Stenogramą galima rasti:

Seimo posėdžių stenogramų e. leidinys Nr. 20, 2021

Seimo posėdžių stenogramų rinkinys Nr. 3, 2022

(Stenogramų leidiniai 2020–2024 m. kadencija)

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

II (PAVASARIO) SESIJOS

VAKARINIO posėdžio NR. 37

STENOGRAMA

 

2021 m. kovo 23 d.

 

Pirmininkauja Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininko pavaduotojai
A. MAZURONIS ir J. SABATAUSKAS

 


 

PIRMININKAS (A. MAZURONIS, DPF*). Ger­bia­mi ko­le­gos, ger­bia­ma eko­no­mi­kos ir ino­va­ci­jų mi­nist­re, pra­de­da­me po­pie­ti­nį ko­vo 23 die­nos Sei­mo ple­na­ri­nį po­sė­dį. (Gon­gas) Re­gist­ruo­ja­mės.

Už­si­re­gist­ra­vo 72 Sei­mo na­riai.

 

14.01 val.

Vy­riau­sy­bės pus­va­lan­dis

Eko­no­mi­kos ir ino­va­ci­jų mi­nist­rės Auš­ri­nės Ar­mo­nai­tės pra­ne­ši­mas apie Eko­no­mi­kos ir ino­va­ci­jų mi­nis­te­ri­jos ad­mi­nist­ruo­ja­mas pa­gal­bos ver­slui prie­mo­nes

 

Dar­bo­tvarkės 2-1 klau­si­mas – Vy­riau­sy­bės pus­va­lan­dis. Pra­ne­šė­ja – eko­no­mi­kos ir ino­va­ci­jų mi­nist­rė A. Ar­mo­nai­tė. Klau­si­mui svars­ty­ti skir­ta pu­sė va­lan­dos, tai 15 mi­nu­čių mi­nist­rei pa­si­sa­ky­ti ir 15 mi­nu­čių at­sa­ky­ti į klau­si­mus. Pra­šom, mi­nist­re.

A. ARMONAITĖ (LF). Ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke, ger­bia­mi ko­le­gos, džiau­giuo­si, jog tu­riu ga­li­my­bę…

PIRMININKAS. At­si­pra­šau, mi­nist­re. Ger­bia­mi ko­le­gos, šiek tiek ty­los, la­bai di­de­lis triukš­mas sa­lė­je, fak­tiš­kai ne­gir­dė­ti, ką šne­ka mi­nist­rė. La­bai dė­kui.

A. ARMONAITĖ (LF). Džiau­giuo­si, jog tu­riu ga­li­my­bę pri­sta­ty­ti Eko­no­mi­kos ir ino­va­ci­jų mi­nis­te­ri­jos ad­mi­nist­ruo­ja­mas pa­gal­bos ver­slui prie­mo­nes ir si­tu­a­ci­ją. Su­pran­tu, kad yra daug ne­ri­mo ir dėl to, jog tu­ri­me už­si­tę­su­sį ka­ran­ti­ną ir nau­jas ak­tu­a­li­jas dėl nau­jų at­mai­nų, ir taip pat tai, kad da­lis sek­to­rių iš tik­rų­jų yra už­da­ry­ti ir jau il­gą lai­ką ne­ga­li veik­ti.

Da­bar trum­pai. Štai yra… Ar ma­to­te jau ek­ra­nuo­se? Ma­to­te. Šios ins­ti­tu­ci­jos da­ly­vau­ja ad­mi­nist­ruo­jant Eko­no­mi­kos ir ino­va­ci­jų mi­nis­te­ri­jos pa­gal­bos ver­slui prie­mo­nes. Eko­no­mi­kos ir ino­va­ci­jų mi­nis­te­ri­ja for­muo­ja po­li­ti­ką, Vy­riau­sy­bė pri­ima po­li­ti­nius spren­di­mus, „In­ve­ga“ ad­mi­nist­ruo­ja fi­nan­si­nes prie­mo­nes, pa­sko­li­nes prie­mo­nes. Kaip ži­no­te, tai yra vie­na iš plėt­ros įstai­gų. O Vals­ty­bi­nė mo­kes­čių ins­pek­ci­ja kar­tu su Lie­tu­vos ver­slo pa­ra­mos agen­tū­ra ad­mi­nist­ruo­ja sub­si­di­jų prie­mo­nes.

Štai da­bar trum­pas pa­veiks­las, kaip at­ro­do da­bar ga­lio­jan­čios, vei­kian­čios pa­gal­bos ver­slui prie­mo­nės. Kai mes kal­ba­me apie pa­gal­bą ver­slui, aš daž­nai gir­džiu, jog kal­ba­ma tik apie sub­si­di­jas, bet iš tik­rų­jų pa­gal­ba ver­slui su­da­ry­ta tiek iš sub­si­di­jų prie­mo­nių, tiek iš leng­va­ti­nių pa­sko­lų prie­mo­nių, tiek iš So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos ad­mi­nist­ruo­ja­mų pra­sto­vų, ku­rios pa­de­da iš­lai­ky­ti dar­bo vie­tas, tiek ir iš mo­kes­ti­nių ati­dė­ji­mų. Tai da­bar čia, šia­me pra­ne­ši­me, aš kal­bė­siu apie sub­si­di­jas, apie leng­va­ti­nes pa­sko­las, apie kai ku­rias ki­tas fi­nan­si­nes prie­mo­nes ir pa­gal­bą ver­slui to­mis for­mo­mis, ku­rias su­for­ma­vo bū­tent Eko­no­mi­kos ir ino­va­ci­jų mi­nis­te­ri­ja.

Štai kai at­ėjo­me ir pra­dė­jo­me veik­lą gruo­džio mė­ne­sį, pri­min­siu, jog at­ve­jų skai­čius per vie­ną die­ną sie­kė kar­tais ir 3, ir 4 tūkst. Bu­vo­me pri­vers­ti pri­im­ti griež­tus spren­di­mus dėl ka­ran­ti­no, ta­čiau, de­ja, ne­ra­do­me ke­le­to es­mi­nių da­ly­kų, kad ga­lė­tu­me pa­dė­ti ver­slui iš­gy­ven­ti. Tai yra ne­bu­vo su­pla­nuo­ta pi­ni­gų biu­dže­te ir taip pat ne­bu­vo su­for­muo­ta nė vie­na uni­ver­sa­li pa­gal­bos ver­slui prie­mo­nė. Tai mes pri­va­lė­jo­me pa­da­ry­ti iš kar­to, tai ir pa­da­rė­me. 150 mln. eu­rų yra ski­ria­ma sub­si­di­jų prie­mo­nėms. Šiuo me­tu jau yra 13 tūkst. pa­reiš­kė­jų, ku­rie yra pa­rem­ti. Va­kar die­nos duo­me­ni­mis, yra iš­mo­kė­ta dau­giau ne­gu 27 mln. eu­rų sub­si­di­jų. Šian­dien taip pat tu­rė­tu­me pa­tvir­tin­ti dar nau­ją sub­si­di­jų por­ci­ją įmo­nėms. Ti­kiuo­si, kad ga­lė­si­me tu­rė­ti dar di­des­nius skai­čius.

Čia yra la­bai svar­bu pa­sa­ky­ti, tie­siog ypač svar­bu pa­brėž­ti, kad pa­raiš­kų už 150 mln. eu­rų dar nė­ra. Va­kar die­nos duo­me­ni­mis, pre­ten­duo­ja­ma į 52 mln. eu­rų. Tai reiš­kia, kad iš 52 mln. eu­rų, į ku­riuos pre­ten­duo­ja­ma, mes iš­mo­kė­jo­me tru­pu­tė­lį dau­giau ne­gu 27 mln. eu­rų.

An­tra prie­mo­nė, ku­rią ad­mi­nist­ruo­ja „In­ve­ga“, tai yra leng­va­ti­nės pa­sko­los nuo ko­vi­do nu­ken­tė­ju­sioms įmo­nėms. Į šią prie­mo­nę ga­li pre­ten­duo­ti ne tik SVV sub­jek­tai kaip į sub­si­di­jas, ta­čiau ir di­des­nės įmo­nės. Tam yra skir­ta 30 mln. eu­rų ir jau virš 18 mln. eu­rų leng­va­ti­nių pa­sko­lų yra iš­mo­kė­ta.

Daž­nai, kai dis­ku­tuo­ja­ma apie pa­gal­bą ver­slui, ap­si­ri­bo­ja­ma tik sub­si­di­jo­mis, ta­čiau aš no­rė­čiau pa­brėž­ti, kad leng­va­ti­nės pa­sko­los ir­gi yra pa­gal­ba ver­slui, nes są­ly­gos, ku­rio­mis sko­li­na „In­ve­ga“, iš tie­sų yra to­kios, ko­kių rin­ko­je ne­įma­no­ma ras­ti. Tai, ži­no­ma, pri­klau­so nuo lai­ko­tar­pio, ku­riam ima­ma pa­sko­la, ir pa­na­šiai, bet apie 1 % pa­lū­ka­nų nor­ma yra, man at­ro­do, tik­rai ge­ros są­ly­gos.

Mes taip pat ski­ria­me 2 mln. eu­rų tur­ga­vie­tės mo­kes­čio kom­pen­sa­ci­jai ir jau pu­sė šios su­mos yra iš­mo­kė­ta. „In­ve­ga“ taip pat ad­mi­nist­ruo­ja ke­le­tą to­kių kaip jau nuo­la­tos vei­kian­čių fi­nan­si­nių prie­mo­nių kaip al­ter­na­ty­va, da­li­nis pa­lū­ka­nų kom­pen­sa­vi­mas ir taip to­liau.

Vi­siems la­bai įdo­mu pa­nag­ri­nė­ti, ko­kia yra si­tu­a­ci­ja su sub­si­di­jo­mis, ir dėl to aš no­rė­čiau čia tru­pu­tė­lį pla­čiau su­sto­ti ir jums pa­pa­sa­ko­ti. Kaip sa­kiau, čia štai yra ža­lia ei­lu­tė, 13 tūkst. sa­va­ran­kiš­kų įmo­nių jau ga­vo 27 mln. eu­rų. Iš vi­so pa­raiš­kų bu­vo gau­ta 20 tūkst. sa­va­ran­kiš­kų įmo­nių ir virš 1 tūkst. ne­sa­va­ran­kiš­kų įmo­nių. Ne­sa­va­ran­kiš­ka įmo­nė čia tu­ri­ma ome­ny­je ta, ku­ri pri­klau­so ku­riai nors įmo­nių gru­pei. Iš tie­sų Vals­ty­bi­nei mo­kes­čių ins­pek­ci­jai rei­kė­jo la­biau pa­si­reng­ti, tu­riu ome­ny­je, kad il­ges­nis pro­ce­sas bu­vo, kaip pa­tik­rin­ti tas įmo­nes, kaip pro­gra­muo­ti, su­for­mu­luo­ti tas pa­raiš­kų for­mas, ir dėl to tas pro­ce­sas yra už­si­tę­sęs. Ta­čiau mus in­for­muo­ja, kad ar­ti­miau­sio­mis die­no­mis įver­tin­ta da­lis su­si­ju­sių įmo­nių, va­di­na­mų­jų ne­sa­va­ran­kiš­kų įmo­nių, ir jau ga­lė­si­me pra­dė­ti pir­mą­sias su­mas iš­mo­kė­ti ir joms. At­mes­ta pa­raiš­kų per 4 tūkst. sa­va­ran­kiš­kų, ir tru­pu­tė­lį – 200 ne­sa­va­ran­kiš­kų. Čia tų, ku­rios ne­ati­tin­ka kri­te­ri­jų.

Kaip mi­nė­jau, „In­ve­ga“ taip pat įgy­ven­di­na dar ke­le­tą fi­nan­si­nių prie­mo­nių, ku­rios tie­siog jau bu­vo su­for­mu­luo­tos. Aš at­kreip­siu dė­me­sį į Pa­gal­bos ver­slui fon­dą, jis vei­kia. Tai yra įran­kis, ku­rį su­for­mu­la­vo, iš tik­rų­jų įstei­gė dar bu­vu­si Vy­riau­sy­bė. Dėl jo mi­si­jos, jei­gu ga­li­ma taip pa­sa­ky­ti, mes ga­li­me dis­ku­tuo­ti ir tos dis­ku­si­jos yra pra­smin­gos, ta­čiau mū­sų Vy­riau­sy­bė, tu­rė­da­ma ome­ny­je, kad ra­do­ kai ku­riuos įran­kius vei­kian­čius, tie­siog įga­li­no tą įran­kį, ir da­bar yra 100 mln. eu­rų, jau tru­pu­tė­lį ma­žiau, nes iš­mo­kė­ta ir pa­ra­mos ta­me fon­de iki 400 mln. ob­li­ga­ci­joms su ga­ran­ti­ja. Iš­mo­kė­ta vie­nai įmo­nei 7 mln. eu­rų, pa­tvir­tin­ta ki­tai įmo­nei 10 mln. eu­rų.

Taip pa­sa­ky­siu – tą fon­dą ad­mi­nist­ruo­ja dvi įmo­nės, ku­rios yra pa­val­džios dviem mi­nis­te­ri­joms: Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jai ir Eko­no­mi­kos mi­nis­te­ri­jai. Jis val­do­mas kaip ne­pri­klau­so­mai su­kur­tas dar anos Vy­riau­sy­bės ti­kin­tis ar, kaip sa­kant, no­rint su­ma­žin­ti ga­li­mas di­des­nes pa­sek­mes eko­no­mi­kai. Tai čia di­des­niems ver­slams skir­tas fon­das, di­die­ji su­dė­tin­ges­nė­mis są­ly­go­mis ga­li pa­si­sko­lin­ti ir taip to­liau. Čia yra baig­tos įgy­ven­din­ti prie­mo­nės dar anos ka­den­ci­jos, tai aš nesusto­siu.

Ma­no la­bai mėgs­ta­ma skaid­rė, ku­rią no­rė­čiau taip pat jums pa­ro­dy­ti, ją va­di­nu „ne­ga­li­ma ly­gin­ti, bet pa­ly­gin­ki­me“, ci­tuo­da­ma mū­sų Lie­tu­vos po­li­ti­kos kla­si­kus. Ir čia yra svar­bu, čia aš no­rė­čiau tru­pu­tė­lį su­sto­ti.

Mes tu­ri­me da­bar pa­va­sa­rį ir tu­rė­jo­me aną pa­va­sa­rį, kai pan­de­mi­ja už­klu­po Eu­ro­pą ir Lie­tu­vą. Kai kal­ba­me apie sub­si­di­jų prie­mo­nes, apie sub­si­di­jų sche­mas, pir­mes­nė ir mū­sų ski­ria­si iš es­mės vi­sų pir­ma tuo, jog pir­ma sub­si­di­jų sche­ma anos Vy­riau­sy­bės bu­vo skir­ta mik­ro­įmo­nėms, toms įmo­nėms, ku­rios tu­ri iki de­vy­nių dar­buo­to­jų. Joms bu­vo tai­ko­mas Eu­ro­pos Są­jun­gos de mi­ni­mis reg­la­men­tas, kas reiš­kia ma­žiau ad­mi­nist­ra­vi­mo, ma­žiau rei­ka­la­vi­mų, grei­tes­nė ga­li­my­bė iš­mo­kė­ti. Ir tai yra ge­rai, ma­tyt, tik­rai pa­si­tei­si­no, mes gir­di­me, kad mik­ro­įmo­nės ga­vo pa­ra­mą. Aiš­ku, ten bu­vo ad­mi­nist­ruo­ja­ma tru­pu­tė­lį il­giau, čia tik ne­ma­ty­ti, ne­ži­nau, nu­kąs­tas teks­tas yra, bet ke­lis šim­tus die­nų, kaip ma­to­te, vei­kė nuo ge­gu­žės 13 iki gruo­džio 15 die­nos. Štai – tik mik­ro­įmo­nėms.

Da­bar ši Vy­riau­sy­bė, ma­ty­da­ma, kad an­tra ban­ga yra ge­ro­kai ga­lin­ges­nė, jog ka­ran­ti­nas ga­li tęs­tis ge­ro­kai il­giau, iš es­mės per­žiū­rė­jo sub­si­di­jų prie­mo­nę. Jai nu­ma­tė 150 mln. eu­rų, bet su­da­rė ga­li­my­bes į ją pre­ten­duo­ti ne tik mik­ro­įmo­nėms, bet vi­soms smul­kioms ir vi­du­ti­nėms įmo­nėms, taip pat toms įmo­nėms, ku­rios tu­ri dau­giau ne­gu 250 dar­buo­to­jų. Va­di­na­si, įmo­nės, ku­rios tu­ri ne tik iki de­vy­nių dar­buo­to­jų, bet de­šim­tis ir šim­tus dar­buo­to­jų, ga­li pre­ten­duo­ti į šią sub­si­di­jų prie­mo­nę, jei­gu jų apy­var­ta ka­ran­ti­no lai­ko­tar­piu kri­to 30 % ir dau­giau. Da­bar joms ne­be­ga­li bū­ti tai­ko­mas pa­pras­tes­nis Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos de mi­ni­mis reg­la­men­tas, ga­li­me tai­ky­ti Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos lai­ki­ną­jį ko­mu­ni­ka­tą. Tai iš es­mės reiš­kia, jog rei­kia la­biau įro­dy­ti pa­ti­ria­mus sun­ku­mus, ir tai reiš­kia, la­bai pa­pras­ta žmo­nių kal­ba kal­bant, kad rei­kia už­pil­dy­ti dau­giau po­pie­rių. Tai nė­ra tai, ko mes la­bai no­ri­me, bet to­kia yra tvar­ka, taip vei­kia Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos lai­ki­na­sis ko­mu­ni­ka­tas. Tai štai mak­si­ma­li su­ma, ku­rią ga­li­me gau­ti, yra 800 tūkst. eu­rų. Su pa­sko­lo­mis… dėl pa­sko­lų tie de­ba­tai gal yra tru­pu­tė­lį ma­žes­ni, ka­dan­gi mū­sų iš­tek­liai ir­gi yra ri­bo­ti. Mes pa­sko­loms esa­me nu­ma­tę ma­žes­nį biu­dže­tą – 30 mln. eu­rų. Kaip mi­nė­jau, jau virš 18 yra su­teik­ta tų pa­sko­lų. Ver­tin­si­me, žiū­rė­si­me, kaip se­ka­si, ir ne­at­me­tu ga­li­my­bės, kad taip pat ir pa­sko­lų prie­mo­nes, ir dar kai ką kei­si­me.

Ka­dan­gi lai­ko tiek daug ne­tu­riu, tai tru­pu­tė­lį pra­lei­siu ir pa­pa­sa­ko­siu apie tai, dėl ko dar yra pri­im­ti po­li­ti­niai spren­di­mai ir kas bus pa­leis­ta ne­tru­kus, ko­kia dar pa­gal­ba ver­slui. Kaip ži­no­te, žmo­nės, ku­rie vyk­do in­di­vi­du­a­lią veik­lą, dir­ba pa­gal ver­slo liu­di­ji­mus ir taip to­liau, pre­ten­duo­ja per Už­im­tu­mo tar­ny­bą į kas­mė­ne­si­nę iš­mo­ką, kas yra 260 eu­rų. Vi­si su­pran­ta­me, jog tai yra la­bai ne­di­de­li pi­ni­gai, jei­gu ta­vo pa­ja­mos yra vi­siš­kai ap­ri­bo­tos ir ta­vo veik­la yra ap­ri­bo­ta ka­ran­ti­no. Dėl to mes Eko­no­mi­kos ir ino­va­ci­jų mi­nis­te­ri­jo­je pri­si­ė­mė­me ly­de­rys­tę pa­gal­vo­ti, o kaip ga­lė­tu­me pa­dė­ti to­kiems žmo­nėms. Ir štai ko­vo 29 die­ną star­tuos to­kia vien­kar­ti­nė pa­gal­bos prie­mo­nė dir­ban­tie­siems pa­gal ver­slo liu­di­ji­mus ir vyk­dan­tiems in­di­vi­du­a­lią veik­lą. Jai esa­me nu­ma­tę 20 mln. eu­rų ir ti­ki­mės, kad pa­vyks pa­dė­ti nors tru­pu­tė­lį tiems, ku­rie vyk­do in­di­vi­du­a­lią veik­lą. Iš­mo­ka yra su­sie­ta su gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čiais, ku­riuos mo­kė­jo dir­ban­tie­ji, turintys šiuos pa­žy­mė­ji­mus.

An­tra prie­mo­nė – jau sub­si­di­jos la­biau­siai nuo COVID-19 nu­ken­tė­ju­sioms įmo­nėms. Jai nu­ma­tė­me 70 mln. eu­rų, ji šiuo me­tu yra de­ri­na­ma su Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja ir star­tas yra ba­lan­dį. Sie­kia­me pa­dė­ti la­biau­siai nu­ken­tė­ju­sioms įmo­nėms, toms įmo­nėms, ku­rių apy­var­ta kri­to 60 % ir dau­giau. Tai, kaip ži­no­me, yra ap­gy­ven­di­ni­mo, mai­ti­ni­mo, pra­mo­gų in­dust­ri­ja, ren­gi­nių in­dust­ri­ja, ki­ti ver­slai, ku­rių veik­la yra ap­ri­bo­ta. Pre­ky­ba taip pat. Ši prie­mo­nė bus pa­leis­ta ba­lan­dį. La­bai svar­bi ži­nia ver­slui, jei­gu kas nors žiū­ri­te šiuos de­ba­tus, jei­gu jūs ati­tin­ka­te kri­te­ri­jus da­bar dėl pir­mo pa­gal­bos pa­ke­to ir ati­tik­si­te apy­var­tos kri­ti­mo kri­te­ri­jus an­tru eta­pu, jūs į abu ga­li­te pre­ten­duo­ti.

Mes taip pat star­ta­vo­me su grei­tų­jų tes­tų kom­pen­sa­vi­mo prie­mo­ne smul­kia­jam ir vi­du­ti­niam ver­slui. Ke­li šim­tai su­tar­čių, jau dau­giau iš tik­rų­jų nei ke­li šim­tai su­tar­čių yra su­da­ry­ta su pri­va­čio­mis ir te­sta­vi­mą grei­tai­siais te­stais vyk­dan­čio­mis gy­dy­mo įstai­go­mis. Tai yra pro­fi­lak­ti­nis te­sta­vi­mas, aš pa­brė­žiu, skir­tas tiems, ku­rie no­ri at­sa­kin­gai pro­fi­lak­tiš­kai kiek­vie­ną sa­vai­tę tes­tuo­ti sa­vo smul­kiuo­sius ir vi­du­ti­nius ver­slus.

Ir, ži­no­ma, yra kom­pen­sa­vi­mo ke­lio­nių or­ga­ni­za­to­riams už tu­ris­tų grą­ži­ni­mą iš už­sie­nio prie­mo­nė. Iš tik­rų­jų ra­do­me to­kią kaip staig­me­nė­lę, tie įsi­pa­rei­go­ji­mai ne­bu­vo įgy­ven­din­ti, mū­sų Vy­riau­sy­bė tuos įsi­pa­rei­go­ji­mus įgy­ven­dins.

Gal dar dėl sub­si­di­jų an­tro to eta­po. Kaip ir sa­kiau, de­ri­na­ma su Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja. Daug dis­ku­si­jų yra dėl lu­bų, 100 tūkst. eu­rų yra iš­mo­kos lu­bos. Pats sub­si­di­jos dy­dis yra su­sie­tas vėl­gi su gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čiu, su­mo­kė­tu 2019 me­tais, ir apy­var­tos kri­ti­mu. Dėl lu­bų de­ba­tai yra to­kie…

PIRMININKAS. Ger­bia­ma…

A. ARMONAITĖ (LF). …jūs juos gir­dė­jo­te vie­šo­jo­je erd­vė­je. Di­des­nių įmo­nių, di­des­nių vieš­bu­čių pa­sto­vie­ji kaš­tai yra daug di­des­ni ir vi­siš­kai su­pran­ta­ma, kad ta su­ma yra jiems pa­ly­gin­ti ne­di­de­lė.

PIRMININKAS. Ger­bia­ma…

A. ARMONAITĖ (LF). (Taip, aš jau bai­giu.) To­dėl mes ver­ti­na­me ga­li­my­bes, tu­rė­da­mi ome­ny­je, kad pir­mu eta­pu pre­ten­duo­ta į 52 mln. eu­rų iš 150, ver­ti­na­me ga­li­my­bę pa­kel­ti tas lu­bas, bet tai bus Vy­riau­sy­bės spren­di­mai. Mie­lai at­sa­ky­siu į jū­sų klau­si­mus.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui, ger­bia­ma pra­ne­šė­ja. In­for­muo­ju, kad klau­si­mai pa­tei­kia­mi taip, kaip Vy­riau­sy­bės va­lan­do­je, pra­de­dant nuo opo­zi­ci­nių frak­ci­jų, ju­dant link val­dan­čio­sios dau­gu­mos, jei­gu dar bus tam skir­to lai­ko. Per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną I. Ka­čins­kai­tė-Ur­bo­nie­nė.

I. KAČINSKAITĖ-URBONIENĖ (DPF). Ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke, ka­dan­gi iš tik­rų­jų mi­nist­rė už­tru­ko dau­giau nei 15 mi­nu­čių, gal ga­li­me su­tar­ti, kad klau­si­nės opo­zi­ci­jos at­sto­vai?

PIRMININKAS. Sta­tu­te nu­ma­ty­ta ga­li­my­bė vi­siems pa­klaus­ti. Gal­būt ne­dis­ku­tuo­ki­me, bet pra­de­da­me grei­čiau klaus­ti ir iš tie­sų nuo opo­zi­ci­nių frak­ci­jų. Yra klau­si­mas, ar per tiek lai­ko dar pri­eis iki val­dan­čių­jų. Pir­ma­sis klau­sia D. La­ba­na­vi­čius, Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos frak­ci­jos at­sto­vas. Ruo­šia­si J. Sa­ba­taus­kas.

D. LABANAVIČIUS (LVŽSF). Ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­ma mi­nist­re, jū­sų va­do­vau­ja­mos mi­nis­te­ri­jos pla­nuo­se yra vie­nin­gos ino­va­ci­jų po­li­ti­ką įgy­ven­di­nan­čios agen­tū­ros įkū­ri­mas, ta­čiau ino­va­ci­jų sri­ty­je, įskai­tant ir fi­nan­sa­vi­mo sky­ri­mą įvai­rioms ini­cia­ty­voms, vei­kia to­kios ins­ti­tu­ci­jos kaip Moks­lo, ino­va­ci­jų ir tech­no­lo­gi­jų agen­tū­ra, Lie­tu­vos ino­va­ci­jų cen­tras, moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų par­kai, „In­ves­tuok Lie­tu­vo­je“ ir taip to­liau. Ar esa­te su­si­pa­ži­nu­si su vi­sų ins­ti­tu­ci­jų veik­la ir ne­ma­no­te, kad esa­mų ins­ti­tu­ci­jų pa­kan­ka ino­va­ci­jų po­li­ti­kai ko­or­di­nuo­ti? O jei ne­ma­no­te, ką ke­ti­na­te da­ry­ti su šio­mis vei­kian­čio­mis ins­ti­tu­ci­jo­mis? Re­or­ga­ni­zuo­ti į nau­ją da­ri­nį, iš­vis lik­vi­duo­ti, nes vei­kia ne­efek­ty­viai, ar švais­ty­ti mo­kes­čių mo­kė­to­jų pi­ni­gus dar vie­nai vi­siš­kai nau­jai įstai­gai su­kur­ti? Ar ne­bus pa­lik­tas nuo­ša­lė­je smul­ku­sis ir vi­du­ti­nis ver­slas? Ačiū.

A. ARMONAITĖ (LF). La­bai ačiū ko­le­gai še­šė­li­niam mi­nist­rui už ak­tu­a­lų klau­si­mą. Iš tie­sų jūs esa­te ab­so­liu­čiai tei­sus, kad Lie­tu­vo­je yra dau­gy­bė agen­tū­rų ir prie mū­sų mi­nis­te­ri­jos, ir prie ki­tų, ku­rios dir­ba su ino­va­ci­jo­mis, tai yra šiek tiek ir „Ver­sli Lie­tu­va“, yra ir MITA, yra LVPA, yra ki­tos ins­ti­tu­ci­jos. Jos vi­sos yra pa­bi­ros, vei­kia spo­ra­diš­kai ir ne­ko­or­di­nuo­tai. Mū­sų tiks­las yra kon­so­li­duo­ti su ino­va­ci­jo­mis su­si­ju­sias funk­ci­jas vie­no­je agen­tū­ro­je. Mū­sų tiks­las nė­ra plės­ti vals­ty­bės įsi­pa­rei­go­ji­mus ir plės­ti biu­ro­kratinį apa­ra­tą.

Tai štai da­bar tie kon­so­li­da­vi­mo pla­nai yra jau pa­reng­ti, jų pro­jek­tas yra mū­sų Eko­no­mi­kos ir ino­va­ci­jų mi­nis­te­ri­jos pa­reng­tas, mes jį, ži­no­ma, ap­tar­si­me Vy­riau­sy­bė­je, bet iš es­mės tiks­las yra kon­so­li­duo­ti ir pa­ro­dy­ti vie­nin­gą po­žiū­rį į ino­va­ci­jų eko­sis­te­mos kū­ri­mą. Pa­brė­šiu, jog jau yra įkur­tas Ino­va­ci­jų ska­ti­ni­mo fon­das, jį įkū­rė dar vals­tie­čių Vy­riau­sy­bė. Mes įdė­jo­me ten pi­ni­gų ir ti­ki­mės, jog pri­trauk­si­me dau­giau fi­nan­sų, kad ver­slai ir moks­las ga­lė­tų su­si­tik­ti ir su­kur­ti to­kius da­ly­kus, kad ne tik pa­ten­kin­tų moks­li­nį in­te­re­są, bet ir iš tik­rų­jų pa­vyk­tų juos ko­mer­cia­li­zuo­ti ir mū­sų eko­no­mi­ką pa­da­ry­ti at­spa­res­nę. Iš es­mės toks yra ino­va­ci­jų re­for­mos tiks­las.

Taip, smul­kus ir vi­du­ti­nis ver­slas čia ne­tu­ri bū­ti pa­lik­tas, iš es­mės mes ne­tu­rė­tu­me skirs­ty­ti – di­de­li, ne­di­de­li ver­slai, nes mes ži­no­me, kad dau­gy­bė ino­va­ty­vių ver­slų yra bū­tent star­tuo­liai. Tu­rint ome­ny, kaip vys­to­si mū­sų vi­sas re­gio­nas, štai ne­se­niai grį­žo­me iš Uk­rai­nos, kur te­ko ma­ty­ti ne­įti­kė­ti­no dy­džio vi­są tech­no­lo­gi­nių ver­slų ra­jo­ną, be­si­ku­rian­tį pri­va­čia ini­cia­ty­va, mes tu­ri­me ir­gi spar­čiai ju­dė­ti.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui. Ger­bia­ma mi­nist­re, klaus­ti – 1 mi­nu­tė, at­sa­ky­ti – 2 mi­nu­tės. Pri­me­nu, nes la­bai daug Sei­mo na­rių už­si­ra­šė pa­klaus­ti. Klau­sia J. Sa­ba­taus­kas. Ruo­šia­si I. Ka­čins­kai­tė-Ur­bo­nie­nė.

J. SABATAUSKAS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Ger­bia­ma mi­nist­re, ačiū už pa­teik­tą in­for­ma­ci­ją, iš tie­sų da­ro­ma tik­rai ne­ma­žai. Kai Lie­tu­vo­je pra­si­dė­jo vak­ci­na­ci­ja nuo COVID-19, dau­ge­lis ver­slo aso­cia­ci­jų ir kon­fe­de­ra­ci­jų iš­reiš­kė to­kią vil­tį ir no­rą, kad jos pa­čios ga­lė­tų pri­si­dė­ti, kad ga­lė­tų vak­ci­nuo­ti tos sri­ties dar­buo­to­jus, nes ne pa­slap­tis, kad ne­ma­žai ži­di­nių bu­vo pra­mo­nės įmo­nė­se, ne tik slau­gos na­muo­se ar….

A. ARMONAITĖ (LF). Tes­tuo­ti ar vak­ci­nuo­ti? Aš at­si­pra­šau.

J. SABATAUSKAS (LSDPF). Vak­ci­nuo­ti. Nes bū­tent kaž­ko­dėl Eu­ro­po­je ty­li­ma, ar­ba iš tik­rų­jų jūs pa­nei­ki­te, kad čia ne fa­ke news apie In­do­ne­zi­jos vak­ci­na­vi­mo stra­te­gi­ją…

PIRMININKAS. Lai­kas.

J. SABATAUSKAS (LSDPF). …kad pir­miau­sia po me­di­kų yra vak­ci­nuo­ja­mi vals­ty­bės tar­nau­to­jai, pra­mo­nės ir…

PIRMININKAS. Lai­kas.

J. SABATAUSKAS (LSDPF). …pa­slau­gų sri­ties dar­buo­to­jai, nes bū­tent pa­slau­gų sri­tis da­bar sto­vi, o ji ge­ne­ruo­ja ne­ma­žą da­lį BVP.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui.

A. ARMONAITĖ (LF). Kaip su­pran­tu, klau­si­mas yra, ar ne­rei­kė­tų kal­bė­ti apie pa­slau­gų sek­to­rių tarp vak­ci­na­vi­mo pri­ori­te­tų. Taip su­for­mu­la­vau jū­sų klau­si­mą.

Vis­kas yra tei­sin­ga, ką jūs sa­ko­te. Tik mes sė­di­me vie­na­me Eu­ro­pos Są­jun­gos vals­ty­bių lai­ve ir gau­na­me to­kius vak­ci­nų kie­kius, ko­kius gau­na­me. Tai reiš­kia, kad mes dar ne­sa­me su­skie­pi­ję vi­sų pri­ori­te­ti­nių pa­žei­džia­miau­sių gru­pių. Mū­sų lau­kia sen­jo­rai, ku­riems rei­kia ant­ros vak­ci­nos. Šiuo me­tu yra su­skie­py­ti iki­mo­kyk­li­nio ir pra­di­nio la­vi­ni­mo mo­ky­to­jai, ta­čiau vi­si ki­ti švie­ti­mie­čiai taip pat dar lau­kia vak­ci­nos, su­skie­py­ti me­di­kai. Šau­nu, kad pa­vyz­dį pa­ro­dė Sei­mo na­riai ir Vy­riau­sy­bės na­riai. Taip, mes šiuo me­tu, tiks­liau, Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja ren­ka iš įvai­rių mi­nis­te­ri­jų veik­los sri­čių ki­tus pa­siū­ly­mus, kas dar ga­lė­tų bū­ti vak­ci­nuo­ja­mi. Iš eko­no­mi­nės veik­los sri­čių tie žmo­nės, ku­rie at­lie­ka kon­tak­ti­nes pa­slau­gas, lo­giš­ka, jog tu­rė­tų tu­rė­ti ga­li­my­bę bū­ti vak­ci­nuo­ja­mi. Mes tai iš sa­vo lau­ko esa­me pa­siū­lę. Bet aš tik no­riu pa­brėž­ti, kad, įgy­ven­din­da­mi vak­ci­na­vi­mo tvar­ką, mes ne­ga­li­me su­prie­šin­ti mo­ky­to­jų, me­di­kų ir šių sri­čių at­sto­vų su ver­slo sek­to­riu­mi.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui. Klau­sia I. Ka­čins­kai­tė-Ur­bo­nie­nė. Ruo­šia­si Z. Bal­čy­tis.

I. KAČINSKAITĖ-URBONIENĖ (DPF). Ačiū, ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Mi­nist­re, no­riu pa­klaus­ti. Nuo pra­ėju­sio pa­va­sa­rio jūs bu­vo­te vie­na tų, ku­rie tik­rai gar­siai sku­bi­no pra­ėju­sią Vy­riau­sy­bę kuo grei­čiau mo­kė­ti sub­si­di­jas, teik­ti ki­tas pa­ra­mos rū­šis ver­slui. Šian­dien lais­va­lai­kio erd­vės, įvai­rūs spor­to klu­bai ir taip to­liau, tie, ku­rie tu­ri daug plo­to, tu­ri daug iš­lai­dų, bet tu­ri ma­žai dar­buo­to­jų, yra šiek tiek nu­si­vy­lę tam tik­ra pras­me jū­sų veik­la, nes ne­gau­na tin­ka­mų pa­ra­mos prie­mo­nių. Sa­ky­ki­te, ko­dėl taip lė­tai ir ko­dėl la­biau­siai nu­ken­tė­ju­sios įmo­nės pa­ra­mos ga­li ti­kė­tis tik ba­lan­džio vi­du­ry­je?

A. ARMONAITĖ (LF). Tai dar kar­tą. Iš 52 mln., į ku­riuos yra pre­ten­duo­ta, iš­mo­kė­ta šiek tiek dau­giau ne­gu 27 mln. Pa­si­žiū­rė­jus ne­at­ro­do ma­žai, ar ne? Ta­čiau ne­ten­ki­na ir ma­nęs kai ku­rie tem­pai, dėl to mes apie tai ir pri­va­čiai, ir at­vi­rai, vie­šai kal­ba­mės su ad­mi­nist­ruo­jan­čio­mis ins­ti­tu­ci­jo­mis. Pa­vyz­džiui, bu­vo kai ku­rių pa­vie­nių mik­ro­įmo­nių at­ve­jų, ku­rie už­stri­go, nes kaž­ko­dėl pa­si­ro­dė, kad jas rei­kia la­biau pa­tik­rin­ti, o tai yra vi­siš­kai ne šios prie­mo­nės dva­sia. Aš ti­kiuo­si, kad mes jau tą su ins­ti­tu­ci­jo­mis iš­si­aiš­ki­no­me.

Bet dar kar­tą aš no­riu pa­sa­ky­ti, kad jū­sų įvar­din­tiems sek­to­riams, vi­siš­kai tei­sin­gai, ir yra skir­ti abu sub­si­di­jų pa­ke­tai – tiek šis, tiek ir ant­ras, ku­ris at­ei­na. Tad ska­ti­na­me į juos pre­ten­duo­ti. Tas įmo­nes, ku­rios pri­klau­so įmo­nių gru­pei, Vals­ty­bi­nė mo­kes­čių ins­pek­ci­ja, rem­da­ma­si Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos ko­mu­ni­ka­tu, tu­ri la­biau pa­tik­rin­ti, ir dėl to tas pro­ce­sas la­biau už­trun­ka. Jis ir ma­nęs iki ga­lo ne­ten­ki­na. Aš to ne­bi­jau tie­siai švie­siai pa­sa­ky­ti.

Dar svar­bu pa­sa­ky­ti, kad pa­ra­ma yra su­sie­ta su su­mo­kė­tais mo­kes­čiais. Tais mo­kes­čiais, ku­riuos mo­kė­jo gy­ven­to­jai kaip pa­ja­mų mo­kes­čius 2019 me­tais.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui. Klau­sia Z. Bal­čy­tis. Ruo­šia­si M. Ma­jaus­kas.

Z. BALČYTIS (MSNG). Ačiū, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Ger­bia­ma mi­nist­re, iš tik­rų­jų pui­kiai su­pran­tu jū­sų si­tu­a­ci­ją, kal­bant apie tam tik­rus ver­slo at­lais­vi­ni­mo va­rian­tus. Dar va­kar tu­rė­jo­me vie­ną nuo­mo­nę, šian­dien vėl pa­di­dė­jo ser­ga­mu­mas. Tik­rai rei­kia, kaip sa­ko­ma, da­ry­ti taip, kad ne­bū­tų vis la­biau ir la­biau di­di­na­mi šie pro­cen­tai.

Aš tu­riu ki­tą klau­si­mą. Es­mių es­mė šian­dien yra įsi­gi­ji­mo grei­tis, ir vie­nas iš to­kių yra Vie­šų­jų pir­ki­mų įsta­ty­mas. Man at­ro­do, kad jūs tu­rė­tu­mė­te bū­ti vie­na iš tų Vy­riau­sy­bės na­rių, ku­rie tu­rė­tų bū­ti su­in­te­re­suo­ti kuo grei­čiau ap­svars­ty­ti, pa­teik­ti Sei­mui ir pri­im­ti šiek tiek pa­to­bu­lin­tą, aš ne­ma­nau, kad bus ide­a­lus, bet šiek tiek pa­to­bu­lin­tą pir­ki­mų įsta­ty­mą, ku­ris leis­tų at­ei­ty­je ir jums, ir vi­soms vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­joms kur kas spar­čiau įsi­gy­ti tai, kas šian­dien yra bū­ti­na.

A. ARMONAITĖ (LF). Ačiū už ak­tu­a­lų klau­si­mą. Jei­gu bū­tų su­da­ry­ta Lie­tu­vos įsta­ty­mų kei­ti­mų re­kor­dų kny­ga, Vie­šų­jų pir­ki­mų įsta­ty­mas, be abe­jo, bū­tų čem­pio­nas. Tu­rė­da­mi tai ome­ny­je ir ne­no­rė­da­mi neš­ti po vie­ną ne­di­de­lį pa­kei­ti­mą, mes Vy­riau­sy­bė­je pri­ėmė­me spren­di­mą iš es­mės per­žiū­rė­ti vie­šų­jų pir­ki­mų po­li­ti­ką ir per ru­dens se­zo­ną at­neš­ti jau ge­riau su įvai­rio­mis ins­ti­tu­ci­jo­mis, su ver­slu, su eks­per­tais iš­dis­ku­tuo­tą įsta­ty­mo pro­jek­tą. Ten at­si­dur­tų ir ino­va­ty­vūs vie­šie­ji pir­ki­mai, ir ža­lie­ji vie­šie­ji pir­ki­mai, ir pa­pras­tes­nės vie­šų­jų pir­ki­mų pro­ce­dū­ros, ir dau­giau at­vi­rų duo­me­nų. Tas yra mū­sų pla­nuo­se.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui. Pas­ku­ti­nis klau­sia M. Ma­jaus­kas. Ar yra M. Ma­jaus­kas? Ne. Nė­ra. Ta­da nu­ma­ty­tas lai­kas klaus­ti bai­gė­si. La­bai dė­kui, mi­nist­re.

 

14.29 val.

Vals­ty­bės tar­ny­bos įsta­ty­mo Nr. VIII-1316 2, 21 straips­nių ir 1 prie­do pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-353 (pa­tei­ki­mas)

 

Per­ei­na­me prie dar­bo­tvarkės 2-2 klau­si­mo – Vals­ty­bės tar­ny­bos įsta­ty­mo Nr. VIII-1316 2, 21 straips­nių ir 1 prie­do pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-353. Pra­ne­šė­ja – A. Ar­mo­nai­tė.

A. ARMONAITĖ (LF). Ger­bia­mi ko­le­gos, mums rei­kia gal­vo­ti ne tik apie tai, kaip šian­dien pa­dė­ti nuo pan­de­mi­jos nu­ken­tė­ju­siam ver­slui, bet ir kaip su­da­ry­ti dau­giau ga­li­my­bių Lie­tu­vos ver­slui re­a­li­zuo­ti sa­vo pro­duk­tus, sa­vo idė­jas pa­sau­ly­je. Šiuo me­tu Lie­tu­va tu­ri 13 ko­mer­ci­jos ata­šė pa­rei­gy­bių, per ket­ve­rius me­tus mes no­ri­me ši­tą kie­kį pa­di­din­ti. Tai nė­ra tik­tai koks nors pa­rei­gų įstei­gi­mas, tai yra Lie­tu­vos eko­no­mi­nių in­te­re­sų su­stip­ri­ni­mas pa­sau­ly­je.

 Ką da­bar siū­lo­me čia šiuo įsta­ty­mo pro­jek­tu, yra tru­pu­tė­lį ki­tas tei­si­nis sta­tu­sas ne­gu ko­mer­ci­jos ata­šė ar di­plo­ma­tas. Mes no­ri­me įtvir­tin­ti pre­ky­bos at­sto­vo pa­rei­gy­bę, kad Lie­tu­va tam tik­ruo­se re­gio­nuo­se, vals­ty­bių ad­mi­nist­ra­ci­niuo­se vie­ne­tuo­se ar to­se te­ri­to­ri­jo­se, ku­rio­se ne­tu­ri di­plo­ma­ti­nių at­sto­vy­bių, ga­lė­tų iš­siųs­ti kar­je­ros vals­ty­bės tar­nau­to­jus ir įkur­ti pre­ky­bos at­sto­vy­bę. Esa­me ne­di­de­lė eko­no­mi­ka, at­vi­ra eko­no­mi­ka, ku­rios au­gi­mas ir per­spek­ty­vos ypač pri­klau­so nuo eks­por­to. Mes tu­ri­me plės­ti ne tik ko­mer­ci­jos ata­šė tin­klą, ką aš sa­kiau, nuo 13 dar dvi­gu­bai per ket­ve­rius me­tus, bet ir gal­vo­ti apie pre­ky­bos at­sto­vy­bes pa­sau­ly­je, ten, kur ne­tu­ri­me sa­vo at­sto­vų, ar di­plo­ma­tų, ar ki­to­kių at­sto­vų.

Štai iš es­mės to­kie yra pa­siū­ly­mai, to­dėl sie­kia­me pa­keis­ti Vals­ty­bės tar­ny­bos įsta­ty­mą. Gal­būt už­bėg­da­ma kai ku­riems klau­si­mams už akių tie­siai pa­sa­ky­siu, as­me­niš­kai ti­kė­jau­si, jog tam už­teks Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mo, ta­čiau tei­sės gu­ru įvai­rio­se ins­ti­tu­ci­jo­se pa­ta­ria ei­ti Sei­mo ke­liu ir įsta­ty­mo kei­ti­mo ke­liu. Ma­tyt, taip gal ir sis­te­miš­kiau. Iš es­mės sie­kia­me įtvir­tin­ti pre­ky­bos at­sto­vo sta­tu­są. Pra­šau tai pa­lai­ky­ti.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui, ger­bia­ma pra­ne­šė­ja. Jū­sų pa­klaus­ti už­si­ra­šė sep­ty­ni Sei­mo na­riai. Pir­mo­ji klau­sia I. Ka­čins­kai­tė-Ur­bo­nie­nė. Ruo­šia­si Ž. Pa­vi­lio­nis.

I. KAČINSKAITĖ-URBONIENĖ (DPF). Ačiū. No­rė­čiau pa­si­tei­rau­ti. Gal­būt skai­čia­vo­te, gal­vo­jo­te, kiek to­kių ga­li­mų pre­ky­bos at­sto­vų ke­ti­na­te įkur­ti? Ka­dan­gi mes tik­rai tu­ri­me ata­šė ko­mer­ci­jai ar ko­mer­ci­jos ata­šė, tam tik­ra pras­me ne­si­no­rė­tų, kad jie dub­liuo­tų tas funk­ci­jas, no­rė­tų­si, kad tos lė­šos, ku­rias skir­tu­me tai kryp­čiai, bū­tų pa­nau­do­ja­mos efek­ty­viai, ir ne­si­no­rė­tų, kad dub­liuo­tų vie­ni ki­tų funk­ci­jas. Kaip pla­nuo­ja­te tą įgy­ven­di­ni­mą ir ar ne­bus dub­liuo­ja­mos tos funk­ci­jos?

A. ARMONAITĖ (LF). Pui­kus klau­si­mas ir lū­kes­tis. Kal­bant apie biu­dže­tą, iš kar­to pa­sa­ky­siu, kad mes jau esa­me su­si­pla­na­vę, pa­vyz­džiui, šių me­tų biu­dže­tą vi­siems ko­mer­ci­jos ata­šė. Tie pi­ni­gai yra, dėl to ne­rei­kės at­ei­ti pra­šy­ti pa­pil­do­mai 1,8 mln. eu­rų, po­rei­kiai gal ki­tiems me­tams yra di­des­ni. Tiks­las iš tik­rų­jų yra bū­tent toks – ne­siųs­ti pre­ky­bos at­sto­vo ten, kur jau yra di­plo­ma­ti­nė at­sto­vy­bė ar­ba jau yra ko­mer­ci­jos ata­šė. Bet yra to­kių re­gio­nų, pa­vyz­džiui, Tai­va­nas, kur ga­lė­tų ke­liau­ti bū­tent kar­je­ros vals­ty­bės tar­nau­to­jas pre­ky­bos at­sto­vas. Čia yra vie­nas iš pa­vyz­džių. To­kių pa­vyz­džių yra dau­giau.

Dar dau­giau pa­sa­ky­siu, jog ki­tos mi­nis­te­ri­jos sa­vo sri­ty­se taip pat tu­ri ata­šė tin­klą. Tai ir su­si­sie­ki­mas, ir kul­tū­ra, ir taip to­liau. Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja iš tik­rų­jų ima­si ly­de­rys­tės su­telk­ti tas jė­gas, kad vi­sas ata­šė tin­klas su am­ba­sa­da dirb­tų vie­nin­gai, kaip va­di­na­me, tu­ri­me to­kį dar­bi­nį pa­va­di­ni­mą, kad bū­tų te­am Lit­hu­a­nia, Lie­tu­vos ko­man­da, nes yra ša­lių, tie­są sa­kant, pa­ti nu­stem­bu, jog skir­tin­gų ins­ti­tu­ci­jų ata­šė net ne­pa­žįs­ta vie­ni ki­tų. Štai dar ir to­kią si­tu­a­ci­ją ir­gi no­ri­me iš­spręs­ti, bet tai ne šio įsta­ty­mo, ži­no­ma, ob­jek­tas.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui. Klau­sia Ž. Pa­vi­lio­nis. Ruo­šia­si M. Ma­ti­jo­šai­tis.

Ž. PAVILIONIS (TS-LKDF). La­bai ačiū, mi­nist­re. Tik­rai džiau­giuo­si to­kiu ino­va­ty­viu ir kū­ry­bin­gu po­žiū­riu ieš­kant ino­va­ty­viau­sių ir per­spek­ty­viau­sių rin­kų mums ir taip dar­niai dir­bant su Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja. Pri­tar­da­mas šiam siū­ly­mui, be abe­jo­nės, no­rė­čiau pa­klaus­ti, ar jūs reng­da­mi šį siū­ly­mą tik­ri­no­te, kaip ki­tos vals­ty­bės, ar ir­gi pa­na­šiai vei­kia, ga­lu ga­le ta­me pa­čia­me Tai­va­ne, ar mes čia da­ro­me ko­kias nors vi­siš­kas ino­va­ci­jas, ar tie­siog se­ka­me anks­čiau at­ra­du­sių šį ke­lią vals­ty­bių bū­dą?

A. ARMONAITĖ (LF). Prak­ti­kų yra įvai­rių. Tik pa­sa­ky­siu, kad vien Eu­ro­pos Są­jun­gos, ro­dos, 15 ar 16 vals­ty­bių tu­ri sa­vo at­sto­vus kon­kre­čiai Tai­pė­ju­je ir Tai­va­ne. Lie­tu­va, sa­ky­čiau, ma­no ver­ti­ni­mu, tru­pu­tį vė­luo­ja į tas al­ter­na­ty­vias, per­spek­ty­viau­sias Azi­jos rin­kas įei­ti. Iš tie­sų ei­na­me to­kiu ke­liu, ku­riuo jau nu­ė­jo ir Suo­mi­ja, ir Šve­di­ja, ir Slo­va­ki­ja, ir Vo­kie­ti­ja. At­ei­na ir Lie­tu­va.

Dar dau­giau gal apie Azi­ją rei­kė­tų pa­sa­ky­ti. Mes esa­me su­pla­na­vę ne tik pre­ky­bos at­stovą, kaip jau mi­nė­jo­me, bet ir ko­mer­ci­jos ata­šė tin­klo plėt­rą Ja­po­ni­jo­je ir Pie­tų Ko­rė­jo­je – ša­ly­se, ku­rios pa­si­žy­mi tik­rai su­dė­tin­go­mis ge­rą­ja pras­me rin­ko­mis, kai pa­ga­mi­na­ma daug iš­ma­nios pro­duk­ci­jos, aukš­tos pri­dė­ti­nės ver­tės. Ti­ki­mės, kad tie at­sto­vai, ku­riuos iš­sių­si­me, pa­plu­šės Lie­tu­vos ver­slo in­te­re­sų la­bui, mū­sų eks­por­tas į tas ša­lis pa­di­dės ir in­ves­ti­ci­jos čia taip pat augs.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui. Klau­sia M. Ma­ti­jo­šai­tis. Ruo­šia­si L. Na­gie­nė.

M. MATIJOŠAITIS (LF). Ačiū, ger­bia­ma­sis po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­ma mi­nist­re, mes jau tu­ri­me at­sto­vy­bę Ki­ni­jos Liau­dies Res­pub­li­ko­je, ki­tu sta­tu­su ko­mer­ci­jos ata­šė, ta­čiau ma­to­me, kad iki šiol su­lau­kė­me vos ke­lias­de­šim­ties mi­li­jo­nų eu­rų tie­sio­gi­nių in­ves­ti­ci­jų iš ko­mu­nis­ti­nės Ki­ni­jos, o mū­sų dvi­ša­liai pre­ky­bos srau­tai nė­ra pro­por­cin­gi, iš es­mės ne į Lie­tu­vos nau­dos pu­sę.

Ar ga­li­me ti­kė­tis, kad in­ten­sy­ves­nė ben­drys­tė su Tai­va­no sa­la, Pie­tų Ko­rė­ja, Sin­ga­pū­ru ir ki­to­mis Piet­ry­čių Azi­jos rin­ko­mis bus sėk­min­ges­nė eko­no­mi­nė ben­drys­tės kryp­tis, tai vis dėl­to ra­cio­na­laus ka­pi­ta­liz­mo, de­mo­kra­tijos ir žmo­gaus tei­sių bas­tio­nas re­gio­ne, ir ar yra nu­ma­ty­tos pri­ori­te­ti­nės rin­kos, to­kios kaip bio­tech­no­lo­gi­jos, kom­piu­te­ri­nė įran­ga, in­for­ma­ci­nių te­ch­no­lo­gi­jų pa­slau­gos ar moks­lo ir ty­ri­mo veik­lų ska­ti­ni­mas?

A. ARMONAITĖ (LF). Ačiū, ger­bia­mas ko­le­ga, už klau­si­mą. Iš tie­sų ti­ki­mės, jog Lie­tu­vos ver­slas ras ga­li­my­bių ne tik to­se ša­ly­se, su ku­rio­mis jau vyks­ta in­ten­sy­vūs pre­ky­bos ry­šiai, bet ir dau­giau tų ga­li­my­bių su­si­kur­si­me. Kal­bant apie Tai­va­ną, jau yra Lie­tu­vos ver­slo, ku­ris ir eks­por­tuo­ja pro­duk­ci­jos, ir ben­dra­dar­biau­ja su ver­slu te­nai. Tie­siog mū­sų 3 mln. rin­kai iš tik­rų­jų yra gy­vy­biš­kai svar­bu plės­tis ir mes čia da­bar daug kal­ba­me apie Azi­ją, bet iš tik­rų­jų pa­si­žiū­rė­ki­me ir į Jung­ti­nes Ame­ri­kos Vals­ti­jas. Lie­tu­va tu­ri vie­ną ko­mer­ci­jos ata­šė Los An­dže­le. Taip, tu­ri­me kon­su­la­tus, di­plo­ma­ti­nes at­sto­vy­bes, bet kal­bant apie ko­mer­ci­jos ata­šė tin­klą tu­ri­me vie­ną at­sto­vą. Iš tik­rų­jų tai yra ne­do­va­no­ti­na to­kiai at­vi­rai ir am­bi­cin­gai vals­ty­bei. Mes tą no­ri­me pa­keis­ti. Kaip jūs tei­sin­gai sa­ko­te, ti­ki­mės, kad su pa­na­šio­mis ver­ty­bė­mis be­si­va­do­vau­jan­čio­mis ša­li­mis tas ben­dra­dar­bia­vi­mas vyks grei­čiau ir efek­ty­viau.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui. Klau­sia L. Na­gie­nė. Ruo­šia­si K. Ma­siu­lis.

L. NAGIENĖ (LVŽSF). Ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­ma mi­nist­re, pa­sa­ky­ki­te. Iki to lai­ko, aš ma­nau, vis tiek dir­bo su pre­ky­bos… ne­bū­ti­nai vals­ty­bės tar­nau­to­jas bu­vo?

A. ARMONAITĖ (LF). Taip.

L. NAGIENĖ (LVŽSF). Vie­naip ar ki­taip jūs kei­čia­te tik struk­tū­rą, kiek aš su­pran­tu. Gal­būt ir pa­pil­do­mų eta­tų at­si­ras, kai sių­si­te žmo­nes, nes ten yra, ma­čiau, tre­jų me­tų ka­den­ci­ja. Ma­no klau­si­mas: ga­lų ga­le gal mes ga­lė­jo­me tik struk­tū­rą pa­keis­ti? Ne­kal­bant apie tai, kur yra am­ba­sa­dos, su­pran­tu, ten jau yra dir­ban­tys žmo­nės, jūs da­bar tik apie Azi­ją kal­ba­te, Tai­va­ną. Apie Azi­ją šiek tiek ži­nau. Iš tik­rų­jų man la­bai įdo­mu bū­tų, ar rei­kė­jo pa­pil­do­mai tiek daug lė­šų? Gal­būt ga­li­ma bu­vo tik struk­tū­rą pa­keis­ti ir įvar­din­ti kaip vals­ty­bės tar­nau­to­jus?

A. ARMONAITĖ (LF). Iš tie­sų, ką aš ban­džiau pa­sa­ky­ti ir ką no­rė­čiau ak­cen­tuo­ti, nė­ra daug struk­tū­ros, tie­są sa­kant, kal­bant apie eko­no­mi­nes at­sto­vy­bes. Yra 13 ko­mer­ci­jos ata­šė, ir tiek. Ką mes no­ri­me pa­da­ry­ti to­se ša­ly­se, kur nė­ra di­plo­ma­ti­nių at­sto­vy­bių, ar nė­ra ata­šė tin­klo? Su­da­ry­ti ga­li­my­bes dar steig­ti ir pre­ky­bos at­sto­vus. Ne­bū­ti­nai, jūs sa­ko­te apie Azi­ją, ne­bū­ti­nai, tai ga­li bū­ti ir Af­ri­ka, ga­li bū­ti bet ku­ris ki­tas re­gio­nas, kur pa­si­ro­dys Lie­tu­vai per­spek­ty­vu ir eko­no­mi­ka yra gy­vy­bin­ga. Tai yra vi­siš­ka tie­sa. Dėl lė­šų man at­ro­do, kad pa­ly­gi­nę, kiek mums jų rei­kia, tar­ki­me, šiems me­tams 1,8 mln. eu­rų, ir jau įstei­gę tiek vie­ną pre­ky­bos at­sto­vą, tiek dar pa­pil­do­mai ke­le­tą ko­mer­ci­jos ata­šė, mes ga­li­me pa­siek­ti daug dau­giau ir su­kur­ti daug dau­giau ver­tės, ne­gu įdė­si­me. Ir tas bus ma­toma ga­na aiš­kiai. Iš es­mės aš tik ga­liu kon­sta­tuo­ti, kad daug struk­tū­ros čia ne­bu­vo. Ir ką mes no­ri­me pa­da­ry­ti, ką mes ma­to­me kaip pri­ori­te­tą, mes no­ri­me ją stip­rin­ti.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui. Ir pas­ku­ti­nis klau­sia K. Ma­siu­lis.

K. MASIULIS (TS-LKDF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Ačiū mi­nist­rei už gra­žią ini­cia­ty­vą. Yra toks ga­lio­jan­tis va­dy­bos prin­ci­pas, kad dėk pa­stan­gas ten, kur jau esi sėk­min­gas ar­ba yra sėk­mės ga­li­my­bė. Tai­va­nas yra po­li­ti­nė sėk­mės ga­li­my­bė ir čia aš ne­tu­riu jo­kių prie­kaiš­tų, yra pro­ver­žių ga­li­my­bė. Bet yra ir ki­tų vals­ty­bių. Pa­vyz­džiui, Uz­be­kis­ta­nas. Mes Uz­be­kis­ta­nui esa­me an­tra vals­ty­bė Eu­ro­pos Są­jun­go­je pa­gal pre­ky­bos apy­var­tą. Yra ir dau­giau to­kių. Aš no­riu pa­klaus­ti, ar jūs esa­te pa­si­da­rę to­kį są­ra­šė­lį vals­ty­bių, į ku­rias rei­kia vis dėl­to kreip­ti dė­me­sį, nes mes ten ga­li­me bū­ti sėk­min­gi ir sa­vo tą sėk­mę… jau esa­me sėk­min­gi ir sa­vo sėk­mę plės­ti ir su­stip­rin­ti.

A. ARMONAITĖ (LF). Taip, aš mie­lai at­ei­čiau į ko­mi­te­tą ar į frak­ci­jas pa­ro­dy­ti tuos pla­nus, nes Uz­be­kis­ta­nas, Vi­du­ri­nė Azi­ja ir­gi yra tuo­se pla­nuo­se. Dar ką vis dėl­to svar­bu pa­sa­ky­ti, jū­sų klau­si­mas su­tei­kia dau­giau min­čių, mū­sų ir Eu­ro­pos Są­jun­go­je nė­ra tiek daug. Pa­vyz­džiui, to­kia­me eko­no­mi­kos va­rik­ly­je Vo­kie­ti­jo­je, at­ski­ruo­se jos re­gio­nuo­se, Lie­tu­va ga­lė­tų skam­bė­ti ir gar­siau. Mes ir ten esa­me su­pla­na­vę plėt­rą. Pa­vyz­džiui, Da­ni­jo­je ly­giai taip pat tie skai­čiai tik­rai ga­lė­tų bū­ti in­ten­sy­ves­ni, bū­tent pre­ky­bos ap­im­tys. Yra vi­sas pla­nas ir tu­rė­da­ma ga­li­my­bę mie­lai jį pri­sta­ty­siu.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui, ger­bia­ma pra­ne­šė­ja. Jus klaus­ti ir jums at­sa­ky­ti skir­tas lai­kas bai­gė­si. Per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną E. Zin­ge­ris.

E. ZINGERIS (TS-LKDF). Ger­bia­ma pra­ne­šė­ja, aš jums no­rė­čiau pa­sa­ky­ti, kad jū­sų pa­grįs­ta stra­te­gi­ja, ku­ri dėl ko­mer­ci­nio ata­šė yra su­si­ju­si su tais pa­grin­dais, kur as­me­niš­kai jūs iš­dės­tė­te sa­vo ku­ruo­ja­mo­je sri­ty­je, tai yra ko­va su ko­rup­ci­ja. Tos ša­lys, kur jūs pa­si­rin­ko­te, ne­ne­šio­ja la­ga­mi­nė­lių ir ne­nau­do­ja po­li­ti­nio spau­di­mo. Tai ne tos im­pe­ri­jos, o yra de­mo­kra­tiniais pa­grin­dais iš­rink­tų vals­ty­bių pra­mo­ni­nin­kai, ku­rie ki­taip vyk­do ver­slą. Tai aš pa­va­din­čiau jū­sų pa­siū­ly­mus šva­rios eko­no­mi­kos pa­siū­ly­mais. Ačiū.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui. Pa­si­sa­ky­mai dėl įsta­ty­mo pro­jek­to dėl mo­ty­vų po pa­tei­ki­mo. Už – K. Ma­siu­lis.

K. MASIULIS (TS-LKDF). Gal čia ir ne­rei­kia la­bai daug lai­ko gai­šin­ti ko­le­gų, iš tik­rų­jų rei­ka­lin­gas įsta­ty­mo pro­jek­tas, ge­ra ini­cia­ty­va steig­ti mū­sų at­sto­vy­bes, ne­di­de­lės vals­ty­bės di­na­miš­kas eko­no­mi­kos at­sto­vy­bes to­se ša­ly­se, kur mes ga­li­me bū­ti sėk­min­gi. Pri­ta­riu, ge­rai pa­ži­no­da­mas Vo­kie­ti­ją, kad ir Vo­kie­ti­jo­je yra kas veik­ti. Vi­du­ri­nė Azi­ja, Ema­nu­e­lis sa­ko, kad ji nė­ra de­mo­kra­tinė, bet, tar­ki­me, ta­me pa­čia­me Uz­be­kis­ta­ne vyks­ta tei­gia­mi po­slin­kiai ir da­bar ta vals­ty­bė at­si­ve­ria, tie­siog tam­pa kai­my­ni­nių vals­ty­bių cen­tru. Mes ne­tu­ri­me ten sa­vo jo­kios at­sto­vy­bės, nei di­plo­ma­ti­nės, nei jo­kios. Ko­dėl mums ne­iš­nau­do­jus tą jau tu­ri­mą po­ten­cia­lą?! Ga­li­ma dis­ku­tuo­ti, ver­ta ar ne­ver­ta, bet dė­da­mi pa­stan­gas į ki­tas vals­ty­bes, kur mes nie­ko ne­tu­ri­me, nors ir de­mo­kra­tines, ga­li­me nie­ko ne­pa­siek­ti. Aš iš tik­rų­jų ska­tin­čiau la­bai įdė­miai pa­si­žiū­rė­ti to­kių vie­tų, kur mes ga­li­me bū­ti la­bai sėk­min­gi, ir į jas su­si­kon­cen­truo­ti, nes pa­stan­gos ir pa­jė­gos, fi­nan­si­nės pa­jė­gos, mū­sų yra ga­na ri­bo­tos.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui, ger­bia­mas ko­le­ga. Prieš pa­si­sa­ko G. Sur­plys.

G. SURPLYS (LVŽSF). Dė­ko­ju, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Iš tie­sų ne­bū­ti­nai prieš, tie­siog ne­tu­rė­jau ga­li­my­bės už­duo­ti klau­si­mų, tai gal­būt iš­sa­ky­siu ke­le­tą to­kių nuo­gąs­ta­vi­mų. Man vis dėl­to iš­lie­ka ta abe­jo­nė, kad kam steig­ti nau­ją, jei­gu ne­la­bai ge­rai vei­kia se­na? Gal­būt rei­kė­tų uo­liau vyk­dy­ti ko­mer­ci­nių ata­šė funk­ci­jas, per­žiū­rė­ti pa­sie­ki­mų, ro­dik­lių ir mo­ty­va­ci­jos sis­te­mas ir gal­būt to už­tek­tų.

Ki­tas da­ly­kas dėl pre­ky­bos at­sto­vy­bių stei­gi­mo. Mes da­bar nag­ri­nė­ja­me klau­si­mą dėl Vals­ty­bės tar­ny­bos įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo, bet aš ne­ži­nau, ar mes ga­li­me steig­ti pre­ky­bos at­sto­vy­bes. Tai čia rei­kė­tų tie­siog su­de­ri­na­mu­mą su mū­sų įsta­ty­mais pa­žiū­rė­ti. Tur­būt mi­nis­te­ri­ja yra tą pa­da­riu­si. Bet kas la­biau­siai ke­lia abe­jo­nių, tai kaip mes už­tik­rin­si­me ar mi­nis­te­ri­ja už­tik­rins vals­ty­bės tar­nau­to­jų, ku­rie bus pa­skir­ti į šias pa­rei­gas, ro­dik­lių pa­sie­ki­mą. Ar yra nu­ma­ty­tas tam me­cha­niz­mas, nes pui­kiai ži­no­me, kad vals­ty­bės tar­ny­ba gi­na žmo­nes ir kar­tais pa­rei­ka­lau­ti re­zul­ta­tų, ypač to­kio­je sri­ty­je, kur re­zul­ta­tai rei­ka­lin­gi aukš­ti ir la­bai ap­čiuo­pia­mi, ga­li bū­ti su­dė­tin­go­ka. To­dėl sa­kau, ma­no su­pra­ti­mu, mes tik­rai pa­gal da­bar­ti­nę įsta­ty­mo ba­zę ga­li­me pain­ten­sy­vin­ti, pa­da­ry­ti veiks­min­ges­nę mū­sų eko­no­mi­nę di­plo­ma­ti­ją ir ko­mer­ci­nio ata­šė funk­ci­jas, kad jie, kaip sa­kė mi­nist­rė, pa­ga­liau pa­žin­tų tuos žmo­nes, su ku­riais dir­ba ki­to­se at­sto­vy­bė­se, ir gal­būt ta pro­ble­ma bū­tų iš­spręs­ta to­kio­mis va­dy­bi­nė­mis prie­mo­nė­mis, o ne tei­sės ak­tais. Bet sa­kau, jei­gu bus dau­giau at­sa­ky­mų, ga­li bū­ti, kad ir ma­no nuo­mo­nė pa­si­keis. Ačiū.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui, ger­bia­mas ko­le­ga. Iš­klau­sė­me vi­sus, no­rin­čius pa­si­sa­ky­ti dėl mo­ty­vų. Dėl įsta­ty­mo pro­jek­to bal­sa­vi­mas po pa­tei­ki­mo tam nu­ma­ty­tu lai­ku 18 val. 45 min.

 

14.47 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl pri­ta­ri­mo at­leis­ti Ar­tū­rą Driu­ką iš Lie­tu­vos ape­lia­ci­nio teis­mo tei­sė­jo pa­rei­gų“ pro­jek­tas Nr. XIVP-233 (pa­tei­ki­mas, svars­ty­mas ir pri­ėmi­mas)

 

Ki­tas dar­bo­tvarkės nu­ma­ty­tas 2-3 klau­si­mas – Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl pri­ta­ri­mo at­leis­ti Ar­tū­rą Driu­ką iš Lie­tu­vos ape­lia­ci­nio teis­mo tei­sė­jo pa­rei­gų“ pro­jek­tas Nr. XIVP-233. Pra­ne­šė­ja – Res­pub­li­kos Pre­zi­den­to vy­riau­sio­ji pa­ta­rė­ja J. Šo­vie­nė.

J. ŠOVIENĖ. Ačiū. La­ba die­na, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke, ger­bia­mie­ji Sei­mo na­riai. Res­pub­li­kos Pre­zi­den­tas, va­do­vau­da­ma­sis Kon­sti­tu­ci­ja, Teis­mų įsta­ty­mu, at­si­žvelg­da­mas į Tei­sė­jų ta­ry­bos pa­ta­ri­mą, tei­kia Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mui pri­tar­ti A. Driu­ko at­lei­di­mui iš Lie­tu­vos ape­lia­ci­nio teis­mo tei­sė­jo pa­rei­gų, pa­sky­rus jį Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo tei­sė­ju. Dė­kui.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui, ger­bia­ma pra­ne­šė­ja. Nė­ra Sei­mo na­rių, no­rin­čių jū­sų pa­klaus­ti. Dėl mo­ty­vų po pa­tei­ki­mo no­rin­čių šne­kė­ti taip pat ne­ma­tau.

Ger­bia­mi ko­le­gos, gal­būt ga­lė­tu­me po pa­tei­ki­mo ir po svars­ty­mo šiam nu­ta­ri­mo pro­jek­tui, tai yra da­bar po pa­tei­ki­mo, pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? La­bai dė­kui.

Svars­ty­mo sta­di­ja. Dis­ku­si­jo­je no­rin­čių kal­bė­ti Sei­mo na­rių nė­ra. Dėl mo­ty­vų taip pat nė­ra no­rin­čių kal­bė­ti. Ar ga­li­me po svars­ty­mo nu­ta­ri­mo pro­jek­tui pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? La­bai dė­kui.

Pri­ėmi­mo sta­di­ja. Dėl mo­ty­vų no­rin­čių kal­bė­ti Sei­mo na­rių taip pat ne­ma­tau. Bal­sa­vi­mas dėl mi­nė­to nu­ta­ri­mo pro­jek­to tam nu­ma­ty­tu lai­ku taip pat 18 val. 45 min.

 

14.48 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl pri­ta­ri­mo at­leis­ti Egi­di­ją Ta­mo­šiū­nie­nę iš Lie­tu­vos ape­lia­ci­nio teis­mo tei­sė­jo pa­rei­gų“ pro­jek­tas Nr. XIVP-234 (pa­tei­ki­mas, svars­ty­mas ir pri­ėmi­mas)

 

Ki­tas dar­bo­tvarkės 2-4 klau­si­mas – Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl pri­ta­ri­mo at­leis­ti Egi­di­ją Ta­mo­šiū­nie­nę iš Lie­tu­vos ape­lia­ci­nio teis­mo tei­sė­jo pa­rei­gų“ pro­jek­tas Nr. XIVP-234. Pra­ne­šė­ja – Res­pub­li­kos Pre­zi­den­to vy­riau­sio­ji pa­ta­rė­ja J. Šo­vie­nė.

J. ŠOVIENĖ. Dė­kui, pir­mi­nin­ke. Res­pub­li­kos Pre­zi­den­tas, va­do­vau­da­ma­sis Kon­sti­tu­ci­ja, Teis­mų įsta­ty­mu ir at­si­žvel­gęs į Tei­sė­jų ta­ry­bos pa­ta­ri­mą, tei­kia Sei­mui pri­tar­ti E. Ta­mo­šiū­nie­nės at­lei­di­mui iš Lie­tu­vos ape­lia­ci­nio teis­mo tei­sė­jo pa­rei­gų, pa­sky­rus ją Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo tei­sė­ja. Dė­kui.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui, ger­bia­ma pra­ne­šė­ja. No­rin­čių pa­klaus­ti Sei­mo na­rių nė­ra. Dėl mo­ty­vų dėl nu­ta­ri­mo pro­jek­to po pa­tei­ki­mo taip pat nė­ra no­rin­čių kal­bė­ti. Ger­bia­mi ko­le­gos, ar ga­li­me nu­ta­ri­mui po pa­tei­ki­mo pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? La­bai dė­kui.

Svars­ty­mo sta­di­ja. Dis­ku­si­jo­je nė­ra už­si­ra­šiu­sių Sei­mo na­rių kal­bė­ti. Dėl mo­ty­vų po svars­ty­mo taip pat nė­ra no­rin­čių kal­bė­ti. Ar ga­li­me pri­tar­ti nu­ta­ri­mo pro­jek­tui po svars­ty­mo ben­dru su­ta­ri­mu? Ga­li­me. La­bai dė­kui. Pri­ėmi­mo sta­di­ja. Pri­ėmi­mo sta­di­jo­je dėl mo­ty­vų taip pat nė­ra už­si­ra­šiu­sių kal­bė­ti. La­bai dė­kui. Bal­sa­vi­mas dėl mi­nė­to nu­ta­ri­mo pro­jek­to tam nu­ma­ty­tu dar­bo­tvarkėje lai­ku – 18 val. 45 min.

Ki­tas dar­bo­tvarkėje nu­ma­ty­tas… (Bal­sai sa­lė­je) Po­ne Pins­kau, ger­bia­mi ko­le­gos, šiek tiek ty­los sa­lė­je. Pats sa­vęs ne­gir­džiu.

 

14.50 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl pri­ta­ri­mo at­leis­ti Al­gi­man­tą Va­lan­ti­ną iš Lie­tu­vos ape­lia­ci­nio teis­mo pir­mi­nin­ko pa­rei­gų“ pro­jek­tas Nr. XIVP-315 (pa­tei­ki­mas, svars­ty­mas ir pri­ėmi­mas)

 

Ki­tas dar­bo­tvarkėje nu­ma­ty­tas 2-5 klau­si­mas – Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl pri­ta­ri­mo at­leis­ti Al­gi­man­tą Va­lan­ti­ną iš Lie­tu­vos ape­lia­ci­nio teis­mo pir­mi­nin­ko pa­rei­gų“ pro­jek­tas Nr. XIVP-315. Pra­ne­šė­ja – Res­pub­li­kos Pre­zi­den­to vy­riau­sio­ji pa­ta­rė­ja J. Šo­vie­nė.

J. ŠOVIENĖ. Dė­kui, ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mie­ji Sei­mo na­riai, Res­pub­li­kos Pre­zi­den­tas, va­do­vau­da­ma­sis Kon­sti­tu­ci­ja, Teis­mų įsta­ty­mu ir at­si­žvelg­da­mas į Tei­sė­jų ta­ry­bos pa­ta­ri­mą, tei­kia Sei­mui pri­tar­ti A. Va­lan­ti­no at­lei­di­mui iš Lie­tu­vos ape­lia­ci­nio teis­mo tei­sė­jo pa­rei­gų, ka­dan­gi bai­gia­si A. Va­lan­ti­no pa­sky­ri­mo į šias pa­rei­gas ter­mi­nas. Dė­kui.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui, ger­bia­ma pra­ne­šė­ja. Yra už­si­ra­šęs jū­sų pa­klaus­ti vie­nas Sei­mo na­rys – M. Ma­jaus­kas. Ne­ma­tau jo sa­lė­je. Ta­da nė­ra no­rin­čių pa­klaus­ti. Dėl mo­ty­vų po pa­tei­ki­mo nė­ra už­si­ra­šiu­sių kal­bė­ti. Ger­bia­mi ko­le­gos, ar ga­li­me nu­ta­ri­mo pro­jek­tui po pa­tei­ki­mo pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? La­bai dė­kui.

Svars­ty­mo sta­di­ja. Dis­ku­si­jo­je no­rin­čių kal­bė­ti Sei­mo na­rių ne­ma­ty­ti, nė­ra. Dėl mo­ty­vų kal­bė­ti po svars­ty­mo taip pat nė­ra už­si­ra­šiu­sių. Ar ga­li­me nu­ta­ri­mo pro­jek­tui po svars­ty­mo pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ga­li­me. La­bai dė­kui.

Pri­ėmi­mo sta­di­ja. Dėl mo­ty­vų pri­ėmi­mo sta­di­jo­je kal­bė­ti nė­ra už­si­ra­šiu­sių Sei­mo na­rių. Bal­sa­vi­mas dėl mi­nė­to nu­ta­ri­mo pro­jek­to tam nu­ma­ty­tu lai­ku – 18 val. 45 min.

 

14.52 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl pri­ta­ri­mo at­leis­ti Ka­zį Kai­liū­ną iš Lie­tu­vos ape­lia­ci­nio teis­mo tei­sė­jo pa­rei­gų“ pro­jek­tas Nr. XIVP-316 (pa­tei­ki­mas, svars­ty­mas ir pri­ėmi­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 2-6 klau­si­mas – Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl pri­ta­ri­mo at­leis­ti Ka­zį Kai­liū­ną iš Lie­tu­vos ape­lia­ci­nio teis­mo tei­sė­jo pa­rei­gų“ pro­jek­tas Nr. XIVP-316. Pra­ne­šė­ja – Res­pub­li­kos Pre­zi­den­to vy­riau­sio­ji pa­ta­rė­ja J. Šo­vie­nė.

J. ŠOVIENĖ. Ger­bia­mas pir­mi­nin­ke, ger­bia­mi Sei­mo na­riai, Res­pub­li­kos Pre­zi­den­tas, va­do­vau­da­ma­sis Kon­sti­tu­ci­ja, Teis­mų įsta­ty­mu, at­si­žvel­gęs į Tei­sė­jų ta­ry­bos pa­ta­ri­mą, tei­kia Sei­mui pri­tar­ti K. Kai­liū­no at­lei­di­mui iš Lie­tu­vos ape­lia­ci­nio teis­mo tei­sė­jo pa­rei­gų, ka­dan­gi bai­gia­si šio tei­sė­jo įga­lio­ji­mų lai­kas. Dė­kui.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui, ger­bia­ma pra­ne­šė­ja. Nė­ra Sei­mo na­rių, no­rin­čių jū­sų pa­klaus­ti. Kal­bė­ti dėl mo­ty­vų po pa­tei­ki­mo dėl mi­nė­to nu­ta­ri­mo pro­jek­to taip pat nė­ra no­rin­čių Sei­mo na­rių. Ar ga­li­me po pa­tei­ki­mo pri­tar­ti nu­ta­ri­mo pro­jek­tui ben­dru su­ta­ri­mu? Ga­li­me. La­bai dė­kui.

Svars­ty­mo sta­di­ja. Dis­ku­si­jo­je nė­ra už­si­ra­šiu­sių kal­bė­ti Sei­mo na­rių. Dėl mo­ty­vų dėl mi­nė­to nu­ta­ri­mo pro­jek­to kal­bė­ti svars­ty­mo sta­di­jo­je taip pat nė­ra. Ger­bia­mi ko­le­gos, ar ga­li­me mi­nė­tam nu­ta­ri­mo pro­jek­tui po svars­ty­mo pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? (Bal­sai sa­lė­je) Bal­suo­ti mes tu­rė­si­me ati­dė­ti per bal­sa­vi­mui nu­ma­ty­tą lai­ką, jei­gu ne­bus ben­dro su­ta­ri­mo. Tai ga­li­me? La­bai ačiū už su­pra­ti­mą. Pri­ta­ria­me po svars­ty­mo ben­dru su­ta­ri­mu.

Pri­ėmi­mo sta­di­ja. Kal­bė­ti dėl mo­ty­vų pri­ėmi­mo sta­di­jo­je dėl nu­ta­ri­mo pro­jek­to taip pat nė­ra no­rin­čių. Bal­sa­vi­mas dėl mi­nė­to nu­ta­ri­mo pro­jek­to tam nu­ma­ty­tu lai­ku – 18 val. 45 min.

 

14.53 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl pri­ta­ri­mo at­leis­ti Er­nes­tą Mont­vi­die­nę iš Lie­tu­vos ape­lia­ci­nio teis­mo tei­sė­jo pa­rei­gų“ pro­jek­tas Nr. XIVP-317 (pa­tei­ki­mas, svars­ty­mas ir pri­ėmi­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 2-7 klau­si­mas – Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl pri­ta­ri­mo at­leis­ti Er­nes­tą Mont­vi­die­nę iš Lie­tu­vos ape­lia­ci­nio teis­mo tei­sė­jo pa­rei­gų“ pro­jek­tas Nr. XIVP-317. Pra­ne­šė­ja – Res­pub­li­kos Pre­zi­den­to vy­riau­sio­ji pa­ta­rė­ja J. Šo­vie­nė.

J. ŠOVIENĖ. Dė­kui, pri­mi­nin­ke. Ger­bia­mie­ji Sei­mo na­riai, Res­pub­li­kos Pre­zi­den­tas, va­do­vau­da­ma­sis Kon­sti­tu­ci­ja, Teis­mų įsta­ty­mu ir at­si­žvel­gęs į Tei­sė­jų ta­ry­bos pa­ta­ri­mą, tei­kia Sei­mui pri­tar­ti E. Mont­vi­die­nės at­lei­di­mui iš Lie­tu­vos ape­lia­ci­nio teis­mo tei­sė­jo pa­rei­gų jos pa­gei­da­vi­mu, pa­sky­rus ją į Šiau­lių apy­gar­dos teis­mą. Dė­kui.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui, ger­bia­ma pra­ne­šė­ja. Nė­ra Sei­mo na­rių, no­rin­čių jū­sų pa­klaus­ti. Dėl mi­nė­to nu­ta­ri­mo pro­jek­to pa­si­sa­ky­ti pa­tei­ki­mo sta­di­jo­je dėl mo­ty­vų taip pat nė­ra no­rin­čių Sei­mo na­rių. Ar ga­lė­tu­me pri­tar­ti nu­ta­ri­mo pro­jek­tui ben­dru su­ta­ri­mu po pa­tei­ki­mo? Ga­li­me. La­bai dė­kui.

Svars­ty­mo sta­di­ja. Da­ly­vau­ti dis­ku­si­jo­je dėl mi­nė­to nu­ta­ri­mo pro­jek­to nė­ra už­si­ra­šiu­sių ko­le­gų. Kal­bė­ti dėl mo­ty­vų svars­ty­mo sta­di­jo­je taip pat nė­ra už­si­ra­šiu­sių ko­le­gų. Ar ga­li­me svars­ty­mo sta­di­jo­je dėl mi­nė­to nu­ta­ri­mo pro­jek­to pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ga­li­me. La­bai dėko­ju.

Pri­ėmi­mo sta­di­ja. Pri­ėmi­mo sta­di­jo­je kal­bė­ti dėl mo­ty­vų taip pat nė­ra no­rin­čių ko­le­gų. La­bai dė­kui. Bal­sa­vi­mas dėl mi­nė­to nu­ta­ri­mo pro­jek­to 18 val. 45 min. kaip ir dėl vi­sų ki­tų nu­ta­ri­mų pro­jek­tų.

Dar­bo­tvarkės 2-8 klau­si­mo ne­ga­li­me svars­ty­ti, nes dar nė­ra at­vy­kę kan­di­da­tai.

 

14.56 val.

Ta­ba­ko, ta­ba­ko ga­mi­nių ir su jais su­si­ju­sių ga­mi­nių kon­tro­lės įsta­ty­mo Nr. I-1143 1, 2, 3, 91, 10, 11, 12, 14, 25, 26 straips­nių ir II sky­riaus pa­va­di­ni­mo, II sky­riaus pirmojo skir­snio pa­va­di­ni­mo, IV sky­riaus pa­va­di­ni­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-5126(2), Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so 132 ir 170 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-5127(2) (svars­ty­mas)

 

La­bai dė­kui. Ger­bia­mi ko­le­gos, ka­dan­gi len­kia­me dar­bo­tvarkės nu­ma­ty­tą lai­ką, tai da­bar svars­ty­si­me dar­bo­tvarkės 2-12.1 ir 2-12.2 klau­si­mus, įsta­ty­mų pro­jek­tų blo­ką. Ta­ba­ko, ta­ba­ko ga­mi­nių ir su jais su­si­ju­sių ga­mi­nių kon­tro­lės įsta­ty­mo kai ku­rių straips­nių ir II sky­riaus pa­va­di­ni­mo, II sky­riaus pir­mo­jo skir­snio pa­va­di­ni­mo, IV sky­riaus pa­va­di­ni­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-5126. Pra­ne­šė­jas – L. Sluš­nys.

L. SLUŠNYS (TS-LKDF). Ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke, ger­bia­mi Sei­mo na­riai, tei­kiu Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­to, pa­grin­di­nio ko­mi­te­to, iš­va­dą dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos ta­ba­ko, ta­ba­ko ga­mi­nių ir su jais su­si­ju­sių ga­mi­nių kon­tro­lės įsta­ty­mo (ne­var­din­siu straips­nių) pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą Nr. XIIIP-5126(2). Pro­jek­tas teik­tas pra­ei­tos ka­den­ci­jos Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo. Sei­mo na­rių pa­siū­ly­mų ir pa­sta­bų ne­gau­ta, dau­giau to­kio tech­ni­nio po­bū­džio įvai­rių pa­sta­bų. Or­ga­ni­za­ci­jų, aso­cia­ci­jų, vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jų pa­siū­ly­mų ir pa­sta­bų taip pat ne­bu­vo gau­ta. Bu­vo gau­ta pa­sta­bų iš Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo Tei­sės de­par­ta­men­to. Dėl vi­sų pa­sta­bų pa­grin­di­nis ko­mi­te­tas pri­ta­rė ir pa­grin­di­nio ko­mi­te­to spren­di­mas yra pri­tar­ti ko­mi­te­to pa­to­bu­lin­tam įsta­ty­mo pro­jek­tui Nr. XIIIP-5126 ir ko­mi­te­to iš­va­dai. Spren­di­mui pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu. Ačiū.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui, ger­bia­mas ko­le­ga. Pa­pil­do­mo ko­mi­te­to, Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to, iš­va­dą gal­būt ga­lė­tų J. Sa­ba­taus­kas pri­sta­ty­ti? Ger­bia­mas Ju­liau? Ger­bia­ma­sis Ju­liau, ar ga­lė­tu­mė­te pri­sta­ty­ti Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to kaip pa­pil­do­mo iš­va­dą? La­bai dė­kui.

J. SABATAUSKAS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas svars­tė Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so 132 ir 170 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą ir ko­mi­te­tas bal­sa­vo: už – 8, prieš ir su­si­lai­kiu­sių ne­bu­vo, pri­ta­rė pro­jek­tui.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui, ger­bia­mas pra­ne­šė­jau. Dis­ku­tuo­ti dėl mi­nė­tų įsta­ty­mų pro­jek­tų taip pat nė­ra už­si­ra­šiu­sių Sei­mo na­rių. Kal­bė­ti dėl mo­ty­vų… Už įsta­ty­mo pro­jek­tą no­rė­tų pa­si­sa­ky­ti A. Vin­kus.

A. VINKUS (LVŽSF). Ger­bia­mi Sei­mo na­riai, kad ir kaip, at­ro­dy­tų, to­bu­lai reg­la­men­tuo­ja­me vie­ną ar ki­tą gy­ve­ni­mo sri­tį, kai ku­rie iš­ra­din­gi žmo­nės vis tiek ran­da lan­dų joms apei­ti. Ta­ba­ko ir jų ga­mi­nių reg­la­men­ta­vi­mo prak­ti­ko­je plin­ta at­ve­jai, kai ta­ba­ko ža­lia­va, ar­ba, ki­taip va­di­nant, ne­ap­do­ro­tas ta­ba­kas nau­do­ja­mas ne­le­ga­liai ta­ba­ko ga­mi­nių ga­my­bai. Aiš­ki­na­ma­ja­me raš­te pa­teik­ta pik­tnau­džia­vi­mo at­ve­jų sta­tis­ti­ka tik­rai ke­lia di­de­lį ne­ri­mą. Fak­tai by­lo­ja ne tik apie ne­le­ga­liai ve­ža­mą ta­ba­ką, bet ir apie ne­le­ga­liai ga­be­na­mą įran­gą ta­ba­ko ža­lia­vai smul­kin­ti. Pa­lai­kau idė­ją griež­tin­ti šių pro­ce­sų tei­si­nį reg­la­men­ta­vi­mą, pra­de­dant nuo li­cen­ci­ja­vi­mo prak­ti­kos įve­di­mo. Iki šiol ši sri­tis ne­bu­vo li­cen­ci­juo­ja­ma, o ne­sant li­cen­ci­jų iš­da­vi­mo me­cha­niz­mo ir ne­ži­nant sub­jek­tų, ku­riems tei­sė­tai lei­džia­ma vers­tis veik­la su ne­ap­do­ro­tu ta­ba­ku, pik­tnau­džia­vi­mo at­ve­jus la­bai sun­ku kon­tro­liuo­ti, o pik­tnau­džiau­jan­čius sub­jek­tus sun­ku iden­ti­fi­kuo­ti. Tai­gi siū­ly­mas įtvir­tin­ti ne­ap­do­ro­to ta­ba­ko did­me­ni­nės pre­ky­bos li­cen­ci­ja­vi­mą ir maž­me­ni­nės pre­ky­bos drau­di­mą bei įsta­ty­mu nu­sta­ty­ti rei­ka­la­vi­mus li­cen­ci­jų įsi­gi­ji­mui, ne­ap­do­ro­to ta­ba­ko par­da­vi­mui, lai­ky­mui ir ga­be­ni­mui, nu­ma­tant sank­ci­jas už šių rei­ka­la­vi­mų pa­žei­di­mus, ma­nau, pa­dės įgy­ven­din­ti ar­ba bent jau reikš­min­gai su­ma­žin­ti ne­le­ga­lios veik­los ga­li­my­bes. To­dėl kvie­čiu bal­suo­ti už.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui, ger­bia­mas ko­le­ga. Pa­si­sa­kė vi­si no­rin­tys pa­si­sa­ky­ti dėl mo­ty­vų. Bal­sa­vi­mas dėl mi­nė­tų įsta­ty­mų pro­jek­tų, klau­si­mų 2-12.1 ir 2-12.2, po svars­ty­mo, tam nu­ma­ty­tu lai­ku, tai yra 18 val. 45 min.

 

15.01 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo 1999 m. lap­kri­čio 11 d. nu­ta­ri­mo Nr. VIII-1408 „Dėl Sei­mo Pe­ti­ci­jų ko­mi­si­jos nuo­sta­tų pa­tvir­ti­ni­mo“ pa­kei­ti­mo“ projektas Nr. XIVP-351 (pa­tei­ki­mas)

 

Ki­tas dar­bo­tvarkėje nu­ma­ty­tas klau­si­mas… Ka­dan­gi nė­ra ne­ma­žai pra­ne­šė­jų, tai da­bar svars­ty­si­me re­zer­vi­nį 2 klau­si­mą – Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo 1999 m. lap­kri­čio 11 d. nu­ta­ri­mo Nr. VIII-1408 „Dėl Sei­mo Pe­ti­ci­jų ko­mi­si­jos nuo­sta­tų pa­tvir­ti­ni­mo“ pa­kei­ti­mo“ pro­jek­tas Nr. XIVP-351. Pra­ne­šė­jas – E. Pu­pi­nis. Pa­tei­ki­mo sta­di­ja.

E. PUPINIS (TS-LKDF). Ačiū. Ger­bia­mi ko­le­gos, pra­ei­tą sa­vai­tę kaip tik pa­tei­kiau Pe­ti­ci­jų įsta­ty­mą. Ten įve­da­mi kai ku­rie ki­ti reg­la­men­ta­vi­mai, o mū­sų Sei­mo Pe­ti­ci­jų ko­mi­si­ja dir­ba pa­gal sa­vo nuo­sta­tus. To­dėl sie­kiant, kad ne­bū­tų to­kio ato­trū­kio, ly­gia­gre­čiai su Pe­ti­ci­jų įsta­ty­mu tu­ri bū­ti kei­čia­mas ir nu­ta­ri­mas. Siū­lau pri­tar­ti.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui, ger­bia­mas pra­ne­šė­jau. Nė­ra no­rin­čių jū­sų pa­klaus­ti Sei­mo na­rių. Kal­ban­čių dėl mo­ty­vų po pa­tei­ki­mo taip pat nė­ra. Bal­sa­vi­mas dėl mi­nė­to įsta­ty­mo pro­jek­to po pa­tei­ki­mo sta­di­jos tam nu­ma­ty­tu lai­ku – 18 val. 45 min.

Ar K. Vil­kaus­kas ga­lė­tų da­bar pri­sta­ty­ti dar­bo­tvarkėje nu­ma­ty­tą klau­si­mą? Tai yra Vals­ty­bės tar­ny­bos. Mi­nu­tė­lę.

 

15.02 val.

Vals­ty­bės tar­ny­bos įsta­ty­mo Nr. VIII-1316 11, 20 ir 30 straips­nių pa­kei­ti­mo ir Įstaty­mo pa­pil­dy­mo 171 straips­niu įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-231 (pa­tei­ki­mas)

 

Re­zer­vi­nis 1 klau­si­mas – Vals­ty­bės tar­ny­bos įsta­ty­mo Nr. VIII-1316 11, 20 ir 30 straips­nių pa­kei­ti­mo ir įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 171 straips­niu įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-231. Pra­ne­šė­jas – K. Vil­kaus­kas. Pa­tei­ki­mo sta­di­ja. Pra­šom.

K. VILKAUSKAS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Šio įsta­ty­mo pro­jek­to es­mė su­si­de­da iš tri­jų da­lių. Pir­ma – dėl vals­ty­bės tar­nau­to­jų kva­li­fi­ka­ci­jos to­bu­li­ni­mo, kad vals­ty­bės tar­nau­to­jas tu­rė­tų sa­vo kva­li­fi­ka­ci­jai to­bu­lin­ti ne ma­žiau kaip 5 die­nas. Ga­lė­tų įtvir­tin­ti sa­vo ži­nias, ka­dan­gi tei­sės ak­tai kei­čia­mi, jis tu­rė­tų bū­ti tik­rai pro­fe­sio­na­liau pa­si­ruo­šęs.

Ant­ras šio įsta­ty­mo pro­jek­to mo­men­tas – dėl men­to­rys­tės. Da­bar jau­ni spe­cia­lis­tai, at­ei­nan­tys po vals­ty­bės tar­nau­to­jų kon­kur­so, nors kaip vals­ty­bės tar­nau­to­jai yra per­ėję at­ran­ką, bet dar ne­tu­ri dar­bo to­je įstai­go­je ži­nių. Vis tiek kiek­vie­na įstai­ga tu­ri sa­vo at­ski­rus tei­sės ak­tus, daž­nai bū­na taip, kad tam vals­ty­bės tar­nau­to­jui rei­ka­lin­ga pa­gal­ba. Aiš­ku, jei­gu pats vals­ty­bės tar­nau­to­jas to pa­gei­dau­ja, jis ga­lė­tų pa­pra­šy­ti sa­vo tie­sio­gi­nio va­do­vo, kad skir­tų jam men­to­rių. Tai ne­bū­ti­nai tas žmo­gus, ku­ris jau yra iš­ėjęs į už­tar­nau­tą po­il­sį – nuo 65 me­tų vals­ty­bės tar­ny­bo­je, bet tai ga­lė­tų bū­ti ir ki­tas vals­ty­bės tar­nau­to­jas, ku­ris pa­dė­tų tam žmo­gui įei­ti į si­tu­a­ci­ją ir ge­riau pa­si­ruoš­ti sa­vo vals­ty­bės tar­ny­bos veik­loms įgy­ven­din­ti.

Dar vie­nas šio įsta­ty­mo pro­jek­to punk­tas yra dėl se­niū­nų kon­kur­sų. Ka­dan­gi šiuo me­tu se­niū­nų kon­kur­sų ko­mi­si­ją su­da­ro se­niū­nai­čiai, Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos pa­rei­gū­nai ir ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius, tai vyks­ta dviem eta­pais. Pir­miau­sia se­niū­nas at­ren­ka­mas to­je ko­mi­si­jo­je, po to du at­rink­ti pre­ten­den­tai siun­čia­mi ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riui. Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius at­si­ren­ka be jo­kių kri­te­ri­jų, be jo­kio di­des­nio at­si­žvel­gi­mo į prieš tai bu­vu­sios ko­mi­si­jos nuo­mo­nę, ypač se­niū­nai­čių, nes se­niū­nai­čiai tai yra tie žmo­nės, ku­rie ge­riau­siai ži­no si­tu­a­ci­ją. Fak­tiš­kai jų bal­sas, esant pir­mą kar­tą ko­mi­si­jo­je, tu­ri reikš­mės. Pas­kui vie­na­ša­liš­kai at­si­ren­ka­ma ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus ir ga­li bū­ti taip, kad ren­ka­ma pa­gal spal­vą, ar­ba, sa­ky­ki­me, ne vi­suo­met pa­gal kom­pe­ten­ci­ją. Iš­ei­na se­niū­nas kaip ir vos ne po­li­ti­nio pa­si­ti­kė­ji­mo.

Ma­nau, šią nuo­sta­tą rei­kė­tų keis­ti, už­tek­tų to vie­no kon­kur­so, kai jau pa­si­sa­kė vi­si ko­misi­jos na­riai. Jei pre­ten­den­tas ma­no, kad yra ne­tei­sin­gai įver­tin­tas, jis ga­lė­tų tą spren­di­mą ap­skųs­ti.

Trum­pai tiek. Lauk­siu jū­sų klau­si­mų.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui, ger­bia­ma­sis pra­ne­šė­jau. Jū­sų pa­klaus­ti už­si­ra­šė ke­tu­ri Sei­mo na­riai. Pir­ma­sis klau­sia E. Pu­pi­nis.

E. PUPINIS (TS-LKDF). Ačiū, ger­bia­mas pra­ne­šė­jau. Iš tik­rų­jų dėl men­to­rys­tės, kaip vyk­da­vo ir anks­čiau. Iš tik­rų­jų sky­riaus va­do­vai, ku­rie dar­buo­ja­si to­je sri­ty­je, pa­ruoš­da­vo tuos as­me­nis ir taip žmo­nės gau­da­vo tam tik­ras kom­pe­ten­ci­jas. Klau­si­mas, ko­dėl at­si­ra­do toks no­ras iš­skir­ti ir bū­ti­nai mo­kė­ti pa­pil­do­mai? Ar ir­gi bus įdar­bin­tas kaip men­to­rius pats sky­riaus va­do­vas? Ar ne­bus taip, kad tik sky­riaus va­do­vai bus men­to­riai, nes vi­si no­ri šiek tiek už­si­dirb­ti, ypač tuo pa­čiu lai­ku? Ar čia ne­bus dvi­gu­bi­na­mi at­ly­gi­ni­mai, tar­ki­me… ku­riuos gal­būt tuo pa­čiu lai­ku at­liks tas pats pa­rei­gū­nas? Ačiū.

K. VILKAUSKAS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­mas Ed­mun­dai, už ge­rą klau­si­mą. Taip men­to­rys­tė yra ir ki­tuo­se tei­sės ak­tuo­se api­bū­din­ta. Es­mė ta, kad ne vi­si dar­buo­to­jai, at­ėję vals­ty­bės tar­nau­to­jai, ga­li pra­šy­ti. Čia nė­ra prie­var­ti­nis. Jis krei­pia­si raš­tu į sa­vo tie­sio­gi­nį va­do­vą, jei­gu jo tam rei­kia. Ter­mi­nas ga­li bū­ti maž­daug iki dvie­jų mė­ne­sių ir prie­mo­ka su­da­ry­tų 10–15 % pa­rei­gy­bi­nės al­gos.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui. Ki­tas klau­sian­ty­sis – E. Gent­vi­las.

E. GENTVILAS (LSF). Ger­bia­mas ko­le­ga Kęs­tu­ti, dėl se­niū­nų, šiaip jau pri­tar­da­mas tam pro­jek­tui, no­riu pa­klaus­ti. Kaip jums at­ro­do, kiek tai pa­di­dins se­niū­nų sa­va­ran­kiš­ku­mą? Jūs čia mi­nė­jo­te, kad de­po­li­ti­za­vi­mo su­teik­tų, nes ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus vie­nas­me­nis spren­di­mas ga­lė­tų ta lin­kme pa­suk­ti. Bet ar tai spren­džia se­niū­nų ka­den­ci­jų klau­si­mą? Se­niū­nai Lie­tu­vo­je žiū­ri į tą jū­sų pro­jek­tą kaip į to­kį, ku­ris se­niū­nų ka­den­ci­jų reg­la­men­ta­vi­mą li­be­ra­li­zuo­tų, at­lais­vin­tų. Ko­kie čia, jū­sų po­žiū­riu, pro­ver­žiai?

K. VILKAUSKAS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­mas Eu­ge­ni­jau, už ge­rą klau­si­mą. Esu už­re­gist­ra­vęs ki­tą įsta­ty­mo pro­jek­tą – Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mo ir ten bus reg­la­men­tuo­ja­mos se­niū­nų ka­den­ci­jos. Tai ten tik­rai pri­sta­ty­siu. Šis Vals­ty­bės tar­ny­bos įsta­ty­mo pro­jek­tas tie­sio­giai ko­re­liuo­ja su tuo, ku­rį už­re­gist­ra­vau.

PIRMININKAS. Klau­sia A. Pa­lio­nis. Ruo­šia­si R. Šar­knic­kas.

A. PALIONIS (MSNG). Ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Aš Kęs­tu­čio no­rė­čiau pa­klaus­ti ir­gi pra­tęs­da­mas se­niū­nų te­mą. Tik­rai pri­ta­riu, kad trūks­ta reg­la­men­ta­vi­mo jau ren­kan­tis ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riui iš dvie­jų kan­di­da­tų, pri­ta­riu, bet iš prin­ci­po ar tai tu­rė­tų bū­ti Vals­ty­bės tar­ny­bos įsta­ty­mo klau­si­mas, ar ne Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­me įtvir­tin­ti tas nuo­sta­tas tu­rė­tu­me?

K. VILKAUSKAS (LSDPF). Dar kar­tą pa­kar­to­ki­te klau­si­mą. At­si­pra­šau, ne­su­pra­tau. Ar čia pri­ta­ri­mas bu­vo?

A. PALIONIS (MSNG). Ar Vals­ty­bės tar­ny­bos įsta­ty­me tu­rė­tų bū­ti tos nuo­sta­tos įtvir­tin­tos, o ne Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­me?

K. VILKAUSKAS (LSDPF). Vals­ty­bės tar­ny­bos įsta­ty­me taip pat tu­ri bū­ti, nes tai re­gu­liuo­ja Vals­ty­bės tar­ny­bos įsta­ty­mas. Se­niū­nai da­bar pa­gal bū­dus ga­li bū­ti ir vals­ty­bės kar­je­ros tar­nau­to­jai ar­ba vals­ty­bės tar­nau­to­jai, jei jie per­ei­na į biu­dže­ti­nę įstai­gą. Kol kas šiuo me­tu nė­ra nė vie­nos se­niū­ni­jos, ku­ri per­ei­tų į biu­dže­ti­nę įstai­gą.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui. Klau­sia R. Šar­knic­kas.

R. ŠARKNICKAS (LVŽSF). Mi­nė­jo­te ka­den­ci­jas ir bus ko­re­liuojama su bū­si­ma jū­sų įsta­ty­mo pa­tai­sa. No­rė­jau pa­klaus­ti. Čia jau tu­rė­jo­me vie­ną ki­tą pa­mo­ką, ku­ri vė­liau iš­si­gry­ni­no, kad ka­den­ci­jos re­gio­nuo­se, na, ne­pa­si­tei­si­no, jei­gu taip ga­li­me pa­sa­ky­ti. Ar jūs no­ri­te pa­sa­ky­ti, kad se­niū­nų ka­den­ci­jos per­spek­ty­vo­je bus nu­ma­to­mos, ar tei­sin­gai su­pra­to­me?

K. VILKAUSKAS (LSDPF). Da­bar aš jums pa­sa­ky­siu. Da­bar­ti­nis tei­si­nis re­gu­lia­vi­mas yra toks, kad se­niū­nų ka­den­ci­jų skai­čius ne­ri­bo­ja­mas, bet jis ga­li da­bar per­ei­ti po pen­ke­rių me­tų į ki­tą ka­den­ci­ją, jei­gu jį pas­ku­ti­nius me­tus ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius ver­ti­na ge­rai ar­ba la­bai ge­rai. Ir šiuo me­tu nė­ra iš tų se­niū­nų, kiek da­bar nuo 2019 me­tų, kai buvo pa­keis­tas Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mas, nė­ra to­kių se­niū­nų, ku­rie bū­tų per­ėję. Ar­ba, sa­ky­kim, ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius tu­ri tei­sę bet ko­kiu at­ve­ju, jei­gu se­niū­nas ne­vyk­do sa­vo pa­rei­gų, tu­ri ki­to­kių in­stru­men­tų, tai yra se­niū­nų kas­me­ti­nis veik­los ver­ti­ni­mas plius iš­plės­ti­nė se­niū­nai­čių su­ei­ga kiek­vie­nais me­tais tiek pa­tvir­ti­na se­niū­ni­jų dar­bų veik­los pla­ną, tiek jai pa­čiai tei­kia­ma ata­skai­ta. Tai iš tik­rų­jų, jei­gu jis blo­gai dir­ba, šiuo me­tu yra ga­li­my­bė pa­gal Vals­ty­bės tar­ny­bos įsta­ty­mą tai­ky­ti se­niū­nui ko­kias nors prie­mo­nes ir sank­ci­jas.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui. Ger­bia­mas ko­le­ga, jūs at­sa­kė­te į vi­sus klau­si­mus. La­bai ačiū.

K. VILKAUSKAS (LSDPF). La­bai ačiū, ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke, ačiū ko­le­goms.

PIRMININKAS. Dėl mo­ty­vų po pa­tei­ki­mo dėl įsta­ty­mo pro­jek­to kal­bė­ti nė­ra no­rin­čių Sei­mo na­rių. Bal­sa­vi­mas dėl mi­nė­to įsta­ty­mo pro­jek­to nu­ma­ty­tu lai­ku – 18 val. 45 min.

 

15.11 val.

As­mens ta­pa­ty­bės kor­te­lės ir pa­so įsta­ty­mo Nr. XII-1519 pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo projek­tas Nr. XIIIP-4391(3)ES, Kon­su­li­nio sta­tu­to 20 ir 251 straips­nių pa­kei­ti­mo įstatymo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4392(3) (svars­ty­mas)

 

Grįž­ta­me prie pa­grin­di­nės po­pie­ti­nio po­sė­džio dar­bo­tvarkės. 2-10.1, 2-10.2 klau­si­mai – As­mens ta­pa­ty­bės kor­te­lės ir pa­so įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4391 ir Kon­su­li­nio sta­tu­to 20 ir 251 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4392. Pra­ne­šė­ja – A. Ši­rins­kie­nė.

A. ŠIRINSKIENĖ (LVŽSF). Mie­li ko­le­gos, ge­rą die­ną. Ko­mi­te­tas ap­svars­tė As­mens ta­pa­ty­bės kor­te­lės ir pa­so įsta­ty­mo pro­jek­tą, pri­ta­rė pa­to­bu­lin­tai jo re­dak­ci­jai ben­dru su­ta­ri­mu, tai yra 8 bal­sais už. Na ir bu­vo gau­ta ne­ma­žai Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bų ir kar­tu Sei­mo na­rių ini­cia­ty­vų, jas, ma­tyt, ap­svars­ty­si­me.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui, ger­bia­ma pra­ne­šė­ja. Ar ga­lė­tų kas nors Už­sie­nio rei­ka­lų ko­mi­te­to iš­va­dą pri­sta­ty­ti? Ar yra Už­sie­nio rei­ka­lų ko­mi­te­to na­rių šiuo me­tu sa­lė­je? Nė­ra. Aš pri­sta­ty­siu. Už­sie­nio rei­ka­lų ko­mi­te­tas svars­tė įsta­ty­mo pro­jek­tą ir pri­ėmė iš­va­dą, kad įver­ti­nę įsta­ty­mo pro­jek­to ati­tik­tį Kon­sti­tu­ci­jai, įsta­ty­mams, tei­sė­kū­ros prin­ci­pams ir tei­sės tech­ni­kos tai­syk­lėms tei­kia pa­sta­bą: at­si­žvel­giant į pro­jek­to 1 straips­nio siū­lo­mą Kon­su­li­nio sta­tu­to 20 straips­nio 1 da­lies pa­kei­ti­mą, ku­riuo vie­toj at­ve­jų, kai Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pi­lie­čiui ga­li bū­ti iš­duo­tas as­mens grį­ži­mo pa­žy­mė­ji­mas, iš­var­di­ji­mo, bū­tų įvar­dy­ta, įtvir­tin­ta nuo­ro­da į As­mens ta­pa­ty­bės kor­te­lę ir pa­so įsta­ty­mo… Žo­džiu, ko­mi­te­tas pri­ta­ria įsta­ty­mo pro­jek­tui ben­d­­ru su­ta­ri­mu.

Dis­ku­si­jo­je da­ly­vau­ti už­si­ra­šė vie­na Sei­mo na­rė – R. Ta­ma­šu­nie­nė. Pra­šom.

R. TAMAŠUNIENĖ (MSNG). Ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Mie­li ko­le­gos, iš tik­rų­jų ver­ta pa­si­džiaug­ti ir pa­dė­ko­ti Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tui šiuo at­ve­ju, kad po svars­ty­mo, la­bai il­go, be ki­ta ko, svars­ty­mo, šis įsta­ty­mo pro­jek­tas šian­dien tei­kia­mas ir ki­ta jo svars­ty­mo sta­di­ja, nes tik­rai įsta­ty­mo pro­jek­to pa­siū­ly­mai bu­vo pa­reng­ti Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos at­si­žvel­giant į prak­ti­nius as­pek­tus, į pi­lie­čių, tiek gy­ve­nan­čių Lie­tu­vo­je, tiek ir už­sie­ny­je, ke­lia­mas pro­ble­mas. Tei­kia­mi įsta­ty­mų pro­jek­tai iš tik­rų­jų pa­leng­vins pi­lie­čiams tei­kia­mų as­mens do­ku­men­tų iš­da­vi­mo pa­slau­gas, pa­da­rys jas pa­to­ges­nes, lanks­tes­nes ir ati­tiks pi­lie­čių ke­lia­mus lū­kes­čius mū­sų vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­joms.

La­bai gai­la, mes dar šiais me­tais ne­ga­lė­jo­me pa­si­nau­do­ti tei­kia­mo­mis leng­va­to­mis gau­nant as­mens ta­pa­ty­bės kor­te­lę ar­ba pa­są, nes bu­vo ir pi­ni­gai, kiek ži­nau, Mig­ra­ci­jos de­par­ta­men­te su­pla­nuo­ti, ir ti­kė­jo­si Sei­mo pri­ta­ri­mo, bet kai ku­rių Sei­mo na­rių ini­cia­ty­vos, ku­rios, kaip įver­ti­no Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas, nė­ra šio įsta­ty­mo da­ly­kas ir nė­ra pa­grin­do ra­šy­ti pa­siū­ly­mus, su­stab­dė vi­są ge­rą įsta­ty­mo pro­jek­tą. Bet šian­dien ju­da­me į prie­kį ir ver­ta dar kar­tą pa­brėž­ti, kas bus, jei­gu mes nu­sprę­si­me, o nu­spręs­ti tu­rė­tu­me, nes iš tik­rų­jų nuo­sta­tos yra vien tik tei­gia­mos, tai yra gau­ti pa­slau­gą. Pa­sas ar­ba kor­te­lė ga­lės bū­ti at­siųs­ta paš­tu. Kaip ir ban­ko kor­te­lę mes ga­li­me už­sa­ky­ti ir gau­ti paš­tu, taip ir as­mens ta­pa­ty­bės do­ku­men­tą pi­lie­čiai ga­lės gau­ti, pa­gei­dau­jan­tys gau­ti to­kią pa­slau­gą ga­lės ją gau­ti sau­giais bū­dais per kur­je­rį ar­ba paš­tu. Vy­riau­sy­bė nu­sta­tys tą tvar­ką.

Taip pat at­lie­pė­me jau­nų ma­mų, ku­rios ke­liau­ja su kū­di­kiais ir ma­žais vai­kais, po­rei­kį. Kad ne­ver­tė­tų to­kių ma­žų kū­di­kių neš­ti į Mig­ra­ci­jos de­par­ta­men­to po­sky­rius vi­so­je Lie­tu­vo­je, dėl to yra nuo­sta­ta, kad nuo 2 me­tų vai­kams ne­rei­kės at­vyk­ti su tė­ve­liais į Mig­ra­ci­jos de­par­ta­men­to pa­da­li­nius, bet gau­ti as­mens do­ku­men­tą, jei­gu tos rei­kės. Taip pat la­bai lo­giš­kas yra ko­mi­te­to pa­tai­sy­mas ir aš net­gi pri­ta­riu Sei­mo na­rių pa­siū­ly­mui dėl pa­so iš­da­vi­mo ir kei­ti­mo su­lau­kus 70 me­tų. Siū­lo­ma ne­ter­mi­nuo­tai. Iš tie­sų mū­sų vy­res­nio am­žiaus žmo­nėms vyk­ti keis­ti do­ku­men­tus su­da­ro tam tik­rų sun­ku­mų. Įver­ti­nę iš tik­rų­jų ga­li­my­bes at­pa­žin­ti žmo­gų pa­gal jo as­mens ta­pa­ty­bės do­ku­men­tą, bu­vo toks svars­ty­mas, kad gal­būt ir ne­ter­mi­nuo­tai, vis dėl­to tei­si­nin­kai re­ko­men­da­vo trum­pin­ti ter­mi­ną. Bet ma­to­me, kad po­li­ti­nė va­lia yra žmo­nių pu­sė­je, ti­kė­ti­na, po mū­sų svars­ty­mo, to­dėl ir ra­gi­nu pa­lai­ky­ti, kad ne­rei­kė­tų keis­ti se­ny­vo am­žiaus žmo­nėms do­ku­men­tų.

Ki­ta la­bai svar­bi prie­mo­nė yra už­sie­ny­je gy­ve­nan­tiems pi­lie­čiams. Ir kas tai pa­ro­dė? Ypač pan­de­mi­jos lai­ku, kai žmo­gui bai­gė ga­lio­ti as­mens ta­pa­ty­bės do­ku­men­tai, pa­sas, o jis ne­ga­li at­vyk­ti dėl ri­bo­ji­mų į Lie­tu­vą pa­si­keis­ti. To­kia pa­to si­tu­a­ci­ja, kai ir ne­nu­ma­ty­tos są­ly­gos kon­su­li­nėms įstai­goms tai pa­da­ry­ti, ir pi­lie­tis ne­ga­li at­vyk­ti. Taip pat tas da­ly­kas yra re­gu­liuo­ja­mas ir tik­rai ver­ta įver­tin­ti ir mū­sų pi­lie­čius, iš­vy­ku­sius į už­sie­nį, ir jų lū­kes­čius, ir jų po­rei­kį tu­rė­ti ga­lio­jan­tį as­mens ta­pa­ty­bės do­ku­men­tą. Do­ku­men­tų Mig­ra­ci­jos de­par­ta­men­tas per me­tus kei­čia apie 600 tūkst. Iš tik­rų­jų skai­čiai kal­ba pa­tys už sa­ve.

Yra vie­nas pa­siū­ly­mas, ku­riam iš tik­rų­jų ne­ver­ta pri­tar­ti, tai as­mens var­dų, pa­var­džių ra­šy­mas ori­gi­na­lo kal­ba ki­ta­me penk­ta­me ar kaž­ke­lin­ta­me pus­la­py­je ar ki­to­je pu­sė­je. To po­rei­kio to­kio nė­ra ir, jei­gu mes ne­sa­me ap­si­spren­dę įra­šy­ti pa­var­des nor­ma­liai, tai ne­siū­lo­me ir taip re­gu­liuo­ti pa­var­džių ra­šy­mo, ne­rei­kia pi­lie­čių da­ry­ti per prie­var­tą lai­min­gų. To­dėl tas pa­siū­ly­mas, ku­rį at­me­tė ko­mi­te­tas, iš tik­rų­jų jis ir ver­tas at­mes­ti. Tai­gi ra­gi­nu vi­sus pa­lai­ky­ti kar­tu įsta­ty­mo pro­jek­tą, o pa­siū­ly­mams – vie­nam pri­ta­riu, o dėl ki­to vis dėl­to siū­lau at­si­žvelg­ti į ko­mi­te­to kom­pe­ten­tin­gą nuo­mo­nę. Ačiū.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui, ger­bia­ma pra­ne­šė­ja. Ka­dan­gi, kaip ir mi­nė­jo­te, yra gau­ti du pa­siū­ly­mai, tai į tri­bū­ną kvie­čia­me pa­grin­di­nio ko­mi­te­to pra­ne­šė­ją A. Ši­rins­kie­nę. Dėl įsta­ty­mo pro­jek­to 4 straips­nio yra gau­ta Sei­mo na­rių E. Pu­pi­nio ir J. Raz­mos pa­tai­sa. Ku­ris pri­sta­ty­si­te?

A. ŠIRINSKIENĖ (LVŽSF). O mes ne­pri­tar­si­me prieš tai bu­vu­siems straips­niams?

J. RAZMA (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, mes pa­gal­vo­jo­me, kad vy­res­nio am­žiaus žmo­gaus ne­rei­kė­tų var­gin­ti, rei­ka­lau­jant po 20 me­tų iš­si­im­ti nau­ją pa­są, kai žmo­gus gau­na pa­są bū­da­mas 70 me­tų, šiuo at­ve­ju as­mens ta­pa­ty­bės kor­te­lę, tai jis virš 90 me­tų tik­rai ga­lė­tų pa­bū­ti su ta tu­ri­ma kor­te­le. Ko­mi­te­tas pri­ta­rė iš da­lies, pa­di­di­no iki 30 me­tų. Mes ma­no­me, kad čia ne­rei­kia lau­žy­ti ie­čių, tai yra žings­nis ge­ra kryp­ti­mi. Ne­rei­ka­lau­ja­me bal­suo­ti dėl mū­sų pa­tai­sos.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui, ger­bia­mas ko­le­ga. Kaip su­pran­tu, ko­mi­te­to nuo­mo­nės ne­rei­kia ar­gu­men­tuo­ti. Ne­rei­ka­lau­ja­te bal­suo­ti.

Dėl 5 straips­nio taip pat yra gau­ta Sei­mo na­rių E. Jo­vai­šos ir P. Urb­šio pa­tai­sa. E. Jo­vai­šos ne­ma­tau šiuo me­tu sa­lė­je. Tai gal ko­mi­te­to pra­ne­šė­ja ga­lė­tų pri­sta­ty­ti?

A. ŠIRINSKIENĖ (LVŽSF). Kaip ir bu­vo mi­nė­ta dis­ku­si­jos me­tu, mi­nė­ta pa­tai­sa yra su­si­ju­si su pi­lie­čių var­dų ir pa­var­džių ra­šy­mu vals­ty­bi­ne ir ki­to­mis kal­bo­mis lo­ty­niš­ka abė­cė­le. Ko­mi­te­tas šiam pa­siū­ly­mui ne­pri­ta­rė, kal­bė­da­mas apie tai, kad vis dėl­to šis įsta­ty­mas ne­re­gu­liuo­ja var­dų ir pa­var­džių ra­šy­mo kaip to­kio ir tu­rė­tų bū­ti da­ro­mi ki­tų tei­sės ak­tų pa­kei­ti­mai.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui, ger­bia­ma pra­ne­šė­ja. Ar ga­lė­tu­me pri­tar­ti ko­mi­te­to nuo­mo­nei? Ko­mi­te­to nuo­mo­nei ne­pri­tar­ti. R. Ta­ma­šu­nie­nė no­rė­tų kal­bė­ti už ko­mi­te­to nuo­mo­nę. Ger­bia­ma Ri­ta, jūs už­si­ra­šė­te už pa­tai­są, tai jūs tik­riau­siai no­ri­te kal­bė­ti prieš, kaip ir ko­mi­te­tas kad pri­ėmė to­kią po­zi­ci­ją. (Bal­sai sa­lė­je) At­si­sa­ko­te žo­džio? Ge­rai. Pri­ta­ria­me ko­mi­te­to nuo­mo­nei ne­pri­tar­ti įsta­ty­mo ini­cia­to­rių siū­lo­mai pa­tai­sai. La­bai dė­kui. Dau­giau pa­tai­sų nė­ra gau­ta.

Dėl vi­so įsta­ty­mo pro­jek­to po svars­ty­mo kal­bė­ti už už­si­ra­šė du Sei­mo na­riai. D. Asa­navi­čiū­tė.

D. ASANAVIČIŪTĖ (TS-LKDF). Ačiū, ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Iš tik­rų­jų no­rė­čiau dar pa­an­trin­ti ger­bia­mai Ri­tai, kad ši­tas įsta­ty­mo pro­jek­tas yra ge­ro­kai pa­vė­la­vęs, nes dėl pan­de­mi­jos už­sie­ny­je gy­ve­nan­tys lie­tu­viai la­bai sun­kiai pa­sie­kia di­plo­ma­ti­nes at­sto­vy­bes. Čia nu­ma­ty­tos tam tik­ros prie­mo­nės, esant šiai si­tu­a­ci­jai do­ku­men­tų iš­da­vi­mo ir kei­ti­mo tvar­ka, ku­rią nu­sta­to vi­daus rei­ka­lų mi­nist­ras už­sie­nio rei­ka­lų mi­nist­ro nu­sta­ty­ta tvar­ka. Iš tik­rų­jų la­bai stip­riai pa­leng­vin­tų tiems žmo­nėms, ku­rie ne­ga­li at­vyk­ti į Lie­tu­vą, bet jų pa­sas nu­sto­jo ga­lio­ti. Kaip ži­no­te, ka­ran­ti­no me­tu la­bai stip­riai ap­ri­bo­tas di­plo­ma­ti­nių at­sto­vy­bių dar­bo lai­kas ir ap­skri­tai gy­ven­to­jų ap­tar­na­vi­mas. To­dėl pra­šau ne­dels­ti, bal­suo­ti už ir taip pa­leng­vin­ti už­sie­ny­je gy­ve­nan­tiems lie­tu­viams do­ku­men­tų pa­si­kei­ti­mo tvar­ką. Dė­kui.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui, ger­bia­ma ko­le­ge. Iš­klau­sė­me mo­ty­vus dėl įsta­ty­mo pro­jek­to po svars­ty­mo. Ba­lsa­vi­mas dėl įsta­ty­mo pro­jek­to tam nu­ma­ty­tu lai­ku, kaip ir dėl vi­sų ki­tų įsta­ty­mų pro­jek­tų, 18 val. 45 min.

 

15.24 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo 2020 m. gruo­džio 3 d. nu­ta­ri­mo Nr. XIV-49 „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo ko­mi­si­jų pir­mi­nin­kų ir jų pa­va­duo­to­jų patvir­ti­ni­mo“ pa­kei­ti­mo“ pro­jek­tas Nr. XIVP-352 (pa­tei­ki­mas, svars­ty­mas ir pri­ėmi­mas)

 

Re­zer­vi­nis 3 klau­si­mas – Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo 2020 m. gruo­džio 3 d. nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo ko­mi­si­jų pir­mi­nin­kų ir jų pa­va­duo­to­jų pa­tvir­ti­ni­mo“ pa­kei­ti­mo“ pro­jek­tas Nr. XIVP-352. Pra­ne­šė­jas – J. Raz­ma.

J. RAZMA (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, la­bai trum­pas pro­jek­tas, vie­nas straips­nis. Juo mes pa­tvir­tin­tu­me iš­rink­tą nau­ją­ją Lie­tu­vos Res­pub­li­kos lais­vės ko­vų ir vals­ty­bės is­to­ri­nės at­min­ties ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kę P. Kuz­mic­kie­nę.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui, ger­bia­mas ko­le­ga. Nė­ra Sei­mo na­rių, no­rin­čių jū­sų pa­klau­s­ti. Ar ga­li­me pri­tar­ti po pa­tei­ki­mo ben­dru su­ta­ri­mu? (Bal­sai sa­lė­je: „Bal­suo­ja­me!“) Bal­suo­ti nė­ra ga­li­my­bės, jei­gu pra­šy­si­te bal­suo­ti, tu­rė­si­me ati­dė­ti iki tam nu­ma­ty­to lai­ko. Ger­bia­mi ko­le­gos, pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu?

La­bai dė­kui.

Po svars­ty­mo dis­ku­si­jo­je nė­ra no­rin­čių da­ly­vau­ti. Dėl mo­ty­vų kal­bė­ti po svars­ty­mo dėl nu­ta­ri­mo pro­jek­to taip pat nė­ra no­rin­čių Sei­mo na­rių. Ar ga­li­me pri­tar­ti nu­ta­ri­mo pro­jek­tui po svars­ty­mo ben­dru su­ta­ri­mu? Ga­li­me. La­bai dė­kui.

Pri­ėmi­mo sta­di­ja. Pri­ėmi­mo sta­di­jo­je kal­bė­ti dėl mo­ty­vų taip pat nė­ra no­rin­čių Sei­mo na­rių. Bal­sa­vi­mas dėl nu­ta­ri­mo pro­jek­to nu­ma­ty­tu lai­ku – 18 val. 45 min.

 

15.25 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo 2020 m. lap­kri­čio 13 d. nu­ta­ri­mo Nr. XIV-6 „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo se­niū­nų su­ei­gos su­da­ry­mo“ pa­kei­ti­mo“ pro­jek­tas Nr. XIVP-355 (pa­tei­ki­mas, svars­ty­mas ir pri­ėmi­mas)

 

Re­zer­vi­nis 4 klau­si­mas – Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo 2020 m. lap­kri­čio 13 d. nu­ta­ri­mo Nr. XIV-6 „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo se­niū­nų su­ei­gos su­da­ry­mo“ pa­kei­ti­mo“ pro­jek­tas Nr. XIVP-355. Pra­ne­šė­jas – Sei­mo Pir­mi­nin­ko pir­ma­sis pa­va­duo­to­jas J. Raz­ma.

J. RAZMA (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, ne­se­niai iš šios tri­bū­nos bu­vo pa­skelb­ta, kad Miš­ri Sei­mo na­rių gru­pė iš­si­rin­ko nau­ją va­do­vą – se­niū­ną J. Pins­kų. Mes ir tu­ri­me jį įra­šy­ti į Se­niū­nų su­ei­gos są­ra­šą, iš­brau­kia­me, kad ir kaip bū­tų gai­la, R. Ta­ma­šu­nie­nę. Vi­si, aiš­ku, šian­dien skai­tė­me ži­nią apie opo­zi­ci­jos ly­de­rio iš­rin­ki­mą, bet Sek­re­to­ria­tas dar ne­ga­vo kon­kre­čios pa­var­dės, tad aš ne­tu­riu for­ma­lios ga­li­my­bės čia siū­ly­ti įra­šy­ti ir opo­zi­ci­jos ly­de­rį. Ne­iš­ven­gia­mai, ma­tyt, teks tą nu­ta­ri­mo pro­jek­tą vėl keis­ti, pil­dy­ti.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui, ger­bia­mas ko­le­ga. Nė­ra Sei­mo na­rių, no­rin­čių jū­sų pa­klaus­ti. Dėl mo­ty­vų dėl nu­ta­ri­mo pro­jek­to po pa­tei­ki­mo kal­bė­ti taip pat nė­ra no­rin­čių Sei­mo na­rių. Ar ga­li­me pri­tar­ti po pa­tei­ki­mo nu­ta­ri­mo pro­jek­tui ben­dru su­ta­ri­mu? Ga­li­me, la­bai dė­kui.

Svars­ty­mo sta­di­ja. Svars­ty­mo sta­di­jo­je dis­ku­si­jo­je nė­ra no­rin­čių da­ly­vau­ti. Dėl mo­ty­vų už­si­ra­šiu­sių kal­bė­ti Sei­mo na­rių po svars­ty­mo taip pat nė­ra. Ar ga­li­me pri­tar­ti nu­ta­ri­mo pro­jek­tui po svars­ty­mo ben­dru su­ta­ri­mu? Ga­li­me. La­bai dė­kui.

Pri­ėmi­mo sta­di­ja. Dėl mo­ty­vų nė­ra už­si­ra­šiu­sių kal­bė­ti Sei­mo na­rių. Bal­sa­vi­mas dėl nu­ta­ri­mo pro­jek­to tam nu­ma­ty­tu lai­ku. In­for­muo­ju, kad ga­li at­si­tik­ti taip, ka­dan­gi stip­riai len­kia­me dar­bo­tvarkę, kad bal­sa­vi­mas ga­li bū­ti ir anks­čiau, ne 18 val. 45 min.

Grįž­ta­me prie pa­grin­di­nės po­pie­ti­nio po­sė­džio dar­bo­tvarkės.

 

15.27 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos ra­di­jo ir te­le­vi­zi­jos ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ko paskyrimo“ pro­jek­tas Nr. XIVP-360 (pa­tei­ki­mas)

 

2-8 klau­si­mas – Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos ra­di­jo ir te­le­vi­zi­jos ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ko pa­sky­ri­mo“ pro­jek­tas Nr. XIVP-360. Pra­ne­šė­jas – V. Juo­za­pai­tis. Po­ne Juo­za­pai­ti, pra­šom pri­sta­ty­ti nu­ta­ri­mo pro­jek­tą dėl pir­mi­nin­ko.

V. JUOZAPAITIS (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, tei­kiu Sei­mo nu­ta­ri­mo pro­jek­tą „Dėl Lie­tu­vos ra­di­jo ir te­le­vi­zi­jos ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ko“, į pa­rei­gas siū­lo­mas po­nas R. Bag­dze­vi­čius.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui, ger­bia­mas ko­le­ga. Į tri­bū­ną kvie­čia­me pa­tį pre­ten­den­tą į pir­mi­nin­ko po­zi­ci­ją po­ną R. Bag­dze­vi­čių. Jums iki 10 mi­nu­čių pri­sis­ta­ty­ti. Pra­šom iš tri­bū­nos.

R. BAGDZEVIČIUS. La­ba die­na, ger­bia­mie­ji Sei­mo na­riai. Esu Ri­man­tas Bag­dze­vi­čius, ak­to­rius. Šiuo me­tu dir­bu Na­cio­na­li­nia­me dra­mos te­at­re. Šiaip dir­bu ne tik te­at­re, bet ir vi­suo­se pro­jek­tuo­se, kaip jūs gal ir ma­tė­te, ir iš­kil­min­guo­se mi­nė­ji­muo­se, ir po­ezi­jos va­ka­ruo­se, ir vi­sa ki­ta, tad aš tik­rai ga­liu pa­sa­ky­ti, kad pa­žįs­tu ir te­le­vi­zi­jos, ir ra­di­jo pu­sę ir vi­daus, ir iš lau­ko. Esu tu­rė­jęs daug ra­di­jo lai­dų Lie­tu­vos ra­di­ju­je, pa­žįs­tu dir­ban­čius žmo­nes, ži­nau jų pro­ble­mas, su kuo jie su­si­du­ria. Ži­nau ir ak­to­rių bei fo­nog­ra­mų ga­min­to­jų pro­ble­mas, nes bu­vau vie­nas iš AGATA, ku­ri rū­pi­na­si at­li­kė­jų ir fo­nog­ra­mų ga­min­to­jų tei­sė­mis, įkū­rė­jų. Mes kar­tu dar ir kū­rė­me vie­ną iš at­li­kė­jų fo­nog­ra­mų ga­min­to­jų ir au­to­rių pro­gra­mų. Tai­gi vi­są ši­tą kū­ry­bi­nę ir pro­pa­gan­di­nę pu­sę aš pa­žįs­tu iš vi­sų pu­sių, ga­li­ma taip sa­ky­ti, ir ga­na il­gai, nes jau pa­ti AGATA rū­pi­no­si vi­są lai­ką au­to­ri­nė­mis tei­sė­mis, ypač pas­ku­ti­niu me­tu la­bai ak­ty­viai no­ri­me ko­vo­ti prieš pi­ra­ta­vi­mą, bū­tent Ra­di­jo ir te­le­vi­zi­jos ko­mi­si­ja, mes, at­li­kė­jai ir au­to­riai, sa­vo no­ru esa­me iš tuš­čios laik­me­nos su­rin­ki­mo mo­kes­čio pa­sky­rę 0,5 % vien to­dėl, kad ko­vo­tu­me su pi­ra­ta­vi­mu.

Trum­pai ir taip šo­ki­nė­jan­čiai, nes la­bai grei­tai rei­kė­jo at­va­žiuo­ti, be­veik nie­kas ne­įspė­jo, kad šian­dien lau­kia toks iš­kil­min­gas mo­men­tas kal­bė­ti iš šios tri­bū­nos. Net ne­ži­nau, gal daug ką pra­lei­dau, dar­bo sta­žą, pa­tir­tį.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui, ger­bia­mas pre­ten­den­te. Jū­sų pa­klaus­ti už­si­ra­šė trys Sei­mo na­riai. Pir­ma­sis klau­sia S. Tu­mė­nas. To­liau po­sė­džiui pir­mi­nin­kau­ja Sei­mo Pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jas J. Sa­ba­taus­kas.

S. TUMĖNAS (LVŽSF). Ger­bia­mas pre­ten­den­te, ma­nau, kad ak­to­riai prie siur­pri­zų pri­pra­tę, tai ir šian­dien jums taip at­si­ti­ko. Aš ne­abe­jo­ju jū­sų pa­tir­ti­mi, jū­sų kom­pe­ten­ci­jo­mis, jū­sų biog­ra­fi­ja tie­siog de­monst­ruo­ja, kad jūs ga­li­te ir esa­te jaut­rus me­ni­nin­kas. Ki­ta ver­tus, jūs su­ge­ba­te, ge­ba­te ir ke­lia­te vi­sas ra­cio­na­lias pro­ble­mas, ra­cio­na­liai jas spren­džia­te, ypač au­to­ri­nių tei­sių gy­ni­mo sri­ty­je, apie ką jūs pri­sis­ta­ty­da­mas ir už­si­mi­nė­te.

Ta­čiau aš no­riu jū­sų pa­si­tei­rau­ti, ar tos nau­jo­sios pa­rei­gos ne­pa­kenks jū­sų per­so­na­žų kū­ri­mui te­le­vi­zi­jo­je? Pa­vyz­džiui, pra­ei­tą sa­vai­tę jū­sų per­so­na­žas taip gra­žiai kal­bė­jo apie skie­pus, apie fon­ta­ną prie Sei­mo, apie pa­grin­di­nės Lie­tu­vos aikš­tės tvar­ky­bos pro­ble­mas. Ar ta­pęs da­bar ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ku ne re­čiau pa­si­ro­dy­si­te te­le­vi­zi­jo­je? Man tai rū­pi ir aš to pa­si­ge­siu. Pir­mas da­ly­kas.

Ir ant­ras. Ko­kius…

PIRMININKAS (J. SABATAUSKAS, LSDPF). Ger­bia­mas ko­le­ga, bai­ki­te sa­vo klau­si­mą.

S. TUMĖNAS (LVŽSF). Ko­kius ini­ci­juo­si­te pir­muo­sius du dar­bus? Ačiū.

R. BAGDZEVIČIUS. La­bai ačiū už ge­rus, gra­žius žo­džius. Na, aš steng­siuo­si pa­gal ko­mi­si­jos nuo­sta­tus tur­būt kaip nors ri­bo­ti sa­vo dar­bą, sa­vo at­sa­ko­my­bės ri­bas. Be abe­jo, aš tu­rė­siu kai ku­rių tie­sio­gi­nių kon­tak­tų su ra­di­ju, su te­le­vi­zi­ja ne­tu­rė­ti, bet tai ne­reiš­kia, kad aš vi­siš­kai nu­trauk­siu kū­ry­bi­nę veik­lą te­at­re ar kur nors, nes ga­lė­siu dirb­ti pa­gal su­tar­ti­nį prin­ci­pą, tos su­tar­tys da­bar jau yra la­bai po­pu­lia­rios. Aš bū­siu ir­gi lais­ves­nis, ga­lė­siu rink­tis, ką aš no­riu, gal net la­biau sa­va­ran­kiš­kas sa­vo kū­ry­bi­niuo­se dar­buo­se.

O dėl pir­mų­jų dvie­jų dar­bų no­riu pa­sa­ky­ti, be abe­jo, aš jau mi­nė­jau, kad la­bai rū­pi vis dėl­to ko­vo­ti su pi­ra­ta­vi­mu, už au­to­rių tei­ses. Ga­lų ga­le aš iki šiol Lie­tu­vo­je at­sto­vau­ju mo­ra­liš­kai apie 7 tūkst. at­li­kė­jų ir apie 9 tūkst. au­to­rių, ku­riems rū­pi jų in­te­lek­ti­nė nuo­sa­vy­bė, jie no­ri, kad ji bū­tų ap­sau­go­ta vi­sa­pu­siš­kai ir ra­di­ju­je, ir ypač te­le­vi­zi­jo­je. Tur­būt bū­tų to­kie dar­bai. Pa­si­do­mė­ti, ar ga­li­ma dar la­biau kaž­kaip pri­žiū­rė­ti ši­tą pi­ra­ta­vi­mo… Jau pra­ei­to­je ko­mi­si­jos ka­den­ci­jo­je bu­vo už­da­ry­tos trys sve­tai­nės, jūs jau ži­no­te tai, bet to­liau ir to­liau rei­kia sek­ti, nes in­ter­ne­tas tur­būt vis la­biau ir la­biau ve­šės ir vis la­biau skverb­sis į mū­sų gy­ve­ni­mą. Čia tur­būt pa­grin­di­nė bū­tų kryp­tis – in­ter­ne­to svar­ba.

PIRMININKAS. Ačiū. Klau­sia R. Šar­knic­kas.

R. ŠARKNICKAS (LVŽSF). Fak­tiš­kai sa­vo at­sa­ky­me jūs at­sa­kė­te į ma­no ke­ti­na­mą už­klau­s­ti klau­si­mą. Ačiū ir lin­kiu jums sėk­mės.

R. BAGDZEVIČIUS. Ačiū.

PIRMININKAS. Klau­sia V. Pranc­kie­tis.

V. PRANCKIETIS (LSF). Ger­bia­mas XII Sei­mo pir­mi­nin­ke, krei­piuo­si į jus ir džiau­giuo­si, kad jums la­bai se­kė­si sėk­min­gai au­gin­ti au­ga­lus. Bet da­bar la­bai rim­tai. Aš jus vi­sa­da ma­ty­da­vau tik kaip la­bai do­rą žmo­gų. Lin­kiu ir to­liau iš­lik­ti, bū­ti ir at­sto­vau­ti taip do­rai, kaip jūs čia ką tik pri­sis­ta­tė­te. Ma­no klau­si­mų jums šian­dien ne­bus. Ačiū.

R. BAGDZEVIČIUS. Ačiū jums.

PIRMININKAS. Ačiū. Klau­sia ko­le­ga V. Ba­kas.

V. BAKAS (MSNG). Aš ir­gi gal no­rė­jau la­biau pa­lin­kė­ti jums sėk­mės, čia dau­giau vals­ty­bės val­dy­mo veik­la, ne kū­ry­bi­nė, ne ma­žes­nės, nei jūs pa­sie­kė­te kū­ry­bi­nė­je sri­ty­je. Iš tik­rų­jų ma­lo­nu ma­ty­ti vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jo­je žmo­gų, ku­ris yra iš to pa­sau­lio, iš me­no pa­sau­lio, ku­ris tie­sio­giai dir­bo tą dar­bą ir jį su­pran­ta. Tik­rai no­riu pa­lin­kė­ti sėk­mės ir, aiš­ku, jei­gu kar­tu pri­reik­tų ko­kios nors pa­gal­bos iš Sei­mo, taip pat pa­kvies­ti ben­dra­dar­biau­ti su šia ins­ti­tu­ci­ja.

R. BAGDZEVIČIUS. Aš gal­vo­ju, kad mes ga­li­me tik teik­ti įsta­ty­mų pro­jek­tus ar ką, bet įsta­ty­mus pri­im­ti ga­li­te tik jūs. Be abe­jo, tas ben­dra­dar­bia­vi­mas tu­ri bū­ti abi­pu­sis ir in­ten­sy­vus, ypač to­kio­je si­tu­a­ci­jo­je, ku­ri da­bar ap­gau­bia mus. Aš gal­vo­ju, kad taip tur­būt ir tu­rės bū­ti.

PIRMININKAS. Ačiū. Jūs at­sa­kė­te į vi­sus klau­si­mus. Ger­bia­mi ko­le­gos, in­for­muo­ju, kad siū­lo­ma šiuo klau­si­mu… Ačiū jums. Šiuo klau­si­mu pa­grin­di­niu ko­mi­te­tu siū­lo­mas Kul­tū­ros ko­mi­te­tas. Nu­ma­ty­ta svars­ty­ti ko­vo 25 die­ną. Kiek ma­ne in­for­ma­vo, nė vie­na frak­ci­ja ne­už­si­ra­šė, kad no­ri pa­kvies­ti pa­si­kal­bė­ti pre­ten­den­tą. Šis klau­si­mas baig­tas.

 

15.37 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos ra­di­jo ir te­le­vi­zi­jos ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jo pa­sky­ri­mo“ pro­jek­tas Nr. XIVP-361 (pa­tei­ki­mas)

 

Da­bar dar­bo­tvarkės 2-9 klau­si­mas – Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos ra­di­jo ir te­le­vi­zi­jos ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jo pa­sky­ri­mo“ pro­jek­tas Nr. XIVP-361. Pra­ne­šė­jas – Kul­tū­ros ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas V. Juo­za­pai­tis.

V. JUOZAPAITIS (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, tei­kiu ki­tą pro­jek­tą – Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos ra­di­jo ir te­le­vi­zi­jos ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jo pa­sky­ri­mo“ pro­jek­tą. Į šias pa­rei­gas pre­ten­duo­ja po­nas R. Slap­šys, iki šiol jau ėjęs tas pa­rei­gas. Ačiū.

PIRMININKAS. Ačiū, ko­le­ga. Ne­pa­bė­ki­te. Jū­sų no­ri pa­klaus­ti vie­nas Sei­mo na­rys. S. Tu­mė­nas. Ko­le­ga, pa­ban­dy­ki­te.

S. TUMĖNAS (LVŽSF). Vei­kia da­bar. At­si­pra­šau, pir­mi­nin­ke, mes su ko­mi­te­to pir­mi­nin­ku pa­si­šne­ka­me ko­mi­te­to po­sė­džiuo­se. Aš no­rė­jau pre­ten­den­to pa­si­tei­rau­ti. Ar ga­li­ma?

V. JUOZAPAITIS (TS-LKDF). Tvar­ka ne­nu­ma­to dėl pa­va­duo­to­jo.

S. TUMĖNAS (LVŽSF). Ne­nu­ma­to?

PIRMININKAS. Ačiū. Šiaip Sta­tu­tas ne­nu­ma­to tos pro­ce­dū­ros, bet jei­gu pre­ten­den­tas su­tiks, tai… Ačiū, ko­le­ga Vy­tau­tai.

V. JUOZAPAITIS (TS-LKDF). Ačiū.

PIRMININKAS. Ko­le­ga S. Tu­mė­nas ga­li klaus­ti.

S. TUMĖNAS (LVŽSF). Ger­bia­mas pre­ten­den­te į pa­va­duo­to­jus, ne­sa­ky­siu jums kom­pli­men­tų. Jūs pui­kiai su­si­pa­ži­nęs su ko­mi­si­jos dar­bu, tech­ni­niais niu­an­sais. Pra­šy­čiau at­sa­ky­ti, ką jūs pa­da­ry­si­te šio­je sri­ty­je, tai yra Lie­tu­vo­je gy­ve­nan­tys len­kai šiuo me­tu ma­to, at­ro­do, pen­kias Len­ki­jos te­le­vi­zi­jos pro­gra­mas, o lie­tu­viai, gy­ve­nan­tys Len­ki­jo­je, ma­to tik vie­ną ki­tą. Tai le­mia pri­va­čių ret­ran­slia­to­rių įran­ga ir tech­ni­nės ga­li­my­bės, nors prieš ket­ver­tą me­tų vy­riau­sy­bių ly­giu prem­je­rai bu­vo su­ta­rę, kad ta pro­ble­ma bus iš­spręs­ta. Ką jūs ke­ti­na­te da­ry­ti, kad ši­ta pro­ble­ma ju­dė­tų pa­ga­liau į prie­kį, o ne tik pa­ža­dais bū­tų Len­ki­jos lie­tu­viai mai­ti­na­mi. Ačiū.

R. SLAPŠYS. La­bai ačiū už klau­si­mą. Iš tik­rų­jų ši pro­ble­ma yra opi ir mes su ja esa­me su­si­dū­rę pra­ėju­sio­je ka­den­ci­jo­je, kaip jūs tei­sin­gai sa­kė­te, prem­je­rai apie tai yra net­gi kal­bė­ję ir net­gi bu­vo bu­vu­sio prem­je­ro įsi­pa­rei­go­ji­mai dėl tran­slia­ci­jų už­tik­ri­ni­mo. Tik­rai bu­vo vis­kas da­ro­ma, kas įma­no­ma. LRTC, Ra­di­jo ir te­le­vi­zi­jos cen­tras, per­žiū­rė­jo ga­li­my­bes, kaip bū­tų ga­li­ma su­stip­rin­ti sig­na­lą, ta­čiau vis­kas su­si­ve­da į au­to­rių tei­sių klau­si­mus, tai yra li­cen­ci­jos, įsi­pa­rei­go­ji­mai ir taip to­liau. Tai reiš­kia, kad mes ga­li­me už­tik­rin­ti tik dėl mū­sų, Lie­tu­vos, au­to­rių, ku­rie su­tin­ka, kad jų su­kur­ta pro­duk­ci­ja bū­tų tran­sliuo­ja­ma į ki­tas ša­lis. Mū­sų te­le­vi­zi­jos, įsi­gy­da­mos pro­duk­ci­ją iš įvai­rių tei­kė­jų, nu­ma­to, kad bus tran­sliuo­ja­ma ta pro­duk­ci­ja tik Lie­tu­vos te­ri­to­ri­jo­je. Jei­gu mes at­lik­tu­me ko­kius nors veiks­mus, pa­pil­do­mus veiks­mus, per­ženg­da­mi ša­lies te­ri­to­ri­jos ri­bas, bū­tų li­cen­ci­niai pa­žei­di­mai. Tai vie­na.

An­tra, įsi­pa­rei­go­ji­mai šiaip yra kaip ir įgy­ven­din­ti tuo po­žiū­riu, kad Len­ki­jos lie­tu­viai ga­li ma­ty­ti „LRT Lit­hu­a­ni­ca“ tran­slia­ci­jas, ku­rios yra at­nau­jin­tos ir šiuo me­tu yra tran­sliuo­ja­mos.

PIRMININKAS. Ačiū. Dau­giau klaus­ti nie­kas ne­no­ri. Ko­le­gos, dėl bal­sa­vi­mo mo­ty­vų nie­kas ne­pa­gei­da­vo, ne­už­si­ra­šė. Šiuo klau­si­mu mes ap­si­sprę­si­me po pa­tei­ki­mo. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta.

Ko­le­gos, kaip ir dėl anks­tes­nio klau­si­mo pa­grin­di­nis ko­mi­te­tas – Kul­tū­ros ko­mi­te­tas. Svar­s­ty­mo da­ta ir­gi ko­vo 25 die­na. Ačiū pre­ten­den­tams.

Ko­le­gos, prieš svars­tant ki­tus pro­jek­tus, no­riu pa­si­tar­ti su ju­mis. Mū­sų bal­sa­vi­mo lai­kas dėl pro­jek­tų pa­tei­ki­mo, svars­ty­mo ir pri­ėmi­mo sta­di­jo­je bu­vo nu­ma­ty­tas 18 val. 45 min. Mes da­bar tu­ri­me 15 val. 43 min. ir mes len­kia­me gra­fi­ką. Yra pa­siū­ly­mas, kad bal­sa­vi­mas bū­tų pa­anks­tin­tas. Vie­toj 18 val. 45 min., kad mums ne­rei­kė­tų lauk­ti, – 16 val. 45 min. (Bal­sai salė­je) Ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu? Ko­le­ga A. Vyš­niaus­kas. Pra­šom.

A. VYŠNIAUSKAS (TS-LKDF). Tik­rai pri­ta­ria­me. Tik at­krei­piu dė­me­sį dėl Au­ga­lų ap­sau­gos įsta­ty­mo, tu­ri pri­sta­ty­ti mi­nist­ras. Kai mi­nist­ro nė­ra, vi­ce­mi­nist­ras tu­ri pri­sta­ty­ti, tai gal ga­li­me jį tie­siog įspė­ti, kad bū­tų anks­čiau.

PIRMININKAS. Ge­rai, ga­lė­si­me šį da­ly­ką su­tvar­ky­ti. Ko­le­gos, ačiū už su­ta­ri­mą.

 

15.44 val.

Nar­ko­ti­nių ir psi­chot­ro­pi­nių me­džia­gų pirm­ta­kų (pre­kur­so­rių) kon­tro­lės įsta­ty­mo Nr. VIII-1207 pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-5163(2)ES, Ad­mi­nist­ra­ci­nių nusižen­gi­mų ko­dek­so 65 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-5164(2) (svars­ty­mas)

 

Da­bar 2-13 klau­si­mas, pir­mas pro­jek­tas iš pa­ke­to – Nar­ko­ti­nių ir psi­chot­ro­pi­nių me­džia­gų pirm­ta­kų (pre­kur­so­rių) kon­tro­lės įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-5163. Pra­ne­šė­ja – M. Da­nie­lė.

M. DANIELĖ (LF). Šį įsta­ty­mo pro­jek­tą tei­kiau ne aš, tai yra Vy­riau­sy­bės, Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos, pa­teik­tas pro­jek­tas, il­gai reng­tas pro­jek­tas dėl nar­ko­ti­kų pre­kur­so­rių ir dėl jų kon­tro­lės, taip pat tai­syk­lių api­brė­ži­mas žmo­nėms, ku­rie tei­sė­tai dir­ba su tais pre­kur­so­riais. Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­tas bu­vo pa­skir­tas pa­grin­di­niu ko­mi­te­tu. Ko­mi­te­tas svars­tė ir ben­dru su­ta­ri­mu pri­ta­rė pa­to­bu­lin­tam pro­jek­tui. Tei­sės de­par­ta­men­tas bu­vo pa­tei­kęs pa­sta­bų. Iš vi­so 28 pa­sta­bas. Ko­mi­te­tas pri­ta­rė 25 iš tų pa­sta­bų ir pa­to­bu­li­no pro­jek­tą. To­kia bū­tų in­for­ma­ci­ja. Pra­šau Sei­mo na­rių pri­tar­ti šiam pro­jek­tui. Tai yra mū­sų tei­sės ati­tai­ky­mas pa­gal Eu­ro­pos Są­jun­gos reg­la­men­tus.

PIRMININKAS. Ačiū. Nė­ra pa­siū­ly­mų dėl šio pro­jek­to. Ačiū ko­le­gei.

Dis­ku­si­ja. Dis­ku­si­jo­je pa­gei­da­vo kal­bė­ti M. Pui­do­kas. Nė­ra ko­le­gos sa­lė­je. Ta­da po svar­s­ty­mo bal­sa­vi­mas bus tuo lai­ku, ku­rį mes da­bar pa­kei­tė­me – 16 val. 45 min.

Tai­gi ly­di­ma­sis pro­jek­tas – Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so 65 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas. Svars­ty­mo sta­di­ja. Pra­ne­šė­jas – S. Šed­ba­ras. Nė­ra S. Šed­ba­ro. Iš Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to gal­būt po­nia I. Ha­a­se ga­lė­tų pa­va­duo­ti ko­mi­te­to pir­mi­nin­ką ir pra­neš­ti ko­mi­te­to iš­va­dą.

I. HAASE (TS-LKDF). Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas va­sa­rio 10 die­ną svars­tė Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so 65 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą Nr. XIIIP-5164. Bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tai: už – 5, prieš ir su­si­lai­kiu­sių nė­ra.

PIRMININKAS. Ačiū ko­le­gei. Kal­bė­ti dis­ku­si­jo­se nie­kas ne­pa­gei­da­vo. Dėl mo­ty­vų taip pat. Ką gi, ko­le­gos, ap­si­sprę­si­me bal­suo­da­mi per anks­čiau nu­sta­ty­tą lai­ką.

 

15.47 val.

Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so 455 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-5057(2) (svars­ty­mas)

 

At­si­pra­šau, bu­vo dar vie­nas 2-11 pro­jek­tas – Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so 455 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas. Ir­gi svars­ty­mo sta­di­ja. TTK var­du gal­būt ir­gi, po­nia Ire­na Ha­a­se, pa­pra­šy­si­me jū­sų, kad pri­sta­ty­tu­mė­te pa­grin­di­nio ko­mi­te­to iš­va­dą.

I. HAASE (TS-LKDF). Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas 2021 m. ko­vo 17 d. pa­tei­kė iš­va­dą dėl Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so 455 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­to Nr. XIIIP-5057. Ko­mi­te­to iš­va­da – pri­tar­ti ko­mi­te­to pa­to­bu­lin­tam įsta­ty­mo pro­jek­tui. Bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tai: už – 8, prieš ir su­si­lai­kiu­sių nė­ra.

PIRMININKAS. Ačiū.

 

15.49 val.

Šal­pos pen­si­jų įsta­ty­mo Nr. I-675 10 ir 15 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4432(2) (svars­ty­mas)

 

Klau­si­mas 2-14 – Šal­pos pen­si­jų įsta­ty­mo 10 ir 15 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4432(2). So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­to pra­ne­šė­jas M. Lin­gė. Pra­šau, ko­le­ga.

M. LINGĖ (TS-LKDF). Dė­kui, pir­mi­nin­ke. Ko­mi­te­tas ko­vo 17 die­ną ap­svars­tė Šal­pos pen­si­jų įsta­ty­mo 10 ir 15 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą. Ap­svars­tė ir įver­ti­no Tei­sės de­par­ta­men­to, pi­lie­čio D. Jap­ke­vi­čiaus ir Vy­riau­sy­bės pa­teik­tus pa­siū­ly­mus ir iš­va­das ir pri­ta­rė ben­dru su­ta­ri­mu pa­to­bu­lin­tam įsta­ty­mo pro­jek­tui.

PIRMININKAS. Ačiū, ko­le­ga. Dis­ku­si­jo­je pa­gei­da­vo kal­bė­ti ir kvie­čia­me į tri­bū­ną G. Pa­luc­ką. Dėl Šal­pos pen­si­jų įsta­ty­mo, ko­le­ga. Dis­ku­si­ja. Pra­šau.

G. PALUCKAS (LSDPF). Ger­bia­mi ko­le­gos, siū­lo­mo įsta­ty­mo pa­tai­sa yra, vie­na ver­tus, iš tie­sų tei­sin­ga, ta­čiau ji įves tam tik­rą ne­tvar­ką so­cia­li­nių iš­mo­kų sri­ty­je, šal­pos pen­si­jų mo­kė­ji­mo sri­ty­je, nes bus at­ve­jų, kai žmo­nės gaus ke­le­tą įvai­riau­sių iš­mo­kų ir pa­na­šių da­ly­kų. Sa­vai­me tai nė­ra tei­sin­gas da­ly­kas, sa­vai­me tai nė­ra ir ne­tu­rė­tų bū­ti sie­ki­nys Lie­tu­vos so­cia­li­nės pa­ra­mos sis­te­mo­je, nes pen­si­ja, ku­rią gau­na as­muo, tu­rė­tų bū­ti to­kia, kad už­tek­tų pra­gy­ven­ti ar pa­deng­ti sa­vo mi­ni­ma­lių po­rei­kių dy­dį.

To­dėl aš kvie­čiu ko­le­gas, ypač val­dan­čiuo­sius, žiū­rė­da­mas į So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­to pir­mi­nin­ką, at­kreip­ti dė­me­sį į gal­būt kon­cep­tu­a­lią pen­si­jų per­tvar­ką, kai so­cia­li­nių šal­pos pen­si­jų sis­te­ma ga­lė­tų bū­ti pa­keis­ta na­cio­na­li­ne pen­si­ja, ku­rią gau­tų vi­si, ir ne­tu­rin­tys sta­žo, ir mes ne­tu­rė­tu­me ke­lių, tri­jų ar pa­na­šiai, įvai­riau­sių iš­mo­kų iš įvai­rių šal­ti­nių – ar sa­vi­val­dos so­cia­li­nės pa­ra­mos cen­trų, ar iš „Sod­ros“, ar pa­na­šiai. Pa­lai­ky­da­mas šią ini­cia­ty­vą, no­rė­čiau at­kreip­ti dė­me­sį, kad ben­dro­mis pa­stan­go­mis ga­lė­tu­me pa­da­ry­ti tik­rai ge­riau. Čia žiū­rint į per­spek­ty­vą, gal­būt ben­dra­dar­biau­jant su ko­mi­te­tu po­zi­ci­jai ir opo­zi­ci­jai. Ačiū.

PIRMININKAS. Ačiū. Dėl mo­ty­vų už pa­gei­da­vo kal­bė­ti ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas M. Lin­gė.

M. LINGĖ (TS-LKDF). La­bai ačiū. La­bai trum­pai. Iš tie­sų tu­ri­me šią ini­cia­ty­vą, iš­plau­ku­sią iš Pe­ti­ci­jų ko­mi­si­jos svars­ty­to pa­reiš­kė­jo pra­šy­mo, krei­pi­mo­si. Kaip ži­no­te, Pe­ti­ci­jų ko­mi­si­ja la­bai re­tai pa­ten­ki­na pi­lie­čių krei­pi­mo­si pa­grįs­tu­mą. Žiū­rint į pra­ėju­sių me­tų sta­tis­ti­ką, jei­gu ne­klys­tu, ro­dos, iš 22 krei­pi­mų­si bu­vo 3 pri­pa­žin­ti pa­grįs­tais. Iš tie­sų, ma­tyt, pro­ble­ma eg­zis­tuo­jan­ti, pa­grįs­ta ir ak­tu­a­li. Tur­būt su­si­dur­tų su tuo, kad tai bū­tų apie 2 tūkst. Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pi­lie­čių, pa­rei­ka­lau­tų pa­pil­do­mai apie 1 mln. 600 tūkst. eu­rų įgy­ven­di­ni­mui, bet ta ga­li­my­bė, kad ne­bū­tų… Na, mo­kant šal­pos pen­si­ją, ne­be­mo­ka­mos ki­tos drau­di­mi­nės iš­mo­kos, ma­tyt, yra svar­bu įtei­sin­ti, at­si­žvelg­ti ir į re­a­lius po­rei­kius, aiš­ku, ne­ig­no­ruo­jant to, ką kal­ba ir opo­zi­ci­jos at­sto­vai apie sis­te­mi­nius ši­tos so­cia­li­nės sri­ties da­ly­kų su­tvar­ky­mus. Kvie­čiu pa­lai­ky­ti, už.

PIRMININKAS. Ačiū. Dau­giau kal­bė­ti ne­bu­vo pa­gei­dau­jan­čių. Ko­le­gos, bal­sa­vi­mas po svars­ty­mo, kaip anks­čiau mi­nė­ta, 16 val. 45 min.

 

15.53 val.

Žu­vi­nin­kys­tės įsta­ty­mo Nr. VIII-1756 8, 12, 13, 141, 143, 144, 15, 171, 177, 18, 21, 22, 53 straips­nių ir prie­do pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4989(2)ES (svars­ty­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 2-15 klau­si­mas – Žu­vi­nin­kys­tės įsta­ty­mo kai ku­rių straips­nių ir prie­do pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4989(2). Pa­grin­di­nio Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­to pra­ne­šė­jas – V. Pranc­kie­tis.

V. PRANCKIETIS (LSF). Ger­bia­mi ben­dra­žy­giai, Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­tas bu­vo pa­grin­di­nis ko­mi­te­tas dėl Žu­vi­nin­kys­tės įsta­ty­mo ir svars­tė šį pro­jek­tą 2020 m. spa­lio 28 d. Spren­di­mas bu­vo toks: pri­tar­ti Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bės pa­teik­tam Žu­vi­nin­kys­tės įsta­ty­mo kai ku­rių straips­nių ir prie­do pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tui ir ko­mi­te­to iš­va­doms. Bal­sa­vo: 7 – už, su­si­lai­kiu­sių ir prieš­ta­rau­jan­čių ne­bu­vo. Ačiū.

PIRMININKAS. Ačiū. Svars­ty­mo sta­di­ja. Dis­ku­si­jo­je nė­ra pa­gei­dau­jan­čių kal­bė­ti, dėl bal­sa­vi­mo mo­ty­vų taip pat. Tai­gi ap­si­sprę­si­me dėl šio pro­jek­to taip pat 16 val. 45 min.

 

15.55 val.

Ap­lin­kos ap­sau­gos įsta­ty­mo Nr. I-2223 15, 19, 191, 192, 47, 55, 126, 127 straips­nių pa­kei­ti­mo ir Įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 551 straips­niu įsta­ty­mo Nr. XIII-2795 10 straips­nio pakei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4723(2) (svars­ty­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 2-16 klau­si­mas – Ap­lin­kos ap­sau­gos įsta­ty­mo ke­le­to straips­nių pa­kei­ti­mo ir įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 551 straips­niu pro­jek­tas Nr. XIIIP-4723(2). Pra­ne­šė­jai – Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­to var­du A. Ged­vi­lie­nė. Ne­ma­tau. Ko­le­gos, ar yra kas nors… L. Jo­naus­kas ga­lė­tų pri­sta­ty­ti ko­mi­te­to iš­va­dą.

L. JONAUSKAS (LSDPF). Ger­bia­mas pir­mi­nin­ke, ger­bia­mi Sei­mo na­riai, Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­tas pri­ta­ria Lie­tu­vos Res­pub­li­kos ap­lin­kos ap­sau­gos įsta­ty­mo 15, 19, 47, 55, 126, 127 straips­nių pa­kei­ti­mo ir įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 551 straips­niu įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tui ir ko­mi­te­to iš­va­doms. Už – 10, prieš – 0, su­si­lai­kė 1. Ačiū.

PIRMININKAS. Ačiū, ko­le­ga. Dis­ku­si­jo­se nė­ra pa­gei­dau­jan­čių kal­bė­ti. Dėl bal­sa­vi­mo mo­ty­vų taip pat nė­ra. Tai­gi, ko­le­gos, ap­si­sprę­si­me dėl šio pro­jek­to taip pat nu­sta­ty­tu lai­ku.

 

15.58 val.

Moks­lo ir stu­di­jų įsta­ty­mo Nr. XI-242 4, 17 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-239 (pa­tei­ki­mas)

 

Da­bar 2-18 klau­si­mas – Moks­lo ir stu­di­jų įsta­ty­mo Nr. XI-242 4, 17 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-239. Pa­tei­ki­mo sta­di­ja. Pra­ne­šė­jas – A. Žu­kaus­kas. Pra­šom, kole­ga.

Dėl ve­di­mo tvar­kos? Pra­šom. At­si­pra­šau. (Bal­sas sa­lė­je) Ne­gir­di­me jū­sų. (Bal­sas sa­lė­je: „Pa­pil­do­mo ne­rei­kia?“) Gar­siau, aš įjun­giau mik­ro­fo­ną.

J. BAUBLYS (LSF). Kaip pa­pil­do­mo Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­to iš­va­dos ne­rei­kia pa­teik­ti dėl pra­ei­to Ap­lin­kos ap­sau­gos?

PIRMININKAS. At­si­pra­šau, ger­bia­mas ko­le­ga. Iš tik­rų­jų luk­tel­ki­te. Pra­šom, po­ne Ar­tū­rai.

A. ŽUKAUSKAS (LF). La­ba die­na, ger­bia­mi Sei­mo na­riai. Siū­lo­mas Moks­lo ir stu­di­jų įsta­ty­mo straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mas yra su­si­jęs su aka­de­mi­ne eti­ka. Šie siū­ly­mai yra su­for­mu­luo­ti re­mian­tis aka­de­mi­nės eti­kos kon­tro­lie­riaus siū­ly­mais, ku­rie at­si­ra­do po tam tik­ro veik­los pe­ri­odo su­kau­pus tam tik­rą prak­ti­ką ir taip pat at­si­žvel­giant į tarp­tau­ti­nę prak­ti­ką dėl aka­de­mi­nės eti­kos val­dy­mo aukš­to­jo moks­lo ir moks­li­nių ty­ri­mų sri­ty­je.

Siū­ly­mais vi­sų pir­ma iš­gry­ni­na­ma pa­ti aka­de­mi­nės eti­kos są­vo­ka, pa­tei­kia­mas nau­jas api­brė­ži­mas. Tas iš­gry­ni­ni­mas yra da­ro­mas no­rint at­sie­ti ją nuo ki­tų da­ly­kų, su­si­ju­sių su eti­ka, tar­kim, bio­e­ti­ka, ly­gių ga­li­my­bių kon­tro­lie­riaus funk­ci­jo­mis ir taip to­liau. Svar­biau­si, es­mi­niai siū­ly­mo punk­tai yra su­si­ję su pra­tę­si­mu ter­mi­no, per ku­rį nag­ri­nė­ja­mi skun­dai, nes da­bar 30 die­nų yra per trum­pas ter­mi­nas, ypač su­si­ra­ši­nė­ji­mas su ki­to­mis ins­ti­tu­ci­jo­mis.

Taip pat yra iš­gry­ni­na­mas kon­tro­lie­riaus spren­di­mo tu­ri­nys, su­val­do­mas vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų kon­flik­tas, kai jis su­si­jęs su aka­de­mi­nės eti­kos kon­tro­lie­riu­mi, nes da­bar tu­rė­jo­me čia net la­bai su­dė­tin­gų Sei­mo val­dy­bos spren­di­mų, kai iš­ki­lo ši­tie klau­si­mai.

Taip pat yra iš­ple­čia­mas iš­va­dų ga­vė­jų ra­tas, nes iš su­si­klos­čiu­sios prak­ti­kos iš­ryš­kė­jo, kad tu­rė­tų gau­ti tas iš­va­das pla­tes­nis ra­tas ga­vė­jų.

Yra gau­ti Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­to siū­ly­mai. Į juos, ma­tyt, at­si­žvelg­si­me. Jie dau­giau­sia yra re­dak­ci­nio po­bū­džio, at­si­žvelg­si­me svars­ty­mo me­tu. Kvie­čiu pri­tar­ti šiam įsta­ty­mo pro­jek­tui po pa­tei­ki­mo sta­di­jos.

PIRMININKAS. Ačiū. Dar, ko­le­ga, jū­sų no­ri pa­klaus­ti du Sei­mo na­riai. Pir­mas – E. Pupi­nis.

E. PUPINIS (TS-LKDF). Ačiū, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Aš apie tai ir no­riu pa­klaus­ti, kad vis dėl­to gau­na­me tam tik­rų re­ak­ci­jų dėl aka­de­mi­nės eti­kos kon­tro­lie­riaus veik­los. Ar šiuo me­tu bū­tų ko­rek­tiš­ka, tar­kim, svars­ty­ti tas įsta­ty­mo pa­tai­sas, kai dar vyks­ta toks tam tik­ras pro­ce­sas, į ku­rį tur­būt gi­li­na­si daug ir ne vi­si ieš­ko spren­di­mų? Ar ne­rei­kė­tų kaip nors gal­būt baig­ti aiš­ki­ni­mu­sis esant se­niems tei­sės ak­tams, nes ne­ži­nia, kaip pa­veiks tą vi­są pro­ce­są nau­ji tei­sės ak­tai? Gal­būt jie ne­įsi­ga­lios iki to lai­ko, kol baig­sis gin­čai. Ko­kia jū­sų nuo­mo­nė? Ačiū.

A. ŽUKAUSKAS (LF). Iš tik­rų­jų vi­suo­met yra nu­si­skun­di­mų, nes kai nag­ri­nė­ja­mi skun­dai, kaž­ku­ri pu­sė lai­mi, kaž­ku­ri pra­lai­mi. Bet šian­dien, pa­vyz­džiui, ga­vo­me la­bai iš­sa­mų raš­tą iš Vy­riau­sio­sios tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­jos, iš es­mės vi­si tie nu­si­skun­di­mai bu­vo at­mes­ti kaip ne­pa­grįs­ti. Taip pat, aš ma­nau, mes ne­tru­kus iš­klau­sy­si­me ata­skai­tą prieš svars­tant, iš­klau­sy­si­me aka­de­mi­nės eti­kos kon­tro­lie­riaus ata­skai­tą.

Dar no­riu pri­min­ti, kad iš tik­rų­jų šie siū­ly­mai jau bu­vo pra­ei­to­je Sei­mo ka­den­ci­jo­je. Tie­siog ru­de­niop, kai jau vy­ko rin­ki­mai ir kei­tė­si Sei­mo su­dė­tis, tas klau­si­mas nu­ke­lia­vo kaž­kur į ša­lį. Tie siū­ly­mai yra svars­ty­ti ir, pa­vyz­džiui, Lie­tu­vos uni­ver­si­te­tų rek­to­rių kon­fe­ren­ci­jo­je jiems iš es­mės bu­vo pri­tar­ta. Tai­gi aš ne­ma­nau, kad čia mes kaž­ką to­kio la­bai re­vo­liu­cin­go siū­lo­me. Yra siū­ly­mų iš es­mės pa­keis­ti aka­de­mi­nės eti­kos kon­tro­lie­riaus veik­los po­bū­dį, bet aš, pa­vyz­džiui, šian­dien ne­ma­tau tam ypa­tin­gų prie­žas­čių, ne­la­bai aiš­ku, kas nuo to bus ge­riau. Tai­gi, ma­nau, taip, tai yra kom­plek­sas ir mes svars­ty­da­mi sie­si­me su tais da­ly­kais, ką ir sa­kė­te.

PIRMININKAS. Ačiū. Dar jū­sų no­ri pa­klaus­ti S. Tu­mė­nas.

S. TUMĖNAS (LVŽSF). Ger­bia­mas ko­mi­te­to pir­mi­nin­ke, aš no­riu pra­tęs­ti ko­le­gos E. Pu­pi­nio min­tį. Ar iš tik­rų­jų ne per anks­ty­vas tei­ki­mas yra šian­dien? Jūs čia po­rą kar­tų mi­nė­jo­te ter­mi­ną „iš­gry­ni­ni­mas“. Aka­de­mi­nės ben­druo­me­nės pro­fe­si­nių są­jun­gų su­si­vie­ni­ji­mo pir­mi­nin­kas pro­fe­so­rius S. Vait­ke­vi­čius, Lie­tu­vos švie­ti­mo ta­ry­bos na­riai, ki­ti aka­de­mi­nės ben­druo­me­nės na­riai at­virkš­čiai – sa­ko, kad tai yra ne iš­gry­ni­ni­mas, bet dings­ta mo­ra­li­nės ver­ty­bės, mo­ra­li­niai prin­ci­pai. Jų nuo­mo­ne, pa­tvir­ti­nus to­kį pro­jek­tą, aka­de­mi­nės eti­kos ir pro­ce­dū­rų kon­tro­lie­rius vie­toj aka­de­mi­nės eti­kos pa­žei­di­mų ty­ri­mo tu­rės tir­ti, va­do­vau­ti vos ne stu­di­joms, moks­li­niams pro­ce­sams ir pa­na­šiai. Pra­ei­tą sa­vai­tę Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­to po­sė­dy­je pri­pa­ži­no vos ne vie­nin­gai ko­mi­te­tas tai, kad rei­kia daug dis­ku­si­jų. Ar ga­li­te pa­neig­ti, ar pa­si­kei­tė jū­sų po­zi­ci­ja? Ar ne per anks­ty­va šian­dien teik­ti ši­tą nu­ta­ri­mą? Ačiū.

A. ŽUKAUSKAS (LF). Aš ma­nau, nu­ta­ri­mo pa­tei­ki­mas nė­ra per anks­ty­vas, bet aš tik­rai ma­nau, kad svars­ty­mo fa­zė ko­mi­te­te truks ga­na il­gai, mes tu­rė­si­me gal net klau­sy­mus su­reng­ti. Tai yra pa­kvies­ti vi­sas su­in­te­re­suo­tas gru­pes – ir prof­są­jun­gas, ir rek­to­rius, ir Lie­tu­vos moks­lų aka­de­mi­ją, Moks­lo ta­ry­bą. Iš tik­ro tas klau­si­mas lie­čia la­bai daug žmo­nių ir la­bai sub­ti­lius da­ly­kus. Tai­gi aš lai­kau­si ir pa­tvir­ti­nu tą nuo­mo­nę, kad la­bai stai­giai mes ne­pa­teik­si­me svars­ty­ti, tai truks il­gai. Ypa­tin­gos sku­bos čia nė­ra, bet tą klau­si­mą rei­kia iš­spręs­ti.

PIRMININKAS. Ačiū, ko­le­ga. Jū­sų pa­klau­sė vi­si no­rin­tys pa­klaus­ti Sei­mo na­riai.

Dėl mo­ty­vų nė­ra no­rin­čių kal­bė­ti. Ko­le­gos, dėl šio pro­jek­to ap­si­sprę­si­me ir bal­suo­si­me vė­liau.

Da­bar aš no­riu at­si­pra­šy­ti ir vi­sų ko­le­gų, ir taip pat ko­le­gos J. Baub­lio ir pa­kvies­ti jį į tribū­ną, kad grįž­tu­me mes at­gal prie Ap­lin­kos ap­sau­gos įsta­ty­mo pro­jek­to, kad jis pra­neš­tų mums pa­pil­do­mo Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­to iš­va­dą.

 

16.05 val.

Ap­lin­kos ap­sau­gos įsta­ty­mo Nr. I-2223 15, 19, 191, 192, 47, 55, 126, 127 straips­nių pakei­ti­mo ir Įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 551 straips­niu įsta­ty­mo Nr. XIII-2795 10 straips­nio pakei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4723(2) (svars­ty­mo tę­si­nys)

 

J. BAUBLYS (LSF). Ačiū, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­tas kaip pa­pil­do­mas 2020 m. rug­sė­jo 30 d. svars­tė Ap­lin­kos ap­sau­gos įsta­ty­mo Nr. I-2223 15, 19, 191, 192, 47, 55, 126, 127 straips­nių pa­kei­ti­mo ir įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 551 straips­niu įsta­ty­mo Nr. XIII-2795 10 straipsnio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą Nr. XIIIP-4723 ir pri­ėmė spren­di­mą pro­jek­tą at­mes­ti. Bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tai: už – 6, prieš – 1, su­si­lai­kė 1. Dė­kui.

PIRMININKAS. Ačiū, ko­le­ga. Jū­sų ko­mi­te­to spren­di­mas jau su­ku­ria in­tri­gą. Du ko­mi­te­tai skir­tin­gai ma­to šio įsta­ty­mo pro­jek­to per­spek­ty­vą ir, aiš­ku, teks ap­si­spręs­ti bal­suo­jant, kai bal­suo­si­me dėl vi­sų pro­jek­tų.

 

16.07 val.

Au­ga­lų ap­sau­gos įsta­ty­mo Nr. I-1069 24 straips­nio pa­kei­ti­mo, Įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 straips­niais ir Įsta­ty­mo prie­do pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-5309ES, Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so 342, 589 straips­nių pa­kei­ti­mo, Ko­dek­so pa­pil­dy­mo 3421, 3422, 3423, 3424, 3425, 3426 straips­niais ir Ko­dek­so prie­do pakei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-5308ES (pa­tei­ki­mas)

 

Da­bar 2-17 klau­si­mas – Au­ga­lų ap­sau­gos įsta­ty­mo 24 straips­nio pa­kei­ti­mo, įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 straips­niais ir įsta­ty­mo prie­do pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-5309. Vy­riau­sy­bės var­du pri­sta­to vi­ce­mi­nist­ras P. Luk­še­vi­čius. Taip pat Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so ke­le­to straips­nių pa­kei­ti­mo ir pa­pil­dy­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas, ku­rį taip pat pri­sta­tys vi­ce­mi­nist­ras P. Luk­še­vi­čius. Pra­šau.

P. LUKŠEVIČIUS. La­ba die­na, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke, la­ba die­na, Sei­mo na­riai. Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­ja tei­kia Lie­tu­vos Res­pub­li­kos au­ga­lų ap­sau­gos įsta­ty­mo straips­nio pa­kei­ti­mo, įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 straips­niais ir įsta­ty­mo prie­do pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą.

2017 m. ko­vo 15 d. Eu­ro­pos Par­la­men­to ir Ta­ry­bos reg­la­men­to dėl ofi­cia­lios kon­tro­lės ir ki­tos ofi­cia­lios veik­los 139 straips­ny­je nu­ma­ty­ta Eu­ro­pos Są­jun­gos vals­ty­bėms pa­rei­ga nu­sta­ty­ti veiks­min­gas, pro­por­cin­gas ir at­gra­so­mą­sias sank­ci­jas; be to, šio straips­nio 2 da­ly­je taip pat nu­ma­ty­ta vals­ty­bės na­rės pa­rei­ga už­tik­rin­ti, kad fi­nan­si­nės sank­ci­jos, tai­ko­mos už šio reg­la­men­to pa­žei­di­mus ir už au­ga­lų ap­sau­gos tai­syk­lių pa­žei­di­mus, pa­da­ry­tus už­si­i­mant ne­są­ži­nin­ga ar­ba klai­di­nan­čia prak­ti­ka, at­spin­dė­tų, lai­kan­tis na­cio­na­li­nės tei­sės, bent veik­los vyk­dy­to­jo gau­tą eko­no­mi­nę nau­dą ar­ba, kai tiks­lin­ga, veik­los vyk­dy­to­jo apy­var­tos pro­cen­ti­nę da­lį.

Įgy­ven­di­nant šias reg­la­men­to nuo­sta­tas, Lie­tu­vos Res­pub­li­kos au­ga­lų ap­sau­gos įsta­ty­mu nu­sta­ty­ta bau­da ju­ri­di­niams as­me­nims. Nu­sta­to­ma, kad ji ski­ria­ma nuo ben­drų­jų me­ti­nių pa­ja­mų pro­cen­ti­nio dy­džio už Lie­tu­vo­je ne­re­gist­ruo­tų au­ga­lų ap­sau­gos pro­duk­tų, au­ga­lų ap­sau­gos pro­duk­tų, ne­ta­pa­čių Lie­tu­vo­je re­gist­ruo­tiems au­ga­lų ap­sau­gos pro­duk­tams, fal­si­fi­kuo­tų au­ga­lų ap­sau­gos pro­duk­tų ve­ži­mą iš Eu­ro­pos Są­jun­gos vals­ty­bių na­rių ar iš ne Eu­ro­pos Są­jun­gos vals­ty­bių na­rių ir tie­ki­mą rin­kai.

Pra­šom pri­tar­ti pa­teik­tam įsta­ty­mo pro­jek­tui ir teik­ti svars­ty­ti ko­mi­te­tuo­se.

PIRMININKAS. Jū­sų pa­klaus­ti no­rė­tų Sei­mo na­rys G. Pa­luc­kas. Pra­šau.

G. PALUCKAS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Gal ga­lė­tu­mė­te šiek tiek pa­ko­men­tuo­ti šios pro­ble­mos mas­tą ir ap­im­tis, tai yra va­di­na­mo­jo ne­le­ga­laus im­por­to tų pes­ti­ci­dų, in­sek­ti­ci­dų, ki­tų che­mi­nių pre­pa­ra­tų ir ši­to pro­ce­so, sa­ky­kim taip, di­na­mi­ką – dau­gė­ja, ma­žė­ja, nes, ma­tyt, ini­cia­ty­va ky­la ne tik dėl to, kad Eu­ro­pos Są­jun­ga rei­ka­lau­ja nu­sta­ty­ti adek­va­čias po­vei­kio prie­mo­nes, bet taip pat esant po­rei­kiui ir bū­ti­nu­mui? Ma­tyt, tu­rint gal­vo­je, jog to­kių che­mi­nių pre­pa­ra­tų im­por­tas eg­zis­tuo­ja, tai ir var­to­ji­mas eg­zis­tuo­ja. Tai yra su­si­ję su kon­tro­le.

Jei­gu ga­lė­tu­mė­te, pa­tį mas­tą šiek tiek pri­sta­ty­ki­te. Su­pran­tu, kad tai yra pa­tei­ki­mo sta­di­ja ir in­for­ma­ci­jos bus ir ko­mi­te­tuo­se, bet ka­dan­gi ne vi­si mes esa­me Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­te, tai bū­tų bent jau pa­tei­ki­mo sta­di­jo­je įdo­mu iš­girs­ti ir iš jū­sų. Ačiū.

P. LUKŠEVIČIUS. Aš gal pa­si­rem­siu tik 2016 me­tų sta­tis­ti­ka, ku­rią man te­ko ma­ty­ti. Tai yra apie 100 va­rian­tų per me­tus iš ju­ri­di­nių as­me­nų, 60 va­rian­tų – iš fi­zi­nių as­me­nų. Tai 2016 me­tų duo­me­nys. Ko­mi­te­te mes tuos duo­me­nis, be abe­jo, tiks­lin­si­me, nau­jin­si­me ir pa­teik­si­me ko­mi­te­to pir­mi­nin­kui ir vi­siems na­riams.

PIRMININKAS. Ačiū. Jū­sų klaus­ti dau­giau nie­kas ne­no­ri. Ačiū pra­ne­šė­jui.

Ko­le­gos, dėl bal­sa­vi­mo mo­ty­vų nė­ra no­rin­čių pa­si­sa­ky­ti. Ar ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti? Jūs dėl šio no­ri­te kal­bė­ti? Pra­šau.

L. JONAUSKAS (LSDPF). Dėl ko­mi­te­tų no­rė­jau pa­pra­šy­ti.

PIRMININKAS. Ai, dėl ko­mi­te­tų, tai bus pra­neš­ta.

L. JONAUSKAS (LSDPF). Ačiū.

PIRMININKAS. Jei­gu ben­dru su­ta­ri­mu ga­li­me pri­tar­ti, nė­ra prieš­ta­rau­jan­čių, pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu po pa­tei­ki­mo dėl abie­jų pro­jek­tų. Ačiū vi­ce­mi­nist­rui. Dėl Au­ga­lų ap­sau­gos įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo pro­jek­to kaip pa­grin­di­nis nu­ma­to­mas Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­tas. Jūs no­rė­jo­te dėl pa­pil­do­mo? (Bal­sai sa­lė­je) Kad pa­pil­do­mas ko­mi­te­tas bū­tų Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­tas. Taip, siū­ly­mas yra pa­grįs­tas. Ko­le­gos, su­tin­ka­me, kad pa­pil­do­mas ko­mi­te­tas bū­tų Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­tas? Nė­ra prieš­ta­rau­jan­čių, pri­tar­ta. Siū­lo­ma svars­ty­ti ba­lan­džio 27 die­ną.

Ko­le­ga ger­bia­mas vi­ce­mi­nist­re, jūs jau… (Bal­sas sa­lė­je) Tai jūs kar­tu pri­sta­tė­te. Ne­pri­sta­tė­te? Ta­da pra­šau pri­sta­ty­ti.

P. LUKŠEVIČIUS. Dėl Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so. Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­ja tei­kia Lie­tu­vos Res­pub­li­kos ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so 342, 589 straips­nių pa­kei­ti­mo, ko­dek­so pa­pil­dy­mo 3421, 3422, 3423, 3424, 3425, 3426 straips­niais ir ko­dek­so prie­do pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą.

Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so pro­jek­tas pa­reng­tas įver­ti­nus tai, kad bau­dų dy­džiai už au­ga­lų ap­sau­gos pro­duk­tų ve­ži­mo, sau­go­ji­mo, nau­do­ji­mo, re­kla­ma­vi­mo, įve­ži­mo į Lie­tu­vos Res­pub­li­ką, tie­ki­mo rin­kai rei­ka­la­vi­mų ne­si­lai­ky­mą ne­už­tik­ri­na pa­žei­di­mų au­ga­lų ap­sau­gos sri­ty­je pre­ven­ci­jos ir ne­tu­ri veiks­min­go at­gra­san­čio po­vei­kio ly­gi­nant su bau­do­mis už pa­na­šius nu­si­žen­gi­mus.

Pa­gal ga­lio­jan­čius bau­dų dy­džius Lie­tu­vo­je tę­sia­si ydin­ga si­tu­a­ci­ja, kai pa­žei­dė­jai la­biau su­in­te­re­suo­ti su­mo­kė­ti bau­dą, nei lai­ky­tis tei­sės ak­tų nu­sta­ty­tų rei­ka­la­vi­mų. Be to, 2017 m. ko­vo 15 d. Eu­ro­pos Par­la­men­to ir Ta­ry­bos reg­la­men­to ofi­cia­lios kon­tro­lės ir ki­tos ofi­cia­lios vei­k­los 139 straips­ny­je nu­ma­ty­ta Eu­ro­pos Są­jun­gos vals­ty­bėms pa­rei­ga nu­sta­ty­ti veiks­min­gas, pro­por­cin­gas ir at­gra­san­čias sank­ci­jas.

To­dėl Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so pro­jek­tu di­di­na­mi bau­dų dy­džiai už au­ga­lų ap­sau­gos pro­duk­tų ve­ži­mo, sau­go­ji­mo, nau­do­ji­mo, re­kla­ma­vi­mo, įve­ži­mo į Lie­tu­vos Res­pub­li­ką, tie­ki­mo rin­kai rei­ka­la­vi­mų ne­si­lai­ky­mą, taip pat nu­sta­to­ma ad­mi­nist­ra­ci­nė at­sa­ko­my­bė už au­ga­lų ap­sau­gos pro­duk­tų… Be to, ad­mi­nist­ra­ci­nė at­sa­ko­my­bė nu­sta­to­ma fi­zi­niams as­me­nims, ju­ri­di­nių as­me­nų va­do­vams ar ki­tiems at­sa­kin­giems as­me­nims, pla­ti­nan­tiems au­ga­lų ap­sau­gos pro­duk­tus be au­ga­lų ap­sau­gos pro­duk­tų pla­ti­ni­mo lei­di­mo. Pra­šom pri­tar­ti pa­teik­tam įsta­ty­mo pro­jek­tui ir teik­ti svars­ty­ti Sei­mo ko­mi­te­tuo­se.

PIRMININKAS. Ačiū. Jū­sų no­ri pa­klaus­ti du Sei­mo na­riai. Pir­mas klau­sia A. Pa­lio­nis.

A. PALIONIS (MSNG). Ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Aš no­rė­čiau pa­klaus­ti, ka­dan­gi tai yra ly­di­ma­sis įsta­ty­mo pro­jek­tas ir tik­rai su­tin­ku, kad tos bau­dos tu­ri bū­ti di­di­na­mos ir jos tu­ri bū­ti at­gra­san­čios, bet jei­gu žiū­rė­tu­me ko­re­lia­ci­ją ir pir­mą­jį pro­jek­tą, ku­rį jūs pri­sta­tė­te, yra leng­vi­nan­čių ap­lin­ky­bių. Ma­nau, kad ta­me pir­ma­ja­me pro­jek­te tos leng­vi­nan­čios ap­lin­ky­bės, tie kri­te­ri­jai tik­rai yra to­kie ne­apib­rėž­ti. Pa­dė­jo tar­ny­bai ty­ri­mo me­tu… Ką pa­dė­jo, kiek pa­dė­jo, kiek tai ga­li leng­vin­ti, nes ga­li tik da­lį in­for­ma­ci­jos pa­žei­dė­jas at­skleis­ti ir tos ap­lin­ky­bės iš kar­to bus leng­vi­nan­čios. Ar ne­rei­kė­tų… Su­tin­ku dėl šio pro­jek­to, kad tos bau­dos tu­ri bū­ti griež­ti­na­mos, bet ar ne­rei­kė­tų įtvir­tin­ti tiks­les­nių tų kri­te­ri­jų, dėl ku­rių ga­lė­tų bū­ti tos bau­dos su­ma­ži­na­mos?

P. LUKŠEVIČIUS. La­bai ačiū už klau­si­mą. Tik­rai, nors bu­vo ko­mi­te­to ap­im­ti­mi… Kai ko­mi­te­tuo­se bus svars­to­mas šis da­ly­kas, tik­rai bus ga­li­ma iš­gry­nin­ti jū­sų pa­sa­ky­tas min­tis.

PIRMININKAS. Taip pat klau­sia V. Pranc­kie­tis.

V. PRANCKIETIS (LSF). Ačiū. Ar pas­ku­ti­niai jū­sų pri­sta­ty­mo žo­džiai reiš­kia ko­vą su kon­tra­ban­di­niais ve­žė­jais?

P. LUKŠEVIČIUS. Taip.

PIRMININKAS. Ačiū. Dau­giau jū­sų klaus­ti nie­kas ne­no­ri.

Ger­bia­mi ko­le­gos, ar dėl šio pro­jek­to ga­li­me ap­si­spręs­ti ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti šiam pro­jek­tui? Nė­ra prieš­ta­rau­jan­čių, ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ta po pa­tei­ki­mo. Tai­gi pa­grin­di­nis ko­mi­te­tas yra siū­lo­mas Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas, pa­pil­do­mų nė­ra siū­lo­ma. Svars­ty­mo da­ta siū­lo­ma ba­lan­džio 27 die­na. Ačiū, ger­bia­mas vi­ce­mi­nist­re.

Ger­bia­mi ko­le­gos, dar­bo­tvarkės 2-19 klau­si­mas – Moks­lo ir stu­di­jų įsta­ty­mo 81 straip­snio pa­pil­dy­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-202. Pra­ne­šė­jas… Čia yra ke­le­tas pra­ne­šė­jų. V. Gap­šio ne­ma­tau. Taip pat pra­ne­šė­jų są­ra­še yra ko­le­ga V. Fio­do­ro­vas, I. Ka­čins­kai­tė-Ur­bo­nie­nė, A. Ma­zu­ro­nis. Kas iš jū­sų ga­li­te pri­sta­ty­ti pro­jek­tą? Ta­da, jei­gu jūs ne­nu­si­tei­kę pri­sta­ty­ti, ati­de­da­me ke­le­tui mi­nu­čių.

 

16.17 val.

Far­ma­ci­jos įsta­ty­mo Nr. X-709 8, 57 ir 59 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-337 (pa­tei­ki­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 2-20 klau­si­mas – Far­ma­ci­jos įsta­ty­mo 8, 57 ir 59 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-337. Pra­ne­šė­jas – A. Ma­tu­las.

A. MATULAS (TS-LKDF). Ger­bia­mas pir­mi­nin­ke, ger­bia­mi ko­le­gos, mes, aš­tuo­ni Sei­mo na­riai, tai Sei­mo Pir­mi­nin­kė V. Čmi­ly­tė-Niel­sen, I. Ha­a­se, J. Se­jo­nie­nė, L. Sluš­nys, O. Lei­pu­tė, R. Že­mai­tai­tis, V. Gi­rai­ty­tė ir aš, tei­kia­me įsta­ty­mo pro­jek­tą, ku­rį ren­gė­me kar­tu su Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja, kad iš­tai­sy­tu­me vais­tų kom­pen­sa­vi­mo tvar­kos klai­das, dėl ku­rių 2019 m. spa­lio 23 d. pa­si­sa­kė Vy­riau­sia­sis ad­mi­nist­ra­ci­nis teis­mas, kai bu­vo pa­sa­ky­ta, kad nu­sta­ty­tos tvar­kos kai ku­rie punk­tai prieš­ta­rau­ja kon­sti­tu­ci­niams tei­si­nės vals­ty­bės prin­ci­pams ir kad bu­vęs mi­nist­ras sa­vo įsa­ky­mu nu­sta­ty­da­mas tvar­ką, ku­ri ne­bu­vo įtvir­tin­ta įsta­ty­me, vir­ši­jo sa­vo įga­lio­ji­mus.

No­riu pri­min­ti, kad bu­vo ban­do­ma pa­teik­ti įsta­ty­mo pro­jek­tą ir įtei­sin­ti tą tvar­ką, dėl ku­rios pa­si­sa­kė Ad­mi­nist­ra­ci­nis teis­mas, bet pra­ei­tos ka­den­ci­jos ger­bia­mas par­la­men­tas pri­ta­rė pa­tai­sai, ku­ri ir­gi su­da­rė ga­li­my­bę žmo­nėms pa­si­rink­ti vis dėl­to vais­tą kar­tu su gy­dy­to­ju, tai, ką mes da­bar ir siū­ly­si­me. Ta­da bu­vo iš­trauk­tos kor­te­lės. Tuo­me­ti­nė dau­gu­ma iš­trau­kė kor­te­les ir įsta­ty­mas bu­vo ne­pri­im­tas. De­ja, de­ja, tei­si­nė Eu­ro­pos Są­jun­gos vals­ty­bė, to­kią tvar­ką įtvir­ti­no bu­vu­si Vy­riau­sy­bė. Tvar­ką, dėl ku­rios pa­si­sa­kė Vy­riau­sia­sis ad­mi­nist­ra­ci­nis teis­mas, kad po­įsta­ty­mi­niu ak­tu ne­ga­li­ma pri­im­ti to­kios tvar­kos. Ne­pai­sant to, kad bu­vęs tei­sin­gu­mo mi­nist­ras raš­tu krei­pė­si į Vy­riau­sy­bę ir per­spė­jo, kad ta tvar­ka, ku­rią ruo­šia­si pa­tvir­tin­ti Vy­riau­sy­bė, prieš­ta­rau­ja Vy­riau­sio­jo ad­mi­nist­ra­ci­nio teis­mo spren­di­mui, ta tvar­ka bu­vo pa­tvir­tin­ta.

Dė­ko­ju šios ka­den­ci­jos Vy­riau­sy­bei, ku­ri su­pra­to ši­tą pro­ble­mą ir jau nuo Nau­jų­jų me­tų ne­pa­tvir­ti­no nau­jo kom­pen­suo­ja­mų­jų vais­tų są­ra­šo, ku­ria­me bu­vo siū­lo­ma apie 100 su­dė­ti­nių vais­tų iš­brauk­ti iš kom­pen­suo­ja­mų­jų vais­tų są­ra­šo.

Ko­le­gos, tei­kia­me įsta­ty­mo pa­tai­sas, ku­rio­mis sie­kia­me tri­jų tiks­lų. Pir­miau­sia kom­pen­suo­ja­mų­jų vais­tų są­ra­šą kai­ta­lio­ti ne ke­tu­ris kar­tus per me­tus, bet du kar­tus, nes čia yra per­tek­li­nis biu­ro­kratinis da­ly­kas. Pri­me­nu, kad iš kiek­vie­no vais­tų są­ra­šo bū­da­vo iš­brau­kia­ma ar­ba įtrau­kia­ma krū­vos vais­tų ir iš es­mės gy­dy­to­jui su­spė­ti pa­rink­ti gy­dy­mo sche­mas, kad ne­bū­tų kom­pli­ka­ci­jų, bu­vo ne­įma­no­ma. To­dėl mes ma­no­me, kad pa­kan­ka du kar­tus per me­tus keis­ti są­ra­šą ir taip už­tik­rin­ti tin­ka­mes­nį gy­dy­mą ir vais­tų tie­ki­mą.

Taip pat siū­lo­me įsta­ty­me nu­ma­ty­ti są­ly­gas ir tvar­ką, ka­da iš kom­pen­suo­ja­mų­jų vais­tų są­ra­šo mi­nist­ras ga­lės iš­brauk­ti vais­tus ar­ba ki­tas me­di­ci­ni­nes pa­gal­bos prie­mo­nes. Dėl to, kaip sa­kiau, pa­si­sa­kė Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas, kad įsta­ty­me tu­ri bū­ti nu­ma­ty­ti pa­grin­dai.

Tre­čias, be­ne svar­biau­sias da­ly­kas. Mes siū­lo­me (tik­rai ne­sa­ko­me, kad vis­kas, kas bu­vo da­ro­ma, bu­vo blo­gai, bet bu­vo pa­da­ry­ta klai­dų, ma­no ma­ny­mu, mū­sų ma­ny­mu) įtvir­tin­ti įsta­ty­me pir­mo pa­sky­ri­mo tai­syk­lę, kad su­sir­gus pir­mą kar­tą iš tik­ro ga­li­ma siū­ly­ti ir pa­skir­ti pi­giau­sią vais­tą, nes ne­aiš­ku, kaip jis veiks. Grei­čiau­siai jis veiks ge­rai, tin­ka­mai, bet jei­gu pa­cien­tas, pa­si­ta­ręs su gy­dy­to­ju, ren­ka­si ki­tą vais­tą, jam leis­ti su­mo­kė­ti skir­tu­mą. Jei­gu vals­ty­bė iš­ga­li mo­kė­ti pi­giau­sio vais­to kai­ną… Pa­vyz­džiui, pi­giau­sias vais­tas kai­nuo­ja 10 eu­rų, žmo­gus ren­ka­si pi­giau­sią vais­tą, jis nie­ko ne­pri­mo­ka. Bet jei­gu, pa­si­ta­rus su gy­dy­to­ju, yra kaž­koks su­dė­ti­nis vais­tas, pra­il­gin­to vei­ki­mo vais­tas, ne­svar­bu, ar ge­ne­ri­nis vais­tas, nie­kas ne­sa­ko, eti­nis ar ge­ne­ri­nis vais­tas… Taip, vi­si ge­ne­ri­niai vais­tai, re­gist­ruo­ti Lie­tu­vo­je ir Eu­ro­pos Są­jun­go­je, yra tin­ka­mi, ko­ky­biš­ki, bet te­ra­pi­nis po­vei­kis yra ki­toks.

Da­bar įsta­ty­me pa­ra­šy­ta, kad jei­gu pa­cien­tas, at­ėjęs į vais­ti­nę, ren­ka­si ki­tą vais­tą, jam jo prak­tiš­kai iš­duo­ti ne­ga­li, bet to­kiu at­ve­ju jis tu­ri mo­kė­ti vi­są vais­to kai­ną. Tai pa­lau­ki­te, žmo­gus draus­tas pri­va­lo­muo­ju svei­ka­tos drau­di­mu, vie­nam kom­pen­suo­ja vis­ką, o jei­gu tu rink­sie­si, gy­dy­to­jas pa­tars ki­tą vais­tą, tu tu­rė­si mo­kė­ti vi­są kai­ną. Da­bar mes siū­lo­me pa­lik­ti pir­mo pi­giau­sio vais­to pa­sky­ri­mo prin­ci­pą, bet jei­gu pa­cien­tas su gy­dy­to­ju ren­ka­si ki­tą, kaip sa­kiau, pa­vyz­džiui, 10 eu­rų, o ki­tas vais­tas kai­nuo­ja 11 eu­rų ar­ba 12 eu­rų, tai žmo­gus su­mo­ka 1 eu­rą, o vals­ty­bė su­mo­ka to pi­giau­sio vais­to kai­ną.

Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas 2013 me­tais yra pa­sa­kęs: kiek­vie­nas žmo­gus tu­ri mo­kė­ti įmo­ką į svei­ka­tos drau­di­mo fon­dą ar­ba už jį tu­ri bū­ti mo­ka­ma. Įmo­ka ga­li bū­ti skir­tin­ga, bet pri­klau­sy­ti nuo pa­ja­mų. Jei­gu kas nors gau­na dau­giau pa­ja­mų, va­di­na­si, mo­kė­da­mas virš 6 % įmo­ką, ga­li daug dau­giau su­mo­kė­ti. Ga­lio­ja so­li­da­ru­mo prin­ci­pas, bet pa­slau­gas vi­si žmo­nės tu­ri gau­ti vie­no­das. Čia aki­vaiz­du, kad yra ga­li­mai an­ti­kons­ti­tu­ci­nis veiks­mas – nu­sta­ty­ta tvar­ka. Mes siū­lo­me ši­tą da­ly­ką iš­tai­sy­ti.

Pri­me­nu, kad dėl tos tvar­kos, ku­ri da­bar pa­tvir­tin­ta bu­vu­sios Vy­riau­sy­bės, 54 par­la­men­to na­riai krei­pė­si į Kon­sti­tu­ci­nį Teis­mą ir lau­kia iš­aiš­ki­ni­mo, bet mes ban­do­me siū­ly­ti tai­sy­ti ši­tuos da­ly­kus, ku­rie aki­vaiz­džiai dis­kri­mi­nuo­ja ir ne­su­da­ro ga­li­my­bės gy­dy­to­jui skir­ti tin­ka­mo gy­dy­mo.

Taip pat krei­pė­mės į Li­go­nių ka­są ir Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ją. Kaip sa­kiau, pro­jek­tas reng­tas kar­tu su Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja. Pra­šė­me, kad ap­skai­čiuo­tų, kiek maž­daug pa­pil­do­mai ga­li kai­nuo­ti Pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo fon­dui. Tai pa­pil­do­mai Pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo fon­dui, at­ro­do, kai­nuos ne ma­žiau kaip 14 mln. per me­tus. Bet ar są­ži­nė, tei­sy­bė ir ga­li­my­bė žmo­gui gy­dy­tis yra bran­giau už pi­ni­gus? Man at­ro­do, ne.

Tie ar­gu­men­tai, kai bu­vo kal­ba­ma, kad žmo­gus su­tau­po už vais­tus pirk­da­mas pi­giau­sią vais­tą, taip, pra­ei­to­je ka­den­ci­jo­je mums bu­vo la­bai gra­žiai pa­teik­ti – žmo­gus su­tau­pė pirk­damas pi­giau­sią vais­tą apie 15 mln. Bet STT pra­ei­to­je ka­den­ci­jo­je su­abe­jo­jo ir raš­tu pa­ra­šė Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­tui: abe­jo­ja­ma, ar tie pa­skai­čia­vi­mai yra tiks­lūs dėl to, kad ne­įskai­čia­vo mi­nis­te­ri­ja žmo­nių iš­lai­dų už vais­tus, už ku­riuos žmo­gus su­mo­ka vi­są kai­ną, ku­rie iš­brauk­ti iš kom­pen­suo­ja­mų­jų vais­tų. Bu­vo at­lik­ti įvai­rių or­ga­ni­za­ci­jų ty­ri­mai. Pa­si­ro­do, apie 40 % žmo­nių per­ka vais­tus ir mo­ka vi­są kai­ną ir tų ne­ap­skai­čiuo­ja. Kai bu­vo pra­dė­ta skai­čiuo­ti, pa­si­ro­do, kad pirk­da­mas pi­giau­sią vais­tą žmo­gus su­tau­po 15 mln., bet pirk­da­mas vais­tus vi­sa kai­na ga­li­mai su­mo­ka apie 50 mln. pa­pil­do­mai ir, at­ėmus 15 mln., aki­vaiz­du, kad žmo­nės per­mo­ka. Tai pa­tvir­ti­na fak­tas – Li­go­nių ka­sa sa­ko: taip, jei­gu bus pa­tvir­tin­ta ta tvar­ka, mes tu­rė­si­me dau­giau pri­mo­kė­ti, nes žmo­gui bus kom­pen­suo­ja­ma pi­giau­sio vais­to kai­na, o žmo­gus su­mo­kės skir­tu­mą.

Mie­li ko­le­gos, pra­šy­čiau pri­tar­ti šiam mū­sų įsta­ty­mo pro­jek­tui, ku­rio au­to­riais čia tik­riau­siai di­džio­ji da­lis Sei­mo na­rių ga­lė­tų bū­ti ir elek­tro­ni­niu bū­du dar pa­si­ra­šy­ti. Aš įsi­vaiz­duo­ju, kad taip ga­li­ma. Ir, aiš­ku, rei­kė­tų Vy­riau­sy­bės iš­va­dos. La­bai ačiū.

PIRMININKAS. Ačiū. Ger­bia­mas ko­le­ga, jū­sų no­ri pa­klaus­ti sep­ty­ni Sei­mo na­riai. Pir­mas klau­sia M. Ma­jaus­kas.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Ačiū, ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas ko­le­ga, pra­ne­šė­jau, pri­ta­riu pro­jek­tui ir su­pran­tu, kad iš tie­sų rei­kia su­da­ry­ti ga­li­my­bę žmo­gui pa­si­rink­ti ir taip pat už­tik­rin­ti vals­ty­bės tei­kia­mą pa­slau­gą, tai yra re­cep­ti­nio vais­to kom­pen­sa­ci­ją, kad žmo­gus ne­bū­tų pri­vers­tas rink­tis tą vais­tą, ku­rį vie­nin­te­lį jam kom­pen­suo­ja vals­ty­bė, kad jis ga­lė­tų pa­si­rink­ti to­kį, ku­ris jam bū­tų la­biau­siai tin­ka­mas. Ta­čiau čia, kaip su­pran­tu, kal­ba­me apie reikš­min­gas fi­nan­si­nes iš­lai­das. Jūs mi­nė­jo­te, jog ga­li­mai bu­vo su­tau­py­ta 15 mln. eu­rų, va­di­na­si, pri­ėmus šį įsta­ty­mą, iš es­mės tie su­tau­py­mai bus at­suk­ti ir mes vėl tu­rė­si­me tas iš­lai­das.

Ar yra ko­kių nors kon­kre­tes­nių skai­čia­vi­mų, kiek toks spren­di­mas ga­lė­tų kai­nuo­ti vals­ty­bei, su­pran­tant, kad jis vis dėl­to rei­ka­lin­gas, nes tai yra bū­tent pa­cien­tų nau­dai, bet mes vis tiek tu­ri­me skai­čiuo­ti pi­ni­gus ir tu­ri­me ži­no­ti kon­kre­čias su­mas. Ar yra skai­čia­vi­mų, kiek ga­lė­tų pa­di­dė­ti iš­lai­dos? Ačiū.

A. MATULAS (TS-LKDF). Ger­bia­mas ko­le­ga, pir­miau­sia ačiū, kad jūs pa­lai­ko­te šią idė­ją, kad są­ži­nin­gu­mas ir pa­do­ru­mas mū­sų žmo­nių at­žvil­giu ne­ga­li bū­ti ma­tuo­ja­mas pi­ni­gais. Vi­so­je Eu­ro­po­je, vi­sa­me pa­sau­ly­je iš­lai­dos vais­tams au­ga, ir čia kon­kre­čių iš­lai­dų dy­dis pri­klau­sys nuo dau­ge­lio ap­lin­ky­bių. Li­go­nių ka­sų skai­čia­vi­mais, pa­pil­do­mai tu­rė­tų kai­nuo­ti apie 14 mln. eu­rų. Aiš­ku, pri­klau­so nuo kom­pen­sa­vi­mo ly­gio ir pa­na­šiai, bet ki­tų kon­kre­čių skai­čia­vi­mų Li­go­nių ka­sa ne­pa­tei­kė. Tiks­liau, yra pa­teik­ta įvai­rių ver­si­jų, įvai­riais at­ve­jais – skir­tin­gos su­mos, bet, kiek mes ta­rė­mės ir ban­dė­me skai­čiuo­ti, kaip sa­kiau, kar­to­juo­si – tai per me­tus tu­rė­tų su­da­ry­ti ne ma­žiau kaip 14 mln. pa­pil­do­mai.

PIRMININKAS. Ačiū. Jū­sų klau­sia G. Pa­luc­kas.

G. PALUCKAS (LSDPF). Ačiū. Ger­bia­mas pra­ne­šė­jau, ma­tyt, nė­ra, ne­ži­nau, Eu­ro­po­je ar net pa­sau­ly­je ša­lies, ku­ri ne­si­steng­tų tau­py­ti, nes svei­ka­tos prie­žiū­ros sis­te­mos iš tik­rų­jų yra bran­gios, bet dėl žmo­nių svei­ka­tos tų pi­ni­gų sten­gia­ma­si ne­gai­lė­ti. Tai yra nedaromas kom­pro­mi­sas dėl svei­ka­tos prie­žiū­ros ir far­ma­ci­jos pro­duk­tų pri­ei­na­mu­mo klau­si­mų. Tie­są pa­sa­kius, ma­no klau­si­mas yra pa­pras­tas, ar tai yra tam tik­ras kom­pro­mi­sas? Tu­riu gal­vo­je, kad, sa­ky­kim, kai­my­ni­nė­je Šve­di­jo­je pir­mą vais­tą iš­ra­šant taip pat yra nu­ma­ty­ta pi­giau­sią kom­pen­suo­ti, ta­čiau šei­mos gy­dy­to­jas ga­li šį spren­di­mą pri­im­ti, tu­ri tam tik­rą dis­kre­ci­ją. Tai yra ga­li pri­im­ti vis tiek spren­di­mą ir skir­ti ki­tą kom­pen­suo­ja­mą iš ei­lės pa­gal ge­riau­sią vais­tų su­de­ri­na­mu­mą, pa­gal gy­dy­mo pla­ną, ku­rį su­da­ro su pa­cien­tu, ir pa­na­šiai. Šiuo at­ve­ju aš ma­tau tai kaip tam tik­rą kom­pro­mi­są, kai mė­gi­na­ma ir tau­py­ti, ma­tyt, ir gy­dy­to­jui su pa­cien­tu de­ri­nant iš­lai­ky­ti efek­ty­viau­sio vais­tų de­ri­nio ga­li­my­bę. Ar aš tei­sin­gai su­pran­tu? Ar at­ei­ty­je mes vis tik ne­per­duo­si­me di­des­nio pa­si­ti­kė­ji­mo šei­mos gy­dy­to­jams ir ne­per­ei­si­me prie ma­žiau biu­ro­kratinės sis­te­mos, kai vėl­gi iš­ra­šo­ma pir­miau­sia pi­giau­sias, o pas­kui jau lei­džia­ma gy­dy­ti gal­būt tuo, kuo rei­kė­tų gy­dy­ti nuo pat pra­džių? Ačiū.

A. MATULAS (TS-LKDF). Ger­bia­mas ko­le­ga, iš­ties tai ir yra kom­pro­mi­sas dėl to, kad mes ne­nai­ki­na­me to įdieg­to prin­ci­po, kad pir­miau­sia ski­ria­mas pi­giau­sias vais­tas pir­mą kar­tą krei­pian­tis ar­ba po 12 mė­ne­sių. To prin­ci­po nė­ra at­si­sa­ko­ma. O to­liau iš­ties įsta­ty­me da­bar dar ga­lio­ja įra­šas, kad jei­gu žmo­gus at­si­sa­ko pirk­ti tą pi­giau­sią vais­tą, jis mo­ka vi­są kai­ną. Įsi­vaiz­duo­ja­te? Kai 2013 me­tais Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas pa­sa­kė – ne­ga­li bū­ti skir­tin­gai su­teik­tos pa­slau­gos. Va­di­na­si, aš mo­ku drau­di­mą, aš ne tuo ke­liu at­va­žia­vau, taip lyg ga­lio­tų au­to­mo­bi­liams. Jei­gu va­žia­vau as­fal­tuo­tu ke­liu ir kaž­kas at­si­ti­ko, aš gau­nu, bet jei­gu aš at­va­žia­vau ki­tu ke­liu, žvyr­ke­liu, į tą pa­tį taš­ką, aš jau ne­gau­nu drau­di­mo. Nė­ra lo­gi­kos.

Jūs vi­siš­kai tei­sus. Be abe­jo­nės, šei­mos gy­dy­to­jui rei­kia su­teik­ti žy­miai dau­giau ga­lių, pa­si­ti­kė­ji­mo. Pir­miau­sia vals­ty­bė tu­ri pra­dė­ti gal­vo­ti ir kom­pen­suo­ti, ne tik sa­vi­val­dy­bės ban­dy­ti pri­trauk­ti gy­dy­to­jus į re­gio­nus, bet vals­ty­bė tu­ri nu­sta­ty­ti po­rei­kį, tar­kim, ko­kie gy­dy­to­jai spe­cia­lis­tai am­bu­la­to­ri­nė­je gran­dy­je tu­rė­tų dirb­ti kiek­vie­na­me re­gio­ne, ra­jo­ne, ne­kal­bu apie šei­mos gy­dy­to­jus, ir jiems mo­kė­ti skir­tu­mą, prie­dus prie at­ly­gi­ni­mų. Jei­gu ge­rai veiks, efek­ty­viai veiks šei­mos gy­dy­to­jas, bus pri­ei­na­ma am­bu­la­to­ri­nė pa­gal­ba. Ne sta­cio­na­ro čia pro­ble­ma. Mes vis­ką, tin­klą ar pa­slau­gas, ban­do­me op­ti­mi­zuo­ti iš an­tro ga­lo. Li­go­ni­nėms nu­sta­to­mi hos­pi­ta­li­za­vi­mo ro­dik­liai, jei­gu juos vir­ši­ja, nors to ra­jo­no žmo­nės gy­do­si vi­so­je Lie­tu­vo­je, daž­nai to ra­jo­no gy­dy­to­jai ne­ži­no, kur tas žmo­gus gy­do­si, jis gau­na su­mą ir Li­go­nių ka­sa nu­ra­šo už tai, kad iš jū­sų per daug gy­dy­tis… Bet kur jam dė­tis?

Bu­vo mū­sų nuo­to­li­nis po­sė­dis. Į Skuo­dą at­va­žiuo­ja gy­dy­to­jai kon­sul­tan­tai kas dvi sa­vai­tes, at­ve­ža­mi iš ki­tos li­go­ni­nės. Jau­niau­siam žmo­gui, gy­dy­to­jui vos ne 60 su vir­šum me­tų, ir pa­na­šiai, ir pa­na­šiai. Be abe­jo­nės, jūs vi­siš­kai tei­sus. Mes siek­si­me ši­to­je ka­den­ci­jo­je ei­ti per­so­na­li­zuo­tos, in­di­vi­du­a­li­zuo­tos me­di­ci­nos ke­liu, kad gy­dy­to­jas su sa­vo pa­tir­ti­mi ga­lė­tų skir­ti to­kį ty­ri­mą, ku­ris grei­čiau­siai nu­sta­tys li­gą, ir to­kį gy­dy­mą, ku­ris efek­ty­viau­siai gy­dys žmo­gų.

Kaip da­bar yra? Įta­riu aš kaž­ko­kią li­gą, tu­riu pa­da­ry­ti echos­ko­pi­ją. Li­go­nių ka­sa už­mo­ka. Aš, kaip gy­dy­to­jas, ži­nau, kad man tai ne­pa­ro­dys tos diag­no­zės, ku­rią aš įta­riu. Ta­da aš tu­riu pa­da­ry­ti rent­ge­no nuo­trau­ką. Vėl Li­go­nių ka­sa ap­mo­ka. Ži­no­me su ko­le­ga A. Vin­ku­mi, kad to, ką aš įta­riu, tas ty­ri­mas ne… Bet Li­go­nių ka­sa mo­ka. Ta­da dar ke­lis ty­ri­mus. Ži­nau, kad kom­piu­te­ri­nis to­mog­ra­fas ne­pa­ro­dys, pa­vyz­džiui, tam tik­ros iš­sė­ti­nės skle­ro­zės. Vėl už­mo­ka. O ta­da jau ir mag­ne­ti­nis re­zo­nan­sas. Tai aš ir no­rė­jau skir­ti, bet man ne­lei­do, kol ne­bus ei­lė. Rei­kia šiuos da­ly­kus iš­lais­vin­ti, su­tau­py­si­me pi­ni­gų, ne­vai­ky­si­me žmo­nių. Taip pat rei­kia…

PIRMININKAS. Ger­bia­mas ko­le­ga, trum­pin­ki­te, nes at­sa­ky­ti…

A. MATULAS (TS-LKDF). Bai­giu. Taip pat rei­kia per­ei­ti prie kom­plek­si­nių kon­sul­ta­ci­jų, ne taip, kaip da­bar: 15 mi­nu­čių pa­kon­sul­ta­vo, vie­ną ty­ri­mą už mė­ne­sio, ki­tą už dvie­jų, tre­čią už tri­jų ir pas­kui žmo­gus ne­su­lau­kia.

