PASIŪLYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS

VAIKO TEISIŲ APSAUGOS PAGRINDŲ

ĮSTATYMO NR. I-1234 2, 14, 31, 35, 36, 37, 41, 42, 43, 49, 50 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO, ĮSTATYMO PAPILDYMO 361, 362, 363 IR 364 STRAIPSNIAIS IR 38, 39 IR 40 STRAIPSNIŲ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS

ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIIIP-3034

 

 

2019-02-06

Vilnius

 

Eil. Nr.

Siūloma keisti

Pasiūlymo turinys

str.

str. d.

p.

1.

5

3.

 

Argumentai: Darbo pobūdis skiriasi, kai įvykio vietoje yra ne tik suaugusieji, bet ir nepilnamečiai asmenys. Labai svarbu, kad policijos pareigūnas, įvykio vietoje esant nepilnamečiams asmenims, turėtų darbo su nepilnamečiais žinių ir patirties. Praktika rodo, kad reformos metu buvo padaryta klaida panaikinant nepilnamečių inspektorių pareigybes.

Pasiūlymas: Pakeisti nauja redakcija dėstomo įstatymo projekto 5 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip: „ 3. Policijos pareigūnai, turintys specialią darbo su nepilnamečiais kvalifikaciją, įvykio vietoje nustatę vaiko buvimą jam nesaugioje aplinkoje, privalo nedelsdami imtis veiksmų vaiko saugumui užtikrinti ir apie įvykį nedelsdami, tačiau ne vėliau kaip kitą dieną, informuoti Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybą ar jos įgaliotą teritorinį skyrių. Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba ar jos įgaliotas teritorinis skyrius, gavęs pranešimą iš policijos pareigūnų apie vaiko buvimą jam nesaugioje aplinkoje, atvyksta į įvykio vietą ne vėliau kaip per vieną valandą nuo pranešimo gavimo.“

2.

17.

1.

 

Argumentai: Kad policijos pareigūnams būtų suteikta darbo su nepilnamečiams kvalifikacija, reikalingas ilgesnis laikotarpis nuo įstatymo įsigaliojimo.

Pasiūlymas: Pakeisti nauja redakcija dėstomo įstatymo projekto 17 straipsnį ir jį išdėstyti taip: „1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 ir 3 dalys, įsigalioja 2019 m. gegužės 1 d.
2. Šio įstatymo 5 straipsnio 3 dalis įsigalioja nuo 2­020 m. sausio 1 d. 3.  Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija ir Vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos iki 2019 m. balandžio 30 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.
4. Iki šio įstatymo įsigaliojimo pradėtos vaiko teisių pažeidimo nagrinėjimo procedūros baigiamos nagrinėti pagal iki Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo įsigaliojimo galiojusias nuostatas.“

 


 

 

 

 


 

Teikia

Seimo nariai                                                    (Parašas)                                  Monika Navickienė

Rimantas Jonas Dagys

Gintarė Skaistė