LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KANCELIARIJOS

TEISĖS DEPARTAMENTAS

 

IŠVADA

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS TARPTAUTINIŲ SANKCIJŲ ĮSTATYMO

NR. XIV-1020 PAKEITIMO

ĮSTATYMO PROJEKTO

 

2023-03-09 Nr. XIVP-2493

Vilnius

 

Įvertinę projekto atitiktį Konstitucijai, įstatymams, teisėkūros principams ir teisės technikos taisyklėms, teikiame šias pastabas.

1.          Projekto 4 straipsnyje dėstomoje Tarptautinių sankcijų įstatymo (toliau - keičiamas įstatymas) 61 straipsnio 3 dalyje tam tikros nuostatos yra išdėstytos skliaustuose. Pažymėtina, kad norminio pobūdžio teisės aktų nuostatos turėtų būti dėstomos formuluojant jas kaip aiškias ir tikslias taisykles, o ne pateikiant skliaustuose pavyzdžius, paaiškinimus, sąlygas ar pan.; atsižvelgus į tai, projekto nuostatų formuluotės taisytinos, atsisakant skliaustų.

2.         Projekto 7 straipsnyje dėstomoje keičiamo įstatymo 14 straipsnio 1 dalyje siūloma nustatyti: „Juridinių asmenų padarytus tarptautinių sankcijų pažeidimus tiria šio įstatymo 11 straipsnio 3, 4 ir 5 dalyse nurodytos kompetentingos institucijos, jei jos atlieka ūkio subjektų veiklos priežiūrą, kaip tai yra nustatyta Viešojo administravimo įstatyme, ir Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – poveikio priemones taikančios institucijos).“ Neaišku, kodėl yra pateikiama nuoroda į keičiamo įstatymo 11 straipsnio 4 dalį, kurioje nustatyta Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos kompetencija koordinuoti, prižiūrėti ir užtikrinti finansinių sankcijų įgyvendinimą, jeigu analizuojamoje projekto nuostatoje ši tarnyba įvardijama kaip savarankiška juridinių asmenų padarytus tarptautinių sankcijų pažeidimus tirianti institucija. Svarstytina, ar nuoroda į keičiamo įstatymo 11 straipsnio 4 dalį nėra perteklinė.

3.         Siekiant aiškumo, projekto 7 straipsnyje dėstomoje keičiamo įstatymo 14 straipsnio 2 dalyje siūlytina po žodžių „visą turimą informaciją, susijusią su galbūt padarytu“ įrašyti žodžius „tarptautinių sankcijų“, kadangi kitose projekto 7 straipsnyje dėstomoje keičiamo įstatymo 14 straipsnio nuostatose nuosekliai vartojama formuluotė „padaryti tarptautiniai sankcijų pažeidimai“.

4.          Projekto 7 straipsnyje dėstomoje keičiamo įstatymo 14 straipsnio 4 dalyje prieš žodį „tvarka“ įrašytinas žodis „nustatyta“.

5.         Projekto 7 straipsnyje dėstomoje keičiamo įstatymo 14 straipsnio 4 dalyje yra numatoma, kad Lietuvos bankas, nustatęs pažeidimus, prižiūrimiems finansų rinkos dalyviams gali taikyti poveikio priemones ir (arba) duoti privalomus nurodymus. Iš teikiamo reguliavimo nėra aišku kokie nustatomi pažeidimai turimi omenyje, ar padaryti tarptautinių sankcijų pažeidimai, ar bet kurie kiti padaryti pažeidimai. Atkreiptinas dėmesys, kad 7 straipsnyje dėstomas keičiamo įstatymo V skyrius reglamentuoja atsakomybę už tarptautinių sankcijų pažeidimus. Atsižvelgiant į tai ir siekiant aiškumo projekto 7 straipsnyje dėstomo keičiamo įstatymo 14 straipsnio 4 dalis tikslintina.

6.          Projekto 7 straipsnyje dėstomo keičiamo įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 3 punkte siūloma nustatyti tokią pačią poveikio priemonę už skirtingus teisės pažeidimus: už pakartotinį tarptautinių sankcijų pažeidimą ir už tarptautinių sankcijų pažeidimą, kai prekių, paslaugų arba lėšų, kurios buvo tarptautinių sankcijų pažeidimo dalykas, vertė yra didesnė nei 100 000 eurų. Taigi manytina, kad už pakartotinį tarptautinių sankcijų pažeidimą, kai prekių, paslaugų arba lėšų, kurios buvo tarptautinių sankcijų pažeidimo dalykas, vertė yra didesnė nei 100 000 eurų, atsakomybė nebūtų griežtinama. Svarstytina, ar nebūtų tikslinga nustatyti, kad pakartotinis tarptautinių sankcijų pažeidimas, kai prekių, paslaugų arba lėšų, kurios buvo tarptautinių sankcijų pažeidimo dalykas, vertė yra didesnė nei 100 000 eurų, yra atsakomybę sunkinanti aplinkybė.

Nepritarus šiam siūlymui, svarstytina, ar pakartotinumas neturėtų būti siejamas su skirtos poveikio priemonės įvykdymo momentu, o ne poveikio priemonės paskyrimu. Siejant pakartotinumą su poveikio priemonės paskyrimu, susidarytų tokia situacija, kad už tarptautinių sankcijų pažeidimus paskyrus poveikio priemonę ir juridiniam asmeniui jos neįvykdžius praėjus metams nuo poveikio priemonės paskyrimo, nustačius naujus pažeidimus, būtų laikoma, kad juridinis asmuo tarptautinį sankcijų pažeidimus padarė pirmą kartą, kas suponuotų lengvesnę juridinio asmens atsakomybę.

7.          Projekto 7 straipsnyje dėstomo keičiamo įstatymo 16 straipsnio 11 dalies 1 punkte prieš žodį „mažiausią“ išbrauktinas perteklinis žodis „baudos“.

8.         Projekto 7 straipsnyje dėstomo keičiamo įstatymo 17 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad gali būti nustatomas protingas terminas pažeidimui pašalinti, kuris gali būti pratęstas vieną kartą. Svarstytina, ar siekiant aiškumo neturėtų būti apibrėžtas bent minimalus laikotarpis, kuriam gali būti pratęsiamas terminas pažeidimui pašalinti. Taip pat siūlytina Projekto 7 straipsnyje dėstomo keičiamo įstatymo 17 straipsnio 1 dalies paskutiniame sakinyje po žodžių „Jeigu asmuo“ įrašyti žodžius „per nustatytą terminą“.

9.         Projekto 7 straipsnyje dėstomo keičiamo įstatymo 18 straipsnio 1 dalyje siūloma nustatyti: „Juridinis asmuo poveikio priemones taikančios institucijos sprendimu paskirtą baudą privalo sumokėti į valstybės biudžetą ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo sprendimo skirti baudą įsiteisėjimo dienos, o jei sprendimas skirti baudą buvo apskųstas, – ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo teismo sprendimo, kuriuo skundas nebuvo visiškai patenkintas, įsiteisėjimo dienos.“ Pastebėtina, kad įsiteisėja teismo sprendimas, o kompetentingos institucijos sprendimas įsigalioja. Iš projekto redakcijos nėra aišku, kieno sprendimas analizuojamoje straipsnio dalyje iki kablelio turimas omenyje. Jeigu turimas omenyje poveikio priemones taikančios institucijos sprendimas, tai vietoje žodžio „įsiteisėjimo“ įrašytinas žodis „įsigaliojimo“ arba „priėmimo“, o antrajame sakinyje vietoje žodžių „nebuvo visiškai patenkintas“ įrašytini žodžiai „buvo atmestas ar patenkintas iš dalies“. Jeigu turimas omenyje teismo sprendimas, tai nuostata turėtų būti pradedama žodžiais „Jei sprendimas skirti baudą buvo apskųstas“, tačiau tokiu atveju būtų neaišku, per kiek laiko turi būti sumokėta bauda, jeigu  poveikio priemones taikančios institucijos sprendimas nebuvo apskųstas.

 

 

 

Departamento direktorius                                                                                          Dainius Zebleckis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. Drėgvaitė, tel. (85) 239 6891, el. p. [email protected]

M. Griščenko, tel. (8 5) 239 6552, el. p. [email protected]

D. Petrauskaitė, tel. (8 5) 239 6376, el. p. [email protected]