Projekto lyginamasis variantas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

civilinio proceso kodekso 82, 108, 145, 192, 590, 593, 596, 601, 602, 609, 610, 611, 614, 6241, 626, 627, 631, 632, 634, 636, 648, 650, 651, 654, 656, 661, 663, 668, 685, 689, 702, 706, 710, 713, 723, 727, 731, 732, 753, 754, 755 ir 7711 straipsnių pakeitimo

įstatymas

 

2023 m.                          d. Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. 82 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 82 straipsnio pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

„82 straipsnis. Žyminio mokesčio, sprendimų vykdymo išlaidų ir teismo baudų indeksavimas“.

2. Pakeisti 82 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

„1. Šiame Kodekse nustatytą žyminį mokestį, sprendimų vykdymo išlaidas ir teismo baudas, išskyrus apskaičiuojamas procentais, teismai indeksuoja atsižvelgdami į ketvirčio vartojimo kainų indeksą, jeigu jis didesnis negu 110.

 

2 straipsnis. 108 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 108 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

„1. Areštą teismas skiria šiame Kodekse numatytais atvejais ir tais atvejais numatytos trukmės. Areštas negali būti skiriamas nėščioms moterims, vaikams, asmeniui, kuris vienas augina vaiką iki dvylikos metų, vyresniems kaip šešiasdešimt penkerių metų asmenims taip pat ir neįgaliesiems asmenims su negalia.“

 

3 straipsnis. 145 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 145 straipsnio 6 dalį ir ją išdėstyti taip:

6. Taikant laikinąsias apsaugos priemones, draudžiama areštuoti lėšas, nurodytas šio Kodekso 668 ir 739 straipsniuose. Areštavus lėšas, esančias kredito, mokėjimo ir (ar) elektroninių pinigų įstaigų sąskaitose, leidžiama su jomis atlikti tik tas operacijas, kurios nurodytos teismo nutartyje. Teismas, leisdamas atlikti tam tikras operacijas, nurodo antstoliui nustatyti konkrečią lėšų sumą, kuri per vieną kalendorinį mėnesį gali būti panaudota operacijoms atlikti. Šioje dalyje nurodytų lėšų areštas, teismo nutartyje nurodytas leidimas atlikti operacijas su areštuotomis lėšomis ar antstolio nustatyta konkreti suma, kuri per vieną kalendorinį mėnesį gali būti panaudota operacijoms atlikti, nestabdo tos pačios ar pirmesnės reikalavimų patenkinimo eilės išieškojimo vykdymo. Šiuo atveju išieškojimas iš areštuotų lėšų, esančių kredito, mokėjimo ir (ar) elektroninių pinigų įstaigų sąskaitose, vykdomas Sprendimų vykdymo instrukcijoje nustatyta tvarka.

 

4 straipsnis. 192 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 192 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

„2. Liudytojas gali būti teismo apklausiamas savo buvimo vietoje, jeigu jis, teismo šaukiamas, dėl ligos, senatvės, neįgalumo negalios ar kitų teismo pripažintų svarbiomis priežasčių negali atvykti, o dalyvaujantis byloje asmuo, kurio iniciatyva šis liudytojas yra kviečiamas, negali užtikrinti jo atvykimo.“

 

5 straipsnis. 590 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 590 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

„590 straipsnis. Vykdymo vieta

1. Jeigu skolininkas yra fizinis asmuo, vykdomąjį dokumentą antstolis vykdo pagal šio asmens gyvenamąją vietą, jo turto buvimo vietą arba jo darbo vietą vykdomasis dokumentas dėl pinigų sumų išieškojimo pateikiamas vykdyti. Nepiniginio pobūdžio vykdomuosius dokumentus dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo antstolis išieškotojo prašymu gali vykdyti pagal skolininko arba išieškotojo gyvenamąją vietą ar kitą jo buvimo vietą.:

1) antstoliui, kurio veiklos teritorijoje yra skolininko gyvenamoji vieta;

2) kai skolininko gyvenamoji vieta nežinoma, – antstoliui, kurio veiklos teritorijoje yra skolininko turto buvimo vieta;

3) kai skolininko turto buvimo vieta nežinoma, – antstoliui, kurio veiklos teritorijoje yra skolininko darbo vieta.

2. Jeigu skolininkas yra juridinis asmuo, vykdomąjį dokumentą antstolis vykdo šio skolininko buveinės arba jo turto buvimo vietoje. vykdomasis dokumentas dėl pinigų sumų išieškojimo pateikiamas vykdyti:

1) antstoliui, kurio veiklos teritorijoje yra skolininko buveinė;

2) kai skolininko buveinė nežinoma, – antstoliui, kurio veiklos teritorijoje yra skolininko turto buvimo vieta.

3. Antstolis vykdymo veiksmus atlieka antstolio veiklos teritorijoje Vykdomasis dokumentas dėl nepiniginio pobūdžio išieškojimo pateikiamas vykdyti antstoliui, kurio veiklos teritorijoje turi būti atliekami vykdymo veiksmai.

4. Jeigu vykdomojo dokumento pateikimo vykdyti momentu antstolis jau vykdo išieškojimą iš skolininko, šio straipsnio 1 ir 2 dalys netaikomos ir vykdomasis dokumentas pateikiamas vykdyti antstoliui, jau vykdančiam išieškojimą iš šio skolininko.

4. 5. Antstolis vykdymo veiksmus atlieka savo veiklos teritorijoje. Jeigu vykdymo veiksmai turi būti atliekami kito antstolio veiklos teritorijoje, išskyrus šio Kodekso 591 straipsnio 1 dalyje nurodytą atvejį, antstolis persiunčia vykdomąjį dokumentą išieškotojo rašte nurodytam antstoliui, o kai išieškotojas nenurodo kito antstolio, vykdomąjį dokumentą grąžina išieškotojui.

