LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

Socialinių reikalų ir darbo komitetas

                                                                                                                                                                                                                                                 

PAPILDOMO KOMITETO IŠVADA

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO ĮSTATYMO NR. IX-1007 20 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIVP-3129

 

2023-10-25 Nr. 103-P-39

Vilnius

 

1. Komiteto posėdyje dalyvavo: Justas Džiugelis – komiteto pirmininkas, Rima Baškienė, Algimantas Dumbrava, Vaida Giraitytė-Juškevičienė, Gintautas Kindurys, Linas Kukuraitis, Paulė Kuzmickienė (pavaduojanti Viliją Aleknaitę-Abramikienę), Monika Ošmianskienė, Rasa Petrauskienė, Algirdas Sysas, Gintarė Skaistė, Jonas Varkalys; komiteto biuras: Evelina Bulotaitė – biuro vedėja, patarėjos: Dalia Aleksejūnienė, Diana Jonėnienė, Asta Kazlauskienė, padėjėja Renata Liekienė; kviestieji asmenys: Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovai: Jūratė Dringelienė – Finansų departamento direktorė, Vytautas Šilinskas – viceministras, Martynas Šiurkus – viceministras, Daiva Zabarauskienė – Tikslinės pagalbos grupės vadovė; Vaida Budzevičienė – Respublikos Prezidento patarėja, Jūratė Laurikėnaitė – FM Mokesčių politikos departamento direktorė, Ramutė Petrošė – Finansų ministerijos Švietimo, kultūros ir socialinių sektorių skyriaus vyriausioji specialistė.

 

2. Ekspertų, konsultantų, specialistų išvados, pasiūlymai, pataisos, pastabos (toliau – pasiūlymai):

 

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

 

Pasiūlymo turinys

 

Komiteto

nuomonė

Argumentai,

pagrindžiantys nuomonę

str.

str. d.

p.

1.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas, 2023-10-09

1

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Išvada dėl <...> įstatymo projekto Nr. XIVP-3129:

Įvertinę projekto atitiktį Konstitucijai, įstatymams, teisėkūros principams ir teisės technikos taisyklėms, teikiame šią pastabą.

Projekto 2 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad šis įstatymas įsigalios 2024 m. sausio 1 d. Pažymėtina, kad 2024 m. sausio 1 d. įsigalios Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo Nr. I-2044 pakeitimo įstatyme Nr. XIV-1722 išdėstytas Lietuvos Respublikos asmens su negalia teisių apsaugos pagrindų įstatymas, kuriuo sąvoka „neįgalusis“ keičiama sąvoka „asmuo su negalia“, sąvoka „darbingumo lygis“ – sąvoka „dalyvumo lygis“, sąvoka „didelių specialiųjų poreikių lygis“ – sąvoka „15 procentų dalyvumo lygis“, sąvoka „vidutinių specialiųjų poreikių lygis“ – sąvoka „40 procentų dalyvumo lygis“. Pagal Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2013 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 1R-298 „Dėl Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijų patvirtinimo“, 140 punktą teisėkūros subjektas pirmą kartą keičiant teisės aktus dėl kitų priežasčių turi pareigą patikslinti nebeaktualias nuorodas. Atsižvelgus į tai, projekto 1 straipsnio 3 dalyje dėstomoje Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau – keičiamas įstatymas) 20 straipsnio 6 dalyje sąvoka „darbingumo lygis“ keistina sąvoka „dalyvumo lygis“, sąvoka „didelių specialiųjų poreikių lygis“ – sąvoka „15 procentų dalyvumo lygis“, sąvoka „vidutinių specialiųjų poreikių lygis“ – sąvoka „40 procentų dalyvumo lygis“. Be to, ši pastaba atitinkamai taikytina ir keičiamo įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 9, 91, 16 ir 161 punktams bei 21 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktams: sąvoką „darbingumo lygis“ keičiant sąvoka „dalyvumo lygis“, sąvoką „specialusis nuolatinės slaugos poreikis“ – sąvoka „individualios pagalbos teikimo išlaidų kompensacijos pirmo ar antro lygio poreikis“, o formuluotę „neįgalus vaikas“ – formuluote „vaikas su negalia“.

Pritarti ir siūlyti pagrindiniam komitetui projektą   patobulinti.

 

 

3. Piliečių, asociacijų, politinių partijų, lobistų ir kitų suinteresuotų asmenų pasiūlymai: negauta.

 

4. Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų pasiūlymai: negauta.

 

5. Subjektų, turinčių įstatymų leidybos iniciatyvos teisę, pasiūlymai: negauta.

 

            6. Komiteto sprendimas ir pasiūlymai: pritarti įstatymo projektui ir siūlyti pagrindiniam Biudžeto ir finansų komitetui įstatymo projektą patobulinti atsižvelgiant į Seimo kanceliarijos Teisės departamento išvadą.

 

7. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

 

8. Komiteto paskirtas pranešėjas: Justas Džiugelis.

 

 

Komiteto pirmininkas                                                                                                                                                                                                 Justas Džiugelis

 

 

 

Komiteto biuro patarėja Dalia Aleksejūnienė