Projekto

lyginamasis variantas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

GARANTIJŲ DARBUOTOJAMS JŲ DARBDAVIUI TAPUS NEMOKIAM IR ILGALAIKIO DARBO IŠMOKŲ ĮSTATYMO NR. XII-2604 19, 20 ir 21 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

įstatymas

 

2020 m.                             d. Nr.

Vilnius

 

 

1 straipsnis. 19 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 19 straipsnio 5 punktą ir jį išdėstyti taip:

„5) rengia ir teikia Tarybai Garantinio fondo ir Ilgalaikio darbo išmokų fondo lėšų sąmatų projektus, taip pat Garantinio fondo ir Ilgalaikio darbo išmokų fondo metinių finansinių ataskaitų rinkinius;“.

2. Pakeisti 19 straipsnio 6 punktą ir jį išdėstyti taip:

„6) rengia ir teikia Tarybai Garantinio fondo ir Ilgalaikio darbo išmokų fondo bendruosius ketvirčio tarpinių ir metinių ataskaitų rinkinius metinę veiklos ataskaitas ir skelbia jas savo interneto svetainėje;“.

 

2 straipsnis. 20 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 20 straipsnio 4 dalies 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

„1) pritaria Garantinio fondo ir Ilgalaikio darbo išmokų fondo lėšų sąmatos projektui, taip pat Garantinio fondo ir Ilgalaikio darbo išmokų fondo metinių ataskaitų rinkiniui;“.

2. Pakeisti 20 straipsnio 4 dalies 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

„2) svarsto metinę administratoriaus veiklos ataskaitą administratoriaus metinių ataskaitų rinkinį ir teikia pasiūlymus dėl Garantinio fondo ir Ilgalaikio darbo išmokų fondo administravimo;“.

3. Papildyti 20 straipsnio 4 dalį 21 punktu:

21) pritaria Garantinio fondo ir Ilgalaikio darbo išmokų fondo bendriesiems metinių ataskaitų rinkiniams, kurie yra valstybės socialinių fondų bendrojo ataskaitų rinkinio dalis;“.

 

3 straipsnis. 21 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 21 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

„21 straipsnis. Garantinio fondo ir Ilgalaikio darbo išmokų fondo atskaitomybė ir finansų kontrolė

1. Garantinio fondo ir Ilgalaikio darbo išmokų fondo lėšų sąmatas, taip pat Garantinio fondo ir Ilgalaikio darbo išmokų fondo metinių ataskaitų rinkinius tvirtina Lietuvos Respublikos Seimas (toliau – Seimas) Vyriausybės teikimu. Garantinio fondo ir Ilgalaikio darbo išmokų fondo lėšų sąmatų projektai ir bendrieji metinių ataskaitų rinkiniai rengiami taikant kaupimo principą, pagal kurį biudžetiniams metams priskirtinos Garantinio fondo ir Ilgalaikio darbo išmokų fondo pajamos ir biudžetiniams metams priskirtinos sąnaudos, apskaičiuotos už laikotarpius, sutampančius su biudžetinių metų laikotarpiu, parodomos pagal apskaičiavimo laikotarpius neatsižvelgiant į įplaukų gavimo ir išlaidų padarymo laiką.

2. Vyriausybė Garantinio fondo ir Ilgalaikio darbo išmokų fondo lėšų sąmatų projektus teikia Seimui tvirtinti kartu su atitinkamų metų Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektu Lietuvos Respublikos Seimo statute nustatyta tvarka ir terminais.

3. Jeigu ateinančių metų Garantinio fondo lėšų sąmata nepatvirtinama iki einamųjų metų pabaigos, Garantinio fondo lėšos, skiriamos vadovaujantis šio įstatymo 6 straipsniu, metų pradžioje iki Garantinio fondo lėšų sąmatos patvirtinimo kiekvieną mėnesį negali viršyti 1/12 praėjusiais metais skirtų Garantinio fondo lėšų. Jeigu ateinančių metų Ilgalaikio darbo išmokų fondo lėšų sąmata nepatvirtinama iki einamųjų metų pabaigos, Ilgalaikio darbo išmokų fondo lėšos, skiriamos vadovaujantis šio įstatymo 15 straipsniu, metų pradžioje iki Ilgalaikio darbo išmokų fondo lėšų sąmatos patvirtinimo kiekvieną mėnesį negali viršyti 1/12 praėjusiais metais skirtų Ilgalaikio darbo išmokų fondo lėšų.

4. Garantinio fondo ir Ilgalaikio darbo išmokų fondo bendrųjų metinių ataskaitų rinkinio rinkinių rengimą, teikimą, auditą, tvirtinimą ir skelbimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymas.“

 

4 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir taikymas

1. Šis įstatymas įsigalioja 2022 m. sausio 1 d.

2. Šis įstatymas taikomas rengiant 2023 ir vėlesnių metų Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto projektus ir bendruosius metinių ataskaitų rinkinius.

 

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas