LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KANCELIARIJOS

TEISĖS DEPARTAMENTAS

 

IŠVADA

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PLUOŠTINIŲ KANAPIŲ ĮSTATYMO NR. XII-336 2 IR 5 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMO PROJEKTO

 

2023-06-07 Nr. XIVP-2596(2)

Vilnius

 

Įvertinę projekto atitiktį Konstitucijai, įstatymams, teisėkūros principams ir teisės technikos taisyklėms, teikiame šią pastabą.

Projekto 1 ir 2 straipsniais keičiamo įstatymo 2 straipsnio 10 dalyje bei 5 straipsnio 5 dalyje siūloma nustatyti, kad veiklos, susijusios su pluoštinėmis kanapėmis, reguliavimo srityje tam tikras funkcijas atlieka „žemės ūkio ministro įgaliota institucija“. Pažymėtina, kad pagal galiojantį teisinį reguliavimą, įtvirtintą keičiamo įstatymo 2 straipsnio 10 dalyje, 5 straipsnio 5 dalyje ir kituose straipsniuose, šias funkcijas vykdo viešoji įstaiga Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra. Be to, keičiamo įstatymo 2 straipsnio 10 dalyje yra įvestas ir minėtos viešosios įstaigos pavadinimo trumpinys „(toliau – Agentūra)“, kuris vartojamas tolimesnėse keičiamo įstatymo nuostatose. Atkreiptinas dėmesys, kad projekto 1 straipsniu keičiamo įstatymo 2 straipsnio 10 dalyje, įrašius vietoj nurodytos konkrečios viešosios įstaigos žodžius „žemės ūkio ministro įgaliota institucija“, tuo pačiu atsisakoma ir įvesto minėto trumpinio. Atsižvelgus į tai, neaiškiomis tampa tos keičiamo įstatymo nuostatos, kuriose yra vartojamas trumpinys „Agentūra“ ir kurios teikiamu projektu nėra keičiamos (pavyzdžiui, nėra aišku, kokios Agentūros, kaip licencijas išduodančios institucijos, funkcijos nustatomos keičiamo įstatymo 6, 7, 8, 9 straipsniuose bei kituose straipsniuose). Siekiant teisinio aiškumo, projekto nuostatos turėtų būti tikslinamos: arba teikiamu projektu keistini ir tie keičiamo įstatymo straipsniai, kuriuose vartojamas trumpinys „Agentūra“, vietoj trumpinio įrašant formuluotę „žemės ūkio ministro įgaliota institucija“; arba projekto 1 straipsniu keičiamo įstatymo 2 straipsnio 10 dalyje nurodytinas konkrečios licencijas išduodančios įstaigos pavadinimas, o projekto 2 straipsniu keičiamo įstatymo 5 straipsnio 5 dalyje turėtų būti įvedamas šios įstaigos pavadinimo trumpinys „(toliau - Agentūra)“. Kartu atkreiptinas dėmesys, kad pagal Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijų, patvirtintų teisingumo ministro 2013 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 1R-298 (2021 m. lapkričio 18 d. įsakymo Nr. 1R-388 redakcija), 115 punkto nuostatą, trumpinyje turi būti vartojamas gimininis žodis, kad būtų aiški tokio trumpinio sąsaja su visu pavadinimu.

 

 

 

Departamento direktorius                                                                                      Dainius Zebleckis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N. Azguridienė, tel. (8 5) 239 6546, el. p. [email protected]

R. Dirgėlienė, tel. (8 5) 239 6350, el. p. [email protected]