LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

Socialinių reikalų ir darbo komitetas

 

PAGRINDINIO KOMITETO IŠVADA

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠEIMYNŲ ĮSTATYMO NR. XI-681 2, 4, 5, 9, 12 IR 20 STRAIPSNIŲ

PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO (XIIIP-359)

 

 

2017-09-13  Nr. 103-P-39

Vilnius

 

 

 

 

1.      Komiteto posėdyje dalyvavo: A. Sysas – Komiteto pirmininkas, R. Baškienė, R. J. Dagys, A. Dumbrava, L. Matkevičienė, M. Navickienė, G. Skaistė, T. Tomilinas, J. Varkalys, G. Vasiliauskas; Komiteto biuro vedėja E. Bulotaitė, biuro patarėjos: D. Aleksejūnienė, A. Dolmantienė, D. Jonėnienė, I. Kuodienė; kviestieji asmenys: D. Šakalienė – Seimo narė, R. Guobaitė-Kirslienė – Respublikos Prezidentės patarėja, D. Urbonaitienė – Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Šeimos ir bendruomenių departamento direktorė, D. Bernackienė – Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Vaikų skyriaus vedėja, R. Černiauskas – Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Vaikų skyriaus patarėjas, G. Vaičekauskaitė – Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Socialinių paslaugų skyriaus vyr. specialistė, E. Žemaitytė – Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos vyr. patarėja, I. Skubilovienė – Vaikų išlaikymo fondo administracijos direktoriaus pavaduotoja, J. Maciejevski – Valstybinės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos Teisinės pagalbos ir tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus vedėjas, A. Vareikytė – Lietuvos savivaldybių asociacijos patarėja, G. Žilinskienė – NVO vaikams konfederacijos valdybos pirmininkė.

 

2. Ekspertų, konsultantų, specialistų išvados, pasiūlymai, pataisos, pastabos (toliau – pasiūlymai):

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

 

Pasiūlymo turinys

 

Komiteto nuomonė

Argumentai,

pagrindžiantys nuomonę

str.

str. d.

p.

1.1

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas,

2017-02-13

1

1

 

Įvertinę projekto atitiktį Konstitucijai, įstatymams, teisėkūros principams ir teisės technikos taisyklėms, teikiame šias pastabas:

1. Įstatymo projektu keičiamo Šeimynų įstatymo (toliau – keičiamas įstatymas) 2 straipsnio 2 dalyje skliausteliuose nurodytas bendras vaikų skaičius šeimynoje, todėl reikėtų pažymėti skliausteliuose rašomo teksto pabaigą. Kartu svarstytina, ar šioje dalyje nereikėtų atsisakyti skliaustelių ir nuostatą dėstyti kaip taisyklę, o ne kaip paaiškinantį tekstą.

Pritarti

Žr. komiteto 1 pasiūlymą.

1.2

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas,

2017-02-13

2

 

 

2. Keičiamo įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 3 punkto c papunktyje nurodytas reikalavimas turėti „ne mažiau kaip vienerių metų darbo, tiesiogiai (nuolat ar laikinai) susijusio su vaikų auklėjimu, mokymu ar priežiūra <...>“ tikslintinas, nes neaišku kaip reikėtų juos vertinti, jeigu dėl jų atitikties kiltų ginčas. Be to, neaišku, kodėl formuluotė (nuolat ar laikinai) dėstoma skliausteliuose kaip paaiškinanti reikalavimą „tiesiogiai“.

Pritarti

Žr. komiteto 2 pasiūlymą.

1.3

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas,

2017-02-13

3

 

 

3. Keičiamo įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 1 punktas tikslintinas atsižvelgiant į tai, kad kartu su įstatymo projektu teikiamame Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo Nr. I-1234 pakeitimo įstatymo projekte (Reg. Nr. XIIIP-354) numatyta, kad savivaldybės administracijos struktūroje nebelieka vaiko teisių apsaugos institucijos – jos funkcijas įgyvendins Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Pritarti

Žr. komiteto 3 pasiūlymą.

1.4

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas,

2017-02-13

4

 

 

4. Keičiamo įstatymo 9 straipsnio 1 dalis tikslintina tiek teisės, tiek bendrinės kalbos požiūriu, nes joje suformuluota norma nevisiškai suprantama.

Pritarti

Žr. komiteto 4 pasiūlymą.

1.5

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas,

2017-02-13

4

 

 

5. Keičiamo įstatymo 9 straipsnio 2 dalyje siūloma numatyti, kad šeimyna gali turėti ne daugiau kaip 2 dalyvius. Svarstytinas šios nuostatos santykis su kitomis keičiamo įstatymo 9 straipsnio ir 5 straipsnio nuostatomis, pagal kurias galimybė tapti šeimynos dalyviu numatyta šeimynos steigėjo sutuoktiniui ir (ar) kartu su jais gyvenantiems pilnamečiams vaikams. Tuo atveju, jei sutikimą duotų ir pageidavimą tapti dalyviu išreikštų ir sutuoktinis, ir jo pilnamečiai vaikai, šeimynoje galėtų būtų trys ar daugiau dalyvių. Projektas tobulintinas šiuo aspektu.

Pritarti

Žr. komiteto 4 pasiūlymą.

1.6

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas,

2017-02-13

7

 

 

 

6. Įstatymo projekto 7 ir 8 straipsnių pavadinimai yra vienodi, o turinyje reguliuojami įstatymo įsigaliojimo ir įgyvendinimo teisiniai santykiai, todėl jų turinį reikėtų dėstyti viename straipsnyje ir pašalinti esamus prieštaravimus. Pavyzdžiui, įstatymo projekto 8 straipsnio 1 dalyje numatyta tik šio straipsnio 2 dalies įsigaliojimo laike išimtis. Ji turėtų būti išplėsta ir 7 straipsnyje 1 dalyje nustatytoms aplinkybėms.

Pritarti

Žr. komiteto 10 pasiūlymą.

1.7

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas,

2017-02-13

7

 

 

7. Įstatymo projekto 7 straipsnio 4 dalies reikėtų atsisakyti arba ją tobulinti, nes ji prieštarauja įstatymo projekto 8 straipsnio 2 daliai. Be to, nustačius įstatymo projekto 7 straipsnio 4 dalyje siūlomas taisykles, faktiškai 3 mėnesius įstatymas negalėtų būti taikomas dėl įgyvendinamųjų teisės aktų nebuvimo.

Pritarti

Žr. komiteto 10 pasiūlymą.

1.8

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas,

2017-02-13

 

 

*

8. Atsižvelgiant į vaiko teisių apsaugos tarnybų pertvarką, kuri įsigaliotų 2017 m. liepos 1 d., kartu su šiuo įstatymo projektu turėtų būti teikiamas Lietuvos Respublikos 2017 metų valstybės ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo pakeitimo įstatymo projektas.

Pritarti iš dalies.

Siūloma keisti įstatymo įsigaliojimo datą, ją numatant 2018 m. liepos 1 d.. Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2017 m. birželio 21 d. nutarime Nr. 487 pažymėjo, kad „siekiant užtikrinti Įstatymo projekto Nr. XIIIP-354 ir su juo susijusių teisės aktų projektų nuostatų įgyvendinimą, vaiko teisių apsaugos sistemos pertvarkai reikalingos papildomos lėšos bus numatytos Lietuvos Respublikos 2018 metų valstybės ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projekte“.

2.

Europos teisės departamentas prie Teisingumo ministerijos,

2017-02-24

 

 

 

Išnagrinėję Lietuvos Respublikos šeimynų įstatymo Nr.  XI-681  2,  4,  5,  9,  12  ir 20 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą Nr.  XIIIP-359,  pažymime, kad pastabų ar pasiūlymų  dėl projekto pagal kompetenciją neturime.

 

Atsižvelgti.

 

 

3. Piliečių, asociacijų, politinių partijų, lobistų ir kitų suinteresuotų asmenų pasiūlymai:

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

 

Pasiūlymo turinys

 

Komiteto nuomonė

Argumentai,

pagrindžiantys nuomonę

str.

str. d.

p.

1.

Vaiko teisių apsaugos skyrių (tarnybų) vadovų asociacija,

2017-03-14 Nr. g-2017-3211

 

 

*

Dėl LR Šeimynų įstatymo Nr. XI-681 2, 4, 5, 9, 12 ir 20 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-359: iš esmės pritartina.

Atsižvelgti.

 

 

4. Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų pasiūlymai:

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

 

Pasiūlymo turinys

 

Komiteto nuomonė

Argumentai,

pagrindžiantys nuomonę

str.

str. d.

p.

