LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KANCELIARIJOS

TEISĖS DEPARTAMENTAS

 

IŠVADA

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ALKOHOLIO KONTROLĖS ĮSTATYMO NR. I-857

16, 18 ir 29 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO

 

2022-09-12 Nr. XIVP–1966

Vilnius

 

Įvertinę teikiamo įstatymo projekto atitiktį Lietuvos Respublikos Konstitucijai, galiojantiems įstatymams, teisėkūros principams ir teisės technikos taisyklėms, teikiame šias pastabas:

1.              Pažymėtina, kad projekto 2 straipsniu keičiamo įstatymo 18 straipsnio 3 dalies 10 punkte siūloma įrašyti sąvoka „laisvadienis” įstatyme nėra nei apibrėžta, nei vartojama. Atsižvelgiant į tai, vietoj minėtos sąvokos siūlome įrašyti formuluotę „šeštadienis arba sekmadienis“ arba sąvoką „laisvadienis“ apibrėžti, kadangi nuo sąvokų turinio gali priklausyti tam tikrų asmenų teisių ir pareigų apimtis, todėl šių sąvokų turinys turi būti aiškus iš įstatymo teksto ir negali būti reguliuojamas poįstatyminiais teisės aktais. Vertinant projektu siūlomą nuostatą, numatančią, kad tuo atveju, kai rugsėjo 1 d. sutampa su šeštadieniu arba sekmadieniu, draudimas prekiauti alkoholiu galioja artimiausią darbo dieną, norime pažymėti, kad dalis mokyklų mokslo metų pradžios šventę organizuoja rugsėjo 1 d., nepriklausomai nuo to, kokia būna savaitės diena.

2.              Vertinant projekto 3 straipsniu pildomą keičiamo įstatymo 29 straipsnio 2 dalies nuostatą, numatančią, kad reklama nelaikomi įmonių pavadinimai, kuriuose minimi alkoholiniai gėrimai, nėra aiški jos paskirtis ir santykis su dabar galiojančiu reguliavimu. Projekto aiškinamajame rašte nurodoma, kad <...siūloma atsisakyti šio draudimo, sudarant lygias konkurencijos sąlygas įmonėms, prekiaujančioms visų rūšių alkoholiniais gėrimais ir nelaikyti jų pavadinimų, kuriose minimos alkoholinių gėrimų rūšys, reklama...>. Tačiau pažymėtina, kad galiojančioje keičiamo įstatymo 29 straipsnio 2 dalyje nustatyti konkretūs atvejai, kada alkoholinius gėrimus gaminančių arba jais prekiaujančių įmonių, Europos juridinių asmenų ar jų filialų registruoti pavadinimai ir prekių ženklai nelaikomi reklama. Tad siūloma nuostata, kad  alkoholinius gėrimus gaminančių arba jais prekiaujančių įmonių pavadinimai visais atvejais, nepriklausomai nuo tokio pavadinimo pateikimo vietos, būdo ir sąlygų, nelaikomi reklama prieštarautų minėtoms nuostatoms. Jeigu, vis dėlto, siūloma, kad reklama nelaikomi įmonių, negaminančių ir neprekiaujančių alkoholiniais gėrimais, pavadinimai, kuriuose minimi alkoholiniai gėrimai, tai reikėtų aiškiai ir nurodyti (nors abejotina, ar kokių nors juridinių asmenų, neužsiimančių alkoholinių gėrimų gamyba arba prekyba, pavadinime yra vartojami alkoholinių gėrimų pavadinimai, todėl siūlomas reguliavimas pastaruoju atveju būti tiesiog beprasmis).

3.              Atsižvelgiant į teisės technikos taisykles, pažymime, kad:

-                 projekto pavadinime žodis „įstatymas“ dėstytinas naujos eilutės centre;

-                 įstatymo pavadinime visi žodžiai rašytini didžiosiomis raidėmis;

-                 projekte nenurodoma konkreti įstatymo priėmimo data

-                 projekto 4 straipsnio pavadinime brauktini žodžiai „ir įgyvendinimas“, nes šiame straipsnyje nenustatomos jokios su įstatymo įgyvendinimu susijusios nuostatos.

4.              Atsižvelgiant į  keičiamo įstatymo 19 ir 20 straipsniuose nustatytą Vyriausybės kompetenciją alkoholio vartojimo mažinimo srityje, taip pat į tai, jog pagal keičiamo įstatymo 30 straipsnį Vyriausybė yra priskiriama prie subjektų, formuojančių ir koordinuojančių valstybės alkoholio kontrolės politiką, manytina, kad dėl siūlomo teisinio reguliavimo turėtų būti gauta Vyriausybės nuomonė.

 

 

 

Privatinės teisės skyriaus vyresnysis patarėjas,

laikinai atliekantis departamento direktoriaus funkcijas                                                Dainius Zebleckis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M. Griščenko, tel. (8 5) 239 6552, el. p. [email protected]

E. Mušinskis, tel. (8 5) 239 6356, el. p. [email protected]