PIRMININKAS. Klau­sia A. Ve­ry­ga.

A. VERYGA (LVŽSF). Ačiū. Pa­ga­liau, nes aš jau su­abe­jo­jau, ko­kį čia mes klau­si­mą da­bar svars­to­me ir apie ką čia klaus­ti ga­li­ma. Aš ne­at­si­me­nu, ka­da esu gir­dė­jęs tiek de­ma­go­gi­jos kal­bant apie svei­ka­tą. Jūs pa­mi­nė­jo­te in­di­vi­du­a­li­zuo­tus gy­dy­mus ir pa­na­šiai. Tai ne­tu­ri nie­ko ben­dro kal­bant apie ge­ne­ri­nius, eti­nius vais­tus ir pa­na­šiai. La­bai sim­bo­liš­ka, kad jūs šian­dien tei­kia­te ši­tas pa­tai­sas po va­ka­rykš­čio pro­ku­ra­tū­ros pra­ne­ši­mo apie fir­mą „Va­len­tis“, apie pa­pir­ki­nė­ji­mą, apie ge­rus ir blo­gus vais­tu­kus, ku­riuos yra įti­ki­na­mi pa­cien­tai įsi­gy­ti ir su­mo­kė­ti iš sa­vo ki­še­nės.

Bet aš no­riu pa­klaus­ti, kaip jū­sų siū­ly­mai ko­re­liuo­ja su Vy­riau­sy­bės sie­kiu di­din­ti kon­ku­ren­ci­ją vais­tų rin­ko­je ir kie­no są­skai­ta tie ke­lio­li­ka ar ke­lias­de­šimt mi­li­jo­nų me­di­kų at­ly­gi­ni­mų ar nau­jų vais­tų ne­įtrau­ki­mo į kom­pen­sa­vi­mo są­skai­tą bus ap­mo­kė­ti?

A. MATULAS (TS-LKDF). Ger­bia­mas ko­le­ga, jau tam­pa­te pa­ty­ru­siu po­li­ti­ku – prieš pa­klaus­da­mas pa­sa­ko­te, ką no­ri­te, iš­va­di­na­te de­ma­go­gu. Taip ir tu­ri bū­ti. Vi­si jau­ni po­li­ti­kai klaus­da­mi pir­miau­sia ne­klau­sia, bet pa­sa­ko, ką no­ri, o tas klau­si­mas tai čia… Aš ir­gi taip pat pa­sa­ky­siu, kad taip, pro­ku­ra­tū­ra ir­gi aiš­ki­na­si, kur yra, ko­dėl ke­lis kar­tus per­mo­kė­ta už grei­tuo­sius an­ti­ge­nų tes­tus, kur jū­sų nu­pirk­ti mo­ni­to­riai, ku­rie už ke­lių die­nų at­si­im­ti, ir da­bar ne­aiš­ku, kur jie yra, su­mo­kė­ti mi­li­jo­nai.

A. VERYGA (LVŽSF). At­sa­ky­ki­te į klau­si­mą.

A. MATULAS (TS-LKDF). Daug klau­si­mų pro­ku­ra­tū­ra nag­ri­nė­ja ir tik­riau­siai nag­ri­nės. Bet aš ma­nau, kad nie­kie­no są­skai­ta. Nei pa­cien­tų są­skai­ta, nei ki­tų vais­tų są­skai­ta, nei at­ly­gi­ni­mų są­skai­ta bus at­kur­ta tei­sy­bė. Vals­ty­bė tu­ri su­ras­ti pa­pil­do­mą fi­nan­sa­vi­mą, per­žiū­rė­ti vi­sas ki­tas tvar­kas, at­si­sa­ky­ti tų ne­rei­ka­lin­gų biu­ro­kratinių ty­ri­mų ir taip to­liau. Vals­ty­bė tu­ri su­ras­ti tuos 15, 16 ar 20 mln. tam, kad gy­dy­to­jas ga­lė­tų vyk­dy­ti sa­vo pa­rei­gą. Ir Bau­džia­ma­ja­me ko­dek­se, ir Ci­vi­li­nia­me ko­dek­se yra pa­sa­ky­ta – gy­dy­to­jas tu­ri dė­ti mak­si­ma­lias pa­stan­gas iš­gy­dy­ti žmo­gų. Kaip jis ga­li dė­ti mak­si­ma­lias pa­stan­gas, jei­gu jam pa­sa­ky­ta – gy­dyk pi­giau­siu vais­tu?

PIRMININKAS. Ačiū. Pas­ku­ti­nis klau­sia E. Pu­pi­nis, nes klaus­ti skir­tas lai­kas bai­gia­si.

E. PUPINIS (TS-LKDF). Ačiū. Ger­bia­mas ko­le­ga, čia daug kas jau pa­klau­sė pa­na­šio­mis te­mo­mis. Iš tik­rų­jų ko­dėl to­kia bai­mė, kad di­dės vais­tų kai­na? Iš tik­rų­jų rin­ko­je re­gu­liuo­ja kai­ną pa­ti rin­ka. Jei­gu, tar­kim, yra nu­sta­ty­ta kai­na pi­gaus vais­to, tai au­to­ma­tiš­kai yra šan­sas, kad bran­giai kai­nuo­jan­čių vais­tų, jei no­rės, kad juos pirk­tų, aiš­ku, ma­žins kai­ną. Bet ma­nau, kad čia bu­vo tam tik­ras ne­pa­si­ti­kė­ji­mas svei­ka­tos sis­te­ma, nes vis tiek vi­si kal­ba, kad bū­ti­nai kaž­ko­dėl siū­lys bran­ges­nį vais­tą. Ar ne­ma­no­te, kad čia vis dėl­to per­dė­tas no­ras tu­rė­ti įta­kos spe­cia­lis­tams, ku­rie ski­ria tuos vais­tus? Ačiū.

A. MATULAS (TS-LKDF). Ko­le­gos, da­bar jau daug me­tų iš­ra­šo­mas vais­tas ben­dri­niu pa­va­di­ni­mu. Ne fir­mi­nis, bet ben­dri­nis pa­va­di­ni­mas ra­šo­mas. Pa­cien­tas tu­ri tei­sę, ga­li­my­bę pa­si­rink­ti. Dėl ko Lie­tu­vo­je pi­gi­nant vais­tus… Čia rei­kia pri­pa­žin­ti – dėl A. Ve­ry­gos kai ku­rių pri­im­tų spren­di­mų kai ku­rių vais­tų kai­nos ma­žė­jo, de­ja, kai ku­rių ir pa­au­go, bet di­des­nės da­lies at­pi­go. Bet bu­vo ne­iš­nau­do­tas (ne­aiš­ku ko­dėl) vie­nas pa­grin­di­nių me­cha­niz­mų, dėl ko bu­vo pa­si­ra­šy­tos su­tar­tys su Es­ti­ja, su Len­ki­ja. Man ne taip se­niai skam­bi­no eks­ce­len­ci­ja A. Vin­kus Bal­ti­jos Asam­blė­jos me­tu ir klau­sė, ar ne­ži­nau, ko­dėl pa­si­ra­šius su­tar­tį, es­tai klau­sė, ko­dėl ne­bu­vo, Lie­tu­va ne­ro­dė ini­cia­ty­vos kar­tu pirk­ti vais­tus. Ko­dėl mes ne­sie­kia­me pirk­ti vais­tų ypač su Len­ki­ja, ku­rio­je rin­ka di­de­lė, ben­drai? To­kiu at­ve­ju vais­tų kai­na bū­tų kur kas ma­žes­nė, nes di­des­nį kie­kį per­ki.

Tie­sa, yra bu­vę, kad di­džio­sios li­go­ni­nės pirk­da­vo mais­tą ir mo­kė­da­vo ke­lis kar­tus bran­giau ne­gu ma­žes­nės li­go­ni­nės. Tai, ma­tyt, pri­klau­so ir nuo pa­do­ru­mo, kaip ir per­kant tuos an­ti­ge­nų tes­tus. Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja per­ka už vie­ną kai­ną, o Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja įsi­gud­ri­no nu­pirk­ti tuos pa­čius an­ti­ge­nų tes­tus 3–4 kar­tus bran­giau. Vi­du­ry bal­tos die­nos. Ir sa­ko, čia vis­kas ge­rai, čia kaž­kas su­mai­šė mums.

PIRMININKAS. Ačiū, ko­le­ga, jūs at­sa­kė­te į klau­si­mus.

Bal­suo­si­me dėl šio pro­jek­to ir ap­si­spręs­ime nu­sta­ty­tu lai­ku.

Da­bar dėl bal­sa­vi­mo mo­ty­vų už – M. Ma­jaus­kas.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Ačiū, ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Mie­li ko­le­gos, aš vis dėl­to bū­čiau lin­kęs ma­ny­ti, kad anks­tes­nė Vy­riau­sy­bė ir val­dan­čio­ji dau­gu­ma ne­no­rė­jo blo­go pri­im­da­ma tvar­ką, pa­gal ku­rią žmo­gus bu­vo įpa­rei­go­tas rink­tis pi­giau­sią vais­tą ir tik pi­giau­sią vais­tą vals­ty­bė jam kom­pen­suo­da­vo. Ma­tyt, yra vie­nų ar ki­tų prie­žas­čių, ko­dėl bu­vo pri­im­tas toks spren­di­mas. Vie­na iš to­kių – ma­tyt, tau­pė vals­ty­bės pi­ni­gus, ir tas su­pran­ta­ma.

Pa­na­šu iš pri­sta­ty­mo, jog vals­ty­bė, to­kiu spren­di­mu pri­vers­da­ma žmo­nes rink­tis tik pi­giau­sią vais­tą, o tuos, ku­rie vis dėl­to nu­spręs­da­vo rink­tis jiems pri­im­ti­nes­nį vais­tą, mo­kė­ti vi­są kai­ną iš sa­vo ki­še­nės, su­tau­pė apie 15 mln. eu­rų, gal ir dau­giau. Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­tas tu­rės ati­džiai ap­skai­čiuo­ti ir įver­tin­ti re­a­lius biu­dže­to ne­te­ki­mus pri­ėmus to­kį spren­di­mą, ku­riuo bū­tų už­tik­rin­ta, kad pa­cien­tas ga­lė­tų pa­si­rink­ti.

Aš pa­lai­kau šį spren­di­mą. Aš ma­nau, kad mes tu­ri­me su­da­ry­ti ga­li­my­bę pa­cien­tui rink­tis ir tu­ri­me už­tik­rin­ti, kad kom­pen­sa­ci­ja veik­tų vi­sa ap­im­ti­mi. Čia ir yra es­mi­nis skir­tu­mas tarp anks­tes­nės Vy­riau­sy­bės ir nau­jos Vy­riau­sy­bės, tarp anks­tes­nės dau­gu­mos ir esa­mos val­dan­čio­sios dau­gu­mos. Anks­tes­nė sten­gė­si su­tau­py­ti pa­cien­tų są­skai­ta, nau­ja dau­gu­ma sa­ko, kad pa­cien­tas tu­ri tu­rė­ti ga­li­my­bę rink­tis, net jei­gu tai ir kai­nuo­tų pa­pil­do­mas iš­lai­das vals­ty­bei. O Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­tas ati­džiai įver­tins lė­šų po­rei­kį prieš pri­imant spren­di­mą. Ačiū.

PIRMININKAS. Ačiū. Prieš pa­si­sa­ko A. Ve­ry­ga.

A. VERYGA (LVŽSF). Ačiū, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Vis dėl­to, ko­le­gos, aš siū­ly­čiau pra­dė­ti gal do­mė­tis šia te­ma. Čia nė­ra vy­riau­sy­bių klau­si­mas. Anos ar šios Vy­riau­sy­bės. Tai yra moks­lo ar­ba de­ma­go­gi­jos klau­si­mas.

Jei­gu jūs ke­lia­te abe­jo­nes ir ban­do­te pa­sa­ky­ti, kad yra koks nors kom­pro­mi­sas tarp pa­cien­tų sau­gu­mo, gy­dy­mo efek­ty­vu­mo, va­di­na­si, jūs abe­jo­ja­te net ne Vy­riau­sy­bės spren­di­mais, jūs abe­jo­ja­te Eu­ro­pos vais­tų agen­tū­ros spren­di­mais ir moks­lo spren­di­mais. Va­di­na­si, jūs ban­do­te pa­sa­ky­ti, kad Lie­tu­vo­je esan­tys vais­tai, pro­duk­tai yra kaž­ko­kie ne­efek­ty­vūs ar­ba ne­sau­gūs. Gal tą pa­tį ir apie vak­ci­nas jūs sa­ky­si­te, nes čia ir­gi yra vi­so­kių spe­ku­lia­ci­jų ir pa­si­svai­dy­mų, kad vie­na ar ki­ta yra ge­ra ar ne­ge­ra, rei­kia ar ne­rei­kia leis­ti pa­si­rink­ti.

Kas at­si­tiks, jei­gu bus pri­im­tas šis spren­di­mas? Ir tai ga­liu la­bai aiš­kiai pa­sa­ky­ti. Di­dės vais­tų kai­na – tai vie­na, di­dės pa­cien­tų prie­mo­kos – an­tra. Iš­au­gus prie­mo­koms, tiems gy­ven­to­jams, ku­riems da­bar vals­ty­bė kom­pen­suo­ja ir prie­mo­ką vais­tui, tai yra 75 plius, ma­žas pa­ja­mas tu­rin­tys gy­ven­to­jai, ta gru­pė dar yra pa­teik­ta Sei­me ir iš­plės­ti, pa­anks­tin­ti iki 70 me­tų, jūs ne­ga­lė­si­te pa­sa­ky­ti, kad kom­pen­suo­si­te tik pi­giau­sią vais­tą, nes jei­gu pa­lei­si­te tvar­ką, ji ga­lios vi­siems. Prie­šin­gu at­ve­ju tai bus an­ti­kons­ti­tu­ciš­ka. Va­di­na­si, iš­au­gus šioms prie­mo­koms, jums rei­kės ne 15 mln. eu­rų. 15 mln. eu­rų rei­kės tik tiems, kas pri­si­mo­kės. Vi­siems ki­tiems dar maž­daug pa­na­šios, ma­tyt, su­mos pri­reiks. Va­di­na­si, iš­kils grės­mė ir šiam me­cha­niz­mui. Tik­rai kvie­čiu bal­suo­ti prieš.

PIRMININKAS. Ačiū. Ap­si­sprę­si­me bal­suo­da­mi, ko­le­gos.

 

16.44 val.

Moks­lo ir stu­di­jų įsta­ty­mo Nr. XI-242 81 straips­nio pa­pil­dy­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-202 (pa­tei­ki­mas)

 

Da­bar dar­bo­tvarkės 2-19 klau­si­mas – Moks­lo ir stu­di­jų įsta­ty­mo 81 straips­nio pa­pil­dy­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-202. Pra­ne­šė­jas – V. Gap­šys. Po šio pro­jek­to dar iš­klau­sy­si­me dėl ket­vir­ta­die­nio dar­bo­tvarkės pir­mo­jo vi­ce­pir­mi­nin­ko ir bal­suo­si­me dėl vi­sų pro­jek­tų.

V. GAPŠYS (DPF). Ger­bia­mi Sei­mo na­riai, no­rė­čiau pri­sta­ty­ti Moks­lo ir stu­di­jų įsta­ty­mo 81 straips­nio pa­pil­dy­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą. Jo tiks­las yra su­teik­ti ga­li­my­bę Vy­riau­sy­bės nu­sta­ty­ta tvar­ka kom­pen­suo­ti pa­lū­ka­nas as­me­nims, gau­nan­tiems vals­ty­bės re­mia­mas pa­sko­las stu­di­jų kai­nai su­mo­kė­ti. Šiuo me­tu su­si­da­ro to­kia si­tu­a­ci­ja, kad brangs­tant mo­ka­moms vie­toms as­me­nys, na­tū­ra­lu, kad tu­rės ma­žes­nį pri­ei­na­mu­mą ir ma­žes­nes ga­li­my­bes stu­di­juo­ti ar­ba, tiks­liau, tos stu­di­jos jiems kai­nuos bran­giau. To­dėl ma­nau, kad da­bar­ti­nė sis­te­ma, ku­ri vei­kia, tai yra kad as­me­nys ga­li pa­si­im­ti vals­ty­bės re­mia­mas pa­sko­las, tu­rė­tų bū­ti pa­pil­dy­ta dar vie­na ga­li­my­be, tai yra nu­sta­ty­ta tvar­ka kom­pen­suo­ti pa­lū­ka­nas. To­kios kom­pen­sa­ci­jos pa­dė­tų pa­di­din­ti stu­di­jų pri­ei­na­mu­mą ir ma­nau, kad vals­ty­bei ne­bū­tų di­de­lė naš­ta. Ko­dėl?

Pir­miau­sia to­dėl, kad šiuo me­tu vals­ty­bė ga­li sko­lin­tis ypač ge­ro­mis ir pa­lan­kio­mis są­ly­go­mis. Jei­gu pa­žiū­rė­si­te va­kar pra­ne­ši­mą, tai pa­si­sko­li­no net ir už nei­gia­mas pa­lū­ka­nas. To­dėl in­ves­tuo­ti da­lį pa­si­sko­lin­tų lė­šų ar­ba iš ki­tų biu­dže­to šal­ti­nių tu­ri­mų lė­šų pi­ni­gus į moks­lą, ma­nau, yra pras­min­ga. Tie pi­ni­gai ne­bū­tų pra­val­gy­ti, tie pi­ni­gai bū­tų skir­ti mū­sų pi­lie­čiams, žmo­nėms, ku­rie stu­di­juo­ja. Mes, ma­nau, su­teik­tu­me jiems šan­są įgy­ti rei­kia­mas ži­nias ir kva­li­fi­ka­ci­jas.

Jei­gu kal­bė­tu­me apie pi­ni­gus, taip, šis pro­jek­tas pa­rei­ka­lau­tų vals­ty­bės biu­dže­to lė­šų. Pre­li­mi­na­rius pa­skai­čia­vi­mus pa­tei­kiau aiš­ki­na­ma­ja­me raš­te. Aiš­ku, jie yra pre­li­mi­na­rūs, bet aš ma­nau, kad re­a­liai jie bū­tų šiuo me­tu net ir ma­žes­ni ne­gu ma­no pa­teik­ti. Aš skai­čia­vau, jei­gu bū­tų iš­da­lin­tas 70 mln. eu­rų ver­ti­na­mas pa­sko­lų port­fe­lis, iš­da­li­na­mas ir vi­du­ti­nė pa­lū­ka­nų nor­ma bū­tų 2,1 %, ku­riuos rei­kė­tų kom­pen­suo­ti, per me­tus tai kai­nuo­tų apie 1,5 mln. eu­rų. Bet, kaip ir mi­nė­jau, vals­ty­bė sko­lin­tis da­bar tu­ri ga­na ne­blo­gas ga­li­my­bes. Sko­li­na­mės už nei­gia­mas pa­lū­ka­nas.

Jei­gu ver­tin­si­me iš žmo­gaus pu­sės, jis iš­loš­tų dar ir iš ki­tos per­spek­ty­vos, nes per il­ges­nį lai­ką (šiuo at­ve­ju per pen­ke­rius me­tus net ir po stu­di­jų), at­si­žvel­giant į in­flia­ci­ją, ta pi­ni­gų ver­tė bū­tų ma­žes­nė. Tai yra fak­tiš­kai jam ne tik kad kom­pen­suo­tu­me pa­lū­ka­nas, bet ir grą­ži­na­mų pi­ni­gų ga­lu­ti­nės su­mos ver­tė bū­tų ma­žes­nė. To­dėl tik­rai ti­kiuo­si pro­jek­to pa­lai­ky­mo, kad bū­tų ga­li­ma Sei­me svars­ty­ti, gau­ti rei­kia­mas iš­va­das iš Vy­riau­sy­bės, Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­to. Ma­nau, tai bū­tų pa­ska­ta jau­niems žmo­nėms pa­si­nau­do­ti stu­di­jų pa­sko­lo­mis, kad jie ga­lė­tų siek­ti sa­vo už­si­brėž­tų gy­ve­ni­me tiks­lų. Ačiū.

PIRMININKAS. Ačiū. Ger­bia­mas ko­le­ga, šiek tiek su­tau­pė­te lai­ko. Jū­sų klaus­ti no­ri ke­le­tas Sei­mo na­rių. Pir­mas klau­sia M. Lin­gė.

M. LINGĖ (TS-LKDF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Jei ge­rai su­pran­tu, ger­bia­mas pra­ne­šė­jau, jūs siū­lo­te šia ga­li­my­be pa­si­nau­do­ti vi­siems stu­den­tams? Jū­sų nuo­mo­ne, tar­kim, kai di­dė­ja ap­skri­tai stu­di­jų kai­na vi­siems, pa­gal­bos me­cha­niz­mas per pa­lū­ka­nų kom­pen­sa­vi­mą taip pat bū­tų siū­lo­mas vi­siems? Tai vals­ty­bei efek­tą tur­būt bū­tų su­dė­tin­ga su­skai­čiuo­ti, kai iš vie­nos ki­še­nės pa­ima­ma, į ki­tą įde­da­ma. Ar jūs ne­svars­ty­tu­mė­te ga­li­my­bės, kad gal­būt ta pa­ra­ma tu­rė­tų bū­ti tiks­li­nė, ko­kioms nors so­cia­li­nėms gru­pėms, spe­ci­fi­nėms la­biau skir­ti pa­si­nau­do­ti kom­pen­sa­vi­mo ga­li­my­be, kam iš­ties bū­tų su­dė­tin­ga ir ši­ta pa­gal­bos prie­mo­nė bū­tų reikš­min­ga, o ne ab­so­liu­čiai vi­siems stu­den­tams?

V. GAPŠYS (DPF). Ne ab­so­liu­čiai vi­si stu­den­tai ir gaus, nes ne ab­so­liu­čiai vi­si stu­den­tai ima vals­ty­bės re­mia­mas pa­sko­las. Čia yra tik­tai tie, ku­rie ima vals­ty­bės re­mia­mas pa­sko­las, ir tik­tai tie, ku­rie jas pa­nau­do­ja stu­di­jų tiks­lams. Jei­gu pra­gy­ve­ni­mo tiks­lams ar pa­na­šiai, tai ši­tas ne­lie­čia. Tai yra tik stu­di­joms.

Bet pa­žiū­rė­ki­te ir į ki­tą da­ly­ką. Pi­ni­gai rin­ko­je šiuo me­tu yra tik­rai pi­gūs. Kaip sa­kiau pa­vyz­dį, sko­li­na­mės su mi­nus 0,3 me­ti­nė­mis pa­lū­ka­no­mis. Šiuo at­ve­ju, jei­gu mes kal­ba­me apie stu­den­tus, jie iš es­mės mo­ka 3 % me­ti­nių pa­lū­ka­nų. Vals­ty­bei pa­si­sko­lin­tus pi­ni­gus per­duo­ti stu­den­tams kom­pen­suo­jant pa­lū­ka­nas yra nau­din­ga, nes tu su­tei­ki iš es­mės iš sko­lin­tų pi­ni­gų iš­si­la­vi­ni­mą, ga­li­my­bę prie moks­lo pri­ei­ti. Aš ma­nau, kad čia vals­ty­bė la­bai iš­lo­šia, bet iš­lo­šia kar­tu ir stu­den­tai.

PIRMININKAS. Ačiū. Klau­sia E. Pu­pi­nis.

E. PUPINIS (TS-LKDF). Ačiū. Tik­rai idė­ja ge­ra, gal žmo­nes pa­ska­tin­tų stu­di­juo­ti. Tie, ku­rie ne­tu­ri da­bar tin­ka­mų lė­šų stu­di­joms, at­va­žiuo­tų, bet pas mus vi­sa­da ky­la toks klau­si­mas, su­si­jęs su tam tik­ru pa­vy­du ir Kon­sti­tu­ci­ja, kai sa­ko: žiū­rė­ki­te, bai­gę stu­di­jas Lie­tu­vo­je me­di­kai iš­va­žia­vo ir ten dir­ba. Vals­ty­bei naš­tos kaip ir nė­ra, kad jie čia be dar­bo, bet iš tik­rų­jų dir­ba ki­tai vals­ty­bei. Kaip bus su stu­di­jų fon­du? Pa­vyz­džiui, jei­gu jis iš­va­žiuo­ja, gal ir vi­sam lai­kui, kaip bus su ta da­li­mi, ku­ri bus kom­pen­suo­ja­ma iš vals­ty­bės biu­dže­to? Ačiū.

V. GAPŠYS (DPF). Aiš­ku, ga­li­ma žiū­rė­ti ir iš ši­tos pu­sės, ir iš ši­tos per­spek­ty­vos, bet skai­čiuo­ki­me ir ki­tą da­ly­ką. Tie žmo­nės at­siun­čia ga­na so­li­džias su­mas at­gal į vals­ty­bės biu­dže­tą, tai yra ne į vals­ty­bės biu­dže­tą, bet at­gal į vals­ty­bės eko­no­mi­ką. Jie siun­čia pi­ni­gus sa­vo gi­mi­nai­čiams, čia per­ka ne­kil­no­ja­mą­jį tur­tą, ne­pai­sant to, kad ne­grįž­ta. Tie pi­ni­gai ir­gi grįž­ta. Aš žiū­rė­čiau ne iš pa­vy­do pu­sės.

Ma­nau, kad kol kas, bent esant šian­die­ni­nei eko­no­mi­nei si­tu­a­ci­jai, aš tik­rai ne­ri­bo­čiau žmo­nių ir dėl to ne­da­ry­čiau ko­kių nors pa­pil­do­mų kliū­čių. Ta­čiau jei­gu at­ei­ty­je ky­lant, tar­kim, pa­lū­ka­nų nor­mai, jei­gu at­ei­ty­je ir vals­ty­bė ne­tu­rė­tų to­kių fi­nan­si­nių ga­li­my­bių, tai bū­tų ga­li­ma nu­ma­ty­ti. Tuo la­biau kad įsta­ty­mo pro­jek­te yra nu­ma­ty­ta, kad Vy­riau­sy­bė tu­rė­tų nu­sta­ty­ti tvar­ką, tai tam tik­ri ap­ri­bo­ji­mai įve­da­mi ga­lė­tų bū­ti, jei­gu toks po­rei­kis bū­tų. Bet šiuo me­tu, aš ma­nau, mes tu­ri­me tik­rai pi­gius pi­ni­gus iš pri­va­taus sek­to­riaus ar žmo­nių, ku­rie per­ka vals­ty­bės ob­li­ga­ci­jas, ar iš už­sie­nio in­ves­tuo­to­jų, ku­rie per­ka vals­ty­bės ob­li­ga­ci­jas, per­kel­ti ir pa­nau­do­ti tuos pi­ni­gus kaip tik mū­sų pi­lie­čių la­bui, tai yra jų iš­si­la­vi­ni­mui. Tai yra, ma­nau, la­bai ge­ra in­ves­ti­ci­ja.

PIRMININKAS. Ačiū. Klau­sia S. Tu­mė­nas.

S. TUMĖNAS (LVŽSF). Ger­bia­mas pra­ne­šė­jau, ačiū vi­siems ke­tu­riems tei­kė­jams. Tai yra ge­ra ži­nia stu­den­tams. Ko­le­ga E. Pu­pi­nis už­si­mi­nė, kad mes ren­gia­me už vals­ty­bės lė­šas daug stu­den­tų už­sie­niui, ta­čiau aš ne­ra­dau, ar ga­li­te jūs pa­aiš­kin­ti at­virkš­ti­nį da­ly­ką, ar bus kom­pen­suo­ja­ma tiems stu­den­tams, ku­rie stu­di­jas bai­gė už­sie­ny­je ir grįž­ta į Lie­tu­vą? Ar jiems įma­no­ma bus kom­pen­suo­ti, ar ne?

Ant­ras da­ly­kas. Ar ne­nu­ma­to­ma, kad jei­gu stu­den­tas ne­bai­gė stu­di­jų, me­ta, tai to­kiam stu­den­tui ne­bū­tų kom­pen­suo­ja­ma be pro­cen­tų ir pa­na­šiai? No­rė­čiau, kad at­sa­ky­tu­mė­te į tuos da­ly­kus. Ačiū.

V. GAPŠYS (DPF). Tie, ku­rie stu­di­juo­ja už­sie­ny­je, jei­gu pa­gal pro­gra­mą jie pa­si­nau­dos vals­ty­bės re­mia­mo­mis pa­sko­lo­mis per fon­dą, tai taip, jie ga­lė­tų pre­ten­duo­ti į kom­pen­sa­ci­ją, bet jei­gu jie pa­sko­lą ėmė ne per fon­dą, o kaž­kur sa­vo ini­cia­ty­va, tai to­kios ga­li­my­bės ši­ta­me įsta­ty­me nė­ra. Jei­gu ko­mi­te­tas svars­tant ma­ty­tų, kad yra kaž­koks bū­das su­da­ry­ti to­kias ga­li­my­bes, aš tik­rai ne­bū­čiau prieš.

Kal­bant apie tuos, ku­rie stu­di­jas me­ta anks­čiau lai­ko, kaip ir mi­nė­jau, yra nu­sta­ty­ta, kad bū­tų nu­ma­ty­ta Vy­riau­sy­bės tvar­ka. To­je tvar­ko­je ga­lė­tų bū­ti nu­ma­ty­ti to­kie ri­bo­ji­mai, kad stu­di­jos pri­va­lo bū­ti baig­tos gal per kaž­ko­kį lai­ko­tar­pį, gal nu­ma­tant ga­li­my­bę su­stab­dy­ti me­tams, po to pra­tęs­ti ar pa­na­šiai. Vi­si tie da­ly­kai ga­lė­tų bū­ti ap­tar­ti Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­me.

PIRMININKAS. Ačiū. Klau­sia M. Ma­jaus­kas.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Ačiū, ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas pra­ne­šė­jau, man at­ro­do, kad jū­sų idė­ja tik­rai yra pras­min­ga. Tie­sa, iš­lai­das su­skai­čia­vo­te ga­nė­ti­nai reikš­min­gas, at­ro­do, kad jos ga­li iš tik­rų­jų bū­ti ge­ro­kai ma­žes­nės, ne­gu jūs su­skai­čia­vo­te. Mes žiū­ri­me, kad vie­no as­mens pa­sko­lų su­ma pa­bai­gus stu­di­jas vi­du­ti­niš­kai bu­vo apie 1,5 tūkst. eu­rų. To­kio dy­džio pa­sko­los grą­ži­ni­mas, pri­skai­čiuo­jant apie 2 % pa­lū­ka­nas, su­da­ro dau­giau­sia 32 eu­rus per me­tus. Tai per 15 me­tų ne­tu­rė­tų bū­ti di­de­lė naš­ta. Ben­dros iš­lai­dos ga­li bū­ti apie 500 tūkst. eu­rų ir vals­ty­bei tai tik­rai nė­ra di­de­lės iš­lai­dos. Ar ne­žiū­rė­jo­te, ko­kio­mis dar pa­pil­do­mo­mis prie­mo­nė­mis ga­lė­tu­me pa­rem­ti tuos, ku­rie ima­si stu­di­juo­ti ir in­ves­tuo­ja į aukš­tą­jį moks­lą?

V. GAPŠYS (DPF). Pro­jek­tas šiuo me­tu tik­rai siau­res­nės ap­im­ties, pir­miau­sia re­a­guo­jant į tai, kas svar­biau­sia, – kad bū­tų di­di­na­mas pri­ei­na­mu­mas. Aiš­ku, ga­li­ma bū­tų ta­me pa­čia­me pro­jek­te iš­plės­ti ne tik pa­sko­loms, skir­toms už stu­di­jas, bet ga­li­ma gal­vo­ti ir apie pa­sko­las, ku­rios yra skir­tos pra­gy­ve­ni­mo iš­lai­doms. Stu­den­tai ima ly­giai taip pat pa­si­nau­do­da­mi per tą pa­tį fon­dą. Aiš­ku, ban­kas su­tei­kia pa­čias pa­sko­las, bet fon­das vi­sa tai pri­žiū­ri. Gal­būt jiems bū­tų ga­li­ma ne vi­siš­kai, bet iš da­lies kom­pen­suo­ti pa­lū­ka­nas, to­dėl ga­li­my­bių yra. Ma­nau, kad ta pa­ti ben­dra in­ves­ti­ci­ja ir kryp­tis in­ves­tuo­ti į be­si­mo­kan­čius žmo­nes yra pras­min­ga, nes bū­tent tie žmo­nės po to ku­ria, pri­si­de­da prie eko­no­mi­kos kū­ri­mo, su­ku­ria daž­nai ir di­des­nę pri­dė­ti­nę ver­tę sa­vo dar­bais. Aš ma­nau, kad ta pras­min­ga in­ves­ti­ci­ja il­gai­niui at­si­pirk­tų su kau­pu, ir net ir tos ne­di­de­lės iš­lai­dos bū­tų pa­vers­tos di­de­liu vals­ty­bės pel­nu po ke­lių ar ke­lio­li­kos me­tų.

PIRMININKAS. Ačiū. Klau­sia A. Pa­lio­nis.

A. PALIONIS (MSNG). Ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Iš­ties svei­ki­nu su šiuo pro­jek­tu ir sa­ky­čiau, kad tai yra pir­mas žings­nis link to­bu­lė­ji­mo dar ir to­liau to­bu­li­nant kom­pen­sa­ci­ją mū­sų stu­den­tams ir leng­vi­nant jų ne tik gy­ve­ni­mo pa­sko­lų naš­tą, bet ga­li­mai net pa­čias pa­sko­las kom­pen­suo­ti ge­rai be­si­mo­kan­tiems, tiems, ku­rie lie­ka Lie­tu­vo­je dirb­ti, ar­ba pa­gal pa­ja­mų ly­gį.

Da­bar dėl Vy­riau­sy­bės nu­sta­ty­tos tvar­kos. Jūs įsta­ty­mo pro­jek­te jau įtvir­ti­na­te pen­ke­rius me­tus po stu­di­jų bai­gi­mo. Ar ne­rei­kė­tų pa­lik­ti to Vy­riau­sy­bei nu­spręs­ti? Ga­li­ma, pa­vyz­džiui, pa­gal pa­ja­mų ly­gį tiems, ku­rie įsi­dar­bi­no, li­ko Lie­tu­vo­je, bet pa­ja­mos ma­žes­nės, kom­pen­suo­ti. Tie, ku­rie už­dir­ba so­li­des­nį at­ly­gi­ni­mą, gal pa­tys su­si­mo­kė­tų pa­lū­ka­nas. Tas mo­men­tas man ke­lia ne­ri­mą, kad jūs jau ap­ri­bo­jo­te Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mo spren­di­mą.

V. GAPŠYS (DPF). La­bai svei­kin­čiau, jei­gu taip ir bū­tų pa­da­ry­ta. Tie­są sa­kant, ga­li­ma teik­ti bus ir pa­siū­ly­mus, jei­gu po pa­tei­ki­mo bus pri­tar­ta. Ma­nau, kad tai bū­tų tik­rai la­bai svei­kin­ti­na idė­ja, kaip sa­ko­te, taip iš­plės­ti ir nu­ma­tant il­ges­nį lai­ko­tar­pį, dar la­biau pa­leng­vin­ti, nes ly­giai ta pa­ti in­flia­ci­ja dar la­biau su­ma­žin­tų tų pa­čių pi­ni­gų ver­tę grą­ži­nant. Aš ma­nau, kad stu­den­tams tai bū­tų po­zi­ty­vus sig­na­las.

Ta­čiau ko­dėl aš taip pa­da­riau? To­dėl, kad su­pran­tu, kad tai yra vals­ty­bės iš­lai­dos, ir no­rė­jau jas ap­skai­čiuo­ti, kad ne­bū­tų la­bai di­de­lės. Kad tai bū­tų pir­mas žings­nis bent jau pa­de­dant ir pen­ke­rių me­tų lai­ko­tar­pis at­ro­dė pra­smin­gas, per jį tos su­mos ga­lė­tų bū­ti grą­ži­na­mos ir vi­sa ki­ta. Bet tik­rai ga­li­my­bės yra pla­čios ko­mi­te­te to­bu­lin­ti tą pro­jek­tą, re­gist­ruo­ti pa­siū­ly­mus ir aš tik­rai la­bai pa­lai­ky­čiau, jei­gu bū­tų to­kių ini­cia­ty­vų ir toks pa­lai­ky­mas.

PIRMININKAS. Ačiū, ger­bia­mas ko­le­ga. Klaus­ti lai­kas bai­gė­si. Aš la­bai at­si­pra­šau ko­le­gų, ku­rie dar bu­vo už­si­ra­šę.

Dėl bal­sa­vi­mo mo­ty­vų yra M. Ma­jaus­kas – už.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Dė­ko­ju, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Mie­lie­ji ko­le­gos, ne­iš­ven­gia­mai aukš­ta­sis moks­las ir jo ko­ky­bė tu­rės di­dė­ti Lie­tu­vo­je. Ma­to­me tik­rai es­mi­nes spra­gas. Ir ne vie­na jų yra su­si­ju­si su fi­nan­sa­vi­mo sto­ka. Fi­nan­sa­vi­mo sto­ka reiš­kia, kad tu­rė­si­me di­din­ti fi­nan­sa­vi­mą ir, ma­tyt, di­din­ti ir stu­di­jų kai­ną at­ei­ty­je. To­dėl ne­iš­ven­gia­mai grį­ši­me prie klau­si­mo, kaip vals­ty­bė rems tuos, ku­rie ren­ka­si stu­di­juo­ti aukš­tą­jį moks­lą, nes tai yra ne iš­lai­dos, o in­ves­ti­ci­jos. Tas in­ves­ti­ci­jas as­me­nys, ku­rie ren­ka­si aukš­tą­jį moks­lą, vals­ty­bė tu­rė­tų vie­naip ar ki­taip kom­pen­suo­ti, už­tik­rin­da­ma leng­va­ti­nes pa­sko­las, o tai – vie­na iš efek­ty­viau­sių for­mų. Taip da­ro dau­ge­lis Va­ka­rų pa­sau­lio ša­lių, to­kiu ke­liu, ma­tyt, rei­kės ei­ti ir Lie­tu­vai. To­dėl kvie­čiu pa­lai­ky­ti šią ini­cia­ty­vą, ati­džiai įver­tin­ti fi­nan­si­nį po­rei­kį ir pa­si­kal­bė­ti apie pla­tes­nį pa­ke­tą, kaip ga­lė­tu­me rem­ti tuos as­me­nis, ku­rie ren­ka­si aukš­tą­jį moks­lą. Ačiū.

PIRMININKAS. Ačiū. Prieš nė­ra no­rin­čių kal­bė­ti. Ger­bia­mi ko­le­gos, ka­dan­gi nė­ra no­rin­čių kal­bė­ti prieš, gal ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? (Bal­sai sa­lė­je) Nė­ra prieš­ta­rau­jan­čių. Pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu.

Kaip pa­grin­di­nis ko­mi­te­tas nu­ma­to­mas Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­tas, pa­pil­do­mas – Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­tas. Siū­lo­ma svars­ty­ti ge­gu­žės 27 die­ną. Ir tur­būt fi­nan­sų mi­nist­rė no­rės pa­pra­šy­ti Vy­riau­sy­bės iš­va­dos. Taip? Ko­le­gos, ga­li­me pri­tar­ti dėl Vy­riau­sy­bės iš­va­dos? (Bal­sai sa­lė­je) Jūs, ko­le­ga, ir­gi dėl to pa­ties? Ačiū. Ačiū, ger­bia­mi ko­le­gos, su­tau­pė­me lai­ko, jau ne­rei­kės bal­suo­ti dėl šio pro­jek­to.

 

17.01 val.

Seimo 2021 m. ko­vo 25 d. (ket­vir­ta­die­nio) po­sė­džių darbotvarkės tvir­ti­ni­mas

 

Da­bar dar­bo­tvarkės re­zer­vi­nis klau­si­mas dėl ket­vir­ta­die­nio, ko­vo 25 die­nos, po­sė­džių dar­bo­tvarkės. Pra­ne­šė­jas – Sei­mo Pir­mi­nin­ko pir­ma­sis pa­va­duo­to­jas J. Raz­ma.

J. RAZMA (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, dar­bo­tvarkė, pa­ly­gin­ti su Se­niū­nų su­ei­go­je ap­ro­buo­tu va­rian­tu, šiek tiek pa­si­kei­tu­si dėl ob­jek­ty­vių ap­lin­ky­bių. Tu­rė­jo­me iš dar­bo­tvarkės iš­brauk­ti Žu­vi­nin­kys­tės įsta­ty­mo ir ly­di­mų­jų pro­jek­tų pa­ke­tą, nes Tei­sės de­par­ta­men­to iš­va­do­se įžvel­gia­mas ga­li­mas prieš­ta­ra­vi­mas Kon­sti­tu­ci­jai. Taip pat į dar­bo­tvarkę įra­šė­me šian­dien at­siųs­tą Res­pub­li­kos Pre­zi­den­to tei­ki­mą ir ati­tin­ka­mą Sei­mo nu­ta­ri­mo pro­jek­tą dėl G. Šim­kaus sky­ri­mo Lie­tu­vos ban­ko val­dy­bos pir­mi­nin­ku. Kaip ži­no­me, dėl šio pa­rei­gū­no tvir­ti­ni­mo jau ge­ro­kai vė­luo­ja­me, to­dėl ne­del­siant tu­ri­me da­ry­ti pro­jek­to pa­tei­ki­mą. O, kaip ir bu­vo, pra­džio­je yra ke­le­tas pri­ėmi­mų, jie tur­būt ne­su­kels di­de­lių gin­čų, – Pre­ky­bi­nės lai­vy­bos, Ne­įga­lių­jų, Moks­li­nin­kų vals­ty­bi­nių pen­si­jų ir taip to­liau.

Taip pat tu­rė­si­me slap­tą bal­sa­vi­mą ir ap­si­sprę­si­me dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos ly­gių ga­li­my­bių kon­tro­lie­riaus kan­di­da­tū­ros ir dėl šian­dien čia pri­sis­ta­čiu­sių Lie­tu­vos ra­di­jo ir te­le­vi­zi­jos ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ko ir jo pa­va­duo­to­jo. Opo­zi­ci­jai pa­rei­ka­la­vus, 11 val. 40 min. Sei­mo tri­bū­no­je bus už­sie­nio rei­ka­lų mi­nist­ras G. Land­sber­gis, jis at­sa­ki­nės į klau­si­mus dėl sa­na­to­ri­jos „Be­lo­rus“.

To­liau Vy­riau­sy­bės va­lan­da, ži­no­ma, įpras­tu lai­ku. Po pie­tų – dau­giau­sia pa­tei­ki­mai. At­kreip­siu dė­me­sį, kad vie­nas pri­ėmi­mas yra įra­šy­tas ne­įpras­tai vė­lai, tai Gy­vū­nų ge­ro­vės ir ap­sau­gos įsta­ty­mo kai ku­rių straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas, jis įra­šy­tas 16 va­lan­dą. Taip yra to­dėl, jog ko­mi­te­tas no­ri, kad bū­tų lai­ko­ma­si 48 va­lan­dų dėl kai ku­rių ne­se­niai įre­gist­ruo­tų pa­tai­sų, kad vi­sos pa­tai­sos ga­lė­tų bū­ti ap­svars­ty­tos ir įver­tin­tos pri­imant šį pro­jek­tą.

Na ir ket­vir­ta­die­nio po­sė­dis bus iš­skir­ti­nis vie­nu re­kor­du, ja­me bus net de­šimt Sei­mo nu­ta­ri­mų pro­jek­tų, ku­riais bus siū­lo­ma pa­gerb­ti ir ati­tin­ka­mai pa­skelb­ti 2022 me­tus vie­nais ar ki­tais me­tais. Čia yra nuo krep­ši­nio iki gy­vū­nų ge­ro­vės ir uni­ver­si­te­tų. Aš čia vis­ko ne­var­din­siu. Ne­ži­nau, ar vis dėl­to Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­tui ne­rei­kė­tų da­ry­ti ko­kių nors iš­va­dų, nes prieš ke­le­tą me­tų mes pa­skelb­da­vo­me me­tus tik pa­gal ku­rią nors vie­ną pro­gą, da­bar jau čia yra de­šimt, bet aš ma­nau, kad iš anks­čiau pri­im­tų dar tur­būt pri­si­de­da ke­li. Ar mes ne­nu­ver­tin­si­me tų me­tų pa­skel­bi­mo, kai bus net ke­lio­li­ka pro­gų per vie­nus me­tus? Tie­siog vi­si pa­gal­vo­ki­me, ar mes čia ne­nu­ė­jo­me per to­li su to­mis ini­cia­ty­vo­mis.

Tai to­kie maž­daug dar­bo­tvarkės pro­jek­tai.

PIRMININKAS. Ačiū, ger­bia­mas ko­le­ga. Jū­sų klaus­ti no­ri M. Ma­jaus­kas.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Ačiū, ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas pra­ne­šė­jau, sa­ky­ki­te, ma­tė­me (gal­būt pra­lei­dau) Pre­zi­den­to dek­re­tą dėl Lie­tu­vos ban­ko pir­mi­nin­ko. Sa­ky­ki­te, kaip čia tos pro­ce­dū­ros ga­li ar­ti­miau­siu me­tu at­ro­dy­ti? Ar jau čia bus ket­vir­ta­die­nį pa­tei­ki­mas ir kaip mes to­liau sprę­si­me tą klau­si­mą?

J. RAZMA (TS-LKDF). Aš mi­nė­jau, kad ket­vir­ta­die­nį 11 val. 10 min. yra įra­šy­tas to pro­jek­to pa­tei­ki­mas, o to­liau spar­ta pri­klau­sys nuo to, kiek il­gai frak­ci­jos no­rės ben­drau­ti ir su­si­tik­ti su kan­di­da­tu. Jei­gu tas gra­fi­kas bū­tų su­da­ry­tas pa­kan­ka­mai glaus­tas, tai ki­tą sa­vai­tę mes leng­vai ga­lė­tu­me tą nu­ta­ri­mo pro­jek­tą ir pri­im­ti.

PIRMININKAS. Ačiū. Ko­le­gos, dėl bal­sa­vi­mo mo­ty­vų nie­kas ne­no­ri kal­bė­ti. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu ket­vir­ta­die­nio po­sė­džių dar­bo­tvarkei? Ačiū. Prieš­ta­rau­jan­čių nė­ra, pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu.

Ger­bia­mi ko­le­gos, pra­de­da­me po­pie­ti­nio po­sė­džio dar­bo­tvarkės bal­sa­vi­mo pro­ce­dū­rą dėl pro­jek­tų, ku­riems iki šiol dar bu­vo ne­pri­tar­ta.

 

17.07 val.

Vals­ty­bės tar­ny­bos įsta­ty­mo Nr. VIII-1316 2, 21 straips­nių ir 1 prie­do pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-353 (pa­tei­ki­mo tę­si­nys)

 

Tai­gi pir­mas pro­jek­tas – Vals­ty­bės tar­ny­bos įsta­ty­mo 2, 21 straips­nių ir 1 prie­do pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-353.

Už­si­re­gist­ra­vo 115, bal­sa­vo 113: už – 88, prieš – 0, su­si­lai­kė 25. Po pa­tei­ki­mo Vals­ty­bės tar­ny­bos įsta­ty­mo pro­jek­tui pri­tar­ta. Svars­ty­mo da­ta nu­ma­ty­ta ge­gu­žės 13 die­ną. Pa­grin­di­nis ko­mi­te­tas – Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­tas, pa­pil­do­mas – So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­tas.

Nu­ta­ri­mo „Dėl pri­ta­ri­mo at­leis­ti Ar­tū­rą Driu­ką iš Lie­tu­vos ape­lia­ci­nio teis­mo tei­sė­jo pa­rei­gų“ pro­jek­tas. (Bal­sai sa­lė­je) Dėl bal­sa­vi­mo… Dėl ko­mi­te­tų dar no­ri­te pa­siū­ly­ti?

E. ZINGERIS (TS-LKDF). Ne, ne, ne dėl ko­mi­te­tų. Pa­pras­čiau­siai bal­sa­vi­mas bu­vo už. Ačiū.

PIRMININKAS. Bal­sa­vi­mas už. E. Zin­ge­ris (dėl pro­to­ko­lo) bal­sa­vo už. Ir ko­le­ga Ž. Pa­vi­lio­nis ir­gi bal­sa­vo už. A. Ar­mo­nai­tė.

A. ARMONAITĖ (LF). Dė­kui. Ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ir aš už sa­vo pro­jek­tą bal­sa­vau už.

E. ZINGERIS (TS-LKDF). Ir URK’ą dėl pro­jek­to taip pat, jei­gu ga­li­ma. Ačiū. Už­sie­nio rei­ka­lų ko­mi­te­tą.

PIRMININKAS. Ačiū. Dėl pro­to­ko­lo – taip pat pri­tar­ta. E. Zin­ge­ris pra­šo pa­pil­do­mo dėl šio pro­jek­to. No­ri­te, kad kaip pa­pil­do­mas bū­tų Už­sie­nio rei­ka­lų ko­mi­te­tas, taip? Ko­le­gos, ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu?

(Šur­mu­lys sa­lė­je) Ne? (Bal­sai sa­lė­je) Prieš­ta­rau­ja­te? Ta­da bal­suo­ja­me. Dėl Už­sie­nio rei­ka­lų ko­mi­te­to prieš­ta­rau­ja­te? (Bal­sai sa­lė­je) Bal­suo­ja­me, kad pa­pil­do­mas ko­mi­te­tas dėl Vals­ty­bės tar­ny­bos įsta­ty­mo pro­jek­to kar­tu su So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­tu bū­tų Už­sie­nio rei­ka­lų ko­mi­te­tas.

Už­si­re­gist­ra­vo 115, bal­sa­vo 115: už – 95, prieš – 7, su­si­lai­kė 13. Pa­pil­do­mo ko­mi­te­to sta­tu­su taip pat svars­tys šį pro­jek­tą ir Už­sie­nio rei­ka­lų ko­mi­te­tas.

 

17.11 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl pri­ta­ri­mo at­leis­ti Ar­tū­rą Driu­ką iš Lie­tu­vos ape­lia­ci­nio teis­mo tei­sė­jo pa­rei­gų“ pro­jek­tas Nr. XIVP-233 (pri­ėmi­mo tę­si­nys)

 

Ko­le­gos, Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl pri­ta­ri­mo at­leis­ti Ar­tū­rą Driu­ką iš Lie­tu­vos ape­lia­ci­nio teis­mo tei­sė­jo pa­rei­gų“ pro­jek­tas Nr. XIVP-233. Ko­le­gos, at­si­me­na­te, mes šį tei­sė­ją pa­sky­rė­me jau anks­čiau Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo tei­sė­ju. Tai­gi, po pa­tei­ki­mo ga­li­me… (Bal­sai sa­lė­je) At­si­pra­šau, ma­ne in­for­ma­vo, kad jau bu­vo pri­tar­ta po pa­tei­ki­mo ir po svars­ty­mo. Li­ko tik pri­ėmi­mas. Ko­le­gos, bal­suo­ja­me.

 

Šio nu­ta­ri­mo pri­ėmi­mas

 

Už­si­re­gist­ra­vo 121, bal­sa­vo 121: už – 120, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 1. Nu­ta­ri­mas „Dėl pri­ta­ri­mo at­leis­ti Ar­tū­rą Driu­ką iš Lie­tu­vos ape­lia­ci­nio teis­mo tei­sė­jo pa­rei­gų“ pri­im­tas. (Gon­gas)

 

17.13 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl pri­ta­ri­mo at­leis­ti Egi­di­ją Ta­mo­šiū­nie­nę iš Lie­tu­vos ape­lia­ci­nio teis­mo tei­sė­jo pa­rei­gų“ pro­jek­tas Nr. XIVP-234 (pri­ėmi­mo tę­si­nys)

 

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl pri­ta­ri­mo at­leis­ti Egi­di­ją Ta­mo­šiū­nie­nę iš Lie­tu­vos ape­lia­ci­nio teis­mo tei­sė­jo pa­rei­gų“ pro­jek­tas Nr. XIVP-234. Po pa­tei­ki­mo ir svars­ty­mo jau pri­tar­ta. Lie­ka pri­ėmi­mas. Ko­le­gos, bal­suo­ja­me.

 

Šio nu­ta­ri­mo pri­ėmi­mas

 

Už­si­re­gist­ra­vo 120, bal­sa­vo 120: už – 120, prieš ir su­si­lai­kiu­sių nė­ra. Nu­ta­ri­mui pri­tar­ta. (Gon­gas)

 

17.14 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl pri­ta­ri­mo at­leis­ti Al­gi­man­tą Va­lan­ti­ną iš Lie­tu­vos ape­lia­ci­nio teis­mo pir­mi­nin­ko pa­rei­gų“ pro­jek­tas Nr. XIVP-315 (pri­ėmi­mo tę­si­nys)

 

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl pri­ta­ri­mo at­leis­ti Al­gi­man­tą Va­lan­ti­ną iš Lie­tu­vos ape­lia­ci­nio teis­mo pir­mi­nin­ko pa­rei­gų“ pro­jek­tas Nr. XIVP-315. Po pa­tei­ki­mo ir svars­ty­mo jau pri­tar­ta. Ko­le­gos, bal­suo­ja­me dėl pri­ėmi­mo.

 

Šio nu­ta­ri­mo pri­ėmi­mas

 

Už­si­re­gist­ra­vo 119, bal­sa­vo 119: už – 117, prieš – 1, su­si­lai­kė 1. Nu­ta­ri­mas pri­im­tas. (Gon­gas)

 

17.15 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl pri­ta­ri­mo at­leis­ti Ka­zį Kai­liū­ną iš Lie­tu­vos ape­lia­ci­nio teis­mo tei­sė­jo pa­rei­gų“ pro­jek­tas Nr. XIVP-316 (pri­ėmi­mo tę­si­nys)

 

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl pri­ta­ri­mo at­leis­ti Ka­zį Kai­liū­ną iš Lie­tu­vos ape­lia­ci­nio teis­mo tei­sė­jo pa­rei­gų“ pro­jek­tas Nr. XIVP-316. Po pa­tei­ki­mo ir svars­ty­mo jau pri­tar­ta. Pri­ėmi­mas. Bal­suo­ja­me.

 

Šio nu­ta­ri­mo pri­ėmi­mas

 

Už­si­re­gist­ra­vo 116 Sei­mo na­rių. Bal­sa­vo 115 Sei­mo na­rių: už – 115, prieš ir su­si­lai­kiu­sių nė­ra. Nu­ta­ri­mas pri­im­tas. (Gon­gas)

 

17.16 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl pri­ta­ri­mo at­leis­ti Er­nes­tą Mont­vi­die­nę iš Lie­tu­vos ape­lia­ci­nio teis­mo tei­sė­jo pa­rei­gų“ pro­jek­tas Nr. XIVP-317 (pri­ėmi­mo tę­si­nys)

 

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl pri­ta­ri­mo at­leis­ti Er­nes­tą Mont­vi­die­nę iš Lie­tu­vos ape­lia­ci­nio teis­mo tei­sė­jo pa­rei­gų“ pro­jek­tas Nr. XIVP-317. Po pa­tei­ki­mo ir svars­ty­mo pri­tar­ta. Pri­ėmi­mas. Bal­suo­ja­me.

 

Šio nu­ta­ri­mo pri­ėmi­mas

 

Už­si­re­gist­ra­vo 119 Sei­mo na­rių. Bal­sa­vo 119 Sei­mo na­rių: už – 118, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 1. Nu­ta­ri­mas pri­im­tas. (Gon­gas)

17.17 val.

As­mens ta­pa­ty­bės kor­te­lės ir pa­so įsta­ty­mo Nr. XII-1519 pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo projek­tas Nr. XIIIP-4391(3)ES, Kon­su­li­nio sta­tu­to 20 ir 251 straips­nių pa­kei­ti­mo įstatymo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4392(3) (svars­ty­mo tę­si­nys)

 

Ger­bia­mi ko­le­gos, ki­tas pro­jek­tas yra As­mens ta­pa­ty­bės kor­te­lės ir pa­so įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4391. Svars­ty­mo sta­di­ja. Gal ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu? (Bal­sai sa­lė­je: „Ga­li­me, ga­li­me.“) Ačiū. Prieš­ta­rau­jan­čių nė­ra. Pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu.

Ki­tas pro­jek­tas Nr. XIIIP-4392(3), jis yra ly­di­ma­sis prieš tai bu­vu­sio pro­jek­to. Kon­su­li­nio sta­tu­to 20 ir 251 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas. Gal ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? (Bal­sai sa­lė­je: „Ga­li­me, ga­li­me.“) Ačiū, pri­tar­ta.

 

17.17 val.

Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so 455 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-5057(2) (svars­ty­mo tę­si­nys)

 

Dar vie­nas yra Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so 455 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-5057(2). Ir­gi svars­ty­mo sta­di­ja. Ar ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu? (Bal­sai sa­lė­je: „Ga­li­me, ga­li­me.“) Pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu.

 

17.18 val.

Ta­ba­ko, ta­ba­ko ga­mi­nių ir su jais su­si­ju­sių ga­mi­nių kon­tro­lės įsta­ty­mo Nr. I-1143 1, 2, 3, 91, 10, 11, 12, 14, 25, 26 straips­nių ir II sky­riaus pa­va­di­ni­mo, II sky­riaus pirmojo skir­snio pa­va­di­ni­mo, IV sky­riaus pa­va­di­ni­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-5126(2), Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so 132 ir 170 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-5127(2) (svars­ty­mo tę­si­nys)

 

Dar vie­nas – Ta­ba­ko, ta­ba­ko ga­mi­nių ir su jais su­si­ju­sių ga­mi­nių kon­tro­lės įsta­ty­mo Nr. I-1143 1, 2, 3, 91, 10, 11, 12, 14, 25, 26 straips­nių ir II sky­riaus pa­va­di­ni­mo, II sky­riaus pir­mo­jo skir­snio pa­va­di­ni­mo, IV sky­riaus pa­va­di­ni­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-5126(2). Svars­ty­mas. Ar ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? (Bal­sai sa­lė­je: „Ga­li­me, ga­li­me.“) Nė­ra prieš­ta­rau­jan­čių. Pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu.

Ly­di­ma­sis šio pro­jek­to – Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so 132 ir 170 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-5127(2). Ir­gi svars­ty­mo sta­di­ja. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? (Bal­sai sa­lė­je: „Ga­li­me, ga­li­me.“) Ačiū, ko­le­gos, pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu.

 

17.18 val.

Nar­ko­ti­nių ir psi­chot­ro­pi­nių me­džia­gų pirm­ta­kų (pre­kur­so­rių) kon­tro­lės įsta­ty­mo Nr. VIII-1207 pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-5163(2)ES, Ad­mi­nist­ra­ci­nių nusižen­gi­mų ko­dek­so 65 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-5164(2) (svars­ty­mo tę­si­nys)

 

Nar­ko­ti­nių ir psi­chot­ro­pi­nių me­džia­gų pirm­ta­kų (pre­kur­so­rių) kon­tro­lės įsta­ty­mo Nr. VIII-1207 pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-5163(2). Svars­ty­mo sta­di­ja. Ar ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? (Bal­sai sa­lė­je: „Ga­li­me, ga­li­me.“) Ačiū, pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu.

Ly­di­ma­sis – Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so 65 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-5164(2). Svars­ty­mo sta­di­ja. Ar ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, nė­ra prieš­ta­rau­jan­čių, pri­tar­ta.

 

17.20 val.

Šal­pos pen­si­jų įsta­ty­mo Nr. I-675 10 ir 15 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4432(2) (svars­ty­mo tę­si­nys)

 

Šal­pos pen­si­jų įsta­ty­mo 10 ir 15 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4432(2). Ko­le­gos, svars­ty­mo sta­di­ja. Ar ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, ko­le­gos, pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu.

 

17.20 val.

Žu­vi­nin­kys­tės įsta­ty­mo Nr. VIII-1756 8, 12, 13, 141, 143, 144, 15, 171, 177, 18, 21, 22, 53 straips­nių ir prie­do pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4989(2)ES (svars­ty­mo tęsinys)

 

Dar­bo­tvarkės 2-15 klau­si­mas – Žu­vi­nin­kys­tės įsta­ty­mo 8, 12, 13, 141, 143, 144, 15, 171, 177, 18, 21, 22, 53 straips­nių ir prie­do pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4989(2). Svars­ty­mas. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta.

 

17.21 val.

Ap­lin­kos ap­sau­gos įsta­ty­mo Nr. I-2223 15, 19, 191, 192, 47, 55, 126, 127 straips­nių pa­kei­ti­mo ir Įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 551 straips­niu įsta­ty­mo Nr. XIII-2795 10 straips­nio pakei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4723(2) (svars­ty­mo tę­si­nys)

 

Ap­lin­kos ap­sau­gos įsta­ty­mo 15, 19, 191, 192, 47, 55, 126, 127 straips­nių pa­kei­ti­mo ir įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 551 straips­niu įsta­ty­mo 10 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4723(2). Šiuo at­ve­ju, ko­le­gos, rei­kia bal­suo­ti, nes pa­grin­di­nis ko­mi­te­tas – Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­tas – šiam įsta­ty­mo pro­jek­tui pri­ta­rė, o pa­pil­do­mas – Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­tas – pa­siū­lė jį at­mes­ti. Bal­suo­ja­me.

Taip, ko­le­gos, už­si­re­gist­ra­vo 119, bal­sa­vo… Už – 74, prieš – 7, su­si­lai­kė 36. Tai­gi po svars­ty­mo pri­tar­ta.

Ko­le­gos, ki­tiems pro­jek­tams – dėl Au­ga­lų ap­sau­gos ir Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų – mes jau pri­ta­rė­me ben­dru su­ta­ri­mu.

 

17.23val.

Moks­lo ir stu­di­jų įsta­ty­mo Nr. XI-242 4, 17 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-239) (pa­tei­ki­mo tę­si­nys)

 

Moks­lo ir stu­di­jų įsta­ty­mo 4, 17 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-239. Pa­tei­ki­mo sta­di­ja. Ka­dan­gi bu­vo pa­si­sa­kan­čių ir už, ir prieš, tai bal­suo­ja­me.

Ko­le­gos, už­si­re­gist­ra­vo 120, bal­sa­vo 120: už – 76, prieš – 12, su­si­lai­kė 32. Po pa­tei­ki­mo įsta­ty­mo pro­jek­tui pri­tar­ta. Siū­lo­mi ko­mi­te­tai: pa­grin­di­nis – Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­tas, pa­pil­do­mas – Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­tas, at­si­pra­šau, nė­ra siū­lo­ma pa­pil­do­mo ko­mi­te­to. Siū­lo­ma svars­ty­ti bir­že­lio 22 die­ną. Ga­li­me pri­tar­ti dėl ko­mi­te­tų? Ir dėl da­tos taip pat.

 

17.24 val.

Far­ma­ci­jos įsta­ty­mo Nr. X-709 8, 57 ir 59 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-337 (pa­tei­ki­mo tę­si­nys)

 

Tai­gi ki­tas pro­jek­tas – Far­ma­ci­jos įsta­ty­mo 8, 57 ir 59 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-337. Ar ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? (Bal­sai sa­lė­je) Bal­suo­ja­me. Ko­le­gos, bal­suo­ja­me dėl šio pro­jek­to.

Už­si­re­gist­ra­vo 115, bal­sa­vo 115: už – 87, prieš – 16, su­si­lai­kė 12. Po pa­tei­ki­mo pri­tar­ta.

Siū­lo­mi ko­mi­te­tai: pa­grin­di­nis – Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­tas, pa­pil­do­mas – Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­tas. Įsta­ty­mo ini­cia­to­riai taip pat siū­lė pa­pra­šy­ti Vy­riau­sy­bės iš­va­dos. Ga­li­me pri­tar­ti dėl Vy­riau­sy­bės iš­va­dos? Ačiū, pri­tar­ta. Ir siū­lo­ma svars­ty­ti ba­lan­džio 22 die­ną.

Ko­le­ga, re­pli­ka po bal­sa­vi­mo? Pra­šom.

A. VERYGA (LVŽSF). Ačiū, pir­mi­nin­ke, ne re­pli­ka – aš no­riu frak­ci­jos var­du, ka­dan­gi far­ma­ci­jos sri­tis yra ypač jaut­ri ko­rup­ci­jai, pa­gal Ko­rup­ci­jos pre­ven­ci­jos įsta­ty­mo 18 straips­nio 1 da­lies 17 punk­tą pa­pra­šy­ti at­lik­ti šio pro­jek­to an­ti­ko­rup­ci­nį ver­ti­ni­mą.

PIRMININKAS. Ačiū. Ko­le­gos, ga­li­me pri­tar­ti, kad dėl šio pro­jek­to pra­šo­me an­ti­ko­rup­ci­nio ver­ti­ni­mo? Prieš­ta­rau­jan­čių nė­ra, ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ta – pra­šo­me an­ti­ko­rup­ci­nio ver­ti­ni­mo. Ačiū, ko­le­gos.

 

17.27 val.

Vals­ty­bės tar­ny­bos įsta­ty­mo Nr. VIII-1316 11, 20 ir 30 straips­nių pa­kei­ti­mo ir Įstaty­mo pa­pil­dy­mo 171 straips­niu įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-231 (pa­tei­ki­mo tę­si­nys)

 

Yra dar ke­li pro­jek­tė­liai iš re­zer­vo. Vals­ty­bės tar­ny­bos įsta­ty­mo 11, 20 ir 30 straips­nių pa­kei­ti­mo ir įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 171 straips­niu įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-231. Pa­tei­ki­mo sta­di­ja. Ar ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti? No­ri­te bal­suo­ti? Pra­šom, bal­suo­ja­me.

Už­si­re­gist­ra­vo 117, bal­sa­vo 116: už – 73, prieš – 3, su­si­lai­kė 40. Po pa­tei­ki­mo Vals­ty­bės tar­ny­bos įsta­ty­mo pro­jek­tui pri­tar­ta.

Siū­lo­mi ko­mi­te­tai: pa­grin­di­nis – Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­tas. Siū­lo­ma svars­ty­ti ge­gu­žės 13 die­ną. Ga­li­me pri­tar­ti? Ačiū, pri­tar­ta.

 

17.28 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo 1999 m. lap­kri­čio 11 d. nu­ta­ri­mo Nr. VIII-1408 „Dėl Sei­mo Pe­ti­ci­jų ko­mi­si­jos nuo­sta­tų pa­tvir­ti­ni­mo“ pa­kei­ti­mo“ projektas Nr. XIVP-351 (pa­tei­ki­mo tę­si­nys)

 

Ki­tas klau­si­mas – Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo 1999 m. lap­kri­čio 11 d. nu­ta­ri­mo Nr. VIII-1408 „Dėl Sei­mo Pe­ti­ci­jų ko­mi­si­jos nuo­sta­tų pa­tvir­ti­ni­mo“ pa­kei­timo“ pro­jek­tas Nr. XIVP-351. Ko­le­gos, ar ga­li­me po pa­tei­ki­mo pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu.

Kaip pa­grin­di­nis ko­mi­te­tas siū­lo­mas Žmo­gaus tei­sių ko­mi­te­tas. Siū­lo­ma svars­ty­ti 2021 m. ba­lan­džio 15 d. Pa­pil­do­mas ko­mi­te­tas ne­bus pa­siū­ly­tas. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu dėl ko­mi­te­to ir da­tos? Ačiū, pri­tar­ta.

 

17.29 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo 2020 m. gruo­džio 3 d. nu­ta­ri­mo Nr. XIV-49 „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo ko­mi­si­jų pir­mi­nin­kų ir jų pa­va­duo­to­jų patvir­ti­ni­mo“ pa­kei­ti­mo“ pro­jek­tas Nr. XIVP-352 (pri­ėmi­mo tę­si­nys)

 

Ki­tas klau­si­mas – Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo 2020 m. gruo­džio 3 d. nu­ta­ri­mo Nr. XIV-49 „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo ko­mi­si­jų pir­mi­nin­kų ir jų pa­va­duo­to­jų pa­tvir­ti­ni­mo“ pa­kei­ti­mo“ pro­jek­tas Nr. XIVP-352. Pa­tei­ki­mas ir svars­ty­mas jau bu­vo, li­ko pri­ėmi­mas. Bal­suo­ja­me, ko­le­gos.

 

Šio nu­ta­ri­mo pri­ėmi­mas

 

Už­si­re­gist­ra­vo 120, bal­sa­vo 120: už – 117, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 3. Po pa­tei­ki­mo pri­tar­ta. At­si­pra­šau, nu­ta­ri­mo pro­jek­tas pri­im­tas. (Gon­gas)

17.30 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo 2020 m. lap­kri­čio 13 d. nu­ta­ri­mo Nr. XIV-6 „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo se­niū­nų su­ei­gos su­da­ry­mo“ pa­kei­ti­mo“ pro­jek­tas Nr. XIVP-355 (pri­ėmi­mo tę­si­nys)

 

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo 2020 m. lap­kri­čio 13 d. nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo se­niū­nų su­ei­gos su­da­ry­mo“ pa­kei­ti­mo“ pro­jek­tas. Po pa­tei­ki­mo, po svars­ty­mo jau bu­vo pri­tar­ta. Li­ko pri­ėmi­mas. Bal­suo­ja­me.

 

Šio nu­ta­ri­mo pri­ėmi­mas

 

Už­si­re­gist­ra­vo 119, bal­sa­vo 118: už – 115, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 3. Nu­ta­ri­mas pri­im­tas. (Gon­gas)

Ger­bia­mi ko­le­gos, mū­sų dar­bo­tvarkė jau iš es­mės iš­se­ko, li­ko tik pa­reiš­ki­mai. Pa­reiš­ki­mų nė­ra.

 

17.32 val.

In­for­ma­ci­niai pra­ne­ši­mai

 

Aš tu­riu jums pra­neš­ti, per­skai­ty­ti Už­sie­nio rei­ka­lų ko­mi­te­to ko­vo 17 die­nos po­sė­džio pro­to­ko­lo iš­ra­šą. Bu­vo svars­ty­ta dėl Sei­mo tarp­par­la­men­ti­nių ry­šių gru­pių stei­gi­mo. Ko­mi­te­tas siū­lo su­da­ry­ti Tarp­par­la­men­ti­nių ry­šių gru­pę su Sin­ga­pū­ro Res­pub­li­ka. Pri­tar­ta ko­mi­te­to ben­dru su­ta­ri­mu.

Ko­le­gos, vi­si dar­bo­tvarkės klau­si­mai baig­ti. Ačiū jums už šios die­nos dar­bą. Ge­ro va­ka­ro vi­siems. Po­sė­dis baig­tas. No­ri­te re­gist­ruo­tis? (Bal­sai sa­lė­je) Dar no­ri­ma re­gist­ruo­tis. Pra­šom. Re­gist­ra­ci­ja.

Už­si­re­gist­ra­vo 112 Sei­mo na­rių. Po­sė­dis baig­tas. (Gon­gas)* Santrumpų reikšmės: DPF – Darbo partijos frakcija; LF – Laisvės frakcija; LSDPF – Lietuvos socialde­mo­kratų partijos frakcija; LSF – Liberalų sąjūdžio frakcija; LVŽSF – Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frak­cija; MSNG – Mišri Seimo narių grupė; TS‑LKDF – Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcija.