiuo­ja iki fron­to, ve­ža ka­riams tai, ką rei­kia. Kiek yra pa­ra­mos iš ki­tų vals­ty­bių, sa­va­no­riš­kos pa­ra­mos, „Ra­da­rom“ ak­ci­jos ir ki­tos, ku­rios bū­tent žmo­nių su­au­ko­tus pi­ni­gus nu­ve­da iki kraš­to ap­sau­gos po­rei­kių. Tai čia bū­tų pa­na­šus da­ly­kas, tik­tai, sa­ky­čiau, si­ner­gi­ja, kaip mes pa­tys, su­da­ry­da­mi ga­li­my­bes, šiuo įsta­ty­mu mes su­da­ry­tu­me ga­li­my­bes iš es­mės pri­si­dė­ti prie gin­kluo­tų­jų pa­jė­gų pa­jė­gu­mų di­di­ni­mo. Bet jei­gu vals­ty­bė pri­dė­tų eu­rą šiuo at­ve­ju, man at­ro­do, bū­tų pa­siek­ta si­ner­gi­ja. Tas eu­ras nu­ei­tų daug efek­tyviau to­dėl, kad, vie­na ver­tus, įsi­gy­ji kaž­ko­kius daik­tus, na, tar­ki­me, šau­tu­vus ir juos lai­kai kaž­kur san­dė­ly­je, ki­tas da­ly­kas, kai žmo­gus jau pats in­ves­tuo­ja. Tai, man at­ro­do, ta in­ves­ti­ci­ja yra daug efek­ty­ves­nė. Dė­kui.

PIRMININKĖ. Klau­sia K. Vil­kaus­kas.

K. VILKAUSKAS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­ma pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas Pau­liau, pri­tar­da­mas ši­tam pro­jek­tui, no­riu pa­klaus­ti ga­na kon­kre­taus klau­si­mo, nes da­bar šio įsta­ty­mo pro­jek­to pa­bai­go­je, pas­ku­ti­nia­me 40 straips­ny­je, yra, kad ka­riui prie­vo­li­nin­kui, su­ka­kus 60 me­tų, pa­nai­ki­na­mas lei­di­mas jam ne­šio­ti tą gin­klą. Esu pa­tei­kęs pa­gal ka­rių sa­va­no­rių ini­cia­ty­vą, kad iki 63 me­tų sa­vo no­ru ka­rys sa­va­no­ris ga­lė­tų to­liau at­lik­ti tar­ny­bą. Tai gal­būt rei­kė­tų ši­tas įsta­ty­mo nuo­sta­tas kaž­kaip su­de­rin­ti? Ačiū.

P. SAUDARGAS (TS-LKDF). Dė­kui, ge­ras klau­si­mas. Šiuo at­ve­ju mū­sų įsta­ty­mo pro­jek­tas yra su­de­ri­na­mas, su­ba­lan­suo­ja­mas su da­bar ga­lio­jan­čia tvar­ka, kad šian­dien iki 60 me­tų am­žiaus Lie­tu­vos pi­lie­čiai ga­li bū­ti pri­ima­mi į sa­va­no­riš­ką ne­nu­ola­ti­nę ka­ro tar­ny­bą. Tai yra tie­siog sin­chro­ni­zuo­ja­ma su ga­lio­jan­čiu įsta­ty­mu. Jei­gu mes pra­plės­tu­me tą am­žiaus ri­bą, tai na­tū­ra­lu, kad šiuo at­ve­ju ly­giai taip rei­kė­tų pra­plės­ti tą am­žiaus ri­bą.

PIRMININKĖ. Dė­kui. Klau­sia L. Sluš­nys.

L. SLUŠNYS (TS-LKDF). Ačiū. Pir­miau­sia, ka­ro grės­mė man yra su­pran­ta­ma šiuo me­tu, ko­kią mes tu­ri­me. Bet šia­me kon­teks­te man vis dėl­to ke­lia ne­ri­mą tas mū­sų šuo­lia­vi­mas link vis pla­tes­nio gin­kluo­tų žmo­nių ra­to. Kuo dau­giau to­kių as­me­nų, ku­rie ga­li tu­rė­ti, tuo dau­giau au­to­ma­ti­nių gin­klų, tuo di­des­nė grės­mė, kad jie ir ši­ta plėt­ra bus pa­nau­do­ti ne tik ka­ro reik­mėms. Trum­pa­lai­kiai psi­chi­kos su­tri­ki­mai ga­li iš­tik­ti bet ka­da ir bet ką. Čia mes ne­ga­li­me pa­sa­ky­ti: psi­chiat­rai at­sa­kys į ši­tą klau­si­mą. Kaip mes už­tik­rin­si­me sau­gu­mą vi­suo­me­nė­je? Tai yra vie­nas klau­si­mas. Kaip jūs žiū­rė­tu­mė­te, jei­gu pra­šy­čiau šį įsta­ty­mo pro­jek­tą vis­gi svars­ty­ti Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­te, kaip pa­pil­do­ma­me ko­mi­te­te? Mes jau at­ėjo­me į šį gy­ve­ni­mo eta­pą, kai tu­ri­me at­sa­ky­ti į kai ku­riuos klau­si­mus, ku­rie jau ne­be­su­si­ję su ka­ru, o su­si­ję su psi­chos­vei­ka­ta. Ačiū.

P. SAUDARGAS (TS-LKDF). Na, ger­bia­mas ko­le­ga, tie­są sa­kant, pa­gal A ka­te­go­ri­jos gin­klų įsi­gi­ji­mo Lie­tu­vo­je di­na­mi­ką, aš ne­sa­ky­čiau, kad mes jau esa­me at­ėję į tą eta­pą. Man at­ro­do, kad mes esa­me… ge­ro­kai dar at­si­lie­ka­me nuo tos vi­zi­jos, ku­rią mes tu­ri­me. Šian­dien yra ga­li­my­bė ka­riams, ka­riams sa­va­no­riams, šau­liams, ta­čiau įsi­gy­ja vie­ne­tai to­dėl, kad, taip, tai yra bran­gus ma­lo­nu­mas. Gin­klas kai­nuo­ja ne­ma­žai – tur­būt nuo pus­an­tro tūks­tan­čio pra­si­de­da tos kai­nos ir dau­giau, ne­kal­bant apie vi­sus prie­dė­lius, ne­kal­bant apie vi­sų są­ly­gų iš­pil­dy­mą. Tai yra bran­gus ma­lo­nu­mas. Tai­gi, ir no­ri­me iš­plės­ti ra­tą, kad at­si­ras­tų ir di­des­nė rin­ka, ir kai­nos su­si­nor­ma­li­zuo­tų, ir tų žmo­nių, ga­lin­čių įsi­gy­ti, re­a­liai at­si­ras­tų, ne tik te­ori­nė ga­li­my­bė įsta­ty­me, ku­ri šian­dien yra.

Kal­bant apie pa­si­tai­kan­čius pre­ce­den­tus, apie psi­chi­nę svei­ka­tą, man at­ro­do, ir bet ko­kia ki­ta žmo­gaus veik­la ga­li at­neš­ti la­bai daug ža­los, jei­gu mes su­si­dur­si­me su as­me­niu, ku­riam lai­ki­nai pa­šli­jo psi­chi­ka tiek val­dant įvai­rius me­cha­niz­mus įmo­nė­se, tiek vai­ruo­jant, ga­lų ga­le, trans­por­to prie­mo­nes. Mes tik­rai ga­li­me su­kel­ti skau­džias pa­sek­mes, jei­gu ne­adek­va­tūs žmo­nės tai da­rys, bet kaž­kaip su ta ri­zi­ka gy­ve­na­me.

Šiuo at­ve­ju gin­klui įsi­gy­ti yra la­bai di­de­li sau­gik­liai: tai yra ir me­di­ci­ni­nė ko­mi­si­ja, spe­cia­lus lei­di­mas gin­klui, šiuo at­ve­ju rei­ka­lin­gas spe­cia­lus lei­di­mas A ka­te­go­ri­jos gin­klui įsi­gy­ti, me­di­kai, jū­sų ko­le­gos, tik­ri­na tuos žmo­nes, ku­rie no­ri to­kį lei­di­mą tu­rė­ti. Čia rei­ka­lin­ga ir sig­na­li­za­ci­ja, ir spe­cia­li su­tar­tis su ap­sau­gos įmo­ne, tai ne tik tu­rė­ti sig­na­li­za­ci­ją, bet ir į ku­rią re­a­guo­tų, at­vyk­tų bū­tent gin­kluo­ta ap­sau­ga, jei­gu ta­vo na­muo­se yra A ka­te­go­ri­jos gin­klų. Tai­gi tų ap­ri­bo­ji­mų čia yra so­čiai ir tie kry­žiaus ke­liai, no­rint to­kį gin­klą tu­rė­ti sa­vo na­muo­se, yra tik­rai ne­ma­ži.

PIRMININKĖ. Dė­kui. Klau­sia A. Skar­džius.

A. SKARDŽIUS (MSNG). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas ko­le­ga, tur­būt po­vei­kis pi­lie­čių psi­chi­kai yra di­džiau­sias ta­da, kai kiek­vie­ną die­ną gir­di­me, kad prie­šas už var­tų, kad jei­gu ne šiais, tai ki­tais ar per pen­ke­rius me­tus kon­flik­tas bus ne­iš­ven­gia­mas, o pi­lie­čiai ne­tu­ri ko, iš­sky­rus še­pe­tį ar kas­tu­vą, pa­si­im­ti į sa­vo ran­kas, nė­ra ga­li­my­bės ap­si­rū­pin­ti gin­klais, kad ap­gin­tų sa­vo šei­mą, sa­vo ko­kią nors te­ri­to­ri­ją. Čia, ma­nau, yra di­džiau­sias po­vei­kis. Aš tik­rai svei­ki­nu jū­sų siū­ly­mą, kad bū­tų kuo dau­giau ga­li­my­bių pi­lie­čiams tu­rė­ti gin­klus ir bū­ti ra­mes­niems. Bet ma­no klau­si­mas bū­tų su­si­jęs su A ka­te­go­ri­ja. Gal iš­var­din­tu­mė­te gin­klus? A ka­te­go­ri­ja yra iki mi­nos­vai­džių ir taip to­liau, iki pa­būk­lų. Ko­kie gin­klai čia bū­tų? Ačiū.

P. SAUDARGAS (TS-LKDF). Dė­ko­ju. Pir­miau­sia su­re­a­guo­siu į jū­sų pir­mą pa­si­sa­ky­mo da­lį. Man at­ro­do, pi­lie­čiui yra svar­bu ne tik tu­rė­ti gin­kluo­tę, bet ir mo­kė­ti ja nau­do­tis. Šiuo at­ve­ju tik­rai žings­niai da­ro­mi – per tą pa­čią Šau­lių są­jun­gą pi­lie­čiai ga­li įgy­ti rei­kia­mų įgū­džių. Ne­už­ten­ka tu­rė­ti šau­tu­vą, tu­ri tu­rė­ti įgū­džių juo nau­do­tis, tai yra dar svar­biau. Ple­čian­tis Šau­lių są­jun­gai kiek­vie­nam pi­lie­čiui yra su­da­ry­ta ga­li­my­bė (jau nuo 11 me­tų ga­li­ma sto­ti į jau­nuo­sius šau­lius) mo­ky­tis vis dėl­to tai die­nai X reng­tis.

Dėl ant­ro­sios da­lies. Čia aiš­kiai yra iš­var­din­ta, ly­giai taip pat, kaip ir anks­tes­nia­me ga­lio­jan­čia­me įsta­ty­mo pro­jek­te, kas ga­lio­ja šau­liams, ka­riams ir ka­riams sa­va­no­riams, jo­kių hau­bi­cų ir kul­kos­vai­džių nė­ra, tai yra au­to­ma­ti­niai šau­na­mie­ji gin­klai, au­to­ma­ti­niai šau­na­mie­ji gin­klai, ku­rie bu­vo per­dirb­ti į pu­siau au­to­ma­ti­nius šau­na­muo­sius gin­klus, cen­tri­nio įskė­li­mo šo­vi­niais šau­dan­tys pu­siau au­to­ma­ti­niai trum­pie­ji šau­na­mie­ji gin­klai, cen­tri­nio įskė­li­mo šo­vi­niais šau­dan­tys pu­siau au­to­ma­ti­niai il­gie­ji šau­na­mie­ji gin­klai, pu­siau au­to­ma­ti­niai il­gie­ji šau­na­mie­ji gin­klai, su­konst­ruo­ti šau­ti pri­dė­jus prie pe­ties, kai il­gį ga­li­ma su­ma­žin­ti iki ma­žiau kaip 60 cen­ti­met­rų. Tai­gi kal­ba­me tik apie au­to­ma­ti­nius šau­tu­vus. Aš čia trum­pi­nau ka­te­go­ri­jas, nes ten la­bai de­ta­li­zuo­ta.

PIRMININKĖ. Dė­kui. K. Ma­žei­ka.

K. MAŽEIKA (DFVL). Ačiū, ger­bia­ma po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas ko­le­ga, tik liūd­na, kad jūs tą ini­cia­ty­vą dvie­se čia ban­do­te per­neš­ti per Sei­mą, ma­nau, tik­rai dau­giau žmo­nių ga­lė­jo­te įtrauk­ti kaip pro­jek­to ini­cia­to­rius. Mes tik­rai vi­si esa­me šau­lių bi­čiu­liai, tai vie­na­reikš­miš­kai, ma­nau, ir dar be to at­si­ras­tų žmo­nių, nes vis dėl­to sau­gu­mas yra tur­būt la­bai svar­bus da­ly­kas. Jūs ke­lio­se vie­to­se pa­sa­kė­te to­kius rak­ti­nius žo­džius, kad tai yra bran­gus ma­lo­nu­mas, kad tuos gin­klus ga­li įsi­gy­ti da­bar šau­liai sa­va­no­riai, bū­tent ki­ti as­me­nys, ku­rie jau tu­ri tam tik­rų įgū­džių. Bet tur­būt kal­bė­ti apie tai, kad vals­ty­bės sau­gu­mas – vien tik­tai pat­rio­tų są­skai­ta, yra šiek tiek leng­va­bū­diš­ka šiuo mo­men­tu. Pro­ble­ma tur­būt yra ta, prie ko aš ei­nu, kad vis dėl­to yra mū­sų pro­fe­sio­na­lio­ji ka­riuo­me­nė, kur nė­ra spren­di­mo, kad jie ga­lė­tų sa­vo tu­ri­mus gin­klus, apie ku­riuos mes kal­ba­me ir­gi čia, lai­ky­ti na­muo­se, nes šian­dien, kai at­eis die­na X, tie pa­tys pro­fe­sio­na­liai tu­rė­tų vyk­ti į tas vie­tas, kur yra sau­go­mi jų gin­klai. Jie šian­dien dar jų ne­ga­li… Ma­nau, kad pro­jek­to svars­ty­mo me­tu mes ši­tą pro­ble­mą ir­gi ga­lė­si­me kar­tu pa­spręs­ti. Ačiū.

P. SAUDARGAS (TS-LKDF). Dė­kui. Dėl ant­ro­sios jū­sų pa­si­sa­ky­mo da­lies vis dėl­to no­rėčiau ne­su­tik­ti, nes yra ga­li­my­bė. Bū­tent pa­gal da­bar ga­lio­jan­tį įsta­ty­mą ir pro­fe­si­nės ka­ro tar­ny­bos ka­riams, ka­riams sa­va­no­riams ir šau­liams, ir taip pat, kaip šiuo at­ve­ju mes pil­do­me, ka­ro prie­vo­li­nin­kams. Tai­gi yra ga­li­my­bė pro­fe­sio­na­lams taip pat nau­do­tis šiuo įsta­ty­mu. Tar­ny­bi­nį gin­klą tai čia yra… Taip, tai jūs ta­da kal­ba­te apie šiek tiek ki­tą pro­ble­mą. Čia, tu­rint ki­tą pro­ble­mą, ar lei­džia, ar ne­lei­džia tar­ny­bi­nį gin­klą, bet įsi­gy­ti ir lai­ky­ti na­muo­se įsta­ty­mas lei­džia.

Da­bar, kad vien tik­tai pat­rio­tų są­skai­ta. Man at­ro­do, jūs pui­kiai su­pran­ta­te, aš čia ne­si­plė­to­siu apie mū­sų gy­ny­bos stip­ri­ni­mą, apie ku­rį mes čia kal­ba­me jau dve­jus me­tus. Tik­rai yra ir ki­to­se sri­ty­se žen­gia­ma taip spė­riai, kaip tik­tai įma­no­ma. O šiuo at­ve­ju yra kon­kre­ti sri­tis – įga­lin­ti pa­trio­tiš­ką vi­suo­me­nę pa­čiai ap­si­gin­kluo­ti ir… (Bal­sas sa­lė­je) O apie tar­ny­bi­nius čia iš tik­rų­jų rei­kia pa­svars­ty­ti, čia ki­tas klau­si­mas. Dė­kui. (Bal­sai sa­lė­je)

PIRMININKĖ. Ačiū. Klau­sian­čių są­ra­šas dar il­gas, bet lai­kas bai­gė­si. Įta­riu, kad svars­ty­mo sta­di­jo­je dar bus pro­gų pa­dis­ku­tuo­ti. Ačiū pra­ne­šė­jui.

Dėl mo­ty­vų yra už­si­ra­šę ir­gi la­bai ne­ma­žai. Ar no­ri­te kal­bė­ti, Lau­ry­nai? Pra­šau.

