Projekto  Nr. XIIIP-979(2)

lyginamasis variantas

 

 
LIETUVOS RESPUBLIKOS 
ATMINTINŲ DIENŲ ĮSTATYMO NR. VIII-397 1 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTAS

 

 

2017 m.                                 d. Nr.
Vilnius

 

 

1 straipsnis. 1 straipsnio pakeitimas

1.      Papildyti 1 straipsnio 2 dalį  nauju 34 punktu:

34) liepos pirmasis sekmadienis – Globėjų diena;“.

2.      Buvusius 1 straipsnio 2 dalies 34–63 punktus laikyti atitinkamai 35–64 punktais.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentas

 

 

 

 

 

 

Teikia

 

Seimo Švietimo ir mokslo komiteto pirmininkas                                           Eugenijus Jovaiša