1.1

Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga (VTAKĮ)

2017-03-14

g-2017-3176

1

2

 

1. Siūlytina Įstatymo projekto 1 straipsnio 2 dalyje po žodžio „pagalbą“ įrašyti žodžius „ir paslaugas“ vietoj žodžių „specialiuosius vaikų su negalia ir specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų poreikius“ įrašyti žodžius „nulemtus jų amžiaus, brandos, įgimtų ar įgytų savybių ar kitų ypatumų“, taip pat lingvistiniu aspektu tikslinti Projekto 1 straipsnio 2 dalyje esančią šeimynos paskirties formuluotę, neišskiriant vaiko globos kaip teisinio instituto ir vaiko socialinės globos kaip socialinės paslaugos rūšies, kadangi priešingai nei socialinės vaiko globos paslaugos, vaiko globa kaip teisinis institutas negali būti teikiama.

Pritarti.

 

1.2

VTAKĮ

3

1

 

2. Svarstytina, ar Įstatymo projekto 3 straipsnio 1 dalies 1 punkte neturėtų būti tikslinama nuoroda į savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos instituciją, kadangi svarstomame naujos redakcijos Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatyme (projektas Nr. XIIIP-354) nėra įtvirtinta atitinkama institucija, tik vaiko teisių apsaugos tarnyba, t. y. Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Pritarti.

 

1.3

VTAKĮ

3

2

 

3. Įstatymo projekto 3 straipsnio 2 dalies 4 punkte po antrosios nuorodos (papildymo) „ir (ar) kartu su šeimynos steigėju gyvenantis pilnametis vaikas“ siūlytina įrašyti žodžius „(jeigu toks yra)“.

Pritarti.

 

1.4

VTAKĮ

4

1

 

4. Siekiant teisinio reglamentavimo aiškumo, siūlytina tikslinti Įstatymo projekto 4 straipsnio 1 dalies formuluotę.

Pritarti.

 

1.5

VTAKĮ

4

4

2

3

 

5. Siūlytina tikslinti Įstatymo projekto 4 straipsnio 2 ir 3 dalis, kadangi pagal siūlomą teisinį reglamentavimą nėra aišku, kaip praktikoje turės būti sprendžiami atvejai, kai šeimynos dalyviu pageidaus būti ir šeimynos steigėjo sutuoktinis, ir šeimynos steigėjo pilnametis vaikas, o pagal Įstatymo 4 straipsnio 2 dalį šeimynoje gali būti tik du dalyviai (vienas jų – šeimynos steigėjas).

Pritarti.

 

1.6

VTAKĮ

11

 

 

 

6. Siekiant teisinio reglamentavimo aiškumo ir nuoseklumo, Įstatymo projekto 7 ir 8 straipsnius išdėstyti viename straipsnyje, atitinkamai suderinant šių straipsnių nuostatas dėl Įstatymo įsigaliojimo.

Pritarti.

Žr. komiteto 9 pasiūlymą.

2.

Lietuvos Respublikos Šveitimo ir mokslo ministerija

2017-03-2

g-2017-3494

2

 

 

Dėl Lietuvos Respublikos šeimynų įstatymo Nr. XI-681 2, 4, 5, 9, 12 ir 20 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP- 359: siūlome projekto 2 straipsniu keičiamo 4 straipsnio 1 dalies 3 punkto c) papunktį išdėstyti taip: „turi aukštąjį universitetinį ar jam lygiavertį išsilavinimą ir ne mažiau kaip vienerių metų tiesioginio darbo su vaikais patirtį socialinio darbo, socialinės pedagogikos, specialiosios pedagogikos, psichologinės pagalbos teikimo, ikimokyklinio ugdymo srityse“.

Pritarti.

 

3.

Nacionalinė teismų administracija,

2017-04-18

g-2017-3881

 

 

 

Administracija pažymi, kad, išnagrinėjusi Šeimynų įstatymo Nr. XI-681 2, 4, 5, 9, 12 ir 20 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą Nr. XIIIP-359 ir Vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 7 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą Nr. XIIIP-360, pastabų ar pasiūlymų dėl šių projektų pagal kompetenciją neturi.

Atsižvelgti.

 

 

5. Subjektų, turinčių įstatymų leidybos iniciatyvos teisę, pasiūlymai: negauta.

6. Seimo paskirtų papildomų komitetų / komisijų pasiūlymai:

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

Pastabos

Pasiūlymo turinys

Komiteto nuomonė

Argumentai,

pagrindžiantys nuomonę

str.

str. d.

p.

1.

Žmogaus teisių komitetas,

2017-07-05

 

 

 

 

Iš esmės pritarti įstatymo projektui.

6.2. Pasiūlymai: Siūlyti tobulinti įstatymo projektą atsižvelgiant į Teisės departamento pastabas.

Pritarti.

 

 

7. Komiteto sprendimas ir pasiūlymai:

7.1. Sprendimas: pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektu ir komiteto išvadoms.

7.2. Pasiūlymai:

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

Pastabos

Pasiūlymo turinys

Komiteto nuomonė

Argumentai,

pagrindžiantys nuomonę

str.

str. d.

p.

1.

Socialinių reikalų ir darbo komitetas,

2017-09-13

1

 

 

 

Argumentai: atsižvelgiant į Teisės departamento 1 pastabą, siūlome patikslinti įstatymo projekto 1 straipsnį.

Pasiūlymas: pakeisti įstatymo projekto 1 straipsnį ir išdėstyti taip:

1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 2 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

„2. Šeimyna globoja keturis ir daugiau vaikų (bendras vaikų skaičius šeimynoje su savais vaikais – ne daugiau kaip dvylika vaikų šeimos aplinkoje. Bendras Šis vaikų skaičius šeimynoje su savais vaikais – ne daugiau kaip aštuoni vaikai, kuris gali būti didesnis, negu nurodyta šiame straipsnyje šioje dalyje, kai broliai ir seserys neišskiriami, arba mažesnis, jeigu globojamas vaikas su negalia.“

2. Pakeisti 2 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

„3. Šeimynos paskirtis:

1) vaikų, kuriems globa (rūpyba) šeimynoje nustatyta pagal vaiko globą (rūpybą) reglamentuojančių teisės aktų nuostatas, globa (rūpyba);

2) šeimynos globojamiems (rūpinamiems) vaikams socialinės globos teikimas pagal socialinę globą reglamentuojančių teisės aktų nuostatas.

3. Šeimynos paskirtis – teikti globojamiems (rūpinamiems) vaikams užtikrinti vaiko globą (rūpybą) pagal vaiko globą (rūpybą) reglamentuojančius teisės aktus ir teikti socialinę globą pagal socialinę globą reglamentuojančius teisės aktus, užtikrinti reikiamą pagalbą ir paslaugas pagal individualius vaikų poreikius, įskaitant specialiuosius vaikų su negalia ir specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų poreikius, nulemtus jų amžiaus, brandos, įgimtų ar įgytų savybių ar kitų ypatumų bei jų integraciją į visuomenę teisės aktų nustatyta tvarka.“

Pritarti.

 

2.

Socialinių reikalų ir darbo komitetas,

2017-09-13

2

 

 

 

Argumentai: atsižvelgiant į Teisės departamento 2 pastabą, siūlome patikslinti įstatymo projekto 2 straipsnį.

Pasiūlymas: pakeisti įstatymo projekto 2 straipsnį ir išdėstyti taip:

„2 straipsnis. 4 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 4 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

„4 straipsnis. Šeimynos steigėjui ir dalyviui taikomi reikalavimai

1. Šeimynos steigėjas turi būti bent vienas veiksnus fizinis asmuo, kuris:

1) atitinka visus Civiliniame kodekse vaiko globėjui (rūpintojui) taikomus reikalavimus;

2) išklausė yra išklausęs globėjų ir įtėvių mokymo ir konsultavimo kursus;

3) atitinka bent vieną šiame punkte nurodytų sąlygų:

a) ne mažiau kaip trejus metus iki šeimynos įsteigimo vykdė vaikų globėjo (rūpintojo) pareigas, į kurias buvo paskirtas savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu ar teismo nutartimi;

b) turi ne mažiau mažesnę kaip trejų metų darbo su likusiais be tėvų globos vaikais, vaikais, turinčiais specialiųjų ugdymosi poreikių, neįgaliais vaikais ir (ar) šeimomis, patiriančiomis socialinę riziką, patirtį;

c) turi aukštąjį universitetinį ar jam lygiavertį socialinio darbo ar pedagogikos ar psichologijos krypčių išsilavinimą ir ne mažiau kaip vienerių metų darbo, tiesiogiai (nuolat ar laikinai) susijusio su vaikų auklėjimu, mokymu ar priežiūra, patirtį socialinio darbo ar pedagogikos ar psichologinės pagalbos teikimo ar ikimokyklinio ugdymo srityse.

c) turi aukštąjį universitetinį ar jam lygiavertį išsilavinimą ir ne mažesnę kaip vienų metų tiesioginio darbo su vaikais patirtį socialinio darbo, socialinės pedagogikos, specialiosios pedagogikos, psichologinės pagalbos teikimo, ikimokyklinio ugdymo srityse.

2. Šeimynos dalyviui yra taikomi tie patys reikalavimai kaip ir šeimynos steigėjui, išskyrus šio straipsnio 1 dalies 3 punkte nustatytą reikalavimą.

3. Šeimynos dalyviai negali būti kitos šeimynos dalyviais.“

Pritarti.

 

3.

Socialinių reikalų ir darbo komitetas,

2017-09-13

3,

3

1,

2

 

 

Argumentai: atsižvelgiant į Teisės departamento 3 pastabą, siūlome patikslinti įstatymo projekto 3 straipsnį.

Pasiūlymas: pakeisti įstatymo projekto 3 straipsnio 1 bei 2 dalį ir išdėstyti taip:

„3 straipsnis. 5 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 5 straipsnio 1 dalies 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

1) gauti savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos institucijos teritorinio vaiko teisių apsaugos skyriaus išvadą apie šeimynos steigėjo atitiktį šio įstatymo 4 straipsnyje šeimynos steigėjui nustatytiems reikalavimams ir steigiamos šeimynos tinkamumą tapti vaikų globėju (rūpintoju).

2. Pakeisti 5 straipsnio 1 dalies 4 punktą ir jį išdėstyti taip:

„4) gauti šeimynos steigėjo sutuoktinio (jeigu toks yra), ir (ar) o jei jo nėra – kartu su šeimynos steigėju gyvenančio pilnamečio vaiko (jei toks yra) rašytinį pritarimą steigti šeimyną, jeigu sutuoktinis, (jei toks yra) ir (ar), o jei jo nėra  – kartu su šeimynos steigėju gyvenantis pilnametis vaikas neketina tapti šeimynos dalyviu, arba gauti šeimynos steigėjo sutuoktinio, (jei toks yra) ir (ar), o jei jo nėra – kartu su šeimynos steigėju gyvenančio pilnamečio vaiko (jei toks yra) rašytinį sutikimą tapti šeimynos dalyviu.“

Pritarti.

 

4.

Socialinių reikalų ir darbo komitetas,

2017-09-13

4

 

 

 

Argumentai: atsižvelgiant į Teisės departamento 4 ir 5 pastabas, siūlome patikslinti įstatymo projekto 4 straipsnį.

Pasiūlymas: pakeisti įstatymo projekto 4 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

 4 straipsnis. 9 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 9 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

,,9 straipsnis. Šeimynos dalyviai ir šeimynos valdymas

1. Šeimynos dalyvis yra šeimynos steigėjas;. Šeimynos dalyviu taip pat yra šeimynos steigėjo sutuoktinis, ir (ar) jei toks yra, o jei jo nėra – kartu su šeimynos steigėju gyvenantis pilnametis vaikas (jei toks yra), šeimynos steigimo metu davęs šio įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 4 punkte nurodytą rašytinį sutikimą tapti šeimynos dalyviu.“

2. Šeimynos steigėjas ir jo sutuoktinis, jei toks yra, o jei jo nėra – kartu su šeimynos steigėju gyvenantis pilnametis vaikas (jei toks yra ir kai yra jo rašytinis sutikimas tapti šeimynos dalyviu) šeimynos dalyviais tampa nuo šeimynos įregistravimo Juridinių asmenų registre momento. Šeimyna gali turėti ne daugiau kaip 2 dalyvius.

3. Kai santuoka su šeimynos steigėju sudaroma ir (ar) kartu su šeimynos steigėju gyvenantis pilnametis vaikas pilnametystės sulaukia po šeimynos įregistravimo Juridinių asmenų registre, šeimynos steigėjo sutuoktinis, ir (ar) kartu su šeimynos steigėju gyvenantis pilnametis vaikas, išreiškę valią tapti šeimynos dalyviais, jais tampa išreiškęs valią tapti šeimynos dalyviu, juo tampa nuo šeimynos duomenų pakeitimo įregistravimo Juridinių asmenų registre. Jeigu šeimynos steigėjo sutuoktinis nesutinka tapti šeimynos dalyviu, juo gali tapti kartu su šeimynos steigėju gyvenantis pilnametis vaikas, išreiškęs valią tapti šeimynos dalyviu ir juo tampa nuo šeimynos duomenų pakeitimo įregistravimo Juridinių asmenų registre.

4. Šeimyna įgyja civilines teises, prisiima civilines pareigas ir jas įgyvendina per šeimynos dalyvius.

5. Šeimyna turi vienasmenį arba kolegialų valdymo organą. Šeimynos vienasmenis valdymo organas – šeimynos dalyvis, o kolegialus valdymo organas – šeimynos dalyviai.

6. Šeimynos dalyvis veikia šeimynos vardu vienasmeniškai, o šeimynos dalyviai sprendimus priima bendru sutarimu šio įstatymo nustatyta tvarka.“

Pritarti.

 

5.

Socialinių reikalų ir darbo komitetas,

2017-09-13

6

 

 

N

Argumentai: Siekiant suvienodinti vartojamas sąvokas, siūlome projektą papildyti 6 straipsniu.

Pasiūlymas: Įstatymo projektą papildyti 6 straipsniu ir jį išdėstyti taip:

6 straipsnis. 18 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 18 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

„2. Šeimyną reorganizuojant, savivaldybės administracijos teritorinis vaiko teisių apsaugos institucija skyrius teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja (prireikus) buvusios šeimynos globotų (rūpintų) vaikų globos (rūpybos) vietos pakeitimą ir kitų globėjų (rūpintojų) paskyrimą.“

Pritarti.

 

6.

Socialinių reikalų ir darbo komitetas,

2017-09-13

7

 

 

N

Argumentai: Siekiant suvienodinti vartojamas sąvokas, siūlome projektą papildyti 7 straipsniu.

Pasiūlymas: Įstatymo projektą papildyti 7 straipsniu, buvusį 6 straipsnį laikyti 8 straipsniu, o 7 straipsnį išdėstyti taip:

7 straipsnis. 19 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 19 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

„2. Atleidžiant šeimyną nuo vaikų globėjo (rūpintojo) pareigų, šeimyna likviduojama jos dalyvių arba teismo sprendimu pagal šeimynos dalyvių arba savivaldybės administracijos teritorinio vaiko teisių apsaugos institucijos skyriaus pareiškimą.“

2. Pakeisti 19 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

„3. Nušalinant šeimyną nuo vaikų globėjo (rūpintojo) pareigų, šeimyna likviduojama  teismo sprendimu pagal savivaldybės administracijos teritorinio vaiko teisių apsaugos institucijos skyriaus arba prokuroro pareiškimą.“

3. Pakeisti 19 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

„4. Likviduojant šeimyną, savivaldybės administracijos teritorinis vaiko teisių apsaugos institucija skyrius teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja buvusios šeimynos globotų (rūpintų) vaikų globos (rūpybos) vietos pakeitimą ir kitų globėjų (rūpintojų) paskyrimą.“

Pritarti.

 

7.

Socialinių reikalų ir darbo komitetas,

2017-09-13

8

 

 

 

Pasiūlymas: siekiant suvienodinti sąvokas, siūlome projekto 8 (buvusį 6) straipsnį pakeiti ir išdėstyti taip:

8 straipsnis. 20 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 20 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

„1. Sumažėjus šeimynoje šiame įstatyme nustatytam globojamų (rūpinamų) vaikų skaičiui, savivaldybės, kurios teritorijoje šeimyna veikia, administracija per 2 mėnesius šeimynai pasiūlo:

1) atkurti pagal šio įstatymo 2 straipsnio 2 dalyje nustatytus reikalavimus globojamų (rūpinamų) vaikų skaičių šeimynoje;

2) reorganizuoti šeimyną Civilinio kodekso nustatytais pagrindais ir tvarka.“

2. Pakeisti 20 straipsnio 4 dalies 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

„2) savivaldybės administracijos teritorinis vaiko teisių apsaugos institucija skyrius organizuoja buvusios šeimynos dalyvių arba kitų asmenų paskyrimą vaikų globėjais (rūpintojais).“

Pritarti.

 

8.

Socialinių reikalų ir darbo komitetas,

2017-09-13

9

 

 

N

Argumentai: Siekiant suvienodinti vartojamas sąvokas, siūlome projektą papildyti 6 straipsniu.

Pasiūlymas: Įstatymo projektą papildyti 6 straipsniu ir jį išdėstyti taip:

9 straipsnis. 21 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 21 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

„1. Šeimynos vykdomą globą (rūpybą) prižiūri savivaldybės teritorinis vaiko teisių apsaugos institucija skyrius teisės aktų nustatyta tvarka.“

Pritarti.

 

9.

Socialinių reikalų ir darbo komitetas,

2017-09-13

10

 

 

N

Argumentai: Siekiant suvienodinti vartojamas sąvokas, siūlome projektą papildyti 10 straipsniu.

Pasiūlymas: Įstatymo projektą papildyti 10 straipsniu ir jį išdėstyti taip:

10 straipsnis. 22 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 22 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

„3. Savivaldybių administracijų Teritoriniai vaiko teisių apsaugos institucijos  skyriai teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja iki šio įstatymo  įsigaliojimo  savivaldybių valdybų  sprendimais,  merų potvarkiais ar savivaldybių  tarybų  sprendimais įsteigtose šeimynose  buvusių vaikų globėjų (rūpintojų) atleidimą ir naujų vaikų globėjų (rūpintojų) paskyrimą.“

Pritarti.

 

10.

Socialinių reikalų ir darbo komitetas,

2017-09-13

11

 

 

 

Argumentai: atsižvelgiant į pateiktas pastabas ir siekiant suderinti lydimųjų įstatymų įsigaliojimo nuostatas, siūlome buvusių 7 ir 8 straipsnių nuostatas sujungti į vieną ir išdėstyti 11 straipsnyje.

Pasiūlymas: įstatymo projekto 11 straipsnį ir išdėstyti taip:

„7 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šio įstatymo 5 straipsnio nuostatos dėl išlaikymo pajamų dydžio nustatymo įsigalioja 2018 m. sausio 1 d.

2. Šio įstatymo 1 straipsnio nuostatos dėl maksimalaus vaikų skaičiaus netaikomos iki šio įstatymo įsigaliojimo įsteigtoms šeimynoms, kol globojamų (rūpinamų) vaikų skaičius dėl vaikų pilnametystės, grąžinimo tėvams, emancipacijos, įvaikinimo ar mirties sumažės iki šiuo įstatymu nustatytos ribos.

3. Šio įstatymo 2 straipsnio nuostatos dėl globėjų ir įtėvių mokymo ir konsultavimo kursų išklausymo netaikomos iki šio įstatymo įsigaliojimo įsteigtų šeimynų steigėjams ir dalyviams.

4. Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministras per 3 mėnesius nuo šio įstatymo įsigaliojimo dienos priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

8  11 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2018 m. sausio 2 liepos 1 d.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija iki 2018 m. birželio 30 d. šio įstatymo įgyvendinimo priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus

3. Šio įstatymo 1 straipsnio nuostatos dėl maksimalaus vaikų skaičiaus netaikomos iki šio įstatymo įsigaliojimo įsteigtoms šeimynoms, kol globojamų (rūpinamų) vaikų skaičius dėl vaikų pilnametystės, grąžinimo tėvams, emancipacijos, įvaikinimo ar mirties sumažės iki šiuo įstatymu nustatytos ribos.

4. Šio įstatymo 2 straipsnio nuostatos dėl globėjų ir įtėvių mokymo ir konsultavimo kursų išklausymo netaikomos iki šio įstatymo įsigaliojimo įsteigtų šeimynų steigėjams ir dalyviams.“

Pritarti.

 

11.

Socialinių reikalų ir darbo komitetas,

2017-09-13

 

 

 

I

Pasiūlymas: Kadangi projektas papildytas naujomis nuostatomis, siūlome pakeisti įstatymo pavadinimą ir išdėstyti taip:

LIETUVOS RESPUBLIKOS

ŠEIMYNŲ ĮSTATYMO NR. XI-681 2, 4, 5, 9, 12, 18, 19, 20, 21 IR 22 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS“.

Pritarti.

 

8. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

9. Komiteto paskirti pranešėjai: Algirdas Sysas.

10. Komiteto narių atskiroji nuomonė: nepareikšta.

PRIDEDAMA. Komiteto siūlomas įstatymo projektas, jo lyginamasis variantas.

 

 

 

 

 

            Komiteto pirmininkas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Algirdas Sysas

 

 

 

 

 

 

Komiteto biuro patarėja A. Dolmantienė