L. KASČIŪNAS (TS-LKDF). La­bai ačiū, ger­bia­ma Rad­vi­le. Iš­ties mes ši­ta­me Sei­me esa­me tik­rai ne­ma­žai nu­vei­kę, kaip pa­di­din­ti ga­li­my­bes pi­lie­čiams tu­rė­ti gin­klą, ieš­ko­ti bū­dų in­teg­ruo­tis į gy­ny­bos pla­nus tam, kad bū­tu­me stip­res­ni, kad at­gra­sy­tu­me prie­šą. Kas la­bai šau­nu? Tai, kad čia yra vi­sų par­ti­jų žmo­nių, ku­rie re­mia ši­tą idė­ją, to­dėl tik­rai esu la­bai la­bai už tai dė­kin­gas. Mums rei­kia iš­si­va­duo­ti iš to re­gu­lia­vi­mo ir mąs­ty­mo, ku­ris do­mi­na­vo Lie­tu­vo­je ir ki­tur ko­kius du de­šimt­me­čius. Re­gu­lia­vi­mas pa­grįs­tas Va­ka­rų eu­ro­pie­tiš­kų vi­daus grės­mių vie­ša­jam sau­gu­mui val­dy­mo for­mu­le. Mes čia tu­ri­me su­vok­ti, kad tu­ri­me Ry­tų des­po­ti­ją ša­lia mū­sų, tai vi­siš­kai tu­ri­me keis­ti mąs­ty­mą ir tu­ri­me keis­ti re­gu­lia­vi­mą. Čia ir te­ri­to­ri­nė gy­ny­ba, čia ir ko­men­dan­tū­ros, ir vi­si ki­ti da­ly­kai, ku­rie šian­dien bu­vo pa­mi­nė­ti.

Kas dar įdo­maus? Pa­sa­ky­siu to­kį vie­ną so­cio­lo­gi­nį fak­tą, iš­ryš­kė­ju­sį ką tik­tai pa­si­ro­džiu­sio vie­no la­bai rim­to so­cio­lo­gi­nio ty­ri­mo me­tu. Pa­ste­bi­ma, kad to žmo­gaus, ku­ris tu­ri gin­klą, ku­ris ži­no, kaip juo nau­do­tis, au­ga ir va­lia, ir ryž­tas prie­šin­tis ir gin­ti sa­vo ša­lį. Tai uni­ka­li iš­va­da, ku­rios iki šiol tie­siog ne­bu­vau ži­no­jęs ir gir­dė­jęs. Tu­rė­ki­me tai gal­vo­je ir tik­rai su­si­tel­ki­me ir pa­bal­suo­ki­me už. Be jo­kios abe­jo­nės, pa­pra­šy­si­me tur­būt ir Vy­riau­sy­bės iš­va­dos, bet ma­nau, kad tik­rai šio­je sta­di­jo­je rei­kia pri­tar­ti. Ačiū.

PIRMININKĖ. Dė­kui. Dėl mo­ty­vų prieš nė­ra. Ap­si­sprę­si­me bal­sa­vi­mo me­tu.

Da­bar pir­mi­nin­ka­vi­mą tę­sia pa­va­duo­to­jas P. Sau­dar­gas.

PIRMININKAS (P. SAUDARGAS, TS-LKDF). Svei­ki, ger­bia­mi ko­le­gos. Tai­gi mo­ty­vai iš­sa­ky­ti.

 

12.04 val.

Gin­klų ir šaud­me­nų kon­tro­lės įsta­ty­mo Nr. IX-705 13 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-3426 (pa­tei­ki­mas)

 

Per­ei­na­me prie 1-13 dar­bo­tvarkės klau­si­mo – Gin­klų ir šaud­me­nų kon­tro­lės įsta­ty­mo 13 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­to Nr. XIVP-3426. Ger­bia­mas L. Kas­čiū­nas kvie­čia­mas į tri­bū­ną pa­teik­ti. Pra­šau.

L. KASČIŪNAS (TS-LKDF). Ačiū, ger­bia­mas Pau­liau. Tik­rai gy­ny­bos te­ma šian­dien la­bai rim­tai at­spin­dė­ta mū­sų dar­bo­tvarkėje. Aš, jei­gu lei­si­te, ta­da at­sa­ky­siu ger­bia­mam K. Ma­žei­kai į la­bai ge­rą klau­si­mą dėl tar­ny­bi­nių gin­klų lai­ky­mo ga­li­my­bių kuo ar­čiau ka­rio. Čia nė­ra įsta­ty­mo klau­si­mas. Tai yra ka­riuo­me­nės vi­daus re­gu­lia­vi­mo klau­si­mas. Jei­gu ka­riuo­me­nės va­das pa­keis­tų tvar­ką, ga­li­ma su­dė­lio­ti tam tik­rą sau­gu­mo al­go­rit­mą, kaip tai da­ry­ti. Aš ma­nau, yra ra­ci­jos ši­ta kryp­ti­mi ju­dė­ti. Pa­ban­džiau at­sa­ky­ti į klau­si­mą.

Ma­no pa­pil­do­mas pa­siū­ly­mas, kas iš prin­ci­po su­si­ję su tuo, ką mes čia ap­ta­ri­nė­ja­me, mes ku­ria­me ko­men­dan­tū­rų sis­te­mą. Ko­men­dan­tū­ros tu­ri tris, sa­ky­ki­me taip, pi­lie­čių aruo­dus, ku­rie ga­li už­tik­rin­ti už­nu­ga­rio funk­cio­na­vi­mą: ko­men­dan­ti­niai šau­liai, čia stip­rė­ji­mas yra aki­vaiz­dus – šau­liai dir­ba ši­ta kryp­ti­mi la­bai stip­riai; pa­reng­ta­sis re­zer­vas, tai yra tie, ku­rie tar­na­vo anks­čiau nei prieš de­šimt me­tų (da­bar mes kei­čia­me įsta­ty­mus ir bus ki­tas įsta­ty­mo pro­jek­tas, kur dar ir­gi ta kryp­ti­mi ju­dė­si­me, kad jie ga­lė­tų bū­ti kvie­čia­mi į tas ko­men­dan­ti­nes pra­ty­bas); ir tre­čias aruo­das, tre­čia gru­pė žmo­nių yra ko­vi­niai as­me­nys (taip yra įra­šy­ta ir Ka­ro pa­dė­ties įsta­ty­me), tai yra tie žmo­nės, gin­klų sa­vi­nin­kai, ar tai gin­klas me­džiok­lei, ar gin­klas spor­tui, ar gin­klas as­me­ni­nei sa­vi­gy­nai ir pa­na­šiai. Jie ir­gi tu­ri ga­li­my­bę pa­gal mū­sų įsta­ty­mus, tik čia rei­kia dar dar­bų pa­da­ry­ti, tap­ti to už­nu­ga­rio ko­men­dan­tū­ros, sa­ky­ki­me taip, da­li­mi.

Kur pro­ble­ma? Pro­ble­ma da­bar pa­pras­ta – jei­gu tu no­ri kvies­ti me­džio­to­ją į ko­men­dan­ti­nes pra­ty­bas ko­kia­me nors ra­jo­ne, Aly­taus mies­te, sa­ky­ki­me taip, ir pa­na­šiai, jis ne­ga­li į tas pra­ty­bas at­si­neš­ti sa­vo gin­klo. Jis ga­li jį nau­do­ti tik­tai me­džiok­lė­je, kur yra me­džiok­lės la­pai, čia vy­rai ge­riau ži­no, ką čia rei­kia tu­rė­ti. Bū­tent. Šiuo at­ve­ju rei­kia tie­siog ne­di­de­lio pa­tai­sy­mo, kad jei­gu yra nu­sta­ty­ta tvar­ka, be jo­kios abe­jo­nės, gin­kluo­tų­jų pa­jė­gų tvar­ka, yra or­ga­ni­zuo­ja­mos tos ko­men­dan­ti­nės ko­vi­nių as­me­nų pra­ty­bos, kad jie ga­lė­tų at­si­neš­ti į tas pra­ty­bas nu­sta­ty­ta tvar­ka gin­klą. Tai vi­sa es­mė. Ačiū.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Jū­sų no­rė­tų pa­klaus­ti ke­le­tas Sei­mo na­rių. Ger­bia­mas E. Pu­pi­nis pir­mas. Pra­šau.

E. PUPINIS (TS-LKDF). Ačiū. Čia ger­bia­mas P. Sau­dar­gas už­da­vė to­kį klau­si­mą, kad iš tik­rų­jų įdo­mu vis dėl­to, kaip sta­tis­tiš­kai. Mes pri­ima­me, at­ro­do, ge­rus įsta­ty­mus, di­di­na­me ga­li­my­bę įsi­gy­ti gin­klą, bet iš tik­rų­jų koks yra re­zul­ta­tas? Ar nė­ra taip, kad mes tik­tai di­di­na­me po­pie­ri­nį va­rian­tą, o tas įsi­gi­ji­mas yra kaž­koks?.. Vėl­gi aš dėl to pa­ties klau­si­mo. Nau­do­ja žmo­gus sa­vo gin­klą tam tik­ruo­se mo­ky­muo­se, vėl­gi ten ne­su­pran­tu, ki­tas da­ly­kas, jis spe­ci­fi­nį gin­klą… Da­bar klau­si­mas, kaip su šo­vi­niais, pa­vyz­džiui, šau­dy­mo me­tu, ar iš tik­rų­jų ne­tu­ri bū­ti kas nors kom­pen­suo­ja­ma, kad žmo­nės bū­tų pa­si­ruo­šę? Ge­rai, aš tu­riu gin­klą, tar­ki­me, ga­vęs, ko­kiu nors bū­du įsi­gi­jęs, pra­stes­nį, gal ne vi­sai tin­ka­mą, gal ir prie­mo­nės ne­tin­ka­mos, kaip jūs ma­no­te, ar šiuo at­ve­ju ne­rei­kė­tų vis tiek ko nors kom­pen­suo­ti ir duo­ti, tar­ki­me, ir pa­na­šiai, kad jie ga­lė­tų nau­do­tis ir efek­ty­viai bū­tų pa­si­ruo­šę, o ne šiaip, kad aš tu­riu ir man at­ro­do ra­mu, bet iš tik­rų­jų to re­zul­ta­to ga­li ir ne­bū­ti? Ačiū.

L. KASČIŪNAS (TS-LKDF). Ed­mun­dai, be abe­jo, aš už tai, ką jūs siū­lo­te, bet tai yra re­sur­sų klau­si­mas. Re­sur­sų klau­si­mas, kiek mes ga­li­me kom­pen­suo­ti, kiek mes ga­li­me kaip vals­ty­bė nu­pirk­ti pi­lie­čiams gin­klų, ga­liu taip pa­sa­ky­ti, jei­gu įdo­mu. Jei­gu da­bar klaus­tu­mė­te ma­nęs ka­ro pa­dė­ties me­tu, ar mes ga­lė­tu­me ap­gin­kluo­ti vi­są re­zer­vą, ne tik ak­ty­vų­jį, bet ir pa­reng­tą­jį, aš ga­lė­čiau sa­ky­ti – taip. Mes tu­ri­me jau ir da­bar pa­kan­ka­mai gin­klų, kad ga­lė­tu­me vi­są re­zer­vą ap­gin­kluo­ti, bet šiuo at­ve­ju mes kal­ba­me apie tai, ką žmo­nės tu­ri sa­vo ran­ko­se, sa­vo nuo­sa­vy­bė­je. Tai čia, be abe­jo, rei­kia ieš­ko­ti. Va ir Au­re­li­jaus pa­siū­ly­mai, ir ki­ti, gal­būt ga­li­ma ieš­ko­ti ko­kių nors ki­tų va­rian­tų, pa­ska­tų, mo­ty­va­ci­nių me­cha­niz­mų. Čia yra re­sur­sų ir mū­sų ap­si­spren­di­mo klau­si­mas. Re­gu­liuo­ti da­bar ši­tuo įsta­ty­mu siū­lau bū­tent tą, ką mes tu­ri­me sa­vo ran­ko­se, kad jie, tie žmo­nės, tie­siog ga­lė­tų tuos gin­klus at­si­neš­ti į pra­ty­bas, tik tiek.

O šiaip, be abe­jo, ši­ta kryp­ti­mi, ger­bia­mas Ed­mun­dai, ku­rią jūs brė­žia­te, ei­si­me kar­tu.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Jū­sų no­ri pa­klaus­ti ger­bia­mas A. Ston­čai­tis. Pra­šau. Jo lyg ne­ma­tau sa­lė­je, ar ne? (Bal­sai sa­lė­je) Sa­ko, kal­ba­si kaž­kur. (Bal­sai sa­lė­je) Nė­ra. Ge­rai. Ta­da ger­bia­mas A. Ve­ry­ga klau­sia.

A. VERYGA (LVŽSF). Dė­ko­ju. Ko­le­ga, aš ma­nau, kad la­bai ge­ras pa­siū­ly­mas, gai­la, ne­spė­jau, kai Pau­lius pa­tei­kė sa­vo, pa­si­sa­ky­ti. Aš tik­rai ma­nau, kad pa­ma­čius tas grės­mes, kaip vis­kas vy­ko Iz­ra­e­ly­je, jei­gu mes kal­ba­me apie to­kio ti­po už­puo­li­mus, tai gin­klas na­muo­se yra spren­di­mas. Aš ma­nau, kad ir jie tam tik­ras pa­mo­kas iš­moks. Aš tik­rai bal­suo­siu ir pa­lai­ky­siu. Bet aš iš jū­sų no­riu iš­gau­ti tam tik­rą pa­ža­dą, čia jau jū­sų ko­le­ga du kar­tus tą klau­si­mą už­da­vė dėl pa­gal­bos įsi­gy­jant gin­klą. Iš tik­rų­jų tai yra la­bai bran­gus ma­lo­numas, tu­rint gal­vo­je, kad ir sei­fas kai­nuo­ja, ir vi­si ki­ti da­ly­kai la­bai bran­giai kai­nuo­ja. Tai aš no­riu pa­klaus­ti, ar jūs pa­lai­ky­si­te, jei­gu į Sei­mą vėl at­ke­liaus siū­ly­mas svars­ty­ti dėl gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio leng­va­tos dar ši­to­je se­si­jo­je, kad jau su at­ei­nan­čių me­tų biu­dže­tu bū­tų nu­ma­ty­tos ir ga­li­my­bės įsi­gy­ti šiuos gin­klus? Ačiū.

L. KASČIŪNAS (TS-LKDF). Man re­gis, Au­re­li­jau, aš net pa­si­ra­šiau jū­sų pa­siū­ly­mą. Pats esu tei­kęs pa­na­šų pa­siū­ly­mą pra­ei­tą ka­den­ci­ją, tai bū­ki­me sa­vi­kri­tiški, bet ta­da mes ne­ga­vo­me pri­ta­ri­mo. Bet vi­siš­kai taip, aš ma­nau, kad tu­ri­me ras­ti spren­di­mą. (Bal­sai sa­lė­je)

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Da­bar klau­sia ger­bia­mas A. Skar­džius. Pra­šom.

A. SKARDŽIUS (MSNG). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Si­tu­a­ci­ja pa­si­kei­tė nuo 2022 me­tų. Tai čia žiū­rė­ti į pra­ei­tį tur­būt ne­rei­kė­tų, ger­bia­mas Lau­ry­nai, ar ne? Tai vie­nas da­ly­kas. Mes kal­ba­me apie iš­orės grės­mes, ką jūs ak­cen­tuo­ja­te ne kar­tą. Bet ma­ne do­mi­na me­džio­to­jų tu­ri­mi gin­klai, ri­bo­tu­vai dė­tu­vė­se, nes ten yra ri­bo­tu­vai dėl me­džiok­lės. Bet bū­tent ko­men­dan­tū­rų veik­la ir kaip bus įtrau­kia­mi me­džio­to­jai į pra­ty­bas, gal­būt jiems šaud­me­nys iš da­lies ga­lė­tų bū­ti kom­pen­suo­ja­mi, nes prak­ti­kuo­tis rei­kia daug, šau­dant į ki­to­kio po­bū­džio tai­ki­nius, ne į skren­dan­čią an­tį ar bė­gan­tį šer­ną, ar ne? Čia bū­tų ma­no pa­grin­di­nė klau­si­mo da­lis. Ir nuo ka­da pra­si­dės? Ačiū.

L. KASČIŪNAS (TS-LKDF). Ko­men­dan­tū­rų pra­ty­bos kai ku­riuo­se re­gio­nuo­se jau vyks­ta, vyks ir šiais me­tais ge­gu­žės mė­ne­sį. Vil­niaus mies­tas bus epi­cen­tre. Pra­ėju­siais me­tais vy­ko rug­sė­jo mė­ne­sį Aly­tu­je. De­ja, bet kol kas dar be me­džio­to­jų. Ir čia yra pro­ble­ma, kad jie bū­tent (tą aš ir ban­dau pa­keis­ti) ne­ga­li į pra­ty­bas net at­si­neš­ti gin­klo. Tai rei­kia su­tvar­ky­ti. Mes no­ri­me pa­reng­tą re­zer­vą, 80 tūkst. žmo­nių pa­kvies­ti, jie ne­tu­ri prie­vo­lės ei­ti į pra­ty­bas. Ir­gi ban­dau ši­tą da­ly­ką pa­keis­ti.

Ma­to­te, kiek da­ly­kų dar rei­kia tei­siš­kai, po­pie­riuo­se, pa­keis­ti, o po to mes grį­ši­me prie tų la­bai svar­bių prak­ti­nių klau­si­mų, ku­riuos jūs ir už­duo­da­te. Aš ma­nau, kad tik­rai ka­riuo­me­nė tu­rė­tų pa­gal­vo­ti ir apie tam tik­rą šo­vi­nių kie­kį to­kiems žmo­nėms, ku­rie yra pa­tik­rin­ti, įsi­trau­kę į ko­men­dan­ti­nį vie­ne­tą. Čia jau yra įgy­ven­di­ni­mo fa­zė, tie klau­si­mai tik­rai svar­būs ir, ma­nau, jie tu­ri bū­ti at­sa­ky­ti.