5. 6. Apygardos teismo, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė, pirmininkas išieškotojo prašymu gali bet kurį sprendimą pavesti vykdyti kuriam nors kitam apygardos teismo veiklos teritorijoje veiklą vykdančiam antstoliui. Lietuvos apeliacinio teismo pirmininkas išieškotojo prašymu gali bet kurį sprendimą pavesti vykdyti kuriam nors kitam kitos apygardos teismo veiklos teritorijoje veiklą vykdančiam antstoliui.“

 

6 straipsnis. 593 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 593 straipsnio 6 dalį ir ją išdėstyti taip:

6. Dėl teismo nutarties, kuria išspręsti klausimai dėl vykdomosios bylos nutraukimo, dėl sprendimo vykdymo išlaidų išieškojimo iš skolininko, dėl atsakomybės už perduoto saugoti turto praradimą, dėl baudų skyrimo, dėl skolininko dalies bendrojoje nuosavybėje nustatymo ir kitais šiame Kodekse numatytais atvejais, gali būti duodamas atskirasis skundas.“

 

7 straipsnis. 596 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 596 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

„596 straipsnis. Teisių perėmimas vykdymo procese

1. Pradėjus vykdymo procesą, skolininko ar išieškotojo pakeitimo klausimą Antstolis antstolis išsprendžia savo iniciatyva, arba vykdymo proceso šalių ar suinteresuotų asmenų prašymu per septynias darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos patvarkymu išsprendžia vykdymo proceso šalies pakeitimo klausimą. Antstolio patvarkymas pakeisti arba atsisakymas pakeisti vykdymo procese išieškotoją ar skolininką fizinio asmens mirties, juridinio asmens reorganizavimo ar likvidavimo, taip pat reikalavimo perleidimo ar skolos perkėlimo atveju, kitais įstatymų numatytais atvejais gali būti skundžiamas šiame Kodekse nustatyta tvarka. Apie vykdymo proceso šalies pakeitimą antstolis praneša vykdomąjį dokumentą išdavusiai institucijai ir vykdymo proceso šalims Sprendimų vykdymo instrukcijoje nustatyta tvarka.

2. Jeigu pagrindas pakeisti skolininką ar išieškotoją atsirado prieš pradedant vykdymo procesą, antstolis skolininko ar išieškotojo pakeitimo klausimą sprendžia tuo atveju, kai yra išduotas ir antstoliui vykdyti pateiktas vykdomasis dokumentas. Vykdomąjį dokumentą vykdyti pateikiantis asmuo, pageidaujantis, kad būtų pakeistas skolininkas ar išieškotojas, kartu su vykdomuoju dokumentu antstoliui turi pateikti prašymą pakeisti skolininką ar išieškotoją ir pridėti įrodymus kaip pagrindą pakeisti skolininką ar išieškotoją.

3. Klausimą dėl skolininko ar išieškotojo pakeitimo fizinio asmens mirties, juridinio asmens reorganizavimo ar likvidavimo, taip pat reikalavimo perleidimo ar skolos perkėlimo atveju, kitais įstatymų nustatytais atvejais antstolis išsprendžia patvarkymu. Šis patvarkymas gali būti skundžiamas šio Kodekso 510 straipsnyje nustatyta tvarka. Apie skolininko ar išieškotojo pakeitimą antstolis praneša vykdomąjį dokumentą išdavusiai institucijai ir vykdymo proceso šalims Sprendimų vykdymo instrukcijoje nustatyta tvarka.

2.4. Pirmosios instancijos teismas, kuriame buvo išnagrinėta grupės ieškinio byla, kai daugiau kaip pusė visų grupės narių pateikia teismui kreipimąsi dėl grupės atstovo pakeitimo, nutartimi vykdymo procese pakeičia grupės atstovą (išieškotoją). Šiame kreipimesi turi būti nurodytas asmuo, kurį grupės nariai siūlo pripažinti grupės atstovu. Kreipimąsi dėl grupės atstovo pakeitimo turi pasirašyti jį teikiantys grupės nariai, kartu su šiuo kreipimusi turi būti pateiktas rašytinis asmens, kurį siūloma pripažinti grupės atstovu, sutikimas būti grupės atstovu.

3.5. Visi veiksmai, atlikti iki įstojimo į vykdymo procesą, teisių perėmėjui privalomi tiek, kiek jie buvo privalomi anksčiau procese dalyvavusiam asmeniui.“

 

8 straipsnis. 601 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 601 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:

5. Skolininko kuratorius už atstovavimą turi teisę gauti Sprendimų vykdymo instrukcijoje Vyriausybės nustatyto dydžio atlyginimą. Atlyginimas mokamas iš lėšų, gautų vykdant išieškojimą iš skolininko turto.“

 

9 straipsnis. 602 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 602 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

„602 straipsnis. Turto pardavimo skolininko pasiūlytam pirkėjui ar turto pardavimo iš varžytynių akto, arba turto perdavimo išieškotojui, turto pardavimo be varžytynių aktų akto pripažinimas negaliojančiais negaliojančiu

1. Turto pardavimo skolininko pasiūlytam pirkėjui ar turto pardavimo iš varžytynių aktą, arba turto perdavimo išieškotojui, turto pardavimo be varžytynių aktus aktą suinteresuotų asmenų reikalavimu teismas gali pripažinti negaliojančiais negaliojančiu:

1) jeigu buvo realizuotas skolininkui nepriklausantis turtas;

2) jeigu turtas parduotas asmenims, kurie neturėjo teisės dalyvauti varžytynėse;

3) jeigu kuris nors asmuo buvo neteisėtai pašalintas iš varžytynių;

4) jeigu buvo neteisėtai atmesta kurio nors asmens pasiūlyta aukštesnė kaina;

5) jeigu turtas buvo parduotas anksčiau, negu skelbimuose nurodytas pardavimo laikas;

6) jeigu turtas parduotas už kainą, mažesnę, negu ji turėjo būti nustatyta šio Kodekso 718 straipsnyje ir 722 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka;

7) jeigu turto pardavimas skolininko pasiūlytam pirkėjui ar turto pardavimas iš varžytynių, arba turto perdavimas išieškotojui, turto pardavimas be varžytynių pažeidė esmines suinteresuotų asmenų teises. Turto pardavimas skolininko pasiūlytam pirkėjui ar turto pardavimas iš varžytynių, arba turto perdavimas išieškotojui, turto pardavimas be varžytynių negali būti pripažįstami pripažįstamas negaliojančiais negaliojančiu tik dėl formalių trūkumų, kurie negalėjo turėti įtakos šių veiksmų teisėtumui.

2. Turto pardavimo skolininko pasiūlytam pirkėjui ar turto pardavimo iš varžytynių aktą, arba turto perdavimo išieškotojui, turto pardavimo be varžytynių aktus aktą pripažinus negaliojančiais negaliojančiu, gali būti taikoma restitucija Civilinio kodekso nustatyta tvarka.

3. Reikalavimams dėl turto pardavimo skolininko pasiūlytam pirkėjui ar turto pardavimo iš varžytynių akto, arba turto perdavimo išieškotojui, turto pardavimo be varžytynių aktų akto pripažinimo negaliojančiais negaliojančiu taikomas vienų metų ieškinio senaties terminas. Šis terminas pradedamas skaičiuoti nuo varžytynių akto pasirašymo šioje dalyje nurodyto akto surašymo dienos, išskyrus šio straipsnio 1 dalies 1 punkte numatytą atvejį. Šio straipsnio 1 dalies 1 punkte numatytu nurodytu atveju senaties terminas prasideda nuo tos dienos, kurią asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie jo teisių pažeidimą.“

 

10 straipsnis. 609 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 609 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

„609 straipsnis. Vykdymo išlaidos

1. Vykdymo išlaidas sudaro:

1) vykdomosios bylos administravimo išlaidos;

2) išlaidos tretiesiems asmenims už konkrečioje vykdomojoje byloje šių asmenų suteiktas paslaugas;

3) atlygis antstoliui už įstatymų nustatytų vykdomųjų dokumentų vykdymą, faktinių aplinkybių konstatavimą teismo pavedimu, dokumentų perdavimą ir įteikimą teismo pavedimu.

2. Vykdymo išlaidos išlaidų dydžiai grindžiamos grindžiami ekonominiais skaičiavimais, atsižvelgiant į veiklos atliekant antstolio funkcijas pobūdį,. Vykdomosios bylos administravimo išlaidos turi atitikti antstolio ir jo darbuotojų patiriamas sąnaudas (materialines ir laiko), būtinybę užtikrinti antstolio ekonominį nepriklausomumą, antstolio profesinės veiklos ir civilinės atsakomybės riziką, kryžminį subsidijavimą vykdymo veiksmams atlikti. Atlygis antstoliui nustatomas įvertinant poreikį sukurti tinkamas klientų aptarnavimo sąlygas ir įdarbinti reikalingos kvalifikacijos darbuotojus, atsižvelgiant į vykdymo išlaidų perskirstymą (kryžminį subsidijavimą) tarp skirtingų vykdymo proceso dalyvių. Vykdomosiose bylose dėl pinigų sumų išieškojimo vykdomosios bylos administravimo išlaidų ir atlygio antstoliui dydžiai nustatomi atsižvelgiant į išieškotiną sumą.

3. Vykdymo išlaidų dydį dydžius, apskaičiavimo ir apmokėjimo tvarką nustato Sprendimų vykdymo instrukcija Vyriausybė pagal savo tvirtinamą vykdymo išlaidų dydžių nustatymo metodiką.“

 

11 straipsnis. 610 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 610 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

„610 straipsnis. Vykdymo išlaidų apmokėjimas

1. Išieškotojas apmoka vykdomosios bylos administravimo išlaidas ir Sprendimų vykdymo instrukcijoje numatytais Vyriausybės nustatytais atvejais išlaidas tretiesiems asmenims už konkrečioje vykdomojoje byloje šių asmenų suteiktas paslaugas bei atlygį antstoliui. Vykdymo išlaidos išieškomos iš skolininko.

2. Išimtis dėl vykdymo išlaidų apmokėjimo gali nustatyti Sprendimų vykdymo instrukcija Vyriausybė.“

 

12 straipsnis. 611 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 611 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

„4. Jeigu iš dalies įvykdytas ar visiškai neįvykdytas vykdomasis dokumentas grąžinamas išieškotojui ar jį išdavusiai institucijai ir vykdymo išlaidos nebuvo išieškotos šio straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka, antstolis Sprendimų vykdymo instrukcijoje Vyriausybės nustatytais atvejais ir tvarka vykdomosios bylos neužbaigia ir joje išieško iki vykdomojo dokumento grąžinimo priskaičiuotas vykdymo išlaidas. Jeigu tokioje vykdomojoje byloje išieškotojas nebuvo apmokėjęs vykdymo išlaidų ar jo apmokėtos vykdymo išlaidos buvo išieškotos ir išieškotojui grąžintos, antstolis turi teisę atsisakyti išieškoti likusias vykdymo išlaidas ir vykdomąją bylą užbaigti. Vykdomoji byla, kurioje išieškomos tik vykdymo išlaidos, negali būti vykdoma ilgiau kaip dešimt metų nuo vykdomojo dokumento grąžinimo išieškotojui.“

2. Papildyti 611 straipsnį nauja 5 dalimi:

5. Mirus asmeniui, kuris buvo skolininkas, reikalavimą dėl vykdymo išlaidų apmokėjimo antstolis pareiškia Civilinio kodekso 5.63 straipsnyje nustatyta tvarka. Jeigu vykdomoji byla nutraukiama dėl to, kad mirus asmeniui, kuris buvo skolininkas, vykdomajame dokumente nurodyta pareiga negali pereiti šio asmens įpėdiniui, šiame straipsnyje nustatyta tvarka iš įpėdinio gali būti išieškomos vykdymo išlaidos, kiek leidžia paveldėtas turtas, nesvarbu, kokiu palikimo priėmimo būdu pagal Civilinio kodekso normas skolininko turtas buvo paveldėtas.

3. Buvusią 611 straipsnio 5 dalį laikyti 6 dalimi.

 

13 straipsnis. 614 straipsnio pakeitimas

Papildyti 614 straipsnį 4 dalimi:

4. Įrašų darymo elektroniniame vykdomajame dokumente tvarka nustatoma Sprendimų vykdymo instrukcijoje.

 

14 straipsnis. 6241 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 6241 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

6241 straipsnis. Informacinių ir elektroninių ryšių technologijų naudojimo vykdymo procese ypatumai

1. Informacinių ir elektroninių ryšių technologijų naudojimo antstolio veikloje, taip pat elektroninės vykdomosios bylos tvarkymo ypatumus, be šio Kodekso, nustato Antstolių įstatymas.

2. Atstovavimo sutartyje ar jos išraše, be šio Kodekso 599 straipsnyje nustatytų privalomų duomenų, turi būti nurodytas ir atstovo elektroninio pašto adresas, telefono ir fakso numeriai numeris, kitų turimų elektroninių ryšių priemonių adresai.

3. Procesiniai dokumentai, siunčiami vykdymo proceso dalyviams šio Kodekso VI dalyje numatytais atvejais elektroninių ryšių priemonėmis pagal šio Kodekso 1751 straipsnio 9 dalį, laikomi įteiktais praėjus penkioms dienoms nuo išsiuntimo dienos, išskyrus šio Kodekso 660 straipsnyje ir kituose straipsniuose numatytus atvejus.

4. Šiame Kodekse numatytais atvejais antstolio patvarkymai išsiunčiami suinteresuotiems asmenims elektroninių ryšių priemonėmis pagal šio Kodekso 1751 straipsnio 9 dalį ne vėliau kaip kitą darbo dieną.

5. 3. Patvarkymą, įteikiamą elektroninių ryšių priemonėmis, antstolis pasirašo saugiu kvalifikuotu elektroniniu parašu (šis parašas turi tokią pat teisinę galią kaip ir parašas rašytiniuose dokumentuose). Kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašytam patvarkymui netaikomas šio Kodekso 613 straipsnio 2 dalies reikalavimas patvarkymą patvirtinti antstolio antspaudu.

6. 4. Antstolio įrašų elektroniniame vykdomajame dokumente darymo ir elektroninio vykdomojo dokumento grąžinimo tvarkąa nustatoma teisingumo ministras Sprendimų vykdymo instrukcijoje.

7. Šiame Kodekse numatytais vykdomojo dokumento grąžinimo atvejais elektroninis vykdomasis dokumentas grąžinamas elektroninių ryšių priemonėmis.

8. 5. Išieškotojas ir skolininkas privalo nedelsdami raštu pranešti antstoliui apie savo elektroninio pašto adreso, telefono ir fakso numerių numerio, kitų elektroninių ryšių priemonių adresų pasikeitimą.

9. 6. Kai yra šio Kodekso 1751 straipsnio 9 dalyje nurodytos sąlygos įteikti procesinius dokumentus elektroninių ryšių priemonėmis, teismas išieškotojui išduoda elektroninį vykdomąjį raštą, pasirašytą saugiu kvalifikuotu elektroniniu parašu (šis parašas turi tokią pat teisinę galią kaip ir parašas rašytiniuose dokumentuose). Privalomus elektroninio vykdomojo rašto rekvizitus nustato teisingumo ministras.

10. Vykdomajame rašte, be šio Kodekso 648 straipsnyje nustatytų duomenų, nurodomi išieškotojo ir skolininko elektroninio pašto adresai, telefono ir fakso numeriai, kitų turimų elektroninių ryšių priemonių adresai (jeigu jie žinomi).

11. 7. Asmenys, kuriems šio Kodekso 1751 straipsnio 9 dalyje nustatyta pareiga gauti procesinius dokumentus elektroninių ryšių priemonėmis, pateikdami vykdyti elektroninį vykdomąjį dokumentą, privalo nurodyti savo elektroninio pašto adresą, telefono ir fakso numerius numerį, kitų turimų elektroninių ryšių priemonių adresus.

12. Raginimas įvykdyti sprendimą skolininkui išsiunčiamas elektroninių ryšių priemonėmis pagal šio Kodekso 1751 straipsnio 9 dalį.

13. Jeigu nėra galimybės pasirašytinai įteikti išieškotojui ir skolininkui turto arešto aktą ar turto aprašą, šie dokumentai siunčiami elektroninių ryšių priemonėmis pagal šio Kodekso 1751 straipsnio 9 dalį.

14. Apie šio Kodekso 740 straipsnyje nurodyto antstolio patvarkymo visišką įvykdymą darbdavys patvarkymą pateikusiam antstoliui taip pat gali pranešti elektroninių ryšių priemonėmis šio Kodekso nustatyta tvarka.

 

15 straipsnis. 626 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 626 straipsnio 2 dalies 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

1) kai, siekiant užtikrinti galimą turto konfiskavimą, išplėstinį turto konfiskavimą ar civilinį turto konfiskavimą, Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso, Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso ar Lietuvos Respublikos civilinio turto konfiskavimo įstatymo nustatyta tvarka fiziniam ar juridiniam asmeniui laikinai apribojamos nuosavybės teisės į realizuotiną turtą ar arba šis turtas areštuojamas ar paimamas, jei šios teisės apribojamos ar turtas areštuojamas Baudžiamojo proceso kodekso nustatyta tvarka;“.

2. Pripažinti netekusiu galios 626 straipsnio 2 dalies 5 punktą.

5) kai fiziniam ar juridiniam asmeniui priklausantis realizuotinas turtas Administracinių nusižengimų kodekse nustatyta tvarka paimamas siekiant užtikrinti galimą šio turto konfiskavimą.“

3. Pakeisti 626 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

„3. Kai Baudžiamojo proceso kodekso ar šio Kodekso nustatyta tvarka turtas areštuotas ar nuosavybės teisės į turtą laikinai apribotos siekiant užtikrinti civilinį ieškinį pagal tos pačios ar paskesnės eilės kreditorių reikalavimams užtikrinti reikalavimus, išieškojimas iš šio turto nestabdomas. Šiuo atveju išieškojimas iš areštuoto turto ar lėšų vykdomas Sprendimų vykdymo instrukcijoje nustatyta tvarka.“

 

16 straipsnis. 627 straipsnio pakeitimas

Papildyti 627 straipsnį 8 punktu:

8) kai griautiname statinyje ar ardytinoje jo dalyje yra turto, priklausančio tretiesiems asmenims, turto savininkai šio turto nepasiima ir turtas neperduodamas saugoti išieškotojui arba turto saugotojui (šio Kodekso 7711 straipsnio 3 dalis).

 

17 straipsnis. 631 straipsnio pakeitimas

1. Pripažinti netekusiu galios 631 straipsnio 1 dalies 3 punktą.

3) jeigu išieškotojas atsisakė paimti skolininko turtą, neparduotą vykdant sprendimą;

2. Pakeisti 631 straipsnio 1 dalies 7 punktą ir jį išdėstyti taip:

7) jeigu antstolis nusišalino ar buvo nušalintas ir nebuvo gautas išieškotojo pageidavimas perduoti vykdomąjį dokumentą kitam antstoliui;“.

3. Pakeisti 631 straipsnio 1 dalies 8 punktą ir jį išdėstyti taip:

8) jeigu vykdymo veiksmai turi būti atliekami kito antstolio veiklos teritorijoje ir jeigu vykdomasis dokumentas nebuvo persiųstas vykdyti išieškotojo raštu nurodytam antstoliui (šio Kodekso 590 straipsnio 4 5 dalis);.

4. Pakeisti 631 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

„4. Grąžindamas vykdomąjį dokumentą, išskyrus šio straipsnio 1 dalies 7 ir 8 punktuose nurodytus atvejus, antstolis panaikina visas priemones, kurių buvo imtasi išieškojimui įvykdyti.

 

18 straipsnis. 632 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 632 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

„632 straipsnis. Vykdomosios bylos užbaigimas

1. Vykdomoji byla laikoma baigta:

1) visiškai įvykdžius vykdomąjį dokumentą;

2) šio Kodekso 631 straipsnio nustatyta tvarka grąžinus vykdomąjį dokumentą išieškotojui, išskyrus šio Kodekso 611 straipsnio 4 dalyje numatytus atvejus;

3) nutraukus vykdomąją bylą;

4) persiuntus vykdomąjį dokumentą vykdyti kitam antstoliui;

5) (neteko galios nuo 2011-10-01);

64) persiuntus vykdomąjį dokumentą bankroto ar restruktūrizavimo bylą nagrinėjančiam teismui.

2. Antstolis, baigdamas vykdomąją bylą šio straipsnio 1 dalies 4 punkte numatytu atveju ar šio Kodekso 631 straipsnio 1 dalies 7 ir 8 punktuose nurodytais pagrindais vykdomąjį dokumentą grąžinęs išieškotojui, nepanaikina priemonių, kurių buvo imtasi išieškojimui vykdyti. Taikytos priverstinio vykdymo priemonės galioja iki vykdomojo dokumento įvykdymo, išskyrus atvejus, kai, šio Kodekso 631 straipsnio 1 dalies 7 ir 8 punktuose nurodytais pagrindais vykdomąjį dokumentą grąžinus išieškotojui, išieškotojas per 20 darbo dienų vykdomojo dokumento nepateikia vykdyti pakartotinai. Antstolis, priėmęs vykdyti jam persiųstą vykdomąjį dokumentą, kai šio Kodekso 631 straipsnio 1 dalies 7 ir 8 punktuose nurodytais pagrindais šį dokumentą grąžinus išieškotojui nebuvo panaikintos priemonės, kurių buvo imtasi išieškojimui įvykdyti, turi teisę taikyti papildomas priverstinio vykdymo priemones arba panaikinti anksčiau taikytąsias.

 

19 straipsnis. 634 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 634 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

„4. Už teismo šaukimų ir kitų procesinių dokumentų įteikimą, faktinių aplinkybių konstatavimą, paveldimo turto apyrašų sudarymą, teismo pavedimų vykdymą mokama Sprendimų vykdymo instrukcijoje Vyriausybės nustatyta tvarka.“

 

20 straipsnis. 636 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 636 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:

5. Apie antstolio nusišalinimą ir nušalinimą raštu nedelsiant pranešama išieškotojui. Išieškotojas per 10 darbo dienų turi teisę pasirinkti kitą antstolį vykdyti išieškojimą pagal vykdomąjį dokumentą.

 

21 straipsnis. 648 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 648 straipsnio 1 dalies 6 punktą ir jį išdėstyti taip:

6) vykdomojo rašto išdavimo laikas data;.

2. Pakeisti 648 straipsnio 1 dalies 7 punktą ir jį išdėstyti taip:

7) pilnas išieškotojo ir skolininko pavadinimas ir jų duomenys: vardas, pavardė, asmens kodas (jeigu išieškotojas ar skolininkas neturi Lietuvos Respublikos gyventojų registro įstatymo nustatyta tvarka jam suteikto asmens kodo, – asmens gimimo data, jeigu išieškotojas ar skolininkas yra juridinis asmuo, – pavadinimas ir juridinio asmens kodas), adresai, adresas asmens kodas, juridinio asmens kodas, kredito, mokėjimo ir (ar) elektroninių pinigų įstaigų rekvizitai (jeigu žinomi). Vykdomajame rašte dėl išlaikymo periodinėmis išmokomis išieškojimo, be to, nurodomos vaikų gimimo datos.;“.

3. Papildyti 648 straipsnio 1 dalį 8 ir 9 punktais:

8) išieškotojo ir skolininko kredito, mokėjimo ir (ar) elektroninių pinigų įstaigų rekvizitai, elektroninio pašto adresai, telefono numeriai, kitų turimų elektroninių ryšių priemonių adresai (jeigu jie žinomi);

 9) vykdomajame rašte dėl išlaikymo periodinėmis išmokomis išieškojimo – vaikų gimimo datos.

 

22 straipsnis. 650 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 650 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Vykdomuosius dokumentus dėl pinigų sumų išieškojimo antstoliams paskirsto Antstolių informacinė sistema Sprendimų vykdymo instrukcijoje nustatyta tvarka: proporcingai visiems toje veiklos teritorijoje veikiantiems antstoliams atsižvelgiant į Sprendimų vykdymo instrukcijoje nustatytas vykdomųjų dokumentų kategorijas ir išieškotinų sumų dydžius, taip pat užtikrinant, kad naujas vykdomasis dokumentas dėl išieškojimo iš to paties skolininko būtų paskirtas vykdyti antstoliui, jau vykdančiam išieškojimą iš šio skolininko, išskyrus atvejus, kai naujas vykdomasis dokumentas nėra vykdytinas šio antstolio veiklos teritorijoje.

 

23 straipsnis. 651 straipsnio pakeitimas

1. Papildyti 651 straipsnio 2 dalį nauju 7 punktu:

7) jeigu įvyko reikalavimo perleidimas ar skolos perkėlimas, – ar atsirado teisių ir pareigų perėmimas;“.

2. Buvusius 651 straipsnio 2 dalies 7 ir 8 punktus laikyti atitinkamai 8 ir 9 punktais.

 

24 straipsnis. 654 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 654 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

„654 straipsnis. Pirminiai vykdomieji veiksmai

1. Antstolis, priėmęs vykdyti vykdomąjį dokumentą, priima patvarkymą priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti, o įstatymo nustatytais atvejais – ir raginimą įvykdyti sprendimą. Šiuo patvarkymu antstolis išaiškina skolininkui, kad skola ir vykdymo išlaidos bus išieškotos priverstinai, taip pat informuoja apie vėlesnių procesinių dokumentų įteikimą elektroninių ryšių priemonėmis. Šis patvarkymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalyje nurodytą atvejį, siunčiamas skolininkui registruotąja pašto siunta.

2. Jeigu vykdomąjį dokumentą priėmęs vykdyti antstolis skolininko atžvilgiu vykdo kitą vykdomąją bylą, kurioje procesiniai dokumentai skolininkui siunčiami elektroninių ryšių priemonėmis, patvarkymas priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti skolininkui siunčiamas elektroninių ryšių priemonėmis.

 

25 straipsnis. 656 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 656 straipsnio 5 punktą ir jį išdėstyti taip:

„5) kad neįvykdžius sprendimo, antstolis sprendimą vykdys priverstinai ir Vyriausybės nustatyta tvarka iš skolininko bus išieškotos Sprendimų vykdymo instrukcijoje Vyriausybės nustatytos nustatyto dydžio vykdymo išlaidos;“.

 

26 straipsnis. 661 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 661 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

„2. Raginimas nesiunčiamas skubaus vykdymo bylose, bylose dėl turto konfiskavimo, išskyrus bylas, kuriose išieškoma konfiskuotino turto vertę atitinkanti piniginė suma, ir mažesnių negu vienas šimtas eurų piniginių sumų išieškojimo.

 

27 straipsnis. 663 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 663 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

„4. Teismas skolininko ar jo šeimos narių prašymu po to, kai skolininkui priklausantis paskutinis būstas, kuriame jis gyvena, išieškant sumas, nesumokėtas už sunaudotus energijos išteklius, komunalines ir kitokias paslaugas, yra areštuotas, gali nustatyti, kad iš šio būsto nebūtų išieškoma. Tai teismas gali nustatyti atsižvelgdamas į vaikų, neįgaliųjų asmenų su negalia ir socialiai remtinų asmenų materialinę padėtį, interesus ir būtinumą gyventi šiame būste. Prašymas dėl to paduodamas ir nagrinėjamas apylinkės teisme šio Kodekso 593 straipsnyje nustatyta tvarka.“

 

28 straipsnis. 668 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 668 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

„1. Vykdant išieškojimą iš fizinių asmenų, išieškojimas negali būti nukreipiamas į buities, ūkio, darbo, mokymosi reikmenis ir kitą turtą, kuris būtinas skolininkui ar jo šeimai gyventi, dirbti pagal profesiją ar mokytis, visus būtinus vaikų ir neįgaliųjų asmenų su negalia reikmenis. Šio turto ir reikmenų sąrašas nustatytas Sprendimų vykdymo instrukcijoje.“

 

29 straipsnis. 685 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 685 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

„685 straipsnis. Iš skolininko paimtų pinigų saugojimas

Rastas pas skolininką pinigų sumas, reikalingas išieškomai sumai ir vykdymo išlaidoms padengti, antstolis iš skolininko paima išduodamas Sprendimų vykdymo instrukcijoje nustatytos formos kvitą ir ne vėliau kaip kitą darbo dieną per tris darbo dienas sumoka į antstolio depozitinę sąskaitą.

 

30 straipsnis. 689 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 689 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:

5. Piniginių lėšų apribojimų informacinėje sistemoje gavus duomenis iš Turto arešto aktų registro apie skolininko piniginių lėšų areštą (areštus) Lietuvos Respublikos baudžiamojo Baudžiamojo proceso kodekso ar Civilinio turto konfiskavimo įstatymo nustatyta tvarka, siekiant užtikrinti galimą šių lėšų konfiskavimą, išplėstinį turto konfiskavimą ar civilinį turto konfiskavimą, pateikti nurodymai priverstinai nurašyti skolininko pinigines lėšas sustabdomi ir nevykdomi tiek, kokio dydžio piniginių lėšų suma yra areštuota. Piniginių lėšų apribojimų informacinėje sistemoje iš Turto arešto aktų registro gavus antstolio nurodymą areštuoti skolininko pinigines lėšas, pateikti nurodymai priverstinai nurašyti skolininko pinigines lėšas vykdomi Sprendimų vykdymo instrukcijoje nustatyta tvarka laikantis šio Kodekso 626 straipsnio 3 dalyje ir 754 straipsnyje nustatytų reikalavimų. Piniginių lėšų apribojimų informacinėje sistemoje gavus duomenis iš Turto arešto aktų registro apie piniginių lėšų areštą, siekiant užtikrinti civilinį ieškinį baudžiamojoje byloje, ar areštą (areštus) pagal teismo nutartį (nutartis) dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo skolininko lėšoms su nurodytu reikalavimų patenkinimo eiliškumu arba duomenis apie tai, kad nurodymą pateikia antstolis, institucija ar pareigūnas, turintys teisę areštuoti skolininko pinigines lėšas arba nutraukti lėšų išmokėjimą iš skolininko sąskaitos (sąskaitų), vykdomi pateikti tos pačios ir (ar) pirmesnės eilės nurodymai šio Kodekso 626 straipsnio 3 dalyje ir 754 straipsnyje nustatyta tvarka.“

2. Papildyti 689 straipsnį 10 dalimi:

10. Jeigu kredito, mokėjimo ir (ar) elektroninių pinigų įstaiga, kurioje atidaryta skolininko sąskaita (sąskaitos), nėra prisijungusi prie Piniginių lėšų apribojimų informacinės sistemos arba skolininko sąskaitos (sąskaitų) numeris (numeriai) yra ne IBAN formatu, antstolis, institucija ar pareigūnas šio straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodytus nurodymus pateikia kredito, mokėjimo ir (ar) elektroninių pinigų įstaigai, kuri mutatis mutandis atlieka šio straipsnio 6 dalyje Piniginių lėšų apribojimų informacinei sistemai priskirtus veiksmus.

 

31 straipsnis. 702 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 702 straipsnio pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

702 straipsnis. Neparduoto iš varžytynių turto Turto perdavimo išieškotojui aktas“.

2. Pakeisti 702 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

„3. Nuo neparduoto iš varžytynių turto perdavimo išieškotojui akto surašymo momento laikoma, kad yra tinkamai įvykdyta pareiga perduoti turtą išieškotojui ir jam pereina nuosavybės teisė. Kai išieškotojui perduodamas nekilnojamasis turtas, turto perdavimo išieškotojui aktas elektroninių ryšių priemonėmis perduodamas Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui.“

 

32 straipsnis. 706 straipsnio pakeitimas

Papildyti 706 straipsnį 4 dalimi:

4. Pranešimas apie skelbiamas varžytynes registruotąja pašto siunta siunčiamas skolininkui.

 

33 straipsnis. 710 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 710 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

„710 straipsnis. Dalyvavimo varžytynėse sąlygos

1. Norintys dalyvauti varžytynėse asmenys privalo:

1) patvirtinti, kad susipažino su Sprendimų vykdymo instrukcijoje nustatytos formos dokumentu, kuriame nurodyta varžytynių vykdymo tvarka, antstolių veiksmų apskundimo tvarka ir turto pardavimo iš varžytynių galimos pasekmės, numatytos šio Kodekso 602, 703, 704, 711, 715, 716, 717, 719 ir 724 straipsniuose, ir patvirtinti, kad nėra šio Kodekso 709 straipsnio 2 dalyje ir kituose teisės aktuose numatytų kliūčių jiems dalyvauti varžytynėse;

2) nurodyti savo duomenis – vardą, pavardę, asmens kodą (juridinio asmens pavadinimą, kodą), gyvenamąją vietą (buveinę), elektroninio pašto adresą, telefono ir fakso numerius numerį, kitus elektroninių ryšių priemonių adresus ir kredito, mokėjimo ir (ar) elektroninių pinigų įstaigose esančias sąskaitas, į kurias turėtų būti grąžintas varžytynių dalyvio mokestis, jeigu varžytynių dalyvis varžytynių nelaimės;

3) jeigu asmuo dalyvauja varžytynėse per atstovą, nurodyti atstovo vardą, pavardę, asmens kodą (juridinio asmens pavadinimą, kodą), elektroninio pašto adresą, telefono ir fakso numerius numerį, kitus elektroninių ryšių priemonių adresus ir atstovaujamojo vardą, pavardę, asmens kodą (juridinio asmens pavadinimą, kodą), taip pat atstovavimo pagrindą;

4) sumokėti į specialią varžytynių depozitinę sąskaitą varžytynių dalyvio mokestį mokėjimo dokumente nurodant varžytynių numerį. Varžytynių dalyvio mokestis sudaro 10 procentų pradinės parduodamo turto kainos. Kiti varžytynių dalyvio mokesčio sumokėjimo būdai gali būti numatyti Sprendimų vykdymo instrukcijoje.

2. Asmuo varžytynių dalyviu įregistruojamas, jeigu yra įvykdytos visos šio straipsnio 1 dalyje nustatytos sąlygos. Varžytynių dalyvio nurodyti asmens duomenys negali būti atskleisti nei antstoliui, nei kitiems varžytynių dalyviams, nei tretiesiems asmenims, išskyrus įstatymų numatytus atvejus.

3. Šio straipsnio 1 dalies 4 punkte nurodytą varžytynių depozitinę sąskaitą savo vardu atidaro ir administruoja Antstolių informacinės sistemos tvarkytojas.

 

34 straipsnis. 713 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 713 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Varžytynės vyksta elektroniniu būdu specialiame interneto tinklalapyje, kurį administruoja Antstolių informacinės sistemos tvarkytojas. Už varžytynių paskelbimą ir vykdymą Antstolių informacinės sistemos tvarkytojui mokamas atlyginimas, kurio dydį nustato Antstolių informacinės sistemos valdytojas. Šio atlyginimo, kaip šio Kodekso 609 straipsnio 1 dalies 2 punkte nurodytų vykdymo išlaidų, mokėjimo tvarką nustato Vyriausybė.

2. Pakeisti 713 straipsnio 10 dalį ir ją išdėstyti taip:

„10. Kainą didinant automatiniu būdu, varžytynių dalyvis nurodo siūlomą pradinę kainą, kuri negali būti mažesnė už pradinę turto pardavimo kainą, didžiausią siūlomą kainą ir kainos didinimo automatiniu būdu intervalą, kuris negali būti mažesnis už šio straipsnio 9 dalyje nustatytus kainos didinimo intervalus. Didžiausia siūloma kaina negali būti žinoma nei varžytynes organizavusiam antstoliui, nei kitiems varžytynių dalyviams ar tretiesiems asmenims. Kainą didinant automatiniu būdu, rodoma varžytynių dalyvio siūloma pradinė kaina, kuri išlieka iki to momento, kol kitas varžytynių dalyvis pasiūlo didesnę kainą. Kitam varžytynių dalyviui pasiūlius didesnę kainą, automatinį kainos didinimą nustačiusio varžytynių dalyvio siūloma kaina automatiškai padidinama varžytynių dalyvio nustatytu intervalu, kol kito varžytynių dalyvio pasiūlyta kaina viršys automatinį kainos didinimą nustačiusio varžytynių dalyvio nurodytą didžiausią siūlomą kainą. Jeigu kitam varžytynių dalyviui pasiūlius didesnę kainą ir automatinį kainos didinimą nustačiusio varžytynių dalyvio siūlomą kainą automatiškai padidinus varžytynių dalyvio nustatytu intervalu būtų gauta kaina, viršijanti automatinį kainos didinimą nustačiusio varžytynių dalyvio nurodytą didžiausią kainą, automatinį kainos didinimą nustačiusio varžytynių dalyvio siūloma kaina automatiškai padidinama mažesniu nei jo nustatytu kainos didinimo intervalu iki šio varžytynių dalyvio nurodytos didžiausios siūlomos kainos.

 

35 straipsnis. 723 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 723 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

723 straipsnis. Išieškotojo atsisakymo paimti iš antrųjų varžytynių neparduotą turtą pasekmės

1. Jeigu išieškotojas atsisako paimti šio Kodekso 722 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka jam perduodamą turtą arba per antstolio nustatytą terminą nepraneša apie sutikimą paimti perduodamą turtą ar per nustatytą terminą neįmoka pradinės parduodamo turto kainos ir jo daliai tenkančių lėšų skirtumo, turtas grąžinamas skolininkui antstolis turto realizavimą pradeda iš naujo.

2. Grąžindamas skolininkui turtą, to turto areštą savo patvarkymu panaikina antstolis. Jeigu turtas yra areštuotas pagal teismo nutartį, antstolis patvarkymu pasiūlo turto arešto panaikinimo klausimą išspręsti tam teismui, kurio nutartimi turtas buvo areštuotas.

3. Pakartotinai į tą patį turtą pagal tuos pačius vykdomuosius dokumentus išieškojimas gali būti nukreipiamas praėjus ne mažiau kaip vieneriems metams nuo turto grąžinimo skolininkui. Šis apribojimas netaikomas, kai turtas yra įkeistas pagal hipotekos taisykles.

4. Neparduotą iš varžytynių turtą grąžinus skolininkui, išieškojimas gali būti nukreipiamas bendra tvarka į kitą skolininkui priklausantį turtą.

 

36 straipsnis. 727 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 727 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:

5. Jeigu turtas neparduotas per du mėnesius nuo jo perkainojimo dienos, išieškotojas turi teisę pasiimti tą turtą už šio straipsnio 3 dalyje nustatytą kainą. Jeigu išieškotojas atsisako paimti tą turtą, jis grąžinamas skolininkui antstolis turto realizavimą pradeda iš naujo.

2. Pripažinti netekusiomis galios 727 straipsnio 6, 7 ir 8 dalis.

6. Grąžindamas skolininkui turtą, antstolis patvarkymu panaikina to turto areštą. Jeigu turtas yra areštuotas teismo nutartimi, antstolis patvarkymu pasiūlo turto arešto panaikinimo klausimą išspręsti teismui, kurio nutartimi turtas areštuotas.

7. Pakartotinai į tą patį turtą pagal tuos pačius vykdomuosius dokumentus išieškojimas gali būti nukreipiamas praėjus vieneriems metams nuo turto grąžinimo skolininkui.

8. Grąžinus neparduotą per prekybos įmonę turtą skolininkui, išieškojimas gali būti nukreipiamas bendra tvarka į kitą skolininkui priklausantį turtą.

 

37 straipsnis. 731 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 731 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

„731 straipsnis. Vertybinių popierių, neparduotų Vertybinių popierių biržoje per tris mėnesius nuo jų realizavimo pradžios, realizavimo tvarka

1. Nerealizavus vertybinių popierių per šio Kodekso 730 straipsnio 2 dalyje nustatytą terminą, antstolis pasiūlo išieškotojui juos pasiimti už toje dalyje nustatytą kainą.

2. Jeigu išieškotojas atsisako paimti šio Kodekso 720 straipsnyje nustatyta tvarka jam perduodamus vertybinius popierius arba per antstolio nustatytą terminą nepraneša apie savo sutikimą paimti perduodamus vertybinius popierius ar per nustatytą terminą neįmoka pradinės parduodamų vertybinių popierių kainos ir jo daliai tenkančių lėšų skirtumo, tų vertybinių popierių areštas panaikinamas antstolis vertybinių popierių realizavimą pradeda iš naujo.

3. Pakartotinai į tuos pačius vertybinius popierius pagal tuos pačius vykdomuosius dokumentus išieškojimas gali būti nukreipiamas praėjus ne mažiau kaip vieneriems metams nuo arešto panaikinimo dienos.

 

38 straipsnis. 732 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 732 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

„732 straipsnis. Atlyginimo bankui ar finansų maklerio įmonei už vertybinių popierių realizavimą tvarka

Bankui ar finansų maklerio įmonei atlyginimas už vertybinių popierių realizavimą sumokamas Sprendimų vykdymo instrukcijoje Vyriausybės nustatyta tvarka.“

 

39 straipsnis. 753 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 753 straipsnio 1 dalies 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

„3) išieškotojams šio Kodekso 754 straipsnyje nustatyta eilės tvarka ir antstoliui kaip atlygis už įstatymų nustatytų vykdomųjų dokumentų vykdymą, faktinių aplinkybių konstatavimą teismo pavedimu, dokumentų perdavimą ir įteikimą teismo pavedimu. Atlygis antstoliui paskirstomas proporcingai išieškotojams paskirstytai sumai Sprendimų vykdymo instrukcijoje Vyriausybės nustatyta tvarka.“

 

40 straipsnis. 754 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 754 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Trečiąja eile patenkinami visi kiti reikalavimai, įskaitant ir kylančius iš regreso
teisės reikalavimus
.

 

41 straipsnis. 755 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 755 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

„1. Jeigu skolininko turtas konfiskuojamas Administracinių nusižengimų kodekso, ar Baudžiamojo proceso kodekso ar Civilinio turto konfiskavimo įstatymo nustatyta tvarka, išieškoti iš nuosprendyje, nutartyje ar nutarime nurodyto konfiskuoto turto draudžiama.“

 

42 straipsnis. 7711 straipsnio pakeitimas

Papildyti 7711 straipsnį 3 dalimi:

3. Jeigu griautiname statinyje ar ardytinoje jo dalyje yra turto, priklausančio tretiesiems asmenims, ir savininkai turto nepasiima, šis turtas perduodamas saugoti išieškotojui arba išieškotojo pasiūlytam turto saugotojui. Visas su turto saugojimu susijusias išlaidas atlygina skolininkas. Jeigu išieškotojas atsisako saugoti tretiesiems asmenims priklausantį turtą ir nepasiūlo turto saugotojo, teismo sprendimo ar privalomojo nurodymo dėl statybos pažeidžiant teisės aktų reikalavimus vykdymas gali būti sustabdomas, kol bus išspręstas turto saugojimo klausimas.

 

43 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas, įgyvendinimas ir taikymas

1. Šis įstatymas, išskyrus 1, 5, 8, 10, 11 straipsnius, 12 straipsnio 1 dalį, 15, 19, 22, 25, 30, 38, 39 straipsnius ir šio straipsnio 5, 6, 7 ir 8 dalis, įsigalioja 2024 m. balandžio 1 d.

2. Šio įstatymo 15 ir 30 straipsniai įsigalioja 2024 m. liepos 3 d.

3. Šio įstatymo 5 ir 22 straipsniai įsigalioja 2025 m. sausio 1 d.

4. Šio įstatymo 1, 8, 10, 11 straipsniai, 12 straipsnio 1 dalis, 19, 25, 38 ir 39 straipsniai įsigalioja 2026 m. liepos 1 d.

5. Lietuvos Respublikos Vyriausybė iki 2024 m. kovo 31 d. priima šio įstatymo 15 straipsniu pakeistų Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 626 straipsnio nuostatų ir šio įstatymo 30 straipsniu pakeistų Civilinio proceso kodekso 689 straipsnio nuostatų įgyvendinamuosius teisės aktus.

6. Vyriausybė ar jos įgaliota institucija iki 2024 m. gruodžio 31 d. priima šio įstatymo 5 straipsniu pakeistų Civilinio proceso kodekso 590 straipsnio nuostatų ir šio įstatymo 22 straipsniu pakeistos Civilinio proceso kodekso 650 straipsnio nuostatos įgyvendinamuosius teisės aktus.

7. Vyriausybė iki 2025 m. gruodžio 31 d. patvirtina šio įstatymo 10 straipsniu pakeistoje Civilinio proceso kodekso 609 straipsnio 3 dalyje nurodytą vykdymo išlaidų dydžių nustatymo metodiką.

8. Vyriausybė iki 2026 m. birželio 30 d. patvirtina šio įstatymo 10 straipsniu pakeistoje Civilinio proceso kodekso 609 straipsnio 3 dalyje nurodytus vykdymo išlaidų dydžius, apskaičiavimo ir apmokėjimo tvarką.

9. Iki šio įstatymo 1 straipsnio įsigaliojimo dienos apskaičiuotos vykdymo išlaidos indeksuojamos, kol vykdymo išlaidų dydžiai nustatomi šio įstatymo 10 straipsniu pakeistame Civilinio proceso kodekso 609 straipsnyje nustatyta tvarka.

10. Šiuo įstatymu pakeistos Civilinio proceso kodekso 145, 596, 611, 626, 627, 631, 632, 654, 661, 685, 689, 706, 723, 727, 731, 754 ir 7711 straipsnių nuostatos taikomos antstolio procesiniams veiksmams, atliekamiems po šio įstatymo įsigaliojimo dienos.

11. Šio įstatymo 5 straipsniu pakeistos Civilinio proceso kodekso 590 straipsnio nuostatos ir šio įstatymo 22 straipsniu pakeista Civilinio proceso kodekso 650 straipsnio nuostata taikomos vykdomuosius dokumentus pateikiant vykdyti nuo 2025 m. sausio 1 d. Šių nuostatų nustatyta tvarka vykdomieji dokumentai antstoliams paskirstomi atsižvelgiant į vykdomuosius dokumentus dėl pinigų sumų išieškojimo, pateiktus vykdyti nuo 2021 m. sausio 1 d., ir vykdomuosius dokumentus dėl nepiniginio pobūdžio išieškojimų, pateiktus vykdyti nuo 2025 m. sausio 1 d.

12. Nuo 2025 m. sausio 1 d. popierinės formos vykdomuosius dokumentus dėl nepiniginio pobūdžio išieškojimų išieškotojai antstoliams vykdyti pateikia per Lietuvos antstolių rūmus. Lietuvos antstolių rūmuose gautas popierinės formos vykdomasis dokumentas skaitmeninamas, pasirašomas Lietuvos antstolių rūmų darbuotojo elektroniniu parašu, įkeliamas į Antstolių informacinę sistemą ir vykdomas kaip elektroninis vykdomasis dokumentas Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka. Popierinės formos vykdomąjį dokumentą, kurio skaitmeninė kopija šioje dalyje nustatyta tvarka buvo įkelta į Antstolių informacinę sistemą, Lietuvos antstolių rūmai grąžina jį išdavusiai institucijai.

 

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas