Stenogramas galima rasti

Stenogramų leidiniai 2020–2024 m. kadencija

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

VII (RUDENS) SESIJOS

RYTINIO posėdžio NR. 337

STENOGRAMA

 

2023 m. gruodžio 19 d.

 

Pirmininkauja Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkė V. ČMILYTĖ-NIELSEN
ir Seimo Pirmininko pirmasis pavaduotojas
J. RAZMA

 


 

PIRMININKĖ (V. ČMILYTĖ-NIELSEN). La­bas ry­tas. Ger­bia­mi ko­le­gos, pra­de­da­me gruo­džio 19 die­nos, ant­ra­die­nio, ry­ti­nį Sei­mo po­sė­dį. (Gon­gas) Kvie­čiu re­gist­ruo­tis.

Už­si­re­gist­ra­vo 113 Sei­mo na­rių.

 

10.00 val.

Sei­mo se­niū­nų su­ei­gos pa­tiks­lin­tos 2023 m. gruo­džio 19 d. (ant­ra­die­nio) po­sė­džių dar­bo­tvarkės tik­s­li­ni­mas ir tvir­ti­ni­mas

 

Dar­bo­tvarkės 1 klau­si­mas – dar­bo­tvarkės tvir­ti­ni­mas. A. Pa­lio­nis.

A. PALIONIS (MSNG*). Ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Aš no­rė­čiau pa­pra­šy­ti iš po­pie­ti­nės dar­bo­tvarkės pri­va­lo­mai įtrauk­tą į dar­bo­tvarkę klau­si­mą, pro­jek­tą Nr. XIVP-3348, per­kel­ti į ket­vir­ta­die­nio po­sė­džio dar­bo­tvarkę.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Pra­šom, D. Gai­žaus­kas.

D. GAIŽAUSKAS (LVŽSF). Ačiū. Ger­bia­mi ko­le­gos, iš­ties tu­ri­me la­bai dar­bin­gą sa­vai­tę, prak­tiš­kai pa­si­rai­to­ję ran­ko­ves dirb­si­me tiek ant­ra­die­nį, tiek ket­vir­ta­die­nį, tiek šeš­ta­die­nį, nes tu­ri­me ne­baig­tų dar­bų iki Ka­lė­dų. No­rint juos vi­sus už­baig­ti, iš­ties tu­rė­tu­me už­baig­ti vie­ną pa­grin­di­nių, ko ge­ro, šio mė­ne­sio dar­bų, tai yra pra­šom įtrauk­ti re­zo­liu­ci­jos dėl pa­si­ti­kė­ji­mo mū­sų Sei­mo Pir­mi­nin­ke V. Čmi­ly­te-Niel­sen pro­jek­tą Nr. XIVP-3417. Nes kol to ne­pa­da­rė­me, kol ne­pa­si­tik­ri­no­me, ar tik­rai ga­li­me dirb­ti vi­sus dar­bus, mes ne­už­baig­si­me vi­sų dar­bų. To­dėl pra­šom įtrauk­ti į dar­bo­tvarkę šį klau­si­mą ir vi­siems bal­suo­ti už, nes pa­si­tik­rin­ti vis dėl­to rei­kė­tų.

PIRMININKĖ. Dė­kui. A. Sy­sas.

A. SYSAS (LSDPF). Ačiū, Pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, ger­bia­ma Pir­mi­nin­ke, ko­mi­te­to esu įpa­rei­go­tas pa­pra­šy­ti iš­brauk­ti Pa­ra­mos būs­tui įsi­gy­ti ar iš­si­nuo­mo­ti įsta­ty­mo pro­jek­tą. Ko­mi­te­tas šian­dien svars­tė pa­tai­sas. Rei­kia tech­niš­kai su­tvar­ky­ti, kad įsta­ty­mas įgau­tų rei­kia­mą ko­ky­bę. To­dėl mes tre­čia­die­nio po­sė­dy­je jį, taip sa­kant, pa­svars­ty­si­me ir ket­vir­ta­die­nį ga­lė­si­me pri­im­ti.

PIRMININKĖ. Aš at­si­pra­šau, ku­ris pro­jek­tas?

A. SYSAS (LSDPF). Pa­gal se­ną dar­bo­tvarkę 2-18 klau­si­mas. Pa­ra­mos būs­tui įsta­ty­mas.

PIRMININKĖ. Su­pra­tau, pro­jek­tas Nr. XIVP-3326. Ge­rai. Pra­šom. I. Pa­kar­kly­tė.

I. PAKARKLYTĖ (LF). Pra­šy­čiau iš va­ka­ri­nio po­sė­džio į ry­ti­nį po­sė­dį per­kel­ti Odon­to­lo­gų rū­mų įsta­ty­mo pro­jek­tą, taip pat ir ly­di­mą­jį. Ten li­kęs tik pri­ėmi­mas, mo­ty­vai yra iš­sa­ky­ti.

PIRMININKĖ. Dė­kui. Dau­giau pa­siū­ly­mų ne­ma­tau. Ap­si­spręs­ki­me bal­suo­da­mi, o kur ga­li­me, gal­būt ir ben­dru su­ta­ri­mu. A. Pa­lio­nis pra­šo dar­bo­tvarkės 2-31 klau­si­mą, pro­jek­tą Nr. XIVP-3348, pri­va­lo­ma tvar­ka įra­šy­tą į šios die­nos dar­bo­tvarkę, ati­dė­ti, tei­sin­giau, per­kel­ti į ket­vir­ta­die­nio po­sė­dį. Ar ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­kui.

D. Gai­žaus­kas, ma­tyt, frak­ci­jos var­du, nors ne­bu­vo pa­sa­ky­ta, bet frak­ci­jos var­du pra­šo įtrauk­ti į šios die­nos dar­bo­tvarkę Sei­mo re­zo­liu­ci­jos „Dėl pa­si­ti­kė­ji­mo Sei­mo Pir­mi­nin­kės to­les­niu dar­bu“ pro­jek­tą Nr. XIVP-3417. Ap­si­spręs­ki­me bal­suo­da­mi. Kas pri­ta­ria­te šios re­zo­liu­ci­jos įtrau­ki­mui, bal­suo­ja­te už, kas ma­no­te ki­taip, bal­suo­ja­te ki­taip.

Bal­sa­vo 122: už – 35, prieš – 65, su­si­lai­kė 22. Pa­siū­ly­mui ne­pri­tar­ta.

To­liau nu­skam­bė­jo A. Sy­so siū­ly­mas dėl dar­bo­tvarkės 2-1 klau­si­mo, pro­jek­to Nr. XIVP-3326. Ar ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti pa­siū­ly­mui? Ga­li­ma. Dė­ko­ju. Ir I. Pa­kar­kly­tė taip pat, ma­nau, frak­ci­jos var­du pra­šo odon­to­lo­gus įra­šy­ti į ry­ti­nį po­sė­dį. Ar ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ga­li­me. (Bal­sai sa­lė­je) Ge­rai, pra­šo bal­suo­ti. Kas pri­ta­ria­te tam, kad Odon­to­lo­gų rū­mų įsta­ty­mo pro­jek­tas bei ly­di­ma­sis, dėl ku­rių li­ko tik­tai bal­sa­vi­mas, bū­tų per­kel­ti į ry­ti­nį po­sė­dį? Kas pri­ta­ria­te, bal­suo­ja­te už, kas ma­no­te ki­taip, bal­suo­ja­te ki­taip.

Bal­sa­vo 122: už – 101, prieš – 2, su­si­lai­kė 19. Pri­tar­ta dėl per­kė­li­mo į ry­ti­nę dar­bo­tvarkę.

Ir dėl vi­sos dar­bo­tvarkės ap­si­sprę­si­me. Ar ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu? Bal­suo­ja­me. Ge­rai, pa­bal­suo­ki­me. Kas pri­ta­ria­te dar­bo­tvarkei, bal­suo­ja­te už, kas ma­no­te ki­taip, bal­suo­ja­te ki­taip.

Bal­sa­vo 126: už – 93, prieš – 2, su­si­lai­kė 31. Dar­bo­tvarkei pri­tar­ta.

A. Ši­rins­kie­nė – re­pli­ka po bal­sa­vi­mo.

A. ŠIRINSKIENĖ (MSNG). Man tai keis­ta, ko­le­gos, kad mes taip leng­vai da­li­na­me ap­kal­tas už myg­tu­ko pa­spau­di­mą, bet nie­kaip ne­su­ge­ba­me įver­tin­ti Sei­mo Pir­mi­nin­kės ga­li­my­bių to­liau dirb­ti ar­ba bent jau at­si­pra­šy­ti ir pri­pa­žin­ti, kad ko­rup­ci­ja Lie­tu­vo­je yra ta­pu­si nor­ma. Aš ma­nau, ir Sei­mo Pir­mi­nin­kės tam tik­ras in­te­re­sas bū­tų vie­ną kar­tą pa­si­tik­rin­ti Sei­me ar­ba bent jau vie­šai at­si­pra­šy­ti dėl jos par­ti­jo­je su­si­klos­čiu­sios si­tu­a­ci­jos. Ką iki šiol gir­dė­jo­me, tai yra sis­te­min­gas pro­ble­mos nei­gi­mas, aiš­ki­ni­mas, kad aš ne­pa­žįs­tu tų sa­vo ko­le­gų, su ku­riais tiek me­tų bu­vo dirb­ta ir 2012 me­tais ei­ta į Sei­mo rin­ki­mus. Aš tik ra­gi­nu Sei­mo Pir­mi­nin­kę vie­šai at­si­ri­bo­ti nuo tų sa­vo par­ti­jos nu­teis­tų as­me­nų ir at­si­pra­šy­ti žmo­nių.

Bent jau tiek bū­tų iš to Sei­mo, ku­ris tik­rai daž­nai ma­to kris­lą ki­to aky­se ir ver­ti­na įvai­rius myg­tu­ko pa­spau­di­mus kaip di­džiau­sią nu­si­kal­ti­mą, bet ne­su­ge­ba įver­tin­ti nu­teis­tos par­ti­jos da­ly­va­vi­mo ko­a­li­ci­jos veik­lo­je. Aš tik­rai ti­kiu, kad I. Ši­mo­ny­tė pa­sa­kys, kad grei­čiau­siai ši­tam Sei­mui rei­kia ei­ti lauk, kaip kaž­ka­da kar­to­jo G. Land­sber­gis.

PIRMININKĖ. Dė­kui. I. Ši­mo­ny­tė.

I. ŠIMONYTĖ (TS-LKDF). Aš gal po po­no D. Gai­žaus­ko pa­si­sa­ky­siu, jums lei­dus.

PIRMININKĖ. Po­nas D. Gai­žaus­kas.

D. GAIŽAUSKAS (LVŽSF). O ko­dėl jūs bi­jo­te ma­nęs, ma­no pa­si­sa­ky­mo? Iš­ties ta­da, jei­gu jūs sto­vi­te ir­gi prie mik­ro­fo­no…

Tai, ger­bia­mi ko­le­gos, kai ste­bi val­dan­čių­jų veiks­mus ir ra­gi­ni­mus ne­bal­suo­ti už pa­si­ti­kė­ji­mą Sei­mo Pir­mi­nin­ke, tai ne­ina jū­sų su­pras­ti. Jūs pa­si­ti­ki­te ja, ar ne? Ki­ta ver­tus, mes bi­jo­me tos ele­men­ta­rios pro­ce­dū­ros, tos, ku­ri yra nu­ma­ty­ta. Jei­gu jūs ja pa­si­ti­ki­te, pa­bal­suo­ja­te, ir ta­da vi­sai Lie­tu­vai pa­ro­do­te, kad vis­kas ge­rai su Sei­me esan­čia si­tu­a­ci­ja. Ma­to­me, kad da­bar gi Sei­mas ne­pri­ta­rė.

Ger­bia­mo­ji Pir­mi­nin­ke, aš į jus krei­piuo­si. Iš­ties nė­ra ko jus kal­tin­ti, kuo jus kal­tin­ti, ar ne, bet si­tu­a­ci­ja yra to­kia ne­pa­vy­dė­ti­na. Iš­ties vi­sas še­šė­lis kren­ta ne tik ant jū­sų, bet ir ant vi­so Sei­mo. Pri­im­ki­te nor­ma­lų spren­di­mą – gal­būt nu­si­ša­lin­ki­te nuo par­ti­jos, at­si­ri­bo­ki­te, ne­bū­ki­te pir­mi­nin­ke ar­ba at­si­sa­ky­ki­te sa­vo pa­rei­gų.

Vi­suo­me­nė kiek­vie­ną kar­tą klau­sia: kas vyks­ta pas jus Sei­me? Jau ne­ga­na to, kad Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­ja ig­no­ruo­ja pro­ku­ra­tū­ros raš­tus ne­pra­dė­ti tam tik­rų pro­ce­dū­rų, nes že­mės pa­kei­ti­mo pro­ce­dū­ros yra ne­pa­keis­tos, iš­vis, sa­ko, tei­si­nis ni­hi­liz­mas pas jus. Čia Do­mei­ka­vos klau­si­mas, į ku­rį jūs tu­rė­tu­mė­te ir­gi įsi­gi­lin­ti, nes Lie­tu­vo­je tei­sin­gu­mo trūks­ta la­bai stip­riai. Ko mes no­ri­me iš žmo­nių, jei­gu mes pa­tys, Sei­mas, ro­do­me, ką tu­ri­me da­ry­ti ir ko ne­tu­ri­me da­ry­ti? Aš jū­sų pra­šau, im­ki­tės jūs ta­da ini­cia­ty­vos.

Da­bar, kai iš­klau­sy­siu ger­bia­mą prem­je­rę, tai aš jau ga­liu ir nu­spė­ti. Nu, tai, ger­bia­ma prem­je­re, pa­ro­dy­ki­te sa­vo tik­rą­jį vei­dą ar­ba tą ci­niz­mo vir­šū­nę, ku­rią ti­kė­jo­si iš jū­sų lū­pų da­bar iš­girs­ti.

PIRMININKĖ. Mie­las ko­le­ga, aš vis­gi no­rė­čiau at­sa­ky­ti į ke­lis da­ly­kus, ku­rie nu­skam­bė­jo. Aš į jū­sų da­lies ger­bia­mų ko­le­gų iš opo­zi­ci­jos klau­si­mus pra­ėju­sią sa­vai­tę de­ta­liai at­sa­kiau. Tuos klau­si­mus jūs vėl kar­to­jo­te, nors aš tik­rai de­ta­liai ir į raš­tu su­for­mu­luo­tus, ir į žo­džiu man už­duo­tus klau­si­mus sten­giau­si at­sa­ky­ti taip, kaip ga­liu at­sa­ky­ti. Šian­dien ga­lė­čiau pa­kar­to­ti tą pa­tį. Ti­kiu, kad at­sa­ky­mus sa­vo esu pa­tei­ku­si.

To­liau. Per mik­ro­fo­ną Jūs sa­ko­te, kad yra įpras­tos pro­ce­dū­ros. Jūs pui­kiai ži­no­te ir aš pui­kiai ži­nau, kad yra įpras­tos pro­ce­dū­ros. Jūs gi tei­gia­te tai, kas nė­ra įpras­ta pro­ce­dū­ra, ir kal­ti­na­te ma­ne, nors aš šia­me bal­sa­vi­me dėl re­zo­liu­ci­jos įra­šy­mo ar ne­įra­šy­mo ko­rek­tiš­ku­mo var­dan net ne­da­ly­va­vau.

I. Ši­mo­ny­tė.

I. ŠIMONYTĖ (TS-LKDF). La­bai ačiū. Ne­si­lei­siu į de­ba­tus apie tai, kaip kam at­ro­do kie­no vei­das. Čia, ži­no­te, yra sko­nio da­ly­kas. Bet čia la­bai daž­nai yra plas­no­ja­ma Sta­tu­tu. Sta­tu­te iš­ties yra pro­ce­dū­ra, tik­tai tiek, kad ji yra ne to­kia, apie ku­rią jūs kal­ba­te. Su­si­ren­ka­te pa­ra­šus ir ini­ci­juo­ja­te nor­ma­lų ne­pa­si­ti­kė­ji­mą Sei­mo nu­ta­ri­mu, slap­tu bal­sa­vi­mu. Tur­būt 29 bal­sus tu­ri­te, jei­gu 35 žmo­nės pa­lai­kė bal­sa­vi­mą. Tai yra iš­ties nor­ma­li sta­tu­ti­nė pro­ce­dū­ra. Tai, kas bu­vo čia pa­siū­ly­ta, sa­ky­čiau, yra la­bai įdo­mi pro­ce­dū­ra. Tur­būt ne vie­na be­mie­gė nak­tis yra pra­leis­ta. Bet ji, tie­są sa­kant, nie­ko ne­reiš­kia. Tai nė­ra ne­pa­si­ti­kė­ji­mas, ku­rį pa­reiš­kė Sei­mas. Dėl to­kios re­zo­liu­ci­jos 5 ga­lė­tų bal­suo­ti už, 2 – prieš, ji tur­būt bū­tų lai­ko­ma pri­im­ta, nors tai tik­rai nė­ra Sei­mo nuo­mo­nė.

Kal­bant apie vi­sas tas čia bu­vu­sias ap­kal­tas, es­mi­nis skir­tu­mas ir yra tas, kad tos ap­kal­tos yra ini­ci­juo­ja­mos žmo­nėms už tai, ką jie pa­tys pa­da­rė, o ne kaž­kas ki­tas pa­da­rė. (Bal­sai sa­lė­je)

PIRMININKĖ. D. Gai­žaus­kas.

D. GAIŽAUSKAS (LVŽSF). Tai iš­ties la­bai svar­bu. Ger­bia­ma prem­je­re, ačiū už tą jū­sų pa­tiks­li­ni­mą ir iš­sa­ky­tą min­tį. Bet jūs tu­rė­tu­me su­pras­ti, kad ši­tas pro­ce­sas pa­si­rink­tas bū­tent at­si­žvel­giant į vie­ną iš jū­sų par­ti­jos ly­de­rių, tai yra A. Ku­bi­lių, jis 1994 me­tais bū­tent…

PIRMININKĖ. Ger­bia­mas ko­le­ga, aš siū­lau nei­ti gi­liau į is­to­ri­ją.

D. GAIŽAUSKAS (LVŽSF). …to­kią pro­ce­dū­rą Sei­mui ir pa­siū­lė. Mes va­do­va­vo­mės pre­ce­den­tu, juo­lab ži­no­da­mi, kad, esa­mi val­dan­tie­ji, gal­būt su­tik­si­te ir pri­tar­si­te tam. Tik dėl to. (Bal­sai sa­lė­je)

PIRMININKĖ. Dė­kui. P. Sau­dar­gas dar no­ri pa­si­sa­ky­ti ar jau bai­gia­me?

P. SAUDARGAS (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, iš tik­rų­jų Sei­mas jau pa­si­sa­kė. Jei­gu jūs at­kreip­tu­mė­te dė­me­sį, 87 par­la­men­ta­rai bal­sa­vo, kad jū­sų re­zo­liu­ci­ja ne­bū­tų įra­šy­ta į dar­bo­tvarkę. Ver­dik­tas yra aiš­kus.

Ki­tas da­ly­kas. Man at­ro­do, ši­ta re­zo­liu­ci­ja (aš ją la­bai ati­džiai per­skai­čiau, ne­ži­nau, ar čia sė­din­tys opo­zi­ci­jos na­riai vi­są ją per­skai­tė) įeis į po­li­ti­nės de­ma­go­gi­jos kla­si­kos va­do­vė­lius. Vi­sa re­zo­liu­ci­ja iš es­mės yra ko­ne­vei­kian­ti ir pa­sa­ko­jan­ti, kiek pri­da­ry­ta blo­go po­li­ti­nei sis­te­mai ir taip to­liau, bet pa­va­di­ni­mas skam­ba – dėl pa­si­ti­kė­ji­mo Sei­mo Pir­mi­nin­ke.

Pas­ku­ti­nis sa­ki­nys ly­giai taip pat kon­sta­tuo­ja, kad Sei­mas pa­si­ti­ki, ne­pai­sant ir vėl iš­ke­lia­mos pro­ble­ma­ti­kos. Kaip iš tik­rų­jų lo­giš­kai pro­ta­ujan­tis žmo­gus tu­rė­tų bal­suo­ti – už ar prieš? Tą pa­čią de­ma­go­gi­ją jūs pats, ger­bia­mas Dai­niau Gai­žaus­kai, ką tik pa­de­monst­ra­vo­te per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną sa­ky­da­mas, va, ko­dėl jūs bal­sa­vo­te prieš ar su­si­lai­kė­te, tai jūs ne­pa­si­ti­ki­te. O jūs bal­sa­vo­te už. Tai jūs pa­si­ti­ki­te? Jūs pa­tys su­si­pai­nio­jo­te sa­vo de­ma­go­gi­jo­je. (Plo­ji­mai)

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ger­bia­mi ko­le­gos, bai­gia­me dis­ku­si­ją dėl re­zo­liu­ci­jos, dėl jos Sei­mas šia­me eta­pe jau ap­si­spren­dė.

 

10.13 val.

Gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio įsta­ty­mo Nr. IX-1007 20 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-3129(2) (pri­ėmi­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 1-2 klau­si­mas – Gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio įsta­ty­mo Nr. IX-1007 20 strai­ps­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-3129(2). Pri­ėmi­mo sta­di­ja.

Ger­bia­mi ko­le­gos, aš at­krei­piu dė­me­sį, kad bal­sa­vi­mas pra­si­de­da nuo da­bar. Nu­ma­ty­ta, kad tę­sis iki 11 val. 55 min., nes pri­ėmi­mai ir yra ko­le­gų pa­siū­ly­mų.

Pri­ėmi­mo sta­di­ja. Yra du straips­niai. Nė dėl vie­no iš jų nė­ra gau­ta pa­siū­ly­mų. Ar ga­li­me kiek­vie­nam iš jų pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­ko­ju, pri­tar­ta.

Mo­ty­vai dėl vi­so. V. Mi­ta­las kal­bės už.

V. MITALAS (LF). Dė­ko­ju, ger­bia­mo­ji Sei­mo Pir­mi­nin­ke. Čia svar­bus spren­di­mas, pa­veiks virš 800 tūkst. as­me­nų – jie ki­tą­met gaus di­des­nes pa­ja­mas. Iš vi­so per ka­den­ci­ją NPD di­dė­jo nuo be­veik 400 eu­rų iki maž­daug 750 eu­rų da­bar. Šis di­dė­ji­mas yra tik­rai di­de­lis, ma­to­mas ir žen­klus. Ki­tais me­tais tas di­dė­ji­mas tu­rė­tų duo­ti tei­gia­mą po­vei­kį ne tik­tai di­des­nėms pa­ja­moms žmo­nių ki­še­nė­se, bet ir pa­lan­kes­nei si­tu­a­ci­jai dar­bo rin­ko­je kur­ti. Mes gal ma­žai ak­cen­tuo­ja­me, bet tai, ką ma­to žmo­nės, skai­čiuo­jan­tys už­im­tu­mą dar­bo rin­ko­je, la­bai aiš­kiai ga­li­me įvar­din­ti, kad šie­met dar­buo­to­jų skai­čius dar­bo rin­ko­je yra di­des­nis maž­daug 1 %, nei bu­vo per­nai. Ir šis skai­čius lei­džia ti­kė­tis, kad Lie­tu­vos eko­no­mi­ka iš tik­rų­jų ir to­liau ju­dės į prie­kį, kad ne­dar­bas ne­pra­dės aug­ti, kad Lie­tu­vos eko­no­mi­ka augs, kad dir­ban­čių­jų skai­čius taip pat augs ir NPD di­di­ni­mas prie to pri­si­dės, kad bus pa­lan­kiau dirb­ti, ne­gu sė­dė­ti ir gau­ti be­dar­bio pa­šal­pą. Tad NPD di­di­ni­mas yra la­bai ge­ra, aiš­ki prie­mo­nė. Ji­nai bu­vo įra­šy­ta ko­a­li­ci­jos pro­gra­mo­je, ji­nai bu­vo įra­šy­ta taip pat ir ko­a­li­ci­ją su­da­ran­čių par­ti­jų pro­gra­mo­se ir kvie­čiu dėl to bal­suo­ti už.

PIRMININKĖ. Mo­ty­vai už – G. Skais­tė.

G. SKAISTĖ (TS-LKDF). Iš­ties šis spren­di­nys yra nuo­sek­lios Vy­riau­sy­bės po­li­ti­kos re­zul­ta­tas, taip nuo­sek­liai stip­ri­na­mos pa­ska­tos dirb­ti ir ma­ži­na­ma pa­ja­mų ne­ly­gy­bė. Ki­tais me­tais mi­ni­ma­lio­ji mė­ne­si­nė al­ga au­ga 10 %, ne­ap­mo­kes­ti­na­ma­sis pa­ja­mų dy­dis – 20 %. Va­di­na­si, pa­ja­mos į ran­kas dėl šių dvie­jų spren­di­mų mi­ni­ma­lią mė­ne­si­nę al­gą gau­nan­čiam žmo­gui au­ga 76 eu­rais į ran­kas, o, pa­vyz­džiui, už­dir­ban­čiam 1 tūkst. eu­rų au­ga 30 eu­rų dėl ne­ap­mo­kes­ti­na­mo­jo pa­ja­mų dy­džio plėt­ros. Spren­di­mas pa­veiks virš 800 tūkst. žmo­nių, ku­rie už­dir­ba iki vie­no vi­du­ti­nio dar­bo už­mo­kes­čio. Nuo ka­den­ci­jos pra­džios mak­si­ma­liai tai­ky­ti­nas ne­ap­mo­kes­ti­na­ma­sis pa­ja­mų dy­dis au­go net 52 % – nuo 607 iki 924 eu­rų ir nuo 2024 me­tų, tai yra ki­tais me­tais, 82 % mi­ni­ma­lio­sios mė­ne­si­nės al­gos yra tie­siog ne­ap­mo­kes­ti­na­ma gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čiu, taip nuo­sek­liai ma­ži­nant dar­bo pa­ja­mų ap­mo­kes­ti­ni­mą. Dėl mi­ni­ma­lio­sios mė­ne­si­nės al­gos ir ne­ap­mo­kes­ti­na­mo­jo pa­ja­mų dy­džio spren­di­nių nuo ka­den­ci­jos pra­džios pa­ja­mos į ran­kas mi­ni­ma­lią­ją mė­ne­si­nę al­gą gau­nan­čiam žmo­gui iš­au­go 261 eu­ru, va­di­na­si, pa­ska­tos dirb­ti tik­rai yra di­des­nės, tas at­si­spin­di ir dar­bo rin­kos re­zul­ta­tuo­se. Jau ma­to­me, kad už­im­tu­mo ly­gis yra ga­na ne­blo­gas, ver­ti­nant eko­no­mi­nę si­tu­a­ci­ją.

Na, ir kar­tu su šiuo dy­džiu taip pat yra di­di­na­mas as­me­nims su ne­ga­lia tai­ky­ti­nas ne­ap­mo­kes­ti­na­ma­sis pa­ja­mų dy­dis to­kiu pa­čiu dy­džiu. Pri­klau­so­mai nuo ne­ga­lios dy­džio, NPD di­dė­tų nuo 1 tūkst. 5 eu­rų iki 1 tūkst. 127 eu­rų ir nuo 935 eu­rų iki 1 tūkst. 57 eu­rų. Ma­nau, kad šis spren­di­mas yra nuo­sek­lus, kaip mi­nė­jau, Vy­riau­sy­bės dar­bo re­zul­ta­tas. Taip stip­ri­na­mos pa­ska­tos dirb­ti, ma­ži­na­ma pa­ja­mų ne­ly­gy­bė, to­dėl ma­nau, kad šis spren­di­nys yra rei­ka­lin­gas.

PIRMININKĖ. Mo­ty­vai už – K. Ado­mai­tis.

K. ADOMAITIS (LF). Tai tik­rai svei­kin­ti­na di­din­ti ne­ap­mo­kes­ti­na­mą­jį pa­ja­mų dy­dį, nes tai žmo­nes ska­ti­na dirb­ti, kaip mi­nė­jo ger­bia­mas ko­le­ga V. Mi­ta­las. Bet aš no­rė­čiau pa­ra­gin­ti vis dėl­to tiek Vy­riau­sy­bę, tiek vi­sas ki­tas par­ti­jas šiek tiek ma­žiau di­din­ti žmo­nių pa­ja­mas per mi­ni­ma­liojo at­ly­gi­ni­mo kė­li­mą. Mi­ni­ma­liojo at­ly­gi­ni­mo kė­li­mas stu­mia žmo­nes iš dar­bo rin­kos, pri­ver­čia juos pa­keis­ti ro­bo­tais ir su­ke­lia pa­pil­do­mų ne­pa­gei­dau­ja­mų ša­lu­ti­nių veiks­nių, o šis spren­di­mas di­din­ti ne­ap­mo­kes­ti­na­mą­jį pa­ja­mų dy­dį yra pui­kus mo­kes­čių ma­ži­ni­mo pa­vyz­dys.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju, mo­ty­vai iš­sa­ky­ti. Ap­si­spręs­ki­me bal­suo­da­mi dėl dar­bo­tvarkės 1-2 klau­si­mo – Gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio įsta­ty­mo 20 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­to Nr. XIVP-3129. Bal­suo­ja­me.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 127: už – 127, prieš ne­bu­vo, su­si­lai­kiu­sių ne­bu­vo – Gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio įsta­ty­mo pa­kei­ti­mas pri­im­tas. (Gon­gas) A. Ve­ry­ga – re­pli­ką. La­bai kan­triai, il­gai lau­kė. Pra­šau.

A. VERYGA (LVŽSF). Dė­ko­ju, ger­bia­ma Sei­mo Pir­mi­nin­ke. Aš no­riu pa­pra­šy­ti vis­gi ki­tą kar­tą leis­ti Sei­mo na­riams pa­si­sa­ky­ti tuo lai­ku, ka­da yra lo­giš­ka, nes da­bar jau ma­no pa­si­sa­ky­mas bus ne dėl šio bal­sa­vi­mo. Re­pli­ką aš no­rė­čiau ko­le­gai Pau­liui pa­sa­ky­ti, kad mes mo­ko­mės, ži­no­ki­te, iš ge­riau­sių.

Ši­ta re­zo­liu­ci­ja yra jau va­do­vė­liuo­se, yra teik­ta, žo­dis žo­din nu­ra­šy­ta nuo jū­sų ko­le­gos ger­bia­mo A. Ku­bi­liaus. Mes iš tik­rų­jų mo­ko­mės iš is­to­ri­jos – po­li­ti­nės de­ma­go­gi­jos pra­di­nin­kai esa­te jūs.

 

10.20 val.

Vie­šo­jo sek­to­riaus at­skai­to­my­bės įsta­ty­mo Nr. X-1212 2, 4 ir 13 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-3313(2) (pri­ėmi­mas)

 

PIRMININKĖ. Tę­sia­me dar­bo­tvarkę. Dar­bo­tvarkės 1-3.1 klau­si­mas – Vie­šo­jo sek­to­riaus at­skai­to­my­bės įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-3313(2). Pri­ėmi­mo sta­di­ja. Yra ke­tu­ri straips­niai. Pa­siū­ly­mų nė­ra gau­ta. Ar ga­li­me kiek­vie­nam iš jų pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­kui, pri­tar­ta. Dėl mo­ty­vų taip pat nie­kas ne­už­si­ra­šė. Bal­suo­ki­me.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 114: už – 112, prieš ne­bu­vo, su­si­lai­kė 2. Įsta­ty­mas (pro­jek­tas Nr. XIVP-3313) pri­im­tas. (Gon­gas)

 

10.21 val.

Vie­šo­jo sek­to­riaus at­skai­to­my­bės įsta­ty­mo Nr. X-1212 pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo Nr. XIII-3308 2 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-3314(2) (pri­ėmi­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 1-3.2 klau­si­mas – Vie­šo­jo sek­to­riaus at­skai­to­my­bės įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-3314(2). Pa­kei­ti­mą su­da­ro tik vie­nas straips­nis. Pa­siū­ly­mų nė­ra gau­ta. Ar ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­kui, pri­tar­ta. Dėl mo­ty­vų nie­kas ne­už­si­ra­šė. Bal­suo­ki­me.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 115: už – 113, prieš ne­bu­vo, su­si­lai­kė 2. Įsta­ty­mas (pro­jek­tas Nr. XIVP-3314) pri­im­tas. (Gon­gas)

 

10.22 val.

Vals­ty­bės in­for­ma­ci­nių iš­tek­lių val­dy­mo įsta­ty­mo Nr. XI-1807 pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-3315(2), Ofi­cia­lio­sios sta­tis­ti­kos ir vals­ty­bės duo­me­nų val­dy­se­nos įsta­ty­mo Nr. I-270 5 ir 24 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-3316(2), Ki­ber­ne­ti­nio sau­gu­mo įsta­ty­mo Nr. XII-1428 1, 2, 5, 6, 8, 12 straips­nių pa­kei­ti­mo ir Įstaty­mo pa­pil­dy­mo VII sky­riu­mi įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-3317(2), Vals­ty­bės ir savi­val­dy­bių įmo­nių įsta­ty­mo Nr. I-722 13 ir 15 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-3318(2), Vals­ty­bės in­for­ma­ci­nių iš­tek­lių val­dy­mo įsta­ty­mo Nr. XI-1807 1, 3, 4, 5, 6, 18, 22, 30, 39, 432, 433 straips­nių pa­kei­ti­mo ir 7 straips­nio pri­pa­ži­ni­mo ne­te­ku­siu galios įsta­ty­mo Nr. XIV-1077 14 straips­nio pa­kei­ti­mo ir 13 straips­nio pri­pa­ži­ni­mo neteku­siu ga­lios įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-3319(2) (svars­ty­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 1-4.1 klau­si­mas – Vals­ty­bės in­for­ma­ci­nių iš­tek­lių val­dy­mo įsta­ty­mo Nr. XI-1807 pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-3315(2). Svars­ty­mo sta­di­ja. Kvie­čiu A. Kup­čin­s­ką, jis pri­sta­tys Eko­no­mi­kos ko­mi­te­to iš­va­dą.

A. KUPČINSKAS (TS-LKDF). La­ba die­na, ger­bia­ma Pir­mi­nin­ke, ko­le­gos. Ko­mi­te­tas svar­s­tė, da­ly­va­vo 11 ko­mi­te­to na­rių ir pri­ta­rė ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Yra… At­si­pra­šau. Dėl 45 straips­nio yra Eko­no­mi­kos ko­mi­te­to pa­tai­sa, re­gist­ruo­ta gruo­džio 13 die­ną. Gal ga­lė­tu­mė­te pri­sta­ty­ti, pa­ko­men­tuo­ti ir ko­mi­te­to nuo­mo­nę? 33 pus­la­pis.

A. KUPČINSKAS (TS-LKDF). Dėl 45 straips­nio 3 da­lies, taip?

PIRMININKĖ. Taip.

A. KUPČINSKAS (TS-LKDF). Pri­tar­ti iš da­lies. Ir ko­mi­te­tas…

PIRMININKĖ. Ar ben­dru su­ta­ri­mu ga­li­me pri­tar­ti ko­mi­te­to pri­ta­ri­mui iš da­lies? Ar tin­ka ši­ta re­dak­ci­ja? Prieš­ta­rau­jan­čių ne­ma­tau. Ga­li­me. Dėl mo­ty­vų nie­kas ne­už­si­ra­šė. Tai­gi tu­ri­me ap­si­spręs­ti dėl vi­so pro­jek­to. Dėl mo­ty­vų už­si­ra­šiu­sių nė­ra. Bal­suo­ja­me dėl vi­so blo­ko.

At­si­pra­šau, ne­ro­dė. Ma­no klai­da. Grįž­ta­me dis­ku­tuo­ti. Da­bar ro­do – V. Ba­kas. Dis­ku­si­ja. Pra­šom.

V. BAKAS (DFVL). Lau­ry­nai, pa­dis­ku­tuo­ja­me, nes tai yra ne pa­pras­tas klau­si­mas, o klau­si­mas, net ne su eko­no­mi­ka su­si­jęs, o su na­cio­na­li­niu sau­gu­mu. Mie­li ko­le­gos, ši­to įsta­ty­mo pa­grin­di­nė pro­ble­ma yra ta, kad mes sa­vo pa­slau­gas, su­si­ju­sias su in­for­ma­ci­nių iš­tek­lių val­dy­mu, ati­duo­da­me į pri­va­čias ran­kas. Ši­ta dis­ku­si­ja vyks­ta ke­le­tą me­tų, bet štai iki šiol, kai mes pa­ma­tė­me pro­ble­mą, kai 2000… Pra­ėju­sią ka­den­ci­ją į mū­sų pa­grin­di­nes duo­me­nų sis­te­mas įsi­lauž­da­vo ar­ba jos tap­da­vo ki­ber­ne­ti­nių ata­kų tai­ki­niu, bu­vo įsi­lauž­ta, pa­vog­ti duo­me­nys iš Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos, vie­šai nu­skam­bė­jo ki­tų mi­nis­te­ri­jų… Ta­da vals­ty­bė ėmė­si la­bai rim­tų veiks­mų, kaip su­kur­ti mū­sų ki­ber­ne­ti­nės erd­vės sau­gu­mą, mū­sų in­for­ma­ci­nių sis­te­mų sau­gu­mą. Bu­vo pa­da­ry­ti tam tik­ri veiks­mai ir Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­te, su­stip­ri­nant Ki­ber­ne­ti­nio sau­gu­mo cen­trą, nu­sta­tant at­sa­ko­my­bę, ir 2020 me­tais Lie­tu­va bu­vo šeš­to­je vie­to­je pa­sau­ly­je pa­gal pa­sau­li­nį ki­ber­ne­ti­nio sau­gu­mo in­dek­są.

Da­bar šiuo įsta­ty­mu, iš es­mės lo­bis­ti­niu įsta­ty­mu, mes vi­sas sa­vo in­for­ma­ci­nes sis­te­mas per­duo­da­me teik­ti pa­slau­gas, su­si­ju­sias su jų val­dy­mu, pri­va­čiam sek­to­riui. Tai yra di­džiu­lė klai­da, nes tai su­sil­pnins mū­sų ki­ber­ne­ti­nio sau­gu­mo sis­te­mą. Pa­sau­lis ei­na prie­šin­gu ke­liu – ji­sai kon­so­li­duo­ja pa­jė­gas, ap­sau­go­da­mas ki­ber­ne­ti­nio sau­gu­mo sis­te­mas, ne­skai­do jų taip, kaip da­ro­ma da­bar, siū­lo­ma da­ry­ti šiuo įsta­ty­mu, kad kiek­vie­na sa­vi­val­dy­bė, kiek­vie­na li­go­ni­nė, kiek­vie­na vals­ty­bės įstai­ga ga­lės pa­si­rink­ti skir­tin­gą tie­kė­ją. Tai yra di­džiu­lė klai­da. Tam, kad mes ga­lė­tu­me ap­sau­go­ti sa­vo duo­me­nis… Pa­vyz­džiui, ne­se­nas ge­riau­sias pa­vyz­dys bu­vo Vil­niaus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė: su­sto­jo vi­sų so­cia­li­nių pa­slau­gų tei­ki­mas ir, kaip gir­dė­jo­me iš Te­le­cen­tro, ji ne­si­nau­do­jo, kiek su­pran­tu, vals­ty­bės tei­kia­mo­mis pa­slau­go­mis. Ir štai mes tu­ri­me pa­sek­mes.

Mes tu­ri­me pa­si­da­rę mo­ni­to­rin­gą dar 2018 me­tais, pa­tei­kę re­ko­men­da­ci­jas li­go­ni­nėms, sa­vi­val­dy­bėms, ypač toms, ku­rių in­for­ma­ci­nės ki­ber­ne­ti­nio sau­gu­mo sis­te­mos yra kiau­ros. Ir tu­rė­tu­me ei­ti tuo ke­liu, stip­rin­ti ir cen­tra­li­zuo­ti jų ap­sau­gą, nes su­ti­ki­te, kad vals­ty­bė, in­ves­tuo­da­ma į sau­gu­mo spren­di­mus ir juos cen­tra­li­zuo­da­ma, yra stip­res­nė ir pa­jė­ges­nė ap­sau­go­ti, pa­si­rink­ti prie­mo­nes nei ko­kia nors ne­di­de­lė įmo­nė, ku­ri at­ski­ro ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ar­ba li­go­ni­nės duo­me­nis sau­go sa­vo ser­ve­riuo­se. Tai yra ne­są­mo­nė. Taip, tai yra di­de­li pi­ni­gai, ku­riais su­in­te­re­suo­tos tam tik­ros lo­bis­ti­nės gru­pės, tai yra šim­tai mi­li­jo­nų eu­rų, bet tai su­sil­pnins mū­sų na­cio­na­li­nio sau­gu­mo sis­te­mą.

Aš krei­piuo­si į Gy­ny­bos ko­mi­te­tą, tik­rai la­bai rim­tai pa­si­žiū­rė­ki­te ir at­si­pei­kė­ki­te, kas yra siū­lo­ma šiuo įsta­ty­mu. To­dėl ma­no kvie­ti­mas šiuo at­ve­ju vis dėl­to mū­sų ki­ber­ne­ti­nį sau­gu­mą lai­ky­ti mū­sų… pri­si­min­ti, kad tai yra mū­sų na­cio­na­li­nio sau­gu­mo sis­te­mos da­lis, ir nuo­sek­liai tęs­ti tą po­li­ti­ką, ku­rią mes ben­dro­mis jė­go­mis ir su tuo­me­ti­ne opo­zi­ci­ja, Kon­ser­va­to­rių par­ti­ja ir li­be­ra­lais, pri­ėmė­me pra­ėju­sią ka­den­ci­ją. Tęs­ki­me ją. Kam mes griau­na­me tai, ką mes su­kū­rė­me? Lie­tu­va tik­rai ga­li pa­si­gir­ti sa­vo pa­sie­ki­mais ki­ber­ne­ti­nio sau­gu­mo sri­ty­je ir ap­sau­go­ti sa­vo žmo­nių duo­me­nis, ap­sau­go­ti sa­vo ins­ti­tu­ci­jų funk­cio­na­vi­mą, ap­sau­go­ti sa­vo pa­slau­gų tei­ki­mą.

Tik­rai kvies­čiau (taip pa­pras­tai ne­pri­tar­siu šiam pro­jek­tui) vis dėl­to grą­žin­ti idė­ją, ku­ri įtvir­tin­ta ir mū­sų ki­ber­ne­ti­nio sau­gu­mo stra­te­gi­jo­se, kad vals­ty­bės in­for­ma­ci­niais iš­tek­liais ga­lė­tų rū­pin­tis tik vals­ty­bė. Ar­ba jei­gu mes kaž­ko­kią da­lį duo­da­me pri­va­čiam sek­to­riui, tai nu­sta­ty­ki­me kri­te­ri­jus, sau­gu­mo kri­te­ri­jus, kva­li­fi­ka­ci­jos kri­te­ri­jus, ku­riuos tas sek­to­rius tu­rė­tų ati­tik­ti, nes su­ti­ki­te, sau­go­ti duo­me­nis, ku­rie yra gal­būt šei­mos ar­ba kaž­ko­kie as­me­ni­niai, as­me­ni­nė in­for­ma­ci­ja, ir, tar­ki­me, sa­vi­val­dy­bių, li­go­ni­nių…

PIRMININKĖ. Lai­kas!

V. BAKAS (DFVL). …ar­ba mū­sų re­gist­rų cen­trų in­for­ma­ci­ja yra du skir­tin­gi da­ly­kai.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Dau­giau dis­ku­tuo­ti nie­kas ne­už­si­ra­šė. Pri­me­nu, kad dėl 45 straips­nio bu­vo Eko­no­mi­kos ko­mi­te­to pa­tai­sa, jai bu­vo pri­tar­ta iš da­lies. Ben­dru su­ta­ri­mu tam pri­ta­rė­me. Dau­giau pa­tai­sų nė­ra.

Mo­ty­vai dėl vi­so pro­jek­to. Nie­kas ne­už­si­ra­šė kal­bė­ti. Ga­li­me ap­si­spręs­ti ir dėl pa­grin­di­nio? A. Ar­mo­nai­tė.

A. ARMONAITĖ (LF). Dė­ko­ju. Na, vis dėl­to šis įsta­ty­mo pro­jek­tas yra ren­gia­mas ir bu­vo pa­reng­tas tam, kad stip­rin­tu­me sa­vo na­cio­na­li­nį sau­gu­mą. Tie­są sa­kant, gal bū­čiau ir ne­kal­bė­ju­si, jei­gu ne­bū­tų bu­vę šios dis­ku­si­jos tri­bū­no­je. Pir­miau­sia mes įtei­si­na­me hib­ri­di­nės in­fra­st­ruk­tū­ros nau­do­ji­mą, ma­ži­na­me ri­zi­ką pra­ras­ti svar­bius duo­me­nis sau­go­da­mi juos tik Lie­tu­vo­je, nes duo­me­nų cen­trai kon­cen­truo­ti apie Vil­nų ir šio­se te­ri­to­ri­jo­se, jų gal ir ne­tiks­lin­siu. Di­ver­si­fi­ka­ci­ja, sa­ky­čiau, stip­ri­na mū­sų na­cio­na­li­nį sau­gu­mą.

Taip pat no­riu pa­neig­ti, kad vals­ty­bi­niai duo­me­nų cen­trai ne­bus nau­do­ja­mi. Jie bus nau­do­ja­mi, jie pri­va­lo bū­ti nau­do­ja­mi ypa­tin­gos svar­bos ir svar­biems duo­me­nims sau­go­ti. Ir­gi ne­rei­kė­tų klai­din­ti. Dar dau­giau, pri­va­čiuo­se duo­me­nų cen­truo­se sau­go­mų duo­me­nų ko­pi­jos pri­va­lės bū­ti sau­go­mos ir lai­ko­mos Vals­ty­bi­nia­me duo­me­nų cen­tre. Čia yra su­dė­ti šie sau­gik­liai.

Ap­skri­tai įsta­ty­me kal­ba­ma apie funk­ci­jų kon­so­li­da­vi­mą, apie aiš­kios ins­ti­tu­ci­nės ly­de­rys­tės įtvir­ti­ni­mą, apie aiš­kų pa­rei­gū­nų, ku­rie yra at­sa­kin­gi už vals­ty­bės in­for­ma­ci­nius iš­tek­lius, įga­li­ni­mą, apie mū­sų agen­tū­ros – In­for­ma­ci­nės vi­suo­me­nės plėt­ros ko­mi­te­to – stip­ri­ni­mą ne tik re­sur­sais, bet ir funk­ci­jo­mis. Tai­gi tik­rai la­bai pra­šau, ko­le­gos, pa­lai­ky­ti šį svar­bų įsta­ty­mo pro­jek­tą. Tu­ri­me ne tik džiaug­tis jau esa­mo­mis elek­tro­ni­nės val­džios pa­slau­go­mis, ne tik rei­tin­gais, kur tik­rai ky­la­me, bet ir to­liau ei­ti į prie­kį ir tvar­ky­ti sa­vo IT ūkį at­sa­kin­gai tiek dėl ino­va­ci­jų, tiek dėl na­cio­na­li­nio sau­gu­mo. Dė­ko­ju.

PIRMININKĖ. Mo­ty­vai prieš – V. Ba­kas.

V. BAKAS (DFVL). Ger­bia­mi ko­le­gos, aš tik­tai siū­lau… Pa­klau­sius mi­nist­rės kal­bos, toks įspū­dis, kad ji­nai ne­skai­tė įsta­ty­mo. Pa­skai­ty­ki­te šio įsta­ty­mo 40 straips­nį ir jūs pa­ma­ty­si­te, kad vals­ty­bės in­for­ma­ci­nių iš­tek­lių prie­žiū­rą ir pa­slau­gų tei­ki­mą yra siū­lo­ma pa­si­rink­ti­nai teik­ti vals­ty­bės arba pri­va­čia­me sek­to­riu­je. Nė­ra jo­kio im­pe­ra­ty­vo.

Ant­ras da­ly­kas. Aš tik­rai tu­riu abe­jo­nių, rim­tų abe­jo­nių, kad ly­de­rys­tę už vals­ty­bės in­for­ma­ci­nių iš­tek­lių prie­žiū­rą pri­si­im­tų Eko­no­mi­kos ir ino­va­ci­jų mi­nis­te­ri­ja. Tai tu­rė­tų da­ry­ti Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja, nes tai yra na­cio­na­li­nio sau­gu­mo klau­si­mas. Ten da­bar su­telk­tos ge­riau­sios kom­pe­ten­ci­jos. Jie tik­rai pui­kiai tvar­ko­si, tai įro­do ki­ber­ne­ti­nio sau­gu­mo in­dek­sas.

Da­bar dėl po­li­ti­nių, prag­ma­ti­nių in­te­re­sų mes griau­na­me sis­te­mą, ku­rią pra­dė­jo­me kur­ti. Ir ne­ži­nia net­gi… Šian­dien mi­nist­rė kal­bė­da­ma apie tai net ne­iš­kė­lė vi­zi­jos, ko­kių ji­nai tiks­lų sie­kia, ką ji­nai no­ri pa­keis­ti to­je sis­te­mo­je, ku­ri tik­rai tarp­tau­ti­niu po­žiū­riu ne­blo­gai at­ro­do. Ga­li­ma pa­da­ry­ti ge­riau, bet dėl ino­va­ci­jų mi­nis­te­ri­ja ne­siū­lo nie­ko, kas su­si­ję su sau­gu­mu. Siū­lo tik­tai tai, kas su­si­ję su šių iš­tek­lių val­dy­mo pe­rė­mi­mu. Man dėl to la­bai gai­la. Tai yra di­džiu­lė ri­zi­ka.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Mo­ty­vai po svars­ty­mo iš­sa­ky­ti. Ap­si­spręs­ki­me bal­suo­da­mi dėl pa­grin­di­nio bei ly­di­mų­jų. Kas pri­ta­ria­te, bal­suo­ja­te už, kas ma­no­te ki­taip, bal­suo­ja­te ki­taip.

Bal­sa­vo 108: už – 83, prieš – 5, su­si­lai­kė 20. Po svars­ty­mo pri­tar­ta.

V. Mi­ta­las – re­pli­ką po bal­sa­vi­mo.

V. MITALAS (LF). Ger­bia­mo­ji Sei­mo Pir­mi­nin­ke, aš frak­ci­jos var­du no­rė­čiau sku­bos pa­pra­šy­ti dėl šio ir ly­di­mų­jų įsta­ty­mų pro­jek­tų.

PIRMININKĖ. Sei­mas ap­si­spręs. Ar ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti? (Bal­sai sa­lė­je) Bal­suo­ti? Bal­suo­ki­me. Kas pri­ta­ria­te sku­bai, bal­suo­ja­te už, kas ma­no­te ki­taip, bal­suo­ja­te ki­taip.

Bal­sa­vo 106: už – 76, prieš – 14, su­si­lai­kė 16. Pri­tar­ta.

 

10.35 val.

Vi­daus tar­ny­bos sta­tu­to pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-3172(2) (priėmimas)

 

Ki­tas dar­bo­tvarkės 1-5.1 klau­si­mas – Vi­daus tar­ny­bos sta­tu­to pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-3172(2). Pri­ėmi­mo sta­di­ja. Kvie­čiu pra­ne­šė­ją I. Ha­a­se į tri­bū­ną. Pri­ėmi­mas pa­straips­niui. Įsta­ty­mo pro­jek­tą su­da­ro ga­na daug straips­nių. Dėl straips­nių nuo 1 iki 14 im­ti­nai nė­ra gau­ta pa­siū­ly­mų. Ar ga­li­me kiek­vie­nam iš jų pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­ko­ju, pri­tar­ta. Dėl 15 straips­nio yra Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­ba. Pra­šau pri­sta­ty­ti ją ir ko­mi­te­to nuo­mo­nę.

I. HAASE (TS-LKDF). Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bai ko­mi­te­tas pri­ta­rė. Tei­sės de­par­ta­men­tas nu­ro­do, kad pa­grįs­tu­mo ir tei­si­nio re­gu­lia­vi­mo sis­te­miš­ku­mo bei nuo­sek­lu­mo po­žiū­riu dis­ku­tuo­ti­na pro­jek­to 1 straips­ny­je dės­to­ma Vi­daus tar­ny­bos sta­tu­to 15 straips­nio 2 da­lies nuo­sta­ta. Tei­sės de­par­ta­men­tas nu­ro­do, kad jei­gu sie­kia­ma nu­sta­ty­ti to­kį re­gu­lia­vi­mą, Sta­tu­to 15 straips­nio 2 da­lis tu­rė­tų bū­ti dės­to­ma taip: „Ga­vus Sta­tu­to 9 straips­nio 2 da­lies 5 punk­te nu­ro­dy­tų duo­me­nų, su­da­ran­čių pa­grin­dą ma­ny­ti, kad as­mens tar­ny­ba vi­daus tar­ny­bos sis­te­mo­je bū­tų ne­su­de­ri­na­ma su Lie­tu­vos Res­pub­li­kos na­cio­na­li­nio sau­gu­mo in­te­re­sais, ar­ba Sta­tu­to 15 straips­nio 1 da­lies 7 punk­te nu­ro­dy­tų ga­li­mai kom­pro­mi­tuo­jan­čių duo­me­nų apie šį as­me­nį, spren­di­mą dėl as­mens tin­ka­mu­mo vi­daus tar­ny­bai, įver­ti­nęs gau­tus duo­me­nis, pri­ima cen­tri­nės sta­tu­ti­nės įstai­gos va­do­vas.“ Kaip ir mi­nė­jau, ko­mi­te­tas pri­ta­rė ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ger­bia­mi ko­le­gos, ar ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti 15 straip­sniui, su­re­da­guo­tam pa­gal Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bą? Ne­ma­tau prieš­ta­rau­jan­čių. Dė­ko­ju. Dėl 16 straips­nio nė­ra gau­ta pa­siū­ly­mų. Ar ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­kui, pri­tar­ta. Dėl 17 straips­nio yra gau­ta taip pat Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­ba. Pra­šau ją pri­sta­ty­ti ir ko­mi­te­to nuo­mo­nę.

I. HAASE (TS-LKDF). Taip, čia Tei­sės de­par­ta­men­to re­dak­ci­nio po­bū­džio pa­siū­ly­mas nu­ro­do, kad vie­toj žo­džių „vi­daus rei­ka­lų mi­nist­ro nu­sta­ty­ta ir su tei­sin­gu­mo ir fi­nan­sų mi­nist­rais su­de­rin­ta tvar­ka“ siū­lo­ma įra­šy­ti žo­džius „sta­tu­ti­nės įstai­gos“. Ko­mi­te­tas pri­ta­rė ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Dėl ant­ros ir tre­čios Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bų dėl to pa­ties straips­nio?

I. HAASE (TS-LKDF). Ko­mi­te­tas taip pat pri­ta­rė, nes čia ana­lo­giš­ka.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Ar ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti vi­sam 17 straips­niui, su­re­da­guo­tam pa­gal Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bas? Ačiū, pri­tar­ta. Dėl 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 straips­nių pa­siū­ly­mų nė­ra gau­ta. Ar ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­kui, pri­tar­ta. Dėl 27 straips­nio yra vie­na Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­ba. Pra­šau ją pri­sta­ty­ti.

I. HAASE (TS-LKDF). Tei­sės de­par­ta­men­tas nu­ro­do (vėl­gi re­dak­ci­nio po­bū­džio), kad sie­kiant tei­si­nio aiš­ku­mo bei at­si­žvel­giant į tai, kad Sta­tu­to 27 straips­nis reg­la­men­tuo­ja bū­tent pa­rei­gū­nų at­ran­ką į lais­vas pa­rei­gū­nų vie­tas, šio straips­nio 8 da­ly­je vie­to­je for­mu­luo­tės „as­mens, ski­ria­mo į pa­rei­gū­no pa­rei­gas“ var­to­ti­na for­mu­luo­tė „pa­rei­gū­no, ski­ria­mo į ki­tas pa­rei­gū­no pa­rei­gas“. Ko­mi­te­tas ben­dru su­ta­ri­mu ne­pri­ta­rė. Ko­mi­te­to ar­gu­men­tai: pa­gal Sta­tu­to 83 straips­nį bu­vę pa­rei­gū­nai grą­ži­na­mi Vi­daus tar­ny­bos sta­tu­to 27 straips­nio nu­ro­dy­tu at­ran­kos bū­du, tai yra jie da­ly­vau­ja at­ran­ko­je ir lai­mė­ję at­ran­ką ski­ria­mi į pa­rei­gū­nų pa­rei­gas dar ne­tu­rė­da­mi pa­rei­gū­no sta­tu­so, to­dėl siū­lo­ma for­mu­luo­tė ne­ati­tiks Sta­tu­to 83 straips­nio nuo­sta­tų.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ar ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti 27 straips­niui, su­re­da­guo­tam pa­gal Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bą? Dė­kui, pri­tar­ta. Nuo 28 iki 53 straips­nio pa­siū­ly­mų nė­ra gau­ta. Ar ga­li­me kiek­vie­nam iš jų pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­kui, pri­tar­ta. Dėl 54 straips­nio yra Sei­mo na­rio A. Ston­čai­čio pa­tai­sa. Pra­šau, ger­bia­ma­sis Al­gir­dai, pri­sta­ty­ti sa­vo pa­siū­ly­mą.

A. STONČAITIS (DFVL). Ger­bia­mi ko­le­gos, tai bent jau vi­sur esa­me de­kla­ra­vę, vi­so­se gran­dy­se, kad mū­sų ben­dra­dar­bia­vi­mas ir pa­si­ti­kė­ji­mas so­cia­li­niais part­ne­riais tik­rai yra vi­siš­kas ir, ma­nau, tas dau­giau ne­gu 30 me­tų ben­dro veik­los sta­žo, val­džios ir vi­suo­me­ni­nių or­ga­ni­za­ci­jų, val­džios sek­to­riaus ir prof­są­jun­gų ju­dė­ji­mų, ku­rie at­sto­vau­ja dar­buo­to­jų in­te­re­sams, taip pat ir įsta­ty­mų pa­ren­gi­mo ini­cia­ty­vo­se, lei­džia teik­ti ši­tą ma­no pa­siū­ly­mą.

O pa­siū­ly­mo es­mė yra la­bai pa­pras­ta. At­si­žvelg­da­mas į Sei­me svars­to­mą Lie­tu­vos Res­pub­li­kos vi­daus tar­ny­bos sta­tu­to nau­jos re­dak­ci­jos pro­jek­to nuo­sta­tas, su­si­ju­sias su pa­rei­gū­nų ap­mo­kė­ji­mo sis­te­mos reg­la­men­ta­vi­mu, ku­rio­mis siū­lo­ma nu­sta­ty­ti, kad dar­bo ap­mo­kė­ji­mo sis­te­mos gai­res tvir­ti­na, su­de­ri­nęs su tei­sin­gu­mo ir fi­nan­sų mi­nist­rais, vi­daus rei­ka­lų mi­nist­ras, tei­kiu pa­siū­ly­mą pa­pil­dy­ti Vi­daus tar­ny­bos sta­tu­to 54 straips­nio 4 da­lį, nu­sta­tant, kad dar­bo ap­mo­kė­ji­mo sis­te­mos gai­rės pri­va­lo­mai bū­tų de­ri­na­mos ne tik su tei­sin­gu­mo ir fi­nan­sų mi­nist­rais, bet ir su pro­fe­si­nių są­jun­gų or­ga­ni­za­ci­ja, vei­kian­čia ša­kos lyg­me­niu.

Aš ma­nau, kad tai yra adek­va­tus siū­ly­mas. Ir čia kai ku­rie pa­mąs­ty­mai, kad gal­būt tei­sėkū­ros ini­cia­ty­va iš val­džios yra per­duo­da­ma į vi­suo­me­ni­nes or­ga­ni­za­ci­jas… Ma­nau, tik­rai toks po­žiū­ris yra kri­ti­kuo­ti­nas. To­dėl, ko­le­gos, aš siū­lau pa­lai­ky­ti ši­tą ma­no tei­kia­mą pa­siū­ly­mą. Ačiū.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju, ger­bia­mas ko­le­ga. Pir­miau­sia pa­si­tik­rin­ki­me, ar yra 29 pa­lai­kan­tys šio siū­ly­mo svars­ty­mą. Bal­suo­ja­me. Kas pri­ta­ria­te? Yra.

Pra­šom ko­mi­te­to iš­va­dos dėl šio pa­siū­ly­mo.

I. HAASE (TS-LKDF). Ko­mi­te­tas Sei­mo na­rio A. Ston­čai­čio pa­siū­ly­mui ne­pri­ta­rė. Ko­mi­te­to ar­gu­men­tai.

Pir­ma, Sta­tu­to 54 straips­nio 4 da­ly­je nu­sta­ty­ta, kad gai­rės tu­ri bū­ti su­de­rin­tos su tei­sin­gu­mo ir fi­nan­sų mi­nist­rais. At­kreip­ti­nas dė­me­sys, kad gai­rės yra tvir­ti­na­mos mi­nist­ro įsa­ky­mu – tei­sės ak­tu, ku­ris pa­gal tei­sė­kū­ros tai­syk­les vi­sais at­ve­jais tu­ri bū­ti de­ri­na­mas su su­in­te­re­suo­to­mis ins­ti­tu­ci­jo­mis, įskai­tant ir so­cia­li­nius part­ne­rius, pro­fe­si­nes są­jun­gas, to­dėl siū­lo­ma nuo­sta­ta bū­tų per­tek­li­nė. Šiuo me­tu gai­rių pro­jek­tas, kaip ir ki­ti Sta­tu­to įgy­ven­di­na­mie­ji tei­sės aktai, jau yra pa­reng­tas ir de­ri­na­mas su pro­fe­si­nė­mis są­jun­go­mis, kon­sul­tuo­ja­ma­si dėl jų pa­teik­tų pa­sta­bų, tei­kia­mi ar­gu­men­tai dėl siū­lo­mo re­gu­lia­vi­mo, to­dėl siū­lo­mas re­gu­lia­vi­mas bū­tų per­tek­li­nis.

An­tra. Sta­tu­to pro­jek­te nu­ma­ty­ta, kad pa­rei­gū­nų dar­bo ap­mo­kė­ji­mo sis­te­ma, ku­ri bus tvir­ti­na­ma kiek­vie­no­je cen­tri­nė­je sta­tu­ti­nė­je įstai­go­je ir re­gu­liuos kon­kre­čios sta­tu­ti­nių įstai­gų sis­te­mos pa­rei­gū­nų dar­bo už­mo­kes­tį, bus tvir­ti­na­ma ša­kos ko­lek­ty­vi­nė­je su­tar­ty­je. To­dėl bus už­tik­ri­na­mas kiek­vie­nos kon­kre­čios ša­kos lyg­me­niu vei­kian­čios pro­fe­si­nių są­jun­gų or­ga­ni­za­ci­jos da­ly­va­vi­mas nu­sta­tant tos ša­kos pa­rei­gū­nų dar­bo ap­mo­kė­ji­mo sis­te­mą.

Tre­čia. Siū­lo­ma nu­sta­ty­ti, kad gai­rės bū­tų su­de­rin­tos su pro­fe­si­nių są­jun­gų or­ga­ni­za­ci­ja, vei­kian­čia ša­kos lyg­me­niu. At­kreip­ti­nas dė­me­sys, kad Sta­tu­tas tai­ko­mas ke­lio­se ša­ko­se dir­ban­tiems pa­rei­gū­nams, to­dėl nė­ra vie­nos ša­kos, ku­ri ap­im­tų vi­sus pa­rei­gū­nus, ku­riems tai­ko­mas Sta­tu­tas. Šiuo me­tu yra su­da­ry­tos ko­lek­ty­vi­nės su­tar­tys šio­se ša­ko­se: po­li­ci­jos, vals­ty­bi­nės sie­nos ap­sau­gos, vals­ty­bi­nės prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo tar­ny­bos ir baus­mių vyk­dy­mo. To­dėl ne­aiš­ku, ku­rio­je ša­ko­je ar ša­ko­se tu­rė­tų veik­ti pro­fe­si­nių są­jun­gų or­ga­ni­za­ci­ja, su ku­ria tu­rė­tų bū­ti su­de­rin­tos gai­rės. Be to, šiuo me­tu ša­kos su­tar­tys kai ku­rio­se cen­tri­nė­se sta­tu­ti­nė­se įstai­go­se ne­su­da­ry­tos – tai Fi­nan­si­nių nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mo tar­ny­bo­je prie Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos, Vie­šo­jo sau­gu­mo tar­ny­bo­je prie Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos. To­dėl to­kiu at­ve­ju šių įstai­gų pa­rei­gū­nams ša­kos lyg­me­niu jo­kia pro­fe­si­nių są­jun­gų or­ga­ni­za­ci­ja ne­at­sto­vau­tų ir taip ne­bū­tų už­tik­ri­na­mas šių pa­rei­gū­nų ly­gia­tei­siš­ku­mas.

Ket­vir­ta. Pro­jek­te nu­sta­ty­ta mi­nist­ro įsa­ky­mo pri­ėmi­mo pro­ce­dū­ra yra ana­lo­giš­ka ir ki­toms Sta­tu­to nuo­sta­toms, ku­rios nu­sta­to pa­rei­gą vi­daus rei­ka­lų mi­nist­rui tam tik­rus san­ty­kius su­re­gu­liuo­ti įsa­ky­mu, su­de­rin­ti su tei­sin­gu­mo ir fi­nan­sų mi­nist­rais. To­dėl sis­te­miš­kai ver­ti­nant siū­lo­mą re­gu­lia­vi­mą tai ga­lė­tų reikš­ti, kad ki­tais Sta­tu­te nu­sta­ty­tais at­ve­jais mi­nist­ro įsa­ky­mo ne­rei­kė­tų de­rin­ti su pro­fe­si­nė­mis są­jun­go­mis.

Ir penk­ta. Pa­gal Dar­bo ko­dek­są yra in­for­ma­vi­mo ir kon­sul­ta­vi­mo­si pro­ce­dū­ra, ku­ri už­tik­ri­na pro­fe­si­nių są­jun­gų da­ly­va­vi­mą, pri­imant spren­di­mus dėl dir­ban­čių­jų so­cia­li­nių ir dar­bo są­ly­gų. Tai ga­li­my­bė pa­teik­ti pa­siū­ly­mus, ar­gu­men­tus ir su­ži­no­ti ar­gu­men­tus dėl siū­lo­mo re­gu­lia­vi­mo. Ta­čiau to­kiu at­ve­ju pa­lie­ka­ma ga­li­my­bė darb­da­viui pri­im­ti ga­lu­ti­nį spren­di­mą, at­si­žvel­gus į jo ga­li­my­bes. Siū­lo­mas re­gu­lia­vi­mas reiš­kia, kad gai­rių pro­jek­tas ga­lės bū­ti pri­ima­mas tik jį vi­siš­kai su­de­ri­nus su ša­kos lyg­me­niu vei­kian­čia pro­fe­si­ne są­jun­ga. To­dėl nors vie­nu at­ve­ju li­kus ne­su­de­ri­na­mų nuo­sta­tų, to­kios gai­rės ne­ga­lė­tų bū­ti pa­tvir­tin­tos ir reikš­tų tei­si­nį pa­rei­gū­nų dar­bo ap­mo­kė­ji­mo sis­te­mos ne­apib­rėž­tu­mą. Be to, šio kon­kre­taus tei­sės ak­to su­de­rini­mas su ša­kos lyg­me­niu vei­kian­čia pro­fe­si­ne są­jun­ga su­pla­nuo­tų re­gi­my­bę, kad tei­sė­kū­ra per­lei­džia­ma pro­fe­si­nių są­jun­gų kom­pe­ten­ci­jai, ne­pai­sant vals­ty­bės fi­nan­si­nių ga­li­my­bių.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju už to­kią iš­sa­mią ko­mi­te­to po­zi­ci­jos pre­zen­ta­ci­ją. Da­bar mo­ty­vai dėl pa­siū­ly­mo. A. Sy­sas kal­ba už.

A. SYSAS (LSDPF). Ačiū, Pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, yra toks po­sa­kis: kuo to­liau į miš­ką, tuo dau­giau me­džių. Tai pir­mi­nin­kė, sto­vė­da­ma tri­bū­no­je, kal­bė­jo apie ša­kas ir toks vaiz­das, kad pa­si­kly­do to­se ša­ko­se. Pa­si­im­ki­te sa­vo Vy­riau­sy­bės pro­gra­mą ir pa­skai­ty­ki­te, kas jo­je pa­ra­šy­ta. Pa­ra­šy­ta, kad stip­rin­si­te so­cia­li­nį dia­lo­gą, kad ben­drau­si­te su prof­są­jun­go­mis, kad vi­są lai­ką at­si­žvelg­si­te, kad spren­di­mai tu­ri bū­ti aiš­kūs, iš­dis­ku­tuo­ti. Da­bar jūs ieš­ko­jo­te net pen­kių prie­žas­čių, kaip ši­to ne­si­lai­ky­ti.

Pa­pras­čiau­siai čia mes gi kal­ba­me apie gai­res, net ne apie pas­ku­ti­nį spren­di­mą. O koks gi tas at­ly­gi­ni­mas ir ko­kio­mis for­mo­mis jis bus mo­ka­mas? Apie gai­res! Tai čia yra, taip sa­kant, kaip apie sva­jo­nes. Pa­sva­jo­ki­me, ko­kie at­ly­gi­ni­mai bus 2026 ar 2027 me­tais. To­dėl aiš­kin­ti, kad ne vi­sos prof­są­jun­gos, ne vi­so­se ša­ko­se kaž­kas tu­pi… Tai yra ko­lek­ty­vi­nės su­tar­tys. Tai­gi čia ger­bia­mo Al­gir­do tie­siai ir aiš­kiai pa­ra­šy­ta: vei­kian­čios ša­kos lyg­me­niu. Tos prof­są­jun­gos, ku­rios yra, tos ir de­ra­si. Lie­tu­vo­je daug kur nė­ra prof­są­jun­gų, bet tos, ku­rios yra, jos ieš­ko de­ry­bų ob­jek­to ir šne­ka­si, ir kal­ba­si, ir pa­si­ra­šo su­tar­tis.

Jū­sų pu­sė­je sė­di mi­nist­rė M. Na­vic­kie­nė, ku­ri yra pa­si­ra­šiu­si. Su vie­nais pa­si­ra­šiu­si, su ki­tais ne­pa­si­ra­šiu­si, ir dėl to ji ša­ko­se nepa­si­klys­ta. Kaž­kaip vis­kas ge­rai. Ži­no, ant ko­kios ša­kos kas yra, ir su tais pa­si­ra­šo.

Ma­nau, kad ne­aiš­ku­mą ne ši­ta pa­tai­sa su­ke­lia, o ap­skri­tai ši­tas įsta­ty­mas, nes čia at­si­ran­da la­bai daug ob­jek­ty­viz­mo… At­si­pra­šau, sub­jek­ty­viz­mo: ob­jek­ty­vių kri­te­ri­jų nė­ra, vir­ši­nin­kas nu­spręs, kas ko­kį at­ly­gi­ni­mą, ko­kiu bū­du, ko­kia for­ma, ko­kio dy­džio gaus. Tai čia yra ne­apib­rėž­tu­mas ši­to įsta­ty­mo, o ne tai, kad su pro­fe­si­ne są­jun­ga rei­kės de­rė­tis. To­dėl aš kvie­čiu pa­lai­ky­ti.

PIRMININKĖ. Mo­ty­vai prieš – A. Bi­lo­tai­tė.

A. BILOTAITĖ (TS-LKDF). La­bai ačiū. Pir­miau­sia no­rė­čiau at­kreip­ti dė­me­sį, kad Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja vi­sus ren­gia­mus spren­di­mus dėl pa­rei­gū­nų tar­ny­bos vi­sa­da de­ri­na su pro­fe­si­nė­mis są­jun­go­mis. Bu­vo taip pat pa­sa­ky­ta ir ger­bia­mos ko­mi­te­to pir­mi­nin­kės, kad tai nu­ma­to ir ati­tin­ka­mos tei­sė­kū­ros tai­syk­lės. Tai ir yra pa­da­ry­ta šiuo at­ve­ju, tai yra dar­bo už­mo­kes­čio gai­rės bu­vo iš­siųs­tos de­rin­ti pro­fe­si­nėms są­jun­goms. Mes tik­rai dir­ba­me nuo­la­tos, vyks­ta ne vie­nas su­si­ti­ki­mas ir de­ri­ni­mo pro­ce­sas. Yra at­si­žvel­gia­ma į pa­rei­gū­nų pro­fe­si­nių są­jun­gų po­zi­ci­ją ir ieš­ko­ma kom­pro­mi­sų.

Kal­bant apie ki­tus da­ly­kus, taip pat svar­bu at­kreip­ti dė­me­sį, kad Vi­daus tar­ny­bos sta­tu­te yra nu­ma­ty­ta, kad dar­bo už­mo­kes­čio po­li­ti­kas kiek­vie­na tar­ny­ba taip pat tu­rės su­de­rin­ti su pro­fe­si­nė­mis są­jun­go­mis.

Taip pat at­krei­pia dė­me­sį į ki­tą as­pek­tą, kad Dar­bo ko­dek­sas nu­ma­to kon­sul­ta­ci­jas. Tai taip pat yra nuo­la­tos už­tik­ri­na­ma Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos.

Na, ir taip pat bu­vo pa­mi­nė­ta, kad nė­ra vie­nos ša­kos. Jei­gu bū­tų pri­tar­ta A. Ston­čai­čio pa­siū­ly­mui, tie­siog tai bū­tų su­dė­tin­ga įgy­ven­din­ti ir tik­rai ne­bū­tų pa­sie­kia­mas tas re­zul­ta­tas.

Tai tik­rai no­riu vi­sus nu­ra­min­ti, kad su pro­fe­si­nė­mis są­jun­go­mis yra ir bus at­ei­ty­je glau­džiai dir­ba­ma ir ben­dra­dar­biau­ja­ma de­ri­nant vi­sus tei­sės ak­tus, vi­sas tvar­kas, nes mū­sų vi­sų ben­dras in­te­re­sas – pa­rei­gū­nų ge­ro­vė ir mo­ty­va­ci­ja. Ačiū.

PIRMININKĖ. Mo­ty­vai iš­sa­ky­ti. Ap­si­spręs­ki­me bal­suo­da­mi. Kas pri­ta­ria­te A. Ston­čai­čio pa­siū­ly­mui, bal­suo­ja­te už, kas ma­no­te ki­taip, bal­suo­ja­te ki­taip.

Bal­sa­vo 120: už – 55, prieš – 7, su­si­lai­kė 58. Pa­siū­ly­mui ne­pri­tar­ta.

Tu­ri­me ap­si­spręs­ti dėl vi­so 54 straips­nio. Ar ga­li­me jam pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Bal­suo­ja­me dėl vi­so 54 straips­nio. Kas pri­ta­ria­te jam, bal­suo­ja­te už, kas ma­no­te ki­taip, bal­suo­ja­te ki­taip.

Bal­sa­vo 116: už – 71, prieš – 23, su­si­lai­kė 22. Straips­niui pri­tar­ta.

Da­bar to­liau 55 straips­nis. Dėl jo yra vie­na Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­ba. Pra­šau pri­sta­ty­ti ją ir ko­mi­te­to nuo­mo­nę.

I. HAASE (TS-LKDF). Tei­sės de­par­ta­men­tas nu­ro­do, kad pa­gal Sta­tu­to 55 straips­nio 1 da­lį pa­rei­gū­nų pa­rei­gi­nės al­gos ko­e­fi­cien­tą nu­sta­to pa­rei­gū­ną į pa­rei­gas ski­rian­tis as­muo, to­dėl nė­ra aiš­kus šios nuo­sta­tos san­ty­kis su mi­ni­ma Sta­tu­to 55 straips­nio 12 da­lies nuo­sta­ta, im­pli­kuo­jan­čia, kad cen­tri­nės sta­tu­ti­nės įstai­gos va­do­vas ga­li nu­sta­ty­ti kon­kre­čius ko­e­fi­cien­tus net ne sa­vo va­do­vau­ja­mo­je įstai­go­je tar­nau­jan­tiems pa­rei­gū­nams. Ko­mi­te­tas pri­ta­rė ben­dru su­ta­ri­mu.

Ko­mi­te­to pa­siū­ly­mas skam­ba taip: cen­tri­nės sta­tu­ti­nės įstai­gos va­do­vas, at­si­žvelg­da­mas į skir­tus vals­ty­bės biu­dže­to asig­na­vi­mus ir siek­da­mas įgy­ven­din­ti pa­rei­gū­nų dar­bo ap­mo­kė­ji­mo sis­te­mos nuo­sta­tas, ne­vir­šy­da­mas Sta­tu­to 54 straips­nio 4 da­ly­je nu­ro­dy­to­se pa­rei­gū­nų dar­bo ap­mo­kė­ji­mo sis­te­mos gai­rė­se nu­sta­ty­to dy­džio, ga­li pri­im­ti spren­di­mą dėl pa­rei­gū­nų pa­rei­gi­nės al­gos ko­e­fi­cien­tų pa­di­di­ni­mo tam tik­ru kon­kre­čiu dy­džiu, at­si­žvelg­da­mas į pa­rei­gū­nų tar­ny­bos pa­tir­tį ar pa­rei­gū­nų dar­bo ap­mo­kė­ji­mo sis­te­mo­je nu­sta­ty­tus kri­te­ri­jus. Įgy­ven­din­da­mas šį spren­di­mą, pa­rei­gū­ną į pa­rei­gas ski­rian­tis as­muo nu­sta­to pa­rei­gū­nams di­des­nius pa­rei­gi­nės al­gos ko­e­fi­cien­tus, ta­čiau ne­vir­šy­da­mas pa­rei­gū­nų dar­bo ap­mo­kė­ji­mo sis­te­mo­je kon­kre­čiai pa­rei­gy­bei nu­sta­ty­to di­džiau­sio pa­rei­gi­nės al­gos ko­e­fi­cien­to. Ko­mi­te­tas pri­ta­rė ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ger­bia­mi ko­le­gos, ar ga­li­me pri­tar­ti ir mes ben­dru su­ta­ri­mu 55 straips­niui, su­re­da­guo­tam pa­gal Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bą? Bal­suo­ja­me? Bal­suo­ja­me dėl 55 straips­nio. Kas pri­ta­ria­te 55 straips­niui, bal­suo­ja­te už, kas ma­no­te ki­taip, bal­suo­ja­te ki­taip.

Bal­sa­vo 120: už – 71, prieš – 6, su­si­lai­kė 43. Straips­niui pri­tar­ta.

Dėl 56 straips­nio taip pat yra Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bų. Pir­miau­sia pri­sta­ty­ki­te dvi pa­sta­bas. Vė­liau K. Vil­kaus­kas pri­sta­tys sa­vo pa­siū­ly­mą.

I. HAASE (TS-LKDF). Dė­ko­ju, ger­bia­ma Pir­mi­nin­ke. Pir­mo­ji pa­sta­ba. Tei­sės de­par­ta­men­tas siū­lo svars­ty­ti, ar siū­ly­mas į tar­ny­bos sta­žą, įskai­tant ir pa­rei­gū­no pen­si­jai gau­ti, įskai­čiuo­ti lai­ko­tar­pius, kai as­muo ėjo pa­rei­gas, ne­pri­skir­tas sta­tu­ti­nėms pa­rei­goms, de­rė­tų su kon­sti­tu­ci­niu so­cia­li­nės dar­nos im­pe­ra­ty­vu, kon­sti­tu­ci­niais tei­sin­gu­mo, pro­tin­gu­mo ir pro­por­cin­gu­mo prin­ci­pais. Ko­mi­te­tas ne­pri­ta­rė. Ko­mi­te­to ar­gu­men­tai. Ga­lio­jan­tis Vi­daus tar­ny­bos sta­tu­to re­g­la­men­ta­vi­mas nu­sta­to, kad, pri­ėmus as­me­nį į vi­daus tar­ny­bą, pa­rei­gū­nui į vi­daus tar­ny­bos sta­žą pa­pil­do­mai įskai­to­mi lai­ko­tar­piai, kai jis dir­bo pa­na­šaus po­bū­džio dar­bą pa­gal dar­bo su­tar­tį. Ta­čiau Vi­daus tar­ny­bos sta­tu­te nu­ma­ty­tas lai­ko­tar­pis ap­ima tik lai­ką, dirb­tą pa­gal šiuo me­tu ne­ga­lio­jan­tį Dar­bo su­tar­ties įsta­ty­mą, ne­te­ku­sį ga­lios 2003 m. sau­sio 1 d., kai įsi­ga­lio­jo Lie­tu­vos Res­pub­li­kos dar­bo ko­dek­sas. Ši si­tu­a­ci­ja nė­ra tei­sin­ga, nes yra ne­di­de­lė gru­pė sta­tu­ti­nių pa­rei­gū­nų, ku­rių dar­bo san­ty­kiai, at­si­ra­dę iki Dar­bo ko­dek­so įsi­ga­lio­ji­mo, tę­sia­si to­liau – jiems tai­ko­mos Dar­bo ko­dek­so nuo­sta­tos, vyk­do­mos funk­ci­jos ir pa­rei­gos ne­si­kei­tė. To­bu­li­nant dar­bų sau­gos rei­ka­la­vi­mus ir at­nau­ji­nant sau­gos prie­mo­nes, įran­ga, tech­ni­ka, dar­bas tam­pa ar­ti­mes­nis vi­daus tar­ny­bo­je at­lie­ka­moms funk­ci­joms, ne­gu yra tas dar­bas, ku­rį at­li­ko dar iki Dar­bo ko­dek­so įsi­ga­lio­ji­mo. To­dėl tiks­lin­ga nu­sta­ty­ti, kad vi­sas lai­kas, dirb­tas dar­bo su­tar­ties pa­grin­dais tiek pra­dė­jus dirb­ti pa­gal Dar­bo su­tar­ties įsta­ty­mą, tiek pa­gal Dar­bo ko­dek­są, jei­gu vė­liau šis dar­buo­to­jas bū­tų pa­skir­tas sta­tu­ti­niu pa­rei­gū­nu, bū­tų įskai­ty­tas į vi­daus tar­ny­bos sta­žą.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. K. Vil­kaus­kas pa­siū­lė pa­tai­są dėl to pa­ties straips­nio. Pra­šau pri­sta­ty­ti ją.

K. VILKAUSKAS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­ma Pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, tei­kiu dar kar­te­lį pa­siū­ly­mą ir no­riu, kad įsi­klau­sy­tu­mė­te dar kar­te­lį į šio pa­siū­ly­mo es­mę ir į pro­fe­si­nių są­jun­gų pa­rei­gū­nus, ku­rie yra čia, į jų nuo­gąs­ta­vi­mus. Ka­dan­gi la­bai svar­bi pa­rei­gū­nams mo­ty­va­ci­ja, tai šio pa­siū­ly­mo es­mė, kad ne­rei­kia nai­kin­ti jau se­niai nu­si­sto­vė­ju­sių so­cia­li­nių ga­ran­ti­jų. Mums svar­bus kiek­vie­nas pa­rei­gū­nas. Jei­gu da­lis tų pa­rei­gū­nų, ku­rių dar­bo sta­žas ne­sie­kia, yra 18–19 me­tų, pa­liks tar­ny­bą, tai tik­rai bus pa­siek­tas blo­gas re­zul­ta­tas šios re­for­mos. Mums svar­bu kiek­vie­nas pa­rei­gū­nas, nes į jį vals­ty­bė in­ves­tuo­ja. Pa­rei­gū­nai ir­gi no­ri dė­me­sio ir nors šio­kios to­kios grą­žos. Pro­fe­si­nių są­jun­gų nuo­gąs­ta­vi­mai yra tei­sė­ti ir jų ne­ga­li­ma ig­no­ruo­ti.

Pa­siū­ly­mo es­mė – pro­jek­to 1 straips­ny­je dės­to­mos Vi­daus tar­ny­bos sta­tu­to nau­jos re­dak­ci­jos 56 straips­nio 2 da­lį iš­dės­ty­ti taip: „Prie­do už tar­ny­bos Lie­tu­vos vals­ty­bei sta­žą dy­dis yra 1 % pa­rei­gi­nės al­gos už kiek­vie­nus me­tus, įskai­čiuo­ja­mus pa­gal šio straips­nio 1 da­ly­je nu­sta­ty­tą vi­daus tar­ny­bos sta­žą, į jį pa­pil­do­mai įskai­tant Vals­ty­bės tar­ny­bos įsta­ty­me nu­sta­ty­tą vals­ty­bės tar­nau­to­jo tar­ny­bos sta­žą. Prie­das už tar­ny­bos Lie­tu­vos vals­ty­bei sta­žą ne­ga­li vir­šy­ti 30 % pa­rei­gi­nės al­gos.“ Iš­girs­ki­me pa­rei­gū­nus ir rū­pin­ki­mės mū­sų pi­lie­čių sau­gu­mu. Ačiū.

PIRMININKĖ. Dė­kui. Da­rau prie­lai­dą, kad yra 29 tik­riau­siai, ar ne? Taip, yra. Tuo­met pra­šau ko­mi­te­to nuo­mo­nės.

I. HAASE (TS-LKDF). Ko­mi­te­tas Sei­mo na­rio K. Vil­kaus­ko pa­siū­ly­mui ne­pri­ta­rė. Ko­mi­te­to ar­gu­men­tai: ana­lo­giš­kam pa­siū­ly­mui jau bu­vo ne­pri­tar­ta 2023 m. gruo­džio 6 d. ko­mi­te­to po­sė­dy­je, taip pat 2023 m. gruo­džio 12 d. Sei­mo po­sė­dy­je. Vyk­dant vi­są vals­ty­bės tar­ny­bos re­for­mą, yra nuo­sek­liai lai­ko­ma­si po­zi­ci­jos, kad prie­das už sta­žą tu­ri da­ry­ti vis ma­žes­nę įta­ką dar­bo už­mo­kes­čio dy­džiui. Dar­bo už­mo­kes­tis tu­ri bū­ti la­biau orien­tuo­tas į as­mens pa­siek­tus re­zul­ta­tus, to­dėl vi­soms dar­buo­to­jų ka­te­go­ri­joms, ku­rioms yra mo­ka­mas prie­das už sta­žą, di­džiau­sias ga­li­mas šio prie­do dy­dis yra ma­ži­na­mas iki 20 %, iš­lai­kant, fik­suo­jant jau tu­ri­mą prie­do dy­dį tiems, ku­rie iki įsta­ty­mo įsi­ga­lio­ji­mo tu­ri už­si­dir­bę dau­giau nei 20 %. Šiuo po­žiū­riu iš­skir­ti pa­rei­gū­nus iš ki­tų dar­buo­to­jų nė­ra ob­jek­ty­vaus pa­grin­do. Pa­rei­gū­nų dar­bo ap­mo­kė­ji­mo sis­te­mos gai­rė­se įtvir­ti­na­ma, kad pa­rei­gū­nų pa­rei­gi­nės al­gos ko­e­fi­cien­to dy­džio nu­sta­ty­mo kri­te­ri­jus bus tar­ny­bos pa­tir­ties, tai yra tar­ny­bos sta­žo, kri­te­ri­jus, api­brė­žian­tis pa­rei­gy­bės spe­ci­fiš­ku­mą, kai tin­ka­mai at­lik­ti dar­bą rei­kia ati­tin­ka­mų pro­fe­si­nių įgū­džių tai­ky­mo pa­tir­ties. Šis kri­te­ri­jus tai­ko­mas tuo­met, kai pa­rei­gū­nų prie­das už tar­ny­bos Lie­tu­vos vals­ty­bei sta­žą yra pa­sie­kęs ar­ba vir­ši­ja 20 % pa­rei­gi­nės al­gos dy­džio ir kai di­des­nė kaip 20 me­tų tar­ny­bos pa­tir­tis ku­ria pri­dė­ti­nę ver­tę. Tai­kant šį kri­te­ri­jų re­ko­men­duo­ja­ma, kad pa­rei­gi­nė al­ga kas­met bū­tų di­di­na­ma už kiek­vie­nus pas­kes­nius tar­ny­bos to­je pa­čio­je sta­tu­ti­nių įstai­gų sis­te­mo­je me­tus.

PIRMININKĖ. Mo­ty­vai dėl K. Vil­kaus­ko pa­siū­ly­mo. A. Ston­čai­tis kal­ba už.

A. STONČAITIS (DFVL). Mie­li ko­le­gos, aš ma­nau, kad iš tik­rų­jų ob­jek­ty­viai sta­tu­ti­nė vi­daus tar­ny­ba, gai­la, yra pa­sie­ku­si vals­ty­bė­je tą ri­bą, kad jei­gu dar, ne­duok Die­ve, su­ma­žė­tų pa­rei­gū­nų, pa­grin­di­nių pa­rei­gū­nų: ty­rė­jų, po­li­ci­nin­kų, ug­nia­ge­sių, pa­sie­nie­čių, pa­pras­čiau­siai jau mes tu­rė­tu­me kal­bė­ti ir pri­im­ti gal­būt ta­da la­bai grei­tus spren­di­mus, kaip re­a­guo­ti. Tas skai­čius pa­rei­gū­nų, ku­ris šian­dien li­ko dar­buo­tis, pa­pras­čiau­siai jau su vi­sais prie­dais, su kuo tik no­ri, ne­ga­li pa­deng­ti tų funk­ci­jų ap­im­ties, ku­rios yra rei­ka­lin­gos žmo­nių sau­gu­mui už­tik­rin­ti. To­dėl, mie­li ko­le­gos, man yra keis­ta gir­dė­ti, kad at­li­kus ana­li­zę skam­ba to­kie žo­džiai, kad nė­ra ob­jek­ty­vaus pa­grin­do iš­skir­ti sta­tu­ti­nius vals­ty­bės tar­nau­to­jus. Ne­kal­bė­ki­me ne­tie­sos – tai bū­ti­na pa­da­ry­ti. Vi­sa Eu­ro­pos Są­jun­ga, fak­tiš­kai kiek­vie­na ša­lis tu­ri at­ski­rą ir fi­nan­sa­vi­mo, ir tar­ny­bos or­ga­ni­za­vi­mo me­cha­niz­mą, bū­tent sta­tu­ti­nės tar­ny­bos. Pa­žiū­rė­ki­me pas­ku­ti­nius at­ve­jus, ku­rie yra skau­dūs vi­suo­me­nei, ku­rie yra įstri­gę kiek­vie­nam pi­lie­čiui, ku­rie su­ke­lia ne­sau­gu­mo jaus­mą – ko­dėl va­do­vo pa­si­aiš­ki­ni­mas yra, kad ne­pa­kan­ka pa­rei­gū­nų re­a­guo­ti į si­tu­a­ci­ją? Mie­li ko­le­gos, bū­ki­me pro­tin­gi ir aš siū­lau tik­rai pa­lai­ky­ti K. Vil­kaus­ko pa­teik­tą pa­siū­ly­mą. Iš to mes vi­si lai­mė­si­me.

PIRMININKĖ. Mo­ty­vai prieš – V. Se­meš­ka.

V. SEMEŠKA (TS-LKDF). Dė­ko­ju, ger­bia­ma po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, ger­bia­mas Al­gir­dai, net ne­abe­jo­ju, kad tiek opo­zi­ci­jo­je, tiek dau­gu­mo­je nė­ra nė vie­no tau­tos iš­rink­to­jo, ku­ris no­rė­tų, kad mū­sų sta­tu­ti­niai vals­ty­bės tar­nau­to­jai, pa­rei­gū­nai jaus­tų­si kaip nors pa­žei­džia­mi ar gau­tų ne­orų at­ly­gi­ni­mą. Iš­ti­sus de­šimt­me­čius iš es­mės vals­ty­bė gal­būt ne­pa­kan­ka­mai ski­ria dė­me­sio ir fi­nan­sa­vi­mo sta­tu­ti­niams pa­rei­gū­nams, bet šian­dien ir yra ta re­for­ma. Dėl jos mes jau ap­si­spren­dė­me pra­ei­tą kar­tą bal­suo­da­mi ir nu­ta­rė­me, kad vi­siems tai­ky­si­me tą pa­čią sis­te­mą, o tie sta­tu­ti­niai pa­rei­gū­nai, ku­rie yra su­kau­pę sta­žą, vi­siš­kai ne­nu­ken­tės. Ta­čiau tiems pa­rei­gū­nams, ku­rie pri­eis tar­ny­bą 20 me­tų, bus tai­ko­mi ki­ti mo­ty­va­ci­niai kri­te­ri­jai. Tik­rai yra mū­sų vi­sų tiks­las, kad mū­sų bran­gių pa­rei­gū­nų bū­tų ge­riau­sios są­ly­gos ir jų dar­bo už­mo­kes­tis nuo­sek­liai di­dė­tų. Siū­lau tik­rai žvelg­ti sis­te­miš­kai ir ne­pa­lai­ky­ti šio pa­siū­ly­mo (dėl jo jau bu­vo ap­si­spręs­ta), o pri­tar­ti vi­sai sis­te­mai. Ačiū.

PIRMININKĖ. Mo­ty­vai iš­sa­ky­ti. Ap­si­spręs­ki­me bal­suo­da­mi dėl K. Vil­kaus­ko pa­siū­ly­mo. Kas jam pri­ta­ria­te, bal­suo­ja­te už, kas ma­no­te ki­taip, bal­suo­ja­te ki­taip.

Bal­sa­vo 119: už – 51, prieš – 15, su­si­lai­kė 53. Pa­siū­ly­mui ne­pri­tar­ta.

Da­bar tu­ri­me ap­si­spręs­ti dėl vi­so 56 straips­nio, su­re­da­guo­to pa­gal Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bą. Bal­suo­ki­me. Kas pri­ta­ria­te 56 straips­niui, bal­suo­ja­te už, kas ma­no­te ki­taip, bal­suo­ja­te ki­taip.

Bal­sa­vo 106: už – 72, prieš – 15, su­si­lai­kė 19. Vi­sam 56 straips­niui pri­tar­ta.

R. Ta­ma­šu­nie­nė – re­pli­ka po bal­sa­vi­mo.

R. TAMAŠUNIENĖ (MSNG). Aš vis dėl­to bal­suo­da­ma kon­kre­čiai už ši­tą straips­nį no­riu dar kar­tą pa­brėž­ti, kad griau­na­ma mo­ty­va­ci­nė pa­rei­gū­nų sis­te­ma. Ant­ras da­ly­kas, pats Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas sau prieš­ta­rau­ja. Sa­kė­te, kad 20 me­tų tar­nys­tės Lie­tu­vos vals­ty­bei su­ku­ria pri­dė­ti­nę ver­tę. O štai 30 me­tų jau tos ver­tės ne­su­ku­ria? Iš tie­sų yra pa­žei­džia­mi tei­sė­ti lū­kes­čiai ir griau­na­ma mo­ty­va­ci­nė sis­te­ma. No­rint su­kur­ti nau­ja, rei­kia pa­lik­ti tai, kas ge­rai vei­kia, se­na, o ne da­ry­ti po­ky­čius vien dėl po­ky­čių.

PIRMININKĖ. K. Vil­kaus­kas taip pat no­rė­tų re­pli­kuo­ti.

K. VILKAUSKAS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­ma Pir­mi­nin­ke. Ger­bia­ma vi­daus rei­ka­lų mi­nist­rė kal­bė­jo, kad de­ri­no su prof­są­jun­go­mis, kad kal­bė­jo su prof­są­jun­go­mis, kad tu­ri kaž­ko­kį pri­ta­ri­mą. Ger­bia­ma mi­nist­re, pa­si­žiū­rė­ki­te, ar čia yra pri­ta­rian­tys žmo­nės? Ku­rie čia yra? Pa­rei­gū­nų prof­są­jun­gos at­vy­ko šian­dien ir jų daug gau­siau yra. Ar jie pri­ta­rė? Jie tik­rai ne­pri­ta­rė jū­sų Sta­tu­to pro­jek­tui iš pat pra­džių, nes ne­vy­ko tik­ras nor­ma­lus dia­lo­gas. Kai bu­vo kal­ba­ma apie sep­ty­nis punk­tus, dėl ku­rių prof­są­jun­gos su­ta­rė kar­tu su Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja, tai ma­žiau­siai bu­vo ne­tie­sa. Dėl to čia pa­rei­gū­nai ir yra. Ma­nau, kad jie to­liau eis ir ko­vos dėl sa­vo tei­sių. Ačiū.

PIRMININKĖ. A. Dumb­ra­va. Taip pat re­pli­ka po bal­sa­vi­mo.

A. DUMBRAVA (LVŽSF). Ačiū, ger­bia­ma Pir­mi­nin­ke. La­bai trum­pai. Na, tik­rai mes ma­to­me, kas pas­ku­ti­niu me­tu da­ro­si Lie­tu­vo­je, kiek daug yra ne­lai­min­gų įvy­kių. Ir vi­są lai­ką pa­rei­gū­nai tu­ri bū­ti prie­ky­je. Mig­ran­tai, Jo­na­vos įvy­kiai šian­die­ną, ne­se­ni įvy­kiai Vil­niaus ra­jo­ne. Mes tik­rai ne­ma­to­me mo­ty­vų iš­skir­ti pa­rei­gū­nus iš vals­ty­bės tar­ny­bos. Tie da­ly­kai, apie ką ko­le­ga kal­bė­jo, mo­ty­va­ci­niai, ki­ti da­ly­kai, bet tie mo­ty­va­ci­niai da­ly­kai yra re­ko­men­da­ci­nio po­bū­džio, jie nie­ko ne­įpa­rei­go­ja. Tai­gi jei­gu ne­bus asig­na­vi­mų, ne­bus ir jo­kių prie­dų. Man taip at­ro­do.

PIRMININKĖ. I. Ši­mo­ny­tė.

I. ŠIMONYTĖ (TS-LKDF). Aš vis dėl­to ne­ga­liu nu­ty­lė­ti, kad ta­me bal­ko­ne taip pat sto­vė­jo žmo­gus, ku­ris krei­pė­si į ma­ne raš­tu šią va­sa­rą, pra­šy­da­mas sta­tu­ti­nių ins­ti­tu­ci­jų dar­bo už­mo­kes­čio fon­dą at­ei­nan­čių me­tų biu­dže­te pa­di­din­ti 10 %. Ir tai bu­vo pa­da­ry­ta. To­dėl man, tie­są sa­kant, skau­du da­bar vi­sus šiuos prie­kaiš­tus klau­sy­ti, nes ma­nau, kad bu­vo ne tik at­si­žvelg­ta į kon­kre­tų fi­nan­si­nį rei­ka­la­vi­mą – bu­vo bent ke­le­tas de­ri­ni­mo ra­tų, bu­vo ieš­ko­ma, bu­vo ati­dė­tas pa­tei­ki­mas Sei­mo ple­na­ri­nia­me po­sė­dy­je tam, kad bū­tų mak­si­ma­liai at­si­žvelg­ta į prof­są­jun­gų pa­siū­ly­mus, ku­riuos pas­kui įre­gist­ra­vo mi­nist­rė A. Bi­lo­tai­tė. Aš at­vi­rai pa­sa­ky­siu, kad man skau­du gir­dė­ti, nes tai, ką aš gir­džiu, nė­ra tie­sa, de­ja.

PIRMININKĖ. Dar vie­na re­pli­ka. Siū­lau jas trum­pin­ti ir tęs­ti pri­ėmi­mą, nes tik­rai dar la­bai daug straips­nių li­ko. A. Ši­rins­kie­nė.

A. ŠIRINSKIENĖ (MSNG). Aš la­bai trum­pai. Krei­piuo­si į sa­lės dar­buo­to­jus: gal ga­li­te prem­je­rei mik­ro­fo­ną pa­sta­ty­ti ar­čiau, nes ji čia bė­gio­da­ma į apa­čią iš tie­sų pa­vargs­ta be­si­aiš­kin­da­ma už vi­sus sa­vo mi­nist­rus ir už vi­sus frak­ci­jos na­rius. (Šur­mu­lys sa­lė­je)

PIRMININKĖ. Ko­le­ge, aš vis dėl­to pra­šy­čiau ko­rek­tiš­kes­nių pa­siū­ly­mų, nes tai, ką jūs sa­ko­te, nė­ra nei ko­rek­tiš­ka, nei ko­le­giš­ka. Pra­šau, A. Skar­džius.

A. SKARDŽIUS (MSNG). Ačiū, Pir­mi­nin­ke. Na, pa­si­klau­sęs Mi­nist­rės Pir­mi­nin­kės ga­li įsi­vaiz­duo­ti, kad ji­nai žars­to sa­vo pi­ni­gus: tam no­rė­jau, tam da­viau, tam ne­da­viau. Da­bar jai skau­du. Tai yra mū­sų pi­ni­gai ir su­ta­ri­mo rei­ka­las Sei­me pri­imant pa­grin­di­nį įsta­ty­mą – biu­dže­tą, kaip tą py­ra­gą pa­da­lin­ti.

PIRMININKĖ. V. Tar­ga­ma­dzė.

V. TARGAMADZĖ (DFVL). Ačiū. Aš la­bai pra­šau ne­pai­nio­ti dvie­jų da­ly­kų. Vie­nas da­ly­kas yra pa­di­di­ni­mas biu­dže­te, o ki­tas da­ly­kas yra mo­ty­va­ci­nė sis­te­ma. Tai­gi rei­kė­tų gal­vo­ti apie tą sis­te­mi­nį da­ly­ką, apie mo­ty­va­ci­nę sis­te­mą. O ji da­bar yra griau­na­ma. Ir ta­da ne­rei­kė­tų var­to­ti są­vo­kos „sis­te­mi­nis“.

PIRMININKĖ. Re­pli­kos iš­sa­ky­tos. Dėl straips­nių nuo 57 iki 86 im­ti­nai pa­siū­ly­mų nė­ra gau­ta. Ar ga­li­me kiek­vie­nam iš jų pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­kui, pri­tar­ta.

Dėl 87 straips­nio yra A. Vyš­niaus­ko pa­siū­ly­mas. Dėl prie­do, at­si­pra­šau. Dėl 87 straips­nio pa­siū­ly­mų nė­ra. Ar ga­li­me jam taip pat pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­ko­ju, pri­tar­ta. Yra prie­das, dėl ku­rio yra A. Vyš­niaus­ko pa­siū­ly­mas. Pra­šau pri­sta­ty­ti jį.

A. VYŠNIAUSKAS (TS-LKDF). Taip, tai pir­ma­sis pa­siū­ly­mas, la­bai tech­ni­nis, su­de­rin­tas su Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja ren­giant ga­lu­ti­nę iš­va­dą. Tie­siog yra su­ly­gi­na­mos dvi pa­rei­gy­bės, tai yra pa­sie­nio už­kar­dos va­do ir mui­ti­nės įstai­gos pos­to vir­ši­nin­ko, taip pat ati­tin­ka­mai pa­sie­nio už­kar­dos va­do pa­va­duo­to­jo ir pos­to vir­ši­nin­ko pa­va­duo­to­jo, nes jos sa­vo dar­bo po­bū­džiu yra tos pa­čios ka­te­go­ri­jos. Tie­siog su­ly­gi­na­mos ka­te­go­ri­jos.

PIRMININKĖ. Dė­kui. Ar ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Bal­suo­ja­me, ar yra 29 pa­lai­kan­tys šio pa­siū­ly­mo svars­ty­mą. Yra. Pra­šau, ko­mi­te­to nuo­mo­nė.

I. HAASE (TS-LKDF). Ko­mi­te­tas pri­ta­rė ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Mo­ty­vų nė­ra. Tai­gi ap­si­spręs­ki­me bal­suo­da­mi. Kas pri­ta­ria­te A. Vyš­niaus­ko pa­tai­sai (jai ko­mi­te­tas pri­ta­rė), bal­suo­ja­te už, kas ma­no­te ki­taip, bal­suo­ja­te kitaip.

Bal­sa­vo 80: už – 71, prieš – 4, su­si­lai­kė 5. Pri­tar­ta.

Da­bar tu­rė­tu­me ap­si­spręs­ti dėl vi­so 1 straips­nio. Ap­si­spręs­ki­me bal­suo­da­mi. Kas pri­ta­ria­te vi­sam 1 straips­niui su vi­sais iki tol ap­svars­ty­tais straips­niais bei prie­du, bal­suo­ja­te už, kas ma­no­te ki­taip, bal­suo­ja­te ki­taip.

Bal­sa­vo 80: už – 72, prieš – 2, su­si­lai­kė 6. Vi­sam 1 straips­niui pri­tar­ta.

V. Ba­kas. Re­pli­ka po bal­sa­vi­mo.

V. BAKAS (DFVL). Ka­dan­gi iš tie­sų mes gir­dė­jo­me prem­je­rės pa­si­sa­ky­mą ir tik­rai tas Dar­bo už­mo­kes­čio fon­do di­di­ni­mas yra ge­ras dar­bas, bet blo­gai tai, kad at­ei­na mi­nist­rė, ku­ri ap­skri­tai ne­sio­rien­tuo­ja, kaip jį pa­skirs­ty­ti, ir su­griau­na vi­sus ge­rus dar­bus. To­dėl aš, ti­kė­da­ma­sis įti­kin­ti prem­je­rę, kad jos ge­ri dar­bai ir in­ten­ci­jos ne­bū­tų su­griau­ti, no­riu pa­pra­šy­ti per­trau­kos iki ki­to po­sė­džio.

PIRMININKĖ. Jau dvi per­trau­kos bu­vo im­tos dėl šio klau­si­mo. De­ja, ne­be­ga­li­me bal­suo­ti dar dėl vie­nos per­trau­kos.

V. BAKAS (DFVL). Bet, prem­je­re, jūs iš­girs­ki­te. At­ei­na tie­siog jū­sų ge­rų in­ten­ci­jų ne­ge­ban­ti su­pras­ti mi­nist­rė ir su­griau­na. Ly­gio­je vie­to­je su­ga­di­na­te san­ty­kius su, ko ge­ro, 20 tūkst. pa­rei­gū­nų.

PIRMININKĖ. 2 straips­nis. Dėl jo yra taip pat vie­na A. Vyš­niaus­ko pa­tai­sa. Pra­šau pri­sta­ty­ti ją.

A. VYŠNIAUSKAS (TS-LKDF). Vėl­gi tai yra tech­ni­nė pa­tai­sa, su­de­rin­ta su Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja. Sta­tu­to pro­jek­to įgy­ven­di­na­mo­sios nuo­sta­tos reg­la­men­tuo­ja at­ve­jus, kai pa­gal nau­jos re­dak­ci­jos sta­tu­tą pa­rei­gū­nų tar­ny­bos truk­mė yra il­ges­nė ne­gu pa­gal ga­lio­jan­tį re­gu­lia­vi­mą, ta­čiau nė­ra su­re­gu­liuo­ti at­ve­jai, kai pa­gal nau­jos re­dak­ci­jos sta­tu­tą tar­ny­bos truk­mė yra trum­pes­nė, ne­gu šiuo me­tu pa­rei­gū­nui tai­ko­ma tar­ny­bos truk­mė. At­si­žvelg­da­mi į tai ir siek­da­mi už­tik­rin­ti pa­rei­gū­nų tei­sė­tus lū­kes­čius, siū­lo­me nu­sta­ty­ti, kad pa­rei­gū­nams bū­tų tai­ko­ma pa­gal ga­lio­jan­tį re­gu­lia­vi­mą jiems nu­sta­ty­ta tar­ny­bos truk­mė ir kad bū­tų su­da­ry­ta ga­li­my­bė pa­rei­gū­nams jų pra­šy­mu tai­ky­ti trum­pes­nę tar­ny­bos truk­mę pa­gal nau­jos re­dak­ci­jos sta­tu­tą. Tai la­bai tech­ni­nis klau­si­mas.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ar yra 29 pa­lai­kan­tys šio pa­siū­ly­mo svars­ty­mą? Bal­suo­ki­me. Yra. Ko­mi­te­to nuo­mo­nė. Pra­šau.

I. HAASE (TS-LKDF). Ko­mi­te­to nuo­mo­nė – pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Dėl vi­so… Ar ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti A. Vyš­niaus­ko pa­tai­sai? Ga­li­me. Ki­tų bal­sų ne­gir­džiu. Bal­suo­ki­me dėl vi­so 2 straips­nio.

Bal­sa­vo 75: už – 73, prieš ne­bu­vo, su­si­lai­kė 2. 2 straips­niui pri­tar­ta.

Dėl 3 straips­nio pa­siū­ly­mų nė­ra gau­ta. Ar ga­li­me jam pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ne­ma­tau prieš­ta­rau­jan­čių. Dė­ko­ju.

Mo­ty­vai dėl vi­so įsta­ty­mo, tai yra dėl dar­bo­tvarkės 1-5.1 klau­si­mo – pro­jek­to Nr. XIVP-3172. E. Dob­ro­wols­ka – mo­ty­vai už.

E. DOBROWOLSKA (LF). Ger­bia­mi ko­le­gos, jei­gu mes kal­ba­me apie sta­tu­ti­nius pa­rei­gū­nus, mes tu­ri­me už­tik­rin­ti tar­ny­bos pa­trauk­lu­mą tiek tiems, ku­rie no­ri pri­si­jung­ti ar at­ei­ti, tiek tiems, ku­rie lo­ja­liai dir­ba Lie­tu­vai. Ši re­for­ma ap­ima tas dvi gran­dis. Vi­sų pir­ma yra su­tvar­ko­mos grin­dys tam, kad mes ga­lė­tu­me iš tik­rų­jų už­tik­rin­ti nau­jiems pa­rei­gū­nams, ku­rie pri­si­jun­gia prie tar­ny­bos, ga­li­my­bes gau­ti ge­res­nę al­gą jau da­bar, ne po 20 ar 30 me­tų. Taip pat svar­bu ir tiems sta­tu­ti­niams pa­rei­gū­nams, ku­rie ne pir­mus ir ne de­šimt­me­tį dir­ba Lie­tu­vai, bet są­mo­nin­gai pa­si­ren­ka vie­ną ar ki­tą gran­dį, ne­bū­ti­nai aukš­čiau­sią, jų grin­dys taip pat tu­rė­tų bū­ti adek­va­čios. Kai mes kal­ba­me apie sta­tu­ti­nius pa­rei­gū­nus, mes ne­ga­li­me jų skirs­ty­ti. Vi­si sta­tu­ti­niai pa­rei­gū­nai yra svar­būs. Taip, mes ma­to­me mig­ra­ci­ją tarp tar­ny­bų, to­dėl bū­tent šis pro­jek­tas yra svar­bus dėl to, kad su­ma­žin­tu­me ka­te­go­ri­jų skai­čių, su­vie­no­din­tu­me ir pa­ge­rin­tu­me są­ly­gas.