Dėl dė­tu­vių. Mes tu­ri­me čia bė­dų. Ir šau­liai tu­ri pro­ble­mų su dė­tu­vė­mis dėl sa­vo gin­klų, jūs jau mi­nė­jo­te, ir me­džio­to­jai. Tai yra eu­ro­pi­nis re­gu­lia­vi­mas, pa­si­ro­do. Tai yra tam tik­ru eu­ro­pi­niu re­gu­lia­vi­mu su­dė­ti ap­ri­bo­ji­mai. Aš esu pa­ren­gęs raš­tą, pla­nuo­ju jį grei­tai iš­siųs­ti eu­ro­pi­nėms ins­ti­tu­ci­joms, kad gau­tu­me tam tik­rą… bent jau pra­dė­tu­me dis­ku­si­ją, o gal to­kio­mis ge­o­po­li­ti­nė­mis są­ly­go­mis, ko­kios da­bar yra, gal­būt rei­kė­tų tų kai ku­rių re­gu­lia­vi­mų at­si­sa­ky­ti ar­ba da­ry­ti tam tik­ras iš­im­tis. Ži­no­te, la­bai sun­ku keis­ti eu­ro­pi­nį re­gu­lia­vi­mą, tie­siog ne nuo mū­sų vis­kas pri­klau­so, bet pa­ban­dy­si­me pa­da­ry­ti ke­le­tą žings­nių – o gal. Ačiū.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Pas­ku­ti­nis klau­sia ger­bia­mas K. Vil­kaus­kas. Pra­šom.

K. VILKAUSKAS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas Lau­ry­nai, mes daug dis­ku­tuo­ja­me apie tai, bet ir mū­sų po­kal­biuo­se tai iš­ryš­kė­ja, kad pir­miau­sia tu­rė­tų bū­ti su­for­muo­ti tie ko­vi­niai vie­ne­tai prie ko­men­dan­tū­rų. Ko­men­dan­tū­ros yra tik­rai dar ne vi­sur taip, kaip sa­ko­te, yra pa­vie­nių, stip­riau, ak­ty­viau dir­ba. Jei­gu mes ne­su­for­muo­si­me ko­vi­nių vie­ne­tų, ne­duo­si­me jiems už­duo­čių, tai žmo­nės tie­siog ne­ži­nos, bus lo­gi­ka: ką, aš at­ei­siu į pra­ty­bas su ko­vi­niu gin­klu, jei­gu aš ga­liu dar be ko­vi­nio gin­klo to­bu­lin­ti tak­ti­kos ele­men­tus ir vi­sa ki­ta, ne­bū­ti­nai ko­vi­niais šo­vi­niais pleš­kin­ti, nes tam yra šau­dyk­los. Sa­ky­ki­me, yra ir ka­riuo­me­nės šau­dyk­los, ir ki­tos šau­dyk­los. Aš ma­nau, kad mums rei­kė­tų su­stip­rin­ti bū­tent tą gran­dį, tai yra su­for­muo­ti, kad žmo­nės aiš­kiai ži­no­tų sa­vo už­duo­tis. Ir tai lie­čia ne tik ak­ty­vų­jį re­zer­vą, bet ir šau­lius.

L. KASČIŪNAS (TS-LKDF). Tai­gi su­ti­ki­te: mes Sei­me su ko­men­dan­tū­ro­mis esa­me nu­ė­ję daug to­liau sa­vo idė­jo­mis ir įsta­ty­muo­se, ne­gu tu­ri­me ant že­mės. Aš ma­nau, kad čia ge­riau­sia plat­for­ma žmo­nėms, ne­re­gu­lia­riems ka­riams, net ne­ak­ty­viems re­zer­vo ka­riams įsi­trauk­ti į vals­ty­bės gy­ny­bą. Kaip ir mi­nė­jau, ko­men­dan­ti­nį vie­ne­tą ga­lė­tų su­da­ry­ti, pa­vyz­džiui, di­džiuo­siuo­se mies­tuo­se KASP’o kuo­pa, ma­žes­niuo­se – KASP’o sky­rius, o ap­link jį lip­dy­tis pa­reng­tas re­zer­vas, dėl ko rei­kia pa­keis­ti įsta­ty­mą ir jį da­bar kei­čia­me, kad ei­tų į pra­ty­bas me­džio­to­jai, ku­rie da­bar tu­rė­tų ga­li­my­bę at­si­neš­ti sa­vo gin­klą, ir ko­men­dan­ti­niai šau­liai.

Ma­to­te, kiek dar rei­kia da­ly­kų pa­da­ry­ti net tei­si­niu aspektu, kad ga­lė­tu­me po to ati­dir­bi­nė­ti. Ko­men­dan­tai pa­skir­ti, bet, aiš­ku, jų są­vei­ka su sa­vi­val­dy­bė­mis yra skir­tin­ga. Vie­ni, ma­ty­ti, dir­ba rim­tai, ki­ti gal­būt ma­žiau. Pa­va­duo­to­jai yra vie­ti­niai iš KASP’o, jie tu­rė­tų už­suk­ti tą vie­ti­nį gy­ve­ni­mą, tu­rė­ti są­vei­ką su sa­vi­val­dy­be. Kur pro­ble­ma? Jie kol kas ne­tu­ri šta­bų. Ir aš ma­nau, kad čia ga­li­ma in­teg­ruo­ti, pa­vyz­džiui, į Šau­lių są­jun­gos rink­ti­nės šta­bus, į vi­są tą ko­men­dan­ti­nį vei­ki­mą, ap­link tai lip­dy­ti vi­są tą ko­vi­nį vie­ne­tą ir, kaip jūs sa­kė­te, ei­ti prie tak­ti­nių da­ly­kų, ope­ra­ci­nių da­ly­kų. Aš la­bai ti­kiuo­si, kad šį pa­va­sa­rį mes ga­lė­si­me jau kar­tu su ju­mis, vi­si kar­tu, pa­skelb­ti ži­nu­tę, kur ir kam kreip­tis sa­vo re­gio­nuo­se, kad aš no­riu bū­ti vie­nos ar ki­tos sa­vi­val­dy­bės ko­men­dan­ti­nio vie­ne­to da­li­mi, kad su žmo­gu­mi bū­tų su­si­siek­ta, su juo bū­tų pa­si­kal­bė­ta, jis bū­tų šiek tiek gal­būt pa­tik­rin­tas, ap­mo­ky­tas ir jau bū­tų ko­vi­nio vie­ne­to da­li­mi, ga­lė­tų nuo­lat ei­ti į pra­ty­bas. Tai yra ma­no sie­kia­my­bė ir aš la­bai ti­kiu, kad šią se­si­ją mes tą pa­da­ry­si­me.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju ger­bia­mam L. Kas­čiū­nui. At­sa­kė­te į vi­sus klau­si­mus. Da­bar mo­ty­vai už – ger­bia­mas K. Ma­žei­ka.

K. MAŽEIKA (DFVL). Ačiū, ger­bia­mas vi­ce­pir­mi­nin­ke. Ačiū, ger­bia­mas Lau­ry­nai, už to­kį iš­sa­mų pri­sta­ty­mą. Aš, kaip me­džio­to­jas ir kaip šau­lys, tur­būt ma­tė­te, me­džio­to­jų ben­druo­me­nė­je de­vy­ni iš de­šim­ties yra pa­si­ry­žę gin­ti, tai ma­nau, kad tai yra ir­gi ak­tu­a­lu bū­tent me­džio­to­jams, ir tik­rai mums šau­lių tar­ny­bo­je su tais gin­klais – rei­kia gau­ti at­ski­rą va­do lei­di­mą. Na, yra tos pro­ce­dū­ros, ku­rių tik­rai, ma­nau, ga­li­ma iš­veng­ti.

Ir no­rė­čiau jū­sų dar to vie­no pa­ža­do, jei­gu jūs juos šian­dien da­li­na­te, kad vis dėl­to tas bran­gus ma­lo­nu­mas, kad tiems ka­riams pro­fe­sio­na­lams, kad jų tur­būt pa­tys bran­giau­si ir pro­fe­sio­na­liau­si gin­klai Lie­tu­vo­je, esan­tys tar­ny­bo­je, kad vis dėl­to su tuo va­du bū­tų ras­tas kom­pro­mi­sas, kad jie tik­rai… nes gau­nu ir aš ly­giai taip pat tų už­klau­si­mų, nes, su­pran­ta­ma, jis ga­lė­tų gal­būt įsi­gy­ti sa­vo reik­mėms tą gin­klą, bet jei­gu, kaip sa­kant, kaž­ko­kio in­ci­den­to at­ve­ju vis tiek jam rei­kės pa­tek­ti į tą vie­tą, kur yra pa­di­din­tos grės­mės vie­ta, kur yra gin­klų san­dė­lis. Aš ma­nau, kad ei­nant tuo ke­liu, kad vis­kas bū­tų mak­si­ma­liai iš­nau­do­ta, tie re­sur­sai ne be­ga­li­niai, tai ma­nau, kad šiuo at­ve­ju ir­gi yra pra­šy­mas, kad bū­tų ieš­ko­ma spren­di­mų. O jei­gu ne, ta­da rei­kia keis­ti įsta­ty­mą, gal­būt tam va­dui pa­dė­ti per tai. Tai čia, ma­nau, ben­dras dar­bas. Tik­rai, ko­le­gos, kvie­čiu pa­lai­ky­ti šį pro­jek­tą ir ju­dė­ti pir­myn, kad bū­tu­me kuo sau­ges­ni. Ačiū.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Dėl mo­ty­vų prieš nie­kas ne­už­si­ra­šė kal­bė­ti, tai­gi bal­suo­si­me bal­sa­vi­mo me­tu.

 

12.17 val.

Kraš­to ap­sau­gos sis­te­mos or­ga­ni­za­vi­mo ir ka­ro tar­ny­bos įsta­ty­mo Nr. VIII-723 pakei­ti­mo įsta­ty­mo Nr. XIV-2368 29 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-3504 (pa­tei­ki­mas)

 

Da­bar 1-14 klau­si­mas – Kraš­to ap­sau­gos sis­te­mos or­ga­ni­za­vi­mo ir ka­ro tar­ny­bos įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-3504. Ger­bia­mas L. Kas­čiū­nas – į tri­bū­ną. Pra­šom.

L. KASČIŪNAS (TS-LKDF). Tai aš gal čia trum­piau, bet jau apie ką kal­bė­jo­me. Tai ir­gi yra ko­men­dan­tū­rų kon­teks­tas ir pa­reng­to­jo re­zer­vo kvie­ti­mas į pra­ty­bas. Mes su ju­mis po pa­tei­ki­mo jau pri­ta­rė­me gruo­džio mė­ne­sį, tai jau pro­jek­tas iš­va­žia­vo Vy­riau­sy­bės iš­va­dos, bet pa­aiš­kė­jo pro­ce­so me­tu, kad dar rei­kia vie­ną ly­di­mą­jį, ir­gi pa­reng­to­jo re­zer­vo są­vo­ką įves­ti ten, kur su­si­ję su svei­ka­tos tam tik­rų pa­slau­gų tei­ki­mu, ką gau­na pro­fe­sio­na­lios ka­ro tar­ny­bos ka­riai, ką gau­na ak­ty­vio­jo re­zer­vo ka­riai. Tie­siog įve­da­ma są­vo­ka. Ir pri­jung­si­me šį pro­jek­tą prie to, ku­ris jau yra iš­va­žia­vęs iš Sei­mo. Ti­ki­mės grei­tų spren­di­mų šio­je se­si­jo­je, kad ga­lė­tu­me pa­reng­tą­jį re­zer­vą kvies­ti į pra­ty­bas ir su­teik­ti jiems tas svei­ka­tos pa­slau­gas, ku­rių rei­kia tar­ny­bai at­lik­ti. Ačiū.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Aš ir­gi ne­pa­mi­nė­jau, kad tai bu­vo bū­tent prie jau pa­teik­to pro­jek­to Nr. XIVP-3400.

Tai da­bar klau­si­mų no­ri pa­klaus­ti ke­tu­ri ger­bia­mi ko­le­gos. Ger­bia­mas K. Vil­kaus­kas pir­mas klau­sia. Pra­šom.

K. VILKAUSKAS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas ko­mi­te­to pir­mi­nin­ke Lau­ry­nai, no­rė­čiau pri­min­ti dėl ka­rių sa­va­no­rių, ku­rie ka­riau­ja Uk­rai­no­je, dėl so­cia­li­nių ga­ran­ti­jų. Ma­nau, kad gal ga­li­ma bū­tų ir at­si­žvel­giant į tai, ką jūs da­bar tei­kia­te, pri­si­min­ti, kad tie žmo­nės, nors jie yra sa­va­no­riai, jie pa­tys sa­vo no­ru ten yra, bet gal­būt rei­kė­tų pa­gal­vo­ti apie jų tas so­cia­li­nes ga­ran­ti­jas?

L. KASČIŪNAS (TS-LKDF). Taip, Kęs­tu­ti, aš at­si­pra­šau, kad šiek tiek vė­luo­ju, bet aš ne­pa­mir­šau sa­vo pa­ža­do. Mes tik­rai su­si­rink­si­me ir pa­si­kvie­si­me vi­sas ins­ti­tu­ci­jas, ir Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ją, pa­si­kal­bė­ti, kaip mes tiems žmo­nėms ga­li­me dau­giau pa­dė­ti. Duo­ki­te man dar 3 sa­vai­tes ir tik­rai gau­si­te kvie­ti­mą, su­sė­si­me ir pa­si­kal­bė­si­me. Ačiū jums už ini­cia­ty­vas, kad juos su­bū­rė­te, bu­vo­te pa­si­kvie­tęs į Sei­mą. Tik­rai bu­vo ge­ras po­kal­bis. Aš ti­kiu, kad po­kal­bis virs re­a­liais dar­bais. Ačiū.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Ma­to­me, ger­bia­mas Lau­ry­nas to­liau da­li­na pa­ža­dus. Kas dir­ba, tam ir krau­na. Vis dau­giau įsi­pa­rei­go­ji­mų. Ger­bia­ma L. Na­gie­nė no­ri pa­klaus­ti.

L. NAGIENĖ (DFVL). La­bai ge­rai, ačiū. Ačiū, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Mes pa­ža­dus da­li­na­me, bet mū­sų biu­dže­tas ir­gi yra ne gu­mi­nis. Aš no­riu pa­klaus­ti taip, nes pa­ža­das vie­nas: mes bet kur iš­va­žia­vu­siam į mi­si­ją ar dar kaž­kur, ki­tiems, ku­rie sa­va­no­riai iš­va­žiuo­ja į Pran­cū­zi­jos re­gio­ną tar­nau­ti, ir­gi taip pat mo­kė­si­me? Ma­no toks klau­si­mas. Ne. Klau­si­mas ki­toks: kiek kai­nuos ir kiek pa­pil­do­mai rei­kės lė­šų? Nes iš tik­rų­jų tam svei­ka­ti­ni­mui, at­si­tiks ne­lai­min­gų at­si­ti­ki­mų, mes ži­no­me, kad yra So­cia­li­nio drau­di­mo įsta­ty­me nu­ma­ty­ta so­cia­li­nė ga­ran­ti­ja, kiek pa­pil­do­mai ga­li rei­kė­ti biu­dže­te? Nes sa­va­no­riams ap­mo­ky­ti iš tik­rų­jų, ma­nau, ne vie­no eu­ro rei­kės. Kiek tai ga­li bū­ti?

L. KASČIŪNAS (TS-LKDF). At­sa­ky­siu pa­pras­tai. Tai yra ko­men­dan­ti­nės pra­ty­bos. Ko­men­dan­ti­nės pra­ty­bos yra ten, kur nė­ra sun­kios tech­ni­kos, ri­zi­ka su­si­žeis­ti yra la­bai ne­di­de­lė. Da­bar at­sa­ky­ti tiks­lai, kiek tai kai­nuos, yra sun­ku, ka­dan­gi ne­ži­no­me, ko­kia bus pa­si­rink­ta for­mu­lė, kiek die­nų per me­tus pa­reng­to re­zer­vo ka­riai bus kvie­čia­mi į ko­men­dan­ti­nes pra­ty­bas – ar vie­ną die­ną, ar dvi die­nas, ar sa­vai­tę. Nuo to ir pri­klau­sys, bet tai nė­ra mil­ži­niš­ki pi­ni­gai, ir tik­rai su­pla­nuo­tas biu­dže­tas bet ku­riuo at­ve­ju augs, ir tik­rai ki­tais me­tais mes lė­šų tam pri­va­lo­me ras­ti.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Jus no­ri pa­klaus­ti ger­bia­mas V. Val­kiū­nas. Pra­šau.

V. VALKIŪNAS (DPF). Ger­bia­mas Lau­ry­nai, man ke­lia abe­jo­nių, kaip ir jums, ko­men­dan­tū­rų efek­ty­vu­mas, nes tie ko­men­dan­tai, jų pa­va­duo­to­jai ne­bū­ti­nai ta­me ra­jo­no cen­tre, mie­s­te gy­ve­na, nė­ra, kiek ži­nau, su po­li­ci­ja ben­dro dar­bo, ben­drų pla­nų su­da­ry­mo, su sa­vi­val­dy­be, taip pat ir Sei­mo na­riais, nes jie kaip ano­ni­mai kol kas, ne­ga­li­ma pa­tik­rin­ti, kur jie yra, ka­da jie tu­ri bū­ti vie­to­je ir ko tu­ri at­si­klaus­ti, jei­gu iš­vyks­ta į už­sie­nį, į ko­kias vals­ty­bes ga­li­ma, ne­ga­li­ma, kur tie ap­ra­šai yra. Čia yra la­bai rim­tas da­ly­kas, nes jie, kiek aš su­pran­tu, ger­bia­mas Lau­ry­nai, at­ly­gi­ni­mą gau­na, o dar­bo ne­gau­na ar ne­da­ro.

L. KASČIŪNAS (TS-LKDF). Val­de­ma­rai, jūs pa­lie­čia­te tą te­mą, kur jie gy­ve­na. Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­tas ir ban­do da­ry­ti vis­ką, kad tas pro­ver­žis, ku­rio ti­ki­mės, vis dėl­to įvyk­tų. Ir iš­ties bū­tent ta­da, ka­da at­si­ras ko­men­dan­tū­rų šta­bai, ta­da bus vis­kas pa­pras­čiau ir at­sa­ky­mai į klau­si­mus bus. Kol kas trūks­ta są­vei­kos, vi­siš­kai pri­ta­riu, pri­klau­so nuo sa­vi­val­dy­bės.

Bet šiuo at­ve­ju aš tu­riu vi­siems pa­siū­ly­mą, ypač žmo­nėms vien­man­da­ti­nin­kams ar­ba ak­ty­viai dir­ban­tiems re­gio­ne. Na, grįž­ki­te na­mo, pa­si­kal­bė­ki­te su ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riu­mi, su me­ru ir pa­klaus­ki­te: ma­tė ko­men­dan­tą, ma­tė ko­men­dan­to pa­va­duo­to­ją ar ne? Ini­ci­juo­ki­te su­si­ti­ki­mus. Po­li­ci­jos są­vei­ka ir jos vie­ta ka­ro pa­dė­ties me­tu ir­gi yra la­bai rim­tas klau­si­mas, nes pa­gal kon­ven­ci­jas po­li­ci­ja tu­ri at­lik­ti ir to­liau sa­vo funk­ci­jas. Mes ži­no­me, Uk­rai­no­je da­rė daug daug da­ly­kų, kai ku­riuos mies­tus iš­gel­bė­jo. Koks yra po­li­ci­jos vaid­muo ka­ro pa­dė­ties me­tu, ir­gi la­bai rim­tas klau­si­mas. Tai yra su­si­ję ir su ko­men­dan­tū­ro­mis, ir šiek tiek pla­čiau. Jū­sų klau­si­mų puokš­tė yra tik­rai, ma­nau, for­mu­luo­ja­ma la­bai tei­sin­gai. Siū­lau vi­siems, ku­rie tu­ri­te apy­gar­das, rū­pi kraš­to gy­ny­ba, grįž­ki­te ir už­klaus­ki­te, kur, ka­da, no­ri­me pa­ma­ty­ti, ir pa­si­da­ry­ki­te bent jau sta­lo pra­ty­bas, o po to jau žiū­rė­si­me rim­tes­nius da­ly­kus. Ačiū.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Ir pas­ku­ti­nis no­ri pa­klaus­ti ger­bia­mas D. Ke­pe­nis. Pra­šau.

D. KEPENIS (LVŽSF). Ger­bia­mas Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to pir­mi­nin­ke, jūs pui­kiai pri­si­me­na­te pra­ei­tų me­tų gruo­džio 21 die­nos Sei­mo nu­ta­ri­mą dėl mū­sų ka­rių in­struk­to­rių siun­ti­mo į Uk­rai­ną ap­mo­ky­ti, taip pat į ki­tas ša­lis, į įvai­rias mi­si­jas. Ir aš pa­si­ju­tau la­bai ap­gau­tas, nes mes čia daž­nai pri­vers­ti pa­si­kliau­ti sa­vo ko­le­go­mis, kad tik­rai tik­rai taip ne­bus, o pa­si­ro­do, kad bu­vo. Aiš­ki­na­ma­ja­me raš­te bu­vo pa­ra­šy­ta, kad mes sių­si­me tik mo­ky­ti uk­rai­nie­čių, jei­gu jie yra Eu­ro­pos Są­jun­gos ša­ly­se ar­ba NATO ša­ly­se. O kaž­kas dar pa­pil­do­mai į nu­ta­ri­mą įra­šė, dar ir Uk­rai­no­je. Koks žmo­gus įra­šė, ko­dėl taip pa­da­rė? Aš pa­si­ti­kė­jau aiš­ki­na­muo­ju raš­tu, o da­bar di­džiu­lis ne­ri­mas vi­suo­me­nė­je, nes mus jau kal­ti­na, kad mes jau da­bar siun­čia­me vai­kus ka­riau­ti į Uk­rai­ną. Ko­dėl mes to ne­ga­li­me pa­aiš­kin­ti ir kas tą žo­dį įra­šė į nu­ta­ri­mą? Ačiū.

L. KASČIŪNAS (TS-LKDF). Ger­bia­mas Dai­niau, aš gal tru­pu­tė­lį pla­čiau at­sa­ky­siu į klau­si­mą. Žiū­rė­ki­te, aš su­pran­tu, kad no­ri­si pa­sto­vė­ti ša­lia ir pa­žiū­rė­ti, kaip uk­rai­nie­čiams sek­sis. Ir gal­būt, ži­nai, ten jiems kaž­ką ati­duo­ti, šiek tiek nu­mes­ti ir gal­būt pa­lin­kė­ti su Die­vo pa­lai­ma pa­si­kal­ti su ta Ry­tų des­po­ti­ja. Bet vi­si pui­kiai ži­no­me, kad jei­gu no­ri­me bū­ti ir jie no­ri bū­ti efek­ty­ves­ni, rei­kia ne tik gin­kluo­tės, bet rei­kia ir kuo grei­tes­nio jų mo­bi­li­za­ci­nio re­zer­vo ap­mo­ky­mo. Tas da­bar da­ro­ma, taip, Eu­ro­pos Są­jun­gos ir NATO ša­ly­se. E. Mak­ro­nas iš­ėjo su idė­ja, ku­ri nė­ra kol kas re­a­lus kū­nas.

Pa­gal­vo­ki­me, kaž­kur, kur nors prie Lvo­vo, su oro gy­ny­bos ap­sau­ga įkur­ti mo­ky­mo cen­trą, kur no­rin­čios ir ga­lin­čios ša­lys at­siųs­tų sa­vo in­struk­to­rius – ke­lias­de­šimt, ke­lio­li­ka, kad ga­lė­tų ten reng­ti Uk­rai­nos mo­bi­li­za­ci­nį re­zer­vą. Tai nie­ko ben­dro su ka­ri­niais veiks­mais, tai nie­ko ben­dro su siun­ti­mu į ka­rą, nie­ko ben­dro su tuo nė­ra. Aš ne­sa­kau, kad bus pri­im­tas spren­di­mas, aš tik sa­kau, kaip ga­li­my­bė, ku­ri nai­ki­na tas rau­do­ną­sias li­ni­jas, su­ku­ria stra­te­gi­nį ne­apib­rėž­tu­mą.

Ko­kia daž­nai bu­vo Va­ka­rų pro­ble­ma? Mes vi­są­laik sa­kė­me, ko mes ne­da­ry­si­me. Ru­sams ge­rai ži­no­ti – va, ši­to jie ne­da­rys. O da­bar mes: gal­būt da­ry­si­me, gal­būt ne­da­ry­si­me. Šiek tiek jau pe­rė­mė­me ini­cia­ty­vą. Bū­ki­me re­a­lis­tais – su­vo­ki­me, kad uk­rai­nie­čiai vie­ni ne­lai­mės. Jiems rei­kia bent jau gin­kluo­tės. Yra la­bai rim­ta si­tu­a­ci­ja fron­te. Jei­gu juos ten per­lauš, tai, mie­lie­ji, čia tik­rai tem­pe­ra­tū­ra augs ir la­bai spar­čiai.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Jūs at­sa­kė­te į vi­sus klau­si­mus.

Da­bar mo­ty­vai už. Ger­bia­mas A. Skar­džius. Pra­šau.

A. SKARDŽIUS (MSNG). Ačiū, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Bū­tent į pas­ku­ti­nį klau­si­mą aš ne­iš­gir­dau at­sa­ky­mo, ger­bia­mas Lau­ry­nai. Jūs ban­do­te pa­sa­ky­ti, kad, na, pa­si­žiū­ri­me, gal E. Ma­k­ro­nas seks pas­kui Lie­tu­vos spren­di­mus. Klau­si­mas, ko­le­gos, bu­vo, ar siun­ti­mas į te­ri­to­ri­ją… Aš ne­sa­kau, kad ap­mo­ky­mas vyks­ta Lie­tu­vo­je. Pui­ku, vi­so­se Eu­ro­pos Są­jun­gos vals­ty­bė­se vyks­ta uk­rai­nie­čių ap­mo­ky­mas. Bet siun­ti­mas sa­vo ka­riš­kių į Uk­rai­ną ten vyk­dy­ti mo­ky­mus, ar tai nė­ra įsi­trau­ki­mas į kon­flik­tą? Čia bu­vo klau­si­mas. Bet jūs ne­at­sa­kė­te, to­dėl at­sa­ky­mas ne­gau­tas. Gal jūs vė­liau ga­lė­si­te pa­aiš­kin­ti, bet aš jū­sų siū­ly­mus pa­lai­kau. Gai­la, kad pra­si­dė­jus tre­tie­siems ka­ro me­tams šie siū­ly­mai yra dar ant po­pie­riaus ir dar la­bai iš­plau­kę. Ka­da pra­si­dės prak­ti­ka? Be abe­jo, tur­būt jau ki­tai Vy­riau­sy­bei rei­kės įgy­ven­din­ti šiuos siū­ly­mus. Be ga­lo yra gai­la, kad tryp­čio­ja­ma vie­to­je. Aš tie­siog pa­lai­ky­da­mas jus iš­reiš­kiu sa­vo ap­gai­les­ta­vi­mą, kad tik­rai pri­trū­ko kom­pe­ten­ci­jų, ini­cia­ty­vos ir prak­ti­nių veiks­mų. Ačiū.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Da­bar per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną… Ar jūs dėl ve­di­mo tvar­kos, ar jūs re­pli­ką po bal­sa­vi­mo? (Bal­sas sa­lė­je) Jūs ta­da po bal­sa­vi­mo re­pli­ką pa­sa­ky­ki­te. Na, ge­rai, da­bar pa­sa­ky­ki­te. Ger­bia­mas D. Ke­pe­nis.

D. KEPENIS (LVŽSF). Ger­bia­mas Lau­ry­nai, jums ži­no­mas bu­vęs ka­riuo­me­nės va­das ge­ne­ro­las V. Tut­kus tai ko­men­tuo­ja ir aš nė kar­to ne­gir­dė­jau jū­sų ko­men­ta­ro apie aną ko­men­ta­rą. Ko­dėl ne­at­sa­ko­me? Tau­ta ne­gir­di, mes tik­tai šu­rum bu­rum. Ko­dėl per te­le­vi­zi­ją aiš­kiai ne­pa­sa­ko­te? Ačiū.

PIRMININKAS. Ger­bia­mas Dai­niau Ke­pe­ni, jūs tie­siog tę­sia­te sa­vo klau­si­mą, tai čia to­kio žan­ro nė­ra.

Da­bar, ger­bia­mi ko­le­gos, mes esa­me jau bal­sa­vi­mų lan­ge. Gal­būt ta­da pa­bal­suo­ki­me dėl tų įsta­ty­mų pro­jek­tų, ku­riuos jau ap­svars­tė­me, o ta­da Lau­ry­nas ga­lės dar pra­tęs­ti, Avia­ci­jos įsta­ty­mą pa­teiks. Ta­da dar lie­ka 1-16 klau­si­mas. Tai­gi, du klau­si­mai iki per­trau­kos. Da­bar kvie­čiu vi­sus už­im­ti vie­tas ir su­si­kaup­ti, nes bus ke­le­tas bal­sa­vi­mų dėl pro­jek­tų, ku­riuos mes jau esa­me ap­svars­tę.

 

12.28 val.

Gin­klų ir šaud­me­nų kon­tro­lės įsta­ty­mo Nr. IX-705 18, 23, 37, 40 ir 42 straips­nių pakei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-3390 (pa­tei­ki­mo tę­si­nys)

 

Tai­gi, pir­ma bal­suo­ja­me dėl 1-11 klau­si­mo – Gin­klų ir šaud­me­nų kon­tro­lės įsta­ty­mo ke­le­to straips­nių pa­kei­ti­mo įstatymo pro­jek­to Nr. XIVP-3390. Vi­ce­mi­nist­ras pa­tei­kė. Bal­suo­ja­me.

Už­si­re­gist­ra­vo 117, bal­sa­vo 116: už – 109, prieš ne­bu­vo, su­si­lai­kė 7. Tai­gi, po pa­tei­ki­mo pri­tar­ta. Siū­lo­mas pa­grin­di­nis ko­mi­te­tas – Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­tas. Ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­ko­ju, pri­tar­ta. Siū­lo­ma svars­ty­ti ba­lan­džio 18 die­ną. Ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­ko­ju, pri­tar­ta.

 

12.29 val.

Gin­klų ir šaud­me­nų kon­tro­lės įsta­ty­mo Nr. IX-705 11, 12, 13, 17, 24 ir 40 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-3274 (pa­tei­ki­mo tę­si­nys)

 

Da­bar 1-12 klau­si­mas, ku­rį ap­svars­tė­me, – Gin­klų ir šaud­me­nų kon­tro­lės įsta­ty­mo 11, 12, 13, 17, 24 ir 40 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-3274. Taip pat įvy­ko pa­tei­ki­mas. Bal­suo­ja­me.

Už­si­re­gist­ra­vo 117, bal­sa­vo 115: už – 100, prieš – 1, su­si­lai­kė 14. Po pa­tei­ki­mo pri­tar­ta. Siū­lo­mas pa­grin­di­nis ko­mi­te­tas – Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­tas. Ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­ko­ju, pri­tar­ta.

Per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną L. Sluš­nys kaž­ką no­ri pa­sa­ky­ti.

L. SLUŠNYS (TS-LKDF). Aš pra­šau pa­pil­do­mo ko­mi­te­to – Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­to, kad vis dėl­to ga­lė­tu­me pa­svars­ty­ti, kiek vi­suo­me­nė yra pa­si­ren­gu­si to­kius įsta­ty­mus pri­im­ti. Ačiū.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju, bet šiaip pa­gal ko­mi­te­tų funk­ci­jas nė­ra tai nu­ma­ty­ta, ne­bent pri­tar­tu­me bal­sa­vi­mu. Bal­suo­ja­me, ar su­tin­ka­me, kad kaip pa­pil­do­mas dėl ši­to dar bū­tų Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­tas.

Už­si­re­gist­ra­vo 116, bal­sa­vo 115: už – 84, prieš – 17, su­si­lai­kė 14. Tai­gi, kaip pa­pil­do­mas Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­tas.

To­liau – dar­bo­tvarkės 1-14 klau­si­mas. Tie­sa, siū­lo­ma svars­ty­ti bir­že­lio 4 die­ną, at­ro­do. Taip, bir­že­lio 4 die­ną.

Dar L. Kas­čiū­nas per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną. Pra­šom.

L. KASČIŪNAS (TS-LKDF). Aš gal­vo­ju, vis tiek tiks­lin­ga bū­tų pa­pra­šy­ti Vy­riau­sy­bės iš­va­dos, bet ku­riuo at­ve­ju rei­kės ko­mi­te­tuo­se pra­šy­ti, nes čia…

PIRMININKAS. Ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu dėl Vy­riau­sy­bės iš­va­dos? Dė­ko­ju, pri­tar­ta. Klau­si­mas ap­svars­ty­tas.

To­liau dar­bo­tvarkės 1-14 klau­si­mas – pro­jek­tas Nr. XIVP-3504.

 

12.32 val.

Gin­klų ir šaud­me­nų kon­tro­lės įsta­ty­mo Nr. IX-705 13 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-3426 (pa­tei­ki­mo tę­si­nys)

 

At­si­pra­šau, dar ne­ap­svars­tė­me dar­bo­tvarkės 1-13 klau­si­mo – Gin­klų ir šaud­me­nų kon­t­rolės įsta­ty­mo 13 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­to Nr. XIVP-3426. Dėl ši­to da­bar bal­suo­ja­me.

Už­si­re­gist­ra­vo 121, bal­sa­vo 119: už – 112, prieš ne­bu­vo, su­si­lai­kė 7. Tai­gi, pri­tar­ta. Kaip pa­grin­di­nis siū­lo­mas taip pat Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­tas. Ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­ko­ju, pri­tar­ta. Ir siū­lo­ma svars­ty­ti taip pat bir­že­lio 4 die­ną. Ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­ko­ju, pri­tar­ta.

 

12.33 val.

Kraš­to ap­sau­gos sis­te­mos or­ga­ni­za­vi­mo ir ka­ro tar­ny­bos įsta­ty­mo Nr. VIII-723 pakei­ti­mo įsta­ty­mo Nr. XIV-2368 29 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-3504 (pa­tei­ki­mo tę­si­nys)

 

Da­bar dar­bo­tvarkės 1-14 klau­si­mas – Kraš­to ap­sau­gos sis­te­mos or­ga­ni­za­vi­mo ir ka­ro tar­ny­bos įsta­ty­mo vie­no straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-3504. Bal­suo­ja­me po pa­tei­ki­mo.

Už­si­re­gist­ra­vo 120, bal­sa­vo 120: už – 110, prieš ne­bu­vo, su­si­lai­kė 10. Pro­jek­tui pri­tar­ta. Pa­grin­di­niu ko­mi­te­tu siū­lo­mas Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­tas. Ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­ko­ju, pri­tar­ta. Ir siū­lo­ma svars­ty­ti ba­lan­džio 18 die­ną. Ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­ko­ju, pri­tar­ta.

Da­bar kvie­čiu į tri­bū­ną vėl­gi L. Kas­čiū­ną.

 

12.34 val.

Avia­ci­jos įsta­ty­mo Nr. VIII-2066 16 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-3444 (pa­tei­ki­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 1-15 klau­si­mas – Avia­ci­jos įsta­ty­mo 16 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-3444. Pra­šau. Liks dar vie­nas pa­tei­ki­mo tę­si­nys ir bal­suo­si­me. Pra­šau.

L. KASČIŪNAS (TS-LKDF). Kur­si­me avia­ci­ją Šau­lių są­jun­go­je. Aš šiek tiek juo­kau­ju, bet ir pu­siau rim­tai. Min­tis la­bai pa­pras­ta. Ju­da­me su dro­nais, su be­pi­lo­čiais or­lai­viais, ju­da­me ne taip, kaip no­rė­tų­si, bet pra­dė­jo­me ju­dė­ti. Pir­mie­ji, ku­rie pra­dė­jo ju­dė­ti, yra šau­liai. Jie tu­ri va­di­na­mą­jį habą, kur re­mon­tuo­ja, ren­ka, per­ka, tes­tuo­ja dro­nus. Da­bar jau šau­liai tu­ri apie 100 dro­nų ope­ra­to­rių, tiks­las per ar­ti­miau­sius me­tus pa­siek­ti 1 tūkst. dro­nų ope­ra­to­rių. Kar­tu yra ir tech­no­lo­gi­nis pa­si­ruo­ši­mas. Jie ga­li sa­vo sul­ty­se vir­ti, tai yra ge­rai, bet mes, ir su jais pa­si­kal­bė­ję, klau­sia­me, o kaip tai at­ro­dy­tų vi­so­je gy­ny­bos ar­chi­tek­tū­ro­je? Ki­taip ta­riant, tas dro­nų pa­jė­gu­mas, ku­rį su­kurs ir ku­ria šau­liai, ga­lė­tų bū­ti in­teg­ruo­tas į vi­są gy­ny­bos sis­te­mą.

Ma­no pa­siū­ly­mo es­mė la­bai pa­pras­ta: pa­keis­ti nuo­sta­tą ir pa­pil­dy­ti Šau­lių są­jun­gos val­do­mais dro­nais, kad ad­mi­nist­ruo­tų ir jų nau­do­ji­mo tvar­ką nu­sta­ty­tų ka­riuo­me­nės va­das. Tuo­met tie dro­nai įei­tų į gy­ny­bos pa­jė­gu­mus tam tik­ra pras­me. Mes tu­rė­tu­me dar ir dro­nų pa­jė­gu­mą, ku­ris bū­tų la­biau at­ei­nan­tis iš vi­suo­me­nės. Čia kaip ko­men­dan­tū­ras da­ro­me su vi­suo­me­ne, taip ir šau­liai dro­nis­tai ga­lė­tų ras­ti sa­vo vie­tą gy­ny­bos pla­nuo­se. Es­mė bū­tų to­kia: ka­riuo­me­nės va­das nu­sta­ty­tų tvar­ką, kaip jais nau­do­tis, ko­kiais ob­jek­tais ga­li skrai­dy­ti, ko­kiais ne ir pa­na­šiai. Ačiū.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Jū­sų no­ri pa­klaus­ti ke­tu­ri Sei­mo na­riai. Pir­ma­sis ger­bia­mas G. Pa­luc­kas. Pra­šom.

G. PALUCKAS (LSDPF). Ger­bia­mas ko­le­ga, kai ką nors stan­dar­ti­zuo­ja­me ar įve­da­me ko­kias nors tvar­kas, taip jau kar­tais nu­tin­ka, kad pa­pras­tai tos ini­cia­ty­vos ar­ba ino­va­ci­jos nuo to tie­siog nu­ken­čia, nes yra pa­ti­ria­mi ap­ri­bo­ji­mai, ku­rie ki­tu at­ve­ju, jei­gu mes tu­ri­me kaž­ko­kią ino­va­ty­vią eko­sis­te­mą ir pa­stan­gas, to­kių ap­ri­bo­ji­mų ne­pa­tir­tų. Be vi­so to, pa­si­girs­ta įvai­rių nuo­mo­nių iš pa­čios ka­riuo­me­nės. Kai ku­rie eks­per­tai net­gi įvai­riais epi­te­tais dro­nus yra ap­lip­dę, kaip var­guo­lių ar­ti­le­ri­ja ir pa­na­šiai, ir pa­na­šiai. Mes gal­būt į tai daug dė­me­sio ne­tu­rė­tu­me kreip­ti, ta­čiau fak­tas lie­ka fak­tu. Ka­riuo­me­nė tik­rai tu­ri daug iner­ci­jos dėl gin­kluo­tės nau­do­ji­mo, sa­vo ka­ry­bos tech­ni­kos ir ki­tų da­ly­kų. Ar ne­ma­no­te, jog ši ini­cia­ty­va ga­li bū­ti meš­kos pa­slau­ga tam ha­bui ir ju­dė­ji­mui, ku­ris iš tik­rų­jų Šau­lių są­jun­go­je įgy­ja pa­grei­tį? Ar ka­riuo­me­nės stan­dar­ti­za­vi­mo tam tik­ras at­si­ra­di­mas ne­pa­kiš ko­jos tam vi­ri­mui to­se sul­ty­se, ku­rios da­bar tik­rai duo­da gra­žų, ge­rą re­zul­ta­tą ir ku­rios yra gra­žios per­spek­ty­vos? Ačiū.

L. KASČIŪNAS (TS-LKDF). Gin­tau­tai, la­bai ge­ri klau­si­mai. Ypač su ta min­ti­mi, kad mes dar ne vi­si su­pran­ta­me dro­nų svar­bą. Ir čia yra kon­cep­tu­a­lus gin­čas. Yra tei­gian­čių, kad dok­tri­niš­kai, jei­gu Ru­si­ja ka­riau­tų prieš NATO, ka­ras bū­tų ki­toks. Jei­gu da­bar yra li­ni­ji­nis ka­ras Uk­rai­no­je, nes yra įsi­ka­si­mas, yra fik­suo­tos li­ni­jos, uk­rai­nie­čiai ne­tu­ri avia­ci­jos, ne­tu­ri oro vir­še­ny­bės, to­dėl dro­nai yra tam tik­ra kom­pen­sa­ci­ja, ku­ri ban­do tą pa­jė­gu­mą, sa­ky­ki­me taip, trūks­ta­mą pa­jė­gu­mą, už­pil­dy­ti. Kal­ba­ma, jei­gu bus tas Ru­si­jos ka­ras prieš NATO ma­nev­ri­nis, o NATO tu­ri avia­ci­ją, tu­ri oro vir­še­ny­bę, tech­no­lo­gi­nę vir­še­ny­bę, kal­ba­ma, kad dro­nų vaid­muo ne­bus toks svar­bus, koks yra Ru­si­jos ka­re prieš Uk­rai­ną. Čia yra dis­ku­si­jos toks lau­kas, čia šiaip ben­dras mo­men­tas, pro­ble­mi­nis lau­kas. Aš, ne­pai­sy­da­mas dok­tri­ni­nių ne­su­ta­ri­mų, vis tiek esu įsi­ti­ki­nęs, kad vals­ty­bė tu­ri ruoš­tis ir pa­ti, tu­ri pa­jė­gu­mą stip­rin­ti ir ruoš­tis bet ko­kiam sce­na­ri­jui, bet ko­kiam sce­na­ri­jui. Tos dvi sa­vai­tės, ku­rios nu­skam­ba mū­sų vie­šo­jo­je erd­vė­je, tu­ri bū­ti mū­sų gal­vo­je, tie­siog mes tu­ri­me… Dvie­jų sa­vai­čių ne­rei­kės lauk­ti, bus daug grei­čiau, są­jun­gi­nin­kų pa­jė­gu­mai bus čia, bet psi­cho­lo­giš­kai pa­gal sa­vo iden­ti­te­tą mes tu­ri­me bū­ti pa­si­ruo­šę dviem sa­vai­tėms. Su­pran­ta­te, tai apie tai, to­dėl dro­nai rei­ka­lin­gi.

Da­bar dėl meš­kos pa­slau­gos. Aš mąs­čiau apie tai, bet šiuo at­ve­ju tai nė kiek ne­ri­bo­tų da­bar­ti­nės veik­los, tik­tai tuo­met, jei­gu mes tu­rė­tu­me, pa­vyz­džiui, šau­lių dro­nis­tus in­teg­ruo­ti į ko­kias nors ka­riuo­me­nės or­ga­ni­zuo­ja­mas pra­ty­bas, kad ir tas pa­čias ko­men­dan­ti­nes, ga­li bū­ti pro­ble­mų. O jei­gu tu pa­kei­ti ši­tą įsta­ty­mą, pa­da­rai tvar­ką, tai tvar­ka tas pra­ty­bas leis­tų or­ga­ni­zuo­ti ir su šau­lių dro­nis­tais, ku­rie ir­gi gal­būt ga­lė­tų bū­ti svar­būs ko­men­dan­tū­ro­se. Tai šiuo at­ve­ju ne­su­var­žo tai, kas da­bar vyks­ta, kas yra šau­nu. Ma­nau, kad bus dar dau­giau im­pul­so tam ha­bui veik­ti, ir, jei­gu rei­kės, pra­ty­bo­se mes tu­rė­si­me al­go­rit­mą, kaip tą tvar­ką nu­sta­ty­ti.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Klau­si­mą už­duos ger­bia­mas A. Skar­džius. Pra­šom.

A. SKARDŽIUS (MSNG). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Aš pa­lai­kau, ger­bia­mas ko­le­ga, jū­sų nuo­mo­nę dėl dro­nų svar­bos. Tur­būt ka­ras Uk­rai­no­je tai tik­rai įro­dė. Bet ma­no klau­si­mas su­si­jęs su jū­sų ko­le­ge D. Ša­ka­lie­ne, ku­ri įsi­gi­jo spe­cia­lią įran­gą, spe­cia­lų kom­piu­te­rį, kad dro­nų si­mu­lia­ci­jos mo­ky­tų­si, ar ne? Tai gal­būt jūs ko­mi­te­te… Gal­būt ki­tiems Sei­mo na­riams čia bū­tų ga­li­ma įsi­gy­ti to­kią įran­gą ir ga­lė­tu­me la­vin­ti sa­vo ge­bė­ji­mus čia? Ar jūs, Sei­mo na­riai, tik to­kia­me už­da­ra­me, tik NSGK bū­re­ly­je žai­džia­te tą si­mu­lia­ci­ją?

L. KASČIŪNAS (TS-LKDF). Aš tai no­riu Do­vi­lę pa­gir­ti ir ap­gin­ti. Tik­rai džiau­giuo­si, kad ji yra la­bai tvir­tas so­cial­de­mok­ra­tų bal­sas NSGK su idė­jo­mis, ku­rios tik­rai, man at­ro­do, lei­džia mums ras­ti ben­drą su­ta­ri­mą dau­ge­liu at­ve­jų. Ji­nai la­bai re­mia ir dro­ni­nių pa­jė­gu­mų vys­ty­mą, ir vi­suo­ti­nę gy­ny­bą, ir tas pa­čias ko­men­dan­tū­ras. Tai­gi tik­rai sau­go­ki­te Do­vi­lę, gal ruo­š­ki­te kaž­ko­kiems aukš­tes­niems tiks­lams. Jei­gu ne, NSGK yra pui­ki vie­ta jos veik­lai.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Aš ger­bia­mam A. Skar­džiui ir­gi at­sa­ky­siu. Aš ir­gi tu­riu dro­nų si­mu­lia­to­rių įran­gą sa­vo kom­piu­te­ry­je, tai kai­na­vo 20 eu­rų. Ži­no­te, pri­ei­ki­te prie ma­nęs, aš pa­re­ko­men­duo­siu, la­bai ne­su­dė­tin­ga įsi­gy­ti, čia ne­rei­kia kaž­ko­kių spe­cia­lių lė­šų.

Klau­sia ger­bia­mas V. Val­kiū­nas. Pra­šom.

V. VALKIŪNAS (DPF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Bū­ti­nai rei­kės įsi­gy­ti dro­nų si­mu­liato­rius, čia ge­rą klau­si­mą iš­kė­lė, ta­čiau ir ki­ti klau­si­mai dar iš­ky­la, kaip ir D. Ke­pe­nis kal­bė­jo, apie pa­kiš­tu­ką, kai Lie­tu­vos ka­riai ga­li­mai va­žiuos į Uk­rai­ną ka­riau­ti ar ten in­struk­to­riais ar ki­tais… O kaip bus su dro­nis­tais, kaip jūs sa­kė­te, dro­nų ope­ra­to­riais?

L. KASČIŪNAS (TS-LKDF). Mū­sų tiks­las – iš tie­sų rem­ti uk­rai­nie­čius pir­miau­sia gin­klais. Ma­nau, kad mū­sų pa­ra­ma Lie­tu­vos gy­ny­bos pra­mo­nei, ku­ri ga­mi­na dro­nus, ir FPV dro­nus, ir žval­gy­bi­nius dro­nus, bū­tų la­bai tiks­lin­ga. Ir mes da­bar da­ro­me tam tik­rus žings­nius vy­riau­sy­bi­niu lyg­me­niu, kad už­kur­tu­me pra­mo­nę, bū­tent dro­nų pra­mo­nę, Lie­tu­vo­je, kad da­lį jų pir­miau­sia rei­kė­tų skir­ti Uk­rai­nai. Uk­rai­no­je jie te­stuo­ja­mi, ži­no­me, kas vei­kia, kas ne, čia ta tech­no­lo­gi­ja yra nau­ji­na­ma, ge­ri­na­ma ir mes jau­čia­me pul­są. Ki­taip ta­riant, per pa­ra­mą Uk­rai­nai mes ga­li­me stip­rė­ti kar­tu.

No­riu iš kar­to anon­suo­ti, ket­vir­ta­die­nį aš čia vėl sto­vė­siu su vie­nu pa­siū­ly­mu. Tam, kad mū­sų dro­nų ga­min­to­jai su­kur­tų vi­siš­kai va­ka­rie­tiš­ką pro­duk­tą, jiems rei­kia už­sa­ky­mų ir tru­pu­čio lai­ko. Da­bar jie šiek tiek pri­klau­so­mi nuo ki­niš­kos tech­no­lo­gi­jos. Tai ne­nu­steb­ki­te, kad at­ei­siu su pa­siū­ly­mu, kad tre­ni­ra­vi­mo­si tiks­lais ir dėl pa­ra­mos Uk­rai­nai pa­da­ry­tu­me ne­di­de­lę iš­im­tį dėl tos pri­klau­so­my­bės, ku­ri dar yra, kad iš jos iš­ei­tu­me per ke­lis mė­ne­sius, sa­ky­čiau taip. Tai tiks­las Uk­rai­no­je yra dro­nai, lie­tu­viš­ki dro­nai, ku­rie su­duo­tų rim­tus smū­gius oku­pan­tams.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Ir pas­ku­ti­nis klau­si­mą už­duos ger­bia­mas E. Gent­vi­las. Pra­šom.

E. GENTVILAS (LSF). Ger­bia­mas Lau­ry­nai, jūs čia taip pa­brėž­ti­nai kal­bė­jo­te, kad taip pat Šau­lių są­jun­gos, tai aš gal ne­vai­din­siu, kad iš­ma­nau. Tai da­bar­ti­nė re­gu­lia­ri Lie­tu­vos ka­riuo­me­nė tu­ri dro­nų pa­jė­gu­mus ir kal­ba­ma, kaip su­pran­tu, tik dėl Šau­lių są­jun­gos tu­ri­mų dro­nų pa­jė­gu­mų adap­ta­vi­mo, pri­tai­ky­mo, na, įga­li­ni­mo?

L. KASČIŪNAS (TS-LKDF). Taip, Eu­ge­ni­jau, jūs vi­siš­kai tei­sus. Ka­riuo­me­nė tu­ri sa­vo dro­nų kū­ri­mo ir in­teg­ra­vi­mo į Gin­kluo­tą­sias pa­jė­gas kon­cep­ci­ją, o ša­lia to Šau­lių są­jun­ga, kaip pa­ra­mi­li­ta­ri­nė ne­vy­riau­sy­bi­nė or­ga­ni­za­ci­ja, ku­ria sa­vo dro­nų pa­jė­gu­mus, ku­riuos no­ri kaip nors in­teg­ruo­ti į gy­ny­bos ar­chi­tek­tū­rą. Tai aš dėl to čia ir siū­lau ši­tą pa­tai­są.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju ger­bia­mam L. Kas­čiū­nui. Jūs at­sa­kė­te į vi­sus klau­si­mus. D. Ke­pe­nis – re­pli­ka per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną, nes bu­vo pa­mi­nė­ta jū­sų pa­var­dė? Na, pra­šom.

D. KEPENIS (LVŽSF). Apie pa­kiš­tu­ką no­riu pa­sa­ky­ti. Ger­bia­mas Lau­ry­nai, aš taip ir ne­iš­gir­dau at­sa­ky­mo. Aiš­ki­na­ma­ja­me raš­te įvar­di­na­me du re­gio­nus, o nu­ta­ri­me kaž­kaip at­si­ran­da tre­čias, ir mes pa­si­ti­kė­da­mi vie­nas ki­tu, ka­dan­gi yra ko­le­gų, ku­rie vis­ką ži­no, pa­bal­suo­ja­me ir pas­kui ma­to­me, ką mes pa­da­rė­me. Tai kas įra­šė tre­čią re­gio­ną ša­lia NATO ir Eu­ro­pos Są­jun­gos?

PIRMININKAS. Ger­bia­mas Dai­niau Ke­pe­ni, jūs jau tre­čią kar­tą tę­sia­te sa­vo klau­si­mą. Aiš­ku, tam tu­ri­te tei­sę. Ger­bia­mas A. Anu­šaus­kas – mo­ty­vai už. Pra­šau.

A. ANUŠAUSKAS (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, Lie­tu­vos ka­riuo­me­nė, pra­si­dė­jus ka­rui, pla­taus mas­to ka­rui Uk­rai­no­je, 400 ki­niš­kų dro­nų per­da­vė Uk­rai­nai. Be abe­jo­nės, juos val­dė ir anks­čiau, tu­rė­jo pa­reng­tus ope­ra­to­rius, juos tu­ri ir da­bar. Bet šie pa­jė­gu­mai šiuo me­tu di­di­na­mi, nes jie yra in­teg­ruo­ti į gy­ny­bą, bū­ti­ni ar­ti­le­ri­jos tiks­lams, žval­gy­bai. Šiais me­tais ku­ria­mi pa­pil­do­mi pa­jė­gu­mai mik­ro- ir ma­žų­jų dro­nų sri­ty­je ir, ži­no­ma, bus vyk­do­mas pir­mą kar­tą ko­vi­nių dro­nų in­teg­ra­vi­mas į prieš­tan­ki­nius da­li­nius, tak­ti­nės žval­gy­bos pa­jė­gu­mų vys­ty­mas.

At­sa­kant į tuos klau­si­mus, kas su­si­ję su re­gu­lia­rios ka­riuo­me­nės šių pa­jė­gu­mų vys­ty­mu, be abe­jo, vi­sas tvar­kas, ku­rios nu­ma­to dro­nų vys­ty­mą ir Šau­lių są­jun­go­je, rei­kė­tų reg­la­men­tuo­ti ir in­teg­ruo­ti kar­tu su ka­riuo­me­nės ga­li­my­bė­mis. Ži­no­ma, kad ga­li mo­ky­tis vie­ni iš ki­tų, juo la­biau kad Šau­lių są­jun­ga šiuo me­tu tik­rai tu­ri tuos pa­jė­gu­mus, juos iš­ban­dė Uk­rai­no­je, tai yra re­mon­tuo­ti dro­nus. Ži­no­ma, Uk­rai­no­je dau­gu­ma ma­žų­jų mik­ro­dro­nų, ku­rie ne­ša sprog­me­nis, yra pa­ga­mi­na­mi kol kas Ki­ni­jo­je ar­ba iš Ki­ni­jo­je ga­mi­na­mų de­ta­lių. Tai toks iš tik­rų­jų yra kliu­vi­nys. Aš ti­kiuo­si, kad ar­ti­miau­siu me­tu tai bus pa­keis­ta ir ga­li­my­bės iš Lie­tu­vos įmo­nių Uk­rai­nai įsi­gy­ti to­kius dro­nus, ku­rie bū­tų skir­ti pa­ra­mai Uk­rai­nai, at­si­ras ge­ro­kai pla­tes­nės. Tai dė­kui.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Mo­ty­vai iš­sa­ky­ti. Da­bar bal­suo­ja­me, nes yra bal­sa­vi­mo lan­gas. Kvie­čiu ko­le­gas ne­si­blaš­ky­ti, su­sės­ti į vie­tas ir bal­suo­ti dėl šio ką tik pa­teik­to Avia­ci­jos įsta­ty­mo pro­jek­to Nr. XIVP-3444. Pra­šom bal­suo­ti.

Už­si­re­gist­ra­vo 120, bal­sa­vo 120: už – 110, prieš ne­bu­vo, su­si­lai­kė10. Tai­gi po pa­tei­ki­mo yra pri­tar­ta.

Pa­grin­di­niu ko­mi­te­tu siū­lo­mas Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­tas. Ar ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­ko­ju, pri­tar­ta. Siū­lo­ma svars­ty­ti ge­gu­žės 30 die­ną. Ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­ko­ju, pri­tar­ta.

L. Kas­čiū­nas per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną. Pra­šau.

L. KASČIŪNAS (TS-LKDF). Vy­riau­sy­bės iš­va­dos no­rė­čiau.

PIRMININKAS. Vy­riau­sy­bės iš­va­dos ga­li ben­dru su­ta­ri­mu pa­pra­šy­ti Sei­mas? Dė­ko­ju, pri­tar­ta.

 

12.46 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo lai­ki­no­sios ty­ri­mo ko­mi­si­jos suda­ry­mo par­la­men­ti­niam ty­ri­mui at­lik­ti dėl ener­ge­ti­kos po­li­ti­kos įgy­ven­di­ni­mo ir valdy­mo, ku­riuo ga­li­mai bu­vo pa­žeis­tas vie­ša­sis in­te­re­sas ir var­to­to­jų tei­sės, bei dėl galimai ne­pa­kan­ka­mų ir ne­tiks­lių už ku­ruo­ja­mą sri­tį at­sa­kin­gų po­li­ti­kų ir Vals­ty­bi­nės ener­ge­ti­kos re­gu­lia­vi­mo ta­ry­bos vyk­do­mų rin­kos kon­tro­lės ir prie­žiū­ros veiks­mų“ projek­tas Nr. XIVP-3439 (pa­tei­ki­mo tę­si­nys)

 

To­liau 1-16 klau­si­mas – pro­jek­tas Nr. XIVP-3439. Kvie­čiu ger­bia­mą G. Pa­luc­ką į tri­bū­ną. Sei­mo nu­ta­ri­mas dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo lai­ki­no­sios ty­ri­mo ko­mi­si­jos su­da­ry­mo par­la­men­ti­niam ty­ri­mui at­lik­ti dėl ener­ge­ti­kos po­li­ti­kos įgy­ven­di­ni­mo ir taip to­liau. Pa­tei­ki­mo tę­si­nys. Pra­šau.

G. PALUCKAS (LSDPF). Ger­bia­mi ko­le­gos, pir­miau­sia ši ini­cia­ty­va, no­riu pa­brėž­ti, ki­lo po to, kai Eko­no­mi­kos ko­mi­te­te bu­vo tai­ko­mos in­ten­sy­vios, sa­ky­ki­me taip, par­la­men­ti­nės kon­tro­lės prie­mo­nės sten­gian­tis iš­si­aiš­kin­ti, iš­tie­sin­ti ar­ba daryti įta­ką tiek tei­sė­kū­ros pro­ce­sams, tiek su­si­klos­čiu­siai si­tu­a­ci­jai ener­ge­ti­kos sek­to­riu­je. Nu­ta­ri­mo pro­jek­te dėl lai­ki­no­sios ty­ri­mo ko­mi­si­jos yra iš­dės­ty­ta 17 klau­si­mų, ku­rių aš da­bar iš ei­lės ne­skai­ty­siu, ta­čiau vi­sus tuos klau­si­mus, ar­ba ke­lia­mas pro­ble­mas, ga­li­ma bū­tų ka­te­go­ri­zuo­ti ar­ba su­trauk­ti į ke­le­tą gru­pių.

Pir­mo­ji. Ne­įvy­ku­si ar­ba, sa­ky­ki­me, ne­tin­ka­mai įvy­ku­si sek­to­riaus li­be­ra­li­za­ci­ja, ku­ri pa­rei­ka­la­vo ne tik po­li­ti­kų, mi­nis­te­ri­jų ir Vy­riau­sy­bės dė­me­sio, bet taip pat ir vi­suo­me­nei te­ko mo­kė­ti kai­ną tiek bui­ti­niams var­to­to­jams, tiek ju­ri­di­niams as­me­nims ir ši kai­na tik­rai ne­bu­vo bū­ti­na. Dėl šios prie­žas­ties bū­ti­na iš­si­aiš­kin­ti, dėl ko­kių prie­žas­čių šis li­be­ra­li­za­vi­mo pro­ce­sas bu­vo toks ne­sklan­dus ir dėl ko­kių prie­žas­čių nė­ra ima­ma­si ko­rek­ci­nių tei­sė­kū­ros ini­cia­ty­vų.

An­tra ka­te­go­ri­ja pro­ble­mų ar­ba klau­si­mų, ku­rie su­for­mu­luo­ti, yra su­si­ję su tre­čių­jų as­me­nų ar­ba pa­ties ener­ge­ti­kos sek­to­riaus įta­ka ener­ge­ti­kos sek­to­rių tu­rin­čių kon­tro­liuo­ti ins­ti­tu­ci­jų veik­lai. Yra dau­gy­bė iliust­ra­ci­jų, kai pri­ima­mi spren­di­mai, ku­rie nė­ra pir­miau­sia nau­din­gi vie­ša­jam in­te­re­sui, nė­ra nau­din­gi vi­suo­me­nei ir at­ski­roms var­to­to­jų gru­pėms.

Dar dau­giau, ger­bia­mi ko­le­gos, no­riu pa­sa­ky­ti, jog šis klau­si­mas mus per­se­kios dėl ener­ge­ti­kos sis­te­mos re­for­mos ne tik šią ka­den­ci­ją, bet ir at­ei­nan­čią, nes yra prog­no­zuo­ja­ma, jog iki 2050 me­tų elek­tros ener­gi­jos su­var­to­ji­mas di­dės be­ne pen­kis kar­tus – nuo 14 iki be­veik 70 te­ra­vat­va­lan­džių. Tas pa­rei­ka­laus mil­ži­niš­kų in­ves­ti­ci­jų, mi­li­jar­di­nių in­ves­ti­ci­jų ne tik į elek­tros ener­gi­jos ge­ne­ra­ci­ją, bet taip pat į per­da­vi­mą ir skirs­ty­mą. To­dėl yra itin svar­bu ste­bė­ti ir žiū­rė­ti, pri­žiū­rė­ti ir kon­tro­liuo­ti, kaip yra nau­do­ja­mi iš­tek­liai, kaip yra su­da­ro­mi ir vyk­do­mi in­ves­ti­ci­niai pla­nai, kaip yra nau­do­ja­mi vi­sų var­to­to­jų su­mo­kė­ti pi­ni­gai, ku­riais šian­dien dis­po­nuo­ja ener­ge­ti­kos sek­to­riaus įmo­nės.

Dar dau­giau. Rei­kia pa­mi­nė­ti, jog at­si­ran­da ir aki­vaiz­džių pik­tnau­džia­vi­mo at­ve­jų, kai įvai­rūs elek­tros ener­gi­jos tie­kė­jai, ne­pai­sy­da­mi net ga­lio­jan­čio re­gu­lia­vi­mo, pri­ima sau nau­din­gus spren­di­mus.

Kal­bant apie vals­ty­bi­nio ener­ge­ti­kos re­gu­liuo­to­jo vaid­me­nį, taip pat, nu­ta­ri­mo ini­cia­to­rių nuo­mo­ne, sto­ko­ja­ma la­bai aiš­kios po­zi­ci­jos dau­ge­liu vie­ša­jam in­te­re­sui svar­bių klau­si­mų. Ga­li bū­ti, kad tai su­si­ję su tei­si­niu re­gu­lia­vi­mu, nes VERT’ui nė­ra tin­ka­mai su­teik­ti in­stru­men­tai ir įga­lio­ji­mai, nes aki­vaiz­du, kad bu­vo rei­ka­lin­ga trans­for­ma­ci­ja iš kom­pe­ten­tin­gos ins­ti­tu­ci­jos, ku­ri skai­čiuo­da­vo są­nau­das ir nu­sta­ty­da­vo pel­no nor­mas, taip pat į var­to­to­jų tei­sių ir tei­sės ak­tų aiš­ki­ni­mo vaid­me­nį. Ta trans­for­ma­ci­ja vi­sos ap­im­ties nė­ra įvy­ku­si.

Tai­gi, ger­bia­mi ko­le­gos, nuo­šir­džiai siū­lau šiai lai­ki­na­jai ty­ri­mo ko­mi­si­jai ir ke­lia­miems klau­si­mams pri­tar­ti ir ka­te­go­riš­kai no­riu pa­neig­ti, jog šie klau­si­mai ne­bu­vo ke­lia­mi anks­čiau ir ši ini­cia­ty­va yra su­si­ju­si tik su ar­tė­jan­čiais rin­ki­mais.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju už pa­tei­ki­mą. Da­bar jū­sų no­ri pa­klaus­ti ne­ma­žai Sei­mo na­rių. Pir­mas klau­sia ger­bia­mas A. Skar­džius.

A. SKARDŽIUS (MSNG). Ačiū, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Ger­bia­ma­sis pra­ne­šė­jau, vi­si pui­kiai ma­to­me, kad Lie­tu­vo­je ener­ge­ti­kos rin­ka yra mo­no­po­li­zuo­ta. Vals­ty­bi­nis re­gu­liuo­to­jas re­a­liai, kaip ma­ty­ti iš pas­ku­ti­nių įvy­kių, ne­at­lie­ka sa­vo pa­rei­gos, ne­at­sto­vau­ja bui­ti­niams var­to­to­jams, ma­žoms įmo­nėms, la­bai ma­žoms įmo­nėms, kaip nu­ro­do eu­ro­pi­nės di­rek­ty­vos. O Ener­ge­ti­kos mi­nis­te­ri­ja yra vir­tu­si pu­siau pri­va­taus ju­ri­di­nio as­mens, tai yra „Ig­ni­čio“, ku­rio 25 % ak­ci­jų val­do pri­va­tūs as­me­nys, ap­tar­nau­jan­čia įmo­ne, ku­ri vyk­do „Ig­ni­čio“ pa­lie­pi­mus, tei­kia įsta­ty­mų pro­jek­tus. Ar jūs ne­ma­to­te vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų čia su­si­kir­ti­mo, ar taip ga­li bū­ti, kai pri­va­tus ju­ri­di­nis as­muo „Ig­ni­tis“ ar­ba jo UABʼai ati­da­ri­nė­ja ko­jo­mis du­ris Ener­ge­ti­kos mi­nis­te­ri­jo­je?

G. PALUCKAS (LSDPF). Ačiū už klau­si­mą. Ma­tyt, aš api­ben­drin­čiau ir ini­cia­to­rių po­zi­ci­ją šiuo klau­si­mu, nes yra ne vie­nas klau­si­mas, ku­ris bū­tent ir re­fe­ruo­ja į, aš pa­va­di­nau, tre­čių­jų as­me­nų, ar­ba ener­ge­ti­kos sek­to­riaus įmo­nių, pa­di­dė­ju­sią ar­ba per di­de­lę įta­ką tiek tei­si­niam re­gu­lia­vi­mui, tiek prie­žiū­rai. Tie pro­ce­sai, de­ja, įsi­bė­gė­ja ir, ma­no įsi­ti­ki­ni­mu, yra aki­vaiz­dūs.

Kal­bant apie vals­ty­bi­nio ener­ge­ti­kos re­gu­liuo­to­jo vaid­me­nį, jis, at­virkš­čiai, tu­ri ne sil­p­nė­ti, o stip­rė­ti, tvir­tė­ti, nes, kaip ir sa­vo klau­si­mo pri­sta­ty­mo pra­džio­je mi­nė­jau, Eko­no­mi­kos ko­mi­te­to ly­giu, par­la­men­ti­nės kon­tro­lės ly­giu te­ko įti­ki­nė­ti ir vals­ty­bi­nį ener­ge­ti­kos re­gu­liuo­to­ją, ir mi­nis­te­ri­ją tai­ky­ti tuos tei­sės ak­tus, ku­riuos Sei­mas jau yra pri­ėmęs ir la­bai ne­dvip­ras­miš­kai iš­sa­kęs, ko­kios ne­te­sy­bos tu­ri bū­ti tai­ko­mos, ko­kiems var­to­to­jams ir kaip tu­ri bū­ti ap­skai­čiuo­ja­mi tie da­ly­kai. De­ja, už­tru­ko, bi­jau su­klys­ti, 2 ar 3 mė­ne­sius, kol ins­ti­tu­ci­jos, ma­tyt, steng­da­mo­si ap­si­draus­ti, siun­ti­nė­jo raš­tus į Eu­ro­pos Ko­mi­si­ją, Briu­se­lį. Aiš­ki­no­si tai, kas mums, įsta­ty­mų lei­dė­jams, bu­vo aiš­ku jau pra­ėju­siais me­tais, kai mes tei­kė­me pa­tai­sas.

Be­je, la­bai aki­vaiz­džiai pa­ro­do si­tu­a­ci­jos kom­pli­kuo­tu­mą ir tai, jog Elek­tros ener­ge­ti­kos įsta­ty­mas šią ka­den­ci­ją bu­vo kei­čia­mas be­ne pen­kis ar še­šis kar­tus tiek dėl ob­jek­ty­vių, tiek dėl sub­jek­ty­vių prie­žas­čių, nes bu­vo da­ro­mos klai­dos ar­ba bu­vo aiš­ku, jog tas tei­si­nis re­gu­lia­vi­mas, ku­rį Sei­mas pri­ėmė, yra ne­pa­kan­ka­mas ar­ba pa­veik­tas iš ša­lies gi­nant ne vie­šą­jį in­te­re­są, o siau­res­nius gal­būt kai ku­rių ener­ge­ti­kos įmo­nių in­te­re­sus.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. To­liau po­sė­džiui pir­mi­nin­kaus ger­bia­mas J. Raz­ma. O klau­si­mą už­duos ger­bia­mas V. Val­kiū­nas.

V. VALKIŪNAS (DPF). Ačiū už ga­li­my­bę už­duo­ti klau­si­mą. Keis­ta gir­dė­ti, kaip so­cial­de­mok­ra­tas sa­ko, kad tik­tai minkš­tą už­ėmus po­zi­ci­ją so­cial­de­mok­ra­tams ste­bė­ti ir kon­tro­liuo­ti. Dar­bo par­ti­ja sa­ko: rei­kia dirb­ti. Aš ma­nau, kad ir so­cial­de­mok­ra­tai su­grįš prie sa­vo tik­ro­jo dar­bo, kad rei­kia su­stab­dy­ti šią pri­chva­ti­za­ci­ją, nes ma­ty­ti, kad tai yra pri­chva­ti­za­ci­ja ir vi­sos tos su­si­ju­sios per­so­nos, ir vi­si ki­ti, kad ne­už­ten­ka ste­bė­ti, kon­tro­liuo­ti. Ne pen­kis kar­tus pa­di­dės, bet jau yra, kad sep­ty­nis kar­tus pa­di­dės. Kaip vi­sa tai su­stab­dy­ti, nes tai yra ir ver­slo klau­si­mas? Kaž­ko­dėl ir ver­slas ty­li, nors jūs sa­kė­te – at­ski­roms var­to­to­jų gru­pėms. Vi­soms var­to­to­jų gru­pėms yra ak­tu­a­lu ener­ge­ti­nės kai­nos, nes elek­tra yra kaip žmo­gaus krau­jas. Kaip ir jū­sų, ger­bia­mas Pa­luc­kai, krau­jas. Ne­ga­li kaž­kas bū­ti jū­sų krau­jo ak­ci­nin­kas. Taip ir vals­ty­bės krau­jas – elek­tra – tu­ri bū­ti vals­ty­bės. Ko­dėl jūs ne­ko­vo­ja­te iki ga­lo?

G. PALUCKAS (LSDPF). La­bai su­dė­tin­ga nu­sta­ty­ti, kur yra tos ko­vos ga­las. Ma­nau, kad su šio­mis pro­ble­mo­mis su­si­du­ria ne vie­na vals­ty­bė. Kal­bant apie ver­slo sek­to­rių, be jo­kios abe­jo­nės, aš tu­riu jums pri­tar­ti. Tas krau­jas le­mia kon­ku­ren­cin­gu­mą. Ir jei­gu mes pro pirš­tus pa­si­žiū­rė­si­me, tai mes tu­rė­si­me di­de­les nei­gia­mas pa­sek­mes ne tik tie­sio­giai var­to­to­jų ki­še­nei, bet taip pat ir ben­dra­jam vi­daus pro­duk­tui, eks­por­to au­gi­mo tem­pams ir ki­tiems da­ly­kams.

Ta­čiau sa­ky­ti, jog ver­slas ty­li, bū­tų ne­tie­sa, nes tiek pra­mo­ni­nin­kų aso­ci­juo­tos struk­tū­ros, ver­slo aso­ci­juo­tos struk­tū­ros ne kar­tą yra iš­sa­kiu­sios sa­vo ne­ri­mą dėl per di­de­lių elek­tros ener­gi­jos kaš­tų. Jų nuo­mo­ne, tuos kaš­tus, ma­tyt, bū­tų ga­li­ma pa­veik­ti tei­gia­ma lin­kme. Ly­giai taip pat mes vi­si pui­kiai ži­no­me, jog teis­me yra ne vie­na by­la, kai yra gin­či­ja­ma­si su elek­tros ener­gi­jos tie­kė­jais dėl tai­ko­mų įvai­riau­sių ne­te­sy­bų ir ki­tų da­ly­kų, ku­rių, ma­tyt, bū­tų ga­li­ma ne­tai­ky­ti pa­gal pri­im­tus tei­sės ak­tus ir di­rek­ty­vas, bet pa­li­ki­me tai iš­si­aiš­kin­ti teis­mams.

O šne­kant apie da­ry­mą iki ga­lo, na, Vy­riau­sy­bė, vyk­dy­da­ma ak­ci­jų val­dy­to­jo funk­ci­jas, vi­sa­da ga­li pri­im­ti spren­di­mą, nu­kri­tus ener­ge­ti­kos įmo­nių kai­noms, su­pirk­ti tas ak­ci­jas ir iš­spręs­ti ši­tą klau­si­mą, ku­ris yra iš­ki­lęs su ak­ci­jų pri­va­ti­za­vi­mu sa­vo lai­ku. Aš kal­bu apie „Ig­ni­tį֧“. Tai nė­ra ko­kia nors ino­va­ci­ja, tai nė­ra nau­jas da­ly­kas, at­virkš­čiai, tai yra pro­tin­gas da­ly­kas, kai ma­nai ir ma­tai, jog ta­vo įmo­nės ak­ci­jos yra pri­va­ti­zuo­ja­mos ar­ba par­duo­da­mos rin­ko­je pi­ges­ne kai­na, nei ma­nai esant jas ver­tas. Dėl tų da­ly­kų yra ak­ci­nin­kų lū­kes­čių laiš­kai. Tuos ak­ci­nin­kų lū­kes­čių laiš­kus ruo­šia Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­ja ir Vy­riau­sy­bė ir tuos da­ly­kus ge­riau­siai ga­lė­tų pa­ko­men­tuo­ti ger­bia­ma prem­je­rė.

PIRMININKAS (J. RAZMA, TS-LKDF). Prem­je­rės čia nė­ra, nie­ko, ma­tyt, ne­pa­ko­men­tuos.

Da­bar klau­sia L. Sa­vic­kas.

L. SAVICKAS (DFVL). Ačiū, ger­bia­mas po­sė­džio pri­mi­nin­ke. Ma­to­si, kad sa­lė­je nė­ra ne tik prem­je­rės, bet ir at­sa­kin­go ener­ge­ti­kos mi­nist­ro. Ma­nau, ger­bia­mi ko­le­gos, kad tai tik­rai pui­kus simp­to­mi­nis po­žiū­ris, kad vis dėl­to nė­ra rim­tai žiū­ri­ma į jau ke­le­rius me­tus iš ei­lės pa­si­kar­to­jan­čias pro­ble­mas ir ky­lan­čius la­bai di­de­lius klau­si­mus.

Gal es­mi­nis klau­si­mas pra­ne­šė­jui bū­tų su­si­jęs su tuo, kaip įsi­vaiz­duo­ja­te da­bar su­spė­ti pa­pil­dy­ti ir ar lin­kęs bū­tu­mė­te pil­dy­ti są­ra­šus, ku­riuos mes ko­mi­si­jo­je tu­rė­tu­me svars­ty­ti, nes per tą lai­ko­tar­pį, nuo ka­da už­re­gist­ra­vo­me, iki lai­ko­tar­pio, ku­ris yra šian­dien, ti­kė­ti­na, iki kol vėl grį­ši­me iki sa­lės, pa­aiš­kės dar vie­na, jei­gu ne dar ke­lios ap­lin­ky­bės, ku­rios yra ver­tos iš­tir­ti ir iš­si­aiš­kin­ti. Jūs jau pats pa­mi­nė­jo­te ir apie tai, kad pa­aiš­kė­jo, kad įsta­ty­mai ener­ge­ti­kos sri­ty­je ga­lio­ja, bet prak­ti­ko­je tie­kė­jai da­ro, ką no­ri. Ar pa­jėg­si­me dar pa­pil­dy­ti vi­sais ak­tu­a­liais klau­si­mais? Ačiū.

G. PALUCKAS (LSDPF). Ma­tyt, klau­si­mas ne tik man, bet mums vi­siems, ar mes pir­miau­sia no­rė­si­me pra­dė­ti šį pro­ce­są ir ar ge­bė­si­me pa­pil­dy­ti. De­ja, rei­kia kon­sta­tuo­ti, jog klau­si­mų per tą lai­ko­tar­pį ki­lo dar dau­giau. Jų at­si­ra­do ir su ga­mi­nan­čiais var­to­to­jais, kai tie žmo­nės, ku­rie in­ves­tuo­ja ir sa­vo pi­ni­gus, ir nau­do­ja­si vals­ty­bės pa­ra­ma, įgy­ven­din­da­mi Vals­ty­bės ener­ge­ti­kos stra­te­gi­ją šiuo me­tu kai ku­rių ne­pri­klau­so­mų ener­gi­jos tie­kė­jų jau yra bau­džia­mi ir stu­mia­mi prie ga­ran­ti­nio tie­ki­mo pla­nų to­dėl, jog ne­no­ri­ma įgy­ven­din­ti įsta­ty­mo nuo­sta­tų dėl va­di­na­mo­sios net me­te­rin­g sis­te­mos, tai yra pa­ga­min­tos ki­lo­vat­va­lan­dės su­pir­ki­mo ir pa­sau­go­ji­mo. Kaip ir mi­nė­jau, šis klau­si­mas ar­ba šis tei­kia­mas nu­ta­ri­mas nie­kaip ne­su­si­jęs su rin­ki­mais, nes mes tuos klau­si­mus sprę­si­me de­šimt me­tų į prie­kį ir ta prie­žiū­ra, tas tei­si­nis re­gu­lia­vi­mas tu­ri bū­ti tin­ka­mas, adek­va­tus ir sa­va­lai­kis.

PIRMININKAS. To­liau klau­sia K. Ma­siu­lis. Aš pra­tę­siu po­sė­džio ir bal­sa­vi­mo lai­ką, kol baig­si­me šį klau­si­mą ir pa­reiš­ki­mus.

K. MASIULIS (TS-LKDF). Čia daug ką bū­tų ga­li­ma iš­si­klau­si­nė­ti. Aš la­bai įsi­gi­li­nęs į jū­sų nu­ta­ri­mą – ma­tau prieš­ta­ra­vi­mą ant prieš­ta­ra­vi­mo ir ko­miš­kų da­ly­kų. Tai ko­miš­kas da­ly­kas, kad jums ne­pa­tin­ka li­be­ra­li­za­vi­mas. No­rė­čiau ir pa­klaus­ti, tai kas tą li­be­ra­li­za­vi­mą pra­dė­jo? Kas pra­dė­jo? Ko­kia ko­a­li­ci­ja ta­da bu­vo? Kas bu­vo ener­ge­ti­kos mi­nist­ras? Pri­min­ki­te tru­pu­tė­lį ir gal nu­kreip­si­te sa­vo žvilgs­nį vi­sai ki­ta lin­kme, ne į de­ši­ni­ą­ją šios sa­lės pu­sę, – į kai­ri­ą­ją. Gal ta­da ir kai ku­rie bu­vę prem­je­rai bus ne to­kie ar­šūs, kri­ti­kuo­da­mi pa­tys sa­ve, nes tai jų idė­jos, tu­riu ome­ny­je S. Skver­ne­lį. Jūs siū­lo­te iš­tir­ti S. Skver­ne­lio veik­lą. Jū­sų pa­čių veik­lą, ar tei­sin­gai? Nuo­sek­liai žvel­giant tai ši­taip iš­ei­na. Ar ne­skau­dės jums, kai tir­si­te sa­vo pa­čių veik­lą? Tai kas bu­vo ten ta ko­a­li­ci­ja, prem­je­ras? Kas bu­vo mi­nist­ras? Pri­min­ki­te. Ar čia ne­pri­si­min­si­te?

G. PALUCKAS (LSDPF). Ger­bia­mas ko­le­ga, jū­sų at­min­tis yra pui­ki ir jūs tik­rai pa­me­na­te, kas bu­vo ir mi­nist­ru, ir Mi­nist­ru Pir­mi­nin­ku. Ke­lia­mas klau­si­mas dėl si­tu­a­ci­jos ener­ge­ti­kos sek­to­riu­je, ku­riam įta­kos tu­rė­jo ne vie­na Vy­riau­sy­bė, ta­čiau di­džiau­sią, pir­mi­nę įta­ką tam tu­rė­jo Eu­ro­pos Par­la­men­tas, Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja, Briu­se­lis, pri­ėmę di­rek­ty­vą, ku­rią mes per­kė­lė­me į na­cio­na­li­nius tei­sės ak­tus.

Be­je, ši­tos po­li­ti­nės ma­dos ir Briu­se­ly­je ap­si­su­ki­nė­ja. Aš ne­at­me­tu ga­li­my­bės, kad per at­ei­nan­čius me­tus (pa­pras­tai – pen­ke­rius me­tus, nes tos di­rek­ty­vos už­trun­ka Briu­se­ly­je) kei­sis re­gu­lia­vi­mas į to­kį, ko­kį mes čia da­bar įsi­vaiz­duo­ja­me: su griež­tes­ne kon­tro­le, su ma­žes­niais li­be­ra­li­za­vi­mo as­pek­tais ir su di­des­niu dė­me­siu bū­tent vie­ša­jam in­te­re­sui, var­to­to­jui, o ne ener­ge­ti­nių įmo­nių pel­nams. Mes apie tai kal­ba­me. Čia nė­ra nė vie­nos pa­var­dės, iš­sky­rus šiuo me­tu tie­sio­giai at­sa­kin­gą už ener­ge­ti­kos tei­si­nio re­gu­lia­vi­mo po­li­ti­nes ini­cia­ty­vas ger­bia­mą mi­nist­rą D. Krei­vį.

PIRMININKAS. Klau­si­mams skir­tas lai­kas bai­gė­si. Dė­ko­ju pra­ne­šė­jui. Da­bar dėl mo­ty­vų. A. Skar­džius – už.

A. SKARDŽIUS (MSNG). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Iš­ties ko­mi­si­jos ir jų dar­bas yra toks tur­būt Si­zi­fo dar­bas, vie­na ver­tus. Ta­čiau ne­ga­li­me ig­no­ruo­ti to fak­to, kad ener­ge­ti­kos sek­to­riaus sil­p­niau­sios vie­tos ar­ba tos vie­tos, ku­rios bu­vo su­kur­tos dirb­ti­nai, li­be­ra­li­zuo­jant ar vyk­dant ener­ge­ti­kos sek­to­riaus kon­tro­lę, vals­ty­bi­nio re­gu­liuo­to­jo, pa­si­ma­tė per ener­ge­ti­nę kri­zę. Kai mū­sų kai­my­ni­nės vals­ty­bės ap­ri­bo­jo pel­nus ener­ge­ti­kos mo­no­po­li­nin­kams, mes ki­šo­me šim­tus mi­li­jo­nų do­ta­ci­joms, kad vis dėl­to tie pel­nai aug­tų, kad pri­va­ti­nin­kai ga­lė­tų gau­ti po 90 ir dau­giau mi­li­jo­nų per me­tus. Tai tie 25 %, ku­riuos val­do vals­ty­bi­nio mo­no­po­li­nin­ko pri­va­čios įmo­nės. Vals­ty­bi­nis re­gu­liuo­to­jas ne­su­ge­ba net vyk­dy­ti, kas nu­ma­ty­ta eu­ro­pi­nė­se di­rek­ty­vo­se ir per­kel­ta į įsta­ty­mus. Pa­baks­no­jant Eko­no­mi­kos ko­mi­te­tui, pa­si­kvie­tus vals­ty­bi­nį re­gu­liuo­to­ją, kad, štai, žiū­rė­ki­te, 2021 me­tų įsta­ty­mas, gin­ki­te var­to­to­ją, gin­ki­te ma­žas įmo­nes, gin­ki­te la­bai ma­žas įmo­nes, jų in­te­re­sus prieš mo­no­po­li­nin­ką, ta­da at­si­bun­da. Taip, jie vyk­do ener­ge­ti­kos mi­nist­ro pa­ve­di­mą – 2021 me­tais bu­vo pa­sa­ky­ta ne­grą­žin­ti 160 mln. per­mo­kų, ap­sieis, grą­žin­si­me 2036 ar kaž­ku­riais ki­tais me­tais. Kaip prem­je­rė pa­sa­kė: ba­na­nų kai­nų vals­ty­bė ne­re­gu­liuos. Bet elek­tros kai­nas pri­va­lu re­gu­liuo­ti ir gin­ti var­to­to­ją, tai nu­ma­ty­ta di­rek­ty­vo­je.

PIRMININKAS. Ir K. Star­ke­vi­čius – prieš.

K. STARKEVIČIUS (TS-LKDF). Ger­bia­mi šio pro­jek­to ini­cia­to­riai, pa­tei­kė­jai, iš tik­rų­jų pra­ne­šė­jas pa­mi­nė­jo, kad Eko­no­mi­kos ko­mi­te­tas nuo­lat vyk­do par­la­men­ti­nę kon­tro­lę, ku­ri iš tik­rų­jų duo­da re­zul­ta­tus. Vi­są lai­ką esa­me, bu­vo­me ir bū­si­me bū­tent var­to­to­jo pu­sė­je, ma­ty­da­mi mū­sų ener­ge­ti­nę per­spek­ty­vą ir įta­ką to­les­niam mū­sų pra­mo­nės vys­ty­mui. Gal­vo­ju, per šį lai­ko­tar­pį iš tik­rų­jų ge­rų re­zul­ta­tų yra pa­siek­ta: ir vė­jo par­kai iš­ju­dė­jo jū­ro­je, ir sau­lės ir vė­jo ener­ge­ti­ka tik­rai ra­do ben­drą kon­sen­su­są, o svar­biau­sia, pa­tys gy­ven­to­jai, ga­mi­nan­tys var­to­to­jai spar­čiai įsi­jun­gė į šį pro­ce­są.

Da­bar jūs pa­mi­nė­jo­te vie­ną iš to­kių, ką reik­tų tir­ti, tai li­be­ra­li­za­vi­mą. Li­be­ra­li­za­vi­mas, kaip ži­no­te, pra­si­dė­jo dar 2018 me­tais ir anks­čiau, tai mes čia tu­rė­si­me vis­ką žiū­rė­ti, kaip kas bu­vo. Ži­no­me, į ko­kias duo­bes pa­puo­lė­me. Pa­puo­lė­me ne dėl to, kad pats tas li­be­ra­li­za­vi­mo įsta­ty­mas bū­tų toks jau blo­gas, bet dėl to, kad pra­si­dė­jo Ru­si­jos ka­ras Uk­rai­no­je, pra­si­dė­jo ener­ge­ti­nė kri­zė, ku­ri taip pat, mū­sų ma­ny­mu, tik­rai ne­blo­gai bu­vo su­val­dy­ta. Taip, bu­vo ir sub­si­di­jos, bu­vo ir pa­ra­ma ver­slui ir smul­kie­siems ener­gi­jos var­to­to­jams, ta­čiau ben­dras re­zul­ta­tas pa­ro­dė, kad mes iš­ėjo­me iš tos kri­zės. Aš gal­vo­ju, da­bar su­si­tel­ki­me į to­les­nius pro­jek­tus. Štai ki­ta­me ko­mi­te­to par­la­men­ti­nės kon­tro­lės po­sė­dy­je dėl tų su­tar­čių pa­kei­ti­mo jau siū­ly­si­me įsta­ty­mo pa­tai­sas. Pa­siek­si­me daug kon­struk­ty­ves­nių, ge­res­nių re­zul­ta­tų, ne­svar­bu, kas tuos rin­ki­mus ru­de­nį lai­mės. Ačiū.

PIRMININKAS. Mo­ty­vai iš­sa­ky­ti. Da­bar pra­šau vi­sus su­grįž­ti į vie­tas. Bal­suo­si­me, ar pri­ta­ria­me po pa­tei­ki­mo nu­ta­ri­mo pro­jek­tui dėl lai­ki­no­sios ty­ri­mo ko­mi­si­jos su­da­ry­mo.

Už – 53, prieš – 52, su­si­lai­kė 10. Ne­pri­tar­ta.

To­liau stan­dar­ti­nis bal­sa­vi­mas, ar at­mes­ti, ar grą­žin­ti ini­cia­to­riams to­bu­lin­ti. (Bal­sai sa­lė­je) Re­pli­kas po šio bal­sa­vi­mo iš­sa­ky­si­te. Už – grą­žin­ti to­bu­lin­ti, prieš – at­mes­ti.

Už – 48, prieš – 61. Tai­gi pro­jek­tas yra at­mes­tas.

Da­bar re­pli­kos. A. Skar­džius.

A. SKARDŽIUS (MSNG). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Koks ne­ti­kė­tas toks val­dan­čių­jų bal­sa­vi­mas. To­kios kon­cen­tra­ci­jos to­kiu po­sė­džio lai­ku nie­ka­da ne­bū­na. Ma­nau, tik­rai tu­ri­te ką slėp­ti, bet ne vis­ką ga­li pa­slėp­ti. Vis tiek ta yla iš­len­da iš mai­šo. Tai tik lai­ko klau­si­mas. (Bal­sai sa­lė­je)

PIRMININKAS. R. Bud­ber­gy­tė – re­pli­ka po bal­sa­vi­mo.

R. BUDBERGYTĖ (LSDPF). Val­dan­tie­ji sa­vo bal­sais tik­rai šian­dien at­me­tė mū­sų ke­ti­ni­mus pa­žiū­rė­ti, kas da­ro­si ener­ge­ti­kos sek­to­riu­je. Bet žmo­nės, Lie­tu­vos žmo­nės, no­riu pa­brėž­ti, tik­rai lau­kia at­sa­ky­mų, kas vis dėl­to da­ro­si ener­ge­ti­kos sek­to­riu­je. Jei­gu ne šios ka­den­ci­jos Sei­mas, tai ki­tos ka­den­ci­jos Sei­mas tu­rės ras­ti ir at­skleis­ti tuos at­sa­ky­mus žmo­nėms. Ta su­si­da­riu­si be­tei­sys­tė, kai žmo­nės ne­ga­li gau­ti tin­ka­mų ener­ge­ti­kos sek­to­riaus pa­slau­gų, vis dėl­to to­liau tęs­tis ne­ga­li.

PIRMININKAS. K. Ma­siu­lis.

K. MASIULIS (TS-LKDF). Šios ka­den­ci­jos Sei­mas el­gia­si nuo­sek­liai. Ką ten knai­sio­tis po bu­vu­sio mi­nist­ro Ž. Vai­čiū­no ir prem­je­ro S. Skver­ne­lio rei­ka­lus, juo la­biau kad Sei­mas li­be­ra­li­za­vi­mą pri­ėmė ben­dru su­ta­ri­mu. Da­bar pik­tin­tis dėl li­be­ra­li­za­vi­mo pa­sek­mių, dėl ko ben­drai bu­vo su­tar­ta įgy­ven­di­nant Eu­ro­pos di­rek­ty­vą, yra kvai­la.

Ant­ras da­ly­kas. Kvai­la taip pat rei­ka­lau­ti di­din­ti in­ves­ti­ci­jas į ESO tin­klą ir rei­ka­lau­ti, kad ESO grei­čiau iš­mo­kė­tų, grą­žin­tų žmo­nėms pi­ni­gus. Na, tai yra kvai­la. Ten, šia­me nu­ta­ri­me, tiek daug prieš­ta­ra­vi­mų, kad tie­siog man keis­ta, kad žmo­nės, bent kiek be­si­va­do­vau­jan­tys lo­gi­ka, ban­do tą nu­ta­ri­mą pra­kiš­ti. Tai bū­ki­te nuo­sek­lūs.

PIRMININKAS. M. Pui­do­ko re­pli­ka.

M. PUIDOKAS (MSNG). Bu­vo to­kios gar­sios ro­ko gru­pės „Bix“ dai­na „Bi­jom“. Tai aš no­riu pa­klaus­ti val­dan­čių­jų: ko bi­jo­ti at­sa­ky­ti į klau­si­mus vi­suo­me­nei, ko bi­jo­ti iš­tir­ti ir nu­sta­ty­ti trū­ku­mus ir juos ša­lin­ti, kad bū­tų vi­sai vals­ty­bei ge­riau? Tai ar ener­ge­ti­kos sri­tis ir mū­sų žmo­nės ne­nu­si­pel­nė, kad spren­di­mai bū­tų tin­ka­mi ir kad Sei­mas, kaip kon­tro­liuo­jan­ti ins­ti­tu­ci­ja, at­lik­tų sa­vo dar­bą? Ko­dėl jūs to bi­jo­te ir ne­lei­džia­te, kad opo­zi­ci­ja ga­lė­tų at­sa­ky­ti į šiuos klau­si­mus? Ko­dėl jūs ne­pa­de­da­te opo­zi­ci­jai kar­tu tą pa­da­ry­ti?

PIRMININKAS. Ir L. Sa­vic­kas.

L. SAVICKAS (DFVL). Mie­li ko­le­gos, man at­ro­do, ką rei­kia pri­pa­žin­ti, tai rei­kia pri­pa­žin­ti, kad šian­die­ną bu­vo at­si­sa­ky­ta sis­te­miš­kai pa­si­žiū­rė­ti į pro­ble­mas, ku­rios eg­zis­tuo­ja ener­ge­ti­kos sek­to­riu­je. Ta­čiau Sei­mas įvai­riau­siais ki­tais for­ma­tais to­liau dar­buo­ja­si ir dar­buo­sis. Ir štai per pas­ta­ruo­sius ke­lis mė­ne­sius mes Eko­no­mi­kos ko­mi­te­te nu­sta­tė­me, at­ro­dy­tų, ste­buk­lų ša­ly­je įma­no­mus da­ly­kus: Lie­tu­vo­je, šia­me Sei­me, mes pri­ima­me įsta­ty­mus, ta­čiau tie įsta­ty­mai dve­jus me­tus ne­ga­lio­ja, įsta­ty­mais pa­sa­ko­me, kad ener­ge­ti­kos tie­kė­jai ne­ga­li im­ti bau­dų už nu­trauk­tas su­tar­tis, ta­čiau dve­jus me­tus ener­ge­ti­kos mi­nist­ras ir VERTʼas lei­džia im­ti šim­ta­mi­li­jo­ni­nes bau­das. Ar tai yra klau­si­mai, į ku­riuos ne­rei­kia at­sa­ky­mų? Man at­ro­do, kad rei­kia. Jei­gu ne to­kiu bū­du, ki­tais bū­dais juos ra­si­me.

PIRMININKAS. Ger­bia­mi ko­le­gos, tu­ri­me net dvi struk­tū­ras tiems klau­si­mams nag­ri­nė­ti – Eko­no­mi­kos ko­mi­te­tą ir Ener­ge­ti­kos ko­mi­si­ją. Ti­kiuo­si, kad opo­zi­ci­ja ini­ci­juos ati­tin­ka­mus pro­jek­tus ir vis­kas bus iš­si­aiš­kin­ta.

 

13.12 val.

Sei­mo na­rių pa­reiš­ki­mai

 

Da­bar ki­tas dar­bo­tvarkės punk­tas – pa­reiš­ki­mai. Pir­ma­sis – V. Val­kiū­nas.

V. VALKIŪNAS (DPF). Šian­dien ak­tu­a­liau­sias klau­si­mas Lie­tu­vo­je – ar tu­ri Lie­tu­va ener­ge­ti­kų ma­fi­ją? Čia sa­ko iš sa­lės, kad tu­ri. Pra­dė­siu nuo to, kad Pre­zi­den­tas G. Nau­sė­da pa­si­ra­ši­nė­jo vi­sas šias su­tar­tis ir kaip ak­ci­nė ben­dro­vė pa­da­rė… da­bar tei­si­na­si, kad Eu­ro­pos Są­jun­gos, Briu­se­lio di­rek­ty­vos. G. Nau­sė­dos pa­ta­rė­ju dir­ba tok­sai vy­res­ny­sis pa­ta­rė­jas J. Ne­ve­ro­vi­čius, ku­ris kaž­ko­dėl pa­kei­tė ir var­dą, ir pa­var­dę, ir­gi bu­vo ener­ge­ti­kos mi­nist­ru ir nie­ko ne­sa­ko apie tai. Ir D. Gry­baus­kai­tė nu­ga­la­bi­jo tą LEO 1, da­bar au­ga LEO 2. Tai nie­kas ne­no­ri, kaip šian­dien ro­do opo­zi­ci­ja, to LEO 2 lies­ti, o „Ig­ni­tis“, kur yra 27 % ir dau­giau, gal­būt jau iš­par­ce­liuo­tas už cen­tus, ga­li­ma sa­ky­ti.

Aš įver­ti­nu vi­są ener­ge­ti­nę elek­tros struk­tū­rą virš 100 mlrd., bet, kaip aš anks­čiau mi­nė­jau, tai yra Lie­tu­vos krau­jas, ku­ris ne­par­duo­damas, ne­ga­li­ma jo par­duo­ti, ta­čiau 27 %, o gal jau ir dau­giau yra par­duo­ta ak­ci­jų už 500 mln. Jei­gu žiū­rė­tu­me, tai tu­rė­jo­me vie­toj 27 mlrd. ir dau­giau, jei­gu kal­bė­tu­me apie pi­ni­gus, tai ga­vo­me tik gra­šius, cen­tus – 500 mln. Ir kas tą pa­da­rė? Tą pa­da­rė, ga­li­ma sa­ky­ti, ap­ga­vo, ap­ga­vo prem­je­rą Sau­lių, ap­ga­vo vi­sus ki­tus, kai taip pi­giai bu­vo iš­par­ce­liuo­tas mū­sų vi­sų, tau­tos, tur­tas.

Ir dar kas? Ak­ci­jas, pa­si­ro­do, įsi­gi­jo ne pa­tys „Ig­ni­čio“, ESO dar­buo­to­jai, tur­būt ve­te­ra­nai pro­ku­ro­rai ir ty­rė­jai. Pri­si­me­nu tuos lai­kus, kai bu­vo ne tiek li­be­ra­la­nar­chis­tai už­gro­bę val­džią, kai už pa­si­nau­do­ji­mą tar­ny­bi­ne pa­dė­ti­mi bū­tų ka­lė­ji­mas iki 15 me­tų ar­ba su­šau­dy­mas, o da­bar vis­kas tei­sė­tai – įsi­gy­ja ak­ci­jų ir jie su­in­te­re­suo­ti kel­ti kai­nas, kai elek­tros kai­na tu­ri bū­ti nuo 11 iki 16 cen­tų. Da­bar ir aš pats mo­ku 29, 31 ir dau­giau cen­tų, tai apie ką ga­li­ma kal­bė­ti?

Dar kar­tą pa­klau­siu, ar tu­ri Lie­tu­va ener­ge­ti­kų ma­fi­ją? Kaip ir šian­dien pa­ro­dė, kad ty­ri­nė­ti nie­kas ne­no­ri, nie­kas ne­no­ri ko­vo­ti už tei­sin­gu­mą, už tei­sy­bę, nes tai, kas yra da­bar pa­dary­ta, ir ver­sli­nin­kams, ir vi­siems ki­tiems ke­lis kar­tus pa­kel­tos kai­nos, kai in­flia­ci­ja, pats A. Avu­lis sa­kė, sta­ty­bų – 43 %. Pri­dė­ki­te prie tų kai­nų, ku­rios bu­vo 2019 me­tais, 40 %, 43 %, tai iš­eis re­a­li kai­na, o ne kos­mo­sas.

Krei­piuo­si į vi­sus blai­viai mąs­tan­čius – rei­kia stab­dy­ti ir nu­ga­la­by­ti šį LEO Nr. 2.

PIRMININKAS. Kvie­čia­mas M. Pui­do­kas.

M. PUIDOKAS (MSNG). Ger­bia­mie­ji, ko­dėl G. Land­sber­gis ir ši Vy­riau­sy­bė ke­lia ka­ro grės­mę Lie­tu­vai, ne­pa­lai­ko NATO, Jung­ti­nių Ame­ri­kos Vals­ti­jų ir Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės spren­di­mo ne­siųs­ti ka­rių į Uk­rai­ną? Kiek Lie­tu­vo­je yra už­sie­nio ir sau­gu­mo po­li­ti­kų? G. Land­sber­gio – vie­na, Pre­zi­den­to G. Nau­sė­dos – an­tra, kraš­to ap­sau­gos mi­nist­ro A. Anu­šaus­ko – tre­čia, prem­je­rės I. Ši­mo­ny­tės su Len­ki­ja (gins – ne­gins) – dar vie­na.

Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės už­sie­nio rei­ka­lų mi­nist­ras D. Ka­me­ro­nas ne­pri­ta­ria Va­ka­rų ša­lių ka­rių siun­ti­mui į Uk­rai­ną net ir mo­ko­mo­sioms mi­si­joms. NATO ka­rių ne­siųs. Jie ma­to pras­mę uk­rai­nie­čių ka­rius reng­ti sa­vo te­ri­to­ri­jo­je. JAV sa­vo ka­rius siųs­ti griež­tai at­si­sa­ko. NATO ge­ne­ra­li­nis sek­re­to­rius J. Stol­ten­ber­gas aiš­kiai sa­ko – Al­jan­sas ka­rių į Uk­rai­ną ne­siųs. Ša­lys na­rės ga­li tai da­ry­ti sa­vo pa­čių ri­zi­ka, pri­im­da­mos spren­di­mus at­ski­rai, tuo at­ve­ju joms ne­ga­lio­tų NATO gy­ny­bi­nis sky­das, tai yra 5 straips­nis dėl ko­lek­ty­vi­nės gy­ny­bos.

Lie­tu­vos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nist­ras G. Land­sber­gis, ko­men­tuo­da­mas Pran­cū­zi­jos pre­zi­den­to E. Mak­ro­no siū­ly­mus Eu­ro­pos ša­lims bū­ti drą­sioms ir siųs­ti ka­rius į Uk­rai­ną, da­li­na „re­kla­mi­nius in­ter­viu“ pas mus ir už­sie­ny­je bei at­vi­rai kal­ba, kad ge­ras lai­kas dis­ku­tuo­ti dėl ka­rių siun­ti­mo į Uk­rai­ną yra bū­tent da­bar. Ne­va to­kios de­ry­bos pa­dės at­mes­ti rau­do­nas li­ni­jas, ku­rias mes pa­tys su­si­kū­rė­me. Nė vie­na Eu­ro­pos vals­ty­bė dau­giau to­kiais pa­reiš­ki­mais ne­si­svai­do, nes ži­no, ką skel­bia tarp­tau­ti­nė tei­sė. Nė­ra skir­tu­mo, ar vals­ty­bė na­rė vie­šai siun­čia ka­rius ar ka­rius in­struk­to­rius į ka­riau­jan­čią ša­lį, ji tam­pa ka­ri­nio kon­flik­to da­ly­ve. Dėl to Lie­tu­vos Sei­mo 2023 m. gruo­džio 21 d. spren­di­mas dėl 100 ka­rių in­struk­to­rių mi­si­jos siun­ti­mo į Uk­rai­ną yra rim­ta pro­ble­ma. Pa­kar­to­siu – ki­tos ša­lies ka­riai in­struk­to­riai ir ka­riai, esan­tys ka­riau­jan­čios ša­lies te­ri­to­ri­jo­je, pa­gal tarp­tau­ti­nę tei­sę yra trak­tuo­ja­mi vie­no­dai. Kas at­sa­kys, jei Ru­si­ja nu­tars smog­ti „Is­kan­der“ ra­ke­ta į Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ją? Kas bus da­ro­ma to­kiu at­ve­ju? Juk ka­ro dėl mū­sų ne­pra­dės NATO, nes mes pa­tys G. Land­sber­gio po­li­ti­kos dė­ka bū­si­me nu­ta­rę bū­ti kie­tes­ni nei Jung­ti­nės Vals­ti­jos, Jung­ti­nė Ka­ra­lys­tė, Vo­kie­ti­ja ar Tur­ki­ja. Ar ta­da Vo­kie­ti­ja ne­pa­keis spren­di­mo siųs­ti Lie­tu­vai sa­vo bri­ga­dą? Kaip ga­li­ma pri­im­ti to­kius nau­din­gus Ru­si­jai spren­di­mus? Mask­va jau skel­bia, kad vie­nin­te­lės Lie­tu­vos rau­do­nos li­ni­jos yra Lie­tu­vos sie­nos.

Ke­liu klau­si­mą, kas val­do Lie­tu­vos už­sie­nio po­li­ti­ką šiuo me­tu, esant šiai Vy­riau­sy­bei? Krei­piuo­si į ko­le­gas Sei­me ir gy­ven­to­jus, mes tu­ri­me šią si­tu­a­ci­ją keis­ti, o jūs, ko­le­gos Sei­mo na­riai, ga­li­te tai su­stab­dy­ti. Jū­sų pa­rei­ga tai pa­da­ry­ti, jei­gu jums rū­pi mū­sų vals­ty­bės sau­gu­mas, vals­ty­bin­gu­mo iš­sau­go­ji­mas ir mū­sų pa­čių, vi­sų pi­lie­čių, žmo­nių, sau­gu­mas. Rin­ki­tės tai­ką ir mū­sų vals­ty­bės gy­vy­bi­nius in­te­re­sus.

PIRMININKAS. Tai bu­vo pas­ku­ti­nis pa­reiš­ki­mas. Da­bar re­gist­ra­ci­ja. (Bal­sai sa­lė­je) Tuoj Sek­re­to­ria­to dar­buo­to­jas pa­leis ją.

Fik­sa­vę, kad už­si­re­gist­ra­vo aš­tuo­ni Sei­mo na­riai, ry­ti­nį po­sė­dį bai­gia­me. (Gon­gas)* Santrumpų reikšmės: DFVL – Demokratų frakcija „Vardan Lietuvos“; DPF – Darbo partijos frakcija;  LF – Laisvės frakcija; LSDPF – Lietuvos socialdemokratų partijos frakcija; LSF – Liberalų sąjūdžio frakcija; LVŽSF – Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcija; MSNG – Mišri Seimo narių grupė; TS-LKDF – Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcija.