LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

Socialinių reikalų ir darbo komitetas

 

Pagrindinio komiteto IŠVADA

 

DĖL SEIMO NUTARIMO „DĖL ILGALAIKIO DARBO IŠMOKŲ FONDO 2017 METŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO“ PROJEKTO Nr. XIIIP-2692

2018-11-14 Nr. 103-P-53

Vilnius

 

1. Komiteto posėdyje dalyvavo: R. Šalaševičiūtė – Komiteto pirmininkė, R. J. Dagys, A. Dumbrava, M. Navickienė, V. Rastenis, J. Rimkus, A. Sysas, G. Skaistė, T. Tomilinas, J. Varkalys; Komiteto biuras: vedėja E. Bulotaitė, patarėjos: D. Aleksejūnienė, A. Dolmantienė, D. Jonėnienė, I. Kuodienė, R. Molienė, padėjėja R. Liekienė. Kviestieji asmenys: I. Šambaraitė – Seimo kanceliarijos Teisės departamento Privatinės teisės skyriaus patarėja, M. Macijauskas – valstybės kontrolieriaus pavaduotojas, D. Krištopavičienė – Valstybės kontrolės Finansinio audito departamento direktorė, I. Muckutė – Finansų ministerijos Atskaitomybės, audito, turto vertinimo ir nemokumo politikos departamento direktorė, V.Kalinauskas – Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Socialinio draudimo skyriaus vedėjas, J. Miskis – Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos l. e. p. direktorius, V. Latvienė – Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus pavaduotoja, J. Varanauskienė – Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos vyr. patarėja.  

2. Ekspertų, konsultantų, specialistų išvados, pasiūlymai, pataisos, pastabos:

 

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

Pasiūlymo turinys

Komiteto nuomonė

Argumentai,

pagrindžiantys nuomonę

str.

str. d.

p.

1.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas,

2018-10-15

 

 

 

Įstatymo projektas atitinka Konstitucijos, įstatymų, teisėkūros principų ir teisės technikos taisyklių reikalavimus.

Pritarti.

 

 

3. Piliečių, asociacijų, politinių partijų, lobistų ir kitų suinteresuotų asmenų pasiūlymai: negauta.

4. Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų pasiūlymai: negauta.

5. Subjektų, turinčių įstatymų leidybos iniciatyvos teisę, pasiūlymai: negauta.

6. Seimo paskirtų papildomų komitetų / komisijų pasiūlymai:

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

Pastabos

Pasiūlymo turinys

Komiteto nuomonė

Argumentai,

pagrindžiantys nuomonę

str.

str. d.

p.

1.

Audito  komitetas

(2018-11-07)

 

 

 

 

Atsižvelgiant į Valstybės kontrolės 2018 m. spalio 1 d. valstybinio audito išvadoje Nr. FA-2018-P-6-6-10 pateiktą sąlyginę nuomonę dėl finansinių ataskaitų rinkinio ir besąlyginę nuomonę dėl biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio bei ataskaitoje Nr. FA-2017-P-6-6-10-1 pateiktus pastebėjimus, pritarti iniciatorių pateiktam Lietuvos Respublikos Seimo nutarimo „Dėl Ilgalaikio darbo išmokų fondo 2017 metų ataskaitų rinkinio patvirtinimo“ projektui Nr. XIIIP-2692 ir siūlyti pagrindiniam komitetui jį tobulinti pagal Audito komiteto pasiūlymus.

Pritarti.

 

2.

Audito  komitetas

(2018-11-07)

 

 

 

B

Argumentai:

Atsižvelgiant į valstybinio audito ataskaitoje Nr. FA-2018-P-6-6-10-1 pateiktus pastebėjimus, siūlome papildyti Seimo nutarimo projekto preambulę.

