Projekto

lyginamasis variantas

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINIŲ PASLAUGŲ ĮSTATYMO NR. X-493 11, 13, 19 IR 31 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2017 m.                  d.  Nr. 

 

 

1 straipsnis. 11 straipsnio pakeitimas

 Pakeisti 11 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

„11. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija ar jos įgaliota institucija steigia, pertvarko, reorganizuoja ar likviduoja socialinės globos įstaigas, kurios teikia gyventojams ilgalaikę ar trumpalaikę socialinę globą, reikalingą ne kiekvienoje savivaldybės teritorijoje.“

 

2 straipsnis. 13 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 13 straipsnio 4 dalies 6 punktą ir jį išdėstyti taip:

„6) steigia, pertvarko, reorganizuoja ir likviduoja socialinių paslaugų įstaigas bei užtikrina jų funkcionavimą;“.

 

3 straipsnis. 19 straipsnio pakeitimas

1.      Papildyti 19 straipsnį nauja 3 dalimi:

3. Socialinių paslaugų įstaigos, kurių teisinė forma yra biudžetinė įstaiga, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo nustatyta tvarka gali būti pertvarkomos į viešąsias įstaigas. Pertvarkytoms iš biudžetinių įstaigų viešosioms įstaigoms valstybės ar savivaldybių turtas gali būti perduodamas Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo nustatyta tvarka.

2.      Buvusias 19 straipsnio 38 dalis laikyti atitinkamai 49 dalimis.

 

               4 straipsnis. 31 straipsnio pakeitimas

1. Papildyti 31 straipsnį nauja 2 dalimi:

2. Nustatant asmens finansines galimybes mokėti už ilgalaikę socialinę globą, įskaitomas ir asmens nuosavybės teise turėtas šio straipsnio 1 dalyje nurodytas turtas, kuris yra perduotas kitam fiziniam asmeniui su sąlyga, kad jis mokės asmeniui rentą ar išlaikys jį iki gyvos galvos.

2. Buvusias 31 straipsnio 2−4 dalis laikyti atitinkamai 3−5 dalimis.

 

                5 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2018 m. liepos 1 d.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė iki šio įstatymo įsigaliojimo priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 
Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.
 
 
Respublikos Prezidentas