Projekto XIIIP-5219(2)

lyginamasis variantas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

ŠVIETIMO ĮSTATYMO NR. I-1489 2, 7, 8, 9, 24, 33, 36, 47, 67 straipsnių PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2020 m.                      d. Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 2 straipsnio 39 dalį ir ją išdėstyti taip:

39. Kitos šiame įstatyme vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Visuomenės informavimo įstatyme, Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatyme, ir Lietuvos Respublikos strateginio valdymo įstatyme, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatyme ir Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatyme.

 

2 straipsnis. 7 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 7 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

„1. Ikimokyklinio ugdymo paskirtis – padėti vaikui tenkinti prigimtinius, kultūros, taip pat ir etninės, socialinius, pažintinius poreikius gebėjimus, ugdyti vaiko kognityvinius įgūdžius, padėti vaikui pasirengti ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą.

2. Pakeisti 7 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

„2. Ikimokyklinis ugdymas vyksta šeimoje, o tėvų (globėjų) pageidavimu – pagal ikimokyklinio ugdymo programą. Švietimo ir mokslo ministro ir socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka ir atvejais vaikui ikimokyklinis ugdymas gali būti privalomas. Vaikams, patiriantiems socialinę riziką, skiriamas privalomas ugdymas pagal ikimokyklinio ugdymo programą švietimo, mokslo ir sporto ministro ir socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka. Kitiems vaikams privalomas ugdymas pagal ikimokyklinio ugdymo programą gali būti skiriamas vadovaujantis švietimo, mokslo ir sporto ministro ir socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatytais kriterijais ir tvarka.“.

3. Pakeisti 7 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

 „3. Ikimokyklinis ugdymas teikiamas vaikui nuo gimimo, iki jam pradedamas teikti priešmokyklinis ugdymas. Ugdymas pagal ikimokyklinio ugdymo programą yra visuotinis nuo 4 metų amžiaus.“;

4. Pakeisti 7 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

 „3. Ikimokyklinis ugdymas teikiamas vaikui nuo gimimo, iki jam pradedamas teikti priešmokyklinis ugdymas. Ugdymas pagal ikimokyklinio ugdymo programą yra visuotinis nuo 3 metų amžiaus.“;

5. Pakeisti 7 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

 „3. Ikimokyklinis ugdymas teikiamas vaikui nuo gimimo, iki jam pradedamas teikti priešmokyklinis ugdymas. Ugdymas pagal ikimokyklinio ugdymo programą yra visuotinis nuo 2 metų amžiaus.“

 

3 straipsnis. 8 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 8 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

„2. Priešmokyklinis ugdymas vykdomas pagal vienų metų švietimo ir mokslo ministro patvirtintą priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą. Priešmokyklinį ugdymą vykdo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklos, laisvasis mokytojas ar kitas švietimo teikėjas, vadovaudamiesi švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.“

2. Pakeisti 8 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

„3. Priešmokyklinis ugdymas pradedamas teikti vaikui, kai tais kalendoriniais metais jam sueina 6 metai. Priešmokyklinis ugdymas gali būti teikiamas anksčiau tėvų (globėjų) sprendimu, bet ne anksčiau, negu vaikui sueina 5 metai. Švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatytais atvejais ir tvarka, įvertinus vaiko ugdymo ir ugdymosi poreikius, pažangą priešmokyklinis ugdymas gali trukti dvejus metus.

3. Pakeisti 8 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

„3. Priešmokyklinis ugdymas pradedamas teikti vaikui, kai tais kalendoriniais metais iki balandžio 30 dienos jam sueina 6 yra suėję 5 metai. Švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka įvertinus vaiko ugdymo ir ugdymosi poreikius, pažangą, vaikui priešmokyklinis ugdymas gali būti pradedamas teikti, kai jam tais kalendoriniais metais 5 metai sueina iki rugsėjo 1 dienos. Priešmokyklinis ugdymas gali būti teikiamas vėliau anksčiau tėvų (globėjų) sprendimu, bet ne vėliau anksčiau, negu vaikui tais kalendoriniais metais sueina 6 5 metai. Socialinę riziką patiriančiam vaikui priešmokyklinis ugdymas užtikrinamas pagal švietimo, mokslo ir sporto ministro ir socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatytą tvarką. Švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatytais atvejais ir tvarka įvertinus vaiko ugdymo ir ugdymosi poreikius, pažangą, priešmokyklinis ugdymas gali trukti dvejus metus.

 

4 straipsnis. 24 straipsnio pakeitimas

Papildyti 24 straipsnį 21 dalimi:

21. Švietimo, mokslo ir sporto ministras ar jo įgaliota institucija, kartu su švietimo įstaiga vykdo vaikų įtraukimo į ikimokyklinį ugdymą programas.

 

5 straipsnis. 36 straipsnio pakeitimas

Papildyti 36 straipsnį 21 dalimi:

21. Socialinę riziką patiriantiems vaikams, kuriems ikimokyklinis ugdymas užtikrinamas šio įstatymo 7 straipsnio 2 dalyje numatyta tvarka, ir juos lydinčių asmenų vežimą į atitinkamą ugdymo programą vykdančią įstaigą ir atgal organizuoja valstybinės ir savivaldybės mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija (dalyvių susirinkimas), kitų mokyklų – savininkas (dalyvių susirinkimas) savo nustatyta tvarka ir atvejais.

