LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

TEISĖS IR TEISĖTVARKOS KOMITETAS

                                                                                                   

PAGRINDINIO KOMITETO IŠVADA

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS BAUSMIŲ VYKDYMO KODEKSO PAKEITIMO ĮSTATYMO NR. XIII-2264 36, 44, 70, 75 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO, ĮSTATYMO PAPILDYMO 701 STRAIPSNIU IR 42 STRAIPSNIO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS ĮSTATYMO PROJEKTO NR. xiiip-3869

 

2020-05-20  Nr. 102-P-17

Vilnius

 

            1. Komiteto posėdyje dalyvavo: komiteto pirmininkė Agnė Širinskienė, komiteto pirmininkės pavaduotojas Stasys Šedbaras, nariai: Vilija Aleknaitė-Abramikienė, Rimas Andrikis,  Irena Haase, Arvydas Nekrošius, Česlav Olševski,  Julius Sabatauskas, Lauras Stacevičius,  Irena Šiaulienė, Petras Valiūnas.

            Komiteto biuro vedėja Dalia Komparskienė, patarėjai: Martyna Civilkienė, Jurga Janušauskienė, Rita Karpavičiūtė, Dalia Latvelienė, Irma Leonavičiūtė, Rita Varanauskienė, Loreta Zdanavičienė, padėjėjos: Aidena Bacevičienė, Meilė Čeputienė.

           Teisingumo ministerijos atstovai: viceministras Ernestas Jurkonis, Baudžiamosios justicijos grupės vadovė Simona Mesonienė, vyresnysis patarėjas Marius Rakštelis, patarėjas Tauras Rutkūnas, Vyriausybės patarėjas Audrius Kasinskas, Kalėjimų departamento direktoriaus pavaduotojas Gintautas Šarauskas, Policijos departamento vyriausiasis patarėjas Darius Urbonas.

2. Ekspertų, konsultantų, specialistų išvados, pasiūlymai, pataisos, pastabos (toliau – pasiūlymai):

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

 

Pasiūlymo turinys

 

Komiteto nuomonė

Argumentai,

pagrindžiantys nuomonę

str.

str. d.

p.

1.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas

2019- 10-30

3

1

4

1. Siūlytina įstatymo projekto 3 straipsniu keičiamo Bausmių vykdymo kodekso 104 straipsnio 1 dalies 4 punkte numatytą nuteistųjų užimtumo formą ,,individuali darbinė veikla“ tarpusavyje derinti su kartu teikiamo Bausmių vykdymo kodekso pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-3868 (toliau – projektas XIIIP-3868) 30 straipsniu keičiamo Bausmių vykdymo kodekso 126 straipsnio 2 dalyje numatyta nuteistųjų užimtumo forma – individuali veikla. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad abiejų įstatymų nuostatų įsigaliojimas yra numatytas 2021 m. sausio 1 d.

Pritarti

 Projektų nuostatos  suderintos tarpusavyje.

2.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas

2019- 10-30

3

4

 

2. Siūlytina įstatymo projekto 3 straipsniu keičiamo Bausmių vykdymo kodekso 104 straipsnio 4 dalies nuostatą dėl galimybės dirbantiems nuteistiesiems nemokamų atostogų metu išvykti iš pataisos įstaigos tarpusavyje derinti su projekto Nr. XIIIP-3868 15 straipsniu keičiamo Bausmių vykdymo kodekso 91 straipsnio 1 dalies 8 punktu, kuriame numatyta galimybė dirbantiems nuteistiesiems išvykti kasmetinių atostogų metu.

Pritarti

Projekto nuostatos suderintos su projekto XIIIP-3868 nuostatomis.

3.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas

2019- 10-30

5

5

 

3. Atsižvelgiant į teisės technikos taisykles, įstatymo projekto 5 straipsnio 5 dalyje prieš skaičių ,,9“ įrašytinas žodis ,,nauja“.

Pritarti

 

3. Piliečių, asociacijų, politinių partijų, lobistų ir kitų suinteresuotų asmenų pasiūlymai: negauta

4. Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų pasiūlymai: negauta

5. Subjektų, turinčių įstatymų leidybos iniciatyvos teisę, pasiūlymai: negauta

6. Seimo paskirtų papildomų komitetų / komisijų pasiūlymai:

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

Pastabos

Pasiūlymo turinys

Komiteto nuomonė

Argumentai,

pagrindžiantys nuomonę

str.

str. d.

p.

1.

Žmogaus teisių komitetas

2019-11-13

 

 

 

*

Pritarti teikiamam įstatymo projektui Nr. XIIIP-3869 ir siūlyti pagrindiniam komitetui jį tobulinti, atsižvelgiant į Seimo kanceliarijos teisės departamento  pastabas.

Atsižvelgti

 

7. Komiteto sprendimas ir pasiūlymai:

7.1. Sprendimas: Pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui  Nr. XIIIP-3869(2) ir komiteto išvadoms ir pasiūlymams, kuriems komitetas pritarė.

7.2.Pasiūlymas:

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

Pastabos

Pasiūlymo turinys

Komiteto nuomonė

Argumentai,

pagrindžiantys nuomonę

str.

str. d.

p.

1.

Teisės ir teisėtvarkos komitetas

2020-05-20

5

2,3

 

 

  Kadangi  įstatymo projektu XIIIP-3868 keičiamas BVK 142 str. 2 d. ir ji įsigalioja iš karto po paskelbimo, tad atitinkamai tokia redakcija turi būti išdėstyta nuo  2020 m. liepos 1 d. įsigaliosiančiame  įstatymo projekto  XIIIP-3869 4 str. keičiamame BVK 173 str. (nuorodos į BVK 142 str. 2 d.), o dar vėliau įsigaliosiančioje BVK 173 str. redakcijoje ( XIIIP-3869 5 straipsnio 2 ir 3 dalys) jau apskritai keisti nieko nebereikia, tad buvusios projekto  XIIIP-3869 5 straipsnio 2 ir 3 dalys tampa  nereikalingos ir įstatymo projekto XIIIP-3869(2) 5 straipsnio 2 ir 3 dalys išbraukiamos, atitinkamai keičiama ir 5 straipsnio  kitų dalių numeracija.

Pritarti

 

2

Teisės ir teisėtvarkos komitetas

2020-05-20

6

2

 

 

Atsižvelgiant į tai, kad  BVK projekto XIIIP-3868(2) įsigaliojimo nuostatos (pritarus  Seimo nario pasiūlymui) yra nukeltos iki 2022 m. sausio 1 d., todėl tikslintina ir lydinčiųjų įstatymų projektų įsigaliojimo data.

Pasiūlymas:

6 straipsnio 2 dalį išdėstyti taip:

„2. Papildyti 75 straipsnį 11 dalimi:

„11. Šio įstatymo 36, 44 ir 701 straipsniai įsigalioja 20212022 m. sausio 1 d.“

 

 

8. Balsavimo rezultatai: už –11 , prieš –nėra , susilaikė –nėra.

9. Komiteto paskirti pranešėjai: Agnė Širinskienė , Rimas Andrikis, Irena Haase.

10. Komiteto narių atskiroji nuomonė: negauta

 

PRIDEDAMA. Komiteto siūlomas įstatymo projektas XIIIP-3869(2), jo lyginamasis variantas.

 

Komiteto pirmininkė                                                                                                                                           (Parašas)                                           Agnė Širinskienė

 

 

 

Teisės ir teisėtvarkos komiteto biuro patarėja Rita Karpavičiūtė