LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KANCELIARIJOS

TEISĖS DEPARTAMENTAS

 

IŠVADA

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVŪNŲ GEROVĖS IR APSAUGOS ĮSTATYMO NR. VIII-500 3 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO

 

2023-01-27 Nr. XIVP-2400

Vilnius

 

Įvertinę projekto atitiktį Konstitucijai, įstatymams, teisėkūros principams ir teisės technikos taisyklėms, teikiame šias pastabas.  

1.              Atsižvelgiant į projekto 1 straipsniu keičiamo Gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo (toliau – keičiamas įstatymas) 3 straipsnyje siūlomą nustatyti reguliavimą (dėl valstybės ir savivaldybių institucijų ir kitų juridinių asmenų kompetencijos nustatymo), kartu turėtų būti keičiama ir keičiamo įstatymo 1 straipsnio 1 dalis, kadangi joje nėra numatyta, kad šis įstatymas nustato ir kitų juridinių asmenų kompetenciją.

2.              Atsižvelgiant į tai, kad pagal nuo 2023 m. balandžio 1 d. įsigaliosiančio Vietos savivaldos įstatymą keičiasi savivaldybės institucijos samprata (savivaldybės vykdomoji institucija bus savivaldybės meras, bet ne savivaldybės administracija), siūlytina tikslinti keičiamo įstatymo 3 straipsnio 1 dalį bei 10 dalį (savivaldybių administracijos nebus laikomos savivaldybių institucijomis kaip nurodyta keičiamo įstatymo 3 straipsnio pavadinime).

3.              Atsižvelgiant į tai, kad privalomos galios administracinius sprendimus ministerijos kompetencijai priklausančiais klausimais priima ministras, o ne ministerija, projekto 1 straipsniu keičiamo įstatymo 3 straipsnio 1 dalį reikėtų patikslinti, nurodant, kad atitinkamas institucijas vykdyti tam tikras funkcijas gyvūnų gerovės ir apsaugos srityje įgalioti gali ne ministerijos, o ministrai. Atitinkamai tikslintinos ir keičiamo įstatymo 3 straipsnio 3, 4, 5 ir 8 dalių nuostatos iki dvitaškio.

4.              Projekto 1 straipsniu keičiamo įstatymo 3 straipsnio 11 dalyje siūloma nustatyti, kad Lietuvos sveikatos mokslų universitetas vykdo paimtų iš aplinkos, sulaikytų, paimtų ir (ar) konfiskuotų laukinių gyvūnų sveikatos priežiūrą, globą ir gydymą. Vertinant šią nuostatą, nėra aiškus formuluočių „gyvūnų sveikatos priežiūra“ bei „gyvūnų gydymas“ santykis. Svarstytina, ar viena iš šių sąvokų nėra perteklinė, nes pagal turinį jos, mūsų nuomone, reiškia tą patį. Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad keičiamame įstatyme formuluotė „gyvūnų sveikatos priežiūra“ nei apibrėžiama, nei vartojama (vartojama būtent „gyvūnų gydymo“ formuluotė). Jeigu, vis dėlto, formuluotės „gyvūnų sveikatos priežiūra“ turinys skiriasi nuo gyvūnų gydymą apibrėžiančių nuostatų, siūlome atitinkamai papildyti ir keičiamo įstatymo 9 straipsnį (reglamentuojantį gyvūnų gydymą), jame atskleidžiant gyvūnų sveikatos priežiūros turinį.

5.              Atsižvelgiant į tai, kad pagal Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijų, patvirtintų teisingumo ministro 2013 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 1R-298 (2021 m. lapkričio 18 d. d. įsakymo Nr. 1R-388 redakcija) 112 punktą, tuo atveju, kai teisės akto, institucijos ir pan. pavadinimas, prasidedantis žodžiais „Lietuvos Respublikos“, minimas ne kartą, pirmą kartą parašius visą pavadinimą, toliau jis gali būti rašomas be žodžių „Lietuvos Respublikos“, papildomai neįvedant trumpinio, projekto 1 straipsniu keičiamo įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje nereikia įvedinėti valstybės institucijų pavadinimų trumpinių.

 

 

 

Privatinės teisės skyriaus vyresnysis patarėjas,

laikinai atliekantis departamento direktoriaus funkcijas                                           Dainius Zebleckis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. Mušinskis, tel. (8 5) 239 6356, el. p. [email protected]

I. Šambaraitė, tel. (8 5) 239 6850, el. p. [email protected]