AIŠKINAMASIS RAŠTAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS MEDŽIOKLĖS ĮSTATYMO Nr. IX-966 14  STRAIPSNIO PAPILDYMO ĮSTATYMO PROJEKTO

 

1.   Projekto rengimą paskatinusios priežastys, parengto projekto tikslai ir uždaviniai

 

Įstatymo projekto tikslas – tobulinti esamą teisinį reguliavimą, užtikrinant LR CK 6.283 straipsnio taikymą, jei medžioklės metu įvyktų nelaimingas atsitikimas, būtų suluošintas asmuo ar kitaip sužalota žmogaus sveikata, apgadintas trečiųjų asmenų turtas.

Medžioklė – tai padidintos rizikos veikla, kurios metu galima kažką sužeisti, sužaloti ar pačiam susižaloti, apgadinti trečiųjų asmenų turtą. Pagal LR CK 6.283 straipsnį, jeigu fizinis asmuo suluošintas ar kitaip sužalota jo sveikata, tai už žalą atsakingas asmuo privalo nukentėjusiam asmeniui atlyginti visus šio patirtus nuostolius ir neturtinę žalą. Įprastai asmens civilinės atsakomybės draudimas negalioja medžioklės metu. Todėl siūloma įteisinti privalomą civilinį draudimą kiekvienam medžiojančiam asmeniui, turint tikslą apsisaugoti nuo galimų nuostolių atskirai draudžiantis medžiotojo draudimu, kuris ne tik apima civilinę atsakomybę už trečiųjų asmenų sveikatai ir turtui padarytą žalą, bet ir suteikia papildomą draudimo apsaugą mirties ir neįgalumo atveju.                                                                                                                                                                                                                                          

2. Projekto iniciatoriai (institucija, asmenys ar piliečių įgalioti atstovai) ir rengėjai

 

Projekto iniciatorius ir rengėjas – Lietuvos Respublikos Seimo narys Justinas Urbanavičius.

 

3. Kaip šiuo metu yra reguliuojami projekte aptarti teisiniai santykiai

 

 

Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymas privalomo civilinės atsakomybės draudimo medžiojančiam asmeniui šiuo metu nereglamentuoja.

 

 

 

4. Kokios siūlomos naujos teisinio reguliavimo nuostatos ir kokių teigiamų rezultatų laukiama

 

Įstatymo projektu siūloma nustatyti, kad medžiojantis asmuo turi būti apsidraudęs medžiotojo civilinės atsakomybės draudimu. Tikimasi, kad privalomas civilinės atsakomybės draudimas užtikrins medžioklės metu nukentėjusio asmens teisę į patirtų nuostolių ir (ar) neturtinės žalos atlyginimą.

 

 

5. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo rezultatai (jeigu rengiant įstatymo projektą toks vertinimas turi būti atliktas ir jo rezultatai nepateikiami atskiru dokumentu), galimos neigiamos priimto įstatymo pasekmės ir kokių priemonių reikėtų imtis, kad tokių pasekmių būtų išvengta

 

Neigiamų pasekmių nenumatoma.

 

6. Kokią įtaką priimtas įstatymas turės kriminogeninei situacijai, korupcijai

 

Poveikio kriminogeninei situacijai ar korupcijai nenumatoma.

 

        7. Kaip įstatymo įgyvendinimas atsilieps verslo sąlygoms ir jo plėtrai

 

Poveikio verslo sąlygoms ir jo plėtrai nenumatoma.

 

 

8. Ar įstatymo projektas neprieštarauja strateginio lygmens planavimo dokumentams:

 

 

Įstatymo projektas neprieštarauja strateginio lygmens planavimo dokumentams;.

 

9. Įstatymo inkorporavimas į teisinę sistemą, kokius teisės aktus būtina priimti, kokius galiojančius teisės aktus reikia pakeisti ar pripažinti netekusiais galios

 

Priėmus teikiamą projektą galiojančių teisės aktų keisti nereikės.

 

10. Ar įstatymo projektas parengtas laikantis Valstybinės kalbos, Įstatymų ir kitų teisės norminių aktų rengimo tvarkos įstatymų reikalavimų ir atitinka bendrinės lietuvių kalbos normas, o projekto sąvokos ir jas įvardijantys terminai įvertinti Terminų banko įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka

 

Įstatymo projektas parengtas laikantis Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymo, Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės norminių aktų rengimo tvarkos įstatymo reikalavimų ir atitinka bendrinės lietuvių kalbos normas.

 

11. Ar įstatymo projektas atitinka Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos nuostatas ir Europos Sąjungos dokumentus

 

Įstatymo projektas atitinka Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos nuostatas ir Europos Sąjungos dokumentus.

 

12. Jeigu įstatymui įgyvendinti reikia įgyvendinamųjų teisės aktų, – kas ir kada juos turėtų priimti

 

Įstatymui įgyvendinti papildomų teisės aktų parengti nereikės.

 

13. Kiek valstybės, savivaldybių biudžetų ir kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų prireiks įstatymui įgyvendinti, ar bus galima sutaupyti (pateikiami prognozuojami rodikliai einamaisiais ir artimiausiais 3 biudžetiniais metais)

 

Aiškinamajame rašte aptariamam Įstatymo projektui įgyvendinti papildomų lėšų nereikės.

 

14. Gauti specialistų vertinimai ir išvados

 

 

Negauta.

 

 

 

15.  Reikšminiai žodžiai, kurių reikia šiam projektui įtraukti į kompiuterinę paieškos sistemą, įskaitant Europos žodyno „Eurovoc“ terminus, temas bei sritis:

 

„Civilinės atsakomybės draudimas“, „medžiotojas“, „nukentėjęs asmuo“, „žala“.

 

16. Kiti, iniciatorių nuomone, reikalingi pagrindimai ir paaiškinimai

 

Nėra.

 

 

 

Teikia

 

Seimo narys                                                                                               Justinas Urbanavičius