 Pasiūlymas:

Pakeisti Seimo nutarimo projekto preambulę ir ją išdėstyti taip:

„Lietuvos Respublikos Seimas,

vadovaudamasis Lietuvos Respublikos garantijų darbuotojams jų darbdaviui tapus nemokiam ir ilgalaikio darbo išmokų įstatymo 21 straipsnio 1 dalimi,

atsižvelgdamas į tai, kad Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė 2018 m. spalio 1 d. valstybinio audito išvadoje Nr. FA-2018-P-6-6-10 pateikė sąlyginę nuomonę dėl finansinių ataskaitų rinkinio ir ataskaitoje Nr. FA-2018-P-6-6-10-1 pateiktus pastebėjimus;

pažymėdamas, kad sudarant Ilgalaikio darbo išmokų fondo finansinių ataskaitų rinkinį nesilaikoma vieno iš bendrųjų apskaitos principų, įtvirtintų Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 4 straipsnyje – subjekto principo, numatančio, kad kiekvienas viešojo sektoriaus subjektas, laikomas atskiru apskaitos vienetu ir apskaitoje turi registruoti tik savo turtą, finansavimo sumas ir įsipareigojimus, pajamas ir sąnaudas;

siekdamas supaprastinti buhalterinės apskaitos ir atskaitomybės procesus, mažinti administracinę naštą bei užtikrinti finansinių ataskaitų rinkinių teisingumą, n u t a r i a priimti šį Lietuvos Respublikos Seimo nutarimą:“.

Nepritarti.

          Seimo nutarimo preambulėse nurodomas teisinis pagrindas, kuriuo remiantis Seimas tvirtina ataskaitų rinkinius.

         Preambulėje konstatavus faktą, kad sudarant Ilgalaikio darbo išmokų fondo finansinių ataskaitų rinkinį nesilaikoma vieno iš bendrųjų apskaitos principų, įtvirtintų Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 4 straipsnyje – subjekto principo, ataskaitų rinkinys turėtų būti nepatvirtintas.

           Vyriausybės posėdžio protokoliniu pavedimu pavesta Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai  užtikrinti Valstybės kontrolės 2018 m. spalio 1 d. valstybinio audito išvadoje Nr. FA-2018-P-4-8 pateiktų rekomendacijų įgyvendinimą ir apie rezultatus nustatytais terminais informuoti Valstybės kontrolę ir Vyriausybės kanceliariją. 

 

3.

Audito  komitetas

(2018-11-07)

2

 

 

N

Argumentai:

Siekiant užtikrinti finansinių ataskaitų rinkinių teisingumą, supaprastinti buhalterinės apskaitos, atskaitomybės ir konsolidavimo procesus, bei sumažinti administracinę naštą, siūloma papildyti Seimo nutarimo projektą nauju 2 straipsniu.

Pasiūlymas:

Papildyti Seimo nutarimo projektą nauju 2 straipsniu ir jį išdėstyti taip:

2 straipsnis.

Pasiūlyti Lietuvos Respublikos Vyriausybei inicijuoti atitinkamų teisės aktų pakeitimus dėl Garantinio fondo ir Ilgalaikio darbo išmokų fondo duomenų konsolidavimo į vieną Valstybinio socialinio draudimo fondo ataskaitų rinkinį, užtikrinant duomenų atskleidimo pagal atskiras įmokų rūšis.

Pritarti iš dalies.

    Nutarimo 2 straipsnį išdėstyti taip:

„2 straipsnis.

Pasiūlyti Lietuvos Respublikos Vyriausybei svarstyti galimybę inicijuoti atitinkamų teisės aktų pakeitimus dėl Garantinio fondo ir Ilgalaikio darbo išmokų fondo duomenų konsolidavimo į vieną Valstybinio socialinio draudimo fondo ataskaitų rinkinį, užtikrinant duomenų atskleidimo pagal atskiras įmokų rūšis.“

 

7. Komiteto sprendimas ir pasiūlymai: pritarti komiteto patobulintam Seimo nutarimo projektui.

8. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.  

9. Komiteto paskirtas pranešėjas: Rimantė Šalaševičiūtė.

10. Komiteto narių atskiroji nuomonė: nepareikšta.

PRIDEDAMA. Komiteto patobulintas Seimo nutarimo projektas.

 

 

Komiteto pirmininkė                                                                                                                                       Rimantė Šalaševičiūtė

 

                              

           

                                                                                                                       

Komiteto biuro patarėja R. Molienė.