LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KANCELIARIJOS

TEISĖS DEPARTAMENTAS

 

IŠVADA

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIENKARTINĖS IŠMOKOS SOCIALINIO DRAUDIMO PENSIJŲ IR ŠALPOS IŠMOKŲ GAVĖJAMS ĮSTATYMO

PROJEKTO

 

2020-05-04 Nr. XIIIP-4778

Vilnius

 

Įvertinę įstatymo projekto atitiktį Konstitucijai, įstatymams, teisėkūros principams ir teisės technikos taisyklių reikalavimams, teikiame šias pastabas:

1. Įstatymo projekte siūloma nustatyti vienkartinės išmokos socialinio draudimo pensijų ir šalpos išmokų gavėjams (toliau – vienkartinė išmoka) dydį, teisę ją gauti turinčius asmenis bei jos skyrimo ir mokėjimo tvarką.

Įstatymo projekte siūlomas teisinis reguliavimas svarstytinas. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad įstatymo projekto 1 straipsnio 2 dalyje nurodytų išmokų gavėjai gali turėti teisę ir į valstybinę pirmojo ar antrojo laipsnio pensiją, pareigūnų ir karių valstybinę pensiją, teisėjų ar prokurorų valstybines pensijas bei kitas panašaus pobūdžio išmokas, kurių dydis ženkliai didesnis už valstybės remiamas pajamas ar vidutinę senatvės pensiją, todėl svarstytina, ar šių pensijų gavėjai gali būti laikomi pažeidžiamiausiomis gyventojų grupėmis, kurioms valstybės biudžeto lėšomis teiktina skurdą mažinanti parama. Svarstytina, ar siekiant tinkamai reglamentuoti siūlomą teisinį reguliavimą, vienkartinės išmokos dydis neturėtų būti diferencijuotas pagal visų asmens gaunamų socialinio draudimo pensijų, valstybinių pensijų ir šalpos išmokų sumas. 

2. Atsižvelgiant į tai, kad pagal įstatymo projekto 8 straipsnį vienkartinė išmoka būtų mokama iš Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui skiriamų valstybės biudžeto tikslinių asignavimų, svarstytina, ar įstatymo projekto 8 straipsnyje neturėtų būti numatyta taisyklė, kad Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų patiriamos šių išmokų mokėjimo sąnaudos kompensuojamos pagal Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto atitinkamų metų rodiklių patvirtinimo įstatyme nustatytą procentinį dydį šioms sąnaudoms kompensuoti iš Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai skirtų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų.

3. Įstatymo projekto aiškinamajame rašte nurodyta, kad įstatymo projekto nuostatoms įgyvendinti reikės papildomų valstybės biudžeto asignavimų. Atsižvelgiant į tai, ir į tai, kad įstatymo projekto 8 straipsnyje papildomų valstybės biudžeto asignavimų skyrimas nėra sureguliuotas tinkamai, kartu su šiuo įstatymo projektu turėtų būti teikiamas Lietuvos Respublikos 2020 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo pakeitimo įstatymo projektas.

 

 

Departamento direktorius                                                                                         Andrius Kabišaitis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J. Andriuškevičiūtė, tel. (8 5) 239 6159, el. p. [email protected]

J. Raškauskaitė, tel. (8 5) 239 6842, el. p. [email protected]

I. Šambaraitė, tel. (8 5) 239 6850, el. p. [email protected]