LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KANCELIARIJOS

TEISĖS DEPARTAMENTAS

 

IŠVADA

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS MIŠKŲ ĮSTATYMO NR. I-671 2, 5, 6 IR 23 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO PRIEDU ĮSTATYMO PROJEKTO

 

2019-07-05 Nr. XIIIP-3630

Vilnius

 

Įvertinę projektą dėl jo atitikties Konstitucijai, įstatymams, teisėkūros principams ir teisės technikos taisyklėms, teikiame šias pastabas:

1.    Atkreiptinas dėmesys, kad pagal teisės technikos reikalavimus tais atvejais, kai Europos Sąjungos teisės aktai nurodomi įstatymo priede, kartu įstatymo pradžioje (nurodant jo paskirtį ir kitas bendrąsias nuostatas) daroma nuoroda į įstatymo priedą. Atsižvelgiant į tai, projektu taip pat turėtų būti pildomas antrąja dalimi keičiamo įstatymo 1 straipsnis.

2.    Projekto 1 straipsnio 7 dalimi keičiamo įstatymo 2 straipsnio 34 dalyje vietoj žodžių „Miškų įstatyme“ įrašytini žodžiai „šio įstatymo“. Be to, antrojo sakinio nuostatų turinys yra beveik identiškas projekto 3 straipsniu keičiamo įstatymo 6 straipsnio 3 dalies nuostatoms, todėl siūlytina vienų iš jų atsisakyti kaip perteklinių.

3.    Projekto 2 straipsnio 2 dalimi keičiamo įstatymo 5 straipsnio 3 dalies 2 punkto nuostatose nėra pakankamai aiškus formuluotės „derina saugomų teritorijų ir jų zonų ribų planus“ turinys. Atkreiptinas dėmesys, kad pagal Saugomų teritorijų įstatymo 28 straipsnio 2 dalies nuostatas tam tikrų saugomų teritorijų ribos yra nustatomos šių teritorijų ribų planuose, o kitų - planavimo schemose (ribų ir tvarkymo planuose). Siekiant aiškumo, projekto nuostatos derintinos su minėto įstatymo nuostatomis.

4.   Projekto 2 straipsnio 3 dalimi keičiamo įstatymo 5 straipsnio 41 dalies 3 punkte siūloma nustatyti, kad tais atvejais, kai viešasis interesas pažeistas dėl Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos arba institucijų, kurių funkcijas jis perėmė, veiksmų ar neveikimo, Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos dėl viešojo intereso gynimo kreipiasi į prokuratūrą.

Iš projekto nuostatų nėra aišku, kokios konkrečiai, kurių institucijų bei nuo kada perimtos funkcijos, kurias perėmė Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos, turimos omenyje. Siekiant aiškumo, svarstytina, ar projekto nuostatų nereikėtų patikslinti arba projektą papildyti atskiru straipsniu, reglamentuojančiu įstatymo taikymą, kuriose būtų pašalinti aukščiau nurodyti neaiškumai.

Pastebėtina ir tai, kad dėl savo veiksmų ir neveikimo, kuriais galimai būtų pažeistas viešasis interesas, į prokuratūrą turėtų kreiptis pats Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos. Svarstytina, ar siūlomas teisinis reguliavimas atitinka Teisėkūros pagrindų įstatymo 3 straipsnio 2 dalyje nustatytus teisėkūros tikslingumo ir efektyvumo principus.

5.    Projekto 2 straipsnio 3 dalimi keičiamo įstatymo 5 straipsnio 41 dalies 4 punkte nėra aiškus sąvokos „valstybinė miškų kontrolė“ turinys, nes ši sąvoka nėra apibrėžta ir vartojama nei tolesnėse projekto, nei keičiamo įstatymo nuostatose.

6.   Projekto 2 straipsnio 3 dalimi keičiamo įstatymo 5 straipsnio 41 dalies 6 punkte siūloma nustatyti, kad Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos ,,kontroliuoja žaliavinę medieną naudojančius ūkio subjektus“. Ši nuostata diskutuotina dviem aspektais:

Pirma, nėra aišku, kokias konkrečiai teises turėtų minėtas departamentas vykdydamas žaliavinę medieną naudojančių ūkio subjektų kontrolę bei tokios kontrolės vykdymo tvarka.

Antra, nėra aišku, ar sąvoka ,,žaliavinę medieną naudojantys ūkio subjektai“ apimtų ir žaliavinės medienos pirkėjus, ar tik subjektus, kurie žaliavinę medieną pradėjo naudoti konkrečioms reikmėms. Svarstytina, ar projekto nuostatas nereikėtų patikslinti, pašalinant aukščiau nurodytus neaiškumus.

7.    Projekto 3 straipsniu keičiamo įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 1 dalyje nėra aiškus jose vartojamos formuluotės „specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų“ turinys. Atkreiptinas dėmesys, kad 2019 m. birželio 6 d. Seimas priėmė Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymą Nr. XIII-2166, su kurio nuostatomis reikėtų suderinti projekto nuostatas.

8.    Projekto 3 straipsniu keičiamo įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 2, 3 punktuose, 2 dalies 2 punkte vartojamos skirtingos sąvokos „kompetentingos valstybės institucijos“ ir „kompetentingos institucijos“. Svarstytina, ar, siekiant aiškumo, nereikėtų suvienodinti šių sąvokų vartojimo.

