LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

APLINKOS APSAUGOS KOMKITETAS

 

 

PAGRINDINIO KOMITETO IŠVADA

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MONITORINGO ĮSTATYMO NR. VIII-529 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11 IR 12 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIIIP-5097

 

2020-09-30  Nr. 107-P-41

Vilnius

 

 

1. Komiteto posėdyje dalyvavo: Komiteto pirmininkas Juozas Imbrasas, Komiteto nariai: pirmininko pavaduotojas Simonas Gentvilas, Kęstutis Bacvinka, Linas Balsys, Aistė Gedvilienė, Andrius Mazuronis, Kęstutis Mažeika, Petras Nevulis, Paulius Saudargas Artūras Skardžius, Virginija Vingrienė;

komiteto biuro darbuotojai: biuro vedėja Birutė Pūtienė, patarėjai Jolita Jakučionytė, Rasa Matusevičiūtė, Audrius Želvys, padėjėja Vida Katinaitė.

kviestieji asmenys: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija: Taršos prevencijos politikos grupės vadovas Vitalijus Auglys, patarėja Beata Vilimaitė Šilobritienė, Radiacinės saugos centro direktoriaus pavaduotoja, Likinai vykdanti direktorės funkcijas Ramunė Marija Stasiūnaitienė.

.

2. Ekspertų, konsultantų, specialistų išvados, pasiūlymai, pataisos, pastabos (toliau – pasiūlymai):

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

 

Pasiūlymo turinys

 

Komiteto nuomonė

Argumentai,

pagrindžiantys nuomonę

str.

str. d.

p.

1.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas
2020-09-14

3

1

 

Atkreiptinas dėmesys, kad vadovaujantis Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2013 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 1R-298 „Dėl Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijų patvirtinimo“ (toliau – Rekomendacijos), 6.1 papunkčiu, pirmą kartą tekste minimas institucijos ar pareigų pavadinimas negali būti trumpinamas. Atsižvelgiant į tai, siūlytina projekto 3 straipsnio 1 dalimi keičiamo įstatymo 7 straipsnio 2 dalyje prieš pirmą kartą minimus institucijų ir pareigų pavadinimus įrašyti žodžius „Lietuvos Respublikos“.

Pritarti

 

2.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas
2020-09-14

3

4

5

3

1

1

 

Svarstytina, ar projekto 3 straipsnio 3 dalimi keičiamo įstatymo 7 straipsnio 4 dalyje nustačius, kad Valstybinio aplinkos monitoringo nuostatus tvirtina aplinkos ministras, šiuos nuostatus rengiančio subjekto (aplinkos ministerijos) nurodymas nelaikytinas pertekliniu. Ši pastaba taip pat taikytina projekto 4 straipsnio 1 daliai (keičiamo įstatymo 8 straipsnio 2 dalis), 5 straipsnio 1 daliai (keičiamo įstatymo 9 straipsnio 2 dalis).

Pritarti

 

3.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas
2020-09-14

4

2

 

Svarstytina, ar projekto 4 straipsnio 2 dalimi keičiamo įstatymo 8 straipsnio 3 dalies formuluotė „kai radiologinis aplinkos monitoringas numatytas savivaldybių aplinkos monitoringo programoje, ji turi būti suderinta su Radiacinės saugos centru“ neturėtų būti išdėstyta pirmajame šios dalies sakinyje, kur nurodyti ir kiti subjektai, su kuriais programa turi būti suderinta. Iš projekto nuostatų nėra aišku, kodėl derinimas su Radiacinės saugos centru nurodomas atskirame sakinyje ir kokia tvarka derinimas su Radiacinės saugos centru bus atliekamas, t. y. neaišku, ar bus taikoma Bendrųjų savivaldybių aplinkos monitoringo nuostatų nustatyta tvarka, ar kokia nors kita tvarka.

Pritarti

 

4.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas
2020-09-14

9

 

 

Projekto 9 straipsnio pavadinime žodžius „Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas“ siūlytina pakeisti žodžiais „Įstatymo įsigaliojimas, įgyvendinimas ir taikymas“, kadangi šio straipsnio nuostatos reglamentuoja ne tik įstatymo įsigaliojimą ir įgyvendinimą, bet ir taikymą.

Pritarti

 

 

3. Piliečių, asociacijų, politinių partijų, lobistų ir kitų suinteresuotų asmenų pasiūlymai: negauta.

 

4. Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų pasiūlymai: negauta.

 

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

 

Pasiūlymo turinys

 

Komiteto nuomonė

Argumentai,

pagrindžiantys nuomonę

str.

str. d.

p.

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija
2020-09-21

 

 

 

Vertinant grėsmes nacionaliniam saugumui, sąlygotas nesaugios branduolinės energetikos plėtojimo šalia Lietuvos valstybės sienos, labai svarbu stiprinti Lietuvos institucijų pasirengimą laiku ir veiksmingai vykdyti efektyvų radiologinį monitoringą, nustatyti ankstyvąjį radioaktyvaus užteršimo pavojų galimos branduolinės ar radiologinės avarijos metu, prognozuoti radioaktyvios taršos sklidimą, įvertinti grėsmę ir laiku perspėti visuomenę. Atsižvelgiant į Jungtinės grėsmių prevencijos ir krizių valdymo grupės 2020 m. rugpjūčio 26 d. posėdyje išreikštą poreikį paspartinti tai užtikrinančių norminių aktų priėmimą ir siekiant iki Astravo atominės elektrinės eksploatacijos pradžios konsoliduoti atitinkamus pajėgumus ir funkcijas Radiacinės saugos centre, kuris taps pagrindine institucija, teikiančia pasiūlymus Sveikatos apsaugos ministerijai dėl apsaugomųjų veiksmų gyventojams taikymo branduolinės ar radiologinės avarijos atveju, pabrėžtina, kad šis funkcijų perskirstymas leis ne tik išvengti tarpinės grandies, kai reikia kuo skubiau pateikti konsoliduotus pasiūlymus, bet ir optimizuoti funkcijas ir efektyviau panaudoti turimus išteklius.

Prašytume atkreipti Seimo valdybos dėmesį į poreikį prioriteto tvarka svarstyti ir priimti toliau nurodytų įstatymų (įstatymų projektai Seime registruoti 2020 m. rugpjūčio 5 d.) pataisas, būtinas Radiacinės saugos centrui rengiantis perimti Aplinkos apsaugos agentūros funkcijas valstybinio radiologinio monitoringo atlikimo ir ankstyvojo perspėjimo sistemos administravimo (įskaitant prognozavimą) srityse:

1. Administracinių nusižengimų kodekso 589 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas;

2. Aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 6, 25, 26 ir 57 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

3. Aplinkos monitoringo įstatymo Nr. VIII-529 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11 ir 12 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas;

4. Branduolinės energijos įstatymo Nr. I-1613 2 ir 11 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas;

5. Branduolinės saugos įstatymo Nr. XI-1539 25 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas;

6. Radiacinės saugos įstatymo Nr. VIII-1019 5, 6, 23, 28 straipsnių, 1 ir 2 priedų pakeitimo įstatymo projektas;

Manome, kad šie 6 įstatymų pakeitimo įstatymų projektai yra prioritetinės svarbos ir jų spartesnis priėmimas reikšmingai prisidėtų prie Lietuvos pajėgumų stiprinimo užtikrinant veiksmingą monitoringą, vertinimą ir visuomenės perspėjimą galimos branduolinės ar radiologinės avarijos atveju.

Pritarti

 

 

5. Subjektų, turinčių įstatymų leidybos iniciatyvos teisę, pasiūlymai: negauta.

 

6. Seimo paskirtų papildomų komitetų / komisijų pasiūlymai: nepaskirta.

 

7. Komiteto sprendimas ir pasiūlymai:      .

7.1. Sprendimas Pritarti Lietuvos Respublikos Aplinkos monitoringo įstatymo Nr. VIII-529 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11 ir 12 straipsnių pakeitimo įstatymo projektui Nr. XIIIP-5097(2) ir komiteto išvadai.

7.2. Pasiūlymai: negauta.

 

8. Balsavimo rezultatai: Pritarta bendru sutarimu.

9. Komiteto paskirti pranešėjai: P. Saudargas.

10. Komiteto narių atskiroji nuomonė: negauta.

 

PRIDEDAMA. Komiteto siūlomas įstatymo / kito Seimo teisės akto projektas, jo lyginamasis variantas.

 

 

Komiteto pirmininkas                                                                         (Parašas)                                                                      Juozas Imbrasas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biuro vedėja Birutė Pūtienė