At­si­me­nu, dar prieš pus­an­trų me­tų kal­bė­jo­me apie Ka­lė­ji­mų tar­ny­bos re­for­mą, apie ga­li­mus nuo­gąs­ta­vi­mus. Šian­dien mes ma­to­me, kad, ma­ži­nant ad­mi­nist­ra­ci­nį apa­ra­tą, mo­ty­vuo­jant pa­rei­gū­nus, jie jau da­bar po­rą mė­ne­sių tu­ri prie­mo­kas, nes ga­li­me ra­cio­na­liau skirs­ty­ti lė­šas. Tai la­bai no­rė­čiau kvies­ti vi­sus at­si­žvelg­ti į tai, kad su šiuo pro­jek­tu yra pla­nuo­ja­mas ir biu­dže­tas (tai nė­ra tik biu­ro­kratinis pa­kei­ti­mas), ir pi­ni­gai, ku­rie leis pa­kel­ti tas grin­dis, nes šian­dien kai ku­rie pa­rei­gū­nai tu­ri ne­pa­aiš­ki­na­mai že­mas al­gas.

PIRMININKĖ. A. Ston­čai­tis – mo­ty­vai prieš.

A. STONČAITIS (DFVL). Ger­bia­mi Sei­mo na­riai, šian­dien Sei­me tu­ri­me bū­tent pas­ku­ti­nę Vi­daus tar­ny­bos sta­tu­to nau­jos re­dak­ci­jos ir ly­di­mų­jų įsta­ty­mų pro­jek­tų pro­ce­dū­rą – pri­ėmi­mą. Tik­rai be jo­kio po­li­ti­ka­vi­mo kiek­vie­nas sau už­duo­ki­me klau­si­mą, ar tik­rai mes su­pran­ta­me tą ri­zi­ką, į ku­rią to­kį tei­sės ak­tą pri­im­da­mi mes ve­da­me? Pa­žiū­rė­ki­me, ko­kiu pa­grei­čiu au­ga re­gist­ruo­ja­mi A ka­te­go­ri­jos įvy­kiai, tai yra su­si­ję su smur­tu pir­miau­sia prieš as­me­nį? Fak­tiš­kai pa­di­dė­ji­mas yra du kar­tus ir ne­pa­liau­ja­mai tai au­ga. Šian­dien iš es­mės, kai toks di­džiu­lis ne kom­plek­tas, tai yra tūks­tan­čiai ir vi­sas iš es­mės tar­ny­bas tai pa­lie­čia, pa­pras­čiau­siai tar­ny­bos tie­siog jau ne­be­ga­li adek­va­čiai re­a­guo­ti į be­si­klos­tan­čią si­tu­a­ci­ją.

Ki­tas da­ly­kas, de­ja, bet mes ob­jek­ty­viai šian­dien tu­ri­me la­bai spar­čiai se­nė­jan­čią vi­daus rei­ka­lų sis­te­mą ir, pa­žiū­rė­ki­me, įsta­ty­mo pro­jek­tu sa­ko­ma, kad lyg ir iš­tar­na­vu­siems 20 ar dau­giau me­tų nie­kas ne­si­keis, bet kaip sis­te­ma pri­ar­tė­jo prie iš­tar­na­vu­sių 17, 18, 19 me­tų, tai la­bai grei­tai at­eis lai­kas, kai pa­pras­čiau­siai į si­tu­a­ci­ją re­a­guo­ti ne­ga­lė­si­me. Ne­pa­mirš­ki­me, kad nie­kam yra ne gė­da, ir prem­je­rui, ir Vy­riau­sy­bei, de­rė­tis su vi­suo­me­ni­nė­mis or­ga­ni­za­ci­jo­mis. Suo­mi­jos prem­je­ras jau se­niai de­ra­si su prof­są­jun­go­mis dėl ki­tų me­tų biu­dže­to ir dėl to tik­rai nie­kas ne­ma­to ko­kios nors pro­ble­mos ar tra­ge­di­jos. Ir mums ly­giai taip pat ran­kos, ma­tyt, nuo to vi­siš­kai ne­nu­kris­tų. Mie­li ko­le­gos, pa­da­ry­si­me, pa­ti­kė­ki­te, klai­dą, bal­suo­ki­me prieš.

PIRMININKĖ. Mo­ty­vai už – A. Bi­lo­tai­tė.

A. BILOTAITĖ (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, nau­jas Vi­daus tar­ny­bos sta­tu­tas at­neš tik­rai tei­gia­mus po­ky­čius vi­sai mū­sų pa­rei­gū­nų ben­druo­me­nei ir už­tik­rins il­ga­lai­kę mo­ty­va­ci­ją. Taip, šian­dien yra kal­ba­ma apie tai, kad šian­dien trūks­ta mums pa­rei­gū­nų. Šia­me Vi­daus tar­ny­bos sta­tu­te kaip tik yra nu­ma­ty­tos to­kios prie­mo­nės, ku­rios pa­dės mums spręs­ti ši­tą klau­si­mą ir taip pat leis su­stip­rin­ti pa­rei­gū­nų mo­ty­va­ci­ją ir di­din­ti tar­ny­bų pa­trauk­lu­mą. Vie­nas iš svar­biau­sių Vi­daus tar­ny­bos sta­tu­to tiks­lų yra mi­ni­ma­lių pa­rei­gi­nių al­gų ko­e­fi­cien­tų pir­mi­nės ir vi­du­ri­nės gran­dies pa­rei­gū­nams di­di­ni­mas. Tam yra nu­ma­ty­ti 24 mln. eu­rų. Šian­dien mes vi­si kal­ba­me, kad mums trūks­ta pa­rei­gū­nų, kad juos rei­kia mo­ty­vuo­ti ir pri­trauk­ti, tai kaip mes juos pri­trauk­si­me, jei­gu ne­pa­siū­ly­si­me prie­mo­nių? Tai aš tik­rai siū­lau pri­tar­ti ši­tam pro­jek­tui ir da­ry­ti re­a­lius dar­bus, o ne kal­bė­ti.

Taip pat yra kal­ba­ma ir apie ki­tas prie­mo­nes Vi­daus tar­ny­bos sta­tu­te, tai yra lanks­tes­nę ir tei­sin­ges­nę dar­bo ap­mo­kė­ji­mo tvar­ką, ku­rios dau­gy­bę me­tų lau­kia mū­sų pa­rei­gū­nų ben­d­ruo­me­nė. Taip pat kal­ba­me apie ku­ria­mą per­so­na­lo re­zer­vą, kad ga­lė­tu­me, esant kri­zi­nėms ir su­dė­tin­goms si­tu­a­ci­joms, pa­si­telk­ti mū­sų pa­rei­gū­nus. Taip pat yra siū­lo­ma su­kur­ti ge­res­nę re­a­bi­li­ta­ci­jos sis­te­mą. Tai yra taip pat la­bai svar­bu pa­rei­gū­nų ben­druo­me­nei, jos yra tik­rai lau­kia­ma. Ir tos prie­mo­nės, su­si­ju­sios su nau­jais pa­rei­gū­nais, tai yra sti­pen­di­jos, iš­mo­kos ir ki­tos mo­ty­va­ci­nės prie­mo­nės, yra šia­me sta­tu­te ir jos tik­rai pa­dės mums pri­trauk­ti pa­rei­gū­nus.

O kal­bant apie tai, kad ne­bu­vo dis­ku­si­jų, aš tik­rai dar kar­tą no­riu pa­ti­kin­ti, kad dis­ku­si­jos vy­ko, ir ne vie­na. De­ri­ni­mo su mū­sų so­cia­li­niais part­ne­riais pro­ce­sas yra nuo­la­ti­nis, nes tik­rai no­riu pa­žy­mė­ti, kad mes vi­si sie­kia­me vie­nin­te­lio tiks­lo…

PIRMININKĖ. Lai­kas.

A. BILOTAITĖ (TS-LKDF). …tai yra su­stip­rin­ti pa­rei­gū­nų ben­druo­me­nę ir ją mo­ty­vuo­ti.

PIRMININKĖ. Mo­ty­vai prieš – T. To­mi­li­nas.

T. TOMILINAS (DFVL). Ger­bia­mi ko­le­gos, Vy­riau­sy­bės su­ma­ny­mas gau­ti pa­pil­do­mų pa­ja­mų iš gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio žlu­go. Pi­ni­gų al­goms di­din­ti iš es­mės nė­ra, to­dėl jau yra ima­ma­si gud­ry­bės imi­tuo­ti ko­ky­bi­nį po­ky­tį vie­ša­ja­me sek­to­riu­je ar vals­ty­bės tar­ny­bo­je, ar pa­rei­gū­nų ap­mo­kė­ji­mo, o tik­ro­vė­je kas yra da­ro­ma? Yra nai­ki­na­mi il­ga­me­čiai so­cia­li­nio dia­lo­go pa­sie­ki­mai, ga­lų ga­le prof­są­jun­gų vaid­muo ir pa­na­šiai – sta­žo prie­do su­ma­ži­ni­mas, dar­buo­to­jų au­to­no­mi­jos ir prof­są­jun­gų ga­lios su­men­ki­ni­mas, prie­do už laips­nį at­si­sa­ky­mas. Na, vi­sa tai lei­džia su­krapš­ty­ti šiek tiek tų lė­šų di­din­ti al­gas nau­jiems dar­buo­to­jams, bet iš es­mės už nau­jų, jau­nų dar­buo­to­jų al­gų pa­di­di­ni­mą su­mo­kės vy­res­ni dar­buo­to­jai. Štai ir vi­sa pa­slap­tis, kaip yra gau­na­mi pi­ni­gai. Tas pats yra vals­ty­bės tar­ny­bo­je, tas pats prin­ci­pas.

To­dėl, ko­le­gos, aš ne tik ra­gi­nu bal­suo­ti prieš, aš ra­gi­nu vi­sus po­li­ti­kus tie­siog nu­spręs­ti la­bai pa­pras­tą da­ly­ką. Ki­tos ka­den­ci­jos Sei­me pir­mas dar­bas bet ku­rios Vy­riau­sy­bės, kad ir kas jo­je bū­tų, rei­kė­tų tie­siog vi­sas ši­tas vals­ty­bės tar­ny­bos, pa­rei­gū­nų dar­bo ap­mo­kė­ji­mo re­for­mas pri­stab­dy­ti. Pa­na­šiai kaip 2016 me­tais mes pa­da­rė­me su Dar­bo ko­dek­su, pa­pras­čiau­siai pri­stab­dy­ti ir per­žiū­rė­ti. Nes ne­ga­li­ma pri­im­ti to­kių re­for­mų, kai vy­res­ni dar­buo­to­jai ap­mo­ka jau­nes­nių dar­buo­to­jų al­gų pa­di­di­ni­mą. (Plo­ji­mai) Tai yra mū­sų pri­va­čios dar­bo rin­kos Achi­lo kul­nas. La­bai daug ne­tei­sy­bės pri­va­čio­je dar­bo rin­ko­je yra bū­tent dėl to, kad vy­res­ni ap­mo­ka jau­nes­nių­jų al­gas. Tas pats yra ban­do­ma pra­kiš­ti vals­ty­bės tar­ny­bo­je. (Plo­ji­mai)

PIRMININKĖ. Mo­ty­vai už – I. Ši­mo­ny­tė.

I. ŠIMONYTĖ (TS-LKDF). Dė­ko­ju, ger­bia­ma Sei­mo Pir­mi­nin­ke. Na, iš­ties la­bai su­dė­tin­ga klau­sy­ti prie­kaiš­tų, ku­rie yra tuo pa­čiu me­tu vie­nas ki­tam prieš­ta­rau­jan­tys. Tai at­ro­do, kad sis­te­ma yra blo­ga, nes ne­ga­li pri­trauk­ti jau­nų dar­buo­to­jų, ir tai yra tie­sa, tai pas­kui pa­si­ro­do, kad sis­te­ma bus blo­ga vy­res­niems dar­buo­to­jams. O kas ka­da pa­sa­kė, kad 30 me­tų yra kaž­koks ypa­tin­gas žen­klas ar kaž­koks ypa­tin­gas sta­žas, kad iki 30 me­tų sta­žas vals­ty­bės tar­ny­bo­je tu­ri bū­ti skai­čiuo­ja­mas kaž­kaip ypa­tin­gai, o 32, 33 ar 38 jau ne? Tai tas žmo­gus kaž­kaip ne­ver­tin­gas tam­pa vals­ty­bės tar­ny­bai, ar kas tai yra?

Ma­no su­pra­ti­mu, vi­si ši­tie da­ly­kai yra iš­spren­džia­mi. Ir jie yra ne tik iš­spren­džia­mi, jie yra spren­džia­mi, nes yra nu­ma­ty­tas kon­kre­tus me­cha­niz­mas dar­bo už­mo­kes­čio po­li­ti­ko­je, kaip bus įver­ti­na­mas pa­pil­do­mas sta­žas žmo­nių, ypač jei­gu tai yra lo­ja­lu­mas įstai­gai. Nes tai yra ne šiaip sta­žas, bet dar ir lo­ja­lu­mas kon­kre­čiai įstai­gai ir tai ku­ria pa­pil­do­mą ver­tę įstai­gai. Man at­ro­do, kad la­bai kaž­ko­kių keis­tų da­ly­kų, daug ar­gu­men­tų mes čia ban­do­me su­vel­ti į vie­ną krū­vą.

Aš jau gir­dė­jau tuos pa­čius ar­gu­men­tus, kai mes kal­bė­jo­me apie pe­da­go­gų dar­bo už­mo­kes­tį. Nu­ma­čius ki­tais me­tais žen­kliai di­des­nį dar­bo už­mo­kes­čio fon­dą, vis tiek bu­vau kal­ti­na­ma, kad kaž­kaip ne­įver­ti­na­me pe­da­go­gų, neat­si­žvel­gia­me, nes yra da­lis prof­są­jun­gų, ku­rios yra ne­pa­ten­kin­tos. Vi­sa­da taip bū­na, bet vis dėl­to pa­si­žiū­rė­ki­me, ką tai reiš­kia prak­tiš­kai.

Prak­tiš­kai ši­tas Sta­tu­to įgy­ven­di­ni­mas Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jos pa­val­du­mo įstai­goms reiš­kia 20 % di­des­nį dar­bo už­mo­kes­čio fon­dą ki­tais me­tais – 20 % vien tam, kad Sta­tu­tas bū­tų įgy­ven­din­tas. Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jo­je yra šiek tiek ki­taip, bet nu­ma­ty­tos lė­šos yra di­des­nės, ne­gu yra rei­ka­lin­ga vien Vi­daus tar­ny­bos sta­tu­tui įgy­ven­din­ti, kad bū­tų tų lė­šų ir tos erd­vės mo­ty­va­ci­jai ir pa­rei­gū­nams ska­tin­ti. Siū­lau bal­suo­ti už ir tik­rai ma­žiau ma­ni­pu­liuo­ti, ir pa­si­ti­kė­ti, kad dia­lo­gas tik­rai ga­li leis­ti at­ei­ti prie ge­riau­sių spren­di­mų. Ten ir ei­na­me.

PIRMININKĖ. V. Ba­kas – mo­ty­vai prieš.

V. BAKAS (DFVL). Tai gal ir pra­dė­siu nuo dia­lo­go, apie ku­rį, de­ja, kal­bė­jo prem­je­rė, ir aš, aiš­ku, ne­abe­jo­ju, jį de­monst­ruo­ja mi­nist­rė. Kaip jūs vyk­do­te dia­lo­gą, pa­ro­do jū­sų bal­sa­vi­mai. Mes su po­nu A. Ston­čai­čiu siū­lė­me pa­tai­są – nu­sta­ty­ti, kad, for­muo­jant dar­bo už­mo­kes­čio po­li­ti­ką, da­ly­vau­tų pro­fe­si­nės są­jun­gos. Di­džio­ji jū­sų da­lis su­si­lai­kė, bet po­nia mi­nist­rė, ku­ri pa­sa­ko­ja, kaip ji­nai ta­rė­si, bal­sa­vo prieš to­kį dia­lo­gą. Tai aš įsi­vaiz­duo­ju, jei­gu ji taip el­gia­si sa­lė­je, ko­kia ta dia­lo­go ko­ky­bė yra ne sa­lė­je?

Da­bar grįž­tu prie įsta­ty­mo pro­jek­to. Be abe­jo, tai gal­būt pa­ke­lia že­mes­nės gran­dies, pir­mi­nės ar­ba jau­nų pa­rei­gū­nų pa­ja­mas, bet jis nu­lei­džia lu­bas vy­res­niems pa­rei­gū­nams. Fak­tiš­kai ši­to pro­jek­to tai­ki­nys ir yra vals­ty­bei lo­ja­lūs pa­rei­gū­nai, ati­duo­dan­tys di­džiau­sią pa­tir­tį, vi­są sa­vo gy­ve­ni­mą tar­ny­bai. Kam rei­kia prie­šin­ti kar­tas? Aš ne­su­pran­tu, mie­li kon­ser­va­to­riai, ne­gi jūs ne­ga­li­te gy­ven­ti ko nors ne­su­prie­ši­nę? Kam tai da­ry­ti? Juk tam sta­žui po 1 % ne­rei­kia ten kaž­ko­kių kos­mi­nių pi­ni­gų. Tai yra tam tik­ra duok­lė tai pa­tir­čiai žmo­nių. Tas pats su laips­niais.

Ant­ras mo­men­tas, kur jau ma­tau tik­ruo­sius ke­ti­ni­mus, tai yra grės­mė po­li­ti­zuo­ti vi­są sis­te­mą. Štai ki­tais me­tais mū­sų vi­daus rei­ka­lų mi­nist­rė taps bu­hal­te­re – ji­nai nu­sta­ti­nės, skai­čiuos al­gas kiek­vie­nam Lie­tu­vos pa­rei­gū­nui, nes to­kias ga­lias ji sau įsi­tvir­ti­no Sta­tu­te. Kam to rei­kia? Va­ka­rų ša­lių kom­pe­ten­tin­gi mi­nist­rai kal­ba apie pi­ni­gų plo­vi­mą, apie nar­ko­ti­kų pre­ven­ci­ją, apie ki­ber­ne­ti­nius nu­si­kal­ti­mus, – apie tai, kas de­ra mi­nist­rui. Ji tu­rė­tų for­muo­ti vie­šo­jo sau­gu­mo po­li­ti­ką, o ji taps bu­hal­te­re, nes taip yra pa­pras­ta prie­šin­ti. Ta­da tu esi ma­to­mas, ta­da apie ta­ve kal­ba. Bet tu ne­ku­ri jo­kios ver­tės.

Tai, mie­li ko­le­gos…

PIRMININKĖ. Lai­kas!

V. BAKAS (DFVL). …tik­rai tai yra pras­tas spren­di­mas. Aš siū­ly­čiau grįž­ti apie jo…

PIRMININKĖ. Lai­kas!

V. BAKAS (DFVL). …su­si­tar­ti, su­de­rin­ti in­te­re­sus ir ta­da pri­im­ti spren­di­mus.

PIRMININKĖ. A. Vyš­niaus­kas – mo­ty­vai už.

A. VYŠNIAUSKAS (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, man at­ro­do, kad ši­ta dis­ku­si­ja yra pa­sie­ku­si to­kį lyg­me­nį, kur jau vie­ni ki­tų pra­de­da­me ne­gir­dė­ti. Vi­so­je ši­to­je dis­ku­si­jo­je ir svars­ty­muo­se ko­mi­te­tuo­se mes su­ži­no­jo­me iš es­mės du da­ly­kus: pir­mas da­ly­kas, kad pro­jek­tas bu­vo la­bai il­gai de­ri­na­mas su prof­są­jun­go­mis ir prof­są­jun­gos iš es­mės jam pri­ta­ria. Taip, vi­sa­da yra niu­an­sų, kur prof­są­jun­gos gal­būt no­ri kaž­ko šiek tiek dau­giau. Tai yra vi­siš­kai na­tū­ra­lu, vi­siš­kai tei­sin­ga ir toks yra prof­są­jun­gų dar­bas.

Kal­bant apie sta­žus ir tą pa­pil­do­mą da­lį iki 30 me­tų, vi­si pui­kiai ži­no, ly­giai taip pat ir prof­są­jun­gos ži­no, kad tai yra nu­ma­ty­ta dar­bo už­mo­kes­čio po­li­ti­ko­je, ku­ri taip pat yra de­ri­na­ma su prof­są­jun­go­mis. Vis­kas, kas yra ži­no­ma, vis­kas yra aiš­ku.

Tai šian­dien mū­sų pa­si­rin­ki­mas yra ne dėl sta­žo, ne dėl dia­lo­go, o dėl to, ar nuo sau­sio 1 die­nos pa­rei­gū­nams augs dar­bo už­mo­kes­tis, ar ne­augs. No­riu, kad jūs su­pras­tu­mė­te, kad jei­gu ne­pri­im­si­me ši­to Vi­daus tar­ny­bos sta­tu­to, sta­tu­ti­niai pa­rei­gū­nai liks vie­nin­te­lė dar vie­šo­jo sek­to­riaus dar­buo­to­jų ka­te­go­ri­ja, ku­riems nuo sau­sio 1 die­nos ne­kils at­ly­gi­ni­mai. Jei­gu jūs įsi­vaiz­duo­ja­te, kad per šven­ti­nį ka­lė­di­nį lai­ko­tar­pį su­si­rinks ten opo­zi­ci­ja, dar kaž­kas, pri­ims nau­ją Sta­tu­tą, de­ja, ži­no­ki­te, la­bai abe­jo­ju, kad taip įvyks. Vien jau pro­ce­dū­riš­kai to ne­įma­no­ma pa­da­ry­ti. Tai yra vie­nin­te­lė ga­li­my­bė nuo sau­sio 1 die­nos pa­di­din­ti at­ly­gi­ni­mus sta­tu­ti­niams dar­buo­to­jams ir kvie­čiu tai pa­da­ry­ti šian­dien.

PIRMININKĖ. Mo­ty­vai prieš. Pas­ku­ti­nis kal­ba A. Ve­ry­ga.

A. VERYGA (LVŽSF). Dė­ko­ju, Sei­mo Pir­mi­nin­ke. Na, čia kal­bė­jo ir dvi mi­nist­rės. Bu­vo kal­ba­ma apie su­si­ta­ri­mus, apie dia­lo­gą. Tai aš ge­rai ži­nau bent vie­nos mi­nist­rės ge­bė­ji­mą su­si­tar­ti ir vyk­dy­ti dia­lo­gą iš Do­mei­ka­vos pa­vyz­džio, kaip ge­rai tas dia­lo­gas įvy­ko. Kai sa­ko­ma, kad yra su­tar­ta su pro­fe­si­nė­mis są­jun­go­mis, aš pa­si­žiū­riu į bal­ko­ną ir gal­vo­ju, su ku­rio­mis čia pro­fe­si­nė­mis są­jun­go­mis yra su­tar­ta. Ži­no­te, koks man yra jaus­mas? Čia la­bai pa­na­šu, kaip svei­ka­tos sis­te­mo­je, kai mi­nist­ras ap­va­žia­vo vi­sus ra­jo­nus ir sa­ko: su vi­sais su­ta­rė­me. Va­di­na­si, pa­sa­kė sa­vo nuo­mo­nę, tie, kas prieš­ta­ra­vo, li­ko kvai­lio vie­to­je, ir tai yra lai­ko­ma su­ta­ri­mu. Tai nė­ra su­ta­ri­mas. Jei bū­tų su­tar­ta, pro­fe­si­nės są­jun­gos čia šian­dien ne­sė­dė­tų. Sa­ko­ma, yra skir­ta jau­nes­niems dar­buo­to­jams pri­trauk­ti. O ko­kiu bū­du jūs už­kam­šy­si­te sky­les, at­si­ra­sian­čias dėl tų, ku­rie šian­dien iš­eis? Jei­gu tie jau­nes­ni dar­buo­to­jai ir at­eis, koks yra pla­nas tai sky­lei už­deng­ti, kai mes ma­to­me, kad pa­rei­gū­nų jau ir šian­dien trūks­ta? Sa­ko­ma, kad tai yra mo­ty­va­ci­nė sis­te­ma, ji tu­rė­tų mo­ty­vuo­ti pa­rei­gū­nus at­ei­ti, dirb­ti, lik­ti sis­te­mo­je. Jei­gu pa­rei­gū­nai sa­ko, kad ši­ta mo­ty­va­ci­nė sis­te­ma jų ne­mo­ty­vuo­ja, tai ką ji­nai mo­ty­vuo­ja? Mi­nis­te­ri­ją, kon­kre­čiai mi­nist­rę as­me­niš­kai mo­ty­vuo­ja? Ma­no su­pra­ti­mu, dar­buo­to­jus įti­ki­nan­ti mo­ty­va­ci­nė sis­te­ma šian­dien ro­dy­tų ki­tą vaiz­dą sa­lė­je. Tik­rai kvie­čiu ne­pa­si­duo­ti šiam bul­do­ze­riui. Ko­le­gos, bal­suo­ki­me šian­dien prieš, nes vi­są ši­tą jo­va­lą iš­sem­ti jau net nebe­rei­kės šios ka­den­ci­jos Sei­mui…

PIRMININKĖ. Lai­kas!

A. VERYGA (LVŽSF). …ji­sai už­kris ki­tos ka­den­ci­jos Sei­mui ant gal­vos. Bal­suo­ki­me prieš. (Plo­ji­mai)

PIRMININKĖ. Mo­ty­vai iš­sa­ky­ti. Ap­si­spręs­ki­me bal­suo­da­mi.

Dėl ve­di­mo tvar­kos – R. Že­mai­tai­tis. Pra­šau.

R. ŽEMAITAITIS (MSNG). Ačiū, ger­bia­ma Sei­mo Pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, vi­sų opo­zi­ci­nių frak­ci­jų var­du kvie­čiu va­do­vau­tis 114 straips­niu ir Sei­mo Pir­mi­nin­kei teik­ti bal­suo­ti dėl var­di­nio bal­sa­vi­mo. Čia su­si­rin­ku­sios pro­fe­si­nės są­jun­gos ste­bi mus iš šo­no. (Bal­sai sa­lė­je) Yra to­kia pro­ce­dū­ra. Ne­zirz­ki­te, kon­ser­va­to­riai, ne­zirz­ki­te. Pra­dė­ki­te skai­ty­ti Sta­tu­tą. Yra to­kia pro­ce­dū­ra. 114 straips­nis – Sei­mo Pir­mi­nin­kė pri­va­lo teik­ti bal­suo­ti. Jei­gu 1/3 Sei­mo na­rių pri­ta­ria, toks var­di­nis bal­sa­vi­mas vyks­ta. To­dėl frak­ci­jos var­du ir opo­zi­ci­jos var­du kvie­čiu ši­tą da­ly­ką da­ry­ti.

PIRMININKĖ. Ger­bia­mas ko­le­ga, ar jums ne­už­ten­ka mū­sų var­dų bal­suo­jant? Ne­už­ten­ka. Jūs no­ri­te su kor­te­lė­mis bal­suo­ti? Aiš­ku. Ačiū.

J. Raz­ma.

J. RAZMA (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, ši ko­le­gos Re­mi­gi­jaus ci­tuo­ta nuo­sta­ta li­ku­si iš se­nų lai­kų, kai dar… (Triukš­mas sa­lė­je) …ne­bu­vo to fik­suo­to kiek­vie­no mū­sų bal­sa­vi­mo in­ter­ne­te. Da­bar kiek­vie­nas jū­sų bal­sa­vi­mas yra var­di­nis. Kiek­vie­nas ga­li ma­ty­ti.

R. ŽEMAITAITIS (MSNG). Jur­gi, skai­tyk Sta­tu­tą. Ši­tas Sta­tu­tas ga­lio­ja nuo 2009 me­tų, kai per­si­kė­lė­me į…

PIRMININKĖ. Pra­šau ne­šauk­ti.

J. RAZMA (TS-LKDF). Kai ku­rios nuo­sta­tos li­ko iš se­nų lai­kų. (Bal­sai sa­lė­je)

PIRMININKĖ. A. Ši­rins­kie­nė. Pra­šau.

A. ŠIRINSKIENĖ (MSNG). Pir­mi­nin­ke, aš vis dėl­to siū­lau skelb­ti bal­sa­vi­mą ir bal­suo­ti, kaip yra pa­ra­šy­ta Sta­tu­te, nes to­kios pa­sa­kos iš rū­sio, kaip čia ko­le­ga Jur­gis ką tik pa­pa­sa­kojo, tai, na, Sta­tu­te yra ak­tuali re­dak­ci­ja.

PIRMININKĖ. Ko­le­ge, aš pra­šau ne­įžei­di­nė­ti ir ne­ap­da­lin­ti vi­sų epi­te­tais kas­kart, kai kal­ba­te per mik­ro­fo­ną, nes šian­die­ną tai da­ro­te tik­rai kiek­vie­ną kar­tą.

Pra­šau. V. Fio­do­ro­vas.

V. FIODOROVAS (DPF). Ačiū, Sei­mo Pir­mi­nin­ke. Gal J. Raz­ma ga­lė­tų pa­sa­ky­ti baig­ti­nį są­ra­šą Sta­tu­to punk­tų, ku­rių ga­li­ma ne­si­lai­ky­ti? Taip iš­ei­na, kad kiek­vie­ną­kart, kai kaž­ką su­ran­da, sa­ko, vis­kas, se­nas da­ly­kas, gal­būt rei­kia pa­keis­ti. Gal iš kar­to skir­ki­te lai­ko baig­ti­niam są­ra­šui punk­tų, ku­rių ga­li­ma ne­si­lai­ky­ti, kad Sei­mui bū­tų aiš­ku. (Bal­sai sa­lė­je)

PIRMININKĖ. J. Raz­ma. Pra­šau.

J. RAZMA (TS-LKDF). Pra­šy­čiau, ko­le­ga, ne­iš­krai­py­ti ma­no žo­džių. Aš ne­sa­kiau, kad ga­li­ma ne­si­lai­ky­ti. Jūs gir­dė­ki­te, ką sa­kau. Aš sa­kau, kad kiek­vie­nas mū­sų bal­sa­vi­mas yra var­di­nis. Jei­gu jūs no­ri­te gai­šin­ti lai­ką, for­ma­liai su kor­te­lė­mis čia bal­suo­ti tuo pa­ro­do­muo­ju var­di­niu bū­du, jū­sų tei­sė, bet aš ra­gi­nu ne­pa­lai­ky­ti to­kių siū­ly­mų. Sei­mo Pir­mi­nin­kė, ži­no­ma, tu­ri teik­ti bal­suo­ti šį Re­mi­gi­jaus pa­siū­ly­mą.

PIRMININKĖ. Vi­sų pir­ma, lai­kan­tis to pa­ties Sta­tu­to, kurio 114 straips­niu… Dė­ko­ju už to­kį pa­ro­dy­mą, kad tik­rai, ma­tyt, rei­kia Sta­tu­tą dar per­žiū­rė­ti sis­te­miš­kai, pa­ana­li­zuoti ir at­si­sa­ky­ti gal­būt ko­kių nors nuo­sta­tų, ku­rios da­bar nė­ra la­bai lo­giš­kos. Vi­sų pir­ma no­rė­čiau pa­leis­ti bal­sa­vi­mą: ar yra 1/3 po­sė­dy­je da­ly­vau­jan­čių Sei­mo na­rių, ku­rie pa­lai­ko šį pa­siū­ly­mą? Ar tik­rai no­ri­te to­kiu bū­du temp­ti šio klau­si­mo svars­ty­mą? (Bal­sai sa­lė­je) Tai­gi, bal­suo­ja­me. Kas pri­taria­te R. Že­mai­tai­čio, A. Ši­rins­kie­nės pa­siū­ly­mui dėl šio klau­si­mo bal­suo­ti po­pie­ri­nė­mis kor­te­lė­mis, bal­suo­ki­te už, kas ma­no­te ki­taip, bal­suo­ki­te ki­taip. Pa­lei­džia­me bal­sa­vi­mą. (Bal­sai sa­lė­je)

Treč­da­lis yra. Rei­ka­la­vi­mas sta­tu­ti­nis. Po­sė­džio sek­re­to­ria­tas ei­na spaus­din­ti var­di­nių kor­te­lių. (Plo­ji­mai sa­lė­je) Ačiū. Vis­kas ge­rai, nė­ra pro­ble­mų. Ei­na­me to­liau.

 

11.36 val.

Elek­tro­ni­nių ry­šių įsta­ty­mo Nr. IX-2135 40 ir 78 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo projek­tas Nr. XIVP-2402(2) (pri­ėmi­mo tę­si­nys)

 

Dar­bo­tvarkės 1-6 klau­si­mas. (Šur­mu­lys sa­lė­je) Ger­bia­mi ko­le­gos… (Skam­bi­na­ma var­pe­liu) …dar­bo­tvarkės 1-6 klau­si­mas – Elek­tro­ni­nių ry­šių įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2402(2). Li­ko tik­tai bal­sa­vi­mas. Bal­suo­ki­me dėl jo. Kas pri­ta­ria­te, bal­suo­ja­te už, kas ma­no­te ki­taip, bal­suo­ja­te ki­taip.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 128: už – 104, prieš – 1, su­si­lai­kė 23. Elek­tro­ni­nių ry­šių įsta­ty­mas pri­im­tas. (Gon­gas)

 

11.37 val.

Kri­zių val­dy­mo ir ci­vi­li­nės sau­gos įsta­ty­mo Nr. VIII-971 40 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2375(2) (pri­ėmi­mo tę­si­nys)

 

Dar­bo­tvarkės 1-7 klau­si­mas – Kri­zių val­dy­mo ir ci­vi­li­nės sau­gos įsta­ty­mo Nr. VIII-971 40 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2375(2). Pri­ėmi­mo sta­di­ja. Bal­suo­ja­me.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 130: už – 112, prieš ne­bu­vo, su­si­lai­kė 18. Įsta­ty­mas (pro­jek­tas Nr. XIVP-2375(2) pri­im­tas. (Gon­gas)

To­liau po­sė­džiui pir­mi­nin­kaus pir­ma­sis pa­va­duo­to­jas J. Raz­ma. Pra­šau.

PIRMININKAS (J. RAZMA, TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, dar­bo­tvarkės 1-8 klau­si­mas – Trans­por­to prie­mo­nių val­dy­to­jų ci­vi­li­nės at­sa­ko­my­bės pri­va­lo­mo­jo drau­di­mo įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-3305(2). Pri­ėmi­mas. V. Alek­nai­tė-Ab­ra­mi­kie­nė dėl ve­di­mo tvar­kos.

V. ALEKNAITĖ-ABRAMIKIENĖ (TS-LKDF). Ačiū, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Ka­dan­gi esu at­sa­kin­ga už ly­di­muo­sius dėl Vi­daus tar­ny­bos sta­tu­to, man yra ne­aiš­ku. Čia bu­vo pa­siū­ly­tas eg­zo­tiš­kas ar­cha­jiš­kas bal­sa­vi­mo bū­das. Ar mes var­di­niu bū­du bal­suo­si­me už pa­grin­di­nį ir ly­di­muo­sius, ar ko­kiu nors ki­tu bū­du už ly­di­muo­sius vė­liau? Nė­ra su­vo­kia­ma iš vi­so, kam to rei­kė­jo, bet ko­kiu bū­du bus or­ga­ni­zuo­ja­mas tas bal­sa­vi­mas?

PIRMININKAS. Aš su­pra­tau, kad bu­vo baig­tas svars­ty­ti tik pa­grin­di­nis pro­jek­tas ir dėl jo bal­suo­si­me to­kiu ypa­tin­gu bū­du, ku­ris bu­vo bū­din­gas tik Aukš­čiau­sia­jai Ta­ry­bai. To­liau dėl ly­di­mų­jų gal­būt R. Že­mai­tai­tis ne­rei­ka­laus taip pat var­di­niu bū­du bal­suo­ti, gal­būt ga­lė­si­me jau įpras­tu bū­du.

 

11.39 val.

Trans­por­to prie­mo­nių val­dy­to­jų ci­vi­li­nės at­sa­ko­my­bės pri­va­lo­mo­jo drau­di­mo įstaty­mo Nr. IX-378 pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-3305(2) (pri­ėmi­mo tę­si­nys)

 

Da­bar ar dėl pa­skelb­to pro­jek­to yra už­si­ra­šiu­sių dėl mo­ty­vų? Taip, čia yra li­kęs tik ati­dė­tas bal­sa­vi­mas, tai bal­suo­ja­me, ar pri­ima­me šį įsta­ty­mo pro­jek­tą.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 124: už – 72, prieš – 25, su­si­lai­kė 27. Įsta­ty­mas pri­im­tas. (Gon­gas)

 

11.42 val.

At­si­nau­ji­nan­čių iš­tek­lių ener­ge­ti­kos įsta­ty­mo Nr. XI-1375 1, 2, 5, 11, 14, 201, 202, 221, 26, 49, 64 straips­nių pa­kei­ti­mo ir Įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 141 ir 204 straips­niais įstatymo pro­jek­tas Nr. XIVP-2828(2) (pri­ėmi­mo tę­si­nys)

 

Dar vie­nas pro­jek­tas, dėl ku­rio bu­vo ati­dė­tas bal­sa­vi­mas, tai At­si­nau­ji­nan­čių iš­tek­lių ener­ge­ti­kos įsta­ty­mo kai ku­rių straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2828(2). Pri­ėmi­mas.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 121: už – 79, prieš – 12, su­si­lai­kė 30. Įsta­ty­mas pri­im­tas. (Gon­gas)

 

11.43 val.

At­si­nau­ji­nan­čių iš­tek­lių ener­ge­ti­kos įsta­ty­mo Nr. XI-1375 1, 2, 3, 5, 11, 13, 14, 16, 18, 20, 201, 21, 22, 23, 26, 29, 49, 50, 55, 56, 57, 63 straips­nių, dvy­lik­to­jo skir­snio pavadini­mo pa­kei­ti­mo, 54 straips­nio pri­pa­ži­ni­mo ne­te­ku­siu ga­lios ir Įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 151 straips­niu įsta­ty­mo Nr. XIV-1001 5 ir 15 straips­nių pa­kei­ti­mo ir 17 straips­nio pripaži­ni­mo ne­te­ku­siu ga­lios įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2829(2) (pri­ėmi­mas)

 

Da­bar kvie­čiu į tri­bū­ną Eko­no­mi­kos ko­mi­te­to pir­mi­nin­ką, ku­ris, ti­kiuo­si, aiš­kiau pa­sa­kys, ką da­ro­me su ly­di­mai­siais, nes toks pa­sa­ky­mas, ku­ris bu­vo pra­ei­tą sy­kį, kad jie ne­be­ak­tua­lūs, nė­ra tin­ka­mas. Ar ko­mi­te­tas siū­lo at­mes­ti vi­sus, ar kai ku­riuos? Iš ei­lės – pro­jek­tas Nr. XIVP-2829(2). Tuo­jau įjung­siu. Pra­šom.

K. STARKEVIČIUS (TS-LKDF). La­ba die­na. Pa­sa­ky­siu la­bai pa­pras­tai: pra­ėju­sį kar­tą mes net ne­bu­vo­me pa­bal­sa­vę dėl pa­grin­di­nio, dėl to ki­lo gin­čas. Da­bar, ka­dan­gi jie yra in­teg­ruo­ti, aš ga­liu drą­siai sa­ky­ti, kad pir­mą nu­me­rį (tuoj pa­sa­ky­siu, ku­rį), pro­jek­tą Nr. XIVP-2829, siū­lau at­mes­ti.

PIRMININKAS. Ge­rai. Siū­ly­mas at­mes­ti. Bal­suo­ja­me, ar at­me­ta­me ly­di­mą­jį pro­jek­tą Nr. XIVP-2829(2). Bal­suo­ja­me dėl at­me­ti­mo.

Bal­sa­vo 118: už – 86, prieš – 3, su­si­lai­kė 29. Pro­jek­tas at­mes­tas.

 

11.44 val.

At­si­nau­ji­nan­čių iš­tek­lių ener­ge­ti­kos įsta­ty­mo Nr. XI-1375 2, 3, 5, 6, 11, 13, 14, 201, 202, 22, 30, 32, 48, 49, 51 straips­nių pa­kei­ti­mo ir Įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 131, 203 straips­niais įsta­ty­mo Nr. XIV-1169 7 ir 18 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2830(2) (pri­ėmi­mas)

 

Ki­tas ly­di­ma­sis – At­si­nau­ji­nan­čių iš­tek­lių ener­ge­ti­kos įsta­ty­mo kai ku­rių straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2830(2). Čia svars­to­me ar at­me­ta­me?

K. STARKEVIČIUS (TS-LKDF). Čia pro­jek­tas Nr. XIVP-2830?

PIRMININKAS. Taip.

K. STARKEVIČIUS (TS-LKDF). Čia siū­lo­me pri­tar­ti ma­no ir D. Krei­vio… ko­mi­te­tas siū­lė. Pa­tai­sau.

PIRMININKAS. Ge­rai, su­pra­tau. Tai čia jau ne­be­siū­lo­mas at­me­ti­mas, o nag­ri­nė­ja­me per pri­ėmi­mą įpras­ta tvar­ka.

1 straips­nis. Dėl jo yra D. Krei­vio ir K. Star­ke­vi­čiaus pa­siū­ly­mas. Pra­šau, ini­cia­to­riai, ku­ris iš­dės­tys? Gal­būt lo­giš­kiau bus, jei D. Krei­vys pa­siū­ly­mą iš­dės­tys, nes ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas pa­sa­kys ko­mi­te­to po­zi­ci­ją. (Bal­sas sa­lė­je) Ge­rai, tai kaip jūs su­tar­si­te. Pra­šau, K. Star­ke­vi­čius abu da­ly­kus pa­sa­kys.

K. STARKEVIČIUS (TS-LKDF). Mū­sų pa­siū­ly­mas pa­keis­ti pro­jek­to 1 straips­nio 2 da­lies 7 punk­tą ir iš­dės­ty­ti taip: „Ga­min­to­jai, ku­rie lai­mė­jo šio įsta­ty­mo 20 straips­nio 4 da­ly­je nu­ro­dy­tą ska­ti­ni­mo kvo­tų pa­skirs­ty­mo auk­cio­ną ar­ba šio įsta­ty­mo 22 ir 221 straips­niuo­se nu­ro­dy­tą kon­kur­są“. Ko­mi­te­tas siū­lo pri­tar­ti.

PIRMININKAS. Ge­rai. Pa­kel­ki­te ran­kas, ar yra 29 Sei­mo na­riai? Ma­tau, kad yra ge­ro­kai dau­giau. Da­bar mo­ty­vai dėl šio pa­siū­ly­mo. V. Val­kiū­nas kal­ba prieš.

V. VALKIŪNAS (DPF). Ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Kaip ro­do D. Krei­vio dar­bo re­zul­ta­tai, kad juo pa­si­ti­kė­ti ne­ga­li­ma, to­dėl bal­suo­siu prieš.

PIRMININKAS. Už – A. Skar­džius. Įjun­ki­te A. Skar­džiui. Na, ką jūs ten?

A. SKARDŽIUS (MSNG). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Tur­būt spe­cia­liai mik­ro­fo­no ne­įjun­gia­te. Aš ma­nau, kad to­kia prak­ti­ka… ir pa­si­ti­kė­ji­mą man tik­rai ke­lia to­kie spren­di­mai, kai jau po įvy­ku­sių auk­cio­nų yra kei­čia­mos tvar­kos, nes to pra­šo kon­kur­sų lai­mė­to­jai. At­vi­rai da­ro­mas lo­biz­mas. Tai yra įpras­ta šiai val­dan­čia­jai dau­gu­mai, šiai Vy­riau­sy­bei. Na, tie­siog ei­ki­me tuo ke­liu ir vis­kas bus ge­rai.

PIRMININKAS. Bal­suo­ja­me dėl K. Star­ke­vi­čiaus ir D. Krei­vio pa­siū­ly­mo.

Bal­sa­vo 119: už – 80, prieš – 9, su­si­lai­kė 30. Pa­siū­ly­mui pri­tar­ta.

Dar čia bu­vo Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bų, ko­mi­te­tas pri­ta­rė. Pri­ima­me do­mėn. Bal­suo­ja­me už vi­są 1 straips­nį.

Už – 80, prieš – 2, su­si­lai­kė 37. 1 straips­niui pri­tar­ta.

2 straips­nis. Čia pir­miau­sia Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­ba, ko­mi­te­tas jai pri­ta­rė iš da­lies. Pri­ima­me do­mėn. Taip pat Sei­mo na­rio K. Star­ke­vi­čiaus pa­siū­ly­mas. Pra­šau iš­dės­ty­ti pa­siū­ly­mą ir ko­mi­te­to nuo­mo­nę. Ma­no­me, kad yra 29 Sei­mo na­riai.

K. STARKEVIČIUS (TS-LKDF). Čia yra tech­ni­nis da­ly­kas dėl da­tos pa­tiks­li­ni­mo. Ko­mi­te­tas pri­ta­rė.

PIRMININKAS. Taip, vie­toj gruo­džio 1 die­nos yra sau­sio 1 die­na, nes, ma­tyt, už­tru­ko pro­jek­tų svars­ty­mas. Gal ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu ši­tą tech­ni­nį pa­siū­ly­mą?.. (Bal­sai sa­lė­je) Rei­ka­lau­ja­te bal­suo­ti. Ge­rai, bal­suo­ja­me už ši­tą pa­siū­ly­mą.

K. STARKEVIČIUS (TS-LKDF). Var­di­nį.

PIRMININKAS. Už – 81, prieš – 1, su­si­lai­kė 29. Pa­siū­ly­mui pri­tar­ta.

Dar yra A. Bag­do­no pa­siū­ly­mas. Pra­šau au­to­rių iš­dės­ty­ti. Ma­no­me, kad 29 Sei­mo na­riai yra.

A. BAGDONAS (LSF). Dė­ko­ju po­sė­džio pir­mi­nin­kui už su­teik­tą žo­dį. Ko­mi­te­to na­riai pri­ta­rė pa­siū­ly­mui iš da­lies, tai ma­ne ten­ki­na. La­bai ačiū ko­mi­te­to na­riams už iš­min­tį.

PIRMININKAS. Ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu tam pri­ta­ri­mui iš da­lies pri­tar­ti?

K. STARKEVIČIUS (TS-LKDF). Aš tik no­riu pa­tiks­lin­ti, kad čia ko­mi­te­tas pri­ta­rė.

PIRMININKAS. Taip, ko­mi­te­tas pri­ta­rė vi­siš­kai. Ar ben­dru su­ta­ri­mu ga­li­me, ar bal­suo­ja­me? (Bal­sai sa­lė­je) Bal­suo­ja­me. Gir­džiu ne­drą­sius… Bal­suo­ja­me už A. Bag­do­no pa­siū­ly­mą.

Bal­sa­vo 114: už – 100, prieš – 1, su­si­lai­kė 13. Pa­siū­ly­mui pri­tar­ta.

Da­bar ap­si­sprę­si­me dėl vi­so 2 straips­nio.

Už – 92, prieš – 1, su­si­lai­kė 19. Straips­niui pri­tar­ta.

Mo­ty­vai dėl vi­so pro­jek­to. Ma­to­me, kad nė­ra už­si­ra­šiu­sių dėl mo­ty­vų, tai bal­suo­ja­me dėl vi­so įsta­ty­mo pro­jek­to.

K. STARKEVIČIUS (TS-LKDF). Mes jau bal­sa­vo­me.

PIRMININKAS. Bal­suo­ja­me dėl pro­jek­to Nr. XIVP-2830(2). Len­te­lė ne­ro­dė už­si­ra­šiu­sių. Nie­ko ne­ga­liu pa­da­ry­ti.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 115: už – 79, prieš – 10, su­si­lai­kė 26. Įsta­ty­mas pri­im­tas. (Gon­gas)

 

11.52 val.

At­si­nau­ji­nan­čių iš­tek­lių ener­ge­ti­kos įsta­ty­mo Nr. XI-1375 5 straips­nio pa­kei­ti­mo ir Įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 221 straips­niu įsta­ty­mo Nr. XIV-1698 3 straips­nio pa­kei­ti­mo įstatymo pro­jek­tas Nr. XIVP-2831(2) (pri­ėmi­mas)

 

Ki­tas ly­di­ma­sis pro­jek­tas – At­si­nau­ji­nan­čių iš­tek­lių ener­ge­ti­kos įsta­ty­mo kai ku­rių strai­p­s­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2831(2). Taip pat pri­ėmi­mas.

K. STARKEVIČIUS (TS-LKDF). Ka­dan­gi mes jau in­teg­ra­vo­me jį, tai siū­lo­me at­mes­ti.

PIRMININKAS. Ko­mi­te­to siū­ly­mas – at­mes­ti. Bal­suo­ja­me už at­me­ti­mą.

Už – 87, prieš – 2, su­si­lai­kė 30. Pro­jek­tas at­mes­tas.

 

11.53 val.

Elek­tros ener­ge­ti­kos įsta­ty­mo Nr. VIII-1881 2, 4, 16, 17, 201, 211, 22, 31, 39 ir 482 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2832(3) (pri­ėmi­mas)

 

Ki­tas įsta­ty­mo pro­jek­tas – Elek­tros ener­ge­ti­kos įsta­ty­mo pa­tai­sų įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2832(3). Čia mes tu­ri­me šiek tiek ne­stan­dar­tiš­kai spręs­ti. Pra­dė­si­me nuo 8 straips­nio, nes bū­tent dėl 8 straips­nio yra daug ką le­mian­ti A. Bag­do­no pa­tai­sa. Jei­gu ją pri­im­si­me, tai, ma­tyt, nu­lems mū­sų po­zi­ci­jas ir ki­to­se vie­to­se. Tai 8 straips­nis. Ma­no­me, kad 29 Sei­mo na­riai yra. A. Bag­do­nas pri­sta­tys sa­vo pa­siū­ly­mą.

A. BAGDONAS (LSF). Dė­ko­ju pir­mi­nin­kui. Kaip ir mi­nė­jau, šiam pa­siū­ly­mui yra pri­tar­ta iš da­lies. Ma­ne ten­ki­na taip, kaip su­re­da­ga­vo ko­mi­te­tas. Ačiū.

PIRMININKAS. Ar ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu pri­im­ti, kaip su­re­da­ga­vo ko­mi­te­tas… (Bal­sai sa­lė­je) Ar siū­lo­te bal­suo­ti už vi­są A. Bag­do­no pa­siū­ly­mą? Pra­šau for­mu­luo­ti aiš­kiai. Ar už ko­mi­te­to su­re­da­guo­tą siū­ly­mą?

K. STARKEVIČIUS (TS-LKDF). Už ko­mi­te­to su­re­da­guo­tą, kaip ir su­tin­ka au­to­rius.

PIRMININKAS. Sei­mo na­riai nu­si­skun­džia, kad ne­pa­sa­ko­ma pa­siū­ly­mo es­mė, o tik džiau­gia­ma­si pri­ta­ri­mu. Pa­ti pa­siū­ly­mo min­tis.

A. BAGDONAS (LSF). To­dėl, kad ko­mi­te­tas su­re­da­ga­vo jau kiek ki­taip ir tas su­re­da­ga­vimas…

PIRMININKAS. Vis dėl­to pa­sa­ky­ki­te pa­siū­ly­mo tu­ri­nį. Sei­mo na­riai no­ri ži­no­ti.

A. BAGDONAS (LSF). Ger­bia­mas pir­mi­nin­ke, ka­dan­gi į pa­siū­ly­mą vi­sa ap­im­ti­mi nė­ra at­si­žvelg­ta, aš pra­šau bal­suo­ti už tai, kad pa­siū­ly­mas, na, yra su­re­da­guo­tas taip, kaip ko­mi­te­tas nu­spren­dė, ir man toks su­re­da­ga­vi­mas tin­ka.

PIRMININKAS. Ge­rai.

A. BAGDONAS (LSF). Tie­siog pa­keis­tas nuo ma­no pir­mi­nio pa­siū­ly­mo.

PIRMININKAS. Ma­tau, ini­cia­to­riaus ne­įkal­bė­siu per­teik­ti pa­siū­ly­mo tu­ri­nį. Bal­suo­ja­me už ko­mi­te­to su­re­da­guo­tą pa­siū­ly­mą.

Už – 90, prieš – 2, su­si­lai­kė 24. Da­bar, ka­dan­gi bu­vo­me su­sto­ję prie to straips­nio, bal­suo­ja­me dėl vi­so 8 straips­nio.

Už – 81, prieš – 2, su­si­lai­kė 33. 8 straips­niui pri­tar­ta.

Da­bar jau straips­nius nag­ri­nė­si­me iš ei­lės. Dėl 1, 2 straips­nių pa­siū­ly­mų nė­ra. Ti­kiuo­si, nė­ra rei­ka­lau­jan­čių bal­suo­ti at­ski­rai? Nė­ra. Dėl 3 straips­nio yra D. Krei­vio, K. Star­ke­vi­čiaus pa­siū­ly­mas. Ku­ris pri­sta­tys?

K. STARKEVIČIUS (TS-LKDF). Aš ta­da pri­sta­ty­siu. Ko­mi­te­tas, iš­kart sa­kau, yra pri­ta­ręs, ir jo es­mė yra pa­tiks­lin­ti 3 straips­nio 3 ir 4 da­lių nuo­sta­tas, pa­keis­ti 16 straips­nio 4 da­lį ir ją iš­dės­ty­ti taip: „Lei­di­mai plė­to­ti elek­tros ener­gi­jos ga­my­bos ir ener­ge­ti­kos kau­pi­mo pa­jė­gu­mus iš­duo­da­mi 24 mė­ne­sių lai­ko­tar­piui sta­tant ir įren­giant sau­lės švie­sos ener­gi­jos elek­tri­nes, ku­rių leis­ti­na ge­ne­ruo­ti ga­lia yra ma­žes­nė nei 6 me­ga­va­tai.“ Ant­ras – „48 mė­ne­sių lai­ko­tar­piui sta­tant ir įren­giant elek­tros ener­gi­jos ga­my­bos įren­gi­nius ir ener­gi­jos kau­pi­mo įren­gi­nius, iš­sky­rus šios da­lies 1 punk­te nu­ro­dy­tas sau­lės švie­sos ener­gi­jos elek­tri­nes“. Ir ko­mi­te­tas siū­lė pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKAS. Ga­li­me gal ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti? (Bal­sas sa­lė­je: „Ne, bal­suo­ja­me.“) Rei­ka­la­vi­mas bal­suo­ti. Bal­suo­ja­me.

Už – 86, prieš – 1, su­si­lai­kė 31. Pa­siū­ly­mui pri­tar­ta.

Ki­tas tų pa­čių Sei­mo na­rių pa­siū­ly­mas dėl 4 da­lies. Pra­šau iš­dės­ty­ti ko­mi­te­to nuo­mo­nę.

K. STARKEVIČIUS (TS-LKDF). Lei­di­mai ties­ti tie­sio­gi­nę li­ni­ją, lei­di­mai mo­der­ni­zuo­ti iš at­si­nau­ji­nan­čių iš­tek­lių elek­tros ener­gi­ją ga­mi­nan­čią elek­tri­nę ir elek­tros ener­gi­jos ga­my­bos įren­gi­nių ir ener­ge­ti­kos kau­pi­mo įren­gi­nį, ku­rio leis­ti­na ge­ne­ruo­ti ga­lia yra ma­žes­nė ne­gu 6 me­ga­va­tai, lei­di­mas iš­duo­tas 36 mė­ne­sių lai­ko­tar­piui. Ko­mi­te­tas ben­dru su­ta­ri­mu siū­lo pri­tar­ti.

PIRMININKAS. Dėl mo­ty­vų nie­kas ne­už­si­ra­šė. Bal­suo­ja­me, ar pri­ta­ria­me šiam pa­siū­ly­mui.

Už – 84, prieš – 2, su­si­lai­kė 32. Taip, pa­siū­ly­mui pri­tar­ta.

Pra­tę­sia­me bal­sa­vi­mo lan­gą, kol svars­ty­si­me per pir­mą­jį lan­gą nu­ma­ty­tus pro­jek­tus. Da­bar bal­suo­ja­me dėl vi­so 3 straips­nio su pri­im­tais pa­siū­ly­mais.

Už – 78, prieš – 4, su­si­lai­kė 33. Pri­tar­ta 3 straips­niui.

Dėl 4, 5 straips­nių jo­kių pa­siū­ly­mų nė­ra. Nie­kas ne­rei­ka­lau­ja bal­suo­ti at­ski­rai. Dėl 6 strai­ps­nio yra Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­ba. Ko­mi­te­tas pri­ta­rė.

K. STARKEVIČIUS (TS-LKDF). Pri­ta­rė.

PIRMININKAS. At­si­žvel­gia­me. Nie­kas ne­rei­ka­lau­ja at­ski­rai bal­suo­ti dėl 6 straips­nio, dėl ku­rio bu­vo dar vie­na Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­ba ir ku­riai ko­mi­te­tas pri­ta­rė.

7 straips­nis. Čia yra A. Bag­do­no pa­siū­ly­mas. Jis kaip tik at­si­ran­da, ka­dan­gi pri­ėmė­me pa­siū­ly­mą dėl 8 straips­nio, ku­rį nag­ri­nė­jo­me pa­čio­je pra­džio­je. Vis tiek for­ma­lu­mo mes tu­ri­me lai­ky­tis. Au­to­rius trum­pai pri­sta­to siū­ly­mo es­mę, po to ko­mi­te­to nuo­mo­nė ir bal­suo­ja­me.

A. BAGDONAS (LSF). Dė­ko­ju, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Kaip ir mi­nė­jau, šiam pa­siū­ly­mui yra pri­tar­ta iš da­lies. Ma­ne ten­ki­na ko­mi­te­to for­mu­luo­tė. La­bai ačiū.

PIRMININKAS. Ko­kia ko­mi­te­to nuo­mo­nė dėl šio pa­siū­ly­mo?

K. STARKEVIČIUS (TS-LKDF). Iš da­lies, ir čia jis in­teg­ruo­ja­mas kar­tu su ma­no ir D. Krei­vio pa­siū­ly­mu. Aš jį ga­liu pri­sta­ty­ti. Kai sta­to­mi ir įren­gia­mi elek­tros ener­gi­jos ga­my­bos įren­gi­niai, ku­riems iš­duo­tas šio įsta­ty­mo 16 straips­nio 4 da­lies 1 punk­te nu­ro­dy­tas lei­di­mas plė­to­ti elek­tros ener­gi­jos ga­my­bos pa­jė­gu­mus, ar­ba ne vė­liau kaip li­kus 24 mė­ne­siams iki lei­di­mo plė­to­ti elek­tros ener­gi­jos ga­my­bos pa­jė­gu­mus ga­lio­ji­mo pa­bai­gos, įskai­tant at­ve­jus, kai lei­di­mo ga­lio­ji­mas yra pra­tęs­tas, kai sta­to­mi ir įren­gia­mi elek­tros ener­gi­jos ga­my­bos įren­gi­niai, ku­riems iš­duo­tas šio įsta­ty­mo 16 straips­nio 4 da­lies 2 punk­te nu­ro­dy­tas lei­di­mas plė­to­ti elek­t­ros ener­gi­jos ga­my­bos pa­jė­gu­mus… Ko­mi­te­tas pri­ta­rė ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKAS. Jei­gu aš tei­sin­gai su­pra­tau, tas da­li­nis pri­ta­ri­mas A. Bag­do­no pa­siū­ly­mui yra re­a­li­zuo­tas jū­sų ir D. Krei­vio pa­siū­ly­mu.

K. STARKEVIČIUS (TS-LKDF). Taip.

PIRMININKAS. Tai bal­suo­si­me dėl D. Krei­vio, K. Star­ke­vi­čiaus pa­siū­ly­mo, ku­riuo kar­tu iš da­lies at­si­žvelg­ta į A. Bag­do­no bu­vu­sį pa­siū­ly­mą.

Už – 80, prieš – 5, su­si­lai­kė – 36. Pa­siū­ly­mui pri­tar­ta.

Bal­suo­si­me, ar pri­ta­ria­me vi­sam 7 straips­niui.

Už – 80, prieš – 2, su­si­lai­kė – 36. Straips­niui pri­tar­ta.

Dėl 8 straips­nio, kaip pri­si­me­na­te, ap­si­spren­dė­me jau anks­čiau.

Dėl 9 straips­nio taip pat yra A. Bag­do­no pa­siū­ly­mas.

A. BAGDONAS (LSF). Dė­ko­ju, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, taip pat yra pri­tar­ta iš da­lies ir in­teg­ruo­ta į vi­są įsta­ty­mo pro­jek­tą, pa­kan­ka­mai pla­tų. Tai aš tik­rai su­tin­ku, kad bū­tų pri­ta­ri­mas iš da­lies.

PIRMININKAS. Ko­mi­te­to po­zi­ci­ja?

K. STARKEVIČIUS (TS-LKDF). Pri­tar­ti ko­mi­te­to pa­siū­ly­mui su A. Bag­do­no… Pri­tar­ti ko­mi­te­to pa­siū­ly­mui, įver­ti­nus A. Bag­do­no pa­siū­ly­mą.

PIRMININKAS. Aš su­ves­ti­nia­me va­rian­te ma­tau A. Bag­do­no pa­siū­ly­mą, ku­ris pa­teik­tas vi­sas, bet ne­ma­tau ko­kios nors ko­mi­te­to pa­to­bu­lin­tos re­dak­ci­jos. Ar jūs pri­ta­rė­te to­kiam, kaip su­ra­šė?

K. STARKEVIČIUS (TS-LKDF). Taip, pri­ta­rė­me.

PIRMININKAS. Ta­da bal­suo­ja­me dėl A. Bag­do­no pa­siū­ly­mo.

Už – 78, prieš – 2, su­si­lai­kė 38. Pa­siū­ly­mui pri­tar­ta. Bal­suo­si­me dėl vi­so 9 straips­nio. Čia bu­vo dar vie­nas L. Sa­vic­ko pa­siū­ly­mas, bet Sei­mo na­rys pa­siū­ly­mą at­si­ė­mė.

Už – 76, prieš – 2, su­si­lai­kė 36. Pa­siū­ly­mui pri­tar­ta.

Dėl 10 straips­nio Tei­sės de­par­ta­men­to bu­vu­si pa­sta­ba. Pri­tar­ta, už­fik­suo­ja­me. Yra D. Krei­vio, K. Star­ke­vi­čiaus pa­siū­ly­mas. Pra­šau pri­sta­ty­ti.

K. STARKEVIČIUS (TS-LKDF). Pri­sta­tau ta­da pa­siū­ly­mą. Kai sta­to­mi ar įren­gia­mi ener­gi­jos kau­pi­mo įren­gi­niai, ku­riems iš­duo­tas šio įsta­ty­mo 16 straips­nio 4 da­lies 1 punk­te nu­ro­dy­tas lei­di­mas plė­to­ti ener­gi­jos kau­pi­mo pa­jė­gu­mus, ar­ba ne vė­liau kaip li­kus 24 mė­ne­siams iki lei­di­mo plė­to­ti ener­gi­jos kau­pi­mo pa­jė­gu­mus ga­lio­ji­mo pa­bai­gos, įskai­tant at­ve­jus, kai lei­di­mo ga­lio­ji­mas yra pra­tęs­tas, kai sta­to­mi ar įren­gia­mi ener­gi­jos kau­pi­mo įren­gi­niai, ku­riems iš­duo­ta šio įsta­ty­mo 16 straips­nio 4 da­lies 2 punk­te nu­ro­dy­tas lei­di­mas plė­to­ti ener­gi­jos kau­pi­mo pa­jė­gu­mus… Ko­mi­te­tas pri­ta­rė ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKAS. Dėl šio pa­siū­ly­mo pa­si­sa­ky­ti nie­kas ne­pa­gei­dau­ja. Bal­suo­si­me, ar pri­ta­ria­me pa­siū­ly­mui.

Už – 82, prieš – 3, su­si­lai­kė 34. Pa­siū­ly­mui pri­tar­ta.

Taip, čia dar bu­vo A. Bag­do­no pa­siū­ly­mas, bet ji­sai įra­šo nau­ją straips­nį. Tai mes da­bar bal­suo­si­me, ar pri­ta­ria­me 10 straips­niui.

Už – 81, prieš – 2, su­si­lai­kė 38. Straips­niui pri­tar­ta. Da­bar A. Bag­do­no siū­ly­mas įra­šy­ti dar vie­ną, 11 straips­nį.

Pra­šau pa­aiš­kin­ti.

A. BAGDONAS (LSF). Dė­ko­ju dar kar­te­lį už su­teik­tą žo­dį. Tai, kaip ir mi­nė­jau, ko­mi­te­tas pri­ta­rė iš da­lies ir ma­ne tik­rai ten­ki­na ko­mi­te­to su­re­da­guo­tas ga­na pla­tus įsta­ty­mo pro­jek­tų rin­ki­nys. Ačiū.

PIRMININKAS. G. Bu­ro­kie­nė dėl ve­di­mo tvar­kos.

G. BUROKIENĖ (LVŽSF). La­bai ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Gal An­drius ga­lė­tų pa­aiš­kin­ti, apie ką, ko­kia es­mė yra pa­siū­ly­mo? Nė vie­no ne­pa­aiš­ki­no, tik su vis­kuo su­ti­ko. Pa­gal ve­di­mo tvar­ką pri­klau­so pri­sta­ty­ti sa­vo pa­siū­ly­mą ir tik ta­da pa­sa­ky­ti: ačiū, pri­ta­riu.

A. BAGDONAS (LSF). Dė­ko­ju už pa­sta­bą.

PIRMININKAS. Aš taip pat ban­džiau to pra­šy­ti, bet man ne­pa­vy­ko. A. Skar­džius.

A. SKARDŽIUS (MSNG). Ger­bia­mas An­driau, aš tie­siog krei­piuo­si su di­džiau­sia pa­gar­ba pa­čiam. Jei­gu lo­bis­tai su­ra­šė šiuos siū­ly­mus, bent jau Sei­mo na­riams ga­li­ma sa­vo var­du juos pri­sta­ty­ti. Bū­ki­te ge­ras.

A. BAGDONAS (LSF). Dė­ko­ju, ger­bia­mi ko­le­gos, už pa­sta­bas. Ka­dan­gi tik į da­lį pa­ties tu­ri­nio pa­siū­ly­mo bu­vo at­si­žvelg­ta, to­dėl aš ne­ma­tau pras­mės truk­dy­ti Sei­mo dar­bo lai­ką ir siū­lau, (Šur­mu­lys sa­lė­je) kad ko­mi­te­tas pri­sta­ty­tų jau su­re­da­guo­tus siū­ly­mus, ku­riems aš, kaip siū­ly­mo tei­kė­jas, pri­ta­riu. Ačiū.

PIRMININKAS. L. Girs­kie­nė.

L. GIRSKIENĖ (LVŽSF). Aš, ger­bia­mas An­driau, esu Ener­ge­ti­kos dar­nios plėt­ros ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­ja. (Šur­mu­lys sa­lė­je) Mes iš­sa­miai ši­tų pa­siū­ly­mų ne­svars­tė­me. Jūs, jei­gu, kaip ko­le­ga pa­sa­kė, jums kaž­kas at­ne­šė tuos pa­siū­ly­mus, tai bent bū­ki­te ma­lo­nus es­mę pa­aiš­kin­ti, kas yra kei­čia­ma.

PIRMININKAS. Na, ma­nau, ne­pa­vyks to pa­pra­šy­ti. Gal­būt ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas pa­aiš­kins, kas ten iš­ėjo, kai pri­tar­ta iš da­lies.

K. STARKEVIČIUS (TS-LKDF). A. Bag­do­no pa­siū­ly­mas yra in­teg­ruo­tas į ki­tus ko­mi­te­to pa­siū­ly­mus. (Bal­sai sa­lė­je) Rei­kė­jo da­ly­vau­ti ko­mi­te­to po­sė­džiuo­se. Jie vi­si yra in­teg­ruo­ti. Aš kal­bė­jau apie straips­nius.

PIRMININKAS. L. Na­gie­nė – dėl ve­di­mo tvar­kos.

L. NAGIENĖ (DFVL). Ži­no­te, aš per­klau­siau vi­sus Eko­no­mi­kos ko­mi­te­to po­sė­džius. Kaip bu­vo pa­sa­ky­ta, sker­sai iš­il­gai iš­nag­ri­nė­jo­me, ta­čiau pa­siū­ly­mų es­mės vi­siš­kai net ne­su­pra­to­me. Jei­gu dar kal­bė­tu­me apie ki­tą įsta­ty­mo pro­jek­tą Nr. XIVP-2830, jį mes pri­ėmė­me, ne­lei­do­te man pa­si­sa­ky­ti, tai ly­giai taip pat jis iš vi­so net ne­bu­vo pri­sta­ty­tas ko­mi­te­te. Tik pa­sa­kė: ar ko­mi­te­tas pri­ta­ria ben­dru su­ta­ri­mu? Net ne­bu­vo pri­sta­ty­ta. Taip bu­vo svars­to­mos Eko­no­mi­kos ko­mi­te­te vi­sos pa­tai­sos. Pa­si­klau­sy­ki­te, kaip dir­ba Eko­no­mi­kos ko­mi­te­tas.

PIRMININKAS. Ger­bia­mi ko­le­gos, jei­gu tu­ri­te pa­sta­bų dėl ne­tin­ka­mo ko­mi­te­to dar­bo, ra­šy­ki­te Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­jai. Mes čia tik­rai ple­na­ri­nia­me po­sė­dy­je ne­pra­dė­si­me na­gri­nė­ti.

R. Že­mai­tai­tis – dėl ve­di­mo tvar­kos.

R. ŽEMAITAITIS (MSNG). Ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke, Sei­mo sta­tu­te yra nu­ma­ty­ta aiš­ki nuo­sta­ta. Aš ti­kiuo­si, jūs at­si­žvel­gė­te į V. Fio­do­ro­vo pa­siū­ly­mą, kad są­ra­šas yra ne­baig­ti­nis. Jei­gu ko­mi­te­te ne­bu­vo pri­sta­ty­tas pa­siū­ly­mas, jis tu­rė­jo bū­ti aiš­kiai įvar­din­tas, aš siū­lau da­ry­ti per­trau­ką, pa­im­ti ko­mi­te­to pro­to­ko­lą, ste­nog­ra­mą, jei­gu nė­ra ši­tas da­ly­kas pa­da­ry­tas, šis klau­si­mas dau­giau ne­ga­li bū­ti svars­to­mas. To­dėl siū­lau ko­mi­te­to pir­mi­nin­kui K. Star­ke­vi­čiui da­bar im­ti per­trau­ką ir vi­siems Sei­mo na­riams pri­sta­ty­ti Eko­no­mi­kos ko­mi­te­to ste­nog­ra­mą, ku­rio­je bū­tų aiš­kiai pa­sa­ky­ta, kaip bu­vo svars­to­ma, kas pri­sta­tė, pri­ta­rė ar ne­pri­ta­rė. Tai prieš­ta­rau­ja Sei­mo sta­tu­tui.

K. STARKEVIČIUS (TS-LKDF). Aš ga­liu tik pa­aiš­kin­ti, kad jau bu­vo dėl ga­li­mų pa­žei­di­mų kreip­ta­si į Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­ją. Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­ja iš­nag­ri­nė­jo ir ne­nu­sta­tė pa­žei­di­mų. Aš sa­kau dėl tos bu­vu­sios da­lies.

PIRMININKAS. Dar kar­tą L. Na­gie­nė.

L. NAGIENĖ (DFVL). Taip, į Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­ją krei­piau­si vien dėl to, kad bu­vo kei­čia­mi vi­siš­kai ne tie straips­niai. Ta­čiau ga­lio­ja dve­jo­pi stan­dar­tai: opo­zi­ci­jai vie­ni stan­dar­tai, dau­gu­mai ki­ti stan­dar­tai.

PIRMININKAS. V. Mi­ta­las.

V. MITALAS (LF). Ko­le­gos, iš tik­rų­jų at­ro­do la­bai pras­tai, kai mes bal­suo­ja­me dėl pa­siū­ly­mų ir nė vie­nas jų ne­pri­sta­to. Tai yra la­bai pras­tas žen­klas tei­sė­kū­rai. Aš pra­šy­čiau ko­mi­te­to pir­mi­nin­ko įver­tin­ti, pa­im­ti per­trau­ką dėl šio klau­si­mo pri­ėmi­mo, su­re­da­guo­ti, kad Sei­mas su­pras­tų, už ką ji­sai bal­suo­ja. Ačiū.

PIRMININKAS. Ger­bia­mi ko­le­gos, mes pa­siū­ly­mus iš es­mės jau bai­gė­me. Čia ko­mi­te­tas ne­la­bai tu­rės erd­vės, ką pa­ge­rin­ti. Čia yra jau ko­mi­te­to pa­siū­ly­mas pa­gal A. Bag­do­no anks­tes­nį pa­siū­ly­mą. Gal ne­tęs­ki­me, ger­bia­mas An­driau. (Bal­sai sa­lė­je) Per­trau­kos aš ne­tu­riu pa­grin­do skelb­ti, jei pra­ne­šė­jas ne­pra­šo.

