Lyginamasis variantas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

VIETOS SAVIVALDOS ĮSTATYMO NR. I-533 13, 16 IR 20 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

2018 m.                              d., Nr.

Vilnius

 

 

1 straipsnis. 13 straipsnio 11 dalies pakeitimas

               

               Pakeisti 13 straipsnio 11 dalį ir jį išdėstyti taip:

„11. Savivaldybės tarybos posėdžiai rengiami laikantis demokratijos principų, sudarant galimybes tarybos nariams išsiaiškinti teikiamo klausimo turinį ir galimas pasekmes, argumentuotai išsakyti savo poziciją. Jeigu reglamente ribojama tarybos narių klausimų ir pasisakymų trukmė,  ji negali būti nustatyta trumpesnė kaip: pranešėjui projekto pateikimui - 5 minutės, tarybos nariui pateikiant klausimą pranešėjui - 1 minutė, atsakymui į klausimą –  2 minutės, tarybos nariui pasisakant dėl projekto - 5 minutės. Turi būti užtikrinama galimybė bent vienam kiekvienos frakcijos tarybos nariui pasisakyti svarstomu klausimu, frakcija turi teisę siūlyti tarybai projektui užsakyti ekspertinę išvadą. Savivaldybės tarybos posėdžiai yra atviri. Posėdžio pirmininkas turi teisę leisti posėdyje kalbėti kviestiems asmenims. Jeigu savivaldybės tarybos posėdyje svarstomas klausimas yra susijęs su kitais posėdyje dalyvaujančiais asmenimis, jiems leidžiama užduoti klausimus pranešėjams ir kalbėti reglamento nustatyta tvarka. Kai yra techninės galimybės, Savivaldybės tarybos nustatyta tvarka jos posėdžiai transliuojami savivaldybės interneto svetainėje. Savivaldybės tarybos posėdžių garso, o esant techninėms galimybėms – ir vaizdo įrašai turi būti saugomi informacinėse laikmenose ir skelbiami savivaldybės interneto svetainėje.

 

2 straipsnis. 16 straipsnio pakeitimas

Papildyti 16 straipsnio 2 dalį 46 punktu:

46) savivaldybės veiklos viešinimo tvarką, kurioje turi būti nustatyta, kad savivaldybės biudžeto lėšomis apmokamoje viešinimui pateiktoje medžiagoje neturi būti politinės reklamos ir kad biudžeto lėšomis gali būti apmokama tik ta viešinimui pateikta informacija, kuri yra svarbi savivaldybės gyventojams.

 

 

3 straipsnis. 20 straipsnio pakeitimas

    

Pakeisti 20 straipsnio 2 dalies 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

„2) reglamente nustatyta tvarka atstovauja pats arba įgalioja kitus asmenis atstovauti savivaldybei teisme, bendradarbiaujant su kitomis savivaldybėmis, valstybės ar užsienio šalių institucijomis, kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis. Atstovaudamas savivaldybę teisme dėl savivaldybės tarybos priimtų nutarimų meras privalo ginti juose įtvirtintas nuostatas, norėdamas laikytis kitokios pozicijos tam turi gauti savivaldybės tarybos sutikimą;“

             

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS  

Teikia: Seimo narys                                                                                                  Jurgis Razma