2019-10-17

 

PASIŪLYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS

2020 METŲ VALSTYBĖS BIUDŽETO IR SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ FINANSINIŲ RODIKLIŲ PATVIRTINIMO

ĮSTATYMO PROJEKTO

NR. XIIIP-4014

 

 

Eil. Nr.

Siūloma keisti

Pasiūlymo turinys

Straipsnis

Straipsnio dalis

Punktas

1.

 

 

 

Argumentai:

2019 m. sausio 1 d. įsigaliojusio naujos redakcijos Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 29 str. 4 d. 6 p. nustatyta, kad visų Seimo nariui įsteigtų politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų pareigybių nustatytų pareiginių algų koeficientų suma negali viršyti Seimo nariui įsteigtų politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų pareiginių algų koeficientų intervalo vidurkių sumos. Šiuo metu Seimo narių politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų pareiginės algos koeficientų vidurkis yra 6,6 baziniai dydžiai (toliau – BD), nors pagal Valstybės tarnybos įstatymo 1 priede nustatytą šių pareigybių pareiginių algų koeficientų intervalą vidutinis pareiginės algos koeficientas yra 8,85 BD.

Siekiant Seimo narių politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų (Lietuvos Respublikos Seimo statuto 16 str. 2 d. nustatyta, kad kiekvienam Seimo nariui įsteigiama 3 politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų pareigybės) pareiginių algų koeficientus 2020 m. padidinti 15 proc. ir taip palaipsniui artėti prie pareiginių algų koeficientų vidurkio reikalingi papildomi 505 tūkst. Eur asignavimai.

 

Siekiant pabaigti Seimo posėdžių salės atnaujinimą ir užtikrinti nepertraukiamą Seimo narių darbą Seimo posėdžių metu, būtina pratęsti šiuo metu Seimo kanceliarijos vykdomą investicijų projektą iki 2020 m. pabaigos, papildomai skiriant 500 tūkst. Eur asignavimų 185 Seimo posėdžių salės kompiuterizuotoms darbo vietoms, Seimo posėdžių salės programinei įrangai, vaizdo transliacijos įrangai ir garso apdorojimo sistemai atnaujinti (ilgalaikiam turtui įsigyti). Pasenusi vaizdo ir garso apdorojimo įranga negali perduoti signalo raiškiuoju (HD) formatu nacionaliniam transliuotojui. Seimo posėdžių salės įranga įdiegta prieš 12 metų ir šiuo metu nebepalaikoma (neaptarnaujama) gamintojų, todėl nebegalima užtikrinti Organizacinių ir techninių kibernetinio saugumo reikalavimų, taikomų kibernetinio saugumo subjektams, aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 818 „Dėl Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo įgyvendinimo“ nuostatų ir Techninių valstybės registrų (kadastrų), žinybinių registrų, valstybės informacinių sistemų ir kitų informacinių sistemų elektroninės informacijos saugos reikalavimų, patvirtintų Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2013 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 1V-832 „Dėl Techninių valstybės registrų (kadastrų), žinybinių registrų, valstybės informacinių sistemų ir kitų informacinių sistemų elektroninės informacijos saugos reikalavimų patvirtinimo“.

 

Siekiant užtikrinti tinkamas darbo sąlygas Seimo nariams ir Seimo kanceliarijos darbuotojams pagal nustatytas higienos normas būtina įrengti Seimo III rūmų vėsinimo sistemą tam skiriant būtinus 306 tūkst. Eur asignavimus.

 

Sausio 13-osios memorialo dalis stiklo konstrukcijų yra sutrūkinėjusios ir nestabilios, atsipalaidavę metalines konstrukcijas laikantys lynai. Tokia statinio būklė yra avarinė ir kelia grėsmę memorialo lankytojams. Laikantis statybos techninio reglamento STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. D1-971 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“ patvirtinimo“ reikalavimų yra būtina atlikti Sausio 13-osios memorialo paprastąjį remontą ir pašalinti jo eksploatacijos metu susidariusius statinio defektus. Remonto darbams atlikti reikalingi 210 tūkst. Eur asignavimai.

 

Seimo narių ir Seimo kanceliarijos valstybės tarnautojų didėjantiems priedams už tarnybos Lietuvos valstybei stažą mokėti (įgyvendinant Lietuvos Respublikos valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo 5 str. 3 d. ir Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 30 str. 2 d. nuostatas) reikalingi papildomi 37 tūkst. Eur asignavimai.

 

Pasiūlymas:

Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijai papildomai skirti 1 558 tūkst. Eur asignavimų (iš jų 500 tūkst. Eur turtui įsigyti).

 

Lėšų šaltinis:

Asignavimų Lietuvos Respublikos finansų ministerijai mažinimas.

 

 

Teikia:

 

Seimo nariai:

Rima Baškienė

Irena Degutienė

Gediminas Kirkilas

Jonas Liesys

Arvydas Nekrošius

Viktoras Pranckietis

Julius Sabatauskas

Irena Šiaulienė

Remigijus Žemaitaitis