9.    Projekto 3 straipsniu keičiamo įstatymo 2 dalies 1 punkte siūloma nustatyti valstybinių miškų apsaugos darbuotojų teises, kurias iš esmės turėjo valstybiniai miškų pareigūnai ir kurias turi aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnai pagal Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 2, 4, 5 punktus: stabdyti ir tikrinti asmenis, transporto priemones, jų krovinį ir dokumentus. Abejotina, ar valstybiniai miškų apsaugos darbuotojai, neturintys pareigūnų įgalinimų, galės tinkamai įgyvendinti šias teises, nes iš projekto nuostatų nėra pakankami aišku, kokius veiksmus (tik užfiksuoti pažeidimo aplinkybes, kviesti aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūną ar kt.) jie turėtų atlikti, nustatę, kad, pavyzdžiui, sustabdytoje transporto priemonėje yra gabenamas krovinys be nustatyta tvarka išduoto leidimo ar gabenami neteisėtai sumedžioti gyvūnai.

Kita vertus, nėra aišku, ar tikrinami asmenys turėtų paklusti ir vykdyti valstybinių miškų apsaugos darbuotojų, neturinčių administracinių pareigūnų įgalinimų, nurodymus (nėra, aišku, ar šie darbuotojai, įgyvendindami savo teises, turėtų prisistatyti tikrinamiems asmenims, parodyti kokį nors dokumentą, patvirtinantį jų statusą ir pan.), nes pagal Administracinių nusižengimų kodekso 505 straipsnį, asmenys administracinėn atsakomybėn gali būti traukiami, jei jie kliudo įstatymų įgaliotiems pareigūnams įgyvendinti jiems suteiktas teises; o pagal kartu su projektu susijusio Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 262, 263, 290, 426, 589 ir 604 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto (reg. Nr. XIIIP-3629) 4 straipsniu keičiamo kodekso 426 straipsnio 4 dalį nėra siūloma nustatyti administracinę atsakomybę už nepaklusimą valstybinių miškų apsaugos darbuotojo teisėtam, aiškiai išreikštam reikalavimui sustabdyti transporto priemonę, šio straipsnio 6 dalyje nėra siūloma nustatyti reikalavimų, kai transporto priemonę stabdo minėti darbuotojai.

10.    Projekto 4 straipsniu keičiamo įstatymo 23 straipsnio 2 dalies 3 punkte siūloma nustatyti, kad pareikšti ieškinius dėl neteisėta veika padarytos žalos turi teisę Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos, kai žala yra padaroma miškui, kaip aplinkos objektui. Pagal galiojančio keičiamo įstatymo 23 straipsnio 2 dalies 3 punkte nustatytą teisinį reguliavimą tokius ieškinius pareiškia valstybiniai miškų pareigūnai. Iš projekto nuostatų nėra aišku, ar į iki įstatymo įsigaliojimo iškeltų, bet nebaigtų nagrinėti bylų dėl žalos atlyginimo pagal valstybinių miškų pareigūnų pateiktus ieškinius procesą turėtų įstoti Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos. Svarstytina, ar projektą nereikėtų papildyti atskiru straipsniu, kuriame būtų reglamentuojamas įstatymo nuostatų taikymas, pašalinant aukščiau nurodytą neaiškumą.

11.    Projekto 6 straipsnyje siūloma nustatyti, kad Vyriausybė ar jos įgaliotos institucijos per vieną mėnesį nuo įstatymo įsigaliojimo dienos priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus. Pažymėtina, kad įsigaliojus įstatymui, jo taikymas iki tol, kol nebus priimti ir įsigalios jo įgyvendinimą reglamentuojantys teisės aktai, gali būti apsunkintas, nes poįstatyminiuose teisės aktuose įstatymo nuostatos nebus detalizuotos. Be to, tokios įstatymo nuostatos prieštarauja Teisėkūros pagrindų įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 7 punkte nustatytam teisėkūros sistemiškumo principui, reiškiančiam, kad įstatymo įgyvendinamieji teisės aktai turi būti rengiami ir priimami taip, kad įsigaliotų kartu su įstatymu ar atskiromis jo nuostatomis, kurias šie teisės aktai įgyvendina. Atsižvelgus į tai, svarstytina, ar projekte nereikėtų nustatyti vėlesnę įstatymo įsigaliojimo datą ir pasiūlyti Vyriausybei ar jos įgaliotoms institucijoms iki įstatymo įsigaliojimo priimti įstatymą įgyvendinančius teisės aktus.

12.    Atkreipiame dėmesį, kad Seime yra svarstomas Miškų įstatymo Nr. I-671 2, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 18 ir 19 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (reg. Nr. XIIIP-3491), kuriuo tų pačių keičiamo įstatymo straipsnių atskiras struktūrines dalis siūloma išdėstyti kiek kitaip nei teikiamu įstatymo projektu. Atsižvelgus į tai, abiejų projektų nuostatas reikia suderinti tarpusavyje.

 

 

Departamento direktorius                                                                                               Andrius Kabišaitis

 

 

 

N. Azguridienė, tel. (8 5) 239 6546, el. p. [email protected]

S. Švedas, tel. (8 5) 239 6165, el. p. [email protected]

S. Zamara, tel. (8 5) 239 6895, el. p. [email protected]