2018-10-15

 

 

PASIŪLYMAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS

2018 METŲ VALSTYBĖS BIUDŽETO IR SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ FINANSINIŲ RODIKLIŲ PATVIRTINIMO ĮSTATYMO NR. XIII-868 15 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMO PROJEKTUI  nR. xIIIP-2470(2)

 

 

Siūloma keisti

Pasiūlymo turinys

str.

str. d.

p.

1

 

 

Argumentai: teikiame šį pasiūlymą, siekdami užtikrinti, kad 2018 metais būtų įvykdytas įsipareigojimas Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacijai– skirti 2 procentus šalies bendrojo vidaus produkto  krašto apsaugai, prisiimant atsakomybę už Lietuvos valstybės ir jos piliečių saugumą ir taip užtikrinant Šiaurės Atlanto Sutarties įgyvendinimą. Dėl šio siūlymo 2018 metų valstybės biudžeto bendra asignavimų suma nesikeičia, todėl nesikeičia ir valstybės biudžeto balansas, yra laikomasi Lietuvos Respublikos fiskalinės sutarties įgyvendinimo konstitucinio įstatymo nuostatų.

 

Pasiūlymas:

1 straipsnis. 15 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 15 straipsnio 3 dalies 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

„1) skolintis valstybės vardu, kai yra poreikis ir kai dėl to nėra pažeidžiamos šio įstatymo 11 ir 22 straipsnių nuostatos: su valstybės skola susijusioms išlaidoms apmokėti; priemonėms, finansuojamoms iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų, bendrai finansuoti ir su šių priemonių įgyvendinimu susijusioms išlaidoms apmokėti; nenumatytoms įmokoms į Europos Sąjungos biudžetą; nenumatytoms išlaidoms dėl einamaisiais biudžetiniais metais paskelbto referendumo ir (arba) pirmalaikių, naujų ar pakartotinių rinkimų; nenumatytoms išlaidoms, susijusioms su užsienio valstybių svarbių asmenų vizitais Lietuvoje; Lietuvos Respublikos įsipareigojimams, susijusiems su naryste NATO bei Europos Sąjungos politikos įgyvendinimu, vykdyti, įskaitant rezervinių lėšų sukaupimą ir (arba) paskolinimą, kaip tai numatyta Europos Sąjungos teisės aktuose, Europos Sąjungos institucijų ar organizacijų sprendimuose ir (arba) su tuo susijusiose sutartyse ar susitarimuose; Europos Sąjungos teisės aktais numatytai nacionalinei paramai žemės ūkio subjektams; valstybės paramai teikti įgyvendinant daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektus; išlaidoms, susijusioms su atstovavimu Lietuvos Respublikai (Vyriausybei) užsienio ginčų sprendimo institucijose, įskaitant, bet neapsiribojant, teisinių išvadų dėl jų sprendimų apskundimo parengimą, teisinių išvadų dėl sprendimų apskundimo gavimą ir atstovavimą Lietuvos Respublikai (Vyriausybei) atliekant kitus veiksmus, susijusius su Lietuvos Respublikos (Vyriausybės) interesų gynimu, apmokėti; arbitražų ar teismų sprendimams, kuriais priteistos sumos iš Lietuvos valstybės, vykdyti; kredito unijų sistemos struktūrinei reformai įgyvendinti, kad centrinės kredito unijos, remdamosi konsoliduota būkle, vykdytų centrinių kredito unijų veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytus nuosavų lėšų (kapitalo) reikalavimus;“.

 

 

 

 

 


 

 

 

Teikia

 

Seimo nariai                                                     Juozas Olekas             

                                                                                    Gabrielius Landsbergis

Eugenijus Gentvilas

Bronislovas Matelis (pasirašė 2018-10-16)