PASIŪLYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS UŽIMTUMO ĮSTATYMO NR. XII-2470 25, 41, 42 IR 481 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIIIP-4901(2)

 

2020-06-01

Vilnius

 

 

Eil.

Nr.

Siūloma keisti

 

Pasiūlymo turinys

 

Straipsnis

Straipsnio dalis

Punktas

 

 

 

41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41

 

 

 

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

 

 

Argumentai:

Šio pasiūlymo tikslas užtikrinti, kad pretenduojančios į 2 MMA 6 mėnesių  paramą  po karantino įmonės, atitinkančios pažangių technologijų gamybos, žiniomis imlių paslaugų, Europos Sąjungos žaliojo kurso tikslų siekimo ir socialinio dialogo kriterijus, nebūtų pažeidusios aplinkosauginių reikalavimų, susijusių su neleistina aplinkos tarša, neleistinu gamtos išteklių naudojimu ar netinkamu atliekų tvarkymu. Taip pat įmonėse būtų užtikrinti socialinio dialogo aspektai. Ypač tai svarbu žaliojo kurso veiklas įgyvendinančio verslo atveju.

Remiantis Europos Komisijos 2019 m. gruodžio 11d. komunikate „Europos žaliasis kursas“ [COM(2019) 640] (toliau – Žaliasis kursas) išdėstytais tvaraus augimo principais, Žaliasis kursas laikomas į visas ekonomikos sritis integruotu politikos formavimo įrankiu, Europos Sąjungą siekiant pertvarkyti į teisingą ir klestinčią visuomenę, pasižyminčią modernia, efektyviai išteklius naudojančia ir konkurencinga ekonomika. Vien tik Sąrašo patvirtinimas, veikloms nenustatant bent jau orientacinių Žaliojo kurso siekimo tikslų, neduos ekonomikos žalinimo poveikio, kurio siekta Lietuvos Respublikos Seimo 2020 m. gegužės 7 d. priimtu Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo (toliau – Užimtumo įstatymas, Įstatymas) 41 straipsnio 23 ir 24 dalių pakeitimu Nr. XIII – 2882, ir galimai turės atvirkštinį taršiausių ekonomikos sektorių skatinimo efektą.

 

Pasiūlymas:

Pakeisti įstatymo 41 straipsnio 23 dalį ir ją išdėstyti taip:

,,23. Darbdaviams, įdarbinusiems Užimtumo tarnybos siųstus asmenis, nurodytus šio įstatymo 25 straipsnio 1–13 punktuose, šioje dalyje nustatyta tvarka skiriama ir mokama subsidija darbo užmokesčiui. Subsidijos darbo užmokesčiui, mokamos kas mėnesį už praėjusį kalendorinį mėnesį, dydis apskaičiuojamas procentais nuo įdarbintam asmeniui darbdavio priskaičiuotų draudžiamųjų pajamų, nuo kurių Valstybinio socialinio draudimo įstatymo nustatyta tvarka priskaičiuotos ir privalo būti įmokėtos valstybinio socialinio draudimo įmokos, įrašytų Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registre, ir sudaro:

1) pirmąjį ir antrąjį subsidijos darbo užmokesčiui mokėjimo mėnesius:

a) 100 procentų apskaičiuotų lėšų, bet ne daugiau kaip Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinta minimalioji mėnesinė alga;

b) darbdavio pasirinkimu – 70 procentų apskaičiuotų lėšų, bet ne daugiau kaip dvi Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintos minimaliosios mėnesinės algos, arba 100 procentų apskaičiuotų lėšų, bet ne daugiau kaip Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinta minimalioji mėnesinė alga, jeigu darbdavys įtrauktas į bendru socialinės apsaugos ir darbo ministro, ir ekonomikos ir inovacijų ministro ir aplinkos ministro įsakymu patvirtintą veiklų, orientuotų į pažangių technologijų gamybą, žinioms imlias paslaugas, Europos Sąjungos žaliojo kurso tikslų siekimą ir socialinį dialogą, sąrašą ir per trejus pastaruosius metus nepažeidė aplinkosauginių reikalavimų, susijusių su neleistina aplinkos tarša, neleistinu gamtos išteklių naudojimu ar netinkamu atliekų tvarkymu;

c) 100 procentų apskaičiuotų lėšų, bet ne daugiau kaip 0,5 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintos minimaliosios mėnesinės algos, kai su įdarbintu asmeniu sudaryta terminuota arba sezoninio darbo sutartis;

