LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

Aplinkos apsaugos komitetas

PAGRINDINIO KOMITETO PAPILDOMA IŠVADA (1)

 DĖL  LIETUVOS RESPUBLIKOS LAUKINĖS GYVŪNIJOS ĮSTATYMO NR. VIII-498 PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIIIP-3817 (2)

2020-06-17 Nr. 107-P-29

Vilnius

1. Komiteto posėdyje dalyvavo: komiteto pirmininkas Juozas Imbrasas; komiteto nariai: Kęstutis Bacvinka, Linas Balsys, Aistė Gedvilienė; Simonas Gentvilas; Andrius Mazuronis; Kęstutis Mažeika; Petras Nevulis, Paulius Saudargas, Artūras Skardžius, Virginija Vingrienė.

            Komiteto biuras: vedėja Birutė Pūtienė, patarėja Rasa Matusevičiūtė, padėjėja Vida Katinaitė.

Kviestieji asmenys: Aplinkos viceministrė Justina Grigaravičienė, AM Gamtos apsaugos politikos grupės vadovas Algirdas Klimavičius, vyresnioji patarėja Lina Čaplinkaitė-Denisovienė.

2. Seimo kanceliarijos Teisės departamento išvados ir kitų ekspertų pasiūlymai: negauta.

3. Subjektų, turinčių įstatymų leidybos iniciatyvos teisę, pasiūlymai:

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

Pastabos

Pasiūlymo turinys

Komiteto nuomonė

Argumentai,

pagrindžiantys nuomonę

str.

str. d.

p.

1.

Seimo nariai Aistė Gedvilienė, Paulius Saudargas, Simonas Gentvilas, Linas Balsys

2020-06-15

8

6

 

 

Argumentai:

 Leidimai aptvarams, voljerams ar kitiems statiniams, kurie įrengiami aptveriant miško žemę ir kurie yra skirti laukiniams gyvūnams laikyti, šiuo metu yra išduodami atsižvelgiant į nelaisvėje laikomų gyvūnų patalpų minimalų dydį, kuris yra nustatytas Laukinių gyvūnų naudojimo taisyklėse.

Siūloma aptvarams, voljerams ar kitiems įrenginiams, užtveriantiems miško žemę numatyti ir maksimalų plotą. Taip būtų išvengiama piktnaudžiavimo, siekiant užtverti didelius miško plotus, kuriuose laikomas nedidelis kiekis gyvūnų.

 Pasiūlymas:

 „6. Leidimas laikyti nelaisvėje laukinius gyvūnus išduodamas dėl kiekvienos numatomos nelaisvėje laikyti laukinių gyvūnų rūšies. Kai aptvaras, voljeras ar kiti statiniai įrengti aptveriant miško žemę, atsižvelgiant į planuojamų laikyti ir laukinių gyvūnų kiekį, numatomas maksimalus užtveriamos teritorijos plotas.“

Pritarti

 

2.

Seimo nariai Aistė Gedvilienė, Paulius Saudargas, Simonas Gentvilas, Linas Balsys

2020-06-15

8

9

6

 

Argumentai:

 Įstatymo nuostata sudaro galimybes vienerius metus laikyti aptvertą miško žemės teritoriją, kurioje nėra laikomi laukiniai gyvūnai. Ši nuostata sudaro galimybes piktnaudžiauti galimybe užtverti dideles miško žemės teritorijas ir riboti žmonių galimybes lankytis miške.

Atsižvelgiant į laukinių gyvūnų įveisimo specifiką (sezoniškumą, prieaugio planavimą ir panašiai) siūloma numatyti pusės metų laikotarpį per kurį turi būti pradedami laikyti laukiniai gyvūnai aptvertoje teritorijoje. Jei per pusę metų laukiniai gyvūnai nepradedami laikyti aptvertoje teritorijoje, leidimo laikyti nelaisvėje laukinius gyvūnus galiojimas panaikinamas.

 Pasiūlymas:

 „6) kai pagal leidimo laikyti nelaisvėje laukinius gyvūnus turėtojo pateikiamas ataskaitas ir informaciją arba patikrinimų metu nustatoma, kad laukiniams gyvūnams laikyti aptvarai, voljerai ar kiti statiniai įrengti aptveriant miško žemę ir juose vienus metus pusę metų ir ilgiau nelaikomi laukiniai gyvūnai;“ 

Nepritarti

Komiteto argumentai:

Laukiniai gyvūnai gali būti laikinai - iki vienerių metų nelaikomi aptvaruose (kai aptveriama miško žemė) dėl įvairių priežasčių – pvz., jeigu  anksčiau laikytieji gyvūnai nugaišo dėl ligos ir reikia įsitikinti, kad teritorijoje nėra ligos židinio; įsigijus naujus gyvūnus ir, prieš paleidžiant juos į bendrą aptvarą, reikia juos palaikyti karantine atskiroje teritorijoje; nugaišus laikytiems gyvūnams ir įsigyjant naujus, pirmiausiai reikia juos užsakyti, sulaukti, kol bus atvežti, ar sulaukti, kol bus atsivesti užsakytieji jaunikliai, kuriuos ketinama įsigyti ir perkelti į aptvarus; taip pat, visais atvejais reikia atsižvelgti į sezoniškumą – pvz., įsigijus jauniklius žiemos pradžioje, ar įsigijus gyvūnus, kurie negali būti laikomi lauke šaltuoju metų laiku, juos galima būtų laikyti aptvaruose tik po kelių mėnesių ar daugiau kaip po pusės metų. Dėl nurodytųjų priežasčių, siūloma palikti Projekto 8 straipsnio 9 dalies 6 punkto nuostatą, kad  Leidimo laikyti nelaisvėje laukinius gyvūnus galiojimas panaikinamas, „kai pagal leidimo laikyti nelaisvėje laukinius gyvūnus turėtojo pateikiamas ataskaitas ir informaciją arba patikrinimų metu nustatoma, kad laukiniams gyvūnams laikyti aptvarai, voljerai ar kiti statiniai įrengti aptveriant miško žemę ir juose vienus metus ir ilgiau nelaikomi laukiniai gyvūnai;”

 

3.

Seimo nariai Aistė Gedvilienė, Paulius Saudargas, Simonas Gentvilas, Linas Balsys

2020-06-15

8

9

8

 

Pasiūlymas:

     „8) kai aptvaras, voljeras ar kiti statiniai įrengti aptveriant miško žemę ir per vienus metus pusę metų juose nepradedami laikyti laukiniai gyvūnai. Vienų Pusės metų terminas skaičiuojamas nuo miško žemės aptvėrimo dienos;“

Nepritarti

Komiteto argumentai:

Šis pasiūlymas susijęs su  pasiūlymu Nr. 2

4.

Seimo nariai Aistė Gedvilienė, Paulius Saudargas, Simonas Gentvilas, Linas Balsys

2020-06-15

9

1

4

 

Pasiūlymas:

 „4) įrengus aptvarą, voljerą ar kitą statinį aptveriant miško žemę, per vienus metus pusę metų juose pradėti laikyti laukinius gyvūnus. Vienų Pusės metų terminas skaičiuojamas nuo miško žemės aptvėrimo dienos;“

Nepritarti

Komiteto argumentai:

Šis pasiūlymas susijęs su  pasiūlymu Nr. 2

5.

 Seimo narys Kęstutis Mažeika

17

 

 

 

Argumentai:

Įstatymo projekte (toliau – Projektas) siūloma, siekiant efektyvesnės zoologijos sodo, kurio savininko teises ir pareigas įgyvendina Aplinkos ministerija,  veiklos, nustatyti, kad zoologijos sodas savo veiklą vykdytų bendradarbiaudamas su šio sodo taryba, kuri būtų kolegialus patariamasis organas.

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 6 str. 2 d. 8 p., biudžetinės įstaigos gali turėti tuos organus, kurie  sudaryti pagal įstatymus ar Vyriausybės nutarimus, todėl  Projekte siūloma papildoma nuostata būtų įgyvendintas šis reikalavimas ir aplinkos ministras galėtų tvirtinti šios tarybos sudarymo tvarką ir jos nuostatus.

 Pasiūlymas:

Papildyti  straipsnį  27 dalimi ir ją išdėstyti taip:

 27. Zoologijos sodas, kurio savininko teises ir pareigas įgyvendina Aplinkos ministerija, veiklą vykdo bendradarbiaudamas su šio sodo taryba, kuri yra kolegialus patariamasis organas. Šios tarybos sudarymo tvarką nustato ir jos nuostatus tvirtina aplinkos ministras.

Pritarti

 

 

4. Balsavimo rezultatai: 8 - už, 0 –prieš, 0 – susilaikė.

 

 

 

 

 

Komiteto pirmininkas                                                                                                                                                  Juozas Imbrasas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplinkos apsaugos komiteto biuro patarėja (ES) Rasa Matusevičiūtė