LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

VIII (PAVASARIO) SESIJOS

NENUMATYTO posėdžio NR. 326

STENOGRAMA

 

2016 m. kovo 25 d.

 

Pirmininkauja Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkė L. GRAUŽINIENĖ

 

 


 

PIRMININKĖ. Ge­rai, aš tru­pu­tį at­si­pra­šau, dar vyks­ta or­ga­ni­za­ci­niai da­ly­kai, jums iš­da­lins mi­nis­te­ri­jos pa­teik­tą me­džia­gą, dar tvar­ko­me sis­te­mą, kad jūs ga­lė­tu­mė­te pa­klaus­ti. Mi­nu­tę dar. Pa­klau­si­te, čia mi­nist­ras at­ne­šė ir pa­pra­šė iš­da­lin­ti.

Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, ger­bia­mie­ji Sei­mo na­riai, pra­dė­si­me ko­vo 25 die­nos, penk­ta­die­nio, ne­nu­ma­ty­tą po­sė­dį. (Gon­gas)

Re­gist­ruo­ja­mės.

Už­si­re­gist­ra­vo 94 Sei­mo na­riai.

 

9.08 val.

2016 m. ko­vo 25 d. (penk­ta­die­nio) ne­nu­ma­ty­to po­sė­džio dar­bo­tvarkės tvir­ti­ni­mas

 

Dar­bo­tvarkės tvir­ti­ni­mas. Aš no­riu pa­sa­ky­ti, kad bus dar­bo­tvarkės ko­rek­ci­jų, nes va­kar mes… Jau yra ko­rek­ci­jos. Va­kar mes pri­ėmė­me tik pa­grin­di­nį tei­sės ak­tą po svars­ty­mo, pa­grin­di­nį, pir­mą­ją. Dėl ly­di­mų­jų svars­ty­mo ne­bu­vo kal­bė­ta, to­dėl grį­ši­me prie svars­ty­mo sta­di­jų ir ta­da da­ry­si­me pri­ėmi­mus. Tie­siog tech­ni­nis pa­tai­sy­mas. Dėl dar­bo­tvarkės – ger­bia­ma V. V. Mar­ge­vi­čie­nė. Pra­šom.

V. V. MARGEVIČIENĖ (TS-LKDF*). Ger­bia­mo­ji po­sė­džio pir­mi­nin­ke, ačiū, kad su­tei­kė­te žo­dį. Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, va­kar va­ka­ri­nia­me ple­na­ri­nia­me po­sė­dy­je tu­rė­jau per­skai­ty­ti pa­reiš­ki­mą apie vie­ną iš di­džiau­sių Lie­tu­vos trem­čių, bet aš tą pa­reiš­ki­mą ne skai­čiau, o iš­rė­kiau, to­dėl tai bu­vo la­bai ne­pa­gar­bu ir pras­ta. Dar kar­tą vi­sų at­si­pra­šau.

PIRMININKĖ. La­bai ačiū. Iš tie­sų va­kar vi­si bu­vo pa­var­gę, bu­vo daug dis­ku­si­jų ir gal­būt ne vi­si spė­jo ra­miai iš­klau­sy­ti. At­si­pra­šo­me pra­ne­šė­jos, leis­ki­te at­si­pra­šy­ti vi­so Sei­mo var­du, nes tik­rai pa­reiš­ki­mas bu­vo la­bai svar­bus. Ma­nau, kad Sei­mo na­riai tik­rai su­si­pa­žins su tuo pa­reiš­ki­mu, ir tie, ku­rie ne­gir­dė­jo.

Ar ga­li­me pa­tvir­tin­ti dar­bo­tvarkę? P. Gra­žu­lis. Pra­šom.

P. GRAŽULIS (TTF). Pir­mi­nin­ke, dėl ve­di­mo tvar­kos. Ka­dan­gi kai bu­vo pa­tei­kia­mi šie įsta­ty­mai, mi­nist­ro tik­rai ne­bu­vo tri­bū­no­je, bu­vo vi­ce­mi­nist­ras, aš ma­ny­čiau, kad da­bar bū­tų la­bai ge­rai, kad pir­mu klau­si­mu esa­mą si­tu­a­ci­ją la­bai trum­pai pri­sta­ty­tų mi­nist­ras ir pa­aiš­kin­tų ne tik ži­niask­lai­dai, bet ir mums, ko­dėl su­si­da­rė to­kia si­tu­a­ci­ja.

PIRMININKĖ. Ačiū. Duo­me­nų ba­zė­je yra at­nau­jin­ta dar­bo­tvarkė, pa­gal jū­sų va­ka­rykš­tį pra­šy­mą mi­nist­rui su­teik­si­me žo­dį, tu­rė­si­te ga­li­my­bę jo pa­klaus­ti, nes mi­nist­ras šian­dien yra at­vy­kęs. Ga­li­me dar­bo­tvarkę pa­tvir­tin­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Pa­tvir­tin­ta ben­dru su­ta­ri­mu. Ta me­džia­ga, ku­ri jums iš­da­lin­ta, yra at­siųs­ta Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos, bet jau tu­riu prie­kaiš­tą, kad nė­ra nie­kie­no pa­si­ra­šy­ta. Gal­būt mi­nist­ras apie tai in­for­muos.

 

9.09 val.

Vi­daus rei­ka­lų mi­nist­ro S. Skver­ne­lio at­sa­ky­mai į Sei­mo na­rių pa­teik­tus klau­si­mus

 

Pir­muo­ju klau­si­mu kvie­čiu vi­daus rei­ka­lų mi­nist­rą S. Skver­ne­lį pri­sta­ty­ti si­tu­a­ci­ją ir at­sa­ky­ti į Sei­mo na­rių klau­si­mus. Sei­mo na­rių la­bai pa­pra­šy­siu ty­los, nes la­bai di­de­lis triukš­mas. Pra­šom, mi­nist­re.

S. SKVERNELIS. Ger­bia­mo­ji Sei­mo Pir­mi­nin­ke, ger­bia­mie­ji Sei­mo na­riai, pir­miau­sia ap­gai­les­tau­ju ir at­si­pra­šau, kad jūs šian­dien tu­rė­jo­te su­si­rink­ti į po­sė­dį, ta­čiau pra­šau jū­sų tik vie­no – įsi­gi­lin­ti į tuos ju­ri­di­nius ir tei­si­nis fak­tus, ku­riuos mes pa­tei­kė­me, iš­klau­sy­ti, o po to pri­im­ti to­kį spren­di­mą, ko­kio rei­kia pa­gal si­tu­a­ci­ją Lie­tu­vos vals­ty­bei.

Gal­būt aš no­rė­čiau šiek tiek su­grįž­ti prie iš­ta­kų. Ad­mi­nist­ra­ci­nių tei­sės pa­žei­di­mų ko­dek­są tuo­me­ti­nė Vy­riau­sy­bė pa­tei­kė Sei­mui 2012 me­tais. Svars­tant ko­mi­te­tuo­se, tuo me­tu dar bū­nant ge­ne­ra­li­niu ko­mi­sa­ru, mes pa­tei­kė­me de­ta­lią ana­lo­giš­ką si­tu­a­ci­ją, kad pen­kių mė­ne­sių iki ko­dek­so įgy­ven­di­ni­mo lai­ko­tar­pis yra aiš­kiai per trum­pas. Ant­ras la­bai svar­bus da­ly­kas, kad ko­dek­sui įgy­ven­din­ti rei­kia pa­pil­do­mų lė­šų. Tuo me­tu Vy­riau­sy­bės pa­teik­ta­me do­ku­men­te bu­vo nu­ma­ty­ta, kad pa­pil­do­mų lė­šų ko­dek­sui įsi­ga­lio­ti ne­rei­kės.

Ko­dek­sas per­ėjo svars­ty­mus. Svars­ty­muo­se mes da­ly­va­vo­me ak­ty­viai. Ne­duos su­me­luo­ti ir po­nas S. Šed­ba­ras – klau­sy­mų gru­pės va­do­vas, da­ly­va­vo­me ir mi­nist­ro, ir vi­ce­mi­nist­rų ly­giu ir vi­suo­met tei­gė­me apie ga­li­mą ri­zi­ką tiek žo­džiu, tiek raš­tu. Bu­vo pri­im­tas spren­di­mas, kad ko­dek­sas įsi­ga­lio­tų ba­lan­džio 1 die­ną, o pats įsta­ty­mas bu­vo pri­im­tas bir­že­lio 25 die­ną. Nuo tos die­nos Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja pra­dė­jo pa­si­ren­gi­mo dar­bą ko­dek­sui įgy­ven­din­ti. Ta­da iš kar­to bu­vo pa­reng­tos tai­syk­lės, bu­vo pa­reng­tos spe­ci­fi­ka­ci­jos, bu­vo kreip­ta­si, kas nu­ma­ty­ta pa­gal įsta­ty­mą, į In­for­ma­ci­nės plėt­ros de­par­ta­men­tą, at­lik­ti ly­gia­gre­čiai vi­si de­ri­ni­mai. Bu­vo­me įpa­rei­go­ti baig­ti re­gist­ro mo­der­ni­za­vi­mo dar­bus, t. y. įgy­ven­din­ti pro­jek­tą „E. bau­da“. Rug­sė­jo mė­ne­sį bu­vo pa­da­ry­ta.

Dar prieš įsta­ty­mo pri­ėmi­mą bir­že­lio 25 die­ną, ge­gu­žės mė­ne­sį Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja krei­pė­si į Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­ją ir pra­šė­me skir­ti tuo me­tu apie 430 tūkst. eu­rų ko­dek­sui įgy­ven­din­ti, jei­gu jis bū­tų pri­im­tas 2015 me­tais. At­sa­ky­mą tu­ri­me, kad ga­li­my­bių skir­ti pa­pil­do­mą fi­nan­sa­vi­mą 2015 me­tais nė­ra. Tuo­met bu­vo pa­reng­ti vi­si pa­ren­gia­mie­ji dar­bai, rei­ka­lin­gi ko­dek­sui įgy­ven­din­ti ir sklan­džiam Vie­šų­jų pir­ki­mų įsta­ty­mo lai­ky­mui­si. Jūs tur­būt pui­kiai su­pran­ta­te, kad Vie­šų­jų pir­ki­mų įsta­ty­mas la­bai aiš­kiai reg­la­men­tuo­ja, ir įsta­ty­mo pa­žeis­ti ne­ga­li­ma, nes pa­skel­bus vie­šą­jį pir­ki­mą, bet ne­tu­rint fi­nan­sa­vi­mo, ne­gau­tas fi­nan­sa­vi­mas, teis­mų prak­ti­ka yra, nė­ra pa­grin­das nu­trauk­ti vie­šą­jį pir­ki­mą. To­dėl bu­vo lau­kia­ma 2016 me­tų biu­dže­to, bet, kaip mi­nė­jau, ne pa­sy­viai lau­kia­ma, o da­ro­mi vi­si pa­ren­gia­mie­ji dar­bai. Vi­si pa­ren­gia­mie­ji dar­bai yra at­lik­ti, chro­no­lo­gi­ja jums yra iš­da­lin­ta.

Pri­ėmus biu­dže­tą, iš kar­to bu­vo pa­skelb­ta, kas nu­ma­ty­ta Vie­šų­jų pir­ki­mų įsta­ty­me, są­ly­gos, spe­ci­fi­ka­ci­jos, ta­čiau vie­šo­jo pir­ki­mo skelb­ti ne­bu­vo ga­li­ma, kol ne­bu­vo pa­tvir­tin­ta Vy­riau­sy­bės in­ves­ti­ci­jų pro­gra­ma. Vy­riau­sy­bės in­ves­ti­ci­jų pro­gra­ma pa­tvir­tin­ta šių me­tų va­sa­rio 10 die­ną. Va­sa­rio 11 die­ną yra pa­skelb­tas vie­ša­sis pir­ki­mas. To­liau pra­si­de­da vi­sos pro­ce­dū­ros, nu­ma­ty­tos Vie­šų­jų pir­ki­mų įsta­ty­me. Lai­kan­tis įsta­ty­me nu­ma­ty­tų ter­mi­nų, nes vi­si pa­ren­gia­mie­ji dar­bai bu­vo at­lik­ti, nu­ga­lė­to­jas ge­riau­siu at­ve­ju anks­čiau­siai bus at­rink­tas ba­lan­džio 29 die­ną. Jei­gu ne­bus teis­mi­nių gin­čų ir dar­bus pra­dės nu­ga­lė­to­jas ba­lan­džio 29 die­ną, re­a­lus re­gist­ro pa­ren­gi­mas ga­lė­tų bū­ti spa­lio 1 die­na, ka­da jis ga­lė­tų pra­dė­ti funk­cio­nuo­ti.

Iki to lai­ko iš tie­sų, kaip mi­nė­jau, bu­vo dis­ku­si­jos ir kal­ba apie ga­li­mas grės­mes. Pri­imant ši­tą įsta­ty­mą, ne­bu­vo pa­pra­šy­ta Vy­riau­sy­bės iš­va­dos. Iš tie­sų gal­būt rei­kia pri­pa­žin­ti, kad nors ši­to klau­si­mo ku­ra­vi­mas bu­vo pa­čiu aukš­čiau­siu po­li­ti­niu ly­giu, priskir­tas at­sa­kin­gam vi­ce­mi­nist­rui, ne­pa­vy­ko tin­ka­mai jums per­teik­ti. Gal­būt rei­kė­jo da­ly­vau­ti pri­imant įsta­ty­mą čia, Sei­me, ir dar kar­tą pa­sa­ky­ti tai, ką aš sa­kiau, kad tie­siog įsta­ty­miš­kai lai­kan­tis rai­dės ne­įma­no­ma to dar­bo pa­da­ry­ti.

Ad­mi­nist­ra­ci­nių tei­sės pa­žei­di­mų re­gist­ras – tai nė­ra šiaip duo­me­nų ba­zė. Tai yra vals­ty­bės re­gist­ras, ku­rį Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja pa­da­rė 2015 me­tais, vals­ty­bės re­gist­rų są­sa­ją su dau­ge­liu re­gist­rų. Pats pa­žei­di­mas yra įfor­mi­na­mas on li­ne re­ži­mu ir vi­si rei­kia­mi duo­me­nys gau­na­mi iš kar­to į re­gist­rą. Iš­ki­lo tam tik­rų klau­si­mų dėl blan­kų. Kas ne­su­si­dū­rė, gal­būt ne­su­vo­kia. Jo­kių blan­kų funk­cio­nuo­jant re­gist­rui nė­ra ir ne­rei­kia. Blan­kai pa­ren­gia­mi kaip re­zer­vi­nis at­ve­jis, jei­gu su­trik­tų re­gist­ras. Tas su­tri­ki­mas ga­li­mas per­ei­nant iš se­no re­gist­ro į nau­ją, t. y. jei­gu pri­im­si­te spren­di­mą dėl įsi­ga­lio­ji­mo spa­lio ar sau­sio mė­ne­sį, ir tais at­ve­jais, kai for­ce ma­jeu­re, tiks­liau, bū­tų su­griau­tas re­gist­ras, kas sun­kiai įma­no­ma. Tai­gi po­pie­ri­nių at­ski­rų blan­kų po­li­ci­ja, ku­ri yra di­džiau­sia ins­ti­tu­ci­ja, su­ra­šan­ti apie 500 tūkst. pro­to­ko­lų, nau­do­ja ma­žiau ne­gu 3 % tais kri­ti­niais at­ve­jais. To­dėl ši­to re­gist­ro tam ir yra pa­da­ry­tas įgy­ven­di­ni­mas, kad ne­bū­tų jo­kių po­pie­rių, nes blan­kų ga­my­ba yra vals­ty­bės lė­šų tuš­čias švais­ty­mas.

Ko­dėl taip pas­ku­bom da­bar dėl ati­dė­ji­mo? Tik pra­si­dė­jus Sei­mo pa­va­sa­rio se­si­jai ir ko­vo 9 die­nos su­si­ti­ki­me su Sei­mo val­dy­ba ir ko­mi­te­tų pir­mi­nin­kais tas klau­si­mas ir­gi bu­vo iš­kel­tas. Aš ir­gi į tą klau­si­mą at­sa­ky­da­mas pa­sa­kiau, ko­kia yra grės­mė. Iš tie­sų pir­mas Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to po­sė­dis su­si­rin­kus pa­va­sa­rio se­si­jo­je ši­tą klau­si­mą iš­gir­do. Per tris va­lan­das bu­vo pa­reng­ti vi­si rei­ka­lin­gi tei­sės ak­tų pro­jek­tai. Jūs tur­būt su­vo­kia­te, kad tai per tris va­lan­das pa­da­ry­ti sun­kiai įma­no­ma. Tie pro­jek­tai bu­vo pa­da­ry­ti ge­ro­kai anks­čiau ir tie­siog pa­pra­šy­ta ko­mi­te­to pir­mi­nin­ko po­no J. Sa­ba­taus­ko, už tai mes tik­rai esa­me la­bai dė­kin­gi, kad bū­tų spar­tes­nis ke­lias, kaip ko­mi­te­to, kaip Sei­mo na­rio. Vy­riau­sy­bės ke­lias ir­gi yra pra­dė­tas. Ta­čiau aš no­riu vėl­gi pa­aiš­kin­ti. De­ja, mū­sų vals­ty­bės pro­ble­ma yra biu­ro­kratinis me­cha­niz­mas – 6–8 mė­ne­siai, kol iš Vy­riau­sy­bės iš­eis tas pa­ke­tas, nes de­ri­ni­mas yra su 32 su­in­te­re­suo­tom ins­ti­tu­ci­jom, ku­rios kiek­vie­na tu­ri sa­vo nuo­mo­nę. Tas pro­ce­sas ir­gi yra vyk­do­mas. To­dėl iš tie­sų to­kios ob­jek­ty­vios prie­žas­tys lė­mė, kad pas­ku­ti­niu me­tu kaip įma­no­ma ar­ti­miau­siuo­se po­sė­džiuo­se yra pra­šo­ma ši­to ati­dė­ji­mo.