2) trečiąjį ir ketvirtąjį subsidijos darbo užmokesčiui mokėjimo mėnesius – 50 procentų apskaičiuotų lėšų, bet ne daugiau kaip Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinta minimalioji mėnesinė alga, arba ne daugiau kaip dvi Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintos minimaliosios mėnesinės algos, jeigu darbdavys įtrauktas į bendru socialinės apsaugos ir darbo ministro, ir ekonomikos ir inovacijų ministro ir aplinkos ministro įsakymu patvirtintą veiklų, orientuotų į pažangių technologijų gamybą, žinioms imlias paslaugas, Europos Sąjungos žaliojo kurso tikslų siekimą ir socialinį dialogą, sąrašą ir per trejus pastaruosius metus nepažeidė aplinkosauginių reikalavimų, susijusių su neleistina aplinkos tarša, neleistinu gamtos išteklių naudojimu ar netinkamu atliekų tvarkymu, arba ne daugiau kaip 0,5 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintos minimaliosios mėnesinės algos, kai su įdarbintu asmeniu sudaryta terminuota arba sezoninio darbo sutartis;

3) penktąjį ir šeštąjį subsidijos darbo užmokesčiui mokėjimo mėnesius – 30 procentų apskaičiuotų lėšų, bet ne daugiau kaip Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinta minimalioji mėnesinė alga, arba ne daugiau kaip dvi Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintos minimaliosios mėnesinės algos, jeigu darbdavys įtrauktas į bendru socialinės apsaugos ir darbo ministro, ir ekonomikos ir inovacijų ministro ir aplinkos ministro įsakymu patvirtintą veiklų, orientuotų į pažangių technologijų gamybą, žinioms imlias paslaugas, Europos Sąjungos žaliojo kurso tikslų siekimą ir socialinį dialogą, sąrašą ir per trejus pastaruosius metus nepažeidė aplinkosauginių reikalavimų, susijusių su neleistina aplinkos tarša, neleistinu gamtos išteklių naudojimu ar netinkamu atliekų tvarkymu.

 

Argumentai:

Pasiūlymu siekiama Užimtumo įstatyme numatyti ne tik Žaliojo kurso veiklų sąrašo parengimą, tačiau ir minimalių kriterijų bei orientacinių tikslų nustatymą, darbdaviams padėsiantį įvertinti, ar jų veiklos vykdymas atitinka Žaliojo kurso principus. Kreipiantis į Užimtumo tarnybą dėl Įstatyme numatytos subsidijos už Žaliojo kurso tikslų siekimą suteikimo, darbdavys turėtų pateikti deklaraciją, kad vykdant veiklą prisideda prie Žaliojo kurso tikslų įgyvendinimo, nurodant, kurių konkrečiai tikslų siekia, išreikšti ketinimą per deklaracijoje nurodytą terminą pasirengti Žaliojo kurso tikslų siekimo planą bei patvirtinti, kad per trejus pastaruosius metus nepažeidė aplinkosauginių reikalavimų, susijusių su neleistina aplinkos tarša, neleistinu gamtos išteklių naudojimu ar netinkamu atliekų tvarkymu.

Svarbus aspektas ir tai, kad Užimtumo įstatymas numato, jog veiklų kriterijų sąrašas turi būti patvirtintas bendru socialinės apsaugos ir darbo ministro, ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymu, o žaliojo kurso veiklos yra aplinkos ministerijos kompetencijos sritis. Todėl norima numatyti, kad minėtas sąrašas būtų patvirtinamas trijų ministrų įsakymu, papildomai įtraukiant ir aplinkos ministrą.

 

Pasiūlymas:

Pakeisti įstatymo 41 straipsnio 24 dalį ir ją išdėstyti taip:

 

,,24. Darbdaviams, kuriems šio straipsnio 21 dalyje nurodytos subsidijos mokėjimas buvo nutrauktas šio straipsnio 51 dalies 1 punkte nustatytu atveju, nes Lietuvos Respublikos Vyriausybė atšaukė ekstremaliąją situaciją ar karantiną arba suėjo bent vieno iš jų paskelbimo terminas, išlaikantiems darbo vietas šio įstatymo 25 straipsnio 15 punkte nurodytiems užimtiems asmenims, taip pat darbdaviams, išlaikantiems darbo vietas šio įstatymo 25 straipsnio 16 punkte nurodytiems užimtiems asmenims, šioje dalyje nustatyta tvarka skiriama ir mokama subsidija darbo užmokesčiui. Subsidijos darbo užmokesčiui, mokamos kas mėnesį už praėjusį kalendorinį mėnesį, dydis apskaičiuojamas procentais nuo užimtam asmeniui darbdavio priskaičiuotų draudžiamųjų pajamų, nuo kurių Valstybinio socialinio draudimo įstatymo nustatyta tvarka priskaičiuotos ir privalo būti įmokėtos valstybinio socialinio draudimo įmokos, įrašytų Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registre, ir sudaro:

1) pirmąjį ir antrąjį subsidijos darbo užmokesčiui mokėjimo mėnesius:

a) 100 procentų apskaičiuotų lėšų, bet ne daugiau kaip Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinta minimalioji mėnesinė alga;

b) darbdavio pasirinkimu – 70 procentų apskaičiuotų lėšų, bet ne daugiau kaip dvi Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintos minimaliosios mėnesinės algos, arba 100 procentų apskaičiuotų lėšų, bet ne daugiau kaip Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinta minimalioji mėnesinė alga, jeigu darbdavys įtrauktas į bendru socialinės apsaugos ir darbo ministro, ir ekonomikos ir inovacijų ministro ir aplinkos ministro įsakymu patvirtintą veiklų, orientuotų į pažangių technologijų gamybą, žinioms imlias paslaugas, Europos Sąjungos žaliojo kurso tikslų siekimą ir socialinį dialogą, sąrašą ir per trejus pastaruosius metus nepažeidė aplinkosauginių reikalavimų, susijusių su neleistina aplinkos tarša, neleistinu gamtos išteklių naudojimu ar netinkamu atliekų tvarkymu;

c) 100 procentų apskaičiuotų lėšų, bet ne daugiau kaip 0,5 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintos minimaliosios mėnesinės algos, kai su įdarbintu asmeniu sudaryta terminuota arba sezoninio darbo sutartis;

2) trečiąjį ir ketvirtąjį subsidijos darbo užmokesčiui mokėjimo mėnesius – 50 procentų apskaičiuotų lėšų, bet ne daugiau kaip Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinta minimalioji mėnesinė alga, arba ne daugiau kaip dvi Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintos minimaliosios mėnesinės algos, jeigu darbdavys įtrauktas į bendru socialinės apsaugos ir darbo ministro, ir ekonomikos ir inovacijų ministro ir aplinkos ministro įsakymu patvirtintą veiklų, orientuotų į pažangių technologijų gamybą, žinioms imlias paslaugas, Europos Sąjungos žaliojo kurso tikslų siekimą ir socialinį dialogą, sąrašą ir per trejus pastaruosius metus nepažeidė aplinkosauginių reikalavimų, susijusių su neleistina aplinkos tarša, neleistinu gamtos išteklių naudojimu ar netinkamu atliekų tvarkymu, arba ne daugiau kaip 0,5 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintos minimaliosios mėnesinės algos, jeigu su užimtu asmeniu sudaryta terminuota arba sezoninio darbo sutartis;

3) penktąjį ir šeštąjį subsidijos darbo užmokesčiui mokėjimo mėnesius – 30 procentų apskaičiuotų lėšų, bet ne daugiau kaip Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinta minimalioji mėnesinė alga, arba ne daugiau kaip dvi Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintos minimaliosios mėnesinės algos, jeigu darbdavys įtrauktas į bendru socialinės apsaugos ir darbo ministro, ir ekonomikos ir inovacijų ministro ir aplinkos ministro įsakymu patvirtintą veiklų, orientuotų į pažangių technologijų gamybą, žinioms imlias paslaugas, Europos Sąjungos žaliojo kurso tikslų siekimą ir socialinį dialogą, sąrašą ir per trejus pastaruosius metus nepažeidė aplinkosauginių reikalavimų, susijusių su neleistina aplinkos tarša, neleistinu gamtos išteklių naudojimu ar netinkamu atliekų tvarkymu.“

 

 

 

 

Seimo nariai                                                                                        Virginija Vingrienė

 

                                                                                                            Tomas Tomilinas