A. Bag­do­nas.

A. BAGDONAS (LSF). Dė­ko­ju, po­sė­džio pir­mi­nin­ke, už su­teik­tą žo­dį. Ko­mi­te­tas ne kar­tą nag­ri­nė­jo vi­sus šiuos siū­ly­mus, bu­vo pa­im­ta per­trau­ka, bu­vo su­reng­ti pa­pil­do­mi ko­mi­te­to klau­sy­mai, vi­si siū­ly­mai bu­vo pri­sta­ty­ti per ko­mi­te­te vy­ku­sius klau­sy­mus. Da­bar sa­ky­ti, kad ko­mi­te­te ne­bu­vo pri­sta­to­mi siū­ly­mai, yra vi­siš­ka ne­tie­sa. No­riu dar kar­te­lį at­kreip­ti dė­me­sį, kad, teik­da­mas pa­siū­ly­mą par­la­men­te, ko­mi­te­tas jam pri­ta­rė ne­di­de­le ap­im­ti­mi, vi­so di­džiu­lės ap­im­ties pa­siū­ly­mo, tau­py­da­mas vi­sų lai­ką, aš ne­pri­sta­čiau, nes ma­ne ten­ki­na ko­mi­te­to da­li­nis in­teg­ra­vi­mas į pa­tį ko­mi­te­to siū­ly­mą. Aš ma­nau, tęs­ki­me dar­bą. Tik­rai, ko­le­gos…

PIRMININKAS. Ge­rai, ge­rai. Čia jau mes kar­to­ja­mės.

Dar R. Že­mai­tai­tis.

R. ŽEMAITAITIS (MSNG). Ger­bia­mas pir­mi­nin­ke, dar kar­tą sa­kau, Sei­mo sta­tu­te yra įra­šy­ta aiš­ki nuo­sta­ta. Dėl to bu­vo Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo nu­ta­ri­mas. Tai bu­vo J. Ši­mė­no, bu­vu­sio Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­to pir­mi­nin­ko, kai bu­vo svars­to­mas At­si­nau­ji­nan­čių iš­tek­lių įsta­ty­mas, dėl tų pa­čių pro­ce­dū­ri­nių da­ly­kų Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas pri­pa­ži­no prieš­ta­rau­jant Kon­sti­tu­ci­jai. Ką tik da­bar at­sto­vė, ko­mi­te­to na­rė, pa­sa­kė, kad pa­siū­ly­mai ne­bu­vo svars­to­mi. (Bal­sai sa­lė­je) Ne­svar­bu.

Tai da­bar pa­skelb­ki­te tech­ni­nę per­trau­ką, pa­si­žiū­rė­ki­te ste­nog­ra­mą ir jei­gu ne­bu­vo prieš svars­ty­mą pa­teik­ti pa­siū­ly­mai, ir jūs da­bar čia svars­tė­te, jūs iš kar­to pa­žei­dė­te Kon­sti­tu­ci­ją. Ir vėl ei­si­te į Kon­sti­tu­ci­nį Teis­mą, ir vėl įsta­ty­mas bus pri­pa­žin­tas an­ti­kons­ti­tu­ci­niu. Tai aš tik­rai, po­sė­džio pir­mi­nin­ke, siū­lau da­ry­ti per­trau­ką. Aš ne­ži­nau, ar yra vi­sos per­trau­kos iš­nau­do­tos, ar ne, aš ne­su pa­si­žy­mė­jęs dėl šio įsta­ty­mo. Jei­gu nė­ra, aš frak­ci­jos var­du pra­šau ir per­t­rau­kos, ir pa­žiū­rė­ti, kaip yra pa­gal ste­nog­ra­mą.

PIRMININKAS. Dvi per­trau­kos jau bu­vo pa­skelb­tos, tai­gi ne­ga­li­ma frak­ci­jos var­du pra­šy­ti dar vie­nos per­trau­kos. Aš dar kar­tą pra­šau ne­ban­dy­ti Sei­mo pa­vers­ti Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­ja. Jei­gu ma­to­te pro­ble­mų dėl pro­ce­dū­rų ko­mi­te­tuo­se, tai kreip­ki­tės į Eti­kos ko­mi­si­ją. L. Na­gie­nė dar kar­tą.

L. NAGIENĖ (DFVL). Pir­ma, aš esu ne šio ko­mi­te­to, o ko­mi­si­jos na­rė. Iš tik­rų­jų la­bai no­riu pa­an­trin­ti ir pa­sa­ky­ti, kad ne­su­tin­ku su An­driu­mi. An­driau, jūs la­bai klys­ta­te, jei­gu jūs sa­ko­te, kad su ben­druo­me­nė­mis ir su vi­sais bu­vo ap­tar­ti, iš­dis­ku­tuo­ti šie klau­si­mai ir bu­vo klau­so­ma­si. Ben­druo­me­nių mo­kes­tis juk vi­siš­kai nie­kur ne­bu­vo įvar­din­tas ir apie tai net ne­rei­kė­tų kal­bė­ti. (Bal­sai sa­lė­je)

PIRMININKAS. Ski­ria­me daug dė­me­sio pa­si­aiš­ki­ni­mui, kaip čia ko­mi­te­tas svars­tė. Da­bar ga­lų ga­le bal­suo­ja­me dėl ko­mi­te­to pa­siū­ly­mo, at­si­ra­du­sio dėl A. Bag­do­no pa­siū­ly­mo. Pra­šau, V. Fio­do­ro­vas – prieš.

V. FIODOROVAS (DPF). Ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Tai iš tik­rų­jų, kal­bant apie Eko­no­mi­kos ko­mi­te­tą, tik­rai dir­ba ne­blo­gai. Aiš­ku, ne­ga­liu at­sa­ky­ti, ar vi­si pa­siū­ly­mai bu­vo ap­svar­s­ty­ti taip, kaip tu­ri bū­ti ap­svars­ty­ti, pa­sa­kys tai pir­mi­nin­kas. Ne­ga­lė­čiau bal­suo­ti už vien tik iš prin­ci­po, nes, kai ko­le­ga, ku­ris tei­kia pa­siū­ly­mą, sa­ko, ne­ma­to pras­mės pri­sta­ty­ti ko­le­goms pa­siū­ly­mą, nes ne­va yra iš da­lies pri­tar­ta, tai yra ab­sur­das. Sei­me tam ir yra pri­ėmi­mo sta­di­ja, kad vi­sus pa­siū­ly­mus ga­lė­tų svars­ty­ti vi­sas Sei­mas. Nu­kreip­ti, kad, ži­no­te, žiū­rė­ki­te Eko­no­mi­kos ar ko­kio nors ki­to ko­mi­te­to įra­šus, yra vi­siš­ka ne­są­mo­nė. Tai jei­gu jūs, ko­le­ga, ne­ma­to­te pras­mės pri­sta­ty­ti Sei­mui, tai aš ne­ma­tau pras­mės bal­suo­ti už šį pa­siū­ly­mą. Ačiū.

PIRMININKAS. Už – K. Star­ke­vi­čius.

K. STARKEVIČIUS (TS-LKDF). Ge­rai, aš da­bar jums pa­aiš­kin­siu šio pa­siū­ly­mo es­mę. Jo es­mė yra to­kia: pa­keis­ti 67 straips­nio 8 da­lį ir ją iš­dės­ty­ti taip: „Var­to­to­jai, ku­rių pri­jun­gia­mų elek­tros įren­gi­nių leis­ti­na nau­do­ti ga­lia ar di­di­na­ma elek­tros įren­gi­nių leis­ti­na nau­do­ti ga­lia yra ne ma­žes­nė kaip 10 me­ga­va­tų, tin­klų nau­do­to­jai ir ener­gi­jos kau­pi­mo įren­gi­nių sa­vi­nin­kai, ku­rių elek­tros įren­gi­niams pri­jung­ti prie elek­tros tin­klų rei­kia pa­sta­ty­ti nau­jus ar re­konst­ruo­ti esa­mus elek­tros per­da­vi­mo tin­klus ir ku­rie pa­gei­dau­ja Lie­tu­vos Res­pub­li­kos ener­ge­ti­kos mi­nis­te­ri­jos nu­sta­ty­ta tvar­ka, su­de­ri­nę su per­da­vi­mo sis­te­mos ope­ra­to­riu­mi, pa­sta­ty­ti ar re­konst­ruo­ti šiuos elek­tros tin­klus ir or­ga­ni­zuo­ti jų sta­ty­bos ir re­konst­ruk­ci­jos dar­bus, ap­mo­ka 100 % per­da­vi­mo tin­klų sta­ty­bos są­nau­dų. At­lik­ti per­da­vi­mo tin­klų sta­ty­bos dar­bai lai­ko­mi var­to­to­jų tin­klų nau­do­to­jų ir ener­gi­jos per­da­vi­mo tin­klo pa­slau­gos da­li­mi ir šie var­to­to­jų, tin­k­lų nau­do­to­jų, ar ener­gi­jos kau­pi­mo įren­gi­nių sa­vi­nin­kų lė­šo­mis pa­sta­ty­ti per­da­vi­mo tin­klai, pri­jun­giant ki­tų tin­klų nau­do­to­jų įren­gi­nius… už jų sta­ty­bą ar re­konst­ra­vi­mą, nau­do­ji­mą… Prie šių per­da­vi­mo tin­klų pa­sta­čius, re­konst­ruo­jant, var­to­to­jams, tin­klų nau­do­to­jams, ir ener­gi­jos kau­pi­mo įren­gi­nių sa­vi­nin­kams ne­at­ly­gi­na­ma. Bu­vu­sį pro­jek­to 11 straips­nį lai­ky­ti 12 straips­niu.“ Štai ir es­mė jo yra. (Triukš­mas sa­lė­je, bal­sas sa­lė­je: „Kaip jūs ne­su­pran­ta­te?!“)

PIRMININKAS. L. Girs­kie­nė.

L. GIRSKIENĖ (LVŽSF). Da­bar jūs per­skai­tė­te teks­tą, il­gą teks­tą, ar ga­li­te pa­aiš­kin­ti, kaip bu­vo reg­la­men­tuo­ja­ma iki šiol ir kas yra kei­čia­ma jū­sų pa­siū­ly­mu? Aš ne­su­pra­tau, to­dėl aš ne­ga­liu bal­suo­ti. Pa­aiš­kin­ki­te sa­vais žo­džiais, nes pa­skai­ty­ti šį teks­tą su klai­do­mis kiek­vie­nas mes su­ge­ba­me.

PIRMININKAS. Ger­bia­mi ko­le­gos, gal jau ta­da aš per­skai­ty­siu, nes la­bai ne­sun­ku ly­gi­na­ma­ja­me va­rian­te ma­ty­ti, kad siū­ly­mo ini­cia­to­riai tas tei­ses, ku­rias tu­ri var­to­to­jai ar įren­gi­nių sa­vi­nin­kai, su­tei­kia ir tin­klų nau­do­to­jams. Vi­sur yra pri­ra­šy­ta „tin­klų nau­do­to­jai“. Vi­sas pa­siū­ly­mas toks. A. Ma­zu­ro­nis.

A. MAZURONIS (DPF). La­bai dė­kui, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Aš tik A. Bag­do­no no­rė­jau pa­klaus­ti, ar tei­sin­gai pri­sta­tė Ka­zys? (Juo­kas sa­lė­je) Vis­kas tei­sin­gai, taip, kaip jū­sų pa­siū­ly­me? (Bal­sai sa­lė­je)

PIRMININKAS. Ger­bia­mi ko­le­gos, čia pa­šmaikš­ta­vo­me. Bal­suo­ja­me dėl ap­tar­to pa­siū­ly­mo, tai yra pro­jek­to pa­pil­dy­mo 11 straips­niu. Kar­tu bal­suo­si­me ir dėl to straips­nio.

Už – 67, prieš – 14, su­si­lai­kė 18. Da­bar Sek­re­to­ria­tas pa­si­tiks­li­no, vis dėl­to ta for­ma­li per­trau­ka frak­ci­jų var­du bu­vo tik vie­na, ki­ta per­trau­ka bu­vo ki­tu pa­grin­du. Jei­gu R. Že­mai­tai­tis pra­šo per­trau­kos frak­ci­jos var­du, aš tu­riu teik­ti bal­suo­ti. Tuoj įjung­siu.

R. ŽEMAITAITIS (MSNG). Ačiū, ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke, kad pa­tik­ri­no­te, nes tik­rai ne­bu­vau pa­si­žy­mė­jęs. Tik­rai frak­ci­jos var­du pra­šau per­trau­kos ir pra­šau Sek­re­to­ria­to, ar ga­li­ma iš Eko­no­mi­kos ko­mi­te­to gau­ti ste­nog­ra­mą ir tą ste­nog­ra­mą pa­teik­ti vi­siems Sei­mo na­riams, kaip bu­vo svars­to­mi pa­siū­ly­mai? Jei­gu ne­bu­vo at­ski­rai dėl kiek­vie­no pa­siū­ly­mo tei­kia­ma bal­suo­ti, tai įsta­ty­mas ne­ga­li bū­ti šian­dien pri­im­tas. Eko­no­mi­kos ko­mi­te­tas te­gu iš­pla­ti­na vi­siems Sei­mo na­riams ste­nog­ra­mą, kaip bu­vo svars­to­mas pa­siū­ly­mas. Dar kar­tą sa­kau, jei­gu ne­bu­vo at­ski­rai bal­suo­ja­ma dėl kiek­vie­no pa­siū­ly­mo, tai mes šian­dien ne­ga­li­me pri­im­ti.

PIRMININKAS. Ger­bia­mi ko­le­gos, aš ma­nau, kad jūs pa­tys pui­kiai ran­da­te ko­mi­te­tų me­džia­gą. Ži­no­ma, Sek­re­to­ria­tas ga­li jums at­siųs­ti nuo­ro­dą, kur yra ko­mi­te­to po­sė­džio įra­šas, bet jau gal pa­tys vi­si tai su­ge­ba­me pa­da­ry­ti.

Ge­rai, bal­suo­si­me dėl pa­siū­ly­tos per­trau­kos iki ki­to po­sė­džio.

Už – 46, prieš – 45, su­si­lai­kė 18. Da­ro­ma per­trau­ka iki ki­to po­sė­džio.

Dėl ve­di­mo tvar­kos G. Bu­ro­kie­nė.

G. BUROKIENĖ (LVŽSF). Ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke, no­rė­tu­me su­ži­no­ti, ke­lin­tą va­lan­dą nu­ma­to­mas var­di­nis bal­sa­vi­mas dėl prieš tai bu­vu­sio sta­tu­ti­nio pro­jek­to?

PIRMININKAS. Kai tik bus pa­si­ruoš­ta, in­for­muo­si­me, bet aš ne­ga­liu pa­sa­ky­ti, kaip čia sek­sis Sek­re­to­ria­tui grįž­ti į 1990 me­tų tra­di­ci­jas.

 

12.23 val.

Že­mės įsta­ty­mo Nr. I-446 22 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2833(2) (pri­ėmi­mas)

 

Da­bar dar vie­nas ly­di­ma­sis – Že­mės įsta­ty­mo 22 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas. Ja­me tik du straips­niai, jo­kių pa­siū­ly­mų ne­gau­ta. Dėl at­ski­rų straips­nių nie­kas ne­rei­ka­lau­ja bal­suo­ti, tai ap­si­sprę­si­me dėl vi­so įsta­ty­mo pro­jek­to. Dėl mo­ty­vų nė­ra už­si­ra­šiu­sių. Bal­suo­ja­me dėl vi­so šio įsta­ty­mo pro­jek­to pri­ėmi­mo.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 117: už – 77, prieš 5, su­si­lai­kė 35. Įsta­ty­mas pri­im­tas. (Gon­gas)

 

12.24 val.

Žval­gy­bos įsta­ty­mo Nr. VIII-1861 2, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 18, 21, 24, 26, 29, 31, 32, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 49, 50, 53, 54, 58, 59, 60, 62, 64, 65, 68, 70 straips­nių ir 1 prie­do pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-1603(2) (pri­ėmi­mas)

 

Ki­tas įsta­ty­mų pa­ke­tas, ku­ris dar yra prieš pir­mą­ją bal­sa­vi­mo per­trau­ką, tai Žval­gy­bos įsta­ty­mo kai ku­rių straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-1603(2), pas­kui dar bus du ly­di­mie­ji. Čia yra pa­siū­ly­mų, tai tri­bū­no­je tu­ri sto­vė­ti L. Kas­čiū­nas, pa­grin­di­nio ko­mi­te­to at­stovas.

Dėl 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 straips­nių pa­siū­ly­mų nė­ra, nie­kas ne­rei­ka­lau­ja dėl jų at­ski­rai bal­suo­ti. Su­sto­ja­me prie 11 straips­nio, dėl ku­rio yra Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­ba, jai ko­mi­te­tas ne­pri­ta­rė, ir Sei­mo na­rių V. Ba­ko, R. Lo­pa­tos, L. Kas­čiū­no ir ki­tų pa­siū­ly­mas. Pra­šau, kas pri­sta­tys pa­siū­ly­mą?

L. KASČIŪNAS (TS-LKDF). Tur­būt V. Ba­kas tu­rė­tų pri­sta­ty­ti pa­siū­ly­mą. O kur mū­sų?.. V. Ba­kas tu­rė­tų pri­sta­ty­ti pa­siū­ly­mą. (Bal­sai sa­lė­je)

PIRMININKAS. Pri­sta­ty­ki­te per šo­ni­nį, nes, ma­tau, ne­ran­da­te kor­te­lės. Ką gi, ger­bia­mo­ji Li­gi­ta Girs­kie­ne, mes pa­skel­bė­me, kad pri­sta­to­mas pa­siū­ly­mas. Po to jūs gau­si­te žo­dį. Ra­do kor­te­lę. Pra­šau.

V. BAKAS (DFVL). At­si­pra­šau, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, ma­no įsta­ty­mo pa­tai­sos es­mė yra to­kia: su­teik­ti tei­sę Gy­ny­bos ko­mi­te­tui ar­ba spe­cia­lia­jai ty­ri­mo ko­mi­si­jai su­teik­ti pra­ne­šė­jo sta­tu­są tam, ku­ris liu­di­ja apie ga­li­mus pa­žei­di­mus. Šian­dien to­kios tei­sės nei ko­mi­te­tas, ku­ris at­lie­ka žval­gy­bos ins­ti­tu­ci­jos veik­los tei­sė­tu­mo prie­žiū­rą, nei ko­mi­si­ja, ku­riai Sei­mas pa­ve­da iš­tir­ti svar­bius na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos klau­si­mus, ne­tu­ri. At­sitin­ka si­tu­a­ci­jų, kad žmo­gus pa­gal įsta­ty­mą, pa­vyz­džiui, žval­gy­bos pa­rei­gū­nas, ga­li pra­neš­ti apie pa­žei­di­mą, bet ko­mi­te­tas ir ko­mi­si­ja ne­tu­ri jo­kių ga­li­my­bių jį ap­sau­go­ti. To­dėl aš siū­lau tą spra­gą tai­sy­ti ir to­kias tei­ses pri­pa­žin­ti pra­ne­šė­ju su­teik­ti ko­mi­te­tui ir lai­ki­na­jai ty­ri­mo ko­mi­si­jai.

PIRMININKAS. Iš­klau­sy­si­me ko­mi­te­to po­zi­ci­ją.

L. KASČIŪNAS (TS-LKDF). Taip, ko­mi­te­tas svars­tė, bu­vo 2 bal­sai už, tarp jų ir ma­no, prieš – 2, su­si­lai­kė 3. Ko­mi­te­to nuo­mo­nė – ne­pri­tar­ti. Ar­gu­men­tai: Sei­mo lai­ki­no­sios ty­ri­mo ko­mi­si­jos su­da­ro­mos ad hoc ir tu­ri vi­sus įga­lio­ji­mus kvies­ti pa­rei­gū­nus teik­ti pa­aiš­ki­ni­mus. Da­bar­ti­nio re­gu­lia­vi­mo pa­kan­ka pra­ne­šė­jo ap­sau­gai už­tik­rin­ti.

PIRMININKAS. Mo­ty­vai. A. Vyš­niaus­kas – už.

A. VYŠNIAUSKAS (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, ne­bū­ti­nai už­ten­ka. Na, pa­si­žiū­rė­ki­me į pa­pras­tą te­ori­nę si­tu­a­ci­ją. Štai Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­tas gau­na kaž­ko­kią in­for­ma­ci­ją, pra­de­da ty­ri­mą, pa­tik­ri­ni­mą, ar pa­pras­tus, pa­na­šius veiks­mus, na, ir iki ga­lo kaž­ko ne­iš­ti­ria. Po ku­rio lai­ko dėl to ky­la pro­ble­mų ir ky­la ini­cia­ty­va Sei­me su­da­ry­ti lai­ki­ną­ją ty­ri­mo ko­mi­si­ją. Ta ko­mi­si­ja tu­ri at­lik­ti pa­tik­ri­ni­mą tų fak­tų ir tų ap­lin­ky­bių, ku­rias NSGK jau ana­li­za­vo. Ki­taip ta­riant, pa­tik­rin­ti NSGK dar­bą. Ta­čiau ta ko­mi­si­ja ne­tu­ri tų pa­čių ga­lių ir ga­li­my­bių, ko­kias tu­ri NSGK.

Ty­ri­mo ko­mi­si­jos, Sei­mo spe­cia­lio­sios ty­ri­mo ko­mi­si­jos yra aukš­čiau­sia ins­ti­tu­ci­ja, ku­ri tu­ri tu­rė­ti vi­sas mak­si­ma­lias ga­lias, ir ne­ga­li bū­ti taip, kad ko­mi­te­tas ga­li dau­giau nei spe­cia­lio­ji ty­ri­mo ko­mi­si­ja. Dėl to šis V. Ba­ko pa­siū­ly­mas yra tik­rai lo­giš­kas, ji­sai nie­ko la­bai ne­iš­ple­čia, ta­čiau lei­džia ap­sau­go­ti žval­gy­bos pa­rei­gū­nus, ku­rie liu­di­ja tiek ko­mi­te­tui, tiek ko­mi­si­jai. Šis įran­kis sie­kiant skaid­ru­mo ir ko­ky­bės tik­rai yra svar­bus ir kvie­čiu jį pa­lai­ky­ti.

PIRMININKAS. A. Anu­šaus­kas – prieš.

A. ANUŠAUSKAS (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, ma­ne ko­mi­te­to ne­pri­ta­ri­mo ar­gu­men­tai įti­ki­na. O kas ap­sau­go žval­gy­bos ins­ti­tu­ci­jas nuo po­li­ti­kų ki­ši­mo­si į jų veik­lą? Aš ma­nau, kad tam yra pa­skir­tas om­bud­sme­nas. Žval­gy­bos om­bud­sme­nas – įran­kis, ku­riuo rei­kė­tų ir tu­ri­me nau­do­tis. Šiuo at­ve­ju žval­gy­bos pa­rei­gū­nas, ga­vęs in­for­ma­ci­ją apie pa­žei­di­mą, ga­li kreip­tis į om­bud­sme­ną. Aš ma­nau, bū­tent to­dėl jis ir bu­vo įga­lio­tas. Šiuo at­ve­ju pa­si­žiū­rė­ki­te, kas tek­ste: į lai­ki­ną­ją ty­ri­mo ko­mi­si­ją. Tai ji­nai lai­ki­no­ji ar įra­šo­ma į nuo­lat vei­kian­tį įsta­ty­mą jau kaip nuo­la­ti­nė ty­ri­mo ko­mi­si­ja? Aš siū­lau ne­pri­tar­ti, tie ar­gu­men­tai tik­rai įti­ki­nan­tys, ir nau­do­tis om­bud­sme­no įran­kiu.

PIRMININKAS. Mo­ty­vai iš­sa­ky­ti. Bal­suo­ja­me, ar pri­ta­ria­me pa­siū­ly­mui.

Už – 41, prieš – 24, su­si­lai­kė 32. Pa­siū­ly­mui ne­pri­tar­ta.

Bal­suo­ja­me dėl vi­so 11 straips­nio.

Už – 91, prieš –2 , su­si­lai­kė 10. Straips­niui pri­tar­ta.

V. Ba­kas – re­pli­ką po bal­sa­vi­mo.

V. BAKAS (DFVL). Aš no­riu re­pli­ką kraš­to ap­sau­gos mi­nist­rui, ku­ris šiaip tu­rė­tų iš­ma­ny­ti žval­gy­bos ir po­li­ti­kų san­ty­kį. De­mo­kra­tinėje vals­ty­bė­je po­li­ti­kai at­lie­ka žval­gy­bos veik­los kon­tro­lę. Tai ne ki­ši­ma­sis, tai yra kon­sti­tu­ci­nė pa­rei­ga. Vie­na, po­ne Anu­šaus­kai.

An­tra, kai jūs kal­ba­te apie tei­sę kreip­tis į om­bud­sme­ną, jūs su­pla­ka­te į vie­ną krū­vą, kai su­tei­kia­te žmo­nėms tei­ses, bet ne­su­tei­kia­te žmo­nėms, ku­rie krei­pia­si, ga­ran­ti­jų. Ma­no pa­tai­sa bu­vo dėl ga­ran­ti­jų tiems, ku­rie krei­pia­si. Žmo­nės da­bar ne­tu­ri ga­ran­ti­jų kaip pra­ne­šė­jai, ku­rie krei­pia­si į NSGK ar­ba į lai­ki­ną­ją ko­mi­si­ją. Jūs pa­lie­ka­te juos ne­ap­sau­go­tus ir taip su­sil­pni­na­te Sei­mo ga­li­my­bę vyk­dy­ti de­mo­kra­tinėse vals­ty­bė­se jam pri­skir­tą par­la­men­ti­nę žval­gy­bų kon­tro­lę.

PIRMININKAS. A. Anu­šaus­kas. Pra­šau.

A. ANUŠAUSKAS (TS-LKDF). Dė­kui. Iš­ties aš siū­lau šiuo at­ve­ju ap­si­ei­ti be de­ma­go­gi­jos. Nie­kas čia ne­sil­pni­na pra­ne­šė­jų ga­li­my­bių gau­ti ap­sau­gą. Yra Pra­ne­šė­jų įsta­ty­mas, yra om­bu­d­sme­nas. Dar kar­tą pa­brė­žiu, tam ir yra tie eg­zis­tuo­jan­tys, ne­pa­nai­kin­ti įsta­ty­mai, jais rei­kė­tų nau­do­tis.

PIRMININKAS. Re­pli­kos iš­sa­ky­tos. Dėl straips­nių nuo 12 iki 22 im­ti­nai Sei­mo na­rių pa­siū­ly­mų ne­gau­ta. Bu­vo kai ku­rių Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bų, joms ko­mi­te­tas pri­ta­rė ir pa­re­da­ga­vo. Nie­kas ne­rei­ka­lau­ja bal­suo­ti at­ski­rai dėl šių straips­nių.

Dėl 23 straips­nio ir­gi pa­gal Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bą yra pa­siū­ly­mas pa­pil­dy­ti pro­jek­tą nau­ju 24 straips­niu. Čia ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas gal pa­ko­men­tuo­tų.

L. KASČIŪNAS (TS-LKDF). Jūs kal­ba­te apie 23 straips­nį?

PIRMININKAS. Tu­riu ome­ny­je, kur yra…

L. KASČIŪNAS (TS-LKDF). Apie as­me­nis su ne­ga­lia. Jūs apie tai kal­ba­te? Pa­pil­dy­mas?

PIRMININKAS. Pa­pil­dy­mas nau­ju straips­niu, po ku­rio kei­čia­si nu­me­ra­ci­ja. Čia at­si­ran­da 24 straips­nis, o bu­vo…

L. KASČIŪNAS (TS-LKDF). Ger­bia­mas Jur­gi, kei­čia­si nu­me­ra­ci­ja. Tech­ni­nė pa­sta­ba. Pri­ta­ria­me. Vis­kas ge­rai. Ju­da­me į prie­kį.

PIRMININKAS. Kaž­kaip rim­čiau šian­dien rei­kė­tų pa­siū­ly­mus pri­sta­ty­ti.

L. KASČIŪNAS (TS-LKDF). Ger­bia­mas Jur­gi, rim­čiau rei­kė­tų mo­de­ruo­ti po­sė­dį. (Bal­sai sa­lė­je)

PIRMININKAS. Nau­jam 24 straips­niui pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu. Juo pa­pil­do­mas pro­jek­tas pa­gal Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bas.

To­liau. Aš sa­ky­siu jau pa­gal nau­ją nu­me­ra­ci­ją. Dėl 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 straips­nių pa­siū­ly­mų jo­kių nė­ra. Bu­vo vie­na Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­ba ir jai pri­tar­ta.

33, 34 straips­niai. Dėl 35 straips­nio yra Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­ba. 36, 37, 38 straips­niai, 39 straips­nis bū­tų pas­ku­ti­nis straips­nis pa­gal nau­ją nu­me­ra­ci­ją, kai pa­pil­dy­tas pro­jek­tas dviem straips­niais. Nie­kas ne­rei­ka­lau­ja at­ski­rai bal­suo­ti dėl mi­nė­tų straips­nių. Ap­si­sprę­si­me dėl vi­so pro­jek­to. Mo­ty­vai. Už – A. Po­cius.

A. POCIUS (TS-LKDF). Aš la­bai trum­pai. Ger­bia­mi ko­le­gos, jau svars­ty­mo sta­di­jo­je apie tai bu­vo šiek tiek už­si­min­ta. Vis dėl­to tu­rė­ki­me ome­ny, kad mes esa­me kai­my­ni­nė vals­ty­bė su ka­riau­jan­čia Bal­ta­ru­si­ja ir Ru­si­ja prieš Uk­rai­ną, to­dėl mū­sų žval­gy­bos ir­gi tu­ri įgau­ti to­kių stip­res­nių, di­des­nių ga­lių tam, kad bū­tų ap­si­sau­go­ta nuo hib­ri­di­nių ir in­for­ma­ci­nių ata­kų prieš mū­sų svar­bias vals­ty­bi­nes ins­ti­tu­ci­jas, tarp jų – prieš mū­sų žval­gy­bos tar­ny­bas. Šio­se pa­tai­so­se bū­tent ir yra tam tik­ri lei­di­mai, ku­rie su­stip­ri­na mū­sų žval­gy­bos ga­li­my­bes, to­dėl aš ra­gin­čiau pa­lai­ky­ti šias pa­tai­sas ir bal­suo­ti už. Ačiū.

PIRMININKAS. A. Anu­šaus­kas taip pat pa­si­sa­kys už.

A. ANUŠAUSKAS (TS-LKDF). Aš tik at­krei­piu dė­me­sį, kad, be veik­los pa­tai­sų, yra ir so­cia­li­nė da­lis, ku­ri žval­gy­bos pa­rei­gū­nams yra ne ma­žiau svar­bi, tai ir apie tiks­li­nes atos­to­gas, apie atos­to­gų truk­mę ir vi­sa ki­ta. Tai yra ir dau­gy­bė su­de­ri­ni­mų su jau pra­dė­ju­siais ga­lio­ti ar pra­dė­sian­čiais ga­lio­ti įsta­ty­mų pa­kei­ti­mais. Tie­siog bal­suo­ki­me už, įsta­ty­mas iš­ties yra rei­ka­lin­gas.

PIRMININKAS. Taip, mo­ty­vai iš­sa­ky­ti. Bal­suo­si­me dėl šio įsta­ty­mo pro­jek­to pri­ėmi­mo.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 104: už – 91, prieš – 2, su­si­lai­kė 11. Įsta­ty­mas pri­im­tas. (Gon­gas)

 

12.37 val.

Kri­mi­na­li­nės žval­gy­bos įsta­ty­mo Nr. XI-2234 6 ir 7 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-1604(2) (pri­ėmi­mas)

 

Ly­di­ma­sis pro­jek­tas – Kri­mi­na­li­nės žval­gy­bos įsta­ty­mo 6 ir 7 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-1604(2). Čia yra tik dėl 3 straips­nio Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­ba, jai ko­mi­te­tas pri­ta­rė. At­si­žvel­gia­me. Dėl at­ski­rų straips­nių nie­kas ne­rei­ka­lau­ja bal­suo­ti. Čia iš vi­so trys straips­niai. Ap­si­sprę­si­me dėl vi­so įsta­ty­mo pro­jek­to. Bal­suo­ja­me.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Už – 93, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 13. Įsta­ty­mas pri­im­tas. (Gon­gas)

 

12.38 val.

Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so 5571 ir 589 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-1605(2) (pri­ėmi­mas)

 

Dar vie­nas ly­di­ma­sis – Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so 5571 ir 589 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-1605(2). Pri­ėmi­mas. Trys straips­niai, jo­kių pa­sta­bų, pa­siū­ly­mų nė­ra. Nie­kas ne­rei­ka­lau­ja bal­suo­ti už kiek­vie­ną straips­nį at­ski­rai. Ap­si­sprę­si­me dėl vi­so pro­jek­to. Bal­suo­ja­me, ar pri­ima­me šį įsta­ty­mo pro­jek­tą.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 108: už – 97, prieš – 1, su­si­lai­kė 10. Įsta­ty­mas pri­im­tas. (Gon­gas)

Taip, jau vi­sai ne­tru­kus ga­lė­si­te bal­suo­ti 1990 me­tų me­to­dais. (Bal­sai sa­lė­je) Bet kol ga­lu­ti­nai pa­si­ruoš Sek­re­to­ria­tas, dar mes ga­li­me vie­ną ki­tą pro­jek­tą svars­ty­ti. Tuo la­biau kad pa­sie­kė­me jau ant­rą­ją bal­sa­vi­mo per­trau­ką. A. Ši­rins­kie­nė dėl ve­di­mo tvar­kos.

A. ŠIRINSKIENĖ (MSNG). Aš no­rė­čiau grįž­ti prie 114 straips­nio 5 da­lies, ku­ri sa­ko, kad kol ne­pra­si­dė­jo var­di­nis bal­sa­vi­mas, bet ku­rios frak­ci­jos se­niū­nas ga­li pa­rei­ka­lau­ti, kad bal­sa­vi­mas bū­tų ati­dė­tas. Tai la­bai pra­šom ati­dė­ti bal­sa­vi­mą po 15 va­lan­dos.

PIRMININKAS. Ko­kį bal­sa­vi­mą ati­dė­ti? (Bal­sai sa­lė­je)

A. ŠIRINSKIENĖ (MSNG). 114 straips­nis re­gu­liuo­ja var­di­nį bal­sa­vi­mą, ku­riam ruo­šia­mės.

PIRMININKAS. Tai jūs tą var­di­nį bal­sa­vi­mą kor­te­lė­mis pra­šo­te ati­dė­ti po 15 va­lan­dos?

A. ŠIRINSKIENĖ (MSNG). Pra­šo­me ati­dė­ti po 15 va­lan­dos.

PIRMININKAS. To­kia nuo­sta­ta iš tik­rų­jų yra. Ga­li­ma ati­dė­ti tik vie­ną kar­tą. Tur­būt aš ki­to lai­ko ne­mi­nė­siu – pa­mi­nė­siu, kad var­di­nis bal­sa­vi­mas bus 15 va­lan­dą, per va­ka­ri­nį po­sė­dį.

Da­bar dir­ba­me to­liau. Dar­bo­tvarkės 1-12 klau­si­mas – Sau­gaus eis­mo au­to­mo­bi­lių ke­liais įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo ir pa­pil­dy­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-3015(2). Tei­kė­jas bu­vo M. Skri­tuls­kas. Svars­ty­mo tę­si­nys. Tur­būt prieš per­trau­ką ko­mi­te­to at­sto­vai dar ne­spė­jo pa­si­sa­ky­ti? Ma­ne in­for­muo­ja, kad ko­mi­te­to at­sto­vai iš­va­das pa­skel­bė. Pri­si­me­na­me, kad ki­lo nesu­si­pra­ti­mas, kaip su­ves­ti­nė­je re­dak­ci­jo­je yra su­ra­šy­tos Vy­riau­sy­bės pa­sta­bos ir pa­siū­ly­mai. Tai ne­ži­nau, ar Sek­re­to­ria­tas jau pa­ren­gė to­bu­les­nį va­rian­tą? Sa­ko, kad taip.

Dėl ve­di­mo tvar­kos – G. Pa­luc­kas.

G. PALUCKAS (LSDPF). Ger­bia­mi ko­le­gos, jei­gu yra bent kiek įdo­mu, tai, kaip ko­mi­te­tas, mes tą si­tu­a­ci­ją ga­li­me šiek tiek pa­aiš­kin­ti. Ko­mi­te­tas yra pa­da­ręs su­ves­ti­nę re­dak­ci­ją, yra at­krei­pęs dė­me­sį į ger­bia­mos prem­je­rės kai ku­rias pa­sta­bas, bet nau­jos re­dak­ci­jos ne­ren­gė, nes ten yra vis­kas la­bai aiš­kiai ir tvar­kin­gai iš­dės­ty­ta, gal tik­tai ar­gu­men­ta­ci­ja kiek di­de­lės ap­im­ties, bet mes cen­zū­ros ne­da­ro­me.

PIRMININKAS. Ge­rai. Aš ti­kiuo­si, kad jūs pa­si­aiš­ki­no­te su prem­je­re. Ko­mi­te­to at­sto­vas, ti­kiuo­si, pa­aiš­kins, kaip mes dir­ba­me.

 

12.43 val.

