Projekto Nr. XIVP-2743(2)

lyginamasis variantas

 

 

 

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymO Nr. I-1489 16, 29, 46, 47 ir 49 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

 

 

2023 m.               d. Nr. 

Vilnius

1 straipsnis. 16 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 16 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:

5. Neformalųjį suaugusiųjų švietimą nustato Lietuvos Respublikos neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi įstatymas (toliau – Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi įstatymas).

 

2 straipsnis. 29 straipnsio pakeitimas

Pakeisti 29 straipsnio 8 dalį ir ją išdėstyti taip:

„8. Asmenų priėmimą į profesinio mokymo įstaigas ir neformaliojo suaugusiųjų švietimo programas vykdančias mokyklas nustato Profesinio mokymo įstatymas ir Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi įstatymas.“

 

13 straipsnis. 46 straipsnio pakeitimas

1. Papildyti 46 straipsnio 1 dalį 11 punktu:

11) ikimokyklinį, priešmokyklinį, pradinį, pagrindinį ir vidurinį ugdymą;“

2. Pakeisti 46 straipsnio 1 dalies 11 punktą ir jį išdėstyti taip:

„11) naudotis kitomis Profesinio mokymo įstatymo ar Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi įstatymo ir kitų įstatymų nustatytomis teisėmis;“

3. Pakeisti 46 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

„2. Mokinys privalo:

1) sudarius mokymo sutartį, laikytis visų jos sąlygų, mokyklos vidaus tvarką nustatančių dokumentų reikalavimų; savo veiksmais ir elgesiu nediskredituoti mokyklos;

2) reguliariai lankyti mokyklą, stropiai mokytis, laikytis mokinio elgesio normų, gerbti mokytojus ir kitus mokyklos bendruomenės narius, nepažeisti jų teisių ir teisėtų interesų; be pateisinamos priežasties nepraleisti pamokų ir kitų privalomų ugdymo proceso užsiėmimų;

3) nuosekliai ir stropiai mokytis, atlikti mokytojo pateiktas mokymosi užduotis;

4) gerbti Lietuvos valstybę, Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos istoriją, lietuvių kalbą, visuomenę ir valstybės simbolius;

5) laikytis mokinio elgesio normų, gerbti mokytojus ir kitus mokyklos bendruomenės narius, nepažeisti jų teisių ir teisėtų interesų;

36) mokytis pagal priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo programas iki 16 metų;

4 7) dalyvauti nuosekliose ir ilgalaikėse prevencinėse programose, pranešti apie emocinio ir fizinio smurto atvejus suaugusiems, nekelti pavojaus savo ir kitų asmenų sveikatai, saugumui ir gyvybei.“

 

24 straipsnis. 47 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 47 straipsnio 1 dalies 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

1) nemokamai gauti informaciją apie veikiančias mokyklas, švietimo programas, mokymo formas, mokykloje vykdomas su vertybinių nuostatų ugdymu susijusias programas ir veiklas;“

2. Pakeisti 47 straipsnio 1 dalies 9 punktą ir jį išdėstyti taip:

„9) naudotis kitų įstatymų nustatytomis teisėmis ir įstatymų nustatyta tvarka ginti savo teises.“

3. Pakeisti 47 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

„2. Tėvai (globėjai, rūpintojai) privalo:

1) vaiką, kuriam tais kalendoriniais metais iki balandžio 30 dienos yra suėję 5 metai, leisti mokytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą, išskyrus šio įstatymo 8 straipsnio 3 dalyje numatytus atvejus, vaiką, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 7 metai, leisti mokytis pagal pradinio ugdymo programą, išskyrus šio įstatymo 9 straipsnio 3 dalyje numatytus atvejus;

2) sudaryti vaikui sveikas ir saugias gyvenimo sąlygas, gerbti vaiko asmenybę, apsaugoti jį nuo smurto, prievartos ir išnaudojimo, užtikrinti, kad vaikas laiku pasitikrintų sveikatą;

3) bendradarbiauti su mokyklos vadovu, kitu švietimo teikėju, mokytojais, kitais specialistais, teikiančiais specialiąją, psichologinę, socialinę pedagoginę, specialiąją pedagoginę pagalbą, sveikatos priežiūrą, sprendžiant vaiko ugdymosi klausimus ir vykdyti jų rekomendacijas. Vaikui smurtaujant ar patiriant smurtą, kartu su vaiku psichologo nurodytu laiku atvykti į konsultaciją;

4) parinkti savo vaikams iki 14 metų dorinio ugdymo (tikybos arba etikos) programą;

5) ugdyti vaiko vertybines orientacijas, kontroliuoti ir koreguoti jo elgesį, ugdyti pagarbą Lietuvos valstybei, Lietuvos Konstitucijai, Lietuvos istorijai, lietuvių kalbai, visuomenei ir valstybės simboliams;

6) užtikrinti vaiko parengimą mokyklai, jo nuoseklų ir stropų mokymąsi, mokymosi užduočių atlikimą pagal priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo programas iki 16 metų;

7) užtikrinti vaiko punktualų ir reguliarų mokyklos lankymą, pamokų ir kitų privalomų ugdymo proceso užsiėmimų nepraleidimą be pateisinamos priežasties; jeigu vaikas negali atvykti į mokyklą, nedelsdami informuoti mokykląos administraciją ar jos įgaliotus asmenis;

8) dalyvauti parenkant vaikui, turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo programą ir mokyklą;

9) pranešti mokyklos vadovui apie žinomą smurto švietimo įstaigoje atvejį;

10) gerbti mokytojus ir kitus mokyklos bendruomenės narius, nepažeisti jų teisių ir teisėtų interesų.“

 

35 straipsnis. 49 straipsnio pakeitimas

1. Papildyti 49 straipsnio 1 dalį 41 punktu:

„41) į nešališką mokytojo darbo vertinimą, teisingą apmokėjimą už darbą;“

2. Pakeisti 49 straipsnio 1 dalies 5 punktą ir jį išdėstyti taip:

„5) dalyvauti mokyklos savivaldoje ir profesinės sąjungos veikloje;“

3. Papildyti 49 straipsnio 1 dalį 61 punktu:

„61) įstatymų nustatyta tvarka ginti savo teises;“

4. Pakeisti 49 straipsnio 1 dalies 7 punktą ir jį išdėstyti taip:

„7) naudotis kitomis Profesinio mokymo įstatymo, Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi įstatymo ir kitų įstatymų nustatytomis teisėmis.“

5. Pakeisti 49 straipsnio 2 dalies 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

„2) ugdyti tvirtas mokinių dorovės, pilietines, tautines ir patriotines nuostatas, pagarbą Lietuvos valstybei, jos Konstitucijai, istorijai, lietuvių kalbai, valstybės simboliams, visuomenei, tėvams, savo kultūriniam identitetui, laiduoti mokinių asmenybės galių plėtotę, suprantamai ir aiškiai, taisyklinga lietuvių kalba perteikti ugdymo turinį, kai teisės aktais nustatyta, kad atitinkamas ugdymo turinys perteikiamas lietuvių kalba;“

6. Pakeisti 49 straipsnio 2 dalies 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

„3) laikytis švietimo įstaigų nusistatytų etikos normų ir švietimo įstaigos vidaus tvarką nustatančių dokumentų reikalavimų, savo veiksmais ir elgesiu nediskredituoti mokyklos, gerbti Lietuvos valstybę, Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos istoriją, lietuvių kalbą, visuomenę ir valstybės simbolius;“

7. Pakeisti 49 straipsnio 2 dalies 10 punktą ir jį išdėstyti taip“

„10) vykdyti kitas Profesinio mokymo įstatymo ir Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi įstatymųo nustatytas pareigas.“

 

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą

 

Respublikos Prezidentas

 

 

Teikia:

Švietimo ir mokslo komiteto pirmininkas                                           Artūras Žukauskas