LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KANCELIARIJOS

TEISĖS DEPARTAMENTAS

 

IŠVADA

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS MOKSLO IR STUDIJŲ ĮSTATYMO NR. XI-242 46, 59, 74, 75, 751, 752, 753, 76, 77, 82, 83 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO, 9 STRAIPSNIO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 761, 762, 831 STRAIPSNIAIS ĮSTATYMO NR. XIV-654 8 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMO PROJEKTO

 

2023-03-22 Nr. XIVP-2559

Vilnius

 

Įvertinę projekto atitiktį Konstitucijai, įstatymams, teisėkūros principams ir teisės technikos taisyklėms, teikiame šias pastabas.

1.    Siūlytume patikslinti projekto 1 straipsniu keičiamo Mokslo ir studijų įstatymo (toliau – keičiamas įstatymas) 753 straipsnio 2 dalies antrąjį sakinį, kadangi iš siūlomo reguliavimo neaišku, ar jame nurodytos lėšų apskaičiavimo taisyklės taikomos tik mokslo srities tyrimams ir eksperimentinei plėtrai, ar jos bus taikomos ir meno veiklai.

2.    Atsižvelgdami į tai, kad pagal keičiamo įstatymo 4 straipsnio 5 dalį, aukštojo mokslo kvalifikaciniai laipsniai – mokslo daktaro ir meno daktaro – yra atskiri, bei siekdami teisinio aiškumo, siūlytume patikslinti keičiamo įstatymo 753 straipsnio 2 dalies paskutinį sakinį ir vietoj žodžių ,,mokslo daktaro“ įrašyti žodžius ,,mokslo ar meno daktaro“.

3.    Atsižvelgus į tai, kad keičiamo įstatymo 753 straipsnio 7 dalies nuostata yra vienkartinio taikymo pobūdžio ir jos turinys aktualus yra būtent šios nuostatos įsigaliojimo laiko požiūriu, o taip pat įvertinus tai, kad keičiamo įstatymo 753 straipsnis ne kartą buvo keičiamas, siekdami teisinio reguliavimo aiškumo, siūlome pakeisti keičiamo įstatymo 753 straipsnio 7 dalį ir vietoj žodžių ,,įsteigtų įsigaliojus šiam įstatymui“ įrašyti žodžius ,,įsteigtų po 2021 m. liepos 1 d.“

 

 

Departamento direktorius                                                                                      Dainius Zebleckis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. Mušinskis, tel. (8 5) 239 6536, el. p. [email protected]

I. Šambaraitė, tel. (8 5) 239 6850, el. p. [email protected]