Projektas

                                                              PATVIRTINTA

                                                                                           Lietuvos Respublikos Vyriausybės

                                                                                            2020 m.                    d. nutarimu Nr.

 

                      UGDYMOSI ŠEIMOJE ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

        1. Ugdymosi šeimoje įgyvendinimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja prašymų dėl ugdymo (ugdymosi) šeimoje pateikimą, tėvų (globėjų, rūpintojų), kurių vaikas ugdomas (ugdosi) šeimoje, pareigas, ugdymosi šeimoje sąlygų, vaiko kompetencijų (brandos) ir dalykų pasiekimų (žinių) lygio įvertinimą, mokymo sutarties dėl ugdymosi šeimoje (toliau – mokymo sutartis) sudarymo ir nutraukimo pagrindus, mokinių konsultavimą, aprūpinimą mokomąja medžiaga, mokymosi pažangos ir pasiekimų, socializacijos užtikrinimo periodinį vertinimą, vaikų ugdymo (ugdymosi) šeimoje finansavimą.

              2. Vaikas gali būti ugdomas (ugdytis) šeimoje pagal priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas.

              3. Savivaldybė, atsižvelgdama į tėvų ir vaikų nuo 14 iki 18 metų pateiktų prašymų dėl ugdymo (ugdymosi) šeimoje skaičių, parenka savivaldybės mokyklas ir paveda joms padėti tėvams (globėjams, rūpintojams) organizuoti vaikų ugdymą (ugdymąsi) šeimoje pagal priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programas.

              4. Vaikų ugdymą (ugdymąsi) šeimoje tėvams (globėjams, rūpintojams) padeda organizuoti valstybinė, savivaldybės, nevalstybinė ikimokyklinio ugdymo mokykla ir bendrojo ugdymo mokykla, kurios nuostatuose (įstatuose) įteisintas pavienio mokymosi forma ugdymosi šeimoje mokymo proceso organizavimo būdas (toliau – mokykla).

       5. Savivaldybės vykdomoji institucija, kurios teritorijoje veikia mokykla, padedanti tėvams (globėjams, rūpintojams) organizuoti vaikų ugdymą (ugdymąsi) šeimoje, tarpininkauja mokyklai pasitelkiant reikalingus specialistus iš kitų institucijų ugdymosi šeimoje sąlygoms, vaiko brandos ir pasiekimų (žinių) lygiui įvertinti.

6. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme, Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatyme, Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatyme vartojamas sąvokas.

 

II SKYRIUS

PRAŠYMŲ PATEIKIMAS, TĖVŲ (GLOBĖJŲ, RŪPINTOJŲ) PAREIGOS

          

          7. Prašymas dėl ugdymo (ugdymosi) šeimoje pagal atitinkamą programą ir dokumentai, nurodyti Aprašo 10 punkte (toliau – dokumentai), pateikiami savivaldybės administracijos švietimo padaliniui, jei pageidaujama, kad ugdymąsi šeimoje padėtų organizuoti savivaldybės mokykla, o jei pageidaujama, kad ugdymąsi šeimoje padėtų organizuoti nevalstybinė ar valstybinė mokykla – mokyklos vadovui. Savivaldybės administracijos švietimo padalinys prašymą ir dokumentus perduoda savivaldybės mokyklai, kuriai savivaldybė yra pavedusi padėti tėvams (globėjams, rūpintojams) organizuoti vaikų ugdymą (ugdymąsi) šeimoje. Nevalstybinių ir valstybinių mokyklų vadovai apie gautus prašymus informuoja mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją (dalyvių susirinkimą), savininką.

              8. Jei pageidaujama, kad vaikas nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. būtų ugdomas (ugdytųsi) šeimoje, prašymas ir dokumentai pateikiami nuo birželio 1 d. iki birželio 10 d. Jei pageidaujama, kad vaikas nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. ir vėlesniais metais nuo einamųjų metų rugsėjo 1 d. būtų ugdomas (ugdytųsi) šeimoje, prašymas ir dokumentai pateikiami nuo einamųjų metų kovo 1 d. iki birželio 1 d. Prašymai dėl ugdymosi šeimoje priimami tik Apraše nustatytais terminais.

