LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KANCELIARIJOS

TEISĖS DEPARTAMENTAS

 

IŠVADA

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NUTARIMO

„DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS 2017 METŲ PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO METINIŲ KONSOLIDUOTŲJŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO“ PROJEKTO

 

2018-11-16 Nr. XIIIP-2687(2)

Vilnius

 

Įvertinę projekto atitiktį Konstitucijai, įstatymams, teisėkūros principams ir teisės technikos taisyklėms, teikiame šias pastabas:

1. Siūlytina atsisakyti nutarimo projekto preambulės, kadangi joje nurodomi veiksmų tikslai nėra susiję su 2017 metų privalomojo sveikatos draudimo fondo metinių konsoliduotųjų ataskaitos rinkinio tvirtinimu. Be to, preambulėje nurodytos nuostatos, tokios kaip ,,sveikatos priežiūros paslaugų kainos turi būti grįstos objektyviomis sąnaudomis, o Privalomojo sveikatos draudimo išlaidos –tikslinės“,  siekis  ,,prisidėti prie efektyvaus ir racionalaus Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų valdymo“,  ir kt. sukuria prielaidas abejoti šio nutarimo projekto 1 straipsnyje dėstomos pozicijos dėl  2017 metų privalomojo sveikatos draudimo fondo metinių konsoliduotųjų ataskaitos rinkinio patvirtinimo pagrįstumu.

2. Nutarimo projekto 2 straipsniu siūloma Lietuvos Respublikos Vyriausybei pavesti Lietuvos Respublikos sveikatos ministerijai parengti atitinkamų teisės aktų pakeitimų projektus. Pažymėtina, kad toks Vyriausybės veiklos formos nurodymas ribos Vyriausybės vykdomąją kompetenciją pačiai nuspręsti, kokiu būdu ji tvarkyti sveikatos priežiūros įstaigų valdymą ir finansavimą. Todėl siūlytina nutarime apsiriboti bendro pobūdžio nuostata –pasiūlymu Lietuvos Respublikos Vyriausybei. Kartu atkreiptinas dėmesys į tai, kad nutarimo 2 straipsnyje nurodytas neteisingas ministerijos pavadinimas –turi būti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija.

 

Departamento direktorius                                                                                         Andrius Kabišaitis

 

J. Bakutis, tel. (8 5) 239 6891, el. p. [email protected]

I. Šambaraitė, tel. (8 5) 239 6850, el. p. [email protected]