Projekto XIVP-1796(2)

lyginamasis variantas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

VISUOMENĖS INFORMAVIMO ĮSTATYMO NR. I-1418 31, 46, 461 IR 48 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2022  m.                        d. Nr.

Vilnius

 

 

1 straipsnis. 31 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 31 straipsnio 13 dalį ir ją išdėstyti taip:

13. Komisija, suderinusi su Vyriausybės įgaliota institucija, Komisijos teikimu tvirtina metinės įmokos už radijo ir (ar) televizijos programų transliavimo, retransliavimo, platinimo internete arba užsakomųjų audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikimo veiklą (toliau – metinė įmoka) dydžio nustatymo tvarkos aprašą ir juo vadovaudamasi šiuo aprašu nustato metinės įmokos dydį. Metinės įmokos pervedamos Visuomenės informavimo etikos asociacijai.“

2. Pakeisti 31 straipsnio 14 dalies nuostatą iki dvitaškio ir ją išdėstyti taip:

14. Vyriausybės įgaliota institucija Komisija metinės įmokos dydį nustato atsižvelgdama į:“.

 

2 straipsnis. 46 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 46 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Asociaciją sudaro organizacijos, kurios vienija viešosios informacijos rengėjus, skleidėjus ir žurnalistus ir kurių narių veiklai taikomos Kodekso normos: Lietuvos žurnalistų sąjunga, Lietuvos žurnalistų draugija, Interneto žiniasklaidos asociacija, Lietuvos radijo ir televizijos asociacija, Regioninių televizijų asociacija, Lietuvos kabelinės televizijos asociacija, Nacionalinė rajonų ir miestų laikraščių leidėjų asociacija. Asociacijos nariais gali būti viešosios informacijos rengėjus, skleidėjus, žurnalistus vienijančios organizacijos. Nauji nNariai į Asociaciją priimami Asociacijos įstatuose nustatyta tvarka.“

2. Pripažinti netekusia galios 46 straipsnio 3 dalį:

3. Asociacija yra savarankiškas juridinis asmuo – asociacija, įsteigta šio straipsnio 2 dalyje išvardytų organizacijų. Ji turi antspaudą su savo pavadinimu ir sąskaitą banke.“

3. Pakeisti 46 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

„4. Asociacija savo veikloje vadovaujasi Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymu, kuris taikomas tiek, kiek to nereglamentuoja šis įstatymas, Asociacijos įstatais šiuo ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis bei kitais teisės aktais.“

 

3 straipsnis. 461 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 461 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

„2. Komisijos kadencija trunka 3 metus. Asociacijos nariai deleguoja po vieną savo atstovą į Komisiją. Komisiją sudaro 9 nariai: 3 narius bendru sutarimu skiria Asociacijos nariai, vienijantys viešosios informacijos rengėjus ir skleidėjus, 2 narius bendru sutarimu skiria Asociacijos nariai, vienijantys žurnalistus, vieną narį – LRT, 3 narius skiria Medijų taryba. Kandidatus į Komisijos narius Medijų tarybai teikia universitetai, vykdantys žurnalistikos studijų krypties studijų programas. Asociacijos nariai ir LRT savo atstovus skiria valdymo organų sprendimu. Komisijos nariai skiriami 3 metų kadencijai, bet ne ilgiau kaip dviem kadencijoms iš eilės ir ne anksčiau kaip po 3 metų nuo paskutinės kadencijos pabaigos, jeigu paskutinė kadencija buvo iš eilės antra. Komisijos nariu gali būti aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir ne trumpesnę kaip 5 metų veiklos žurnalistinio, teisinio ar su žiniasklaidos veikla susijusio darbo patirtį visuomenės informavimo srityje turintis asmuo. Komisija išsirenka iš savo narių kadencijos laikotarpiui 3 metams išsirenka Komisijos pirmininką.

2. Pakeisti 461 straipsnio 6 dalį ir ją išdėstyti taip:

„6. Komisija dirba pagal Komisijos patvirtintą darbo reglamentą. Komisija, priimdama sprendimus, turi teisę pasitelkti nepriklausomų ekspertų. Komisijos sprendimai dėl profesinės etikos ar kitų pažeidimų turi būti skelbiami nedelsiant tose pačiose visuomenės informavimo priemonėse, kuriose Komisija nustatė šiuos pažeidimus, ir šio įstatymo 44 straipsnyje nustatyta paneigimo paskelbimo tvarka. Jeigu viešosios informacijos rengėjas ir (ar) skleidėjas per dvi savaites nepaskelbia Komisijos sprendimo dėl profesinės etikos ar kitų pažeidimų savo visuomenės informavimo priemonėje, Komisijos sprendimas dėl profesinės etikos ar kitų pažeidimų paskelbiamas per Lietuvos nacionalinio radijo pirmąją programą, o tokio sprendimo paskelbimo išlaidas apmoka viešosios informacijos rengėjas ir (ar) skleidėjas, dėl kurio toks sprendimas buvo priimtas. Šis sprendimas Šie sprendimai taip pat paskelbiamas skelbiami Asociacijos interneto svetainėje.“

 

4 straipsnis. 48 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 48 straipsnio 1 dalies 4 punktą ir jį išdėstyti taip:

„4) teikia Vyriausybės įgaliotai institucijai tvirtinti suderinusi su Vyriausybės įgaliota institucija, tvirtina metinės įmokos dydžio nustatymo tvarkos aprašą;“.

2. Pakeisti 48 straipsnio 1 dalies 5 punktą ir jį išdėstyti taip:

„5) šiame įstatyme nustatytais atvejais, taip pat Komisijai pakeitus licencijoje (leidime) nustatytą licencijuojamos radijo ir (ar) televizijos programų transliavimo ar retransliavimo veiklos teritoriją ar gavus pranešimą apie nelicencijuojamos radijo ir (ar) televizijos programų transliavimo ar retransliavimo veiklos teritorijos pasikeitimą, kreipiasi į Vyriausybės įgaliotą instituciją dėl metinės įmokos dydžio nustatymo ir (ar) pakeitimo nustato metinę įmoką konkrečiam asmeniui;“.

 

5 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2023 m. gegužės 1 d.

2. Lietuvos radijo ir televizijos komisija ir Visuomenės informavimo etikos asociacija iki 2023 m. balandžio 30 d. priima šiame įstatyme nurodytus įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

 

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

Respublikos Prezidentas