Projekto

lyginamasis variantas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

PACIENTŲ  TEISIŲ  IR  ŽALOS  SVEIKATAI  ATLYGINIMO  ĮSTATYMO NR.  I-1562   9 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

 

2021 m.             d. Nr.

Vilnius

 

 

1 straipsnis. 9 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 9 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

„1. Be paciento sutikimo teisės aktų nustatyta tvarka konfidenciali informacija gali būti suteikiama valstybės institucijoms, fiziniams ir juridiniams asmenims, kurioms kuriems Lietuvos Respublikos įstatymai suteikia teisę gauti konfidencialią informaciją apie pacientą, taip pat šio įstatymo 23 straipsnio 8 dalyje nurodytiems asmenims. Konfidenciali informacija šiems asmenims gali būti suteikiama tik rašytiniu jų prašymu, kuriame nurodomas konfidencialios informacijos prašymo gavimo teisinis pagrindas, jos naudojimo tikslai ir reikalingos informacijos mastas apimtis. Elektroninės formos prašymas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu arba suformuotas elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą. Visais atvejais konfidencialios informacijos suteikimas turi atitikti protingumo, sąžiningumo ir paciento teisių apsaugos ir interesų prioriteto principus.“

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2022 m. liepos 1 d.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentas