LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

Sveikatos reikalų komitetas

 

 

PAGRINDINIO KOMITETO IŠVADA

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ ĮSTATYMO NR. I-1367 5 IR 54 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO įstatymo PROJEKTO nr. xiiip-5195

 

2020-09-30  Nr. 111-P-28

Vilnius

 

 

1. Komiteto posėdyje dalyvavo: Komiteto pirmininkė A. Kubilienė, komiteto pirmininko pavaduotojas R. Martinėlis, komiteto nariai A. Armonaitė, K. Bartkevičius, I. Degutienė, D. Kaminskas, J. Liesys, A. Kirkutis, L. Matkevičienė, A. Matulas, I. Rozova, A. Skardžius (pavaduojantis A. Vinkų).

Komiteto biuras: Biuro vedėja J. Bandzienė, patarėjai A. Astrauskas, K. Civilkienė, E. Jankauskas, V. Valainytė, padėjėja M. Neverkevičienė.

Kviestieji asmenys: sveikatos apsaugos viceministras A. Šešelgis.

 

2. Ekspertų, konsultantų, specialistų išvados, pasiūlymai, pataisos, pastabos (toliau – pasiūlymai):

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

 

Pasiūlymo turinys

 

Komiteto nuomonė

Argumentai,

pagrindžiantys nuomonę

str.

str. d.

p.

1.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas,
2020-09-22

 

2

 

 

Įvertinę įstatymo projekto atitiktį Konstitucijai, įstatymams, teisėkūros principams ir teisės technikos taisyklių reikalavimams, teikiame šias pastabas:

1.    Projekto 2 straipsniu pildomoje įstatymo 54 straipsnio 1dalyje siūloma nustatyti, kad šio straipsnio 1 dalies 2–5 punktuose nurodytais atvejais sprendimas sustabdyti įstaigoje visų ar tam tikrų paslaugų teikimą gali būti priimtas tik jei įstaigos veikla negali būti sustabdyta šio įstatymo 5 straipsnio 11 dalyje nurodytais licencijos (ar jos dalies) galiojimo sustabdymo pagrindais. Taigi, projektu siekiama nustatyti, kad licenciją turinčios sveikatos priežiūros įstaigos paslaugų teikimą galima sustabdyti ir tais atvejais, kai sveikatos priežiūros licencijos galiojimo sustabdymui jokių pagrindų nebus. Atkreiptinas dėmesys, kad tokia teisinė konstrukcija yra nelogiška ir ydinga. Pagal bendruosius licencijuojamos veiklos ir jos priežiūros principus, licencija yra dokumentas, suteikiantis teisę vykdyti tam tikrą valstybės prižiūrimą ūkinę veiklą, o norintis gauti licenciją ar ją jau turintis ūkio subjektas turi atitikti tam tikrus nustatytus ūkinės veiklos vykdymo reikalavimus. Tokių reikalavimų nevykdymas ar netinkamas vykdymas yra pagrindas sustabdyti šio dokumento, suteikiančio teisę vykdyti atitinkamą ūkinę veiklą, galiojimą, kol nebus ištaisyti veiklos trūkumai. Siekiant teisinio tikrumo ir ūkio subjektų teisėtų interesų apsaugos, tokie licencijuojamos veiklos reikalavimai turi būti išdėstyti aiškiai ir nedviprasmiškai, įgalinantys ūkio subjektus žinoti konkrečias jiems taikomas pareigas. Tuo tarpu pagal siūlomą reguliavimą, sveikatos priežiūros įstaigos teikiamos paslaugos galėtų būti stabdomos net ir tuo atveju, kai ši įstaiga atitinka ir tinkamai vykdo visus licencijuojamos veiklos reikalavimus. Vertinant tokį reguliavimą, apskritai lieka neaiški tiek pačių paslaugų teikimo stabdymo esmė ir tikslas, tiek ir tokio stabdymo  pagrindų santykis su licencijos galiojimo stabdymo pagrindais. Pvz., neaišku, kaip gali būti sustabdytas paslaugų teikimas pagal 54 straipsnio 1 dalies 2 punktą, nustatantį, kad paslaugų teikimas gali būti stabdomas, jeigu įstaigos arba jos padalinio (filialo) atliekama sveikatos priežiūra neatitinka teisės aktų ar normatyvinių dokumentų reikalavimų ir dėl to yra realus pavojus pacientų sveikatai arba daroma žala žmonių sveikatai, nuostoliai juridiniams ir fiziniams asmenims, nors sveikatos priežiūros įstaigos licencija nebuvo sustabdyta pagal 5 straipsnio 11 dalies 2 punktą, numatantį, kad licencijos asmens sveikatos priežiūros veiklai (ar jos dalies) galiojimas sustabdomas ne ilgiau kaip trims mėnesiams, kai paaiškėja, kad asmens sveikatos priežiūros įstaiga pažeidžia šio straipsnio 4 dalyje nurodytus reikalavimus ir yra realus pavojus pacientų sveikatai ar gyvybei arba per Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos nustatytą licencijuojamos veiklos pažeidimų pašalinimo terminą, kuris negali būti ilgesnis kaip 30 dienų nuo licencijos asmens sveikatos priežiūros veiklai turėtojo informavimo apie pažeidimo padarymą dienos, asmens sveikatos priežiūros įstaiga Asmens sveikatos priežiūros įstaigų licencijavimo taisyklėse nustatyta tvarka nepašalina licencijuojamos veiklos pažeidimų. Taip pat, pvz., neaišku, kaip sveikatos priežiūros paslaugų teikimas gali būti sustabdytas pagal 54 straipsnio nuostatą, nustatančią, kad paslaugų teikimas gali būti stabdomas, jeigu įstaigos ar jos padalinio patalpos, jų eksploatavimas neatitinka teisės aktų ar normatyvinių dokumentų reikalavimų, nors sveikatos priežiūros įstaigos licencijos galiojimas nebuvo sustabdytas tuo pagrindu, kad patalpos neatitinka kad Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymų, reglamentuojančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų veiklą, nustatytus higienos, medicinos priemonių, personalo, patalpų ir teisinės formos reikalavimus.

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, manome, kad keičiamo įstatymo 5 ir 54 straipsnių santykis turi būti revizuotas iš esmės, o 54 straipsnyje galėtų būti numatyti tik tokie paslaugų teikimo stabdymo pagrindai, kada licencijos galiojimo sustabdymas yra tiesiog objektyviai negalimas, pvz., teikianti paslaugas įstaiga apskritai neturi licencijos, arba paslaugų teikimo stabdymo pagrindai ir (ar) susidariusios aplinkybės tiesiogiai nesusijusios su formaliais licencijuojamos veiklos reikalavimais.

 

Pritarti

Komitetas siūlo grąžinti įstatymo projektą iniciatoriams tobulinti.

2.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas,
2020-09-22

 

3

2

 

2.              Projekto 3 straipsnio 2 dalyje vietoj žodžių „iki šio įstatymo įsigaliojimo“ įrašytini žodžiai ir skaičiai „iki 2020 m. gruodžio 31 d.“.

 

Pritarti

Komitetas siūlo grąžinti įstatymo projektą iniciatoriams tobulinti.

 

3. Piliečių, asociacijų, politinių partijų, lobistų ir kitų suinteresuotų asmenų pasiūlymai: negauta.

 

4. Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų pasiūlymai: negauta.

 

5. Subjektų, turinčių įstatymų leidybos iniciatyvos teisę, pasiūlymai: negauta.

 

6. Seimo paskirtų papildomų komitetų / komisijų pasiūlymai: negauta.

 

7. Komiteto sprendimas ir pasiūlymai:

7.1. Sprendimas (pagal Lietuvos Respublikos Seimo statuto 150 straipsnį. Jeigu siūlomas sprendimas numatytas Seimo statuto 150 straipsnio 1 dalies 3–6 punktuose, pateikiami šio sprendimo argumentai): grąžinti įstatymo projektą iniciatoriams tobulinti.

7.2. Pasiūlymai: nėra.

8. Balsavimo rezultatai:

1) balsuota už siūlymą pritarti Komiteto patobulintam įstatymo projektui ir Komiteto išvadai: už – 4, prieš – 4, susilaikė – 3 (pasiūlymui nepritarta);

2) balsuota alternatyviai: už sprendimą grąžinti įstatymo projektą iniciatoriams tobulinti – 6, už sprendimą įstatymo projektą atmesti – 5.

9. Komiteto paskirti pranešėjai: A. Kubilienė.

10. Komiteto narių atskiroji nuomonė: negauta.

 

 

 

Komiteto pirmininkas                                                                                                                                                                                     Asta Kubilienė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seimo Sveikatos reikalų komiteto biuro patarėja (ES) Vesta Valainytė