Sau­gaus eis­mo au­to­mo­bi­lių ke­liais įsta­ty­mo Nr. VIII-2043 2 straips­nio pa­kei­ti­mo ir Įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 114 straips­niu įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-3015(2) (svars­ty­mo tęsinys)

 

G. Pa­luc­ką kvie­čiu į tri­bū­ną. Ar nag­ri­nė­si­me pa­straips­niui, ar kažkaip ki­taip? Svars­ty­mas, bet aš kal­bu apie pa­tai­sų svars­ty­mą. Ar pra­de­da­me?

G. PALUCKAS (LSDPF). Jei­gu lei­si­te.

PIRMININKAS. Pra­šom.

G. PALUCKAS (LSDPF). Jei­gu lei­si­te, pir­miau­sia grįž­ki­me į tą mo­men­tą, dėl ku­rio ir ger­bia­ma prem­je­rė pa­si­sa­kė. Pir­miau­sia, kad vi­si su­pras­tu­me vie­no­dai. Bu­vo pa­teik­ta iš­va­da su ke­tu­riais pa­siū­ly­mais. Dviem pa­siū­ly­mams (mes per juos per­bėg­si­me) ko­mi­te­tas pri­ta­rė, tre­čiam pa­siū­ly­mui ne­pri­ta­rė, ket­vir­tam pri­ta­rė iš da­lies. Pri­ta­rė dėl pa­čios są­vo­kos ir dėl sta­ty­mo tvar­kos, kur tie va­di­na­mie­ji grei­čio ma­tuok­liai ga­lė­tų bū­ti įren­gia­mi. Ne­pri­ta­rė bū­tent dėl tos da­lies, ku­ria yra siū­lo­ma iš­brauk­ti iš es­mės vi­są siū­lo­mą įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo tu­ri­nį, tai yra 114 straips­nio 2, 3, 4 ir 5 da­lis. Jei­gu mes esa­me pa­si­ruo­šę ir no­ri­me, tai mes ga­li­me ei­ti per vi­sus pa­siū­ly­mus tiek ko­le­gų, tiek Vy­riau­sy­bės ir nu­sprę­si­me.

PIRMININKAS. Ten, kur pri­ta­rė­te, jau ne­be­rei­kia ei­ti, nes pri­ta­ri­mai at­si­ran­da ko­mi­te­to pa­to­bu­lin­ta­me pro­jek­to va­rian­te. Kur ne­pri­tar­ta, prem­je­rė yra pa­si­ren­gu­si pri­sta­ty­ti tuos pa­siū­ly­mus. Ta­da ei­lės tvar­ka.

I. ŠIMONYTĖ (TS-LKDF). Aš pra­šy­siu dėl jų bal­suo­ti, nes pri­ta­rus pir­miems pa­siū­ly­mams, ką pa­mi­nė­jo po­nas Gin­tau­tas, šiaip la­bai keis­tai at­ro­do ne­pri­ta­ri­mas li­ku­siems pa­siū­ly­mams. Pir­mo pa­siū­ly­mo es­mė yra pa­ves­ti Vy­riau­sy­bei ar jos įga­lio­tai ins­ti­tu­ci­jai nu­sta­ty­ti grei­čio ma­tuok­lių sta­ty­mo prin­ci­pus ir ki­tus kri­te­ri­jus. Tam ko­mi­te­tas pri­ta­rė, bet kar­tu ko­mi­te­tas nu­spren­dė, kad kai ku­riuos kri­te­ri­jus ji­sai vis dėl­to ga­li nu­sta­ty­ti įsta­ty­me, kad tai tu­ri bū­ti 10 ki­lo­met­rų, o ne 9 ar 11,5; kad tai tu­ri bū­ti ki­ti kaž­ko­kie ruo­žai ir taip to­liau, ir pa­na­šiai. Tai man at­ro­do, kad jei­gu Sei­mas jau­čia­si tiek kom­pe­ten­tin­gas, kad ga­li nu­spręs­ti, kur tu­ri bū­ti sta­to­mi grei­čio ma­tuok­liai, tai te­gul jis vis­ką re­gu­liuo­ja įsta­ty­me iki ga­lo, o ne tru­pu­tį su­re­gu­liuo­ja ir pas­kui pa­sa­ko: eik, Vy­riau­sy­be, ten su­re­gu­liuok vis­ką, kas li­ko.

Tai aš vis tiek pra­šau bal­suo­ti dėl Vy­riau­sy­bės pa­siū­ly­mo ir taip ap­si­spręs­ti, kad ar­ba yra pa­ve­da­ma Vy­riau­sy­bei nu­sta­ty­ti prin­ci­pus… Dėl to aš ne­si­gin­či­ju, nors čia gir­džiu la­bai daug vi­so­kiau­sių keis­tų da­ly­kų. Ga­liau­siai pa­aiš­kė­ja, kad žmo­nės ne­ski­ria grei­čio ma­tuok­lių nuo tos įran­gos, ku­ri yra rei­ka­lin­ga nu­me­riams ska­nuo­ti e. tol­lin­go sis­te­mai, draus­tu­mui tik­rin­ti ir taip to­liau, ir pa­na­šiai. Bet koks pa­ga­lys su ka­me­ra at­ro­do kaip grei­čio ma­tuok­lis ir dėl to la­bai ner­vi­na ir įtem­pia vai­ruo­to­ją ke­ly­je. Bet čia ba­la ne­ma­tė. Aš ne­si­gin­či­ju.

Bet ki­ti pa­siū­ly­mai, ypač tie pa­siū­ly­mai, ku­rie rei­ka­laus iš Vy­riau­sy­bės de­mon­tuo­ti da­bar jau įreng­tus ma­tuok­lius, ku­riuos rei­kės de­mon­tuo­ti ir grą­žin­ti ga­li­mai net Eu­ro­pos Są­jun­gai pi­ni­gus… Ar­ba juos per­ke­lia net į ki­tur, va­di­na­si, bus pa­pil­do­mi kaš­tai dėl elek­tros įve­di­mo ir taip to­liau, ir pa­na­šiai. Čia nei šis, nei tas. Tai ar­ba Vy­riau­sy­bė ga­li tą da­ry­ti, ar­ba jau jei­gu Vy­riau­sy­bė to da­ry­ti ne­ga­li, tai te­gu Sei­mas vis­ką su­re­gu­liuo­ja įsta­ty­me. To­dėl aš pra­šy­čiau dėl tų Vy­riau­sy­bės pa­siū­ly­mų, ku­riems ne­pri­tar­ta, bal­suo­ti.

PIRMININKAS. Ko­mi­te­to po­zi­ci­ja.

G. PALUCKAS (LSDPF). Ko­mi­te­tas įsi­gi­li­nęs ir tik­rai ne­bū­čiau lin­kęs pri­tar­ti ger­bia­mai prem­je­rei, jog ne­ski­ria laz­dos su in­ki­lu nuo grei­čio ma­tuok­lio. Ko­mi­te­tas įsi­gi­li­nęs ma­no, jog Sei­mas, nors ir siau­rin­da­mas Vy­riau­sy­bės dis­kre­ci­ją nu­sta­ty­ti vi­sa ap­iman­čią tvar­ką, vis tik pa­lie­ka ne tik ga­li­my­bę, bet ir pa­rei­gą su­tvar­ky­ti šią grei­čio ma­tuok­lių sis­te­mą. Tai net jei­gu Sei­mas pa­si­sa­ky­tų dėl da­lies tam tik­rų kri­te­ri­jų api­brė­ži­mo įsta­ty­me (mes kal­ba­me apie tam tik­rus ruo­žus ir kon­kre­tų grei­čio ma­tuok­lių skai­čių tam tik­ros ka­te­go­ri­jos ke­ly­je), vis tiek Vy­riau­sy­bė tu­rė­tų pa­rei­gą pa­gal ki­tus straips­nius nu­sta­ty­ti, kaip ir ko­kio­mis ap­lin­ky­bė­mis jie bū­tų įdie­gia­mi

Taip, iš tik­rų­jų ši įsta­ty­mo pa­tai­sa yra es­mi­nė. Jei­gu jos ne­lie­ka, jei­gu Sei­mas ap­si­spren­džia siū­ly­me iš­brauk­ti tas va­di­na­mą­sias 114 straips­nio 2, 3, 4, 5 da­lis, tuo­met pats įsta­ty­mo pa­siū­ly­mas ne­ten­ka jo­kios pras­mės.

To­dėl, ne­pai­sant to, kad jis ei­lės tvar­ka ne­bu­vo, ma­tyt, pir­mas pa­teik­tas, bet mums dėl jo rei­kė­tų ap­si­spręs­ti. Ta­da sprę­si­me, ką da­ry­ti dėl vi­so įsta­ty­mo pro­jek­to.

PIRMININKAS. K. Ma­siu­lis re­mia Vy­riau­sy­bės siū­ly­mą.

K. MASIULIS (TS-LKDF). Taip. Ger­bia­mi ko­le­gos, pa­pras­tai įsta­ty­mais sten­gia­ma­si reg­la­men­tuo­ti ben­dras nuo­sta­tas, o de­ta­les reg­la­men­tuo­ti pa­lie­ka­me Vy­riau­sy­bei ar­ba Vy­riau­sy­bės įga­lio­tai ins­ti­tu­ci­jai. Tai toks yra tei­sė­kū­ros prin­ci­pas.

Da­bar čia aš ma­tau tam tik­rą su­jauk­tį, kai iš tik­ro kai ku­rios de­ta­lės su­ke­lia­mos į įsta­ty­mą ir aiš­ku, ko­kios tos de­ta­lės. Aš pui­kiai su­pran­tu, kad tai po­pu­lia­ru. La­bai po­pu­lia­ru. Iš vi­so žmo­nės gal­būt no­rė­tų, kad ne­bū­tų grei­čio ma­tuok­lių, nes 80 % lie­tu­vai­čių pri­si­pa­žįs­ta, kad jie vir­ši­ja grei­tį, yra lin­kę vir­šy­ti grei­tį. Iš tik­ro sta­tis­ti­ka ro­do, kad la­bai daug yra fik­suo­ja­ma pa­žei­di­mų net­gi ten, kur yra grei­čio ma­tuok­liai. Tai da­bar ką? Mes tuo pa­sa­ko­me, kad Lie­tu­vo­je tas tok­sai laks­ty­mas yra rei­ka­lin­gas ir tei­sin­gas. Aš vi­sai prie­šin­gai gal­vo­ju – yra la­bai pa­vo­jin­ga ban­dy­ti tech­ni­nius da­ly­kus reg­la­men­tuo­ti įsta­ty­mais. Tai mes ta­da tu­rė­tu­me į įsta­ty­mus su­kel­ti la­bai daug da­ly­kų: kas yra, kiau­lie­na ko­kio rau­do­nu­mo tu­ri bū­ti ar dar kaž­ką, ar kiek ten ga­li­ma lai­ky­ti par­duo­tu­vė­je… Tai ne įsta­ty­mais, o ve­te­ri­na­ri­jos nu­sta­ty­tais reg­la­men­tais to­kie da­ly­kai yra reg­la­men­tuo­ja­ma. Mes ne­ke­lia­me smul­kme­nų į įsta­ty­mus. Čia la­bai pa­vo­jin­ga.

Dar 5 ke­ly­je. Ten 15 ki­lo­met­rų ke­ly­je iki 5, ir 350 ki­lo­met­rų ke­ly­je ir­gi ne dau­giau 5. Na, ko­dėl? Plius ta ar­gu­men­ta­ci­ja, ku­rią man te­ko gir­dė­ti iš įsta­ty­mo tei­kė­jo. Rei­kia re­a­lių prie­mo­nių.

PIRMININKAS. Lai­kas!

K. MASIULIS (TS-LKDF). Ge­rai. O kas yra ne­re­a­lu? Čia la­bai re­a­li vei­kian­ti prie­mo­nė.

PIRMININKAS. R. Že­mai­tai­tis – prieš.

R. ŽEMAITAITIS (MSNG). Ačiū, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Iš tie­sų keis­ta klau­sy­tis dės­ty­to­jo, dės­čiu­sio apie eli­tą ir ly­de­rys­tę, ir vie­šą­jį ad­mi­nist­ra­vi­mą, kad žmo­gus, dirb­da­mas Sei­me tre­čią ka­den­ci­ją, ne­su­vo­kia, kas yra įsta­ty­mų lei­džia­mo­ji ir vyk­do­mo­ji val­džios. Ger­bia­mas dės­ty­to­jau Kęs­tu­ti, pro­fe­so­riu­mi jū­sų ne­ga­liu va­din­ti, nes tas var­das at­im­tas. Šiaip ką įsta­ty­mų lei­džia­mo­ji val­džia nu­spren­džia, tą vyk­do­mo­ji val­džia ir vyk­do. To­kia kon­struk­ci­ja yra su­dė­lio­ta Kon­sti­tu­ci­jo­je. Jei­gu Sei­mas di­dži­ą­ja bal­sų dau­gu­ma ap­si­spren­džia, tai yra 71, ne­svar­bu, ga­li bū­ti 45, bet jei­gu 71 už­si­re­gist­ruo­ja ir pri­ta­ria to­kiam pa­siū­ly­mui, va­di­na­si, Vy­riau­sy­bė tu­ri vyk­dy­ti.

Kaip kal­bė­jo prem­je­rė, ji­nai iš es­mės yra tei­si, įsta­ty­mų lei­dė­jas da­lį punk­tų nu­ma­to Sei­me, o ki­tus pa­sa­ko Vy­riau­sy­bė­je. Aš tik­rai siū­ly­čiau pri­tar­ti Eko­no­mi­kos ko­mi­te­to pa­siū­ly­mui ir iki pri­ėmi­mo sta­di­jos re­gist­ruo­ti baig­ti­nį są­ra­šą, ne­pa­lik­ti Vy­riau­sy­bei.

Tre­čias, es­mi­nis, da­ly­kas yra žmo­gaus tei­sių ap­ri­bo­ji­mas. To­kie ap­ri­bo­ji­mai ga­li bū­ti nu­ma­to­mi tik­tai įsta­ty­mu, ne ko­kiu nors Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mu. Šiuo at­ve­ju Sei­mas tu­rė­tų pa­da­ry­ti tik­tai baig­ti­nį, jo­kių pa­pil­do­mų ga­li­my­bių ar iš­im­čių tai­ky­ti ne­tu­rė­tų bū­ti, ar bus 10 ki­lo­met­rų, ar 5 ki­lo­met­rai, ar 30 ki­lo­met­rų. Jūs su­vo­ki­te vie­ną da­ly­ką: jūs esa­te įsta­ty­mų lei­džia­mo­ji val­džia, ką jūs pri­im­si­te, tą Vy­riau­sy­bė ir vyk­dys. Ne pen­ki mi­nist­rai, ne še­ši, ne pa­ti prem­je­rė, ne nuo jos no­rų pri­klau­so, kas tu­ri bū­ti vyk­do­ma, Sei­mas su­for­muo­ja už­da­vi­nį ir ji tu­ri tai įgy­ven­din­ti.

PIRMININKAS. Prem­je­rė.

I. ŠIMONYTĖ (TS-LKDF). Aš tu­riu re­to­ri­nį klau­si­mą. O tuo­met ap­skri­tai grei­čio ri­bo­ji­mas ke­ly­je nė­ra žmo­gaus tei­sių pa­žei­di­mas pa­gal jū­sų lo­gi­ką?

R. ŽEMAITAITIS (MSNG). Ne, jis yra fik­suo­tas. (Bal­sai sa­lė­je)

PIRMININKAS. Gal kon­cen­truo­ki­mės į Vy­riau­sy­bės pa­siū­ly­mą. Mo­ty­vai iš­sa­ky­ti. Bal­suo­si­me dėl Vy­riau­sy­bės pa­siū­ly­mo.

Už – 43, prieš – 24, su­si­lai­kė 40. (Bal­sai sa­lė­je) Pa­siū­ly­mui ne­pri­tar­ta. Re­pli­kuo­ti žo­džio ne­su­teik­siu. La­bai vė­luo­ja­me, ger­bia­mas Kęs­tu­ti.

Da­bar tuo­met ei­lės tvar­ka. Dėl 2 straips­nio yra M. Skri­tuls­ko… Čia pri­ta­rė ko­mi­te­tas.

G. PALUCKAS (LSDPF). Taip, ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKAS. Ka­dan­gi jis gau­tas jau po ko­mi­te­to pa­grin­di­nės iš­va­dos, tai mes tu­ri­me bal­suo­ti. Pra­šau M. Skri­tuls­ką pri­sta­ty­ti pa­siū­ly­mą. Ma­no­me, kad 10 re­mian­čių na­rių yra.

M. SKRITULSKAS (TS-LKDF). Aš ke­lis tei­kiau. Gal pri­min­tu­mė­te, ku­ris čia pa­siū­ly­mas?

PIRMININKAS. Čia dėl 3 da­lies…

G. PALUCKAS (LSDPF). Vi­du­ti­nis ruo­žų api­brė­ži­mas.

PIRMININKAS. …ruo­žai ne­ga­li bū­ti il­ges­ni kaip 10 ki­lo­met­rų.

M. SKRITULSKAS (TS-LKDF). Čia yra nu­ma­ty­ta, kad vi­du­ti­nio grei­čio ma­tuok­lių ruo­žai ne­ga­lė­tų bū­ti il­ges­ni nei 10 ki­lo­met­rų.

PIRMININKAS. Ko­mi­te­to nuo­mo­nė.

G. PALUCKAS (LSDPF). Ko­mi­te­tas pri­ta­rė ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKAS. Mo­ty­vai. Prieš – K. Ma­siu­lis.

K. MASIULIS (TS-LKDF). Ko­dėl ne 9,5 ki­lo­met­ro ar­ba ne 10,5 ki­lo­met­ro? Čia jau R. Že­mai­tai­tis pa­aiš­kins. Ger­bia­mas Že­mai­tai­ti, va­kar ne­te­ko­me vie­no žmo­gaus, ku­ris vien pa­ty­čio­mis čia už­si­im­da­vo. Jūs, ša­lia jū­sų yra ir dar vie­nas as­muo, esa­te tuo ypač stip­rūs. Aš no­riu pa­sa­ky­ti, kad tu­riu pro­fe­so­riaus var­dą. Bū­na pa­rei­gos, bet ir var­das, jį su­tei­kia Se­na­tas. Te­be­tu­riu tą var­dą. Jū­sų ne­lai­mei, tu­riu. Yra toks ates­ta­tas, iš­duo­da­mas Se­na­to. (Bal­sas sa­lė­je) O dės­ty­to­jo pa­rei­gų ne­tu­riu, pro­fe­so­riaus pa­rei­gų ne­tu­riu, bet var­das iki gra­bo len­tos. Jū­sų ne­lai­mei, nu­mir­siu pro­fe­so­riu­mi.

PIRMININKAS. Už kal­ba V. Val­kiū­nas.

V. VALKIŪNAS (DPF). Ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Grei­čio ma­tuok­liai, grei­čio vir­ši­ji­mas ar sau­gus eis­mas ne­tu­ri daug ben­dro su grei­čiu. Ava­ri­jos, ne­si­lai­kė sau­gaus grei­čio – tai ma­ni­pu­lia­ty­vus pri­ėmi­mas. Aš, kaip pra­va­žia­vęs be­veik 2 mln. ki­lo­met­rų, ga­liu dau­giau pa­sa­ky­ti ne­gu tie di­va­ni­niai eks­per­tai. Tad tie vi­si eks­per­tai, kurie sa­ko ir čia, ir ki­tur, tai yra Va­ka­rų sis­te­ma lie­tu­vius pa­vers­ti liur­biais, kad ma­žin­tų grei­tį, nes tas ko­vin­gu­mas, lie­tu­vių ak­ty­vu­mas vi­sur kaž­kam yra ne­pri­im­ti­nas. Jei­gu no­ri­te, kad ir lie­tu­vius pa­vers­tų liur­biais, tai bal­suo­ki­te, kad grei­čio ma­tuok­lių kuo dau­giau bū­tų. Jei­gu no­ri­te, kad eko­no­miš­kai ir ki­taip lie­tu­viai iš­si­skir­tų pa­sau­ly­je ir bū­tų ge­riau­si me­ne­dže­riai, kas ir da­bar vyks­ta, gal tas lie­tu­viš­kas nag­lu­mas, ag­re­sy­vu­mas ne vi­siems pa­tin­ka, bet ro­do dar­bai ir ro­dik­liai pa­sau­ly­je, kad tai yra nau­din­ga Lie­tu­vai. To­dėl kvie­čiu bal­suo­ti už – ne už liur­bius, bet už ak­ty­vius lie­tu­vius, kad Lie­tu­va kles­tė­tų. Ne­pa­si­duo­ki­me tiems pa­sy­viems, ku­rie no­ri ma­žin­ti grei­tį, ma­žin­ti ap­im­tį ir kad iš­nyk­tų Lie­tu­va.

PIRMININKAS. Tai M. Skri­tuls­kas tur­būt ste­bi­si, ko­kių čia jis da­ly­kų pa­siū­lė sa­vo pa­tai­sa. Bal­suo­si­me da­bar dėl M. Skri­tuls­ko pa­siū­ly­mo.

Už – 72, prieš – 25, su­si­lai­kė 13. Pa­siū­ly­mui pri­tar­ta.

Yra Sei­mo na­rio K. Ado­mai­čio pa­siū­ly­mas, ku­riam ko­mi­te­tas ne­pri­ta­rė. Ar Sei­mo na­rys tei­kia pa­siū­ly­mą, ar at­si­i­ma? Taip, įjun­giu.

K. ADOMAITIS (LF). Tai no­rė­čiau, kad bū­tų bal­suo­ja­ma dėl ma­no siū­ly­mo, nors jis iš es­mės pa­na­šus į Vy­riau­sy­bės siū­ly­mą. Gal tik tiek, kad jis spe­ci­fiš­kai, jei­gu ga­li­ma pri­sta­ty­ti… Ar ga­liu pri­sta­ty­ti pa­siū­ly­mą?

PIRMININKAS. Taip, taip, jūs tą ir da­ro­te.

K. ADOMAITIS (LF). Ji­sai tie­siog spe­ci­fiš­kai įvar­di­na, kad Vy­riau­sy­bė sa­vo tvar­ka pri­va­lės nu­sta­ty­ti mak­si­ma­lius at­stu­mus tarp grei­čio ma­tuok­lių, at­si­žvelg­da­ma į ke­lio at­kar­pas, ku­rio­se tie grei­čio ma­tuok­liai sta­to­mi, ir nu­sta­ty­ti grei­čio ma­tuok­lių mak­si­ma­lų kie­kį ap­skri­tai at­ski­ra­me ke­ly­je. Ma­nau, tik­rai yra la­bai skir­tin­gų il­gių ke­lių, tai yra nuo 300 ki­lo­met­rų iki ke­lias­de­šim­ties ki­lo­met­rų. Rei­kia pa­brėž­ti, kad pa­tys Eko­no­mi­kos ko­mi­te­to na­riai, ku­rie taip en­tu­zias­tin­gai čia pa­lai­ko šias vi­sas pa­tai­sas, pri­pa­žįs­ta, kad šis punk­tas yra be­pras­mis, koks jis da­bar su­for­mu­luo­tas, nes ja­me pa­lie­ka­ma ga­li­my­bė 10 ki­lo­met­rų il­gio ruo­žus įreng­ti ke­liuo­se. Va­di­na­si, kad tam tik­ri ke­liai, pa­vyz­dys – ke­lias į Prie­nus, dėl ku­rio kai ku­rie Sei­mo na­riai ne­ri­mau­ja, ga­lės ir to­liau bū­ti vi­siš­kai pa­deng­ti grei­čio ma­tuok­liais, o ko­kiuo­se nors il­ges­niuo­se ke­liuo­se, kaip į Ute­ną ar iš Ute­nos iki Klai­pė­dos, ga­lė­tų bū­ti tik trys grei­čio ma­tuok­liai per vi­są ke­lią. Man at­ro­do, tik­rai ab­sur­diš­kas pa­siū­ly­mas yra da­bar­ti­nė for­mu­luo­tė ir rei­kė­tų pa­lik­ti mak­si­ma­lius kie­kius nu­sta­ty­ti Vy­riau­sy­bei.

PIRMININKAS. Dėl mo­ty­vų nie­kas ne­už­si­ra­šė. Ko­mi­te­to nuo­mo­nė.

G. PALUCKAS (LSDPF). Ko­mi­te­to nuo­mo­nė – ne­pri­tar­ti, nes jau bu­vo­me pri­ta­rę M. Skri­tuls­ko pa­siū­ly­mui ir tarp ko­mi­te­to na­rių aš ne­ma­čiau jo­kio pa­si­me­ti­mo ir ne­su­pra­ti­mo.

PIRMININKAS. Bal­suo­ja­me dėl K. Ado­mai­čio pa­siū­ly­mo.

Už – 35, prieš – 24, su­si­lai­kė 52. Pa­siū­ly­mui ne­pri­tar­ta.

Dėl 2 straips­nio 4 da­lies yra M. Skri­tuls­ko pa­siū­ly­mas. Pra­šau pri­sta­ty­ti.

M. SKRITULSKAS (TS-LKDF). Vie­toj žo­džio…

PIRMININKAS. Kur vie­toj „ga­li tu­rė­ti“ ra­šo­te „ne­tu­ri“.

M. SKRITULSKAS (TS-LKDF). Es­mi­nė min­tis, kad bū­tų ga­li­ma sta­ty­ti grei­čio ma­tuok­lius au­to­ma­gist­ra­lė­se ten, kur bus pir­miau­sia die­gia­mos ki­tos sau­gu­mo prie­mo­nės – ati­tva­rai, su­tvar­ky­ta ke­lio dan­ga. Po tam tik­ro lai­ko, jei­gu pa­aiš­kė­tų, kad žen­kliai ne­su­ma­žė­jo ava­ri­jų, tik tuo­met sta­ty­ti pre­ven­ci­nes prie­mo­nes – grei­čio ma­tuok­lius.

PIRMININKAS. Ko­mi­te­to nuo­mo­nė.

G. PALUCKAS (LSDPF). Ko­mi­te­tas siū­lo pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKAS. V. Val­kiū­nas pa­rems pa­siū­ly­mą.

V. VALKIŪNAS (DPF). Bū­ti­nai rei­kia pa­rem­ti. Grei­čio ma­tuok­liai… Vi­sų ava­ri­jų nie­kas ne­fik­suo­ja de­ta­liai, nei po­li­ci­ja, nei ben­dru su­ta­ri­mu ava­ri­jos me­tu – nie­kas ne­fik­suo­ja, dėl ko tos ava­ri­jos įvy­ko. Tai­gi bai­ki­te ma­ni­pu­lia­ci­jas, ap­gau­di­nė­ti ir suk­čiau­ti.

PIRMININKAS. Prieš – L. Sluš­nys.

L. SLUŠNYS (TS-LKDF). Ačiū. Pir­miau­sia iš vi­so ne­su­pran­tu, kaip iš­ties mes iš ši­to Sei­mo pra­dė­jo­me re­gu­liuo­ti at­stu­mus ir vi­sa ki­ta? Ko­dėl mes to ne­pa­lie­ka­me toms tar­ny­boms, ku­rios ma­to, ste­bi, ana­li­zuo­ja ir ki­tus da­ly­kus da­ro? Bet man yra įdo­miau­sia, kad pa­na­šu, jog mes gal­vo­ja­me, kad mū­sų svei­ka­tos biu­dže­tas yra vi­siš­kai „ką no­ri­me, tą da­ro­me“. Kaip Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­to na­rys aš ga­liu pa­sa­ky­ti: kai mes lei­džia­me va­žiuo­ti, elg­tis ke­ly­je kaip no­ri, va­di­na­si, sa­ko­me vie­ną da­ly­ką: ger­bia­mie­ji, su­lau­žy­ti, su­dau­žy­ti, ke­liau­ki­te į pri­ėmi­mo sky­rius, to­liau ten jus tvar­ky­si­me už mil­ži­niš­kus pi­ni­gus. Nė vie­nas ma­tuok­lis ne­kai­nuo­ja tiek, kiek kai­nuo­ja su­tvar­ky­ti vie­ną be­pro­tį, ku­ris va­žiuo­ja per di­de­liu grei­čiu ir ap­si­ver­čia aukš­tiel­nin­kas su ma­ši­na. Ši­tų kai­nų ir ši­tų kaš­tų nie­kas ne­skai­čiuo­ja vals­ty­bė­je. Man yra liūd­na, kad ši­ta­me Sei­me mes to­kius da­ly­kus da­ro­me ir ne­ma­to­me ki­tos pu­sės pri­im­da­mi spren­di­mą dėl sa­vo grei­čio ir sa­vo ma­lo­nu­mo. Ačiū.

PIRMININKAS. Mo­ty­vai iš­sa­ky­ti. Bal­suo­si­me dėl M. Skri­tuls­ko pa­siū­ly­mo dėl 2 straips­nio 4 da­lies.

Už – 69, prieš – 23, su­si­lai­kė 16. Pa­siū­ly­mui pri­tar­ta.

K. Ado­mai­tis. Jei­gu re­pli­ka, ne­su­tei­kiu dau­giau re­pli­kuo­ti. Jūs ga­lė­si­te pri­sta­ty­ti ki­tą sa­vo pa­siū­ly­mą. Ne­da­rau iš­im­čių – jo­kių re­pli­kų, vė­luo­ja­me. Jū­sų yra ki­tas pa­siū­ly­mas, ten ga­lė­si­te pri­dė­ti re­pli­ką. Yra taip pat dėl 4 da­lies K. Ado­mai­čio pa­siū­ly­mas. Pra­šom pri­sta­ty­ti pa­siū­ly­mą. Ma­no­me, kad de­šimt Sei­mo na­rių…

K. ADOMAITIS (LF). Ger­bia­mie­ji, at­kreip­ki­te dė­me­sį, kad M. Skri­tuls­kas pa­tai­sė žo­džius „ga­li bū­ti“ į „ne­tu­ri“, tai yra jis ap­ver­tė šio punk­to pras­mę. Tie­są sa­kant, gal ap­ver­tė ir ge­rai, nes jei­gu bū­tų pa­lik­ta „ga­li bū­ti“, tai bū­tų bu­vęs iš­vis be­pras­miš­kas, net įsta­ty­mo ini­cia­to­rių tiks­lų ne­ati­tin­kan­tis punk­tas. Tie­siog tai pa­ro­do, iki ko­kio ab­sur­do da­bar­ti­nė su­ves­ti­nė re­dak­ci­ja yra pri­ves­ta – ji­nai vi­siš­kai iš­krai­py­ta, nie­kas ne­su­pran­ta, už ką bal­suo­ja. M. Skri­tuls­kas ver­čia žo­džius iš „ga­li bū­ti“ į „ne­tu­ri“.

Aš siū­lau šiuo siū­ly­mu ši­tą punk­tą ap­skri­tai iš­brauk­ti, nes ji­sai siū­lo vi­suo­se ma­gist­ra­li­niuo­se ke­liuo­se, ku­rių Lie­tu­vo­je yra 1 tūkst. 600 ki­lo­met­rų, iš­mon­tuo­ti vi­sus grei­čio ma­tuok­lius. Ta­da te­nai ket­ve­rius me­tus ban­dy­ti vi­sas įma­no­mas prie­mo­nes – ap­švie­ti­mą, ati­tva­rus ir taip to­liau, ir taip to­liau. Ket­ve­rius ar tre­jus me­tus lauk­ti, kol žus žmo­nės, ir jei­gu jų per tre­jus me­tus žus žen­kliai ma­žiau, pa­vyz­džiui, ne ke­tu­ri, ne pen­ki, o tik du ar­ba trys, tai ta­da bus ga­li­ma po tre­jų ar ket­ve­rių me­tų svars­ty­ti apie grei­čio ma­tuok­lius. Tai ab­so­liu­čiai jo­kios lo­gi­kos ne­ati­tin­kan­tis pa­siū­ly­mas. Rem­da­mie­si juo mes tu­rė­si­me iš­mon­tuo­ti vi­suo­se ke­liuo­se esan­čius grei­čio ma­tuok­lius. Nė­ra aiš­ku, kiek prie­mo­nių rei­kės iš­ban­dy­ti, pa­gal tai, kaip su­for­mu­luo­tas siū­ly­mas. Joks eks­per­tas ne­ga­lės pa­sa­ky­ti, kad čia už­ten­ka pa­ban­dy­ti ap­švie­ti­mą, o čia už­ten­ka pa­ban­dy­ti ati­tva­rus. Rei­kės ban­dy­ti ati­tva­rus, ap­švie­ti­mą ir pa­na­šiai – vi­sas įma­no­mas prie­mo­nes. Tik­rai siū­lau pa­lai­ky­ti ir Vy­riau­sy­bės po­zi­ci­ją, ir šį ma­no pa­siū­ly­mą iš­brauk­ti ši­tą pun­k­tą, ir leis­ti Vy­riau­sy­bei pa­baig­ti su­tvar­ky­ti grei­čio ma­tuok­lių įren­gi­mo tvar­ką.

PIRMININKAS. Ko­mi­te­to nuo­mo­nė.

G. PALUCKAS (LSDPF). Ko­mi­te­tas ne­pri­ta­rė, kad iš­brauk­tu­me vi­są 4 da­lį.

PIRMININKAS. A. Ma­zu­ro­nis dėl ve­di­mo.

A. MAZURONIS (DPF). La­bai dė­kui, ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Aš tik no­rė­jau ap­gin­ti ko­le­gų Sei­mo na­rių gar­bę ir sa­vo as­me­niš­kai. K. Ado­mai­tis sa­kė, kad nie­kas nie­ko čia ne­su­pran­ta, už ką bal­suo­ja. Aš tik­rai la­bai są­mo­nin­gai su­pran­tu, už ką bal­suo­ju, ir ti­kiu, kad di­džio­ji da­lis ko­le­gų ly­giai taip pat są­mo­nin­gai su­pran­ta. O jei­gu K. Ado­mai­tis ko nors ne­su­pran­ta, tai vi­sa­da ga­li pri­ei­ti ir pa­klaus­ti – mes ma­lo­niai pa­aiš­kin­si­me.

PIRMININKAS. V. Val­kiū­nas – dėl ve­di­mo tvar­kos.

V. VALKIŪNAS (DPF). Ger­bia­mas Kas­pa­rai, mes At­ei­ties ko­mi­te­te juk su­si­ta­rė­me, kad pa­sie­kia­mu­mas… Jūs pats sa­kė­te, kad į Bir­žus rei­kia kuo grei­čiau, kad bū­tų ga­li­ma pui­kius Bir­žus pa­siek­ti. Pasitiksime Bir­žuose, da­bar jūs…

PIRMININKAS. Ger­bia­mi ko­le­gos, ne­tu­ri­me lai­ko to­kiems as­me­niš­ku­mams. Čia nė­ra dėl ve­di­mo tvar­kos. (Triukš­mas sa­lė­je) Bai­gia­me tas kal­bas. Mo­ty­vai dėl pa­siū­ly­mo. K. Ma­siu­lis – už.

K. MASIULIS (TS-LKDF). Na, ge­rai, aš čia daug mo­ty­vuo­ti ne­be­ga­liu. Iš tik­ro įsta­ty­mo pro­jek­tu ban­do­ma nai­kin­ti ir vi­saip ap­ri­bo­ti die­gi­mą grei­čio ma­tuok­lių, ku­rie yra efek­ty­vi, net iki aš­tuo­nių kar­tų ma­ži­nan­ti žū­čių ir su­žei­di­mų skai­čių… (Bal­sai sa­lė­je) Žiū­rė­ki­te, kai­nuo­ja pi­ni­gus, taip. Re­pli­kas gir­džiu, kad kai­nuo­ja pi­ni­gus. Ati­tva­rai ir vi­so­kie ki­ti da­ly­kai ir­gi kai­nuo­ja pi­ni­gus. Vi­sos sau­gu­mo prie­mo­nės kai­nuo­ja pi­ni­gus.

PIRMININKAS. Prieš – V. Fio­do­ro­vas.

V. FIODOROVAS (DPF). Ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Iš tik­rų­jų no­rė­jau pa­an­trin­ti A. Ma­zu­ro­niui. Jūs, ger­bia­mas Kas­pa­rai, jau ban­dė­te Eko­no­mi­kos ko­mi­te­tą įti­kin­ti, kad ne­su­pran­ta, kas yra svars­to­ma, ir ga­vo­te ge­rą at­sa­ky­mą, kad Eko­no­mi­kos ko­mi­te­tas pui­kiai su­pran­ta, už ką bal­sa­vo ir kaip pa­si­sa­kė.

Ki­tas da­ly­kas. Kal­bant apie jū­sų pa­siū­ly­mą, jis iš es­mės vi­są lo­gi­ką ga­di­na. Mes dis­ku­tuo­ja­me Eko­no­mi­kos ko­mi­te­te jau tre­ti me­tai. Aiš­ku, daug me­tų per ka­den­ci­jas tas da­ly­kas tę­sia­si. Kai at­ei­na Ke­lių di­rek­ci­ja ir Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­ja kal­ba, kad ji­nai ge­ri­na są­ly­gas Lie­tu­vo­je, o iš es­mės vi­sos prie­mo­nės ar­ba di­džio­ji dau­gu­ma prie­mo­nių yra skir­tos bū­tent ra­da­rams sta­ty­ti, o ne sa­le­lėms, ne as­fal­to dan­gai tvar­ky­ti, ap­švie­ti­mo, ki­tiems da­ly­kams da­ry­ti, tai ši­tas pa­siū­ly­mas kaip tik įpa­rei­go­tų Ke­lių di­rek­ci­ją iš pra­džių pa­si­rū­pin­ti ke­lio būk­le, o tik ta­da per­ei­ti prie to, kad bū­tų ga­li­ma ma­tuo­ti grei­tį ir vi­sus ki­tus rei­ka­lus. To­dėl aš pa­si­sa­kau prieš ši­tą pa­siū­ly­mą. (Bal­sai sa­lė­je: „Bal­suo­ja­me“.)

PIRMININKAS. Taip, tuoj bal­suo­si­me. Aš tik pa­mi­nė­siu, kad bal­sa­vi­mo in­ter­va­las pra­tę­sia­mas iki pu­sės dvie­jų, ta­da mė­gin­si­me skelb­ti pie­tų per­trau­ką. Ma­ty­si­me, kiek pro­jek­tų spė­si­me iki to lai­ko iš­nag­ri­nė­ti.

Bal­suo­ja­me dėl pa­siū­ly­mo. Bal­suo­ja­me už K. Ado­mai­čio pa­siū­ly­mą.

Už – 41, prieš – 30, su­si­lai­kė 40. Re­pli­kos po bal­sa­vi­mo, kaip sa­kiau, ne­su­tei­kia­mos. La­bai vė­luo­ja­me. (Bal­sai sa­lė­je) Yra ga­li­my­bė rei­ka­lau­ti, bet pir­mi­nin­kau­jan­čiam nė­ra prie­vo­lės tą žo­dį su­teik­ti. (Bal­sai sa­lė­je)

To­liau. Sei­mo na­rių M. Skri­tuls­ko, A. Bag­do­no, R. Pet­raus­kie­nės ir taip to­liau pa­siū­ly­mas dėl 2 straips­nio.

M. SKRITULSKAS (TS-LKDF). Gal ga­li­te pri­min­ti, apie ką čia?

PIRMININKAS. Čia 6 da­ly­je ra­šo­te: sta­cio­na­ri eis­mo prie­žiū­ros prie­mo­nė, ku­ri fik­suo­ja grei­tį… iš­sky­rus grei­tį, žen­kli­na­mos skir­tin­gais ke­lio žen­klais.

M. SKRITULSKAS (TS-LKDF). Su­pra­tau. Pa­siū­ly­mo es­mė, kad bū­tų skir­tin­gas žy­mė­ji­mas tų prie­mo­nių, ku­rios fik­suo­ja pa­žei­di­mus už grei­tį, ir tų prie­mo­nių, ku­rios fik­suo­ja ki­tus pa­žei­di­mus.

PIRMININKAS. Tik pa­siū­ly­mo au­to­riui siū­ly­čiau vis dėl­to sek­ti sa­vo pa­siū­ly­mus, kad aš ne­tu­rė­čiau bū­ti suf­le­riu. Ko­mi­te­to nuo­mo­nė?

M. SKRITULSKAS (TS-LKDF). Dė­ko­ju už pa­sta­bą.

G. PALUCKAS (LSDPF). Ko­mi­te­tas pri­ta­rė iš da­lies, tik tiks­li­no re­dak­ci­niu po­žiū­riu.

PIRMININKAS. Tai ar ga­li­me čia ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti iš da­lies? (Bal­sai sa­lė­je: „Ga­li­me“.) Ge­rai, bai­gia­me šį pa­siū­ly­mą.

Yra 3 straips­nis. Čia yra A. Bag­do­no, E. Ru­de­lie­nės, A. Kup­čins­ko ir taip to­liau pa­siū­ly­mas. Kas pri­sta­tys?

A. BAGDONAS (LSF). Dė­ko­ju po­sė­džio pir­mi­nin­kui. La­bai trum­pai. Jei­gu bū­tų nu­sta­to­ma pa­gal įtvir­tin­tą įsta­ty­mą, kad grei­čio ma­tuok­liai yra ne to­je vie­to­je, ku­rio­je tu­rė­tų bū­ti, juos bū­tų ga­li­ma per­kel­ti į ki­tą vie­tą, ku­rio­je iš tie­sų įvyks­ta ne­ma­žai eis­mo įvy­kių, ku­riuo­se iš tie­sų žūs­ta žmo­nių, o ne bet kur. Siū­ly­mo pa­grin­di­nė es­mė yra to­kia. Ačiū.

PIRMININKAS. Ko­mi­te­to nuo­mo­nė?

G. PALUCKAS (LSDPF). Ko­mi­te­tas pri­ta­rė iš da­lies, nes rei­kė­jo keis­ti straips­nio ne tik 2, bet ir 3 da­lį dėl įsi­ga­lio­ji­mo.

PIRMININKAS. Bet čia yra tik for­ma­lus toks jū­sų pa­tiks­li­ni­mas. Iš es­mės jūs pri­ta­rė­te pa­siū­ly­mui?

G. PALUCKAS (LSDPF). Taip.

PIRMININKAS. Ar ten­ki­na au­to­rių? Tas pa­tiks­li­ni­mas tur­būt ne­iš­ven­gia­mai tu­ri ten­kin­ti.

Mo­ty­vai prieš – K. Ado­mai­tis.

K. ADOMAITIS (LF). Pa­siū­ly­mo au­to­rius ne­la­bai tiks­liai pri­sta­tė sa­vo siū­ly­mą, nes ji­sai siū­lo ne per­kel­ti, o iš­mon­tuo­ti grei­čio ma­tuok­lius. Ir jis vi­siš­kai neat­si­žvel­gė sa­vo siū­ly­me į tai, kad vi­suo­se ruo­žuo­se, ku­riuo­se bu­vo su­mon­tuo­ti grei­čio ma­tuok­liai, žū­čių ar su­ža­lo­ji­mų su­ma­žė­jo. Pir­miau­sia tu­rė­tų bū­ti įren­gia­mos ki­tos prie­mo­nės, tik tuo­met svars­to­ma apie ko­kį nors iš­mon­ta­vi­mą. Šiuo at­ve­ju yra ka­te­go­riš­kai nu­sta­to­mas ter­mi­nas iš­mon­tuo­ti, ne­ski­riant lai­ko įreng­ti ki­toms prie­mo­nėms.

PIRMININKAS. Ir V. Val­kiū­nas – už.

V. VALKIŪNAS (DPF). Ačiū Jur­giui. Es­mė ta, kad ne­at­ski­ria­mas eis­mas tarp kro­vi­ni­nių ir leng­vų­jų au­to­mo­bi­lių. Tas pats vi­du­ti­nis grei­tis – tem­pia­si, len­ki­mai… Di­džiau­sios ava­ri­jos yra dėl len­ki­mų, o ne dėl grei­čio. Kaip tik ap­lenk­ti kro­vi­ni­nį au­to­mo­bi­lį rei­kia pa­di­din­ti grei­tį, o vi­sa tai, kad kro­vi­ni­niam au­to­mo­bi­liui leis­ti­nas grei­tis yra 80, o leng­vie­siems au­to­mo­bi­liams – 90, yra ne­są­mo­nė, li­ku­si nuo so­vie­ti­nių lai­kų, nes so­vie­ti­niais lai­kais bu­vo 20 ki­lo­met­rų skir­tu­mas.

An­tra. Rei­kia pri­im­ti įsta­ty­mą, kad pa­pras­tuo­se ke­liuo­se bū­tų 100, o ne 90, nes tas 10 ki­lo­met­rų skir­tu­mas tarp kro­vi­ni­nių ir leng­vų­jų au­to­mo­bi­lių yra ava­rin­gu­mo ska­ti­ni­mas. Tos žū­tys dau­giau­sia įvyks­ta dėl to ir dėl po­sū­kių ne­ro­dy­mo. Ačiū.

PIRMININKAS. Mo­ty­vai iš­sa­ky­ti. Bal­suo­si­me dėl mi­nė­to pa­siū­ly­mo.

Už – 57, prieš – 28, su­si­lai­kė 22. Pa­siū­ly­mui pri­tar­ta.

Ir tai yra vis­kas. Čia dar bu­vo Vy­riau­sy­bės pa­siū­ly­mas. Pri­tar­ta iš da­lies.

Da­bar mo­ty­vai dėl vi­so pro­jek­to. Pir­mas A. Bag­do­nas – už.

A. BAGDONAS (LSF). Dė­ko­ju pir­mi­nin­kui už su­teik­tą žo­dį. Ger­bia­mi ko­le­gos, Lie­tu­vo­je yra įreng­ta dau­giau kaip 200 ra­da­rų, 72 mo­men­ti­niai grei­čio ma­tuok­liai ir 131 vi­du­ti­nio grei­čio ma­ta­vi­mo sis­te­ma. Tai yra di­džiau­sias skai­čius Bal­ti­jos ša­ly­se. Kai ku­rias ša­lis mes len­kia­me ne pro­cen­tais, o de­šim­ti­mis kar­tų. Šiais ir ki­tais me­tais bu­vo su­pla­nuo­ta įreng­ti dar 50 grei­čio ma­tuok­lių, ta­čiau vi­suo­me­nė­je ki­lus pa­si­pik­ti­ni­mui Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­ja šių pla­nų at­si­sa­kė.

No­riu tik pri­min­ti, kad kiek­vie­nas grei­čio ma­tuok­lis yra įren­gia­mas ke­lių re­mon­tui skir­tų lė­šų są­skai­ta. Šie­met tik už ma­tuok­lių prie­žiū­rą ir re­mon­tą vyk­dan­čioms įmo­nėms Ke­lių di­rek­ci­ja su­mo­kė­jo be­veik 290 tūkst. eu­rų.

Pa­grin­di­nis grei­čio ma­tuok­lių tiks­las yra pre­ven­ci­ja, ta­čiau jei bau­dų su­rin­ki­mas ša­ly­je sie­kia tik 16 %, grei­čio ma­tuok­lių plėt­ra pra­ran­da pras­mę bei ak­tu­a­lu­mą ir ne­be­vei­kia pre­ven­ciš­kai. Ka­dan­gi grei­čio ma­tuok­liai iki šiol Lie­tu­vo­je bu­vo įren­gia­mi vie­to­se be aiš­kių tai­syk­lių, esu tik­ras, kad to­kią tvar­ką bū­ti­na keis­ti. Šiuo įsta­ty­mo pro­jek­tu ir nu­sta­to­me aiš­kius prin­ci­pus, kur ir ko­kiais at­stu­mais tu­rė­tų sto­vė­ti au­to­mo­bi­lių grei­čių ma­tuok­liai. Ačiū.

PIRMININKAS. K. Ma­siu­lis – prieš.

K. MASIULIS (TS-LKDF). Ačiū. Val­kiū­nai, pa­ty­lėk tru­pu­tė­lį, eks­per­te di­dy­sis žū­čių. Rei­kė­tų pa­gar­bos. Tu kal­bi, aš ty­liu.

No­rė­čiau pa­sa­ky­ti, kad Lie­tu­va pa­si­žy­mi ne tik di­de­liu skai­čiu­mi, kaip čia bu­vo pa­sa­ky­ta, ma­tuok­lių, bet ir tuo, kad 80 % žmo­nių pri­si­pa­žįs­ta, kad jie vir­ši­ja grei­tį. Ma­tyt, kad grei­čio ma­tuok­liai su­ma­ži­na grei­tį, bent jau to­se at­kar­po­se, ir su­ma­ži­na žū­čių skai­čių. Jų per­mon­ta­vi­mas, o čia pa­siū­ly­ta iš­mon­tuo­ti ir per­mon­tuo­ti, ir mo­ty­vuo­ja­ma, kad sta­ty­mas kai­nuo­ja pi­ni­gus, tai kai­nuos pi­ni­gus ir per­mon­ta­vi­mas. Tai ir­gi, ma­tyt, ne­la­bai rū­pi. Aš su­pran­tu, kad tai po­pu­lia­rus da­ly­kas, jei­gu 80 % žmo­nių vir­ši­ja grei­tį, tai po­pu­lia­ru, kad ne­bū­tų grei­čio ma­tuok­lių. Na, aš sub­jek­ty­viai ir pats pa­sa­ky­siu, kad aš ir­gi, kai pa­ma­tau tą žen­kle­lį, kad čia grei­tis ma­tuo­ja­mas, tai jau tik už­spau­džiu tą au­to­ma­ti­nį grei­čio pa­lai­ky­mą, kad, ne­duok Die­ve, ten 3 ki­lo­met­rais ne­vir­šy­čiau. Ma­ne ir­gi draus­mi­na, bet ką draus­mi­na tie grei­čio ma­tuok­liai, ir tai blo­gai? Ge­ri­na vi­sų vai­ra­vi­mo kul­tū­rą, vi­sų ir ma­no.

PIRMININKAS. Mo­ty­vai iš­sa­ky­ti. Bal­suo­si­me.

A. MAZURONIS (DPF). Ne­tei­sy­bę pa­sa­kė.

PIRMININKAS. Po bal­sa­vi­mo ta­da. Bal­suo­ja­me, ar pri­ta­ria­me pro­jek­tui po svars­ty­mo. Už – 66, prieš – 27, su­si­lai­kė 13. Po svars­ty­mo pri­tar­ta.

A. Ma­zu­ro­nis dėl ve­di­mo tvar­kos.

A. MAZURONIS (DPF). La­bai dė­kui, ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Man at­ro­do, vis tiek yra to­kia tvar­ka, kad jei­gu koks nors žmo­gus ne­sa­ko tie­sos, šiuo at­ve­ju yra mo­der­nios va­dy­bos apo­lo­ge­tas K. Ma­siu­lis, vis tiek kas nors tu­ri pa­sa­ky­ti. Ger­bia­mas Kęs­tu­ti, jūs ma­ni­pu­liuo­ja­te ir pa­tei­kia­te me­la­gin­gus ar­gu­men­tus kal­bė­da­mas apie grei­čio ma­tuok­lius to­dėl, kad sa­ko­te, kad žū­čių ir ava­rin­gu­mas ma­žė­ja. Per pas­ta­ruo­sius tre­jus me­tus grei­čio ma­ta­vi­mo prie­tai­sų mū­sų ke­liuo­se di­dė­jo kar­tais, žū­čių ir ava­rin­gu­mas taip pat di­dė­jo. Tai jūs man pa­sa­ky­ki­te, kaip vei­kia tie jū­sų grei­čio ma­ta­vi­mo prie­tai­sai, jei­gu iš vie­nos zo­nos, ku­rio­je su­si­da­ro kamš­tis, ava­rin­ga si­tu­a­ci­ja per­si­ke­lia į ki­tą ir ava­rin­gu­mas tik pa­di­dė­ja? Ar tai yra tas re­zul­ta­tas, ku­rio mes sie­kia­me, ma­ty­da­mi vi­są ke­lių in­fra­struk­tū­rą kaip to­kią? Ir ar ne­tu­rė­tu­me pri­pa­žin­ti sau, kad in­ves­ti­ci­ja į in­fra­struk­tū­rą…

PIRMININKAS. Aš ma­tau, kad tę­sia­te dis­ku­si­jas dėl pro­jek­to. Na, tai nė­ra dėl ve­di­mo tvar­kos.

A. MAZURONIS (DPF). O tai jei­gu žmo­gus me­la­vo pa­si­sa­ky­da­mas?

PIRMININKAS. Prem­je­rė I. Ši­mo­ny­tė.

I. ŠIMONYTĖ (TS-LKDF). Šiaip la­bai keis­ta, kad svars­ty­da­mas ši­tą įsta­ty­mo pro­jek­tą ko­mi­te­tas ne­ma­tė rei­ka­lo pa­si­kvies­ti at­sa­kin­gų ins­ti­tu­ci­jų, Sau­gaus eis­mo ko­mi­si­jos, pa­vyz­džiui, at­sto­vų, kur bū­tų pri­sta­ty­tos prie­žas­tys, dėl ko di­dė­ja žū­čių skai­čius ke­liuo­se. Grei­tis, be­je, yra vie­na iš pa­grin­di­nių prie­žas­čių. Bet aš la­biau­siai no­rė­siu pa­ma­ty­ti, kaip pri­ėmus to­kį įsta­ty­mą tie pa­tys žmo­nės, ku­rie už jį bal­suo­ja, pas­kui verks, kad rei­kia dau­giau po­li­ci­jos pa­rei­gū­nų, kad ran­ki­nė­mis prie­mo­nė­mis kon­tro­liuo­tų grei­čio vir­ši­ji­mą ma­gist­ra­li­niuo­se ir kraš­to ke­liuo­se.

PIRMININKAS. Nė­ra lai­ko, re­pli­kų dau­giau ne­bus.

 

13.19 val.

Tei­sės gau­ti in­for­ma­ci­ją ir duo­me­nų pa­kar­to­ti­nio nau­do­ji­mo įsta­ty­mo Nr. VIII-1524 2 ir 16 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-3391 (pa­tei­ki­mo tę­si­nys)

 

Tei­sės gau­ti in­for­ma­ci­ją ir duo­me­nų pa­kar­to­ti­nio nau­do­ji­mo įsta­ty­mo 2 ir 16 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-3391. Pa­tei­ki­mo tę­si­nys. (Bal­sas sa­lė­je: „Dėl ve­di­mo tvar­kos!“) Pra­ne­šė­ja – A. Ar­mo­nai­tė. (Bal­sai sa­lė­je) Ne­si­kan­kin­ki­te prie tų mik­ro­fo­nų. (Juo­kas sa­lė­je) Tik­rai jau mes tiek kar­tų apie tą tu­ri­nį kal­bė­jo­me. Pra­šau, mi­nist­re, pa­bai­ki­te pa­tei­ki­mą. (Bal­sai sa­lė­je) Yra pa­baig­tas. Mes tu­ri­me bal­suo­ti, taip? Dėl mo­ty­vų dėl šio pro­jek­to. Nė­ra už­si­ra­šiu­sių dėl mo­ty­vų. Bal­suo­si­me, ar pri­ta­ria­me po pa­tei­ki­mo.

Bal­sa­vo 89: už – 67, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 22. Pri­tar­ta po pa­tei­ki­mo.

Kaip pa­grin­di­nis bū­tų ski­ria­mas Eko­no­mi­kos ko­mi­te­tas. Pa­pil­do­mų ko­mi­te­tų ne­siū­lo­ma. Svars­ty­mas pa­va­sa­rio se­si­jo­je. Su­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu? (Triukš­mas sa­lė­je)

Ge­rai, jei­gu vi­si jau taip pra­šo­te, K. Ado­mai­tis.

K. ADOMAITIS (LF). Ger­bia­mas pir­mi­nin­ke, dėl ve­di­mo tvar­kos. Ma­no pa­var­dė bu­vo pa­mi­nė­ta gal 15 kar­tų įvai­rio­se re­pli­ko­se ir man ne­bu­vo su­teik­tas žo­dis at­sa­ky­ti. To­dėl no­rė­jau su­re­a­guo­ti dar į pra­ėju­sio įsta­ty­mo svars­ty­mą.

A. Ma­zu­ro­nis, tie­są sa­kant, ste­bi­na sa­vo lo­gi­ka, sa­ky­da­mas, kad žū­čių dau­gė­ja ten, kur nė­ra grei­čio ma­tuok­lių, to­dėl rei­kia nai­kin­ti ruo­žus, kur yra grei­čio ma­tuok­liai, kur žū­čių nė­ra. Su lo­gi­ka čia vi­siš­kai pra­si­len­kia. Ši­tas įsta­ty­mo pro­jek­tas tu­rė­jo tam tik­rų ge­rų bruo­žų – vi­si ge­ri bruo­žai yra iš­brauk­ti šiuo me­tu. Ne­li­ko ga­li­my­bės nie­kur eks­per­tiš­kai įver­tin­ti, kur ko rei­kia, ko­kias prie­mo­nes nau­do­ti, yra tik­tai nuo­sta­ta vis­ką iš­mon­tuo­ti. Iki šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mo, aš ti­kiuo­si, ra­si­me ra­cio­na­laus pro­to pa­tai­sy­ti, kad jis tu­rė­tų ko­kią nors pras­mę, ne vien tik­tai žu­dy­ti žmo­nes. (Bal­sai sa­lė­je)

PIRMININKAS. Tų pa­var­džių čia daug bu­vo pa­mi­nė­ta, tik­rai ne kiek­vie­nu at­ve­ju su­tei­kia­mas žo­dis.

 

13.22 val.

Ke­lių trans­por­to ko­dek­so 82 ir 181 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-3392 (pa­tei­ki­mo tę­si­nys)

 

Da­bar ki­tas pro­jek­tas, dėl ku­rio ir­gi bu­vo per­trau­ka iki ki­to po­sė­džio, – Ke­lių trans­por­to ko­dek­so dvie­jų straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-3392. Pra­šom. Vi­ce­mi­nist­ras J. Skač­kaus­kas, ti­kiuo­si, la­bai trum­pai pri­sta­tys pro­jek­tą.

J. SKAČKAUSKAS. Svei­ki vi­si. Aš la­bai trum­pai. Ke­lių trans­por­to ko­dek­so 82 ir 181 strai­­ps­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas. Įsta­ty­mo pro­jek­to tiks­las – su­ma­žin­ti še­šė­li­nės veik­los vyk­dy­mo prie­lai­das ke­lei­vių ve­ži­mo už at­ly­gį leng­vai­siais au­to­mo­bi­liais veik­lo­je (tai yra pa­ve­žė­jai ir tak­si); už­tik­rin­ti ke­lei­vių, ku­rie nau­do­ja­si ke­lei­vių ve­ži­mo už at­ly­gį leng­vai­siais au­to­mo­bi­liais ve­žė­jų pa­slau­go­mis, ir ki­tų eis­mo da­ly­vių sau­gu­mą; taip pat at­lik­ti ki­tus rei­kia­mus įsta­ty­mo pa­kei­ti­mus.

Ke­le­tas es­mi­nių da­ly­kų, ką šiuo įsta­ty­mo pro­jek­tu sie­kia­me pa­keis­ti – vi­sų pir­ma, pa­keis­ti lei­di­mo ga­vi­mo mo­de­lį. Iki šiol bu­vo iš­duo­da­mas lei­di­mas ki­tą die­ną, o siū­lo­ma, kad bū­tų iš­duo­da­mas lei­di­mas po do­ku­men­tų pa­tik­ri­ni­mo. Pa­tiks­lin­ti rei­ka­la­vi­mą dėl vai­ruo­to­jo pa­žy­mė­ji­mo, tai yra nu­sta­ty­ti, kad fi­zi­nis as­muo, sie­kian­tis gau­ti lei­di­mą ir ga­vęs, pri­va­lo tu­rė­ti ga­lio­jan­tį Eu­ro­pos Są­jun­gos ša­lies, Eu­ro­pos eko­no­mi­nės erd­vės, NATO vals­ty­bių ar­ba Uk­rai­nos iš­duo­tus vai­ruo­to­jo pa­žy­mė­ji­mus. Nu­sta­ty­ti pa­rei­gas ke­lei­vių ve­ži­mo už at­ly­gį au­to­mo­bi­liais lei­di­mų tu­rė­to­jams, tai yra kad jie pa­teik­tų sa­vo ban­ko iš­ra­šą ir pa­na­šiai. Pa­tiks­lin­ti pa­rei­gas ke­lei­vių ve­ži­mo or­ga­ni­za­to­riams, kad bū­tų nau­do­ja­mos tech­ni­nės prie­mo­nės, sie­kiant už­tik­rin­ti, kad ke­lei­vių ve­ži­mo už at­ly­gį au­to­mo­bi­liais pa­gal už­sa­ky­mą pa­slau­gą teik­tų tik pa­ve­žė­ji­mo lei­di­me nu­ro­dy­tas as­muo. Ir ki­ti pa­kei­ti­mai, ku­rie gal­būt ma­žiau reikš­min­gi. Ačiū už dė­me­sį. Esu pa­si­ren­gęs at­sa­ky­ti į klau­si­mus.

PIRMININKAS. Pir­ma­sis klau­sia A. Ged­vi­las.

A. GEDVILAS (MSNG). Ger­bia­ma­sis vi­ce­mi­nist­re, iš tik­rų­jų kal­ba­te apie ne­ap­skai­to­mas ke­lio­nės lė­šas, še­šė­li­nių pi­ni­gų su­rin­ki­mo da­ly­kus. Tai yra tur­būt svei­kin­ti­ni da­ly­kai ir, be abe­jo, to­kį pro­jek­tą no­ri­si pa­lai­ky­ti. Ta­čiau ma­ne do­mi­na, kaip yra spren­džia­mos ki­tos su pa­ve­žė­jais su­si­ju­sios pro­ble­mos. Te­ko ne kar­tą gir­dė­ti apie už­sie­nie­čių vai­ruo­ja­mus au­to­mo­bi­lius, ne­tin­ka­mą jų el­ge­sį, prie­ka­bia­vi­mą prie mo­te­rų, kul­tū­ros ir dar­bo eti­kos su­pra­ti­mo skir­tu­mus, ga­lų ga­le, ne­mo­kė­ji­mą vals­ty­bi­nės kal­bos ir dėl to su­si­da­ro sun­ku­mai ben­drau­ti su to­kiais vai­ruo­to­jais. Ar yra dė­me­sio šiems klau­si­mams spręs­ti ir kaip jos yra spren­džia­mos?

G. PALUCKAS (LSDPF). Pa­grin­di­nis ši­to įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo tiks­las – di­din­ti eis­mo sau­gą, tai yra kad ke­lei­vis bū­tų sau­giai at­vež­tas į sa­vo ke­lio­nės vie­tą. Vi­sų pir­ma, spren­džia­mas ši­tas klau­si­mas per tam tik­rus rei­ka­la­vi­mus, per nau­jas kon­tro­lės prie­mo­nes, per ga­li­my­bę leng­viau su­stab­dy­ti li­cen­ci­ją. Kal­bos klau­si­mas ne­spren­džia­mas, nes jis tie­siog nė­ra ši­to įsta­ty­mo ob­jek­tas. Tai yra Ke­lių trans­por­to ko­dek­sas, ku­ria­me iš prin­ci­po pa­grin­di­niai da­ly­kai yra eis­mo sau­ga ir, sa­ky­ki­me, sau­gi trans­por­to prie­mo­nė. Tai kal­bos pro­ble­ma nė­ra spren­džia­ma.

PIRMININKAS. L. Na­gie­nė klau­sia.

L. NAGIENĖ (DFVL). Ačiū, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Man dėl at­si­skai­ty­mo tru­pu­čiu­ką. Ko­dėl tai yra skir­tin­gai? Kas nors nu­si­sta­tys vie­no­kią at­si­skai­ty­mo tvar­ką už pa­vė­žė­ji­mą… Kaip jūs gal­vo­ja­te tą kon­tro­lę įves­ti ir kaip bū­tų?

Ki­tas mo­men­tas. Jei­gu jis nu­si­žen­gė ir ten ne­ati­ti­ko ko­kių nors tvar­kų, sa­vi­val­dy­bės tu­rė­tų bū­ti at­sa­kin­gos, iš kar­to in­for­muo­ti. Sa­vi­val­dy­bė ne­iš­duo­da lei­di­mų. Iš­duo­da ki­ti. Tai kaip tos są­sa­jos bus su vie­tos sa­vi­val­da? Ačiū.

G. PALUCKAS (LSDPF). Ačiū už klau­si­mą. Du da­ly­kai dėl kon­tro­lės. Tai sa­vi­val­dy­bės… Ka­dan­gi dau­gu­ma sa­vi­val­dy­bių tu­ri prie­žiū­ros, sa­ky­ki­me, kon­tro­lės ins­ti­tu­ci­jas, ku­rios tam tik­ra pras­me už­tik­ri­na sau­gą ir pa­na­šiai, pri­žiū­ri tvar­ką, tai jos ga­lės, jei­gu pa­ma­tys pa­vė­žė­ją, in­for­muo­ti Lie­tu­vos trans­por­to sau­gos ad­mi­nist­ra­ci­ją ir ta­da jau pri­ims ad­mi­nist­ra­ci­ja. Sa­vi­val­dy­bės tik in­for­muos. Jos tie­siog, jei­gu ma­to, kad, sa­ky­ki­me, jų mies­te yra ne­tvar­kin­gas pa­ve­žė­jas, va­žiuo­ja ten, sa­ky­ki­me, be kaž­ko­kių žen­klų ir pa­na­šiai, jos ga­lės in­for­muo­ti ir tuo­met Lie­tu­vos trans­por­to sau­gos ad­mi­nist­ra­ci­ja nu­baus ir pa­na­šiai.

Da­bar dėl at­si­skai­ty­mo, tai Ko­dek­se siū­lo­ma įtei­sin­ti, kad lei­di­me bū­tų nu­ro­dy­ta są­skai­ta ir tuo­met bus aiš­ku iš tik­rų­jų. Į tą są­skai­tą, sa­ky­ki­me, plat­for­mo­je ope­ra­to­rius per­ves kon­kre­čiam pa­ve­žė­jui tas lė­šas. Tie­siog čia tam, kad bū­tų pa­pra­šiau at­sek­ti. Tai yra su­de­rin­ta su Mo­kes­čių ins­pek­ci­ja, su še­šė­lio ma­ži­ni­mo ko­mi­si­ja. Tos nuo­sta­tos ta­da ir gi­mė.

PIRMININKAS. Taip, vi­si pa­klau­sė, kas no­rė­jo. Ačiū pra­ne­šė­jui. Mo­ty­vai. A. Vin­kus – už. Ga­li­te grįž­ti į vie­tą. A. Vin­kus. Pra­šau.

A. VINKUS (LVŽSF). Sie­kis Lie­tu­vo­je pa­to­bu­lin­ti ke­lei­vių ve­ži­mo už at­ly­gį leng­vai­siais au­to­mo­bi­liais ir tak­si veik­los reg­la­men­ta­vi­mą su tiks­lu su­ma­žin­ti prie­lai­das še­šė­li­nių veiks­mų ap­raiš­koms yra tik­rai tiks­lin­gas ir nau­din­gas. Kiek pa­me­nu, jau šio­je sa­lė­je kaž­ka­da esu mi­nė­jęs, kad to­kio­je la­bai iš­si­vys­čiu­sios rin­kos ša­ly­je kaip Suo­mi­ja, kad su­ma­žin­tų še­šė­lį, veiks­mų ap­im­tis ir mo­kes­čių ven­gi­mo ri­zi­ką, 1993 me­tais bu­vo įves­tas vals­ty­bi­nis tak­si kai­nų re­gu­lia­vi­mas, kas, at­ro­dy­tų, sun­kiai de­ra su lais­vos rin­kos eg­zis­ta­vi­mo prin­ci­pais. Ma­nau, kad ger­bia­mas vi­ce­mi­nist­ras aiš­ki­na­ma­ja­me raš­te ir sa­vo pa­si­sa­ky­me taip pat de­ta­liai api­bū­di­na šios veik­los da­bar­ti­nio re­gu­lia­vi­mo trū­ku­mus. Be to, rin­ko­je ran­da­si nau­jos pa­slau­gų tei­ki­mo for­mos, kaip „Uber“, „Bolt“ ir ki­tos. Rin­ko­je ran­da­si nau­ji pa­slau­gų tei­kė­jai, at­vy­kę iš ki­tų vals­ty­bių ir pa­na­šiai. Kai ku­rie re­gu­lia­vi­mo prin­ci­pai iš­ties at­ro­do ne­lo­giš­ki. Na, pa­vyz­džiui, lei­di­mų vež­ti ke­lei­vius iš­da­vi­mo tvar­ka, kai as­me­nų, no­rin­čių gau­ti lei­di­mus, pa­teik­ti do­ku­men­tai tik­ri­na­mi ne prieš lei­di­mo iš­da­vi­mą, o po lei­di­mo iš­da­vi­mo; ar­ba tris, pen­kis kar­tus be­si­ski­rian­čios pa­ja­mos as­me­nų, skir­tin­ga for­ma vyk­dan­čių ke­lei­vių ve­ži­mo pa­slau­gą. Įver­ti­nęs vi­są tu­ri­mą in­for­ma­ci­ją, pro­jek­tui pri­ta­riu ir pra­šau jū­sų pri­tar­ti.

PIRMININKAS. K. Ma­siu­lis – prieš.

K. MASIULIS (TS-LKDF). Aš kal­bė­siu pa­si­nau­do­da­mas pro­ga, kad ga­li­ma kal­bė­ti prieš. Ka­dan­gi ne­su­tei­kia­mas žo­dis man pa­si­sa­ky­ti dėl ve­di­mo tvar­kos, tai aš no­rė­jau pro­tes­tuo­ti prieš to­kią ve­di­mo tvar­ką. Mes pa­pras­tai, ne­svar­bu, kad vė­luo­ja­me, bet jei­gu ne­ko­rek­tiš­kai kaž­kas pa­si­sa­ko apie ki­tą as­me­nį, apie ma­ne… Čia bu­vau iš­va­din­tas jau po­rą­kart me­la­giu. Vie­ną kar­tą ap­si­gy­niau pa­aiš­ki­nęs, kad esu pro­fe­so­rius, nors ir ne­no­rė­tų vie­nas ko­le­ga. Ki­tą kar­tą bu­vau iš­va­din­tas ap­skri­tai me­la­giu. Ir vėl čia pra­si­dė­jo kaž­koks pa­ty­čių kam­pe­lis.

Ko­le­gos, aš pa­tei­kiu skai­čius, ku­rie Lie­tu­vo­je yra sta­tis­tiš­kai už­fik­suo­ti. Tai ne­ga­li bū­ti me­la­gys­tė. Jei­gu ma­žė­ja žū­čių skai­čius, tai ma­žė­ja žū­čių skai­čius to­se vie­to­se, kur yra grei­čio ma­tuok­liai, o ka­dan­gi 80 % lie­tu­vių… (Bal­sai sa­lė­je) Žiū­rė­ki­te, aš kal­bu, ką no­riu. Pra­tę­siu, ka­dan­gi man ne­bu­vo su­teik­ta tei­sė ap­si­gin­ti. Ka­dan­gi ten, kur lie­tu­vai­čiai mėgs­ta grei­tai va­žinė­ti ir va­ži­nė­ja grei­tai, mes ne­no­ri­me, kad bū­tų dau­giau grei­čio ma­tuok­lių, ten tų žū­čių ir dau­gė­ja.

PIRMININKAS. Ge­rai. Mo­ty­vai iš­sa­ky­ti. Bal­suo­si­me, ar pri­ta­ria­me po pa­tei­ki­mo.

Už – 54, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 5. Pri­tar­ta. Pa­grin­di­niu ko­mi­te­tu ski­ria­mas Eko­no­mi­kos ko­mi­te­tas. Svars­ty­mas nu­ma­to­mas pa­va­sa­rio se­si­jo­je. Iš ry­ti­nės dar­bo­tvarkės bu­vę 1-15, 1-16 klau­si­mai (Trans­por­to rei­ka­lai ir Odon­to­lo­gai) ke­lia­mi į po­pie­ti­nės dar­bo­tvarkės pa­čią pra­džią, kad au­to­riai ži­no­tų. Bū­tent jie bus prieš Sta­ty­bos įsta­ty­mo pa­ke­tą. Kaip ži­no­te, 15 va­lan­dą bal­sa­vi­mas kor­te­lė­mis. Jis vyks ly­gia­gre­čiai vyks­tant Sei­mo po­sė­džiui ir kar­tu bal­suo­jant dėl ki­tų pro­jek­tų įpras­tu bū­du.

Da­bar ry­ti­nį po­sė­dį bai­gė­me. (Gon­gas) (Šur­mu­lys sa­lė­je)

Jei­gu dar yra klau­si­mų, pra­šau, A. Vyš­niaus­kas.

A. VYŠNIAUSKAS (TS-LKDF). Bal­sa­vi­mas nuo 14 va­lan­dos? Iš kar­to bal­suo­ja­me?

PIRMININKAS. Taip, pa­aiš­ki­nu, kad bal­sa­vi­mas, kaip ir bu­vo nu­ma­ty­ta, ka­dan­gi iš es­mės dėl vi­sų pro­jek­tų yra pa­siū­ly­mų, tai bal­sa­vi­mas nuo 14 va­lan­dos. Iš­ti­si­nis bal­sa­vi­mas va­ka­ri­nia­me po­sė­dy­je po kiek­vie­no pro­jek­to. (Bal­sai sa­lė­je) (Gongas)* Santrumpų reikšmės: DFVL – Demokratų frakcija „Vardan Lietuvos“; DPF – Darbo partijos frakcija;  LF – Laisvės frakcija; LSDPF – Lietuvos socialdemokratų partijos frakcija; LSF – Liberalų sąjūdžio frakcija; LVŽSF – Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcija; MSNG – Mišri Seimo narių grupė; TS-LKDF – Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcija.