LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KANCELIARIJOS

TEISĖS DEPARTAMENTAS

 

IŠVADA

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KRAŠTO APSAUGOS SISTEMOS ORGANIZAVIMO IR KARO TARNYBOS ĮSTATYMO NR. VIII-723 63 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO

 

2018-01-03 Nr. XIIIP-1533

Vilnius

 

Įvertinę projekto atitiktį Konstitucijai, įstatymams, teisėkūros principams ir teisės technikos taisyklėms, teikiame šias pastabas:

1. Įstatymo projektu keičiamo įstatymo 63 straipsnio 11 dalyje siūloma nustatyti, kad atsargos  kariai, kurie karo tarnybą krašto apsaugos sistemoje pradėjo iki 1991 m. rugpjūčio 23 d. ir su kuriais tarnybinių gyvenamųjų patalpų nuomos sutartys buvo sudarytos iki 2001 m. liepos 1 d., gali būti iškeldinami iš tarnybinių gyvenamųjų patalpų tik suteikus kitas gyvenamąsias patalpas, atitinkančias techninius ir higienos reikalavimus, toje pačioje apskrityje. Siūlomas teisinis reguliavimas kelia abejonių šiais aspektais.

Pirma, nėra aišku, kokiais argumentais remiantis siūloma nustatyti, kad suteikiant kitas gyvenamąsias patalpas gali būti iškeldinti tik tie kariai, kurie tarnybą krašto apsaugos sistemoje pradėjo iki 1991 m. rugpjūčio 23 d. Projekto aiškinamajame rašte nėra pateikiama argumentacija dėl tarnybos pradžios datos. Pažymėtina, kad asmenys, tarnybą krašto apsaugos sistemoje pradėję vėliau nurodytos datos, įstatyme siūlomų nustatyti garantijų neturėtų. Atsižvelgus į tai, svarstytina, ar siūlomas teisinis reguliavimas atitinka asmenų lygiateisiškumo bei teisėkūros proporcingumo principą, įtvirtintą Teisėkūros pagrindų įstatymo 3 straipsnyje.

Antra, iš projekto aiškinamojo rašto nuostatų seka, kad gyvenamosios patalpos, kuriose gyvena atsargos kariai, yra perduotos valstybės įmonei Turto bankas. Pastaroji jai perduotas gyvenamąsias patalpas privatizuoja aukciono būdu. Taigi dalis gyvenamųjų patalpų, kurios atitiktų projekte siūlomus nustatyti kriterijus, jau gali būti parduotos tretiesiems asmenims. Konstitucijos preambulėje yra įtvirtintas atviros, teisingos, darnios pilietinės visuomenės ir teisinės valstybės siekis. Konstitucinis Teismas 2003 m. kovo 4 d. nutarime konstatavo, kad šį siekį įgyvendinant turi būti užtikrinama interesų pusiausvyra, išvengiama jų priešpriešos, atsitiktinumų ir savivalės, socialinio gyvenimo nestabilumo. Atsižvelgus į tai, svarstytina, ar priėmus, įstatymą nebūtų sukeliama priešprieša tarp asmenų (atsargos karių), kurių nuomotos gyvenamosios patalpos jau būtų privatizuotos, o pastarieji iš tokių patalpų būtų iškeldinami jiems nesuteikiant kitos tinkamos gyvenamosios patalpos, ir tų asmenų, kurių nuomojamos gyvenamosios patalpos aukciono būdu dar nėra privatizuotos, o priėmus įstatymą, pastarieji  iš privatizuojamų gyvenamųjų patalpų būtų iškeldinti jiems suteikiant kitas gyvenamąsias patalpas.

Trečia, Konstitucinis Teismas savo nutarimuose ne kartą yra pažymėjęs, kad Konstitucijos 128 straipsnio 2 dalies nuostata ,,valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarką nustato įstatymas“ reiškia, kad valstybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimas kitų subjektų nuosavybėn turi būti grindžiamas įstatymu, kad įstatymuose turi būti inter alia nustatytos valstybės institucijos, turinčios teisę priimti sprendimus dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo kitų subjektų nuosavybėn, ir šių institucijų įgaliojimai perduoti minėtą turtą (Konstitucinio Teismo 2003 m. rugsėjo 23 d., 2005 m. rugpjūčio 23 d., 2007 m. lapkričio 23 d., 2009 m. kovo 2 d. nutarimai). Atsižvelgiant į Konstitucinio Teismo suformuotą valstybės turto valdymo doktriną, įstatyme turėtų būti nustatytos valstybės institucijos, kurios turėtų įgaliojimus disponuoti valstybės turtu, t.y. gyvenamosiomis patalpomis. Iš teikiamo įstatymo projekto nuostatų nėra aišku,  kurios konkrečiai valstybės institucijos turėtų teisę priimti sprendimus suteikti iškeldinamiems atsargos kariams kitas atitinkančias reikalavimus gyvenamąsias patalpas bei iš kurios institucijos valdomo gyvenamųjų patalpų fondo tokios patalpos būtų suteikiamos. Taip pat nėra aišku, kokiomis sąlygomis tokios patalpos iškeldinamiesiems būtų suteikiamos. Atsižvelgus į tai, projekto nuostatos tobulintinos.

Be to, nei iš projekto, nei iš projekto aiškinamojo rašto nuostatų nėra aišku, ar yra laisvas atitinkamas skaičius valstybei nuosavybės teise priklausančių gyvenamųjų patalpų, kurios galėtų būti suteikiamos iškeldinamiems atsargos kariams. Todėl reikėtų įvertinti tai, ar priėmus įstatymą, jo nuostatos realiai galėtų būti įgyvendintos.

Ketvirta, projekto nuostata ,,iškeldinti iš tarnybinių gyvenamųjų patalpų“ neatitinka faktinių aplinkybių. Projekto aiškinamajame rašte nurodoma, kad 2012 m. priėmus projektu keičiamo įstatymo pakeitimus, buvo atsisakyta tarnybinių butų, o butai patikėjimo teise buvo perduoti valstybės įmonei Turto bankui. Taigi, mūsų nuomone, šiuo metu tokie butai neturi tarnybinio buto statuso, todėl projekto nuostatos tobulintinos.

2. Atsižvelgiant į tai, kad Vyriausybė ar jos įgaliota institucija turės priimti šiam įstatymui įgyvendinti reikalingus teisės aktus, įstatymo projektą reikėtų pildyti 2 straipsniu, kuriame būtų numatytos nuostatos dėl įstatymo įsigaliojimo ir įgyvendinimo.

3. Teikiamu įstatymo projektu siūloma reglamentuoti disponavimą valstybės turtu – valstybei nuosavybės teise priklausančiomis gyvenamosiomis patalpomis. Valstybės ir savivaldybės turto valdymo naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 7 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad valstybės turto savininko funkcijas įgyvendina Lietuvos Respublikos Seimas ir Vyriausybė įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Atsižvelgus į tai, manytina, kad dėl teikiamo įstatymo projekto reikėtų gauti Vyriausybės išvadą.

4. Korupcijos prevencijos įstatymo 8 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatyta, kad teisės akto projekto rengėjas atlieka teisės akto projekto antikorupcinį vertinimą, jeigu rengiamame teisės akte numatoma reguliuoti visuomeninius santykius, susijusius su valstybės ar savivaldybių turto nuosavybės ar valdymo teisės perleidimu privatiems asmenims. Atsižvelgus į tai, reikėtų atlikti įstatymo projekto antikorupcinį vertinimą.

5. Įstatymo projektas tikslintinas teisės technikos prasme:

1) įstatymo projekto 1 straipsnio vienintelė dalis nenumeruotina;

2) įstatymo projekto 1 straipsnio pakeitimo esmėje brauktinas žodis „nauja“, nes pildoma dalimi straipsnio pabaigoje; tuo pačiu siūlytina įstatymo projektu siūlomas nuostatas dėstyti nuosekliai po kitų nuostatų, reguliuojančių aprūpinimą gyvenamosiomis patalpomis, pvz., keičiamo įstatymo 63 straipsnio 51 dalyje.

 

 

Departamento direktorius                                                                                             Andrius Kabišaitis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J. Raškauskaitė, tel. (8 5) 239 6842, el. p. [email protected]

S. Švedas, tel. (8 5) 2396165, el. p. [email protected]