Kas bū­tų, jei­gu bū­tų ki­taip? Mes grįž­tu­me į XX am­žių, kai bu­vo ra­šo­ma vis­kas ran­ka. Tai tra­ge­di­jos nė­ra. Grįž­tu­me prie po­pie­ri­nių re­gist­ra­ci­jos kny­gų, kas ir­gi bu­vo pa­da­ro­ma ir bu­vo vyk­do­ma, ir lauk­tu­me, nes dar­bai, kaip mi­nė­jau, pa­da­ry­ti nau­jo re­gist­ro įgy­ven­di­ni­mo. Jei­gu no­ri­me iš tik­rų­jų sklan­džiai baig­ti dar­bą, o jūs, ši­tos ka­den­ci­jos Sei­mas, iš tie­sų pri­ėmė­te ko­dek­są, ku­ris bu­vo pri­ima­mas iš es­mės nuo Ne­pri­klau­so­my­bės at­kū­ri­mo, vie­nin­te­lis so­vie­ti­nis li­kęs įsta­ty­mas, ku­rio ga­lio­ji­mas bu­vo pra­tę­sia­mas, aš ma­nau, kad jo gal­būt da­bar ne vi­siš­kai sklan­dus įsi­ga­lio­ji­mas, bet jū­sų va­lia jis ga­li bū­ti sklan­dus. Tai tik­rai pa­ro­dy­tų vals­ty­bi­nį po­žiū­rį į ši­tą pro­ble­mą.

Jei­gu kas no­ri iš­girs­ti, ar aš esu kal­tas dėl ši­to. Taip, kal­tas, nes tik­rai tu­rė­jau, ma­tyt, ei­ti pas kiek­vie­ną iš jū­sų prieš įsta­ty­mo pri­ėmi­mą su ši­tais do­ku­men­tais ir chro­no­lo­giš­kai aiš­kin­tis. Su­pran­tu, kad jūs dėl di­de­lio už­im­tu­mo ne­skai­to­te vi­sų iš­va­dų, ne­skai­tė­te vi­sų pa­pil­do­mų ly­di­mų­jų do­ku­men­tų prie įsta­ty­mo. Tai rei­kė­jo pa­da­ry­ti. Tai bu­vo pa­ves­ta iš tik­rų­jų ku­ruo­jan­čiam vi­ce­mi­nist­rui. Kiek tu­rė­jau ga­li­my­bių, ir aš įsi­trau­kiau. Šian­dien tu­ri­me to­kią si­tu­a­ci­ją. Jei­gu nuo to kam leng­viau, kad to­kia si­tu­a­ci­ja su­si­da­rė dėl kie­no nors kal­tės, tai tas žmo­gus ir sto­vi čia. Aš tik­rai at­sa­ko­my­bės ne­si­kra­tau.

PIRMININKĖ. Ačiū mi­nist­rui. Jū­sų no­ri pa­klaus­ti daug Sei­mo na­rių. Tik no­riu iš pra­džių pa­sa­ky­ti, kad va­kar į dar­bo­tvarkę vi­sas pa­ke­tas bu­vo įtrauk­tas, ir Sei­mo na­riai vi­sa­da su­si­pa­žįs­ta su tei­sės ak­tais, ku­rie tą die­ną bū­na nu­ma­ty­ti svars­ty­ti, to­dėl jie ir šian­dien yra čia, šio­je sa­lė­je, nes jau­čia at­sa­ko­my­bę dėl ši­tų tei­sės ak­tų.

Tai­gi pir­ma­sis klau­sia V. Gap­šys.

V. GAPŠYS (DPF). Dė­ko­ju, Pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas mi­nist­re, da­bar su­si­da­ro to­kia si­tu­a­ci­ja, kad, aiš­ku, ne­pri­im­ti tų įsta­ty­mų ir ne­su­tvar­ky­ti bū­tų tik­rai ne­tei­sin­ga, ir mes tur­būt su­kel­tu­me dar di­des­nį cha­o­są. Bet žiū­rint į vi­są tą me­džia­gą, ku­rią iš­da­li­no da­bar jū­sų nau­jie­ji ko­le­gos vals­tie­čiai, man su­si­da­ro keis­tas vaiz­das, kad jūs esa­te lyg mi­nis­te­ri­jo­je, bet at­ro­do, kad dir­ba­te kaž­kur už Vy­riau­sy­bės ri­bų, nes jūs ne­su­si­kal­ba­te dėl ga­na ne­di­de­lės su­mos sky­ri­mo, ku­ri tu­rė­tų bū­ti kaip ir pri­va­lo­ma šiam pro­jek­tui įgy­ven­din­ti. Man ky­la klau­si­mas, kas čia tu­rė­tų Vy­riau­sy­bė­je pri­si­im­ti at­sa­ko­my­bę – jūs, fi­nan­sų mi­nist­ras ar prem­je­ras už tai, kad ūki­nis klau­si­mas, toks, at­ro­do, pa­pras­tas ir ele­men­ta­rus, – pi­ni­gų sky­ri­mas bu­vo ne­iš­spręs­tas? Ar Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja ne­su­ge­bė­jo pa­pra­šy­ti, ar ki­tos mi­nis­te­ri­jos jū­sų ne­klau­so? Gal ta­da jūs ne­tu­ri­te ben­dro sin­chro­ni­nio dar­bo ten?

S. SKVERNELIS. Jūs tur­būt pui­kiai ži­no­te, aš jums ir pa­kar­to­jau, kad Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja dar prieš pri­imant įsta­ty­mą pa­pra­šė. Tai su­si­ję su biu­dže­tu, tai su­si­ję su Vals­ty­bės in­ves­ti­ci­jų pro­gra­ma. La­bai pa­pras­tas klau­si­mas. Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­ja at­sa­kė, kad to­kios lė­šos ne­nu­ma­ty­tos ne­per­skirs­tant biu­dže­to. Jų tie­siog nė­ra. Iš kur jas pa­im­ti, aiš­ku, al­ter­na­ty­vos yra vi­suo­met: ar iš pa­rei­gū­nų dar­bo už­mo­kes­čio, ar iš ki­tų lė­šų, ta­čiau lė­šų ne­bu­vo ras­ta ir ne­bu­vo skir­ta. Ta ri­zi­ka iš anks­to, dar prieš pri­imant įsta­ty­mą, bu­vo įvar­din­ta. Ji­nai bu­vo įvar­din­ta ir 2012 me­tais. Jūs pui­kiai ži­no­te ir Vy­riau­sy­bės dar­bą. Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­ja yra pa­grin­di­nė at­sa­kin­ga už vals­ty­bės fi­nan­sus. No­rint su­si­kal­bė­ti, rei­kia kal­bė­tis iš abie­jų pu­sių. Mes da­rė­me vis­ką sa­vo ar­gu­men­tais, ki­ta pu­sė sa­vo ar­gu­men­tais ir­gi pa­grin­dė, kad tie­siog nė­ra šal­ti­nių, ne­pai­mant nuo ko nors ki­to, ši­to pa­pil­do­mo fi­nan­sa­vi­mo skir­ti.

PIRMININKĖ. Ačiū. Klau­sia A. Anu­šaus­kas. Ruo­šia­si V. Alek­nai­tė-Ab­ra­mi­kie­nė.

A. ANUŠAUSKAS (TS-LKDF). Ger­bia­ma­sis mi­nist­re, iš tik­rų­jų mū­sų pu­sė­je yra ne vie­nas, o du še­šė­li­niai vi­daus rei­ka­lų mi­nist­rai. Ma­no klau­si­mas bū­tų toks. Ar vis dėl­to vi­si šie sun­ku­mai, įgy­ven­di­nant Ad­mi­nist­ra­ci­nių pa­žei­di­mų ko­dek­so tą įgy­ven­di­ni­mo vi­są tvar­ką (fi­nan­sa­vi­mo sky­ri­mas, ne­sky­ri­mas), nė­ra jū­sų po­li­ti­nio neap­si­spren­di­mo, lai­ku ne­pa­da­ry­to ko­kios nors val­dan­čio­sios par­ti­jos nau­dai, pa­da­ri­nys? Iš ki­tos pu­sės vis dėl­to, net pri­me­tus tuos duo­me­nis, ku­rie bu­vo pa­teik­ti mums da­bar, ma­ty­ti, kad net 2015 me­tais sky­rus pi­ni­gus įgy­ven­di­ni­mas ga­lė­jo bū­ti pa­gal jū­sų iš­dė­lio­tą tvar­ka­raš­tį bir­že­lio 1 die­ną, bet ne ba­lan­džio 1 die­ną. Kaip tai su­pras­ti?

S. SKVERNELIS. Aš tie­siog ne­no­riu ši­to klau­si­mo sie­ti su po­li­ti­niu pa­si­ren­gi­mu. Tik­rai ne­ma­nau, kad vals­ty­bi­nės reikš­mės klau­si­mas ga­li su­si­ves­ti į ma­no, kaip po­li­ti­ko, per­so­na­li­ją. Tie­siog tuo ne­ti­kiu.

O ki­tas mo­men­tas, dar kar­tą pa­brė­žiu. Čia yra Sei­mo na­rių, ku­rie da­ly­va­vo ir klau­sy­muo­se. Bu­vo lie­pos 1 die­na, tas pir­mi­nis va­rian­tas bu­vo vis­gi lie­pos 1 die­na, bet po to per klau­sy­mus bu­vo nu­ma­ty­ta ba­lan­džio 1 die­na, ir be ko­kių nors di­de­lių ar­gu­men­tų, tie­siog bu­vo ban­do­ma, kad gal­būt iš­šū­kis bus am­bi­cin­gas pa­si­ruoš­ti iki to lai­ko, kad ne­rei­kė­tų nu­kel­ti, bet ob­jek­ty­vios prie­žas­tys jau bu­vo už­prog­ra­muo­tos. Sa­kau, 2012 me­tais tas ob­jek­ty­vias ri­zi­kas mes įver­ti­no­me ir iš­sa­kė­me, ir to po kar­to­jo­me kiek­vie­ną kar­tą, kai ši­tas klau­si­mas bu­vo. Ma­tyt, per ma­žai kar­to­jo­me.

PIRMININKĖ. Ačiū. Klau­sia V. Alek­nai­tė-Ab­ra­mi­kie­nė. Ruo­šia­si B. Vė­sai­tė.

V. ALEKNAITĖ-ABRAMIKIENĖ (TS-LKDF). Ačiū, Pir­mi­nin­ke. Vi­sų pir­ma no­riu iš­reikš­ti ap­gai­les­ta­vi­mą, kad mes čia ma­to­me tik vi­daus rei­ka­lų mi­nist­rą, bet ne­ma­to­me nei prem­je­ro, nei jį pa­va­duo­jan­čio mi­nist­ro. Vi­sų pir­ma bū­tų la­bai įdo­mu su­ži­no­ti, kas iš­vis vyks­ta to­je Vy­riau­sy­bė­je, kur lai­ku ne­su­ge­bė­jus at­lik­ti dar­bo tai yra kaž­kaip dangs­to­ma, sle­pia­ma. Ir jūs, mi­nist­re, prie to pri­si­dė­jo­te. Pas­ku­ti­niu mo­men­tu at­ei­na­ma ir siū­lo­ma po­nui J. Sa­ba­taus­kui ar kam nors ki­tam pa­reng­ti pro­jek­tus. Ir tik J. Sa­ba­taus­kui šiek tiek jam ne­įpras­tu ges­tu trink­te­lė­jus į sta­lą, stai­ga pa­aiš­kė­jo, kad pro­jek­tai yra kaž­kur jūsų stal­čiu­je.

Ši­to aš ne­su­pran­tu ir ma­nau, kad tik­rai po­li­ti­ka čia ne vie­to­je. Aš no­riu jū­sų pa­klaus­ti, ar jūs ir­gi ieš­ko­si­te ieš­mi­nin­kų (jau pa­mi­nė­jo­te vi­ce­mi­nist­rą, kad čia ne­va jis kal­tas), ar vis dėl­to pats pri­si­im­si­me at­sa­ko­my­bę, kad lai­ku ne­si­krei­pė­te į Sei­mą, į Sei­mo frak­ci­jas ir į ko­mi­te­tą, o ati­dė­lio­jo­te tai pas­ku­ti­nei mi­nu­tei?

S. SKVERNELIS. Aiš­ku, gai­la, kad man rei­kia kar­to­ti dar kar­tą. Aš tik­rai jo­kių ieš­mi­nin­kų ne­ieš­kau ab­so­liu­čiai ir ne­ma­nau, kad čia yra tas būdas, ku­ris iš­spręs­tų klau­si­mą. Aš jums dar kar­tą sa­kau, jei­gu rei­kia, žiū­rė­ki­me ste­nog­ra­mas, žiū­rė­ki­me gar­so įra­šus, ku­rie bu­vo. Vi­suo­se klau­sy­muo­se ir po­sė­džiuo­se da­ly­va­vo vi­ce­mi­nist­ras kar­tu su Po­li­ci­jos de­par­ta­men­to at­sto­vu ir vi­sa tai bu­vo tie­siog nuo­la­tos kar­to­ja­ma. Jei­gu ne­no­ri­ma iš­girs­ti, ta­da tie­siog ne­iš­girs­ta­ma.

Ko­dėl čia iš stal­čiaus iš­trauk­ta pas­ku­ti­nę die­ną? Ne­iš­trauk­ta pas­ku­ti­nę die­ną. Pir­mą ga­li­mą pa­va­sa­rio se­si­jos die­ną tie pro­jek­tai bu­vo pa­reng­ti ir bu­vo ieš­ko­ma al­ter­na­ty­vų. To­dėl mes ir ta­rė­mės per tą lai­ko­tar­pį su ko­mi­te­to na­riais, kaip da­ro­me, ar vis­gi ren­gia­me tuos pro­jek­tus. Ke­lias per Vy­riau­sy­bę, aš sa­kau, ji­sai šiuo at­ve­ju bū­tų 6–8 mė­ne­siai. To­dėl mes ir pra­šė­me ir S. Šed­ba­ro, ir po­no J. Sa­ba­taus­ko kaip Sei­mo na­rių, ka­dan­gi ši­tas ke­lias yra grei­tes­nis. Ko­mi­te­tas su­ti­ko. La­bai ačiū.

PIRMININKĖ. Klau­sia B. Vė­sai­tė. Ruo­šia­si A. Sy­sas.

B. VĖSAITĖ (LSDPF). Ger­bia­ma­sis mi­nist­re, šian­dien duo­da­mas in­ter­viu Lie­tu­vos ra­di­jui jūs sa­kė­te, kad kal­tas Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mas. Gir­dė­jau sa­vo au­si­mis, kal­ti­no­te ir Sei­mą. Aš no­riu kon­sta­tuo­ti, kad jūs vis dėl­to ne­at­li­ko­te na­mų dar­bų, o ši­tas Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­sas tu­rės įta­kos dau­ge­lio žmo­nių li­ki­mui ir jo ati­dė­ji­mas taip pat. Jūs kal­tas dėl to, kad ne­ra­do­te su­ta­ri­mo Vy­riau­sy­bė­je. Kal­tas dėl to, kad ži­no­da­mas ši­tą tvar­ka­raš­tį, taip pat ir in­ves­ti­ci­jų tvar­ka­raš­tį, ga­lė­jo­te pa­ko­re­guo­ti ši­to vi­so kom­plek­so įgy­ven­di­ni­mo da­tas. Va­kar sė­dė­da­mas Vy­riau­sy­bės va­lan­do­je ži­no­jo­te, kad ar­tė­ja ba­lan­džio 1 die­na, dar­bas ne­pa­da­ry­tas, ir nie­ko ne­da­rė­te. Tie­są sa­kant, Sei­mo na­riai yra la­bai pa­si­pik­ti­nę. Mes tu­rė­jo­me ki­tų įsi­pa­rei­go­ji­mų sa­vo apy­gar­do­se, o da­bar, aiš­ku, jaus­da­mi at­sa­ko­my­bę dėl ši­to įsta­ty­mo pa­ke­to sė­di­me čia.

S. SKVERNELIS. Aš tik­rai nie­ko ne­kal­ti­nu, ar Sei­mo, ar ko. Tai yra ben­dras dar­bas. Vy­riau­sy­bės bu­vo toks ap­si­spren­di­mas dėl fi­nan­sa­vi­mo sky­ri­mo. Va­kar die­ną sė­dė­da­mas Vy­riau­sy­bės va­lan­do­je aš ma­čiau, ka­da po­nas ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas ėjo ir pra­šė, kad ši­tas klau­si­mas bū­tų įtrauk­tas. Aš ne­ga­liu, ne­su Sei­mo na­rys, to­kios ir tei­sės ne­tu­riu dar­buo­tis ir pra­šy­ti ar­ba bal­suo­ti už įsta­ty­mo įgy­ven­di­ni­mą.

Dėl ko­kių nors pa­sek­mių kie­no nors gy­ve­ni­mui. Su­pras­ki­me vie­ną da­ly­ką. Gal­būt iš tie­sų ati­dė­ji­mo pa­sek­mės yra vie­nin­te­lei gru­pei as­me­nų – tiems, ku­rie yra pa­da­rę ypa­tin­gai sun­kius ad­mi­nist­ra­ci­nius nu­si­žen­gi­mus, vai­ra­vę trans­por­to prie­mo­nę ne kar­tą gir­ti, ne­mo­kė­ję tūks­tan­ti­nių bau­dų, ku­riems pa­skir­tas yra ad­mi­nist­ra­ci­nis areš­tas. Jiems tie­siog rei­kės tą teis­mo pa­skir­tą baus­mę at­lik­ti, o ne­bus ba­lan­džio 1 die­ną am­nes­ti­jos.

PIRMININKĖ. Klau­sia A. Sy­sas, ruo­šia­si P. Gy­lys.

A. SYSAS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­mo­ji Pir­mi­nin­ke. Ger­bia­ma­sis mi­nist­re, aš tik įžan­gai pa­sa­ky­siu. Kai daž­niau­siai jūs ar­ba jū­sų pa­val­di­niai at­ei­da­vo į So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­tą kal­bė­ti apie dar­bo už­mo­kes­tį, ir ra­šo­te raš­tus, at­sa­ko­te: ei­na­mie­siems me­tams pa­pil­do­mų lė­šų po­rei­kio ne­rei­kės ir iš­sprę­si­me vis­ką pa­tys. To­kių po­pie­rių ir to­kių kal­bų pri­si­min­da­vau.

O da­bar ma­no klau­si­mas la­bai kon­kre­tus, nes va­kar čia, Sei­me, bu­vo daug kal­ba­ma apie me­lą. To­dėl aš ne­no­riu var­to­ti ši­to žo­džio, bet jūs vėl pa­sa­kė­te, ir man su­si­da­ro toks įspū­dis, ir tur­būt vi­siems, kas čia sė­di, kad ap­lin­ka kal­ta, tik ne tie, ku­rie tu­rė­jo tai pa­da­ry­ti.

Jūs pa­mi­nė­jo­te, kad Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­ja fak­tiš­kai ne­tei­kė jo­kių pi­ni­gų, jūs pra­šė­te. Aš tu­riu ran­ko­se (ir da­bar iš­da­lin­ta Sei­mo na­riams) vi­ce­mi­nist­ro E. Ži­le­vi­čiaus raš­tą, aš pa­ci­tuo­siu. Aš la­bai no­rė­čiau pa­sa­ky­ti, ar jūs čia spe­cia­liai klai­di­na­te, ar tu­ri­te ko­kį nors in­te­re­są? Ką ra­šo Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­ja? „Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja 2015 me­tais nu­sta­ty­ta tvar­ka pa­reng­to in­ves­ti­ci­jų pro­jek­to dėl ATPR funk­cio­na­lu­mo to­bu­li­ni­mo ne­pa­tei­kė ir skir­ti lė­šų jam fi­nan­suo­ti, per­skirs­tant Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jai in­ves­ti­ci­joms skir­tas lė­šas, ne­nu­ma­tė, nors per 2015 me­tus (pa­brė­žiu) sep­ty­nis kar­tus tiks­li­no mi­nis­te­ri­jai nu­ma­ty­to ka­pi­ta­lo in­ves­ti­ci­jų pa­skirs­ty­mą pa­gal in­ves­ti­ci­nius pro­jek­tus. Ren­giant vals­ty­bės in­ves­ti­ci­jų 2016–2018 me­tų pro­gra­mos pro­jek­tą Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja ne­pra­šė skir­ti pa­pil­do­mų lė­šų ATPR funk­cio­na­lu­mo to­bu­li­ni­mo dar­bams fi­nan­suo­ti.“

Ger­bia­ma­sis mi­nist­re, koks čia ne­su­si­kal­bė­ji­mas? Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­ja sa­ko, kad jūs ga­lė­jo­te, tu­rė­jo­te ir pi­ni­gų, ir ga­li­my­bių, o jūs da­bar kal­ti­na­te Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­ją?

S. SKVERNELIS. At­sa­kau į pir­mą klau­si­mą. Ma­tot, vi­soms pa­pil­do­moms funk­ci­joms, ku­rias skir­ta įgy­ven­din­ti, mes vi­są lai­ką pra­šo­me, kad tų lė­šų rei­kės, nes to bū­ti ne­ga­li. Aš taip pat tu­riu tą Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos raš­tą, kur ge­gu­žės mė­ne­sį mums bu­vo at­sa­ky­ta, kad to­kių ga­li­my­bių nė­ra.

Ką jūs čia da­bar ci­tuo­ja­te dėl per­skirs­ty­mo, tai tur­būt su­vo­kia­te, tai yra in­ves­ti­ci­jų pro­gra­ma pa­tvir­tin­ta, nu­ma­ty­ti pro­jek­tai, ir per­skirs­ty­mas ga­li­mas tik tarp pro­jek­tų. Nau­jo pro­jek­to da­ry­ti ne­ga­li­ma. Ki­tas mo­men­tas, tuo me­tu vy­ko re­gist­ro mo­der­ni­za­vi­mas. Kaip aš mi­nė­jau, rug­sė­jo mė­ne­sį baig­tas įgy­ven­din­ti pro­jek­tas „E. bau­da“ su tam skir­tu fi­nan­sa­vi­mu, su­jung­ta su Mo­kes­čių ins­pek­ci­ja, iš­ieš­ko­ji­mo ga­li­my­bės ir vi­sa ki­ta. Tai yra du skir­tin­gi da­ly­kai, kal­bant apie nau­jo re­gist­ro pa­ren­gi­mą ir apie tą, ku­ris bu­vo to­bu­li­na­mas įgy­ven­di­nant anks­čiau pa­tvir­tin­tus in­ves­ti­ci­nius pro­jek­tus.

PIRMININKĖ. Ačiū. Klau­sia P. Gy­lys. Ruo­šia­si A. Stan­ci­kie­nė.

P. GYLYS (TTF). Dė­kui, ger­bia­ma Pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas mi­nist­re, to­kių įdo­mių pa­sa­žų jū­sų pa­si­sa­ky­me bu­vo… Vie­nas iš įdo­miau­sių, ko ge­ro, kad jūs ne po­li­ti­kas. Pas­ku­ti­niu me­tu įdo­mių pa­si­sa­ky­mų klau­so­me iš jū­sų lū­pų ir kaž­kaip ban­do­te mi­nė­ti vi­ce­mi­nist­rą.

Bet ma­no klau­si­mas yra la­bai pa­pras­tas: ar bu­vo ga­li­ma vi­sa tai pa­da­ry­ti ne šian­dien, kai nie­kas Lie­tu­vos ne­puo­la. Su­pran­tu, jei­gu šian­dien bū­tų di­džiu­lė grės­mė Lie­tu­vai. Mū­sų, Sei­mo na­rių, toks dar­bas – at­ei­ti, kai tik tė­vy­nei rei­kia. Da­bar rei­kia dėl to, kad ne­bu­vo pa­da­ry­tas dar­bas. Klau­si­mas yra toks: o aną ket­vir­ta­die­nį bu­vo ga­li­ma tai pa­da­ry­ti? Ar­ba jei­gu ma­tė­te, kad va­kar… Ar jūs ne­tu­rė­jo­te pa­da­ry­ti vis­ko, kad va­kar tai bū­tų pa­da­ry­ta? Kuo ski­ria­si va­kar nuo šian­dien? Kas čia pa­si­kei­tė, ko­kio es­mi­nės są­ly­gos pa­si­kei­tė? Ačiū.

S. SKVERNELIS. Tik­rai, tai bu­vo ga­li­ma pa­da­ry­ti pra­si­dė­jus pa­va­sa­rio se­si­jai. Nuo va­kar iki šian­dien… Va­kar 10.50 val. dar­bo­tvarkėje bu­vo nu­ma­ty­tas ši­to klau­si­mo svars­ty­mas ir pri­ėmi­mas.

P. GYLYS (TTF). Jūs Vy­riau­sy­bės na­rys.

S. SKVERNELIS. De­ja, Vy­riau­sy­bė ne­ga­li da­ry­ti įta­kos Sei­mo dar­bo­tvarkei, jos keis­ti ar­ba rei­ka­lau­ti, kad bū­tų klau­si­mas ne tuo lai­ku pa­skir­tas, bet anks­čiau ar vė­liau nu­kel­tas. Tuo la­biau ži­no­te, kad va­kar…

P. GYLYS (TTF). Jūs ne­ei­li­nis pi­lie­tis.

S. SKVERNELIS. Sei­mo sta­tu­tas la­bai aiš­kiai api­brė­žia ga­li­my­bes Vy­riau­sy­bės ir Vy­riau­sy­bės na­rio įta­ką da­ry­ti dar­bo­tvarkei.

PIRMININKĖ. Klau­sia A. Stan­ci­kie­nė. Ruo­šia­si P. Urb­šys.

A. STANCIKIENĖ (MSNG). Ger­bia­ma­sis mi­nist­re, aš vis vie­na ne­su­pran­tu, ne vie­no­je vie­to­je ži­niask­lai­do­je skai­čiau, kur jūs sa­kė­te, kad po­pie­ri­nius blan­kus bu­vo ga­li­ma pa­reng­ti, pa­ruoš­ti kaip kaž­ko­kį lai­ki­ną tar­pi­nį va­rian­tą. Tai jei­gu jūs pa­gal jū­sų iš­dės­ty­tą vi­są me­džia­gą aiš­kiai ži­no­jo­te, kad su re­gist­ru jau ne­spė­ja­te, nes ne­tu­ri­te fi­nan­sa­vi­mo, pas­kui per vė­lai sky­rė fi­nan­sa­vi­mą, per vė­lai vie­šie­ji pir­ki­mai ir t. t., ko­dėl jūs bent lai­ki­nai ne­spaus­di­no­te po­pie­ri­nių blan­kų, kaip sa­kė­te, lai­ki­nų, tam, kad bū­tų ga­li­ma tą ATPK tai­ky­ti nuo ba­lan­džio 1 die­nos ir kad vals­ty­bė ne­at­si­durtų to­kio­je si­tu­a­ci­jo­je kaip da­bar?

S. SKVERNELIS. Ma­to­te, ne blan­kai es­mė yra. Es­mė yra re­gist­ras. Blan­ką ga­li­ma… Pro­to­ko­lo tu­ri­nį, kas tu­ri bū­ti pa­ra­šy­ta, nu­sta­to Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­sas, tą ga­li­ma pa­da­ry­ti ant pa­pras­to po­pie­riaus la­po ir su­ra­šy­ti, bet tai nie­ko ne­kei­čia. Re­gist­ro nė­ra – nė­ra są­sa­jos su pra­ei­ti­mi, nė­ra są­sa­jų su teis­tu­mu, nė­ra są­sa­jų su pa­ieš­ko­mais as­me­ni­mis, nė­ra są­sa­jų su Mo­kes­čių ins­pek­ci­ja. Tas blan­kų ra­šy­mas ir da­bar ga­li­mas yra, ir se­ni blan­kai nie­kur… Bet vi­sa tai rei­kė­tų kaup­ti, lauk­ti iki re­gist­ro įgy­ven­di­ni­mo, ta­da kaž­kam su­ves­ti, ne­bū­tų ga­li­my­bės tie­sio­gi­niu re­ži­mu dirb­ti su Mo­kes­čių ins­pek­ci­ja, ką pa­sa­kė, su­trik­tų iš­ieš­ko­ji­mas.

Ne blan­kai es­mė. Kaip mi­nė­jau, re­zer­vi­niai blan­kai ir­gi… Tie dar­bai vyks­ta. Aš ga­liu vėl­gi pa­sa­ky­ti, jei­gu ga­mi­na­me po­pie­ri­nį blan­ką, jis tam­pa griež­tos at­skai­to­my­bės do­ku­men­tu su ap­sau­gos ly­giais, ir ga­na il­gas lai­ko­tar­pis, kol tech­no­lo­gi­jų tar­ny­ba prie Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos pa­tvir­ti­na tą blan­ką. Dar­bai vyks­ta ly­gia­gre­čiai, ka­dan­gi tie blan­kai tu­rės bū­ti pa­da­ry­ti, kaip mi­nė­jau, ga­li­mam su­tri­ki­mui, o su­tri­ki­mas ga­li­mas per­ei­nant iš se­no re­gist­ro į nau­ją re­gist­rą, tik tam. Ir tai kai­nuo­ja pi­ni­gus. Fak­tiš­kai bū­tų iš­me­ti­mas pi­ni­gų į ba­lą, jei­gu mes juos spaus­din­tu­me da­bar.

PIRMININKĖ. Klau­sia P. Urb­šys. Ruo­šia­si A. Ku­bi­lius.

P. URBŠYS (MSNG). Jūs įro­dė­te, kad nuo ba­lan­džio 1 die­nos Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so įsi­ga­lio­ji­mo pa­da­ry­ti ne­įma­no­ma. Kas at­si­tik­tų, jei­gu Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so įsi­ga­lio­ji­mo da­ta bū­tų ati­dė­ta?

S. SKVERNELIS. Nie­ko ne­at­si­tik­tų. At­si­tik­tų sklan­dus ko­dek­so įgy­ven­di­ni­mas be pa­sek­mių, tin­ka­mai pa­si­ruo­šus ir tin­ka­mai dir­bant nuo pir­mos die­nos. Mums ne­rei­kė­tų grįž­ti į tuos lai­kus, ka­da pa­grin­di­nės ins­ti­tu­ci­jos, ku­rių da­bar yra apie 200, ku­rios ga­lės nau­do­tis re­gist­ru, tu­rė­tų po­pie­riaus la­pą ir tu­ši­nu­ką. Di­džio­ji dau­gu­ma mū­sų žmo­nių tų lai­kų ir ne­ma­tė, jie iš kar­to pra­dė­jo dirb­ti su mo­der­niu re­gist­ru nuo 2011 me­tų. Jiems rei­kė­tų mo­ky­tis grįž­ti į XX am­žių ir grįž­ti į tuos lai­kus, ka­da pa­grin­di­nis įran­kis bu­vo tu­ši­nu­kas ir re­gist­ra­ci­jos kny­gos.

PIRMININKĖ. Klau­sia A. Ku­bi­lius. Ruo­šia­si M. Bas­tys.

A. KUBILIUS (TS-LKDF). Ger­bia­ma­sis mi­nist­re, kaip jūs ži­no­te, prie šios val­džios Lie­tu­vo­je ne­bė­ra nei tvar­kos, nei tei­sin­gu­mo ir kai kas dėl to ner­vi­na­si. Tur­būt su­pran­ta­me, kad pro­ble­ma ne ta, kad su­si­rin­ko­me penk­ta­die­nį, mes pa­si­ruo­šę ir vi­są die­ną dirb­ti. Pro­ble­ma – cha­o­sas, kaip yra pri­ima­mi vals­ty­bė­je spren­di­mai. Tai mes čia jau ke­lin­tą mė­ne­sį nag­ri­nė­ja­me, kaip per vie­ną nak­tį bu­vo pri­im­tas spren­di­mas dėl Vi­jū­nė­lės dva­ro, sle­piant tik­ras prie­žas­tis, ko­dėl taip bu­vo pri­ima­ma ir ko­kios to pa­sek­mės. Va­kar Sei­mas pri­ėmė vi­siš­kai ab­sur­diš­ką įsta­ty­mą, re­gu­liuo­jan­tį pie­no kai­nas, vi­siš­kas nesu­si­pra­ti­mas, dėl ku­rio ga­li… Pri­im­tas per 15 mi­nu­čių, ga­li bū­ti su­griau­ti vi­si smul­kūs pie­no ga­min­to­jai. Tai mes dėl to čia su­si­jau­di­nę, kad iš tik­rų­jų ma­to­me tą cha­o­są, ku­rį su­ke­lia da­bar­ti­nė val­džia, ir ga­lė­tu­me ty­liai ran­ko­mis trin­ti, ma­ty­da­mi to­kį ba­la­ga­ną, bet gai­la vals­ty­bės.

Ma­no klau­si­mas, mi­nist­re, jums la­bai pa­pras­tas. Ko­kios za­da­ni­jos ne­įvyk­dė­te, kad jums prem­je­ras ir fi­nan­sų mi­nist­ras ne­su­ra­do tos ne­di­de­lės su­mos – 320 tūkst. Lt, o L. Grau­ži­nie­nė ne­su­ra­do, kaip įdė­ti nor­ma­liai į dar­bo­tvarkę ši­tuos klau­si­mus?

S. SKVERNELIS. Tik­rai aš ne­no­rė­čiau, kad mes įsi­vel­tu­me vėl į tas ba­ta­li­jas – za­da­ni­jos ar ne za­da­ni­jos. Tik­rai jo­kių za­da­ni­jų nie­ka­da ne­tu­rė­jau ir ne­ga­vau. Aš ke­lis kar­tus ban­džiau pa­aiš­kin­ti tas ob­jek­ty­vias ga­li­my­bes ir dėl fi­nan­sa­vi­mo, tie­siog bū­tų te­kę biu­dže­tą per­skirs­ty­ti ir pra­šy­tis vėl į Sei­mą. O dar­bo­tvarkė, kaip jau mi­nė­jau, pa­va­sa­rio se­si­jo­je… ir Sei­mo Pir­mi­nin­kė tą dar­bą pa­da­rė ir­gi mū­sų pra­šy­mu, įvai­rių mū­sų pra­šy­mu, ir šian­dien tas įsta­ty­mas ga­li bū­ti pri­im­tas. Tik­rai, jei­gu ne­no­ri­me iš­veng­ti, kaip jau mi­nė­jau, grį­ži­mo at­gal, aš dar kar­tą ga­liu pa­pra­šy­ti ši­tą įsta­ty­mą pri­im­ti.

PIRMININKĖ. Klau­sia M. Bas­tys. Ruo­šia­si A. Na­kas.

M. BASTYS (LSDPF). Dė­ko­ju, ger­bia­mo­ji Sei­mo Pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas mi­nist­re, vis dėl­to vie­nu klau­si­mu jūs iš tie­sų esa­te ne­tei­sus, ma­no su­pra­ti­mu, ka­da jūs kal­ba­te, kad jei­gu įsta­ty­mų pa­ke­tas bū­tų de­ri­na­mas per Vy­riau­sy­bę, už­im­tų 6, 8 mė­ne­sius, t. y. re­dak­ci­nio po­bū­džio, ki­taip ta­riant, da­tos ati­dė­ji­mas vė­les­niam lai­ko­tar­piui. Iš tie­sų nė­ra su­dė­tin­gas da­ly­kas ir vi­siems su­pran­ta­mas. Aš ma­nau, kad ir čia, Sei­me, Sei­mo na­riai taip pat su­pran­ta, kad šian­dien ki­taip ši­to klau­si­mo ne­iš­sprę­si, – rei­kia Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so įsi­ga­lio­ji­mo da­tą ati­dė­ti.

Dar dau­giau ga­li­ma pa­sa­ky­ti, kad tik pra­si­dė­jus Sei­mo pa­va­sa­rio po­sė­džių se­si­jai bu­vo pra­dė­ta re­vi­zuo­ti, o kiek vis dėl­to rei­kia įsta­ty­mų su­žiū­rė­ti, kad bū­tų ati­dė­tos da­tos. Šiuo po­žiū­riu ma­ty­ti, kad Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja ne­dir­bo tin­ka­mai dar­bo, kad bū­tų lai­ku ir tin­ka­mai spren­džia­mas tas da­ly­kas. Bet ma­no klau­si­mas ki­tas. Ka­dan­gi yra pa­nau­do­ta struk­tū­ri­nė pa­ra­ma dėl „E. bau­dos“, jei­gu šis įsta­ty­mas ne­bū­tų ati­dė­tas, jo įsi­ga­lio­ji­mas, ar ne­rei­kė­tų grą­žin­ti struk­tū­ri­nės pa­ra­mos, ar bu­vo nag­ri­nė­ja­mas ši­tas klau­si­mas? Dė­ko­ju.

S. SKVERNELIS. Ačiū, ger­bia­mas Sei­mo na­ry. Tik­rai aš ne­no­riu vėl pe­ri­pe­ti­jų. Mes pra­dė­jo­me Vy­riau­sy­bė­je pro­ce­są ir, sa­kau, ma­tė­me, ko­kia pra­džia de­ri­ni­mo su 32 ins­ti­tu­ci­jo­mis, kai ku­rios ne­no­rė­jo ati­dė­ti, ieš­ko­jo ar­gu­men­tų, įsi­vė­lė­me į tą pro­ce­są ir tik­rai pa­ma­tė­me, ko­kios ga­li bū­ti ri­zi­kos, įsi­vė­lus į pro­ce­są. Dar­bai vy­ko ly­gia­gre­čiai. Bu­vo pa­si­rink­tas tas bū­das, ku­ris gal­būt šian­dien su­kė­lė to­kias pa­sek­mes, bet jis yra grei­tes­nis.

Dėl „E. bau­dos“. Re­gist­ras yra pa­to­bu­lin­tas, pro­jek­tas įgy­ven­din­tas ir jis funk­cio­nuos. Ka­da re­gist­ras bus ku­ria­mas, (…), tai vi­sa ta są­sa­ja, ku­ri pa­da­ry­ta, iš­liks nau­ja­ja­me re­gist­re ir jo­kios lė­šos ne­ga­lės bū­ti grą­ži­na­mos. Pro­jek­tas yra įgy­ven­din­tas, jei­gu jūs pra­tę­si­te ir pri­im­si­te įsta­ty­mą iki ki­to įsi­ga­lio­ji­mo, to­liau sklan­džiai ga­lios. Įsi­ga­lio­jus re­gist­rui, vi­sa tai to­liau ga­lios, tai yra bū­ti­ni dar­bai, ku­rie bu­vo pa­da­ry­ti. Ir šian­dien su Mo­kes­čių ins­pek­ci­ja dėl iš­ieš­ko­ji­mo ab­so­liu­čiai jo­kių pro­ble­mų ne­ky­la, ka­dan­gi vis­kas vyks­ta naudojant in­for­ma­ci­nes tech­no­lo­gi­jas, pro­jek­tas įgy­ven­din­tas.

PIRMININKĖ. Ačiū. Klau­sia A. Na­kas.

A. NAKAS (MSNG). Ačiū. Aš tu­riu to­kį žmo­giš­ką klau­si­mą, į ku­rį at­sa­kius gal­būt pa­si­da­ry­tų aiš­kiau, ko­dėl šian­dien Sei­mas tu­rė­jo su­si­rink­ti. Į mi­nist­ro pos­tą jus de­le­ga­vo par­ti­ja „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“. Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­ba šiai par­ti­jai prieš tris mė­ne­sius, gruo­džio 30 die­ną, kaip skelb­ta, pa­reiš­kė įta­ri­mus. Prieš ke­lias die­nas jūs pa­reiš­kė­te apie sa­vo nau­ją po­li­ti­nį po­sū­kį. Nuo įta­ri­mų pa­reiš­ki­mo pra­ėjo be­veik trys mė­ne­siai. Jūs prieš ke­lias die­nas pa­sa­kė­te, kad „kai par­ti­jai kaip ju­ri­di­niam as­me­niui pa­reiš­kia­mi įta­ri­mai, tur­būt sun­ku su­vok­ti ir ma­ty­ti ma­ne, kaip bu­vu­sį tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­jų dar­buo­to­ją va­do­vą, da­ly­vau­jant ta­me da­ri­ny­je, ku­ris tu­ri di­de­lių pro­ble­mų su tei­sė­sau­ga“. Tai­gi pra­ėjo trys mė­ne­siai. Sa­ky­ki­te, jūs tur­būt la­bai stip­riai ken­tė­jo­te tuos tris mė­ne­sius, kai bu­vo pa­reikš­ti įta­ri­mai, ir gal­būt tai su­truk­dė jū­sų dar­bo ko­ky­bei, kad pa­reiš­ki­mą pa­da­rė­te tik prieš dvi die­nas, kad jūs su tuo da­ri­niu ne­tu­rė­si­te ir ne­no­ri­te tu­rė­ti jo­kių ry­šių? Ačiū.

S. SKVERNELIS. Taip. Kan­ki­no la­bai di­de­li skaus­mai. O jei­gu at­sa­kant rim­tai, tai yra du skir­tin­gi da­ly­kai. Aš kal­bė­jau ir pa­sa­kiau apie sa­vo ke­ti­ni­mus da­ly­vau­ti Sei­mo rin­ki­muo­se, bū­si­muo­se Sei­mo rin­ki­muo­se. Ir pro­ble­ma yra jung­tis į par­ti­ją vie­no­kia ar ki­to­kia for­ma ar ne­si­jung­ti. Tą aš tu­rė­jau ome­ny­je.

PIRMININKĖ. Ge­rai. Ačiū. No­riu pa­si­tar­ti su gar­biu Sei­mu. 30 mi­nu­čių klau­si­nė­jo­te mi­nist­rą. Ka­dan­gi jau pra­si­dė­jo klau­si­mai ne apie tei­sės ak­tų pro­jek­tus, gal mes jau nu­trauk­si­me? (Bal­sai sa­lė­je) Ne, no­ri­te klaus­ti? No­ri klaus­ti. (Bal­sai sa­lė­je) Bal­suo­ja­me. Kas pri­ta­ria­te, kad bū­tų nu­trauk­ti klau­si­mai ir at­sa­ky­mai, bal­suo­ja­te už, kas tu­ri­te ki­tą nuo­mo­nę, bal­suo­ja­te prieš ar­ba su­si­lai­ko­te. (Triukš­mas sa­lė­je)

Ne­šau­ki­te vi­si! Kas už tai, kad nu­trauk­tu­me, bal­suo­ja­te už, kas tu­ri­te ki­tą nuo­mo­nę ir no­ri­te klau­si­nė­ti, bal­suo­ja­te prieš ar­ba su­si­lai­ko­te.

Bal­sa­vo 89 Sei­mo na­riai. Už – 48, prieš – 16, su­si­lai­kė 25. Klau­si­nė­ja­me, ne, nu­trau­kia­me. Ne­daug, bet nu­trau­kia­me. Pa­gal Sta­tu­tą pas­ku­ti­ny­sis tu­ri tei­sę pa­klaus­ti V. Skar­ba­lius.

V. SKARBALIUS (DPF). Ger­bia­ma­sis mi­nist­re, pri­si­me­nant jū­sų prin­ci­pin­gu­mą, ne per se­niau­siai pri­imi­nė­jo­me Vi­daus tar­ny­bos sta­tu­tą. Pui­kiai ži­no­me, kad ne­bu­vo nu­ma­ty­ta fi­nan­sų tiek, kiek rei­kė­jo, kad jis ga­lė­tų visapusiškai veik­ti, o įsi­ga­lio­ji­mo da­tą mes pa­sa­kė­me, kad no­ri ne­no­ri, rei­kia pri­im­ti, sku­bin­ti pro­ce­sus ir pa­na­šiai.

Ly­giai taip pat ne­ma­žai dis­ku­si­jų kal­bant apie Ben­dro­jo pa­gal­bos cen­tro ir grei­to­sios su­jun­gi­mą. Ten ir­gi pui­kiai ži­no­me, kiek yra pro­ble­mų, ir t. t. Kiek dar tik­sin­čių bom­bų, pa­na­šių kaip ANK, yra mū­sų Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jo­je ir kiek dar rei­kia ruoš­tis tam tik­rų įsta­ty­mų ati­dė­ji­mui, nes pui­kiai ma­to­me, kad kai ka­da iš pra­džių pri­ima, bū­na iš vi­di­nių re­sur­sų, o kai tvir­ti­na­me biu­dže­tus, de­ja, tam tik­rų fi­nan­sų net nė­ra nu­ma­to­ma.

S. SKVERNELIS. Dėl bom­bų. Jūs su­vo­kia­te, kad iš­mi­na­vi­mo dar­bai vyks­ta tuo­met, kai tos bom­bos ar­ba mi­nos bu­vo už­kas­tos prieš tre­jus, pen­ke­rius ir dau­giau me­tų. At­ėjęs aš ga­lė­jau pa­si­rink­ti – ar­ba vaikš­čio­ti ap­link mi­nų lau­ką, kur pa­ra­šy­ta „Mi­nos“ ir ne­lįs­ti į tą lau­ką, ar­ba ban­dy­ti iš­mi­nuo­ti. Aš pa­si­rin­kau iš­mi­na­vi­mą. Yra ri­zi­ka, kad vie­na bom­ba šian­dien ga­li sprog­ti ar­ba ne­sprog­ti. Ki­tas bom­bas mes su­val­dė­me.

Dėl Vi­daus tar­ny­bos sta­tu­to no­riu aiš­kiai pa­sa­ky­ti – Sei­mas ir Vy­riau­sy­bė nu­ma­tė vi­siš­ką jo įgy­ven­di­ni­mo fi­nan­sa­vi­mą. Yra su­teik­tas įran­kis cen­tri­nių ins­ti­tu­ci­jų va­do­vui, ku­ris ta­po asig­na­vi­mų val­dy­to­ju, sa­va­ran­kiš­kai spręs­ti ir ra­cio­na­liai val­dy­ti. Tai yra vi­sos tei­si­nės prie­lai­dos ir fi­nan­sai tam yra. Jei jau kai ku­rie mū­sų pa­rei­gū­nai pra­dė­jo po­li­ti­ka­vi­mą ar­ba ne­ge­bė­ji­mą įgy­ven­din­ti sta­tu­tą, tai jau yra ma­no ir jų pro­ble­ma, ku­rią aš tik­rai iš­sprę­siu.

Dėl BPC, aš žiū­riu į ko­le­gę R. Ša­la­še­vi­čiū­tę. Mes bu­vo­me pa­dė­ję taš­kus. Dė­ko­ju R. Ša­la­še­vi­čiū­tei, de­ja, bet šian­dien tu­ri­me ki­tą si­tu­a­ci­ją. Bu­vau su­si­ti­kęs su ko­le­ga J. Po­že­la ir pra­šiau, kad tas įdir­bis, ku­ris bu­vo pa­da­ry­tas, tas taš­kas bū­tų pa­dė­tas. Ma­nau, kad mes su nau­juo­ju mi­nist­ru (ar jis be ma­nęs tą pa­da­rys) tik­rai tą taš­ką pa­dė­sim.

PIRMININKĖ. Ačiū mi­nist­rui. At­sa­kė­te į vi­sus klau­si­mus. Bet vis tiek no­rė­čiau, kad pa­si­lik­tu­mė­te, kol vyks svars­ty­mas ir pri­ėmi­mas. Aš tik no­riu re­a­guo­ti. A. Ku­bi­lius ap­kal­ti­no ma­ne, kad aš ne­tei­sin­gai, ne lai­ku įtrau­kiau į dar­bo­tvarkę, tai no­riu pri­min­ti, kad į dar­bo­tvarkę bu­vo įtrauk­ta Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tu pra­šy­mu net ne­bai­gus jiems svars­ty­ti ko­mi­te­te. Tam pri­ta­rė­te ir jūs, bū­da­mas Se­niū­nų su­ei­go­je. Ir tik­rai vis­kas iš Sei­mo pu­sės ir iš Sei­mo Pir­mi­nin­kės pu­sės bu­vo pa­da­ry­ta net avan­su. To­dėl tie prie­kaiš­tai, 11.40 val. vis­kas bu­vo įtrauk­ta, bu­vo… Ge­rai, ne­be­pra­dė­si­me, bet aš no­riu dėl to, kad pro­to­ko­le bū­tų aiš­ku.

Pra­šom, pra­šom. A. Ku­bi­lius.

A. KUBILIUS (TS-LKDF). Re­pli­ka. Pir­mi­nin­ke, aš va­kar Se­niū­nų su­ei­go­je sa­kiau – ką jūs da­ro­te su dar­bo­tvarke, į ku­rią su­dė­jo­te to­kią gau­sy­bę il­gų klau­si­mų, kad aki­vaiz­du, jog jie ne­tilps. Taip ir įvy­ko. Dėl to po­sė­džiau­ja­me šian­dien iš ry­to ir mes tuo džiau­gia­mės.

PIRMININKĖ. Ačiū. Mes ne­si­ti­kė­jo­me, kad jūs tiek daug lai­ko už­im­si­te in­ter­pe­lia­ci­jos me­tu ir po to net pa­pra­šy­si­te per­trau­kos ir ne­už­baig­si­te pro­ce­dū­ros. Mes ma­nė­me, kad vis­ką pa­da­ry­si­me tvar­kin­gai, kaip ir vi­sa­da. P. Gra­žu­lis.

P. GRAŽULIS (TTF). Pir­mi­nin­ke, aš dėl ve­di­mo tvar­kos ir tu­riu vie­ną to­kį pa­siū­ly­mą. Vi­siems į ran­kas iš­da­lin­tas Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos raš­tas. At­si­lie­piant į vi­daus rei­ka­lų mi­nist­ro kal­ti­ni­mą Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jai, kad ji ne­sky­rė lė­šų, ji kal­ba ki­taip, to­dėl aš siū­lau…

PIRMININKĖ. Jei­gu ga­li­ma, prie mik­ro­fo­no.

P. GRAŽULIS (TTF). To­dėl aš siū­lau pro­to­ko­li­nį nu­ta­ri­mą, kad ku­ruo­jan­tis ko­mi­te­tas, t. y. Sa­vi­val­dy­bių rei­ka­lų ko­mi­te­tas, at­lik­tų ty­ri­mą, kas iš tik­ro kal­tas, kad lai­ku yra ne­pa­reng­ti Ad­mi­nist­ra­ci­nių tei­sės pa­žei­di­mų ko­dek­so pa­kei­ti­mai. Da­bar A. Ku­bi­lius kal­ti­na Pir­mi­nin­kę, mi­nist­ras kal­ti­na Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­ją, Vy­riau­sy­bę. Aš ma­nau, kad at­ei­ty­je tam, kad to­kie da­ly­kai ne­pa­si­kar­to­tų, pro­to­ko­liš­kai mes ga­lė­tu­me pa­tvir­tin­ti, kad ir Sei­mui pa­teik­tų ata­skai­tą, iš­va­das, kas vis dėl­to kal­tas šio­je si­tu­a­ci­jo­je.

PIRMININKĖ. To­kia pro­ce­dū­ra ga­li­ma, rei­kė­tų už­re­gist­ruo­ti, pro­to­ko­li­niai nu­ta­ri­mai da­ro­mi ir pri­ima­mi po pri­ėmi­mo. O mes dar tu­ri­me svars­ty­mo sta­di­ją.

Ge­rai, da­bar grįž­ta­me į dar­bo rit­mą. Dėl Nr. XIIP… Pra­šom. Ger­bia­ma­sis E. Ma­siu­lis.

E. MASIULIS (LSF). La­bai ačiū, ger­bia­mo­ji Sei­mo Pir­mi­nin­ke. Mie­lie­ji ko­le­gos, man tik ky­la klau­si­mas, ku­rį no­rė­čiau ad­re­suo­ti P. Gra­žu­liui. Kaip čia taip at­si­ti­ko, kad mi­nist­ras S. Skver­ne­lis iki šio tre­čia­die­nio la­bai ge­rai dar­ba­vo­si, frak­ci­ja „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ tik­rai bu­vo pa­ten­kin­ta, ir stai­ga po tre­čia­die­nio taip pra­re­gė­jo, kad mi­nist­ras, pa­si­ro­do, vis­ką ne­ge­rai da­rė?

 

9.48 val.

Vai­ko mi­ni­ma­lios ir vi­du­ti­nės prie­žiū­ros įsta­ty­mo Nr. X-1238 8 ir 10 straips­nių pakei­ti­mo įsta­ty­mo Nr. XII-1870 3 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIP‑4135(2) (svars­ty­mas)

 

PIRMININKĖ. Ge­rai, ačiū. Pra­de­da­me svars­ty­mo sta­di­ją. Pro­jek­tas Nr. XIIP-4135. Ka­dan­gi pa­grin­di­niam po svars­ty­mo mes pri­ta­rė­me, tai da­bar yra ly­di­ma­sis. Vai­ko mi­ni­ma­lios ir vi­du­ti­nės prie­žiū­ros įsta­ty­mo Nr. X-1238 8 ir 10 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo Nr. XII-1870 3 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIP-4135(2). Svars­ty­mo sta­di­ja. Pra­šom, pir­mi­nin­ke, į tri­bū­ną.

J. SABATAUSKAS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­mo­ji Pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas svars­tė Vai­ko mi­ni­ma­lios ir vi­du­ti­nės prie­žiū­ros įsta­ty­mo 8 ir 10 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą ir spren­dė klau­si­mą dėl da­tos. Bu­vo bal­sa­vi­mas dėl tri­jų da­tų, bu­vo ap­si­spręs­ta, kad tri­mis bal­sais pa­lai­ko rug­sė­jo 1 die­ną, dviem – lap­kri­čio 1 die­ną. Aš ne­ži­nau, sa­kau gal iš kar­to vis­ką. Po to dar bu­vo, ka­dan­gi vė­liau bu­vo įre­gist­ruo­tas dar pa­pil­do­mas siū­ly­mas dėl da­tos, ku­riam ko­mi­te­tas iš da­lies pri­ta­rė, pri­tar­da­mas vė­les­nei da­tai. Tai yra aš bu­vau įre­gist­ra­vęs siū­ly­mą dėl lap­kri­čio 1 die­nos, ko­mi­te­tas ben­dru su­ta­ri­mu pri­ta­rė 2017 m. sau­sio 1 d. Ačiū.

PIRMININKĖ. Ačiū. Pra­šom. Ger­bia­mas opo­zi­ci­jos ly­de­ris A. Ku­bi­lius.

A. KUBILIUS (TS-LKDF). Na, J. Sa­ba­taus­kas taip su­dė­tin­gai aiš­ki­na, kad aš bi­jau, kad mes čia vėl pa­si­kly­si­me. Aš su­pran­tu, kad yra ly­di­mie­ji įsta­ty­mai ir juo­se vi­suo­se da­ta tu­rė­tų bū­ti ta pa­ti, o ne kiek­vie­ną kar­tą mes vis klau­sy­si­me tą pa­čią li­ta­ni­ją. Tai gal ga­li­ma tą spren­di­mą dėl vie­nodos da­tos vie­nu bal­sa­vi­mu ir pri­im­ti, o ne kiek­vie­ną klau­si­mą… (Bal­sas sa­lė­je) Na va, Ju­lius jau. Tai pa­da­ry­si­me taip, kad vie­nas bus nuo sau­sio 1 die­nos, o ki­tas dar nuo ko­kios nors.

PIRMININKĖ. Aš vis­ką su­pran­tu, bet kiek­vie­na­me ly­di­ma­ja­me pro­jek­te yra pa­kei­ti­mų, to­dėl mes vis tiek tu­ri­me tvar­kin­gai at­lik­ti for­ma­lu­mą. Bet jei­gu Sei­mas iš kar­to dėl da­tos bal­suos dėl vi­sų ly­di­mų­jų tei­sės ak­tų, tai vis­kas bus ge­rai.

Da­bar aš pri­me­nu, ką va­kar va­ka­re mes esa­me nu­spren­dę, kad pa­grin­di­nia­me ko­mi­te­te bu­vo pri­tar­ta J. Sa­ba­taus­ko pa­teik­tai pa­tai­sai, ko­mi­te­tas pa­siū­lė sau­sio 1 die­ną. Tai dėl da­tos vi­siems pri­tar­ta – sau­sio 1 die­na. Ir ly­di­muo­siuo­se taip pat tu­rė­tų bū­ti. Jei­gu Sei­mas su­tin­ka, aš iš­var­di­nu nu­me­rius ir mes ga­li­me da­tas vie­nu bal­sa­vi­mu… (Bal­sai sa­lė­je) Ge­rai. Po svars­ty­mo vie­nu bal­sa­vi­mu pa­tai­soms pri­tar­si­te. Tai­gi da­bar aš var­di­ju.

Įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIP-4135. Pri­ta­ria­ma ko­mi­te­to pa­siū­ly­tai da­tai – sau­sio 1 die­nai. Ben­dru su­ta­ri­mu ga­li­me pri­tar­ti? (Bal­sai sa­lė­je) Pri­tar­ta. Po svars­ty­mo ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti? Pri­tar­ta.

 

9.52 val.

Bau­džia­mo­jo ko­dek­so 47, 176, 220, 221, 272, 273, 281, 284 straips­nių pa­kei­ti­mo įstaty­mo Nr. XII-1871 9 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIP-4136(2) (svars­ty­mas)

 

Dėl pro­jek­to Nr. XIIP-4136 ly­giai ta pa­ti si­tu­a­ci­ja. Ga­li­me pri­tar­ti sau­sio 1 die­nai? Pri­tar­ta. Po svars­ty­mo ben­dru su­ta­ri­mu ga­li­me pri­tar­ti? Pri­tar­ta.

 

9.53 val.

Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mo Nr. I-533 13, 15 ir 27 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo Nr. XII-1887 4 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIP-4137(2) (svars­ty­mas)

 

Pro­jek­tas Nr. XIIP-4137. Čia jau rei­kia kvies­ti, va, ir ne­ga­li­me iš kar­to, čia dvi da­tos, pa­si­ro­do. To­dėl kvie­čiu ko­mi­te­to pir­mi­nin­ką. Čia ko­mi­te­to pa­siū­ly­me yra sau­sio 1 die­na, o an­tra die­na – ati­tin­ka­mai gruo­džio 31 die­na. Kas čia yra? Tai da­bar dar kar­tą pa­aiš­kin­ki­te.

J. SABATAUSKAS (LSDPF). Ger­bia­mo­ji Pir­mi­nin­ke, ger­bia­mie­ji ko­le­gos, ka­dan­gi yra svars­ty­mo sta­di­ja… (Bal­sai sa­lė­je) Taip, ko­mi­te­tas svars­ty­mo sta­di­jo­je pri­ėmė iš­va­dą, ta­čiau po tos iš­va­dos bu­vo įre­gist­ruo­tas pa­pil­do­mas ki­tas siū­ly­mas ir, aiš­ku, ko­mi­te­tas jį pri­va­lė­jo svars­ty­ti.

PIRMININKĖ. Na, ne taip yra, Ju­liau. Ga­li­te per­skai­ty­ti?

J. SABATAUSKAS (LSDPF). Taip.

PIRMININKĖ. Na, pa­skai­ty­ki­te. Mes duo­da­me jums. (Bal­sai sa­lė­je)

J. SABATAUSKAS (LSDPF). Taip, ko­mi­te­tas pri­ta­rė vė­les­nei įsi­ga­lio­ji­mo da­tai – sau­sio 1 die­nai. O dėl 2 da­lies yra gruo­džio 31 die­na. Tai yra Ad­mi­nist­ra­ci­nių tei­sės pa­žei­di­mų ko­dek­so pas­ku­ti­nė ga­lio­ji­mo die­na. Mes pri­va­lo­me tą pa­da­ry­ti, nes su šiuo įsta­ty­mu kar­tu kei­čia­si…

PIRMININKĖ. Tai ši­ta pa­tai­sa nė­ra ana­lo­giš­ka anoms pa­tai­soms, to­dėl vi­są per­skai­ty­ki­te. (Bal­sai sa­lė­je) Na, kaip ne? Ten ne­bu­vo pa­pil­dy­mo. Dar kar­tą per­skai­tau, ką siū­lo ko­mi­te­tas: „Iš da­lies pri­tar­da­mas Sei­mo na­rio pa­siū­ly­mui, siū­lo 4 str. 1 d. nu­sta­ty­ti vė­les­nę įsi­ga­lio­ji­mo da­tą – 2017 m. sau­sio 1 d., o 2 d. – ati­tin­ka­mai 2016 m. gruo­džio 31 d.“ Prieš tai pra­ei­tuo­se pro­jek­tuo­se to ne­bu­vo. Ir pa­grin­di­nia­me, kiek aš at­si­me­nu, to ne­bu­vo. Pa­grin­di­nia­me ne­tu­rė­jo bū­ti dėl gruo­džio 31 die­nos?

J. SABATAUSKAS (LSDPF). Ma­to­te, mes skai­to­me skir­tin­gus do­ku­men­tus. Aš skai­tau ko­mi­te­to iš­va­dą, o jūs kon­so­li­duo­tą va­rian­tą. Kon­so­li­duo­ta­me va­rian­te taip ir tu­ri bū­ti pa­sa­ky­ta, kaip jūs per­skai­tė­te.

PIRMININKĖ. Aš dar kar­tą ko­mi­te­to pir­mi­nin­ko klau­siu, ar čia ne­bus prieš­ta­ra­vi­mo pa­grin­di­niam ko­mi­te­tui?

J. SABATAUSKAS (LSDPF). Ne­bus.

PIRMININKĖ. Ne pa­grin­di­niam ko­mi­te­tui, o pa­grin­di­niam pro­jek­tui? Pa­grin­di­nia­me pro­jek­te mes tai­sė­me tik vie­ną da­tą – sau­sio 1 die­na. Va­kar.

J. SABATAUSKAS (LSDPF). Ne, ne, vis­kas ge­rai, ger­bia­mo­ji Pir­mi­nin­ke.

PIRMININKĖ. Pa­si­tiks­lin­ki­me, kad ne­rei­kė­tų dar kar­tą rink­tis.

J. SABATAUSKAS (LSDPF). Jūs skai­to­te kon­so­li­duo­tą, o aš iš­va­dą, tai yra skir­tin­gi do­kumen­tai.

PIRMININKĖ. Mes pri­imi­nė­ja­me pa­gal kon­so­li­duo­tą. Kon­so­li­duo­tą pa­tei­kė jū­sų ko­mi­te­tas, ne mes.

J. SABATAUSKAS (LSDPF). Ge­rai. (Bal­sai sa­lė­je)

PIRMININKĖ. Ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas tu­ri pa­sa­ky­ti, kad čia ati­tin­ka pa­grin­di­nį mū­sų pro­jek­tą, ku­rį va­kar pri­ėmė­me.

J. SABATAUSKAS (LSDPF). Pa­grin­di­nia­me įsta­ty­me ir­gi taip pat: pri­ta­ria nu­kel­ti įsi­ga­lio­ji­mo da­tą iki sau­sio 1 die­nos.

PIRMININKĖ. Iki sau­sio 1 die­nos, aš at­si­me­nu, dėl ko mes va­kar bal­sa­vo­me.

J. SABATAUSKAS (LSDPF). Žan­ras yra toks, da­bar yra svars­ty­mo sta­di­ja. Ko­le­gos, pir­miau­sia iš­va­da, po iš­va­dos įre­gist­ra­vi­mo at­si­ran­da siū­ly­mas, ta­da tam siū­ly­mui pri­ta­ria­ma iš da­lies ir pa­kei­čia­ma da­ta. Vis­kas pa­pras­ta.

PIRMININKĖ. Ge­rai. Aš su­pra­tau, kad ly­di­ma­sis ne­pri­eš­ta­raus pa­grin­di­niam. Bet jei­gu bus ko­kių nors nesu­si­pra­ti­mų, tai jau Sei­mas ne­si­rinks tai­sy­ti.

J. SABATAUSKAS (LSDPF). Ne­pri­eš­ta­raus.

PIRMININKĖ. Bal­suo­ja­me. Ar ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to pa­siū­ly­mui iki sau­sio 1 die­nos, o 2 da­lis – ati­tin­ka­mai iki gruo­džio 31 die­nos? (Bal­sai sa­lė­je) Pri­ta­ria­me. Po svars­ty­mo ben­dru su­ta­ri­mu ga­li­me pri­tar­ti? Pri­ta­ria­me.

 

9.58 val.

Įmo­nių ban­kro­to įsta­ty­mo Nr. IX-216 4, 5, 8, 9, 10, 11, 23, 33 ir 36 straips­nių pakeiti­mo įsta­ty­mo Nr. XII-1962 10 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIP‑4138(2) (svars­ty­mas)

 

Pro­jek­tas Nr. XIIP-4138. Tuoj pa­žiū­rė­si­me, tik­rin­si­me vi­sus, ar taip yra. Čia yra tik sau­sio 1 die­na. Ar ga­li­me ben­dru su­ari­mu pri­tar­ti ko­mi­te­to nuo­mo­nei? Pri­ta­ria­me. Ar ga­li­me po svars­ty­mo pri­tar­ti? Pri­tar­ta. Ačiū.

Pro­jek­tas Nr. XIIP-4138. Jam yra pri­tar­ta.

 

9.58 val.

Vals­ty­bi­nio so­cia­li­nio drau­di­mo įsta­ty­mo Nr. I-1336 4, 31 ir 36 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo Nr. XII-1990 4 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIP-4139(2) (svars­ty­mas)

 

Pro­jek­tas Nr. XIIP-4139 – Vals­ty­bi­nio so­cia­li­nio drau­di­mo. Ko­mi­te­to pa­siū­ly­mas – iki sau­sio 1 die­nos. Ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti? Pri­tar­ta. Po svars­ty­mo vi­sam pro­jek­tui ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Pri­tar­ta.

 

9.59 val.

Ne­lai­min­gų at­si­ti­ki­mų dar­be ir pro­fe­si­nių li­gų so­cia­li­nio drau­di­mo įsta­ty­mo Nr. VIII-1509 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ir 30 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo Nr. XII-1991 9 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIP-4140(2) (svars­ty­mas)

 

Pro­jek­tas Nr. XIIP-4140. Ko­mi­te­to pa­siū­ly­mas – ati­dė­ti iki sau­sio 1 die­nos. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Pri­tar­ta. Po svars­ty­mo vi­sam pro­jek­tui ga­li­me pri­tar­ti? Pri­tar­ta.

 

9.59 val.

Ka­riuo­me­nės draus­mės sta­tu­to pa­tvir­ti­ni­mo įsta­ty­mo Nr. VIII-1191 pa­kei­ti­mo ir Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės draus­mės sta­tu­to 2, 14, 18, 21, 36, 40, 48, 50, 55, 56, 61, 62, 63, 64 straips­nių pa­kei­ti­mo ir 47 straips­nio pri­pa­ži­ni­mo ne­te­ku­siu ga­lios įsta­ty­mo Nr. XII-2101 17 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIP-4141(2) (svars­ty­mas)

 

Pro­jek­tas Nr. XIIP-4141. Ko­mi­te­to pa­siū­ly­mas yra iki sau­sio 1 die­nos. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Pri­tar­ta. Po svars­ty­mo ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Pri­tar­ta.

 

9.59 val.

Eu­ro įve­di­mo Lie­tu­vos Res­pub­li­ko­je įsta­ty­mo Nr. XII-828 29 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo Nr. XII-2104 2 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIP-4142(2) (svars­ty­mas)

 

Pro­jek­tas Nr. XIIP-4142. Ko­mi­te­to siū­ly­mas – iki sau­sio 1 die­nos. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Pri­tar­ta. Po svars­ty­mo vi­sam pro­jek­tui ga­li­me pri­tar­ti? Pri­tar­ta.

 

10.00 val.

Biu­dže­to san­da­ros įsta­ty­mo Nr. I-430 14, 18, 19, 21, 28, 32, 35, 38 ir 39 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo Nr. XII-2143 10 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIP‑4143(2) (svars­ty­mas)

 

Pro­jek­tas Nr. XIIP-4143. Yra sau­sio 1 die­na. Ga­li­me pri­tar­ti ko­mi­te­to nuo­mo­nei? Pri­tar­ta.

Dėl vi­so po svars­ty­mo ga­li­me pri­tar­ti? Pri­tar­ta.

 

10.00 val.

Pluoš­ti­nių ka­na­pių įsta­ty­mo Nr. XII-336 2, 3, 4, 6, 9 ir 10 straips­nių pa­kei­ti­mo įstaty­mo Nr. XII-2130 7 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIP-4144(2) (svars­ty­mas)

 

Pro­jek­tas Nr. XIIP-4144. Čia vėl yra dvi da­tos. Ko­mi­te­to pa­siū­ly­mas. Yra siū­lo­ma: iš da­lies pri­tar­da­mas Sei­mo na­rio pa­siū­ly­mui, siū­lo nu­sta­ty­ti vė­les­nę įsi­ga­lio­ji­mo da­tą – 2017 m. sau­sio 1 d. ir ati­tin­ka­mai 3 da­ly­je – 2016 m. gruo­džio 31 d. Ga­li­me pri­tar­ti ko­mi­te­to siū­ly­mui? Pri­tar­ta.

Dėl vi­so pro­jek­to po svars­ty­mo ga­li­me pri­tar­ti? Pri­tar­ta.

 

10.01 val.

Fi­zi­nių as­me­nų ban­kro­to įsta­ty­mo Nr. XI-2000 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 17, 19, 25, 27 ir 29 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo Nr. XII-2235 13 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIP-4145(2) (svars­ty­mas)

 

Pro­jek­tas Nr. XIIP-4145. Yra ko­mi­te­to pa­siū­ly­mas. Iš da­lies pri­tar­da­mas Sei­mo na­rio pa­siū­ly­mui, siū­lo nu­sta­ty­ti vė­les­nę įsi­ga­lio­ji­mo da­tą – 2017 m. sau­sio 1 d., o ati­tin­ka­mai 2 da­ly­je – 2016 m. gruo­džio 31 d. Ga­li­me pri­tar­ti ko­mi­te­to siū­ly­mui? Pri­tar­ta.

Po svars­ty­mo ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Pri­tar­ta.

 

10.01 val.

Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so pa­tvir­ti­ni­mo, įsi­ga­lio­ji­mo ir įgy­ven­di­ni­mo tvar­kos įsta­ty­mo Nr. XII-1869 2, 3, 4, 5, 6, 8 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIP-4134(2) (pri­ėmi­mas)

 

Tai­gi grįž­ta­me prie pa­grin­di­nio pro­jek­to Nr. XIIP-4134. Siū­lau ypa­tin­gą sku­bą dar kar­tą, nes va­kar čia gin­čų bu­vo. Ar ga­li­me ypa­tin­gai sku­bai pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu.

Pa­straips­niui. 1 straips­nis. Pa­sta­bų, pa­siū­ly­mų nė­ra. Ar ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Pri­tar­ta. Tik no­riu at­kreip­ti ko­mi­te­to pir­mi­nin­ko dė­me­sį, kad, pri­im­da­mi spren­di­mus, ne­ra­šy­tu­mė­te to, ko ne­nu­ma­to Sta­tu­tas, ten dėl 2 da­lies pa­siū­ly­mo, nes rei­kė­tų bal­suo­ti. Bet ka­dan­gi iš­spren­dė­me klau­si­mą, tai jau ne­be­grį­ši­me.

2 straips­nis. Dėl 2 straips­nio pri­ėmi­mo. Pa­sta­bų, pa­siū­ly­mų nė­ra. Ga­li­me pri­im­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Pri­im­tas.

3 straips­nis. Pa­siū­ly­mų pri­ėmi­mo sta­di­jo­je nė­ra. Ga­li­me pri­im­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Pri­im­ta.

4 straips­nis. Pa­siū­ly­mų, pa­sta­bų pri­ėmi­mo sta­di­jo­je nė­ra. Ga­li­me pri­im­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Pri­im­ta.

5 straips­nis. Pa­sta­bų, pa­siū­ly­mų nė­ra. Ga­li­me pri­im­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Pri­im­ta.

6 straips­nis. Pa­sta­bų, pa­siū­ly­mų nė­ra. Ga­li­me pri­im­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Pri­im­ta.

Aš tik neat­si­klau­siau, tą tu­riu pa­da­ry­ti vis tiek, da­bar at­si­klau­siu. Ar ne­rei­kė­jo tri­jų va­lan­dų per­trau­kos? Su­tin­ka­te vi­si, kad bū­tų bu­vęs svars­to­mas? Ge­rai. Pri­ėmi­mas.

Nuo­mo­nės už, prieš. Nuo­mo­nė už – A. Anu­šaus­kas.

A. ANUŠAUSKAS (TS-LKDF). Ger­bia­mie­ji Sei­mo na­riai, vis dėl­to su­pran­tu, kad di­džiu­lė su­iru­tė val­dan­čio­jo­je ko­a­li­ci­jo­je. Ir tai su­si­ję, tie­są sa­kant, vi­sai ne su šiuo Ad­mi­nist­ra­ci­nių tei­sės pa­žei­di­mų ko­dek­su, o su mi­nist­ro vie­šai iš­sa­ky­ta kri­ti­ka tos pa­čios ko­a­li­ci­jos at­žvil­giu ir po­li­ti­niu ap­si­spren­di­mu. Toks ma­no su­pra­ti­mas.

Vis dėl­to ma­nau, kad tie ar­gu­men­tai, ku­rie bu­vo pa­teik­ti, apskritai ro­dan­tys Vy­riau­sy­bės ne­su­ge­bė­ji­mą pri­im­ti svar­bius spren­di­mus, fi­nan­sa­vi­mo, ku­ris rei­ka­lin­gas vyk­dy­ti jos pa­čios pri­im­tus nu­ta­ri­mus, ne­sky­ri­mą ir t. t. Ne pir­mą kar­tą mes su­si­du­ria­me su si­tu­a­ci­ja, kai ko­kio nors įsta­ty­mo vyk­dy­mui rei­ka­lin­gos lė­šos, rei­ka­lin­gas lai­kas pa­si­reng­ti. Tam ins­ti­tu­ci­jos tu­ri ir rei­ka­lin­gą pa­tir­tį, ir, tie­są sa­kant, ga­li­my­bes. Aš ma­nau, ži­no­ma, kad da­lis at­sa­ko­my­bės ten­ka ir pa­čiai Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jai, bet di­des­nė da­lis vis dėl­to Vy­riau­sy­bei ap­skri­tai ir jos va­do­vui, ku­ris tu­ri ir kon­tro­liuo­ti si­tu­a­ci­ją, ir ją su­pras­ti, ir aiš­kin­tis, jei ko nors trūks­ta, o ki­ti ne­ga­li pri­im­ti ar­ba ne­su­ge­ba pri­im­ti rei­ka­lin­gų spren­di­mų. Šiuo at­ve­ju aš ma­nau, kad Sei­mas bet ko­kiu at­ve­ju tu­ri pa­da­ry­ti tuos spren­di­mus, ati­dė­ti tą vyk­dy­mą. La­bai ti­ki­mės, kad lai­ko už­teks ir ne­bus už­dels­ti spren­di­mai, bet ma­nau, kad tai ro­do tie­siog pa­čios val­dan­čio­sios ko­a­li­ci­jos pa­kri­ki­mą.

PIRMININKĖ. Nuo­mo­nė prieš – E. Šab­lins­kas.

E. ŠABLINSKAS (LSDPF). Dė­kui, Pir­mi­nin­ke. Tik­rai aš prieš ger­bia­mo­jo A. Anu­šaus­ko nuo­mo­nę. Ga­liu pa­sa­ky­ti, iš­ties si­tu­a­ci­ja su­dė­tin­ga. Kas ne­dir­ba, tas ne­klys­ta.

An­tra ver­tus, su hu­mo­ru ga­li­ma pa­sa­ky­ti, kad ger­bia­ma­sis mi­nist­ras šiuo me­tu jau yra opo­zi­ci­jos at­sto­vas. Jūs su­ge­bė­jo­te mums įsū­dy­ti to­kį mi­nis­te­rį. Ir vis dėl­to jis, kaip va­dy­bi­nin­kas, tik­rai tu­rė­tų pri­si­im­ti kal­tę tie­sio­giai. Jau da­bar sun­ku­mų yra tiek dėl sta­tu­to, ku­rį vos ne strei­kais mums įsū­dė, įgy­ven­di­ni­mo. Tas pats dėl BPC, t. y. Ben­dro­jo pa­gal­bos cen­tro, ku­rį rei­kia tik­rai iš es­mės pa­kra­ty­ti, kad jis ga­lė­tų at­ras­ti žmo­nes ir vie­tas, kur įvyks­ta koks įvy­kis. O prieš šven­tes, aš su­pran­tu, kad si­tu­a­ci­ja šven­ti­nė, tu­ri­me at­leis­ti vie­ni ki­tiems, to­dėl pa­kei­čiu nuo­mo­nę ir siū­lau bal­suo­ti už ati­dė­ji­mą iki lap­kri­čio 1 die­nos. Sėk­mės ir gra­žių šven­čių vi­siems. Sau­sio, sau­sio! At­si­pra­šau.

PIRMININKĖ. Su­pra­tau, kad šiek tiek no­rė­jo­te pa­gud­rau­ti. Nuo­mo­nė už – P. Urb­šys.

P. URBŠYS (MSNG). Sei­mas tik­rai va­kar ga­lė­jo pri­im­ti šį įsta­ty­mą, bet Sei­mo dau­gu­ma neat­si­spy­rė pa­gun­dai su­reng­ti lin­čo teis­mą vi­daus rei­ka­lų mi­nist­rui S. Skver­ne­liui už jo ap­si­spren­di­mą da­ly­vau­ti po­li­ti­ko­je ne su ku­ria nors da­bar­ti­nės val­dan­čio­sios dau­gu­mos par­ti­ja. Jūs ste­bi­tės, iš kur ky­la jo rei­tin­gai? Tai jūs jį taip ir au­gi­na­te tą rei­tin­gą. Jei­gu jums mi­nist­rai, K. Tre­čio­kas tin­ka, jūs jį glo­bo­ja­te ir ap­gau­bia­te ta ne­pa­žei­džia­mu­mo au­re­o­le, o to­kiu bū­du or­ga­ni­zuo­ja­te ne­ei­li­nį po­sė­dį, lei­džia­te Lie­tu­vos pi­lie­čių pi­ni­gus, reng­da­mi tuos ne­vy­ku­sius lin­čo teis­mus, tai kaip jūs pa­tys at­ro­do­te? Aš ma­nau, kad dar kar­tą jūs pa­tys už­li­po­te ant sa­vo pa­dė­to grėb­lio.

PIRMININKĖ. No­riu re­a­guo­ti. Ger­bia­ma­sis P. Urb­šys tu­rė­tų at­si­pra­šy­ti, va­kar jo gal ne­bu­vo, bet ne­no­rė­jo bal­suo­ti ir kor­te­les iš­trau­kė va­kar kon­ser­va­to­riai, nes jie pro­tes­ta­vo prieš da­tą. Val­dan­tie­ji tvar­kin­gai bu­vo su­si­rin­kę ir va­kar bu­vo pa­si­ry­žę pa­baig­ti, to­dėl var­dan tei­sy­bės rei­kia kal­bė­ti tei­sy­bę. Va­kar daug kal­bė­jo­me apie me­lą, tai šian­dien tu­ri­me pa­si­tai­sy­ti.

Nuo­mo­nė prieš – P. Gra­žu­lis. (Bal­sai sa­lė­je) Ge­rai, su­teik­siu žo­dį ger­bia­ma­jam A. Ku­bi­liui, bet jei­gu jūs sa­ky­si­te…

P. GRAŽULIS (TTF). Ger­bia­mie­ji Sei­mo…

PIRMININKĖ. (At­si­pra­šau, Pet­rai) …kad aš sa­kau ne­tie­są, tai pa­si­skai­ty­ki­te ste­nog­ra­mas. Vis­kas yra. Mes šian­dien per­skai­tė­me iš ry­to. Pra­šom.

A. KUBILIUS (TS-LKDF). Ger­bia­mo­ji Pir­mi­nin­ke, aš va­kar vi­są va­ka­rą klau­siau, ko­dėl po­sė­džių sa­lė­je nė­ra B. Bra­daus­ko? Ir šian­dien jo nė­ra. Svars­to­me to­kius svar­bius klau­si­mus. Ačiū Die­vui, aš va­kar pa­sa­kiau, ko­dėl nė­ra G. Kir­ki­lo, šian­dien jau yra. Bet B. Bra­daus­ko taip ir nė­ra. Čia pro­ble­mos yra, o ne kur ki­tur.

PIRMININKĖ. Ir dar vie­nas da­ly­kas, į ką no­rė­čiau re­a­guo­ti, į ne­ko­rek­tiš­kus kal­ti­ni­mus. Sei­mas va­kar dir­bo pa­gal dar­bo­tvarkę ir vi­siš­kai ga­lė­jo nei va­kar svars­ty­ti, nei šian­dien rink­tis, tvar­kin­gai šian­dien va­žiuo­ti ir su­si­rink­ti sa­vo dar­bų dirb­ti į apy­gar­das, bet jau­tė Sei­mo na­riai at­sa­ko­my­bę. Ger­bia­ma­sis Po­vi­lai, šį kar­tą jūs kal­ti­na­te Sei­mą ne­tei­sin­gai, aš, kaip Sei­mo Pir­mi­nin­kė, tu­riu tą pa­sa­ky­ti. (Bal­sai sa­lė­je: „Bal­suo­ja­me.“) Ne bal­suo­ja­me, o P. Gra­žu­lis – prieš. Pra­šom.

P. GRAŽULIS (TTF). Ger­bia­mie­ji Sei­mo na­riai, čia ir E. Ma­siu­lis to­kią re­pli­ką pa­žė­rė, kad gal­būt tik da­bar pra­re­gė­jo P. Gra­žu­lis, net su­rin­ko 75 Sei­mo na­rių pa­ra­šus, kad prem­je­ras ne­ten­kin­tų jo at­si­sta­ty­di­ni­mo, S. Skver­ne­lio pa­reiš­ki­mo. Aš ma­nau, kad iš tik­rų­jų čia gal vi­sai ki­tos prie­žas­tys. Mi­nist­ras pri­si­pa­žins. Jį bu­vo apė­mę tik­rai di­de­li su­si­mąs­ty­mai, gal ir dva­si­nės kan­čios. Ne­ži­no­jo, su ko­kia… Gal vi­soms par­ti­joms bu­vo pa­ža­dė­jęs, kad eis su jo­mis, bet, de­ja, kaip sa­ko, tas ap­si­spren­di­mas bu­vo ga­na sun­kus ir, ma­tyt, pa­si­mir­šo šiek tiek mi­nis­te­ri­ja. Rei­kia tą pri­si­pa­žin­ti. Be abe­jo­nės, ruo­šia­si da­bar gal­būt me­daus mė­ne­siui ap­si­že­ni­jęs, pa­tei­si­na­mos prie­žas­tys. Aš ne­kal­ti­nu nie­ko.

PIRMININKĖ. Ge­rai. Aš no­riu pa­pra­šy­ti Sei­mo na­rių su­si­kaup­ti ir kal­bė­ti dėl tei­sės ak­tų.

Nuo­mo­nė už – K. Dauk­šys.

K. DAUKŠYS (DPF). Ačiū, ger­bia­mo­ji Sei­mo Pir­mi­nin­ke. Iš tik­rų­jų tai mes čia ga­li­me gin­čy­tis, vie­nas ant ki­to kaž­ką kal­bė­ti, ypač P. Urb­šys ga­li kal­bė­ti, nes va­kar jo ne­bu­vo šio­je sa­lė­je, kai rei­kė­jo bal­suo­ti, ir aiš­kin­ti, kaip čia mi­nist­rą lin­čiuo­ja kaž­kas. Jūs man pa­sa­ky­ki­te la­bai pa­pras­tai, šio­je sa­lė­je bu­vu­sių mi­nist­rų daug, bū­si­mų dar dau­giau, ar jūs ma­tė­te kur nors, kad vals­ty­bi­nė įstai­ga, ku­rios biu­dže­tas yra mi­li­jar­dais eu­rų skai­čiuo­ja­mas, už 300 tūkst. eu­rų ne­su­ge­bė­tų su­tvar­ky­ti to­kių da­ly­kų. Čia mi­nist­ro ne­lin­čiuo­ju, aš sa­kau ki­tą da­ly­ką, kaip ta­da rei­kia dirb­ti, kad to­kio pa­pras­to da­ly­ko ne­su­tvar­ko. O gal čia spe­cia­liai pa­da­ry­ta, kad ka­da bus ga­li­ma, kad su­maiš­tis kil­tų tarp Vy­riau­sy­bės pa­rei­gū­nų, kad ne­ga­lė­tų pro­to­ko­lų iš­ra­šy­ti, kad rei­kė­tų ran­ka vis­ką da­ry­ti? Gal ir taip yra. Bet jei­gu taip nė­ra, ta­da kal­bė­ki­me apie įsta­ty­mą, o ne apie ko­kius nors lin­čus, nes aš ma­nau, kad mi­nist­ras S. Skver­ne­lis čia sė­di, nie­kas jo ne­lin­čiuo­ja, iš vei­do ne­blo­gai at­ro­do ir per daug ne­si­jau­di­na. To­dėl siū­lau už ši­tą įsta­ty­mą bal­suo­ti ir pa­baig­ti Lie­tu­vo­je vi­so­kius nesu­si­pra­ti­mus.

PIRMININKĖ. Ge­rai. Ačiū. Nuo­mo­nė už – V. Gap­šys.

V. GAPŠYS (DPF). Dė­ko­ju, Pir­mi­nin­ke. Iš tik­rų­jų gai­la, kad po tiek me­tų ne­pri­klau­so­my­bės tu­ri­me pri­pa­žin­ti, kad tu­ri­me grįž­ti prie so­vie­ti­nio įsta­ty­mo, bet ki­to būdo nė­ra. Mi­nis­te­ri­ja ne­pa­si­ruo­šė, tai yra jos at­sa­ko­my­bė. Mi­nist­ras tu­ri pri­si­im­ti tą at­sa­ko­my­bę, įsi­ver­tin­ti, kad ne­su­ge­bė­jo gau­ti rei­kia­mų lė­šų ar ne­su­ge­bė­jo su­si­kal­bė­ti su rei­kia­mais mi­nist­rais ar prem­je­ru. Ži­no­ma, bal­suo­ti tu­ri­me už, kad nega­lė­tu­me ­su­trik­dy­ti vi­sos vals­ty­bės dar­bo. Aš pa­lai­kau įsta­ty­mo pro­jek­tą.

PIRMININKĖ. Ačiū. Nuo­mo­nės už, prieš iš­sa­ky­tos. At­si­pra­šau. Dar prieš bu­vo A. Skar­džius. (Bal­sai sa­lė­je) De­mo­kra­tija yra de­mo­kra­tija. Taip. Pa­gal Sta­tu­tą pri­va­lo­me su­teik­ti.

A. SKARDŽIUS (LSDPF). Ačiū, Pir­mi­nin­ke. Aš tie­siog at­kreip­siu dė­me­sį, ko­dėl mes čia su­si­rin­ko­me, po­nui P. Urb­šiui ir vi­siems ki­tiems. To­dėl, kad kaž­ku­ri mi­nis­te­ri­ja, šiuo at­ve­ju Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja, ne­at­li­ko lai­ku sa­vo dar­bų. Mes tu­ri­me ne vie­ną to­kį mi­nist­rą, tu­ri­me ir ener­ge­ti­kos mi­nist­rą, ku­ris lai­ku ne­at­lie­ka dar­bų. (Bal­sai sa­lė­je) Eu­ro­pi­nių dar­bų. Ne­per­ke­lia­mos di­rek­ty­vos, net pra­dė­tos pro­ce­dū­ros, po po­rą me­tų. Bet vis dėl­to aš ma­tau, kad gy­ve­ni­mas ju­da kaž­kur į kai­rę ar­ba į de­ši­nę, bet ne tie­sia kryp­ti­mi, kuo gy­ven­to­jai ir ne­pa­ten­kin­ti. Ne­vei­kia Ben­dra­sis pa­gal­bos cen­tras. Trūks­ta pi­ni­gų pat­ru­liams, gin­kluo­tės trūks­ta, vi­daus pul­kuo­se vėl kaž­ko­kios pro­ble­mos, pa­gro­bia­mi au­to­ma­tai iš pa­rei­gū­nų, va­di­na­si, blo­gas fi­zi­nis pa­si­ren­gi­mas. Kaž­kaip žūs­ta dau­gy­bė žmo­nių. Už­te­ko anks­čiau, na, sa­ky­kim, įvyk­ti ko­kiai nors rim­tes­nei ava­ri­jai ir kaž­ka­da ne­tek­da­vo pos­to vi­daus rei­ka­lų mi­nist­rai. Ne­tek­da­vo pos­to ge­ne­ra­li­niai ko­mi­sa­rai, o šiuo kar­tu dan­gus griū­na ant gal­vos, ir vis­kas ge­rai. Mes, kaip par­la­men­ta­rai, pri­si­im­ki­me at­sa­ko­my­bę už par­la­men­ti­nę kon­tro­lę. Mi­nist­rai kei­čia­si, bet par­la­men­tas par­la­men­ti­nė­je vals­ty­bė­je at­sa­kin­gas už par­la­men­ti­nę kon­tro­lę. Ne­kal­tin­ki­me prieš Ve­ly­kas vie­ni ki­tų, o tie­siog at­li­ki­me sa­vo dar­bus.

PIRMININKĖ. Ačiū. Nuo­mo­nės už, prieš pri­ėmi­mo sta­di­jo­je iš­sa­ky­tos. Bal­suo­ja­me. Kas pri­ta­ria­te, kad pro­jek­tas Nr. XIIP-4134 bū­tų pri­im­tas, bal­suo­ja­te už, kas tu­ri­te ki­tą nuo­mo­nę, bal­suo­ja­te prieš ar­ba su­si­lai­ko­te. (Bal­sai sa­lė­je) Ge­rai.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 98 Sei­mo na­riai: už – 97, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 1. Įsta­ty­mas (pro­jek­tas Nr. XIIP-4134) pri­im­tas. (Gon­gas)

Ger­bia­ma­sis V. Juo­za­pai­tis. Pra­šo­me.

V. JUOZAPAITIS (TS-LKDF). Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, dė­ko­da­mas už jū­sų pi­lie­tiš­ku­mą ir pa­rei­gos at­li­ki­mą, kad šian­dien ra­do­si svei­ko pro­to ir mes pa­da­rė­me tai, ką rei­kė­jo pa­da­ry­ti, aš no­riu re­a­guo­da­mas į dvie­jų die­nų de­ba­tus ir vi­sus tuos kal­ti­ni­mus, ku­rie čia py­lė­si iš gau­sy­bės ra­go, pa­sa­ky­ti vie­ną to­kią trum­pą re­pli­ką. Per­fra­zuo­da­mas po­sa­kį „Nė­ra to blo­go, kas ne­iš­ei­tų į ge­ra“, no­rė­čiau pa­sa­ky­ti, kad nė­ra to ge­ro, kas ne­iš­ei­tų į opo­zi­ci­ją. Tai­gi aš kvie­čiu vi­sus pa­gal­vo­ti Ve­ly­kų iš­va­ka­rė­se ir tik­rai pri­im­ti tei­sin­gą spren­di­mą. Ge­rų šven­čių jums! (Juo­kas sa­lė­je)

PIRMININKĖ. Ačiū. Ne­blo­gas pa­siū­ly­mas. P. Gy­lys. Pra­šom.

P. GYLYS (TTF). Dė­ko­ju, ger­bia­mo­ji Sei­mo Pir­mi­nin­ke. Aš tu­riu in­for­ma­ci­ją prem­je­rui. Ką tik nu­skam­bė­jo žo­džiai, kad mi­nist­ras S. Skver­ne­lis jau yra opo­zi­ci­jo­je. Ir opo­zi­ci­jos re­ak­ci­ja pa­tvir­ti­no tą fak­tą. Jis opo­zi­ci­jo­je. Ger­bia­ma­sis prem­je­re, aš ti­kiuo­si, jūs į pa­bai­gą gir­di­te?

O šiaip aš no­rė­čiau pa­lin­kė­ti mi­nist­rui S. Skver­ne­liui, ku­ris kaž­kaip ne­iš­ei­na iš po­ves­tu­vi­nės bū­se­nos, ge­ros po­li­ti­nės kar­je­ros. Ge­ros po­li­ti­nės kar­je­ros! Tik pa­skai­ty­ki­te Kon­sti­tu­ci­ją, par­la­men­ti­nės san­tvar­kos pa­grin­dus ir tai la­bai pra­vers. Sėk­mės jums!

PIRMININKĖ. Aš no­riu at­kreip­ti dė­me­sį, mums dar rei­kia pri­im­ti tik­rai daug tei­sės ak­tų. Trum­piau. A. Skar­džius. Pra­šom.

A. SKARDŽIUS (LSDPF). Ačiū, Pir­mi­nin­ke. Aš jau ti­kė­jau­si, kad po­nas V. Juo­za­pai­tis pa­kvies ne į opo­zi­ci­ją, o bent jau an­trą Ve­ly­kų die­ną į sa­vo kon­cer­tą. (Bal­sai sa­lė­je)

PIRMININKĖ. Ge­rai. Bai­giam. Nu­trau­kiam! Čia pra­si­de­da… No­riu at­kreip­ti dė­me­sį, kad… Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, dar kar­tą pra­šau ty­los! Ir no­riu pa­pra­šy­ti, jei­gu jau kal­ba­te, kal­bė­ki­te ko­rek­tiš­kai ir at­sa­kin­gai.

Pro­jek­tas Nr. XIIP-4135. Pri­ėmi­mo sta­di­ja, ly­di­ma­sis. (Bal­sai sa­lė­je) Dar kar­tą skel­biu, kad įsta­ty­mas (pro­jek­tas Nr. XIIP-4134) yra pri­im­tas. (Gon­gas) Dar kar­tą. Pa­grin­di­nis pri­im­tas. (Bal­sai sa­lė­je) Čia dėl to, kad Sek­re­to­ria­tui bū­tų aiš­ku.

 

10.18 val.

Vai­ko mi­ni­ma­lios ir vi­du­ti­nės prie­žiū­ros įsta­ty­mo Nr. X-1238 8 ir 10 straips­nių pakei­ti­mo įsta­ty­mo Nr. XII-1870 3 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIP‑4135(2) (pri­ėmi­mas)

 

Ly­di­ma­sis pro­jek­tas Nr. XIIP-4135. Pri­ėmi­mo sta­di­ja. Vie­nas straips­nis. Pa­straips­niui ne­rei­kia. Dėl vi­so. Nuo­mo­nė už, nuo­mo­nė prieš. Nė­ra no­rin­čių kal­bė­ti. Bal­suo­ja­me. Kas pri­ta­ria­te, bal­suo­ja­te už, kas tu­ri­te ki­tą nuo­mo­nę, bal­suo­ja­te prieš ar­ba su­si­lai­ko­te.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 87 Sei­mo na­riai: už – 86, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 1. Įsta­ty­mas (pro­jek­tas Nr. XIIP-4135) pri­im­tas. (Gon­gas)

 

10.19 val.

Bau­džia­mo­jo ko­dek­so 47, 176, 220, 221, 272, 273, 281, 284 straips­nių pa­kei­ti­mo įstaty­mo Nr. XII-1871 9 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIP-4136(2) (priėmi­mas)

 

Įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIP-4136. Pri­ėmi­mo sta­di­ja. Yra vie­nas straips­nis. No­rin­čių kal­bė­ti nė­ra. Bal­suo­ja­me. Kas pri­ta­ria­te, kad bū­tų pri­im­tas, bal­suo­ja­te už, kas tu­ri­te ki­tą nuo­mo­nę, bal­suo­ja­te prieš ar­ba su­si­lai­ko­te.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 86 Sei­mo na­riai: už – 84, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 2. Įsta­ty­mas (pro­jek­tas Nr. XIIP-4136) pri­im­tas. (Gon­gas)

 

10.20 val.

Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mo Nr. I-533 13, 15 ir 27 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo Nr. XII-1887 4 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIP-4137(2) (pri­ėmi­mas)

 

Įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIP-4137. Pri­ėmi­mo sta­di­ja. Yra vie­nas straips­nis. Nuo­mo­nės už ir prieš. No­rin­čių kal­bė­ti nė­ra. Bal­suo­ja­me. Kas pri­ta­ria­te, kad bū­tų pri­im­ta, bal­suo­ja­te už, kas tu­ri­te ki­tą nuo­mo­nę, bal­suo­ja­te prieš ar­ba su­si­lai­ko­te.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 87 Sei­mo na­riai: už – 86, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 1. Įsta­ty­mas (pro­jek­tas Nr. XIIP-4137) pri­im­tas. (Gon­gas)

 

10.21 val.

Įmo­nių ban­kro­to įsta­ty­mo Nr. IX-216 4, 5, 8, 9, 10, 11, 23, 33 ir 36 straips­nių pakeiti­mo įsta­ty­mo Nr. XII-1962 10 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIP‑4138(2) (pri­ėmi­mas)

 

Įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIP-4138. Pri­ėmi­mo sta­di­ja. Vie­nas straips­nis. No­rin­čių kal­bė­ti nė­ra. Bal­suo­ja­me. Kas pri­ta­ria­te, kad bū­tų pri­im­tas, bal­suo­ja­te už, kas tu­ri­te ki­tą nuo­mo­nę, bal­suo­ja­te prieš ar­ba su­si­lai­ko­te.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 89 Sei­mo na­riai: už – 88, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 1. Įsta­ty­mas (pro­jek­tas Nr. XIIP-4138) pri­im­tas. (Gon­gas)

 

10.22 val.

Vals­ty­bi­nio so­cia­li­nio drau­di­mo įsta­ty­mo Nr. I-1336 4, 31 ir 36 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo Nr. XII-1990 4 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIP-4139(2) (priėmi­mas)

 

Įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIP-4139. Pri­ėmi­mo sta­di­ja. Vie­nas straips­nis. No­rin­čių kal­bė­ti nė­ra. Bal­suo­ja­me. Kas pri­ta­ria­te, bal­suo­ja­te už, kas tu­ri­te ki­tą nuo­mo­nę, bal­suo­ja­te prieš ar­ba su­si­lai­ko­te.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 90 Sei­mo na­rių: už – 89, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 1. Įsta­ty­mas (pro­jek­tas Nr. XIIP-4139) pri­im­tas. (Gon­gas)

 

10.23 val.

Ne­lai­min­gų at­si­ti­ki­mų dar­be ir pro­fe­si­nių li­gų so­cia­li­nio drau­di­mo įsta­ty­mo Nr. VIII-1509 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ir 30 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo Nr. XII-1991 9 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIP-4140(2) (pri­ėmi­mas)

 

Įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIP-4140. Pri­ėmi­mo sta­di­ja. Vie­nas straips­nis. No­rin­čių kal­bė­ti nė­ra. Bal­suo­ja­me. Kas pri­ta­ria­te įsta­ty­mo pri­ėmi­mui, bal­suo­ja­te už, kas tu­ri­te ki­tą nuo­mo­nę, bal­suo­ja­te prieš ar­ba su­si­lai­ko­te.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 89 Sei­mo na­riai: už – 89, prieš nė­ra, su­si­lai­kiu­sių nė­ra. Įsta­ty­mas (pro­jek­tas Nr. XIIP-4140) pri­im­tas. (Gon­gas)

 

10.24 val.

Ka­riuo­me­nės draus­mės sta­tu­to pa­tvir­ti­ni­mo įsta­ty­mo Nr. VIII-1191 pa­kei­ti­mo ir Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės draus­mės sta­tu­to 2, 14, 18, 21, 36, 40, 48, 50, 55, 56, 61, 62, 63, 64 straips­nių pa­kei­ti­mo ir 47 straips­nio pri­pa­ži­ni­mo ne­te­ku­siu ga­lios įsta­ty­mo Nr. XII-2101 17 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIP-4141(2) (pri­ėmi­mas)

 

Įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIP-4141. Vie­nas straips­nis. No­rin­čių kal­bė­ti nė­ra. Bal­suo­ja­me. Kas pri­ta­ria­te, bal­suo­ja­te už, kas tu­ri­te ki­tą nuo­mo­nę, bal­suo­ja­te prieš ar­ba su­si­lai­ko­te.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 90 Sei­mo na­rių: už – 88, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 2. Įsta­ty­mas (pro­jek­tas Nr. XIIP-4141) pri­im­tas. (Gon­gas)

 

10.25 val.

Eu­ro įve­di­mo Lie­tu­vos Res­pub­li­ko­je įsta­ty­mo Nr. XII-828 29 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo Nr. XII-2104 2 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIP-4142(2) (priėmi­mas)

 

Įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIP-4142. Pri­ėmi­mo sta­di­ja. Vie­nas straips­nis. No­rin­čių kal­bė­ti nė­ra. Bal­suo­ja­me. Kas pri­ta­ria­te, bal­suo­ja­te už, kas tu­ri­te ki­tą nuo­mo­nę, bal­suo­ja­te prieš ar­ba su­si­lai­ko­te.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 89 Sei­mo na­riai: už – 87, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 2. Įsta­ty­mas (pro­jek­tas Nr. XIIP-4142) pri­im­tas. (Gon­gas)

 

10.26 val.

