LIETUVOS RESPUBLIKOS ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ KODEKSO 170 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

1. Įstatymo projekto rengimą paskatinusios priežastys, įstatymo projekto tikslai ir uždaviniai:

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 170 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto (toliau – Įstatymo projektas) parengimą paskatino nepilnamečių, įskaitant ypač jauno amžiaus, tarpe masiškai plintantis elektroninių cigarečių vartojimas bei praktikoje kylančios veiksmingos atsakomybės taikymo problemos.

Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo (toliau – Tabako kontrolės įstatymas) 2 straipsnio 8 dalyje nustatyta, kad elektroninė cigaretė – gaminys, kuris gali būti naudojamas garams, kuriuose yra nikotino, vartoti per kandiklį, arba bet kuri tokio gaminio sudedamoji dalis, įskaitant kapsulę, rezervuarą ir įtaisą be kapsulės ar rezervuaro. Elektroninės cigaretės gali būti vienkartinės arba užpildomos iš pildomosios talpyklos ir rezervuaro, arba daugkartinės su keičiamomis vienkartinėmis kapsulėmis. Šio straipsnio 35 dalyje nustatyta, kad su tabako gaminiais susijęs gaminys (toliau – susijęs gaminys) – elektroninė cigaretė, elektroninių cigarečių pildyklė, taip pat rūkomasis žolinis gaminys. Tabako kontrolės įstatymo 10 straipsnyje nustatyta, kad  Lietuvos Respublikoje verstis tabako gaminių, su tabako gaminiais susijusių gaminių gamyba, didmenine ir mažmenine prekyba, neapdoroto tabako didmenine prekyba leidžiama tik turint nustatyta tvarka išduotas licencijas.

Remiantis Tabako kontrolės įstatyme nustatytu teisiniu reglamentavimu, elektroninė cigaretė ar bet kuri jos dalis laikoma su tabako gaminiais susijusiu gaminiu, o prekyba galima tik turint licenciją tokiai veiklai. Tabako kontrolės įstatyme nustatyta, kad licencija išduodama tik juridiniams asmenims, todėl  fiziniam asmeniui negali būti išduodama licencija dėl ko fiziniai asmenys negali prekiauti ne tik pačiomis elektroninėmis cigaretėmis, nepriklausomai ar su, ar be skysčio, kuris naudojamas elektroninėms cigaretėms pripildyti bet ir atskiromis elektroninės cigaretės dalimis.

Realiame gyvenime paminėtų ribojimų dažnai nepaisoma. Socialiniuose tinkluose, skelbimuose fiziniai asmenys skelbia apie parduodamas elektronines cigaretes ir jų papildymui skirtus skysčius. Tokia prekybos forma itin palanki nepilnamečiams, nes nelegaliai elektronines cigaretes parduodantys fiziniai asmenys nekreipia dėmesio į tai kam parduoda gaminius, o dažnu atveju sąmoningai renkasi nepilnamečius kaip tikslinę tokių tabako gaminių realizavimo auditoriją.

Užfiksavus atvejus, kuomet fizinis asmuo prekiauja elektroninėmis cigaretėmis, jo patraukimas atsakomybėn yra problematiškas. Fizinis asmuo atsako Lietuvos Respublikos administracinių nužengimų kodekso (toliau - ANK) nustatyta tvarka, tačiau ANK nenumato jokios atsakomybės už prekybą elektroninėmis cigaretėmis be skysčio, kuris naudojamas elektroninėms cigaretėms pripildyti, o atsakomybė už neteisėtą cigarečių papildymo skysčio realizavimą menka.

ANK 170 straipsnyje nustatyta atsakomybė už prekybos ir viešojo maitinimo įmonių darbuotojų padarytus neapdoroto tabako, tabako gaminių ar susijusių gaminių pardavimo įmonėse reikalavimų pažeidimą. Todėl fizinio asmens, kuris nėra prekybos ar viešojo maitinimo  įmonių darbuotojas, veiką kvalifikuoti pagal  ANK 170 straipsnį nėra pagrindo.

Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 2 straipsnyje nustatyta, kad akcizais apmokestinamas yra tik elektroninių cigarečių skystis. Elektroninė cigaretė, arba bet kuri tokio gaminio sudedamoji dalis, įskaitant kapsulę, rezervuarą ir įtaisą be kapsulės ar rezervuaro nėra akcizais apmokestinama. Todėl veika, kai neteisėtai realizuojama elektroninė cigaretė be skysčio, kuris naudojamas elektroninėms cigaretėms pripildyti negali būti kvalifikuojama pagal ANK 209 straipsnį. Taigi, pagal dabar galiojantį teisinį reglamentavimą ta pati elektroninė cigarete gali būti ir akcizais apmokestinama prekė – kai ji yra su skysčiu, naudojamu elektroninėmis cigaretėms pripildyti arba akcizais neapmokestinama prekė – kai ji be skysčio, naudojamu elektroninėmis cigaretėms pripildyti. Tais atvejais, kai elektroninė cigaretė yra ir akcizais apmokestinama prekė, tai už realizavimą pažeidžiant nustatytą tvarką, atsakomybė kiltų pagal ANK 209 straipsnio 1 dalį. Paminėtina, kad ANK 209 straipsnio 1 dalies sankcija yra bauda nuo keturiasdešimties iki dviejų šimtų eurų, o jeigu surašomas administracinio nusižengimo protokolas su nurodymu – tai skiriama 20 eurų bauda.

Atsižvelgiant į tai, kad elektroninės cigaretės nelegaliai parduodamos dažniausiai nepilnamečiams, o tai daro fiziniai asmenys neturintys (ir negalintys turėti) licencijos tokiai prekybai, paminėta sankcija yra neadekvačiai maža.

