LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KANCELIARIJOS

TEISĖS DEPARTAMENTAS

 

IŠVADA

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NUTARIMO „DĖL KRAŠTO APSAUGOS SISTEMOS STIPRINIMO IR PLĖTROS PROGRAMOS PATVIRTINIMO
PROJEKTO

 

2024-03-15 Nr. XIVP-3203(2)

Vilnius

 

Įvertinę projekto atitiktį Konstitucijai, įstatymams, teisėkūros principams ir teisės technikos taisyklėms, teikiame šias pastabas.

1.    Projekto 2 straipsniu siūloma pavesti Vyriausybei per 3 mėnesius nuo šio nutarimo priėmimo parengti, suderinti su Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetu ir patvirtinti 7 metų krašto apsaugos sistemos įsigijimų, susietų su pajėgumais, planą ir personalo plėtros planą. Pažymėtina, kad teisines pasekmes (šiuo atveju – atsirasti pareiga Vyriausybei vykdyti pavedimą) gali sukelti tik galiojančios teisės normos, todėl aptariamoje projekto nuostatoje nurodytas 3 mėnesių terminas sietinas ne su nutarimo priėmimu, o su jo įsigaliojimu, dėl ko projekto 2 straipsnis atitinkamai taisytinas.

2.    Programos 2 punkte reikėtų nurodyti, kokiu dokumentu patvirtintas valstybės gynybos planas.

3.    Programos 4 punkte siūlytina sukonkretinti formuluotę „ne daugiau kaip 50 proc. skirti personalui, ne mažiau, kaip 20 proc. įsigijimams“, kad būtų aišku, kam konkrečiau turėtų būti skirtas finansavimas (pvz., taip, kaip numatyta Programos 8 punkte).

4.    Programos 7 punkto pirmojoje pastraipoje įvardijami „komendantiniai vienetai“. Atkreiptinas dėmesys, kad Programa yra poįstatyminis teisės aktas (tvirtinamas Seimo nutarimu), todėl jos nuostatos turi derėti su aukštesnės teisinės galios teisės aktais – įstatymais. Galiojančiuose įstatymuose komendantiniai vienetai neapibrėžiami, jų statusas nereglamentuotas. Komendantiniai vienetai minimi tik Karo padėties įstatymo Nr. VIII-1721 2, 8, 9, 11, 12, 13, 28 straipsnių, VI skyriaus pavadinimo pakeitimo ir įstatymo papildymo 81 straipsniu įstatymo projekto XIVP-2978 nuostatose (yra įvykęs tik šio projekto pateikimas Seimo posėdyje, dėl jo yra kreiptasi Vyriausybės išvados), todėl aptariama Programos nuostata vertintina kaip neatitinkanti galiojančių įstatymų. Analogiškai vertintina Programos 16 punkto nuostata, kurioje taip pat minimi komendantiniai vienetai.

5.    Programos 7 punkto trečiojoje pastraipoje, programos 1 priedo 2.3 papunktyje įvardijami „kovinis asmuo“, „koviniai asmenys“, tačiau galiojančiuose teisės aktuose „kovinio asmens“ sąvoka nevartojama, jos turinys neatskleistas. Aptariamos projekto nuostatos tikslintinos.

6.    Programos 7 punkto trečiojoje pastraipoje minimas parengtojo rezervo karys, programos 16 punkte – parengtojo rezervo karo prievolininkai. Pažymėtina, kad galiojančiuose įstatymuose (Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos, Principinės kariuomenės struktūros) „parengtojo rezervo kario“ sąvoka nenaudojama, ribinis kiekvienais metais į pratybas ir mokymus pašaukiamų parengtojo rezervo karių skaičius nenustatytas. Principinės kariuomenės struktūros įstatymo redakcijos (įsigaliojo 2020 m. liepos 1 d.) 2 straipsnio 3 dalyje yra nustatytas ribinis kiekvienais metais į pratybas ir mokymus pašaukiamų aktyviojo kariuomenės personalo rezervo karių skaičius. Todėl aptariamos Programos nuostatos vertintinos kaip nederančios su galiojančiais įstatymais.

7.    Tikslintina programos IV skyriaus numeracija: vietoje 26.8.2 punkto įrašytinas 31.8.2 punktas.

8.    Atsižvelgiant į Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas, patvirtintas teisingumo ministro 2013 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. IR-298, projekto 3 straipsnyje nurodytina, kad Lietuvos Respublikos Seimo 2006 m. liepos 4 d. nutarimas Nr. X-743 „Dėl Krašto apsaugos sistemos plėtros programos patvirtinimo“ pripažįstamas netekusiu galios su visais pakeitimais ir papildymais.

 

 

 

Departamento direktorius                                                                                      Dainius Zebleckis

 

 

 

 

 

E. Drėgvaitė, tel. +370 5 209 6891, el. p. [email protected]

M. Griščenko, tel. +370 5 209 6552, el. p. [email protected]

J. Meškienė, tel. +370 5 209 6089, el. p. [email protected]

J. Raškauskaitė, tel. +370 5 209 6842 el. p. [email protected]