2017-01-10

 

 

 

PASIŪLYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SMULKIOJO IR VIDUTINIO VERSLO PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-935 PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIIP-4612(2) ES

 

 

Siūloma keisti

Pasiūlymo turinys

Straipsnis

Straipsnio dalis

Punktas

2, 6

 

 

ARGUMENTAI:

Siekiant užtikrinti viešųjų paslaugų smulkiajam ir vidutiniam verslui teikimo tęstinumą, Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo Nr. VIII-935 pakeitimo įstatymo projektą Nr. XIIP-4612(2) ES siūlytina papildyti šiomis sąvokomis, t.y.: „verslo informacijos centras“, „verslo inkubatorius“, „viešosios paslaugos smulkiajam ir vidutiniam verslui“. Šiuo taip pat siūloma įtvirtinti viešųjų paslaugų smulkiajam ir vidutiniam verslui teikimą verslo informaciniuose centruose, verslo inkubatoriuose, mokslo ir technologijų parkuose ir kituose juridiniuose asmenyse, kurių steigimo dokumentuose nustatytas šių paslaugų teikimas, kaip dar vieną paminėtame įstatymo projekte  nustatytą valstybės paramos smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams formą.

PASIŪLYMAS:

     1.Įstatymo projekto 1 straipsniu keičiamo Įstatymo 2 straipsnį papildyti naujomis 21, 22 ir 23 dalimis ir jas išdėstyti taip:

     „21.  Verslo informacijos centras – viešoji įstaiga, kurios savininkė arba viena iš dalininkų yra valstybė ir (arba) savivaldybė ir kurios tikslas – teikiant viešąsias paslaugas verslui, skatinti naujų įmonių steigimąsi, padėti jau veikiantiems smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams plėtoti veiklą, prisitaikyti prie kintančių rinkos sąlygų, didinti jų veiklos konkurencingumą ir efektyvumą.

     22. Verslo inkubatorius – viešoji įstaiga, kurios savininkė arba viena iš dalininkų yra valstybė ir (arba) savivaldybė ir kurios tikslas – teikiant viešąsias paslaugas verslui, sumažinti verslą pradedančių įmonių veiklos riziką ir padėti joms įsitvirtinti rinkoje, taip pat skatinti smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų veiklos plėtrą. Verslo inkubatorius telkia verslą pradedančias įmones jam nuosavybės teise priklausančiose ar kitu teisiniu pagrindu valdomose ir naudojamose patalpose.

     23. Viešosios paslaugos smulkiajam ir vidutiniam verslui – informavimas, konsultavimas verslo pradžios, verslo plėtros ir kitais verslui aktualiais klausimais, mokymo, kvalifikacijos kėlimo ar perkvalifikavimo, metodinės paslaugos, teikiamos smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams ir (arba) verslą pradėti ketinantiems fiziniams asmenims, taip pat patalpų, techninės ir biuro įrangos nuoma ir praktinė pagalba nuomojantiems šias patalpas smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams.“

     2.Įstatymo projekto 1 straipsniu keičiamo Įstatymo 2 straipsnio 21 dalį atitinkamai laikyti 24 dalimi.

     3. Įstatymo projekto 1 straipsniu keičiamo Įstatymo 6 straipsnį papildyti nauja
4 dalimi ir ją išdėstyti taip:

     „4) viešųjų paslaugų smulkiajam ir vidutiniam verslui teikimas verslo informaciniuose centruose, verslo inkubatoriuose, mokslo ir technologijų parkuose ir kituose juridiniuose asmenyse, kurių steigimo dokumentuose nustatytas šių paslaugų teikimas.“

 

 

 

Teikia:                  

Seimo nariai                                                                                                              Dainius Kreivys

 

 

               Virginijus Sinkevičius