Siekdami aiškaus teisinio reglamentavimo, atgrasymo nuo aptariamų pažeidimų bei aiškios ir paprastos atsakomybės taikymo praktikos, siūlome nustatyti specializuotą teisės normą, nustatančią atsakomybę už neteisėtą elektroninių cigarečių pardavimą, nepriklausomai ar ji su ar be skysčio, naudojamu elektroninėmis cigaretėms pripildyti bei elektroninių cigarečių pildykles.

Atsižvelgdami į išdėstytą, už aptariamą neteisėtą veiklą siūlome numatyti atsakomybę ANK 170 straipsnyje.

 

2. Įstatymo projekto iniciatoriai (institucija, asmenys ar piliečių įgalioti atstovai) ir rengėjai:

Įstatymo projektą parengė Priklausomybių prevencijos komisijos nariai: Morgana Danielė, Irena Haase, Andrius Mazuronis, Algirdas Sysas, Linas Slušnys, Algis Strelčiūnas, Tomas Tomilinas, Arūnas Valinskas, Jonas Varkalys.

 

3. Kaip šiuo metu yra reguliuojami Įstatymo projekte aptariami teisiniai santykiai:

Šiuo metu nėra ANK normos, kuri nustatytų atsakomybę už neteisėtą  elektroninės cigaretės, be skysčio, naudojamo elektroninėmis cigaretėms pripildyti ar bet kurios elektroninės cigaretės sudedamosios dalies realizavimą.

 

4. Kokios siūlomos naujos teisinio reguliavimo nuostatos ir kokių teigiamų rezultatų laukiama:

ANK XV skyriuje yra administraciniai nusižengimai, susiję su prekyba, finansų sistema ir oficialiąja statistika. Todėl siūlome atsakomybę už neteisėtą elektroninės cigaretės ar bet kurios elektroninės cigaretės dalies, elektroninės cigaretės pildyklės realizavimą numatyti ANK 170 straipsnio 3 dalyje. Už tokį administracinį nusižengimą numatyti baudą nuo vieno šimto keturiasdešimt iki keturių šimtų eurų. Siūlome ANK 170 straipsnio 4 dalyje numatyti atsakomybę už pakartotinumą. Už pakartotinai padarytą nusižengimą – baudą nuo keturių šimtų iki penkių šimtų eurų. Taip pat siūlome numatyti privalomą elektroninių cigarečių konfiskavimą.

 

5. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo rezultatai (jeigu rengiant įstatymo projektą toks vertinimas turi būti atliktas ir jo rezultatai nepateikiami atskiru dokumentu), galimos neigiamos priimtų įstatymų pasekmės ir kokių priemonių reikėtų imtis, kad tokių pasekmių būtų išvengta:

Numatoma, kad Įstatymo projektas neigiamų pasekmių neturės.

 

6. Kokią įtaką priimtas įstatymas turės kriminogeninei situacijai, korupcijai:

Priimtas Įstatymo projektas neigiamos įtakos kriminogeninei situacijai ir korupcijai neturės.

 

7. Kaip įstatymo įgyvendinimas atsilieps verslo sąlygoms ir jo plėtrai:

Įstatymo projekto nuostatų įgyvendinimas įtakos verslo sąlygoms ir jo plėtrai neturės.

 

8. Įstatymo inkorporavimas į teisinę sistemą, kokius teisės aktus būtina priimti, kokius galiojančius teisės aktus reikia pakeisti ar pripažinti netekusiais galios:

Siekiant inkorporuoti priimtą įstatymą į teisinę sistemą, kitų įstatymų priimti, keisti ar pripažinti netekusiais galios nereikės.

 

9. Ar įstatymo projektas parengtas laikantis Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos, Teisėkūros pagrindų įstatymų reikalavimų, o įstatymo projekto sąvokos ir jas įvardijantys terminai įvertinti Terminų banko įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka: 

Įstatymo projektas atitinka Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymo ir Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo reikalavimus. Įstatymo projektas naujų sąvokų nenustato, todėl jų įvertinti Terminų banko įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka nereikia.

 

10. Ar įstatymo projektas atitinka Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos nuostatas ir Europos Sąjungos dokumentus:

Įstatymo projektas atitinka Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos nuostatas ir Europos Sąjungos dokumentus.

 

11. Jeigu įstatymui įgyvendinti reikia įgyvendinamųjų teisės aktų, – kas ir kada juos turėtų priimti: 

Įstatymo projekto įgyvendinimui nereikės priimti įstatymų įgyvendinamųjų teisės aktų.

 

12. Kiek valstybės, savivaldybių biudžetų ir kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų prireiks įstatymui įgyvendinti, ar bus galima sutaupyti (pateikiami prognozuojami rodikliai einamaisiais ir artimiausiais 3 biudžetiniais metais):

Įstatymo projektui įgyvendinti papildomų lėšų nereikės.

 

13. Įstatymo projekto rengimo metu gauti specialistų vertinimai ir išvados:

Įstatymo projekto rengimo metu specialistų vertinimų ir išvadų nėra gauta.

 

14. Reikšminiai žodžiai, kurių reikia šiems projektams įtraukti į kompiuterinę paieškos sistemą, įskaitant Europos žodyno „Eurovoc“ terminus, temas bei sritis:

Reikšminiai žodžiai, kurių reikia Įstatymo projektui įtraukti į kompiuterinę paieškos sistemą, įskaitant reikšminius žodžius pagal Europos žodyną Eurovoc: „administracinis kodeksas“, „administracinių nusižengimų teisena“, „administracinis nusižengimas“.

 

15. Kiti, iniciatorių nuomone, reikalingi pagrindimai ir paaiškinimai:

Nėra.