PASIŪLYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NUTARIMO

“DĖL SEIMO LAIKINOSIOS TYRIMO KOMISIJOS DĖL SEIMO NARIO M. BASČIO RYŠIŲ GALIMAI KELIAMOS GRĖSMĖS NACIONALINIAM SAUGUMUI BEI GALIMYBIŲ INICIJUOTI PARLAMENTINĘ APKALTOS PROCEDŪRĄ SUDARYMO“ PROJEKTO NR. XIIIP-446

2017-03-16

Vilnius

Eil. Nr.

Siūloma keisti

Pasiūlymo turinys

str.

str. d.

p.

 

 

 

 

Argumentai: 

Atsižvelgiant į Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto veiklos kryptis, yra  tikslinga Komitetui pavesti atlikti platesnį tyrimą dėl Seimo narių ir kitų aukšto rango politikų ryšių galimai keliamų grėsmių nacionaliniam saugumui.

1.

 

 

 

Pasiūlymas: Pakeisti Nutarimo pavadinimą ir jį suformuluoti taip:

DĖL SEIMO PAVEDIMO SEIMO NACIONALINIO SAUGUMO IR GYNYBOS KOMITETUI ATLIKTI TYRIMĄ dėl GALIMŲ grėsmių nacionaliniam saugumui

 

 

 

 

Pasiūlymas:

Patikslinti preambulę ir ją išdėstyti taip:

„Lietuvos Respublikos Seimas,

vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo statuto 49 ir 63 straipsniais,

su dideliu susirūpinimu vertindamas tai, kad Valstybės saugumo departamentas (VSD) nesuteikė vienam Seimo nariui leidimo dirbti su įslaptinta informacija, taip sudarydamas prielaidas manyti, kad Seimo nariai ir kiti aukšto rango politikai gali būti paveikiami, nesavarankiški bei galintys atskleisti valstybės paslaptį sudarančią informaciją trečiųjų šalių atstovams, turintiems priešiškų Lietuvos strateginiams interesams tikslų;

matydamas būtinybę visapusiškai ištirti visą su Seimo narių ir kitų aukšto rango politikų veikla susijusią informaciją nuo 2004 metų, kuria disponuoja VSD;

2.

1

 

 

Pasiūlymas:

Pakeisti  1 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

1 straipsnis.

Pavesti Lietuvos Respublikos Seimo Nacionaliniam saugumo ir gynybos komitetui (toliau - Komitetas) atlikti tyrimą Sudaryti Seimo laikinąją tyrimo komisiją (toliau – Komisija) dėl galimų grėsmių Lietuvos nacionaliniam saugumui.”

 

3.

2

 

 

Pasiūlymas:

Išbraukti 2 straipsnį kaip nebeaktualų:

 “2 straipsnis.

Komisiją sudaryti iš 12 Lietuvos Respublikos Seimo (toliau – Seimas) narių, kurie pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymą turi teisę dirbti su įslaptinta informacija su slaptumo žyma „Visiškai slaptai“, pagal Seimo frakcijų proporcinio atstovavimo principą:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

3.

3

 

 

Pasiūlymas:

Išbraukti 3 straipsnį kaip nebeaktualų:

“3 straipsnis.

Komisijos pirmininku paskirti Seimo narį ……………………….”

4.

4

 

 

Pasiūlymas:

Pakeisti 4 straipsnį ir jį išdėstyti taip

4  straipsnis.

Įpareigoti Komitetą:

1)   nustatyti, kokios partijos ir atskiri Seimo nariai 2008–2016 metais gavo tiek viešą, tiek neviešą finansinę paramą iš su Rusijos Federacijos siejamų įmonių ar per jų tarpininkus; įvertinti, ar nebuvo daroma įtaka politiniams procesams ir kokią įtaką bei žalą dėl to galėjo patirti Lietuvos valstybė;

2)   nustatyti ir išsiaiškinti, kiek ir kokios Rusijos Federacijos  įmonės tiesiogiai ar per tarpininkus įgyvendino ir šiuo metu vykdo Lietuvai svarbius strateginius objektus ir ar politikai, Vyriausybės atstovai įtakojo šių sandėrių priėmimą ir sutarčių pasirašymą;

3) Ištirti, ar buvęs IAE generalinis direktorius ir energetikos viceministras, tuomet ėjęs IAE valdybos pirmininko pareigas, pasirašydami 2011 m. gruodžio 21 d. Tolesnių veiksmų ir ketinimų protokolą ir de facto sukurdami nepakeičiamą precedentą derybose dėl 55 + 17,9 mln. eurų papildomo mokėjimo rangovui „NUKEM“, kurią 2009 m. gruodžio mėn. įsigijo Rusijos įmonė „Atomstroyexport“, priimdami šį sprendimą tuometinės Vyriausybės ir Energetikos ministerijos vadovai nebuvo įtakojami „NUKEM“ atstovų, ar negavo iš jų atlygio bet kokia forma, ar neviršijo savo įgaliojimų, nepažeidė įstatymų ir ar savo veiksmais nepadarė žalos valstybei dėl savanaudiškų ar kitų asmeninių paskatų;

4) ištirti, ar AB „Klaipėdos nafta“ sudarydama sutartį su Rusijos naftos koncerno „Lukoil“ įmone „LITASCO S.A.“ 2012-08-29, kuria perleido valdyti strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčios įmonės dalį netenkino Rusijos strateginių interesų;

·         kokius įsipareigojimus šia sutartimi prisiėmė valstybės valdoma AB „Klaipėdos nafta“;

·         kokių tikslų siekė Rusijos įmonė Lietuvoje mokėdama, tačiau nesinaudodama AB „Klaipėdos nafta“ talpomis ir kita infrastruktūra;

·         kokius nuostolius per trijų metų šios sutarties galiojimo laikotarpį patyrė AB „Lietuvos geležinkeliai“ ir Valstybinis Klaipėdos jūrų uostas dėl pervežamų ir perkraunamų krovinių praradimo;

·         ar AB „Klaipėdos nafta“ vadovas R. Masiulis pasirašydamas šią sutartį turėjo Ministro Pirmininko A. Kubiliaus, Energetikos ministro A. Sekmoko įgaliojimus;

·         ar AB „Klaipėdos nafta“ vadovas R. Masiulis pasirašydamas šią sutartį turėjo leidimą dirbti su įslaptinta informacija. Kada šis leidimas jam buvo suteiktas;

·         ar AB „Klaipėdos nafta“ vadovas R. Masiulis, Ministras Pirmininkas A. Kubilius, Energetikos ministras A. Sekmokas dėl šios sutarties sudarymo nebuvo įtakojami Rusijos kompanijos „LITASCO S.A.“ atstovų, Rusijos spec. Tarnybų? Ar už savo sprendimus negavo atlygio bet kokia forma? Ar neviršijo savo įgaliojimų, nepažeidė įstatymų ir ar savo veiksmais nepadarė žalos valstybei dėl savanaudiškų ar kitų asmeninių paskatų?

5) išsiaiškinti ir įvertinti UAB „Žabolis ir partneriai“ atstovų galimus ryšius, susitikimus su „ROSATOM“ vadovais dėl bendros įmonės sukūrimo atominei elektrinei statyti Kaliningrade ir elektros energijos pirkimo iš šios AE bei pasekmes mūsų nacionaliniam saugumui;

6)  išsiaiškinti atvejus, kai Rusijos Federacijos žvalgyba galėjo paveikti ir ar paveikė Lietuvos Respublikos Seimo narius ir kitus aukšto rango politikus ir ar sugebėjo gauti Lietuvos valstybės paslaptis sudarančią informaciją;

7) nustatyti, ar atitinkamų valstybės institucijų sukauptos ar tyrimo metu papildomai atskleistos informacijos apie Seimo narius, jų ryšius ir veiklą pakanka pradėti Seimo narių apkaltos procesą.“

5.

5

 

 

Pasiūlymas:

Pakeisti 5 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

“5 straipsnis.

Komisija Komitetas iki 2017 m. balandžio 14 d. pateikia Seimui išvadas ir pasiūlymus.”

 

Teikia

Seimo nariai

Artūras Skardžius

Petras Gražulis

Algirdas Butkevičius

Julius Sabatauskas

Andrius Palionis

Antanas Vinkus

Rimantė Šalaševičiūtė

Irena Šiaulienė

Raminta Popovienė

Algirdas Sysas

Valentinas Bukauskas

Petras Čimbaras

Juozas Olekas