PASIŪLYMAS

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

DIPLOMATINĖS TARNYBOS ĮSTATYMO NR. VIII-1012 3, 8, 17, 25, 28, 35, 37, 41, 43, 44, 45, 49, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 70, 71, 84, 85, 87, 89, 90, 92, 95, 96, 97 STRAIPSNIŲ, ĮSTATYMO 1 PRIEDO PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 71, 79IR 83STRAIPSNAIS

ĮSTATYMO

 

PROJEKTUI XIIIP-5016

2020-09-15

 

Eil.

Nr.

Siūloma keisti

 

Pasiūlymo turinys

 

Straipsnis

Straipsnio dalis

Punktas


1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35

 

 

.

Pasiūlymas: Išbraukti 22 straipsnį:

22 straipsnis. Įstatymo papildymas 79straipsniu

Papildyti įstatymą 79straipsniu:

791 straipsnis. Renta senatvės pensijos amžių sukakusiems diplomatams

1. Asmuo, šio įstatymo nustatyta tvarka turintis diplomatinį rangą iki gyvos galvos, įgijęs ne mažesnį kaip 25 metų diplomatinės tarnybos stažą ir išėjęs iš diplomatinės tarnybos sukakęs senatvės pensijos amžių, šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis turi teisę iki gyvos galvos kas mėnesį gauti 2 pareiginės algos bazinių dydžių per mėnesį dydžio rentą (toliau – renta).

2. Rentą Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka skiria ir kas mėnesį moka Užsienio reikalų ministerija iš jai patvirtintų valstybės biudžeto asignavimų. Renta skiriama nuo asmens prašymo skirti rentą pateikimo dienos, bet ne anksčiau nei išėjimo iš diplomatinės tarnybos sukakus senatvės pensijos amžių dienos (kitą dieną po paskutinės tarnybos dienos).  

3. Renta asmeniui neskiriama, o paskirtoji nemokama, kai yra bent viena iš šių aplinkybių:

1) jis neteko Lietuvos Respublikos pilietybės;

2) jis įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu yra pripažintas kaltu dėl tyčinio nusikaltimo padarymo ir turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą;

3) jam šio įstatymo 63 straipsnio nustatyta tvarka atimamas diplomatinis rangas;

4) jis gauna valstybinę pensiją ar kitą pensinio pobūdžio išmoką iš valstybės biudžeto (nuo sprendimo skirti valstybinę pensiją ar kitą pensinio pobūdžio išmoką iš valstybės biudžeto dienos);

5) jis gauna bet kokios rūšies pensiją iš tarptautinės ar Europos Sąjungos arba užsienio valstybės institucijos;

6) jam mokamas priedas už diplomatinį rangą.

4. Rentos gavėjas privalo pranešti Užsienio reikalų ministerijai apie šio straipsnio 2 dalyje nurodytas aplinkybes per 5 darbo dienas nuo jų atsiradimo.

5. Jeigu apie šio straipsnio 2 dalyje nurodytas aplinkybes nepranešama ir dėl to renta permokama, permokėtos rentos dydis išieškomas iš rentos gavėjo įstatymų nustatyta tvarka.“

 

 

Pasiūlymas: Išbraukti 35 straipsno 2 dalį:

 

„2. Asmenims, atitinkantiems šio įstatymo 22 straipsnyje išdėstyto Lietuvos Respublikos diplomatinės tarnybos įstatymo 79straipsnio 1 ir 3 dalyse nustatytas rentos skyrimo sąlygas ir išėjusiems iš diplomatinės tarnybos sukakus senatvės pensijos amžių iki šio įstatymo įsigaliojimo dienos, renta skiriama nuo prašymo skirti rentą pateikimo Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijai dienos, bet ne anksčiau kaip nuo šio įstatymo įsigaliojimo dienos.“

 

 

 

Teikia

Seimo narys                                                                                                              Jurgis Razma