PASIŪLYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIENKARTINĖS IŠMOKOS SOCIALINIO DRAUDIMO PENSIJŲ IR ŠALPOS IŠMOKŲ GAVĖJAMS ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIIIP-4778

 

2020-05-04

Vilnius

 

 

Eil.

Nr.

Siūloma keisti

 

Pasiūlymo turinys

 

Straipsnis

Straipsnio dalis

Punktas

 

1.

 

 

 

Argumentai:

 

Pasiūlymas:

Pakeisti įstatymo pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIENKARTINĖS IŠMOKOS SOCIALINIO DRAUDIMO PENSIJŲ IR ŠALPOS IŠMOKŲ GAVĖJAMS ĮSTATYMAS

 

Pakeisti įstatymo 1 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1.    Šio įstatymo paskirtis – nustatyti vienkartinės išmokos socialinio draudimo pensijų ir šalpos išmokų gavėjams (toliau – vienkartinė išmoka) dydį, teisę ją gauti turinčius asmenis bei jos skyrimo ir mokėjimo tvarką.”

 

Pakeisti įstatymo 2 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

2 straipsnis. Vienkartinės išmokos dydis

Vienkartinės išmokos dydis yra 200 eurų.“

 

Pakeisti įstatymo 3 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

„3 straipsnis. Teisė į vienkartinę išmoką

1. Teisę į vienkartinę išmoką turi asmenys, kurie teisę gauti šio įstatymo 1 straipsnio 2 dalyje nurodytas išmokas įgijo iki 2020 m. gruodžio 31 d.

2. Asmuo, nepriklausomai nuo jo teisės gauti  šio įstatymo 1 straipsnio 2 dalyje nurodytas išmokas skaičiaus, turi teisę gauti vieną vienkartinę išmoką.

3. Teisė gauti vienkartinę išmoką nepaveldima.“

 

Pakeisti įstatymo 4 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

4 straipsnis. Vienkartinės išmokos mokėjimo terminai

„1. Asmenims, kuriems šio įstatymo 1 straipsnio 2 dalyje nurodytos išmokos paskirtos iki  2020 m. birželio 30 d. įskaitytinai, vienkartinė išmoka išmokama lygiomis dalimis per 4 mėnesius nuo 2020 m. rugpjūčio birželio mėnesįio.

2. Asmenims, kuriems šio įstatymo 1 straipsnio 2 dalyje nurodytos išmokos paskirtos
2020 m. liepos 1 d. ir vėliau,  vienkartinė išmoka išmokama pradedama mokėti kartu su pirmąja mokama išmoka, nurodyta šio įstatymo 1 straipsnio 2 dalyje.“

 

Pakeisti įstatymo 5 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

5 straipsnis. Vienkartinės išmokos skyrimas ir mokėjimas

1. Vienkartines išmokas, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro duomenimis, paskiria ir šio įstatymo 4 straipsnyje nustatytais terminais išmoka valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigos, nereikalaudamos iš asmenų, kurie pagal šį įstatymą turi teisę gauti vienkartinę išmoką, prašymų.

2. Vienkartinė išmoka asmeniui pristatoma tokia pačia tvarka, kuria jam pristatoma šio įstatymo 1 straipsnio 2 dalyje nurodyta išmoka.“

 

Pakeisti įstatymo 6 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

„6 straipsnis. Vienkartinės išmokos ir kitų asmeniui priklausančių išmokų ar    kompensacijų santykis

Pagal šį įstatymą išmokama vienkartinė išmoka neturi įtakos kitoms asmeniui pagal įstatymus priklausančioms kas mėnesį mokamoms išmokoms ir (ar) kompensacijos, taip pat skiriamai piniginei socialinei paramai, apmokėjimui už socialines paslaugas.“

 

Pakeisti įstatymo 7 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

„7 straipsnis. Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų sprendimų apskundimas

Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų sprendimai dėl vienkartinės išmokos išmokėjimo per vieną mėnesį nuo tos dienos, kurią asmuo sužinojo ar turėjo sužinoti apie skundžiamo sprendimo priėmimą, gali būti skundžiami teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.“

 

Pakeisti įstatymo 8 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

„8 straipsnis. Vienkartinių išmokų finansavimo šaltinis

Vienkartinės išmokos išmokamos iš Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui skiriamų valstybės biudžeto tikslinių asignavimų.“

 

 

 

Seimo nariai                                                                                                    Mykolas Majauskas

 

                                                                                                                        Rasa Budbergytė

 

                                                                                                                        Algirdas Butkevičius

 

                                                                                                                        Simonas Gentvilas