LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KANCELIARIJOS

TEISĖS DEPARTAMENTAS

 

IŠVADA

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINĖS LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJOS ĮSTATYMO NR. I-108 2 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO

 

2023-01-09 Nr. XIVP-2377

Vilnius

 

Įvertinę projekto atitiktį Konstitucijai, įstatymams, teisėkūros principams ir teisės technikos taisyklėms, teikiame šias pastabas.

1.    Atsižvelgiant į tai, kad pagal Valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymą Seimo pagal specialius įstatymus paskirtų komisijų pirmininkams ir jų pavaduotojams yra mokamas darbo užmokestis, bet ne atlyginimas ir įvertinus tai, kad kūrybinė veikla yra atribojama nuo darbo ar tarnybos santykių ir už tokią veiklą gali būti mokamas atlyginimas, siūlytume patikslinti projekto 1 straipsniu keičiamo įstatymo 2 straipsnio 3 dalį ir vietoj žodžių ,,išskyrus Kalbos komisijos pirmininko ir pavaduotojo atlyginimą ir užmokestį už pedagoginę ar mokslinę veiklą“ įrašyti žodžius ,,išskyrus jiems nustatytą darbo užmokestį už darbą Kalbos komisijoje ir atlyginimą už kūrybinę, pedagoginę ir mokslinę veiklą“.

            Kartu atkreiptinas dėmesys į tai, kad keičiamo įstatymo 2 straipsnis, kuris reglamentuoja Valstybinės lietuvių kalbos komisijos sudarymo tvarką, stokoja nuostatų, kuriomis būtų įtvirtintas šios komisijos narių teisinis statusas, komisijos nariams keliami reikalavimai, komisijos narių įgaliojimų nutrūkimo nepasibaigus kadencijai pagrindai, socialinės garantijos (pavyzdžiui, skirtingai nei kitiems Seimo skiriamiems valstybės pareigūnams (Seimo kontrolieriams, Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos nariams ir kt.), Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininkui, jo pavaduotojui ir nariams nėra numatytų garantijų, atleidus juos iš pareigų). Pažymėtina, kad kai kurie šios komisijos narių teisinio statuso aspektai yra sureguliuoti Seimo 2004 m. gegužės 11 d. nutarimu Nr. IX-2232 patvirtintuose Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nuostatuose, tačiau mūsų nuomone, tai turėtų būti reguliuojami įstatymu, o ne poįstatyminiu teisės aktu. Atsižvelgiant į tai, siūlytina projektą tobulinti, nustatant jame išsamesnį Valstybinės lietuvių kalbos komisijos narių teisinio statuso reglamentavimą.

2.    Atsižvelgiant į tai, kad projekto 1 straipsniu yra keičiamas šio įstatymo 2 straipsnis, šio straipsnio pakeitimo esmėje vietoj skaičiaus ,,1“ įrašytinas skaičius ,,2“. Be to, šio straipsnio vienintelė dalis nenumeruotina.

 

 

Privatinės teisės skyriaus vyresnysis patarėjas,

laikinai atliekantis departamento direktoriaus funkcijas                                           Dainius Zebleckis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. Mušinskis, tel. (8 5) 239 6356, el. p. [email protected]

I. Šambaraitė, tel. (8 5) 239 6850, el. p. [email protected]