              9. Prašymą dėl vaiko ugdymo (ugdymosi) šeimoje ir dokumentus už vaiką iki 14 metų pateikia tėvai (globėjai). Prašymą dėl ugdymosi šeimoje, dokumentus ir rašytinį tėvų (rūpintojų) sutikimą pateikia vaikas nuo 14 iki 18 metų.

              10. Kartu su prašymu dėl ugdymo (ugdymosi) šeimoje pateikiami šie dokumentai:

              10.1. tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimas dėl ugdymosi sąlygų šeimoje patikrinimo;

              10.2. užpildytas Klausimynas tėvams (globėjams, rūpintojams) ir vaikui dėl ugdymosi sąlygų šeimoje (toliau – Klausimynas) (1 priedas);

              10.3. švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintame Priešmokyklinio ugdymo tvarkos apraše nustatytos formos priešmokyklinio ugdymo pedagogo (-ų) ar jungtinės grupės ikimokyklinio ugdymo auklėtojo (-ų) rekomendacija (toliau – rekomendacija) (jei vaikas bus ugdomas pagal 1-os klasės programą) ar laisvos formos metinė Vaiko individualios pažangos stebėjimo, fiksavimo ir vertinimo ataskaita (toliau – Vaiko individualios pažangos ataskaita), parengta pagal Aprašo 11.5 papunktyje nustatytus reikalavimus (jei vaikas pagal priešmokyklinio ugdymo programą buvo ugdomas šeimoje ir bus ugdomas šeimoje pagal 1-os klasės programą);

                 10.4. vaiko mokymosi pasiekimus ar išsilavinimą patvirtinantis dokumentas;

              10.5. Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įgalioto teritorinio skyriaus, kurio veiklos teritorijoje gyvena šeima, informacija apie tai, kad nebuvo nustatytas (-i) vaiko teisių pažeidimas (-ai), susijęs (-ę) su vaiko atstovų pagal įstatymą pareigų nevykdymu ar netinkamu jų vykdymu, per pastaruosius dvejus metus;

              10.6. savivaldybės, kurios teritorijoje gyvena šeima, administracijos informacija apie tai, kad nebuvo skirtos minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės vaikui ir (ar) nebuvo taikoma atvejo vadyba, inicijuota Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos arba jos įgalioto teritorinio skyriaus, nustačius vaiko apsaugos poreikį ar būtinybę vertinti pagalbos vaikui ir (ar) šeimai poreikį, per pastaruosius dvejus metus.

              11. Tėvų (globėjų, rūpintojų) pareigos:

                 11.1. ugdyti vaiką ir (ar) samdyti mokytoją (-us);

              11.2. ugdyti vaiko vertybines orientacijas;

              11.3. sudaryti:

              11.3.1. sąlygas vaiko ugdymui (ugdymuisi) pagal švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintas priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrąsias programas ir mokymuisi atitinkamos klasės visų privalomų dalykų, nustatytų švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintame Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų apraše ir bendrojo ugdymo planuose;

                  11.3.2. sveikas ir saugias vaikui ugdymo (ugdymosi) šeimoje sąlygas, būtinas jo fiziniam, protiniam, dvasiniam, doroviniam vystymuisi;

                  11.3.3. sąlygas vaikui ugdytis pagal neformaliojo vaikų švietimo programas mokykloje, pas laisvąjį mokytoją arba kitą švietimo teikėją;

               11.4. užtikrinti vaiko:

         11.4.1. ugdymą (ugdymąsi) šeimoje pagal atitinkamą ugdymo programą ir vaiko pasiekimus, nustatytus bendrosiose programose;

         11.4.2. švietimo pagalbos, išskyrus nurodytos Aprašo 22.5 papunktyje, teikimą vaikui, jei jos reikia;

         11.4.3. pasiekimų (ko vaikas mokėsi, ką išmoko, kokiose aplinkose mokėsi) fiksavimą ne rečiau kaip kartą per dvi savaites mokyklos elektroniniame dienyne;

               11.4.4. socializaciją pagal Aprašo 22.10 papunktyje nustatytus kriterijus ir pateikti mokyklai įrodymus mokyklos vadovo nustatyta tvarka;

         11.4.5. sveikatos patikrinimą teisės aktų nustatyta tvarka;

         11.4.6. atvykimą į mokyklą konsultacijoms, mokymosi pasiekimams ir pažangai patikrinti;

                  11.5. parengti ir pateikti mokyklai kiekvienų mokslo metų ugdymo proceso pabaigoje, jei vaikas buvo ugdomas (ugdėsi) šeimoje, Vaiko individualios pažangos ataskaitą, kurioje būtų pateikta informacija apie išsikeltus ugdymo tikslus, naudotus ugdymo išteklius, ugdymo aplinkas, veiklas, kurios vaikui leido pademonstruoti tai, ką išmoko, vaiko ugdymosi stipriąsias ir silpnąsias puses ir sukauptus vaiko, kuris mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, mokymosi pasiekimų ir pažangos įrodymus – dalykų, kurių vaikas mokėsi tais mokslo metais, atliktas užduotis, atsiskaitomuosius ir kitus darbus, atskleidžiančius dalykų mokymąsi, ugdomas kompetencijas, pažangą bei pasiekimus, vaiko pasiekimų įsivertinimą, refleksiją dėl ugdymosi šeimoje ir socializacijos ir kt.;

                 11.6. tęsiant vaiko ugdymą (ugdymąsi) šeimoje prieš kiekvienus mokslo metus mokyklai pateikti užpildytą Klausimyną;

        11.7 bendradarbiauti su mokyklos vadovu, mokytojais, specialistais sprendžiant vaiko ugdymo (ugdymosi) klausimus, vadovautis jų rekomendacijomis, teikti reikalingą informaciją, sudaryti sąlygas įvertinti ugdymosi šeimoje sąlygas.

 

III SKYRIUS

UGDYMOSI ŠEIMOJE SĄLYGŲ, VAIKO BRANDOS IR ŽINIŲ LYGIO ĮVERTINIMAS

 

              12. Mokyklos vadovas, pasitelkdamas reikalingus specialistus iš pedagoginės psichologinės tarnybos / švietimo pagalbos tarnybos, savivaldybės administracijos, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos  įgalioto teritorinio skyriaus ir kitų institucijų, sudaro specialistų grupę ugdymosi sąlygų šeimoje, vaiko kompetencijų (brandos) ir dalykų pasiekimų (žinių) lygiui įvertinti, paskiria grupės vadovą ir nustato specialistams vertinimo sritis. Grupės vadovas per 20 darbo dienų suderina su tėvais (globėjais, rūpintojais) pokalbio su jais, vaiku ir lankymosi vaiko gyvenamojoje vietoje laiką. Mokyklos vadovas informaciją raštu dėl mokymo sutarties sudarymo ar nesudarymo pateikia ne vėliau kaip per du mėnesius nuo prašymo ir dokumentų gavimo.

             13. Specialistai analizuoja Aprašo 10.2, 10.5, 10.6 papunkčiuose pateiktus dokumentus, lankosi vaiko gyvenamojoje vietoje ir surašo Ugdymosi šeimoje sąlygų patikrinimo aktą (2 priedas), mokykloje vykdo pokalbį su tėvais (globėjais, rūpintojais) ir vaiku pagal Klausimyne pateiktus klausimus ir atsakymus į juos (jei pokalbis, vaikui sutikus, vykdomas be tėvų (globėjų, rūpintojų) daromas garso įrašas) ir vadovaudamiesi geriausių vaiko interesų prioriteto principu įvertina ugdymosi šeimoje sąlygų tinkamumą pagal šiuos kriterijus:

                13.1. vaikas namuose turi sveiką ir saugiai įrengtą ugdymosi vietą:

             13.1.1. yra ne mažesnė kaip 4 kv. m. ugdymuisi skirta vieta, ugdymuisi skirti baldai pritaikyti pagal vaiko ūgį, tiesioginis natūralus apšvietimas (jei vaikas ugdomas pagal priešmokyklinio ugdymo programą);

             13.1.2. yra ne mažesnė kaip 1,7 kv. m. ugdymuisi skirta vieta, stalas ir kėdė atitinka vaiko ūgį, tiesioginis natūralus apšvietimas (jei vaikas ugdomas pagal bendrojo ugdymo programą);

 13.2. yra ugdymo priemonių;

 13.3. yra skaitmeninės mokymo priemonės su interneto prieiga;

             13.4. per pastaruosius dvejus metus nebuvo nustatytas (-i) vaiko teisių pažeidimas (-ai), susijęs (-ę) su vaiko atstovų pagal įstatymą pareigų nevykdymu ar netinkamu jų vykdymu ir (ar) nebuvo skirtos minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės vaikui ir (ar) nebuvo taikoma atvejo vadyba;

              13.5. tėvai (globėjai, rūpintojai) yra pasirengę užtikrinti tinkamą, kokybišką vaiko ugdymą (ugdymąsi) šeimoje ir socializaciją;            

               13.6. vaikas pokalbio su psichologu metu išreiškia norą ugdytis šeimoje (pokalbis su vaiku be tėvų (globėjų, rūpintojų) vykdomas tuo atveju, jei vaikas išreiškia norą, kad jo pokalbis su psichologu vyktų nedalyvaujant tėvams (globėjams, rūpintojams) arba yra pagrindo manyti, kad vaiko tėvai (globėjai, rūpintojai) gali daryti vaiko nuomonei įtaką).

              14. Specialistai įvertina:

              14.1 vaiko kompetencijas (brandą), kai pageidaujama mokytis pagal 1-os klasės programą, pagal Aprašo 10.3 papunktyje nurodytose rekomendacijoje ar Vaiko individualios pažangos ataskaitoje pateiktą informaciją ir pokalbio su vaiku rezultatus bei fiksuoja kompetencijų (brandos) lygį, nustatytą Priešmokyklinio ugdymo bendrojoje programoje;

              14.2. dalykų pasiekimus (žinias) pagal vaiko įgyto išsilavinimo pažymėjime, mokymosi pasiekimų pažymėjime arba pažymoje apie mokymosi pasiekimus pateiktą informaciją ir fiksuoja pasiekimų (žinių) lygį, nustatytą pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrosiose programose.

               15. Specialistų grupė, atlikusi ugdymosi šeimoje sąlygų ir vaiko kompetencijų (brandos) ar pasiekimų (žinių) lygio įvertinimą, per penkias darbo dienas, vadovaudamasi geriausių vaiko interesų prioriteto principu, suformuluoja raštu argumentuotą bendrą vertinimo išvadą dėl vaiko ugdymosi šeimoje sąlygų ir vaiko kompetencijų (brandos) ir dalykų pasiekimų (žinių) lygio.

 

IV SKYRIUS

MOKYMO SUTARTIES SUDARYMAS IR NUTRAUKIMAS

 

              16. Priėmimą į mokyklą vykdo mokyklos vadovas ir mokyklos priėmimo komisija, atsižvelgdami į specialistų grupės, įvertinusios ugdymosi šeimoje sąlygas ir vaiko kompetencijų (brandos) ar pasiekimų (žinių) lygį, pateiktas vertinimo išvadas ir vadovaudamiesi Aprašo 17 punkto nuostatomis. Mokymo sutartis sudaroma ugdymo programai iki pirmos mokslo metų dienos. Mokymo sutartyje nurodomos mokymo sutarties šalys, mokymosi programa, jos baigimo forma, šalių įsipareigojimai, mokymo sutarties terminas, jos keitimo, nutraukimo pagrindai, nurodyti Aprašo 20 punkte, ir padariniai.

              17. Mokymo sutartis sudaroma tuomet, kai tenkinamos šios sąlygos:

              17.1. per pastaruosius dvejus metus nebuvo nustatytas (-i) vaiko teisių pažeidimas (-ai), susijęs (-ę) su vaiko atstovų pagal įstatymą pareigų nevykdymu ar netinkamu jų vykdymu, ir (ar) nebuvo skirtos minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės vaikui, ir (ar) nebuvo taikoma atvejo vadyba;

              17.2 vertinimo išvada – tinkamos sąlygos vaikui būti ugdomam (ugdytis) šeimoje ir vaiko socializacijai;

              17.3. vertinimo išvada – vaikas brandus ugdytis pagal 1-os klasės programą ar mokinio atitinkamos klasės pasiekimų (žinių) lygis mokantis pagal visų dalykų programas yra ne žemesnis kaip patenkinamas.

               18. Jei mokykla po ugdymosi šeimoje sąlygų, vaiko kompetencijų (brandos) ir pasiekimų (žinių) lygio įvertinimo, pokalbio su tėvais (globėjais, rūpintojais), vaiku nesudaro mokymo sutarties, tėvams (globėjams, rūpintojams) raštu per penkias darbo dienas nuo sprendimo priėmimo pateikia argumentuotą atsakymą.

              19. Mokymo sutartis gali būti nutraukta tėvų (globėjų) prašymu arba mokinio prašymu, kai jam yra nuo 14 iki 18 metų, tėvams (rūpintojams) raštu sutikus.

              20. Mokykla mokymo sutartį nutraukia vienašališkai, prieš septynias darbo dienas įspėjusi kitą mokymo sutarties šalį, ir pasiūlo mokiniui tęsti mokymąsi mokykloje kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu, jei nevykdoma bent viena iš šių sąlygų:

        20.1. be pateisinamos priežasties mokinys neatvyksta į mokymosi pasiekimų ir pažangos įvertinimą;

         20.2. pasibaigus ugdymo laikotarpiui ar pasibaigus ugdymo procesui bent vieno dalyko mokinio pasiekimai įvertinti nepatenkinamu lygiu;

               20.3. ugdymo proceso pabaigoje pagal Aprašo 22.10 papunktyje nustatytus kriterijus tėvai (globėjai, rūpintojai) nepateikia įrodymų, dėl sąlygų sudarymo mokiniui socializuotis arba nustatoma, kad tėvai (globėjai, rūpintojai) nesudaro sąlygų vaikui socializuotis;

               20.4. vaikui skirtos minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės ir (ar) nustatytas (-i) vaiko teisių pažeidimas (-ai), susijęs (-ę) su vaiko atstovų pagal įstatymą pareigų nevykdymu arba netinkamu vykdymu, ir Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos arba jos įgalioto teritorinio skyriaus iniciatyva taikoma atvejo vadyba vaikui ir (ar) šeimai, nustačius vaiko apsaugos poreikį arba būtinybę vertinti pagalbos vaikui ir (ar) šeimai poreikį.    

                 21. Jei tėvai (globėjai, rūpintojai), gavę iš mokyklos įspėjimą apie vienašališką mokymo sutarties nuraukimą ir pasiūlymą mokiniui tęsti mokymąsi mokykloje kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu, nesutinka, kad jų vaikas, neturintis 16 metų, tęstų mokymąsi mokykloje kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu, apie planuojamą mokymo sutarties nutraukimą ne vėliau kaip prieš penkias darbo dienas iki jos nutraukimo informuojamas savivaldybės, kurios teritorijoje gyvena šeima, administracijos direktorius. Jei mokymo sutartis nutraukiama tėvų (globėjų) prašymu arba mokinio prašymu, kai jam yra nuo 14 iki 16 metų, tėvams (rūpintojams) raštu sutikus, apie mokymo sutarties nutraukimą ne vėliau kaip kitą darbo dieną informuojamas savivaldybės, kurios teritorijoje gyvena šeima, administracijos direktorius.

 

V SKYRIUS

MOKINIŲ KONSULTAVIMAS, APRŪPINIMAS MOKOMĄJĄ MEDŽIAGA, MOKYMOSI PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ, SOCIALIZACIJOS POREIKIO UŽTIKRINIMO PERIODINIS VERTINIMAS

 

              22. Mokykla, sudariusi mokymo sutartį:

              22.1. įregistruoja vaiką Mokinių registre ir (ar) priskiria jį priešmokyklinio ugdymo grupei / atitinkamai klasei;

              22.2. aprūpina mokykloje turimais bendrojo ugdymo dalykų vadovėliais mokyklos vadovo nustatyta tvarka;

              22.3. paskiria mokytojus, konsultuosiančius mokinį;                 

              22.4. prasidėjus mokslo metams su tėvais (globėjais, rūpintojais) ir mokiniu, ugdomu pagal priešmokyklinio ugdymo programą, susitaria, kokios kompetencijos ir pasiekimai (nuostatos, gebėjimai, žinios ir supratimas) bus vertinami ugdymo laikotarpio pabaigoje; prasidėjus kiekvieniems mokslo metams su tėvais (globėjais, rūpintojais) ir mokiniu, kuris mokosi pagal bendrojo ugdymo programas, susitaria, kokių dalykų mokysis tais mokslo metais, kokie mokinio pasiekimai (nuostatos, gebėjimai, žinios ir supratimas) bus vertinami ugdymo laikotarpio pabaigoje. Susitarimas įforminamas mokymo sutarties priedu;

              22.5. teikia mokiniui konsultacijas (jei to pageidauja tėvai (globėjai, rūpintojai) ir (ar) mokinys): pagal priešmokyklinio ugdymo programą ne daugiau kaip 18 valandų per mokslo metus, pagal pradinio ugdymo programą ne daugiau kaip 32 valandas per mokslo metus, pagal pagrindinio ugdymo programą ne daugiau kaip 76 valandas per mokslo metus, pagal vidurinio ugdymo programą ne daugiau kaip 44 valandas per mokslo metus;

              22.6. sudaro dalykų konsultacijų tvarkaraštį ir jį suderina su tėvais (globėjais, rūpintojais) ir mokiniu. Konsultacijos teikiamos mokykloje, dalis jų gali vykti naudojant technologines priemones;

              22.7. suteikia prieigą prie elektroninio dienyno tėvams (globėjams, rūpintojams), mokiniui, konsultuojantiems mokytojams, socialiniam pedagogui;

             22.8. du kartus per mokslo metus įvertina mokinio mokymosi pasiekimus ir pažangą mokyklos vadovo nustatyta tvarka; nustato mokymosi pasiekimų ir pažangos įvertinimo laiką, baigiantis ugdymo laikotarpiui ir ugdymo procesui, jį suderina su tėvais (globėjais, rūpintojais) ir mokiniu; mokinio mokymosi pasiekimai apibendrinami ir vertinimo rezultatas fiksuojamas vadovaujantis švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarka; mokinio mokymosi pasiekimus ir pažangą aptaria su mokiniu ir jo tėvais (globėjais, rūpintojais);

             22.9. sudaro sąlygas mokiniams dalyvauti mokyklos vykdomose neformaliojo vaikų švietimo programose, renginiuose, akcijose, socialines ir emocines kompetencijas ugdančioje prevencinėje programoje;

             22.10. įvertina mokinio socializacijos poreikio užtikrinimą mokyklos vadovo nustatyta tvarka du kartus per mokslo metus pagal šiuos kriterijus:

             22.10.1. mokinys sistemingai ugdosi bent pagal vieną neformaliojo vaikų švietimo programą;

             22.10.2. mokinys už namų ribų dalyvauja pažintinėje, kultūrinėje, meninėje, kūrybinėje veikloje;

              22.10.3. mokinys dalyvauja socialinėje-pilietinėje veikloje ne mažiau valandų, nustatytų švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintuose bendrojo ugdymo planuose, per vienerius mokslo metus;

              22.10.4. mokinys dalyvauja mokyklos organizuojamuose viešuose pilietiškumo renginiuose ar pilietiškumo akcijose, valstybinių švenčių minėjimuose;

              22.10.5. mokinys ugdosi socialines ir emocines kompetencijas dalyvaudamas prevencinėje programoje ar kitu būdu.

              23. Tęsiant vaiko ugdymą (ugdymąsi) šeimoje prieš kiekvienus mokslo metus mokykla įvertina Klausimyne pateiktą informaciją, su tėvais (globėjais, rūpintojais) ir vaiku aptaria ugdymo (ugdymosi) šeimoje sąlygas, ugdymosi poreikius.

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

              24. Mokinys į aukštesnę klasę keliamas, laikomas baigęs atitinkamą bendrojo ugdymo programą ir įgijęs atitinkamą išsilavinimą vadovaujantis Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašo, patvirtinto švietimo, mokslo ir sporto ministro, nustatyta tvarka.

              25. Mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas pasiekimų patikrinimai organizuojami pagal švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintas mokymosi pasiekimų patikrinimų programas ir mokymosi pasiekimų patikrinimų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašus.

              26. Mokymo lėšos mokykloms, padedančioms tėvams (globėjams, rūpintojams) organizuoti vaikų ugdymą šeimoje, skiriamos pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašą.

               27. Mokyklos atsisakymas sudaryti mokymo sutartį ar jos vienašališkas nutraukimas gali būti skundžiamas teismui teisės aktų nustatyta tvarka.

_______________________________


 

 

                                                                                                        Ugdymosi šeimoje įgyvendinimo

                                                                                                tvarkos aprašo

                                                                                                1 priedas

 

KLAUSIMYNAS TĖVAMS (GLOBĖJAMS, RŪPINTOJAMS) IR VAIKUI DĖL UGDYMOSI SĄLYGŲ ŠEIMOJE

I SKYRIUS

KLAUSIMAI VAIKO TĖVAMS (GLOBĖJAMS, RŪPINTOJAMS)

 

         1. Bendroji dalis:

         1.1. vaiko tėvų (globėjų, rūpintojų) vardai ir pavardės, išsilavinimas, faktinė ir deklaruota gyvenamoji vieta, telefonas, elektroninio pašto adresas;

   1.2. vaiko vardas ir pavardė, amžius;

        1.3. kokia kalba ir pagal kokią ugdymo programą vaikas bus ugdomas (ugdysis)? Jei bus ugdomas (ugdysis) pagal bendrojo ugdymo programą, tai kokios klasės?

        2. Ugdymo (ugdymosi) šeimoje organizavimas:

        2.1. jei vaikas bus ugdomas (ugdysis) pagal priešmokyklinio ugdymo programą, tai nurodykite, kokias veiklas planuojate organizuoti per savaitę ir kiek laiko joms skirsite?

         2.2. jei vaikas bus ugdomas (ugdysis) pagal bendrojo ugdymo programą, tai nurodykite, kokių dalykų bus mokomas? Pateikite planuojamą pamokų kiekvienos savaitės dienos tvarkaraštį. Jame nurodykite, kiek laiko skirsite kiekvieno dalyko vaiko mokymuisi per dieną ir pertraukoms?

         2.3. pateikite, Jūsų nuomone, svarbius kitus komentarus dėl ugdymo (ugdymosi) organizavimo.

         3. Kompetencijų ugdymas:

         3.1. kokias kompetencijas planuojate ugdyti?

               3.2. kokios vaiko nuostatos, gebėjimai, žinios ir supratimas bus ugdomi?

         3.3. ko tikitės, kad Jūsų vaikas išmoks per mokslo metus?

         3.4. pateikite, Jūsų nuomone, svarbius kitus komentarus dėl ugdymo (ugdymosi) turinio.

         4. Vaiko ugdymas (ugdymasis):

         4.1. kas vykdys vaiko ugdymą pagal priešmokyklinio ugdymo programą (pvz., motina, tėvas, globėjas, samdytas mokytojas, mokytojo išsilavinimas ir kvalifikacija)?

         4.2. kas vykdys vaiko ugdymą pagal bendrojo ugdymo programas (pvz., motina, tėvas, globėjas, rūpintojas, samdytas (-i) mokytojas (-ai), mokytojo išsilavinimas ir kvalifikacija)?

         4.3. kur vyks ugdymas (ugdymasis) (pvz., namuose, bibliotekoje, muziejuje ir kt.)?

         4.4. kokias ugdymo priemones planuojate naudoti?

         4.5. kokius skaitmeninius išteklius, programas naudosite ir kokius įgūdžius ugdysite?

         4.6. kokia ugdymo filosofija Jūs vadovausitės ugdydami vaiką? Pateikite trumpą komentarą.

         5. Socialinių vaiko gebėjimų plėtojimas:

         5.1. kokias veiklas planuojate, kad paskatintumėte vaiko bendravimą su kitais vaikais, užtikrintumėte jo socializaciją?

         5.2. ar planuojate, kad vaikas bus ugdomas (ugdysis) pagal neformaliojo vaikų švietimo programas? Jei taip, tai pagal kokias?

         6. Mokymosi pasiekimų ir pažangos stebėjimas ir fiksavimas:

         6.1. kaip stebėsite, ar Jūsų vaikas daro pažangą?

         6.2. kokiais įrodymais remdamiesi sužinosite, kad Jūsų vaikas padarė pažangą?

         6.3. ar Jūsų vaikas dalyvaus nacionaliniuose mokinių pasiekimų patikrinimuose?

         7. Vaiko individualūs ugdymosi poreikiai:

         7.1. ar vaikas turi išskirtinių gabumų (pvz., muzikai, dailei, sportui ir kt.)? Jei taip, tai kaip planuojate juos ugdyti?

               7.2. ar vaikas dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turi specialiųjų ugdymosi poreikių? Jei taip, tai kokį specialiųjų ugdymosi poreikių lygį yra nustačiusi pedagoginė psichologinė tarnyba / švietimo pagalbos tarnyba, pagal kokią ugdymo programą yra rekomendavusi vaiką mokyti ir kokią švietimo pagalbą teikti?

         7.3. kaip planuojate organizuoti švietimo pagalbos teikimą vaikui (pvz., specialiojo pedagogo, logopedo, psichologo ir kt.)?

 

II SKYRIUS

KLAUSIMAI VAIKUI

 

          8. Vaiko nuomonė (jei vaikas negali parašyti savo nuomonės, jo nuomonę parašo tėvai (globėjai, rūpintojai):

                8.1. ar vaikas nori būti ugdomas (ugdytis) šeimoje ir kodėl?

          8.2. kokios vaiko idėjos apie ugdymąsi šeimoje ir su tuo susiję lūkesčiai bei poreikiai?

                8.3. kita vaiko suteikta informacija apie jo lūkesčius, poreikius, susijusius su ugdymo (ugdymosi) procesu (jei yra).

 

 

 

___________________________

 

 

 

 

 


 

 

                                                                                                         Ugdymosi šeimoje įgyvendinimo

                                                                                                 tvarkos aprašo

                                                                                                 2 priedas

 

 

___________________________________________________ MOKYKLA

 

UGDYMOSI ŠEIMOJE SĄLYGŲ PATIKRINIMO AKTAS

 

20          m. ____________ d. Nr. ___________

 

_________________

vieta

 

Specialistų grupės nariai:______________________________________________________

(pareigos, vardas, pavardė)

_______________________________________________________________________

(pareigos, vardas, pavardė)

___________________________________________________________________________

(pareigos, vardas, pavardė)

 

Vadovaudamiesi__________________________________________________________________________________________________________________ , apsilankė šeimoje, gyv.

_______________________________________________Tel. nr.____________________

 

Apsilankymo tikslas_________________________________________________________

(pagrindžiama apsilankymo priežastis)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Duomenys apie šeimą:

Eil.Nr.

Šeimos sudėtis

Skaičius

1.

Suaugusiųjų asmenų

 

 

2.

Vaikų

 

 

3.

Vaikų, kurie bus ugdomi (ugdysis) šeimoje

 

 

 

Papildomi duomenys apie vaiką, kuris bus ugdomas (ugdysis) šeimoje ___________________________________________________________________________

(vardas, pavardė, švietimo įstaiga, kurioje mokosi (ugdosi), ar ugdosi pagal neformaliojo vaikų švietimo programą (-as), ar turi specialiųjų ugdymosi poreikių dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

Ugdymosi sąlygos šeimoje lankymosi metu:

Eil Nr.

Ugdymosi sąlygos

Sąlygų apibūdinimas

1.

Būstas: nuosavybė, gyv. namas, namo dalis, butas ar kt.; plotas, gyvenamųjų kambarių skaičius

 

2.

Patogumai: vandentiekis, šiltas vanduo, tualetas, vonia, šildymas

 

3.

Švaros ir tvarkos būste apibūdinimas

 

4.

Vaikui, kuris bus ugdomas (ugdysis) šeimoje, skirtų patalpų apibūdinimas: ar yra tinkama ugdymui skirta vieta, baldai (stalas, kėdė ir kiti baldai) pritaikyti pagal vaiko ūgį, natūralus apšvietimas

 

5.

Skaitmeninės mokymo priemonės (vaiko asmeninės ar bendros) su interneto prieiga, ugdymo priemonės

 

 

Kitos pastabos______________________________________________________________

(papildoma informacija apie ugdymosi šeimoje sąlygas)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Tėvų (globėjų, rūpintojų) ir vaikų paaiškinimai: ___________________________________________________________________________

(apie dabartinę ugdymo (ugdymosi) šeimoje situaciją)

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Aktą surašė:   _________________________                                 _____________________    

                      (Vardas, pavardė)                                                                              (parašas)                                                         

Aktą surašė:   _________________________                                 _____________________       

                      (Vardas, pavardė)                                                                               (parašas)

 

Susipažinau: sutinku / nesutinku su pateikta informacija (pabraukti)

 

__________________________________                                       _____________________

                    (Vardas, pavardė)                                                                               (parašas)

                                             

Susipažinau: sutinku / nesutinku su pateikta informacija (pabraukti)

 

__________________________________                                       _____________________

                    (Vardas, pavardė)                                                                                 (parašas)                                                                       

_________________________________