Biu­dže­to san­da­ros įsta­ty­mo Nr. I-430 14, 18, 19, 21, 28, 32, 35, 38 ir 39 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo Nr. XII-2143 10 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIP‑4143(2) (pri­ėmi­mas)

 

Įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIP-4143. Pri­ėmi­mo sta­di­ja. Vie­nas straips­nis. No­rin­čių kal­bė­ti nė­ra. Bal­suo­ja­me. Kas pri­ta­ria­te, bal­suo­ja­te už, kas tu­ri­te ki­tą nuo­mo­nę, bal­suo­ja­te prieš ar­ba su­si­lai­ko­te.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 89 Sei­mo na­riai: už – 87, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 2. Įsta­ty­mas (pro­jek­tas Nr. XIIP-4143) pri­im­tas. (Gon­gas)

 

10.27 val.

Pluoš­ti­nių ka­na­pių įsta­ty­mo Nr. XII-336 2, 3, 4, 6, 9 ir 10 straips­nių pa­kei­ti­mo įstaty­mo Nr. XII-2130 7 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIP-4144(2) (priėmi­mas)

 

Įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIP-4144. Pri­ėmi­mo sta­di­ja. Vie­nas straips­nis. No­rin­čių kal­bė­ti nė­ra. Bal­suo­ja­me. Kas pri­ta­ria­te, bal­suo­ja­te už, kas tu­ri­te ki­tą nuo­mo­nę, bal­suo­ja­te prieš ar­ba su­si­lai­ko­te.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 90 Sei­mo na­rių: už – 88, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 2. Įsta­ty­mas (pro­jek­tas Nr. XIIP-4144) pri­im­tas. (Gon­gas)

 

10.28 val.

Fi­zi­nių as­me­nų ban­kro­to įsta­ty­mo Nr. XI-2000 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 17, 19, 25, 27 ir 29 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo Nr. XII-2235 13 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIP-4145(2) (pri­ėmi­mas)

 

Įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIP-4145. Pri­ėmi­mo sta­di­ja. Vie­nas straips­nis. No­rin­čių kal­bė­ti nė­ra. Bal­suo­ja­me. Kas pri­ta­ria­te, bal­suo­ja­te už, kas tu­ri­te ki­tą nuo­mo­nę, bal­suo­ja­te prieš ar­ba su­si­lai­ko­te.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 88 Sei­mo na­riai: už – 87, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 1. Įsta­ty­mas (pro­jek­tas Nr. XIIP-4145) pri­im­tas. (Gon­gas)

 

10.29 val.

Sei­mo pro­to­ko­li­nio nu­ta­ri­mo „Dėl pa­ve­di­mo Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­tui iš­tir­ti Lie­tu­vos Res­pub­li­kos vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos ne­pa­si­ruo­ši­mo įgy­ven­din­ti Lie­tu­vos Res­pub­li­kos ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so pa­tvir­ti­ni­mo, įsi­ga­lio­ji­mo ir įgy­ven­di­ni­mo tvar­kos įsta­ty­mą Nr. XII-1869 prie­žas­tis“ priėmi­mas

 

Yra už­re­gist­ruo­tas po pri­ėmi­mo pro­to­ko­li­nis nu­ta­ri­mas ir mes tu­ri­me pa­baig­ti pro­ce­dū­rą, nes jis su­si­jęs su vi­su pa­ke­tu.

Kvie­čiu P. Gra­žu­lį į tri­bū­ną pri­sta­ty­ti pro­to­ko­li­nį nu­ta­ri­mą dėl vi­sų ši­tų tei­sės ak­tų. Pra­šom. To­kia pro­ce­dū­ra nu­ma­to­ma.

P. GRAŽULIS (TTF). Ger­bia­mie­ji Sei­mo na­riai, aš tik­rai il­gai jū­sų ne­truk­dy­siu. Pro­to­ko­li­nio nu­ta­ri­mo pa­grin­di­nis tiks­las – pa­ves­ti Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­tui iš­si­aiš­kin­ti, dėl ko­kių prie­žas­čių Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja prie Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bės ne­su­ge­bė­jo lai­ku pa­reng­ti Ad­mi­nist­ra­ci­nių tei­sės pa­žei­di­mų ko­dek­so pa­tvir­ti­ni­mo, įsi­ga­lio­ji­mo ir įgy­ven­di­ni­mo tvar­kos įsta­ty­mo Nr. XII-1869 pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo, nu­sta­ty­ti, kad ko­mi­te­tas iki ba­lan­džio 21 die­nos pa­teik­tų Sei­mui iš­va­das ir pa­siū­ly­mus.

PIRMININKĖ. Ge­rai. Ačiū. Čia ne­nu­ma­ty­ti klau­si­mai. 1 – už, 1 – prieš. Už nė­ra. Prieš – P. Urb­šys. Pra­šom.

P. URBŠYS (MSNG). Ką tik jūs la­bai pik­ti­no­tės, kad aš pa­sa­kiau, kad jūs ren­gia­te lin­čo teis­mą vi­daus rei­ka­lų mi­nist­rui S. Skver­ne­liui. Kaip jūs pa­aiš­kin­si­te ši­tą da­ly­ką? Va­di­na­si, jūs ne­pa­si­mo­ko­te. Jei­gu jūs no­ri­te au­gin­ti S. Skver­ne­lio rei­tin­gus, da­ry­ki­te dar ko­mi­si­ją, spe­cia­liai stei­ki­te.

PIRMININKĖ. Aš tik no­riu pa­sa­ky­ti, kad ma­no pa­sta­bos bu­vo dėl to, kad jūs Sei­mą ne­ko­rek­tiš­kai ap­kal­ti­no­te, o ne dėl ko ki­to. To­kia pro­to­ko­li­nė pro­ce­dū­ra yra nu­ma­ty­ta. Jūs, Sei­mo na­riai, tu­ri­te tei­sę ap­si­spręs­ti bal­suo­da­mi.

Bal­suo­ja­me. Kas pri­ta­ria­te, kad pro­to­ko­li­nis nu­ta­ri­mas bū­tų pri­im­tas, bal­suo­ja­te už, kas tu­ri­te ki­tą nuo­mo­nę, bal­suo­ja­te prieš ar­ba su­si­lai­ko­te. (Bal­sai sa­lė­je)

Bal­sa­vo 70 Sei­mo na­rių: už – 37, prieš – 8, su­si­lai­kė 25. Pro­to­ko­li­niam nu­ta­ri­mui pri­tar­ta. La­bai sun­kiai, bet pri­tar­ta. Tai­gi pa­ve­di­mas ko­mi­te­tui yra duo­tas.

Da­bar no­rė­jo per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną – J. Sa­ba­taus­kas. Pra­šom. (Bal­sas sa­lė­je) Pa­lau­ki­te dar­bo­tvarkė…

J. SABATAUSKAS (LSDPF). Ačiū, Pir­mi­nin­ke.

PIRMININKĖ. Dar…

J. SABATAUSKAS (LSDPF). Pir­miau­siai no­riu pa­dė­ko­ti ger­bia­mai Pir­mi­nin­kei, kad šis klau­si­mas, tu­riu ome­ny Ad­mi­nist­ra­ci­nių tei­sės nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so ir jo ly­di­mų­jų įsta­ty­mų pro­jek­tų klau­si­mas, bu­vo iš­spręs­tas, kad ir sun­kiai, ne per va­kar die­ną, bet… La­bai ačiū. Ačiū vi­sų frak­ci­jų se­niū­nams. Ačiū vi­siems ko­le­goms, nes iš tik­rų­jų pa­da­rė­me kad ir ne­ma­lo­nų, bet bū­ti­ną dar­bą. Ačiū.

PIRMININKĖ. Ačiū. Ir mi­nist­ras pra­šė žo­džio, tai pra­šau į tri­bū­ną, nes mums pa­pras­čiau ten įjung­ti mik­ro­fo­ną. Pra­šom.

S. SKVERNELIS. Aš, nau­do­da­ma­sis pro­ga, ir­gi dė­ko­ju Sei­mo Pir­mi­nin­kei, vi­sam Sei­mui, net ir tiems na­riams, ku­rie pa­de­monst­ra­vo tam tik­rą pa­ty­čių kul­tū­rą. O ypač dė­ko­ju Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to pir­mi­nin­kui J. Sa­ba­taus­kui. Ačiū jums, Ju­liau. Ge­rų Ve­ly­kų!

PIRMININKĖ. Ge­rai. Ačiū. Aš tik no­riu pri­min­ti, kad dar tu­ri­me pa­tvir­tin­ti ki­tos sa­vai­tės dar­bo­tvarkę.

K. Dauk­šys. Pra­šom.

K. DAUKŠYS (DPF). La­bai ačiū, Sei­mo Pir­mi­nin­ke. Tik­rai dė­ko­ju vi­siems Sei­mo na­riams, ku­rie šian­dien bu­vo, ypač Dar­bo par­ti­jos frak­ci­jos na­riams. Lin­kiu vi­siems gra­žių šven­čių ir ti­kiu, kad iš mi­nist­ro nie­kas ne­si­ty­čios ir mi­nist­ras iš nie­ko ne­si­ty­čios. (Bal­sai sa­lė­je)

PIRMININKĖ. P. Gra­žu­lis.

P. GRAŽULIS (TTF). Ger­bia­mi Sei­mo na­riai, man at­ro­do, kad jūs vis­ką spren­džia­te pa­gal sa­ve, ir P. Urb­šys, kaip bu­vęs tei­sėt­var­kos ins­ti­tu­ci­jos vie­nas iš va­do­vų. Mes nie­ko ne­kal­ti­na­me. Jūs esa­te Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­te. Tik­rai pa­teik­si­me ob­jek­ty­vią in­for­ma­ci­ją. To­kia si­tu­a­ci­ja ne­ga­li su­si­klos­ty­ti ir ma­no­me, kad rei­kė­tų ieš­ko­ti, da­ry­ti iš­va­das, kad taip at­ei­ty­je ne­bū­tų. Ma­nau, pri­im­si­me ob­jek­ty­viai ir pa­si­kvie­si­me Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­ją. Ne­jau­gi ne­ga­li­ma su­ras­ti to­kios ne­di­de­lės su­mos pi­ni­gų? Aš ma­nau, kad tik­rai ga­li­ma. Iš tik­ro nie­ko šian­dien ne­no­riu nei kal­tin­ti, nei tei­sin­ti. Mes nu­sprę­si­me vis­ką, Po­vi­lai, kar­tu Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių rei­ka­lų ko­mi­te­te.

PIRMININKĖ. P. Urb­šys. Pra­šom.

P. URBŠYS (MSNG). Aš ne­abe­jo­ju, jei­gu bus ieš­ko­mas spren­di­mas, o ne no­ras su­si­do­ro­ti. Ta­da tik­rai bus pri­im­tas spren­di­mas. Mes sa­vo­tiš­kai vals­ty­bę pa­da­ro­me įkai­te dėl sa­vo as­me­ni­nių są­skai­tų su­ve­di­mo.

PIRMININKĖ. Ge­rai. Ačiū.

Ger­bia­mo­ji R. Ša­la­še­vi­čiū­tė dėl ši­to?

R. ŠALAŠEVIČIŪTĖ (LSDPF). Taip. Aš, man at­ro­do, pa­vė­la­vau, jau daug kas iš­si­bė­gio­jo, bet la­bai no­rė­jau, kad trum­pam pri­ei­tų Vai­ko ge­ro­vės par­la­men­ti­nės gru­pės na­riai. Rei­kia pri­im­ti vie­ną spren­di­mą.

PIRMININKĖ. Ge­rai. Pa­lau­ki­te! Dar ne­bai­gė­me dar­bo­tvarkės.

R. ŠALAŠEVIČIŪTĖ (LSDPF). Aš ma­tau, kad jau bė­gio­ja, to­dėl ir pra­šau.

 

10.35 val.

Sa­vai­tės (nuo 2016-04-04) – 2016 m. ba­lan­džio 5 d. (ant­ra­die­nio) ir 7 d. (ket­vir­ta­die­nio) po­sė­džių dar­bo­tvarkės pa­tei­ki­mas ir tvir­ti­ni­mas

 

PIRMININKĖ. Bet dar no­riu pa­sa­ky­ti, kad yra vie­nas klau­si­mas – tai pra­si­de­dan­čios ba­lan­džio 4 die­ną Sei­mo po­sė­džių dar­bo­tvarkės tvir­ti­ni­mas. Aš la­bai grei­tai ir trum­pai. Su­si­rink­si­me po Ve­ly­kų ba­lan­džio 5 die­ną ir pir­miau­sia pa­mi­nė­si­me mū­sų Ne­pri­klau­so­my­bės Ak­to sig­na­ta­rų ju­bi­lie­jų, tu­rė­si­me ju­bi­lie­ji­nius pa­mi­nė­ji­mus.

To­liau. Tu­ri­me pri­va­lo­mai baig­ti in­ter­pe­lia­ci­ją mi­nist­rui ir ati­tin­ka­mai vi­si tei­sės ak­tų pro­jek­tai, ku­rie bu­vo va­kar pa­teik­ti dar­bo­tvarkėje, ku­rią jūs tu­rė­jo­te. Jei­gu tu­ri­te klau­si­mų, aš at­sa­ky­siu.

Klaus­ti no­ri R. Pa­liu­kas. Taip, pra­šom.

R. PALIUKAS (DPF). Ger­bia­ma Pir­mi­nin­ke, aš no­rė­čiau, kad iš dar­bo­tvarkės bū­tų iš­brauk­tas 1-4 klau­si­mas – Moks­lo ir stu­di­jų įsta­ty­mo… 242 pro­jek­tas, nes yra du la­bai rim­ti mo­ty­vai. Ka­dan­gi Sei­mas pri­ta­rė Pre­zi­den­tės ve­to dėl to, kas yra ge­rai be­si­mo­kan­tis stu­den­tas, kaip tik mū­sų ko­mi­te­tas da­bar ga­vo ir iš Rek­to­rių kon­fe­ren­ci­jos, ir iš mi­nis­te­ri­jos vi­siš­kai nau­ją pa­siū­ly­mą, mes no­rė­tu­me tą ap­svars­ty­ti ir įtrauk­ti, kas yra ge­rai be­si­mo­kan­tis į ši­tą nau­ją re­dak­ci­ją.

Taip pat dar no­riu pri­min­ti, kad yra dar ke­le­tas la­bai rim­tų Sei­mo na­rių pa­siū­ly­mų. Mes no­rė­tu­me, kad bent sa­vai­tei ma­žiau­siai to klau­si­mo svars­ty­mas bū­tų ati­dė­tas.

PIRMININKĖ. Jūs tur­būt tu­ri­te min­ty 1-7 klausimą, projekto Nr. XII-3376? Taip? Moks­lo ir stu­di­jų…

R. PALIUKAS (DPF). Taip, taip.

PIRMININKĖ. …įsta­ty­mą. Jei­gu Sei­mas pri­ta­ria, tai tur­būt ko­mi­te­to pir­mi­nin­ko ar­gu­men­tai bu­vo pa­kan­ka­mi. Ge­rai. Ačiū. Mes ta­da iš­brauk­si­me. Dau­giau no­rin­čių klaus­ti nė­ra. Ar ga­li­me pa­tvir­tin­ti ben­dru su­ta­ri­mu? (Bal­sai sa­lė­je) Ačiū. Pa­tvir­tin­ta ben­dru su­ta­ri­mu.

Dar kar­tą no­riu vi­siems nuo­šir­džiai pa­dė­ko­ti už su­pra­ti­mą ir už šią die­ną, kad vi­si taip gau­siai su­si­rin­ko­me ir at­li­ko­me tik­rai rei­ka­lin­gą dar­bą. No­riu pa­lin­kė­ti ge­rų šven­čių jums, jū­sų šei­moms, pa­bū­ti, šiek tiek pail­sė­ti per šven­tes ir su ge­ra nuo­tai­ka, su pa­va­sa­ri­ne nuo­tai­ka grįž­ti dar ki­tą sa­vai­tę ir to­liau tęs­ti mū­sų vals­ty­bei svar­bius dar­bus. Tai­gi lin­kiu sėk­mės jums, gra­žių šven­čių.

Re­gist­ruo­ja­mės! (Bal­sas sa­lė­je: „Jums taip pat ge­rų šven­čių!“) Ačiū. Mums ro­do, kad bal­suo­ja­te. (Bal­sai sa­lė­je) Ne­lei­džia sis­te­ma… Kor­te­lę pa­ju­din­ki­te. Dar kar­tą pa­kar­to­ki­te. Gal kar­tais…

Už­si­re­gist­ra­vo 51 Sei­mo na­rys.

Me­čis­lo­vai, jū­sų nė­ra. M. Zas­čiu­rins­kas da­ly­va­vo. Taip, pra­šom. Ir ger­bia­mas R. Kup­čins­kas da­ly­va­vo. La­bai ačiū vi­siems. Ko­vo 25 die­nos (penk­ta­die­nio) ne­nu­ma­ty­tą po­sė­dį bai­gė­me. (Gon­gas)* Santrumpų reikšmės: DPF – Darbo partij­os frakcija; LLRAF – Lietuvos lenkų rinkimų akcijos frakcija; LSDPF – Lietuvos social­demokratų partijos frakcija; LSF – Liberalų sąjūdžio frakcija; MSNG – Mišri Seimo narių grupė; TS‑LKDF – Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcija; TTF – frakcija „Tvarka ir teisingumas“.