AIŠKINAMASIS RAŠTAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS

ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ ĮSTATYMO NR. IX-2135 PAPILDYMO 891 STRAIPSNIU, LIETUVOS RESPUBLIKOS ALKOHOLIO KONTROLĖS ĮSTATYMO NR. I-857 29 STRAIPSNIO PAKEITIMO, LIETUVOS RESPUBLIKOS AUTORIŲ TEISIŲ IR GRETUTINIŲ TEISIŲ ĮSTATYMO NR. VIII-1185 78 STRAIPSNIO PAKEITIMO, LIETUVOS RESPUBLIKOS AZARTINIŲ LOŠIMŲ ĮSTATYMO NR. IX-325 207 STRAIPSNIO PAKEITIMO, LIETUVOS RESPUBLIKOS LIETUVOS BANKO ĮSTATYMO NR.  I-678 42 STRAIPSNIO PAKEITIMO, LIETUVOS RESPUBLIKOS TABAKO, TABAKO GAMINIŲ IR SU JAIS SUSIJUSIŲ GAMINIŲ KONTROLĖS ĮSTATYMO NR. I-1143 191 STRAIPSNIO PAKEITIMO, LIETUVOS RESPUBLIKOS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS ĮSTATYMO NR. I-657 12 IR 491 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO, LIETUVOS RESPUBLIKOS VISUOMENĖS INFORMAVIMO ĮSTATYMO NR. I-1418 48, 50 IR 52 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMŲ PROJEKTŲ

 

1. Įstatymų projektų rengimą paskatinusios priežastys, parengtų projektų tikslai ir uždaviniai:

Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo Nr. IX-2135 papildymo 891 straipsniu įstatymo (toliau – Elektroninių ryšių įstatymo projektas), Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo Nr. I-857 29 straipsnio pakeitimo įstatymo (toliau – Alkoholio kontrolės įstatymo projektas), Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo Nr. VII-1185 78 straipsnio pakeitimo įstatymo (toliau – Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo projektas), Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymo Nr. IX-325 207 straipsnio pakeitimo įstatymo (toliau – Azartinių lošimų įstatymo projektas), Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymo Nr. I-678 42 straipsnio pakeitimo įstatymo (toliau – Lietuvos banko įstatymo projektas), Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo Nr. I-1143 191 straipsnio pakeitimo įstatymo (toliau – Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo projektas), Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo Nr. I-657 12 ir 491 straipsnių pakeitimo įstatymo (toliau – Vartotojų teisių apsaugos įstatymo projektas), Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo Nr. I-1418 48, 50 ir 52 straipsnių pakeitimų įstatymo (toliau – Visuomenės informavimo įstatymo projektas) projektų pagrindinis tikslas – suvienodinti institucijų, turinčių įgaliojimus duoti privalomuosius nurodymus dėl prieigos prie informacijos ribojimo ar informacijos pašalinimo, nuostatas dėl šių įgaliojimų įgyvendinimo, teismo sankcionavimo bei blokavimo įgyvendinimo tvarkos, siekiant teisinio reguliavimo nuoseklumo, sistemingumo, teisinio saugumo bei efektyvesnės apsaugos nuo pažeidimų ir nusikaltimų kibernetinėje erdvėje.

Lošimų priežiūros tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Lietuvos bankui, Lietuvos radijo ir televizijos komisijai, Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybai, Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui, Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai, Lietuvos policijai, Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybai (toliau – Institucijos) yra suteikta teisė duoti privalomuosius nurodymus pašalinti ar panaikinti galimybę pasiekti tam tikrą, internetinėje erdvėje paskelbtą, teisės aktų reikalavimų neatitinkantį turinį ir informaciją. Kiekvienai institucijai, atskiruose teisės aktuose, yra numatyti privalomųjų nurodymų teikimo teisiniai pagrindai, vykdymo, teismo sankcionavimo, tam tikrais atvejais – blokavimo, įgyvendinimo tvarka. Skirtinga, atskiruose teisės aktuose numatyta tvarka sukelia praktinių įgyvendinimo iššūkių (tai atspindi ir skirtingas Institucijų privalomųjų nurodymų taikymo intensyvumas – kai kurios juos yra teikusios vos keletą kartų, o kitos nurodo, kad yra nurodžius blokuoti šimtus interneto svetainių adresų):

Pirma, Institucijų patvirtintuose privalomųjų nurodymų davimo tvarkų aprašuose skiriasi tam tikrų procedūrų reglamentavimas. Pavyzdžiui, trukmė, per kiek laiko teismas privalo priimti sprendimą dėl leidimo blokuoti interneto svetainę.

Antra, skiriasi procedūrų lankstumas. Kai kurios Institucijos gali be teismo sankcijos blokuoti interneto svetainių kopijas, nustatomas pagal tam tikrus kriterijus, kitos – tokios galimybės neturi. Toks esamas reglamentavimas apriboja atskirų Institucijų galimybę efektyviai reaguoti į greitai kuriamas interneto svetainių kopijas.

Trečia, siekiant tobulinti esamą skirtingą šių nuostatų teisinį reglamentavimą, visų esamų teisės aktų pakeitimas tik didintų teisėkūros apimtį, bet nepadidintų teisinio reguliavimo nuoseklumo, sistemingumo ir teisinio saugumo. Atsižvelgiant į tai, įstatymų projektų pakeitimais siūloma įtvirtinti Institucijų įgaliojimus duoti privalomuosius nurodymus, jų vykdymo, teismo sankcionavimo, blokavimo įgyvendinimo tvarką viename teisės akte – Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatyme Nr. IX-2135 (toliau – Elektroninių ryšių įstatymas).

Ketvirta, skirtingos tvarkos apsunkina ne tik institucijų veiklą ir numato joms skirtingas galimybes, bet ir sukelia problemų privalomųjų nurodymų vykdytojams. Programos „Kurk Lietuvai“ projekto „Kenkėjiškų interneto svetainių grėsmių valdymo priemonių kūrimas“ ataskaitoje „Viešosios konsultacijos dėl Blokuojamų domenų valdymo informacinės sistemos kūrimo iniciavimo“[1] yra pateikiami diskusijos dalyvių (t.y. interneto svetainių blokavimą galinčių inicijuoti valstybinių institucijų, interneto prieigos paslaugų teikėjų (toliau – IPPT) ir kt. organizacijų) įvardyti  iššūkiai ir pagrindinės problemos, įgyvendinant privalomuosius nurodymus pašalinti ar panaikinti galimybę pasiekti tam tikrą informaciją. IPPT atkreipė dėmesį į tokius iššūkius: „Privalomi nurodymai blokuoti yra pateikiami padrikai, kiekviena institucija juos teikia skirtingai, ne visada tinkamai ir teisingai yra nurodomi reikalavimai. Nurodymams vykdyti užtenka pagrindinės informacijos“, „Šiuo metu yra daug institucijų, kurios teisės aktuose yra nusimačiusios galimybę blokuoti interneto svetainę vienu ar kitu pagrindu. Gavus raštą dėl blokavimo, IPPT turi papildomai patikrinti, kokiu pagrindu yra teikiamas reikalavimas, taip pat skiriasi įvykdymo terminai [...]“, „Neegzistuoja vienas blokuojamų domenų sąrašas, kuris suteiktų galimybę IPPT patikrinti, ar viskas yra užblokuota. Tokia informacija taip pat būtų aktualu pateikti vienoje vietoje ir visuomenei“, „Valstybinės institucijos atlikdamos teisės aktų pakeitimus ir numatydamos galimybę teikti privalomus nurodymus blokuoti, ne visada atsižvelgia į technines galimybes įvykdyti tokius nurodymus. Dėl šios priežasties IPPT susiduria su sunkumais įgyvendinant kai kuriuos nurodymus“ ir kt. Tikėtina, kad suvienodinus privalomų nurodymų teikimo procedūras, IPPT būtų lengviau juos įgyvendinti ir užtikrinti, kad yra laikomasi teisės aktų.

 

2. Įstatymų projektų iniciatoriai (institucija, asmenys ar piliečių įgalioti atstovai) ir rengėjai:

Įstatymų projektus inicijavo Seimo narys Kasparas Adomaitis.

 

3. Kaip šiuo metu yra reguliuojami įstatymų projektuose aptarti teisiniai santykiai:

Šiuo metu įstatymų, nustatančių Institucijų įgaliojimus duoti privalomuosius nurodymus, nuostatos dėl šių įgaliojimų įgyvendinimo, teismo sankcionavimo ir blokavimo įgyvendinimo tvarkos yra skirtingos ir reglamentuojamos atskiruose teisės aktuose. Elektroninių ryšių įstatyme nėra reglamentuojama vieninga Institucijų privalomųjų nurodymų pašalinti ar panaikinti galimybę pasiekti informaciją, teikimo, vykdymo, teismo sankcionavimo, blokavimo įgyvendinimo tvarka. Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatyme Nr. I-857 (toliau – Alkoholio kontrolės įstatymas), Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatyme Nr. VIII-1185 (toliau – Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymas), Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatyme Nr. IX-325 (toliau – Azartinių lošimų įstatymas), Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatyme Nr. I-678 (toliau – Lietuvos banko įstatymas), Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatyme Nr. I-1143 (toliau – Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymas), Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatyme Nr. I-657 (toliau – Vartotojų teisių apsaugos įstatymas), Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatyme  Nr. I-1418 (toliau – Visuomenės informavimo įstatymas) įtvirtinti teisiniai pagrindai, įgyvendinti įgaliojimus teikti privalomuosius nurodymus, numatyta teismo sankcionavimo tvarka, tam tikrais atvejais – numatyta blokavimo galimybė.

 

4. Kokios siūlomos naujos teisinio reguliavimo nuostatos ir kokių teigiamų rezultatų laukiama:

1.                       Elektroninių ryšių įstatymo projektu siūloma Elektroninių ryšių įstatymą papildyti nauju 891 straipsniu:

1.1. Siūloma įtvirtinti naują 891 straipsnį „Privalomieji nurodymai pašalinti arba panaikinti galimybę pasiekti informaciją“, kuriuo būtų nustatoma institucijų, turinčių įgaliojimus duoti privalomuosius nurodymus, privalomųjų nurodymų pašalinti ar panaikinti galimybę pasiekti informaciją, teismo sankcionavimo, blokavimo įgyvendinimo tvarka.

Straipsnio pirma dalimi nustatoma, kad elektroninės informacijos prieglobos paslaugų, viešųjų elektroninių ryšių tinklų ir (ar) viešųjų elektroninių ryšių paslaugų teikėjams privalomus nurodymus pašalinti arba panaikinti galimybę pasiekti informaciją, tol, kol nepašalinamas pažeidimas, turi teisę duoti atitinkamos Institucijos, atsižvelgiant į atskiruose teisės aktuose nustatytus teisinius pagrindus.

Antra dalimi nustatoma teismo sankcionavimo tvarka.

Trečia dalimi įtvirtinama išimtis, kad Institucijų sprendimai taikyti privalomus nurodymus elektroninės informacijos prieglobos paslaugų, viešųjų elektroninių ryšių tinklų ir (ar) viešųjų elektroninių ryšių paslaugų teikėjui dinaminio blokavimo atveju gali būti nesankcionuojami.

Ketvirta ir penkta dalimi įtvirtinama galimybė, esant atitinkamiems Elektroninių ryšių įstatymo projekte numatytiems pagrindams, Institucijoms duoti privalomus nurodymus pašalinti ar panaikinti galimybę pasiekti informaciją ne ilgiau kaip 72 valandoms be teismo leidimo.

Šeštoje dalyje numatoma, kad Institucija, gavusi sankcionuotą privalomą nurodymą, asmens interneto svetainę leidžiantį identifikuoti domeno vardą įtraukia į tvarkomą interneto domeno vardų, naudojamų vykdant veiklą, kuria pažeidžiami teisės aktų reikalavimai, sąrašą, kuris skelbiamas viešai.

Septinta dalimi nustatomas terminas, per kurį turi būti atnaujinama prieiga prie užblokuoto interneto domeno vardo, identifikuojančio interneto svetainę.

Aštuntoje dalyje įtvirtinama, kad privalomų nurodymų taikymo elektroninės informacijos prieglobos paslaugų, interneto prieigos tiekėjams ir (arba) informacijos prieglobos paslaugų tiekėjams tvarką nustato Vyriausybė ar jos įgaliota institucija.

2. Alkoholio kontrolės įstatymo projektu siūloma pakeisti Alkoholio kontrolės įstatymo 29 straipsnį:

2.1. Ketvirtoje dalyje siūloma įtvirtinti nuostatą, kad Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas turi teisę duoti privalomus nurodymus pašalinti ar panaikinti galimybę pasiekti informaciją Elektroninių ryšių įstatymo 891 straipsnyje nustatyta tvarka.

Penktą dalį siūloma pripažinti netekusia galios, kadangi visa privalomųjų nurodymų pašalinti ar panaikinti galimybę pasiekti informaciją tvarka nustatoma Elektroninių ryšių įstatymo 891 straipsnyje.

3. Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo projektu siūloma pakeisti Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 191 straipsnį:

3.1. Pirmoje dalyje siūloma įtvirtinti nuostatą, kad Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas turi teisę duoti privalomus nurodymus pašalinti ar panaikinti galimybę pasiekti informaciją Elektroninių ryšių įstatymo 891 straipsnyje nustatyta tvarka.

Antrą dalį siūloma pripažinti netekusia galios, kadangi visa privalomųjų nurodymų pašalinti ar panaikinti galimybę pasiekti informaciją tvarka nustatoma Elektroninių ryšių įstatymo 891 straipsnyje.

4. Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo projektu siūloma pakeisti Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo 78 straipsnį:

4.1. Siūloma įtvirtinti nuostatą, kad Lietuvos radijo ir televizijos komisija turi teisę duoti privalomus nurodymus pašalinti ar panaikinti galimybę pasiekti informaciją Elektroninių ryšių įstatymo 891 straipsnyje nustatyta tvarka. Atitinkamai kitose dalyse siūloma išbraukti tas nuostatas, kurios reglamentuoja privalomų nurodymų teikimo, vykdymo tvarką, kadangi vieninga tvarka nustatoma Elektroninių ryšių įstatymo 891 straipsnyje.

5. Azartinių lošimų įstatymo projektu siūloma pakeisti Azartinių lošimų įstatymo 207 straipsnį:

5.1. Siūloma įtvirtinti nuostatą, kad Lošimų priežiūros tarnyba turi teisę duoti privalomus nurodymus pašalinti ar panaikinti galimybę pasiekti informaciją Elektroninių ryšių įstatymo 891 straipsnyje nustatyta tvarka. Atitinkamai kitose dalyse siūloma išbraukti tas nuostatas, kurios reglamentuoja privalomų nurodymų teikimo, vykdymo tvarką, kadangi vieninga tvarka nustatoma Elektroninių ryšių įstatymo 891 straipsnyje.

6. Lietuvos banko įstatymo projektu siūloma pakeisti Lietuvos banko įstatymo 42 straipsnį:

6.1. Siūloma įtvirtinti nuostatą, kad Lietuvos bankas turi teisę duoti privalomus nurodymus pašalinti ar panaikinti galimybę pasiekti informaciją Elektroninių ryšių įstatymo 891 straipsnyje nustatyta tvarka. Atitinkamai kitose dalyse siūloma išbraukti tas nuostatas, kurios reglamentuoja privalomų nurodymų teikimo, vykdymo tvarką, kadangi vieninga tvarka nustatoma Elektroninių ryšių įstatymo 891 straipsnyje.

7. Vartotojų teisių apsaugos įstatymo projektu siūloma pakeisti Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 12 ir 491 straipsnius:

7.1. 12 straipsnyje siūloma įtvirtinti nuostatą, kad Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba turi teisę duoti privalomus nurodymus pašalinti ar panaikinti galimybę pasiekti informaciją Elektroninių ryšių įstatymo 891 straipsnyje nustatyta tvarka.

7.2. Atitinkamai 491 straipsnyje siūloma išbraukti tas nuostatas, kurios reglamentuoja privalomų nurodymų teikimo, vykdymo tvarką, kadangi vieninga tvarka nustatoma Elektroninių ryšių įstatymo 891 straipsnyje.

8. Visuomenės informavimo įstatymo projektu siūloma pakeisti Visuomenės informavimo įstatymo 48, 50 ir 52 straipsnius:

8.1. 48 straipsnyje siūloma įtvirtinti nuostatą, kad Lietuvos radijo ir televizijos komisija turi teisę duoti privalomus nurodymus pašalinti ar panaikinti galimybę pasiekti informaciją Elektroninių ryšių įstatymo 891 straipsnyje nustatyta tvarka. Taip pat, siūloma išbraukti tas nuostatas, kurios reglamentuoja privalomų nurodymų teikimo, vykdymo tvarką, kadangi vieninga tvarka nustatoma Elektroninių ryšių įstatymo 891 straipsnyje.

8.2. 52 straipsnyje siūloma įtvirtinti nuostatą, kad Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba turi teisę duoti privalomus nurodymus pašalinti ar panaikinti galimybę pasiekti informaciją Elektroninių ryšių įstatymo 891 straipsnyje nustatyta tvarka.

8.3. 52 straipsnyje siūloma išbraukti tas nuostatas, kurios reglamentuoja privalomų nurodymų teikimo, vykdymo tvarką, kadangi vieninga tvarka nustatoma Elektroninių ryšių įstatymo 891 straipsnyje.

 

Įtvirtinus įstatymų projektais siūlomus pakeitimus atsirastų vieningas privalomųjų nurodymų pašalinti ar panaikinti galimybę pasiekti informaciją teikimo, vykdymo, teismo sankcionavimo bei blokavimo įgyvendinimo tvarkos teisinis reguliavimas, nuoseklumas bei sistemingumas, Institucijoms įgyvendinant įtvirtintus įgaliojimus šioje srityje. Taip pat, esant unifikuotai tvarkai, subjektams, kuriems teikiami privalomieji nurodymai, būtų paprasčiau juos taikyti.

 

5. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo rezultatai (jeigu rengiant įstatymų projektus toks vertinimas turi būti atliktas ir jo rezultatai nepateikiami atskiru dokumentu), galimos neigiamos priimtų įstatymų pasekmės ir kokių priemonių reikėtų imtis, kad tokių pasekmių būtų išvengta:

 

Priėmus įstatymų projektuose siūlomus pakeitimus, numatomas teigiamas poveikis kibernetinių nusikaltimų ir pažeidimų kibernetinėje erdvėje užkardymui.

Priėmus įstatymų projektais siūlomus pakeitimus, neigiamų pasekmių nenumatoma.

 

6. Kokią įtaką priimti įstatymai turės kriminogeninei situacijai, korupcijai:

 

Priėmus įstatymų projektuose siūlomus pakeitimus, pasekmių korupcijai neturėtų būti. Kriminogeninė situacija turėtų gerėti, nes kibernetiniai nusikaltimai ir pažeidimai kibernetinėje erdvėje būtų efektyviau pašalinami bei atgrasoma nuo naujų pažeidimų vykdymo.

 

7. Kaip įstatymų įgyvendinimas atsilieps verslo sąlygoms ir jo plėtrai:

 

Įstatymų projektais nustatyti reikalavimai neturės įtakos verslo sąlygoms ir jo plėtrai.

 

8. Ar įstatymų projektai neprieštarauja strateginio lygmens planavimo dokumentams:

 

Įstatymų projektai neprieštarauja strateginio lygmens planavimo dokumentams.

 

9. Įstatymų inkorporavimas į teisinę sistemą, kokius teisės aktus būtina priimti, kokius galiojančius teisės aktus reikia pakeisti ar pripažinti netekusiais galios:

 

Priėmus įstatymų projektus pripažinti netekusiais galios reikės:

1. Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2015 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. DI-717 patvirtintą Galimybių pasiekti informaciją, kuri naudojama siekiant vykdyti nelegalią nuotolinių lošimų veiklą, panaikinimo užtikrinimo tvarkos aprašą, kadangi bus priimtas naujas tvarkos aprašas, reguliuojantis tuos pačius teisinius santykius.

2. Lietuvos banko valdybos 2018 m. birželio 12 d. nutarimu Nr. 03-102 patvirtintą Galimybių pasiekti informaciją, kuri naudojama siekiant nelegaliai siūlyti įsigyti finansinių priemonių arba jas pasirašyti, siūlyti ir (arba) teikti draudimo ir (arba) finansines paslaugas, panaikinimo užtikrinimo tvarkos aprašą, kadangi bus priimtas naujas tvarkos aprašas, reguliuojantis tuos pačius teisinius santykius.

3. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2019 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. 1R-242 patvirtintą Privalomų nurodymų taikymo interneto prieigos paslaugų teikėjams tvarkos aprašą, kadangi bus priimtas naujas tvarkos aprašas, reguliuojantis tuos pačius teisinius santykius.

4. Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2018 m. rugpjūčio 21 d. įsakymu Nr. ĮV-634 patvirtintą Galimybių pasiekti informaciją, kuri naudojama vykdant televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete Lietuvos Respublikos vartotojams veiklą, apie kurią nebuvo pranešta teisės aktų nustatyta tvarka, panaikinimo užtikrinimo tvarkos aprašą, kadangi bus priimtas naujas tvarkos aprašas, reguliuojantis tuos pačius teisinius santykius.

Priėmus įstatymų projektus reikės keisti įgyvendinamuosius teisės aktus:

1.    Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2019 m. lapkričio 25 d. įsakymu Nr. ĮV-771 patvirtintą Privalomų nurodymų taikymo interneto prieigos paslaugų teikėjams ir atsiskaitymų, mokėjimų ar kitų finansinių operacijų už neteisėtai viešai paskelbtą autorių teisių saugomą turinį viešo naudojimo kompiuterių tinklais (internete) per Lietuvos Respublikoje veikiančias mokėjimo, kredito ar kitas finansų įstaigas ribojimo tvarkos aprašą. Šiame apraše turės būti panaikinta dalis, kuria reglamentuojama privalomų nurodymų taikymo interneto prieigos paslaugų teikėjams tvarka.

2.    Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus 2020 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. T1- 108 patvirtintas Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamente gautos medžiagos dėl Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo, Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo, Lietuvos Respublikos pluoštinių kanapių įstatymo pažeidimų, paklausimų, susijusių su tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių, pluoštinių kanapių tabako gaminių ir su tabako gaminiais susijusių gaminių bei alkoholio produktų priežiūra, nagrinėjimo ir privalomųjų nurodymų davimo informacijos prieglobos paslaugų teikėjui taisykles. Šiose taisyklėse turės būti panaikinta dalis, kuria reglamentuojama privalomų nurodymų taikymo informacijos prieigos paslaugų teikėjams tvarka.

Priėmus įstatymų projektus reikės priimti įgyvendinamuosius teisės aktus:

1.    Privalomų nurodymų taikymo elektroninės informacijos prieglobos paslaugų, interneto prieigos tiekėjams ir (arba) informacijos prieglobos paslaugų tiekėjams tvarką. Šią tvarką turės nustatyti Vyriausybė ar jos įgaliota institucija.

    

10. Ar įstatymų projektai parengti laikantis Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos, Teisėkūros pagrindų įstatymų reikalavimų, o įstatymų projektų sąvokos ir jas įvardijantys terminai įvertinti Terminų banko įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka:

 

Įstatymų projektai parengti laikantis nustatytų reikalavimų.

 

11. Ar įstatymų projektai atitinka Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos nuostatas bei Europos Sąjungos dokumentus:

 

Įstatymų projektai atitinka Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos nuostatas ir ES dokumentus.

 

12. Jeigu įstatymams įgyvendinti reikia įgyvendinamųjų teisės aktų, – kas ir kada juos turėtų priimti:

 

Priėmus įstatymų projektus, atitinkamos institucijos pagal kompetenciją turės parengti įgyvendinamuosius teisės aktus. Vyriausybė ar jos įgaliota institucija turės nustatyti privalomų nurodymų taikymo tvarką elektroninės informacijos prieglobos paslaugų, interneto prieigos tiekėjams ir (arba) informacijos prieglobos paslaugų tiekėjams.

 

13. Kiek valstybės, savivaldybių biudžetų ir kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų prireiks įstatymams įgyvendinti, ar bus galima sutaupyti (pateikiami prognozuojami rodikliai einamaisiais ir artimiausiais 3 biudžetiniais metais):

 

Papildomų lėšų iš biudžeto nereikės.

 

14. Įstatymų projektų rengimo metu gauti specialistų vertinimai ir išvados:

 

Nėra.

 

15. Reikšminiai žodžiai, kurių reikia šiems projektams įtraukti į kompiuterinę paieškos sistemą, įskaitant Europos žodyno „Eurovoc“ terminus, temas bei sritis:

 

Reikšminiai įstatymų projektų žodžiai yra: „privalomasis nurodymas“, „pašalinti ar panaikinti galimybę pasiekti informaciją”, „viešųjų elektroninių ryšių paslaugų teikėjai“, „viešųjų elektroninių ryšių tinklų teikėjai“, „elektroninės informacijos prieglobos paslaugų teikėjai“, „kibernetinis saugumas“, „interneto svetainės blokavimas“ ir t.t.

 

16. Kiti, iniciatorių nuomone, reikalingi pagrindimai ir paaiškinimai:

 

Nėra.

 

 

 

Teikia

Seimo nariai[1] http://kurklt.lt/wp-content/uploads/2021/10/viesosios-konsultacijos-ataskaita-del-blokuojamu-domenu-valdymo-informacines-sistemos-kurimo-inicijavimo-kurk-lietuvai.pdf