LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

LAISVĖS KOVŲ IR VALSTYBĖS ISTORINĖS ATMINTIES KOMISIJA

 

 

PAPILDOMOS KOMISIJOS

I Š V A D A

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ATMINTINŲ DIENŲ ĮSTATYMO NR. VIII-397 1 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIIIP-4759

 

 

2020 m. gegužės 21 d. Nr. 147-P-11

Vilnius

 

 

 

1. Komisijos posėdyje dalyvavo: Komisijos pirmininkas Arūnas Gumuliauskas, Valentinas Bukauskas, Audronė Jankuvienė, Liudas Jonaitis, Eugenijus Jovaiša, Vytautas Juozapaitis, Ričardas Juška, Laurynas Kasčiūnas, Arvydas Nekrošius, Levutė Staniuvienė, Irena Šiaulienė, Stasys Tumėnas, Povilas Urbšys.

 

 

2. Ekspertų, konsultantų, specialistų išvados, pasiūlymai, pataisos, pastabos (toliau – pasiūlymai):

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

 

Pasiūlymo turinys

 

Komiteto nuomonė

Argumentai,

pagrindžiantys nuomonę

str.

str. d.

p.

1.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas,

2020-04-28

1

2

 

  Įvertinę projektą pagal jo santykį su Konstitucija, galiojančiais įstatymais bei teisės technikos taisyklėmis, teikiame šią pastabą – projekto 1 straipsnio 2 dalį reikėtų patikslinti ir formuluoti taip: „2. Buvusius 1 straipsnio 2 dalies 68-69 punktus laikyti atitinkamai 69-70 punktais“.

 

Pritarti

 

2.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas,

2020-04-28

1

2

 

    Kartu atkreipiame dėmesį, kad 2020-01-14 Seime yra įregistruotas Atmintinų dienų įstatymo Nr. VIII-397 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-4424, kuriuo siūloma papildyti keičiamo įstatymo 1 straipsnio 2 dalį kitu punktu, likusius straipsnius atitinkamai pernumeruojant.

Pritarti

 

 

3. Piliečių, asociacijų, politinių partijų, lobistų ir kitų suinteresuotų asmenų pasiūlymai: nėra.

 

            4. Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų pasiūlymai: nėra.

 

5. Subjektų, turinčių įstatymų leidybos iniciatyvos teisę, pasiūlymai: nėra.

 

6. Komisijos sprendimas ir pasiūlymai:

 

6. 1. Sprendimas: iš esmės pritarti Seimo nutarimo projektui Nr. XIIIP-4765 ir siūlyti pagrindiniam komitetui jį tobulinti, atsižvelgiant į Teisės departamento 2020-04-28 pastabas ir Laisvės kovų ir valstybės istorinės atminties komisijos 2020-05-21 pasiūlymą.

 

 

 

6.2. Pasiūlymas:

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

 

Pasiūlymo turinys

 

Komisijos nuomonė

Argumentai,

pagrindžiantys nuomonę

str.

str. d.

p.

1.

Laisvės kovų ir valstybės istorinės atminties komisija,

2020-05-21

 

 

 

Atsižvelgiant į  Seimo kanceliarijos Teisės departamento redakcines pastabas ir Komisijos narių pasiūlymus, pakeisti projekto 1 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

 

   „1 straipsnis. 1 straipsnio pakeitimas                                                     1. Papildyti 1 straipsnio 2 dalį nauju 68 punktu:

„68) gruodžio 5-ojiPadėkos savanoriams Tarptautinė savanorių diena;“.

2. Buvusius 1 straipsnio 2 dalies 68–69 punktus laikyti atitinkamai 68 69–70 punktais.

Pritarti

  Argumentai: remiamasi    susiklosčiusia praktika ir analogija, pavyzdžiui: kovo 8-oji – Tarptautinė moterų solidarumo diena, kovo 27-oji – Tarptautinė teatro diena, gegužės 15-oji –Tarptautinė šeimos diena, gegužės 25-oji – Tarptautinė dingusių vaikų diena, birželio 1-oji – Tarptautinė vaikų gynimo diena,  rugpjūčio 12-oji – Tarptautinė jaunimo diena, spalio 5-oji – Tarptautinė mokytojų diena, lapkričio 16-oji – Tarptautinė tolerancijos diena, gruodžio 10-oji – Tarptautinė žmogaus teisių diena ir kt.

 

 

            7. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

8. Komisijos paskirti pranešėjai:  Audronė Jankuvienė.

 

 

Komiteto pirmininkas                                                                                                                                                               Arūnas Gumuliauskas