LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

Sveikatos reikalų komitetas

 

 

PAPILDOMO KOMITETO IŠVADA

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS MAISTO ĮSTATYMO NR. VIII-1608 2 IR 4 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 62 STRAIPSNIU ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIVP-2890

 

 

2023-09-20  Nr. 111-P-29

Vilnius

 

 

1. Komiteto posėdyje dalyvavo: Komiteto pirmininkas A. Matulas, Komiteto pirmininko pavaduotojas R. Žemaitaitis, Komiteto nariai M. Danielė, P. Kuzmickienė, O. Leiputė, M. Puidokas, J. Sejonienė, L. Slušnys, Z. Streikus, R. Šalaševičiūtė, A. Veryga, Komiteto biuro vedėja J. Bandzienė, patarėja K. Civilkienė, patarėjas E. Jankauskas,  patarėja V. Valainytė, patarėja B. Sesickienė, padėjėja M. Neverkevičienė, padėjėja D. Žukauskė, Seimo narės A. Armonaitės patarėja G. Lelė, Nacionalinės sveikatos tarybos pirmininkas A. Utkus, Lietuvos Respublikos Prezidento patarėjas P. Gradeckas, Lietuvos Respublikos Ministrės Pirmininkės patarėja Ž. Gudlevičienė, Ekonomikos ir inovacijų ministerijos viceministrė I. Valeškaitė, Sveikatos apsaugos viceministrė D. Jankauskienė, viceministras A. Pečkauskas, Psichikos sveikatos skyriaus vedėjas I. Rubikas, patarėja J. Talačkienė, patarėja M. Oleškevičienė, Sveikatos saugos skyriaus patarėja J. Mackevičienė, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Maisto skyriaus patarėja I. Drulytė, Labdaros ir paramos fondo „Maisto bankas“ direktorius S. Gurevičius.

2. Ekspertų, konsultantų, specialistų išvados, pasiūlymai, pataisos, pastabos (toliau – pasiūlymai):

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

 

Pasiūlymo turinys

 

Komiteto nuomonė

Argumentai,

pagrindžiantys nuomonę

str.

str. d.

p.

1.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas, 2023-06-15

1

 

 

Įvertinę projekto atitiktį Konstitucijai, įstatymams, teisėkūros principams ir teisės technikos taisyklėms, teikiame šias pastabas.

1.                   Atkreiptinas dėmesys, kad 2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1169/2011 dėl informacijos apie maistą teikimo vartotojams, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1924/2006 ir (EB) Nr. 1925/2006 bei kuriuo panaikinami Komisijos direktyva 87/250/EEB Tarybos direktyva 90/496/EEB, Komisijos direktyva 1999/10/EB, Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/13/EB, Komisijos direktyvos 2002/67/EB ir 2008/5/EB bei Komisijos reglamentas (EB) Nr. 608/2004 toliau – Reglamentas Nr. 1169/2011) 2 straipsnio 2 dalies r punkte yra įtvirtinama „minimalaus maisto produkto tinkamumo vartoti termino“, o ne „minimalaus tinkamumo vartoti termino“ sąvoka. Atsižvelgiant į tai projekto 1 straipsnio 1 dalimi keičiamo Maisto įstatymo (toliau – keičiamas įstatymas) 2 straipsnio 27 dalies nuostatos turėtų būti tikslinamos, arba įvedant sąvokos trumpinį „Minimalaus maisto produkto tinkamumo vartoti terminas (toliau – minimalus tinkamumo vartoti terminas)“, arba atitinkamai turėtų būti tikslinama projekto 1 straipsnio 1 dalimi keičiamo įstatymo 2 straipsnio 27 dalis, projekto 2 straipsniu keičiamo įstatymo 4 straipsnio 5 dalis bei projekto 3 straipsniu pildomas keičiamo įstatymo 62 straipsnis, vietoje žodžių junginio „minimalaus tinkamumo vartoti terminas“ įrašant žodžius „minimalaus maisto produkto tinkamumo vartoti terminas“.

Pritarti

 

2.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas, 2023-06-15

1

 

 

2.Atkreiptinas dėmesys, kad vadovaujantis Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijų, patvirtintų teisingumo ministro 2013 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 1R-298 „Dėl Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijų patvirtinimo“ 35 punktu, įstatyme vartojamos sąvokos (terminai ir jų apibrėžtys) turi būti dėstomos abėcėlės tvarka. Atsižvelgiant į tai, projekto 1 straipsnyje keičiamo įstatymo 2 straipsnis dėstytinas nauja redakcija.

Pritarti

 

3.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas, 2023-06-15

3

 

 

3.Tikslintina projekto 3 straipsniu pildomo keičiamo įstatymo 62 straipsnio 1 dalies nuostata iki dvitaškio, nurodant subjektą, kuriam draudžiama parduoti tam tikrus maisto produktus pasibaigus minimaliam maisto produkto tinkamumo vartoti terminui.

Pritarti

Pasiūlymas:

Pakeisti projekto 3 straipsniu pildomo keičiamo įstatymo 62 straipsnio 1 dalies nuostatą iki dvitaškio ir ją išdėstyti taip:

„1. Pardavėjui draudžiama, pasibaigus minimaliam tinkamumo vartoti terminui, parduoti galutiniam vartotojui šiuos maisto produktus:“

4.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas, 2023-06-15

4

1

 

4.Projekto 4 straipsnio 1 dalyje po žodžių „Šis įstatymas“ įrašytini žodžiai „išskyrus šio straipsnio 2 dalį“. 

Pritarti

 

 

3.      Piliečių, asociacijų, politinių partijų, lobistų ir kitų suinteresuotų asmenų pasiūlymai:

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

 

Pasiūlymo turinys

 

Komiteto nuomonė

Argumentai,

pagrindžiantys nuomonę

str.

str. d.

p.

1.

VšĮ „Žiedinė ekonomika“, 2023-07-31

 

 

 

VšĮ „Žiedinė ekonomika" išnagrinėjo maisto jstatymo Nr. VIII-1608 2 ir 4 straipsnių pakeitimo ir jstatymo papildymo 6(2) straipsniu jstatymo projektą (toliau - Projektas) ir palaiko s i e k į šio Projekto pagalba sumažinti iššvaistomo maisto kiekius. Tuo pačiu, siekiant dar labiau sumažinti maisto švaistymą, siūlome šį Projektą nagrinėti kartu su kitu projektu - Seimo nario Tomo Tomilino registruotu maisto jstatymo Nr. VIII-1608 4 straipsnio pakeitimo jstatymo projektu.

Pritarti iš dalies

Komitetas nenagrinės šio projekto kartu su kitu projektu, nes Seimas nepaskyrė Sveikatos reikalų komiteto nagrinėti Seimo nario T. Tomilino kartu su kitais Seimo nariais teikto Lietuvos Respublikos maisto jstatymo Nr. VIII-1608 4 straipsnio pakeitimo jstatymo projekto Nr. XIVP-2055(2).

2.

Vartotojų aljansas, 2023-09-18

 

 

 

Vartotojų aljansas, susipažinęs su Maisto įstatymo Nr. VIII-1608 2 ir 4 straipsnių pateikimo ir Įstatymo papildymo 6(2) straipsniu įstatymo projektu (reg. nr. XIVP-2890) nurodo, kad pastabų šiam Maisto įstatymo pakeitimo projektui neturi. Įstatymo pakeitimo projekte numatyti pokyčiai mažins maisto švaistymą bei neigiamus poveikius aplinkai, prisidės prie tvaresnio maisto produktų vartojimo, todėl kviečiame pritarti projektui.

Pritarti

 

 

4. Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų pasiūlymai:

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

 

Pasiūlymo turinys

 

Komiteto nuomonė

Argumentai,

pagrindžiantys nuomonę

str.

str. d.

p.

1.

Teisingumo ministerijos Europos Sąjungos teisės grupė, 2023-06-21

 

 

 

Įvertinę Lietuvos Respublikos Seimo pateikto derinti Lietuvos Respublikos maisto įstatymo Nr. VIII-1608 2 ir 4 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 6(2) straipsniu įstatymo projekto Nr. XIVP-2890 atitiktį Europos Sąjungos teisei pažymime, kad pastabų ir pasiūlymų neturime.

Pritarti

 

 

5. Subjektų, turinčių įstatymų leidybos iniciatyvos teisę, pasiūlymai: negauta.

6. Komiteto sprendimas ir pasiūlymai: iš esmės pritarti įstatymo projektui Nr. XIVP-2890 ir siūlyti pagrindiniam Seimo Ekonomikos komitetui jį tobulinti, atsižvelgiant į Seimo kanceliarijos Teisės departamento pastabas bei pasiūlymus.

7. Balsavimo rezultatai: už – 10, prieš – 0, susilaikė – 1.

8. Komiteto paskirti pranešėjai: P. Kuzmickienė, Z. Streikus.

 

 

 

 

Komiteto pirmininkas                                                                                                                                                                         Antanas Matulas

 

 

 

 

 

 

 

 

Sveikatos reikalų komiteto biuro patarėjas Egidijus Jankauskas