LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

KAIMO REIKALŲ KOMITETAS

 

PAGRINDINIO KOMITETO IŠVADA

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS REFORMOS ĮSTATYMO NR. I-1607

19 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIVP-2239

 

2023-02-15 Nr. 110-P-4

Vilnius

 

1. Komiteto posėdyje dalyvavo: Viktoras Pranckietis - Komiteto pirmininkas, Vidmantas Kanopa - Komiteto pirmininko pavaduotojas, Komiteto nariai: Juozas Baublys, Jonas Gudauskas, Sergejus Jovaiša, Vigilijus Jukna, Kęstutis Mažeika.

2. Ekspertų, konsultantų, specialistų išvados, pasiūlymai, pataisos, pastabos (toliau – pasiūlymai):

             Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

 

Pasiūlymo turinys

 

Komiteto  nuomonė

Argumentai,

pagrindžiantys nuomonę

str.

str. d.

p.

1.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas (2022-11-25)

 

 

 

1(19)

 

 

 

(2)

 

     Įvertinę projekto atitiktį Lietuvos Respublikos Konstitucijai, įstatymams, teisėkūros principams ir teisės technikos taisyklėms, teikiame šias pastabas:

1. Pažymėtina, kad 2022 m. birželio 30 d. Seimas priėmė Lietuvos Respublikos žemės įstatymo Nr. I-446 pakeitimo įstatymą Nr. XIV-1311 (toliau – Įstatymas Nr. XIV-1311), kurio 2 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad naujos redakcijos Žemės įstatymas įsigalioja 2023 m. sausio 4 d. Atkreiptinas dėmesys, kad teikiamo projekto 2 straipsnio 1 dalyje siūloma nustatyti, kad įstatymas įsigalioja 2023 m. balandžio 1 d. Atsižvelgiant į tai, kad Įstatyme Nr. XIV-1311 žemės servitutus reglamentuos ne Žemės įstatymo 23, o 22 straipsnis, atitinkamai turėtų būti tikslinama projekto 1 straipsniu keičiamo Žemės reformos įstatymo 19 straipsnio 2 dalies formuluotė „išskyrus Žemės įstatymo 23 straipsnio 2 dalies 8 punkte nustatytą atvejį“, vietoj skaičiaus „23“ įrašant skaičių „22“.

 

 

 

 

Pritarti.

 

 

 

2.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas (2022-11-25)

*

 

 

2. Atsižvelgiant į Vyriausybės ir Žemės ūkio ministerijos kompetenciją, nustatytą keičiamame įstatyme, bei į tai, kad pagal projekto aiškinamąjį raštą įstatymo įgyvendinimas pareikalaus papildomų valstybės ir savivaldybių biudžetų lėšų, manytina, kad dėl įstatymo projekto turėtų būti gauta Vyriausybės išvada.

 

Atsižvelgti.

Šios išvados nebuvo paprašyta įstatymo projekto pateikimo Seimo plenariniame posėdyje metu. Kaimo reikalų komitetas 2022 m. gruodžio 7 d. taip pat nusprendė  Vyriausybės išvados neprašyti.

3.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas (2022-11-25)

*

 

 

3. Atsižvelgiant į tai, kad 2022 m. birželio 30 d. Seimas priėmė Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo Nr. I-1607 9, 10, 15, 16, 17, 18, 19 ir 20 straipsnių pakeitimo įstatymą Nr. XIV-1312, atkreiptinas dėmesys į Seimo statuto 135 straipsnio 7 dalį, nustatančią, kad įstatymo papildymo ar pakeitimo įstatymo projektas gali būti pateikiamas Seimo plenariniame posėdyje ne anksčiau kaip po 6 mėnesių nuo to įstatymo priėmimo (šis reikalavimas netaikomas kai įstatymo papildymo ar pakeitimo įstatymo projektą teikia Vyriausybė ar ne mažiau kaip 1/5 visų Seimo narių).

Atsižvelgti.

 

4.

Teisingumo ministerijos Europos teisės departamentas

(2022-11-28)

*

 

 

Įvertinę Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo Nr. I-1607 19 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIVP-2239 atitiktį Europos Sąjungos teisei, pažymime, kad pastabų ir pasiūlymų neturime.

Atsižvelgti.

 

 

3. Piliečių, asociacijų, politinių partijų, lobistų ir kitų suinteresuotų asmenų pasiūlymai: negauta.

4. Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų pasiūlymai: negauta.

5. Subjektų, turinčių įstatymų leidybos iniciatyvos teisę, pasiūlymai: negauta.

6. Seimo paskirtų papildomų komitetų / komisijų pasiūlymai: nepaskirta.

7. Komiteto sprendimas ir pasiūlymai:

7.1. Sprendimas (pagal Lietuvos Respublikos Seimo statuto 150 straipsnį. Jeigu siūlomas sprendimas numatytas Seimo statuto 150 straipsnio 1 dalies 3–6 punktuose, pateikiami šio sprendimo argumentai): pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui Nr. XIVP-2239(2) ir komiteto išvadoms.

8. Balsavimo rezultatai: už – 6, prieš – 0, susilaikė – 0.

9. Komiteto paskirti pranešėjai: J. Gudauskas, V. Jukna.

10. Komiteto narių atskiroji nuomonė: negauta.

PRIDEDAMA. Komiteto siūlomas Žemės reformos įstatymo Nr. I-1607 19 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2239(2), jo lyginamasis variantas.

 

 

 

Komiteto pirmininkas                                                                                                                                                                                                Viktoras Pranckietis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komiteto biuro patarėja Gintarė Remeikienė