Pakeisti 36 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Mokiniai į atitinkamą ugdymo programą vykdančią mokyklą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymu (toliau – Transporto lengvatų įstatymas), vežami visuomeniniu transportu mokinio pažymėjime nurodytu maršrutu, mokykliniu autobusu arba kitu transportu. Į mokyklą ir atgal privalo būti vežami kaimuose, miesteliuose toliau kaip 3 kilometrai nuo mokyklos gyvenantys mokiniai, kurie mokosi pagal priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo programas, ir vaikai, kuriems paskirtas privalomas ikimokyklinis ugdymas. Mokinių vežimo mokykliniu autobusu tvarką nustato švietimo, ir mokslo ir sporto ministras.

 

6 straipsnis. 47 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 47 straipsnio 1 dalies 6 punktą ir jį išdėstyti taip:

„6) leisti 5 metų sulaukusį vaiką leisti mokytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą ne vėliau, nei vaikui tais kalendoriniais metais sueina 6 metai arba, jei toks vaikas jau yra baigęs priešmokyklinio ugdymo programą, o 6 metų sulaukusį vaikąpagal pradinio ugdymo programą;

2. Pakeisti 47 straipsnio 1 dalies 6 punktą ir jį išdėstyti taip:

„6) leisti 5 metų sulaukusį vaiką leisti mokytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą ne vėliau, nei vaikui tais kalendoriniais metais sueina 6 metai, o 6 metų sulaukusį vaiką pagal pradinio ugdymo programą – ne vėliau, nei vaikui tais kalendoriniais metais sueina 7 metai;

3. Pakeisti 47 straipsnio 2 dalies 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

„1) vaiką, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 6 iki balandžio 30 dienos yra suėję 5 metai, leisti mokytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą, išskyrus šio įstatymo 8 straipsnio 3 dalyje numatytus atvejus, vaiką, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 7 metai, leisti mokytis pagal pradinio ugdymo programą, išskyrus šio įstatymo 9 straipsnio 3 dalyje numatytus atvejus;

4. Pakeisti 47 straipsnio 2 dalies 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

„1) vaiką, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 6 iki balandžio 30 dienos yra suėję 5 metai, leisti mokytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą, išskyrus šio įstatymo 8 straipsnio 3 dalyje numatytus atvejus, vaiką, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 7 iki balandžio 30 dienos yra suėję 6 metai, leisti mokytis pagal pradinio ugdymo programą, išskyrus šio įstatymo 9 straipsnio 3 dalyje numatytus atvejus;

 

7 straipsnis. 67 straipsnio pakeitimas

Papildyti 67 straipsnį 13 dalimi:

13. Ugdymo ir ūkio lėšos socialinę riziką patiriančių vaikų ikimokyklinio ugdymo užtikrinimui skiriamos iš valstybės biudžeto lėšų, apskaičiuojant, paskirstant ir naudojant jas pagal Vyriausybės patvirtintus tvarkos aprašus.

13. Ugdymo, maitinimo ir pavėžėjimo ūkio lėšos socialinę riziką patiriančių vaikų ikimokyklinio ugdymo užtikrinimui skiriamos iš valstybės biudžeto lėšų, apskaičiuojant, paskirstant ir naudojant jas pagal Vyriausybės patvirtintus tvarkos aprašus.

 

8 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šio įstatymo 1, 2 straipsnio 1 ir 2 dalys, 5, 6, 7 ir 9 4, 5, 7 straipsniai įsigalioja 2021 m. rugsėjo 1 d.

2. Šio įstatymo 2 straipsnio 3 dalis įsigalioja 2023 m. rugsėjo 1 d.

3. Šio įstatymo 2 straipsnio 4 dalis įsigalioja 2024 m. rugsėjo 1 d.

4. Šio įstatymo 2 straipsnio 5 dalis įsigalioja 2025 m. rugsėjo 1 d.

2.5. Šio įstatymo 3 straipsnio 21 dalis įsigalioja 2022 m. sausio 1 d.

3.6. Šio įstatymo 3 straipsnio 32 dalis, 86 straipsnio 1 ir 3 dalys įsigalioja 2023 m. sausio 1 d.

4.7. Šio įstatymo 4 straipsnis, 86 straipsnio 2 ir 4 dalys įsigalioja 2024 m. sausio 1 d.

5.8. Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir kitos institucijos pagal kompetenciją iki 2021 m. rugsėjo 1 d. šio įstatymo įsigaliojimo parengia ir patvirtina teisės aktus, reikalingus šio įstatymo nuostatoms įgyvendinti. iki 2020 m. gruodžio 31 d. priima šio įstatymo, išskyrus 2 straipsnio 3 dalies, 3 ir 4 straipsnių, įgyvendinamuosius teisės aktus.

9. Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir kitos institucijos pagal kompetenciją iki 2023 m. rugpjūčio 31  d. priima šio įstatymo 2 straipsnio 3 dalies, 3 ir 4 straipsnių įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

Teikia

 

Švietimo ir mokslo komiteto pirmininkas                                                      Eugenijus Jovaiša