LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

VIII (PAVASARIO) SESIJOS

VAKARINIO posėdžio NR. 319

STENOGRAMA

 

2016 m. kovo 15 d.

 

Pirmininkauja Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkė L. GRAUŽINIENĖ
ir Seimo Pirmininko pavaduotojas
K. KOMSKIS

 

 


 

PIRMININKĖ (L. GRAUŽINIENĖ). Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, pra­dė­si­me ko­vo 15 die­nos (an­t­ra­die­nio) va­ka­ri­nį ple­na­ri­nį po­sė­dį. Re­gist­ruo­ja­mės.

Už­si­re­gist­ra­vo 56 Sei­mo na­riai.

 

15.02 val.

Ge­ne­ra­li­nio pro­ku­ro­ro E. Pa­ši­lio at­sa­ky­mai į Sei­mo na­rio klau­si­mus (pa­gal Sei­mo sta­tu­to 209 straips­nį) Nr. KLA-39

 

Po­pie­ti­nės dar­bo­tvarkės 2-1 klau­si­mas – ge­ne­ra­li­nio pro­ku­ro­ro E. Pa­ši­lio at­sa­ky­mai į Sei­mo na­rio klau­si­mus (pa­gal Sei­mo sta­tu­to 209 str.) Klau­si­mai yra pa­teik­ti. Kvie­čiu pra­ne­šė­ją E. Pa­ši­lį, ge­ne­ra­li­nį pro­ku­ro­rą, at­sa­ky­ti į raš­tu pa­teik­tus klau­si­mus.

E. PAŠILIS. La­ba die­na, ger­bia­mo­ji Sei­mo Pir­mi­nin­ke, ger­bia­mie­ji Sei­mo na­riai, po­niai ir po­nios! Va­do­vau­da­ma­sis Sei­mo sta­tu­to 209 straips­niu, tei­kiu at­sa­ky­mus į Sei­mo na­rio V. Va­si­liaus­ko šių me­tų ko­vo 2 die­ną raš­tu man pa­teik­tus klau­si­mus.

Jums lei­dus, su­pa­žin­din­siu jus su pir­mais pen­kiais klau­si­mais, ku­rie tar­pu­sa­vy­je la­bai su­si­ję. Pir­mas klau­si­mas: ar bu­vo kreip­ta­si į pro­ku­ro­rą, ku­ris kon­tro­liuo­ja ir va­do­vau­ja Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos ty­ri­mui dėl iki­teis­mi­nio ty­ri­mo duo­me­nų pa­skel­bi­mo? Ant­ras klau­si­mas: jei­gu bu­vo kreip­ta­si, tai koks bu­vo pro­ku­ro­ro spren­di­mas? Tre­čias klau­si­mas: jei­gu pro­ku­ro­ras da­vė ra­šy­ti­nį su­ti­ki­mą, tai koks bu­vo to­kio su­ti­ki­mo mo­ty­vas, kam šis su­ti­ki­mas ad­re­suo­tas? Ket­vir­tas klau­si­mas: ar šis pro­ku­ro­ro ra­šy­ti­nis su­ti­ki­mas yra sau­go­mas iki­teis­mi­nio ty­ri­mo by­lo­je, o jo ko­pi­ja – iki­teis­mi­nio ty­ri­mo kon­tro­lės by­lo­je? Penk­tas klau­si­mas: jei­gu iki­teis­mi­nio ty­ri­mo duo­me­nys pa­skelb­ti be pro­ku­ro­ro ra­šy­ti­nio su­ti­ki­mo, tai ar ne­ma­no­te, jog yra pa­grin­das pra­dė­ti iki­teis­mi­nį ty­ri­mą pa­gal Bau­džia­mo­jo ko­dek­so 247 straips­nį „Iki­teis­mi­nio ty­ri­mo duo­me­nų at­sklei­di­mas be lei­di­mo“ (jei­gu nu­skals­ta­mą vei­ką pa­da­rė ne tei­sė­sau­gos pa­rei­gū­nas) ar­ba Bau­džia­mo­jo ko­dek­so 228 straips­nį „Pik­tnau­džia­vi­mas“, ar Bau­džia­mo­jo ko­dek­so 229 straips­nį „Tar­ny­bos pa­rei­gų ne­at­li­ki­mas“?

Prieš at­sa­ky­da­mas į šiuos klau­si­mus, trum­pai pri­min­siu ak­tu­a­lių įvy­kių se­ką. Šių me­tų va­sa­rio 29 die­ną Kau­no apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ros pro­ku­ro­ras pri­ėmė nu­a­ri­mą nu­trauk­ti iki­teis­mi­nį ty­ri­mą, ku­rio me­tu bu­vo ti­ria­mos ir tei­siš­kai ver­tin­tos Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bės 2015 m. rug­sė­jo 23 d. nu­ta­ri­mo Nr. 1025 pri­ėmi­mo ap­lin­ky­bės. No­rė­čiau pa­brėž­ti, kad pro­ku­ro­ras, va­do­vau­da­ma­sis Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Kon­sti­tu­ci­ja ir ki­tais tei­sės ak­tais ir pri­im­da­mas pro­ce­si­nį spren­di­mą, ir jį pa­grįs­da­mas sa­vo nu­ta­ri­me, yra vi­siš­kai sa­va­ran­kiš­kas ir ne­pri­klau­so­mas. Šio nu­ta­ri­mo ko­pi­ja bu­vo iš­siųs­ta Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­jai, ku­ri, veik­da­ma pa­gal sa­vo kom­pe­ten­ci­ją, šių me­tų va­sa­rio 23 die­ną raš­tu bu­vo pa­pra­šiu­si pa­teik­ti in­for­ma­ci­ją apie at­lie­ka­mą iki­teis­mi­nį ty­ri­mą ir jo re­zul­ta­tus. At­si­žvelg­da­ma į tai, kad ne­tru­kus po to vi­suo­me­nė­je ki­lo vie­ša dis­ku­si­ja dėl te­le­fo­ni­nių po­kal­bių ste­nog­ra­mų, ku­rios yra nu­ta­ri­mo nu­trauk­ti iki­teis­mi­nį ty­ri­mą da­lis, pa­vie­ši­ni­mo ap­lin­ky­bių, šių me­tų ko­vo 1 die­ną Ge­ne­ra­li­nė pro­ku­ra­tū­ra krei­pė­si į Kau­no apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­rą pra­šy­da­ma pa­teik­ti iš­sa­mią in­for­ma­ci­ją apie šių iki­teis­mi­nių ty­ri­mo duo­me­nų pa­tei­ki­mą ir vie­ši­ni­mą.

2016 m. ko­vo 3 d. gau­ta­me at­sa­ky­me in­for­muo­ja­ma apie tai, kad at­sa­ky­mas ir mi­nė­to nu­ta­ri­mo ko­pi­ja bu­vo pa­teik­ta Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­jai, at­sa­kant į mi­nė­tą ko­mi­si­jos raš­tą, jos ži­niai ir spren­di­mui pa­gal kom­pe­ten­ci­ją pri­im­ti. Taip pat šio nu­ta­ri­mo ko­pi­ja pa­gal kom­pe­ten­ci­ją bu­vo pa­teik­ta ir Vy­riau­sio­sios tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­jai. To­liau ver­ti­nant gau­tus duo­me­nis bei ki­tas ap­lin­ky­bes, šių me­tų ko­vo 10 die­ną Ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros bu­vo pri­im­tas spren­di­mas pra­dė­ti iki­teis­mi­nį ty­ri­mą pa­gal Lie­tu­vos Res­pub­li­kos bau­džia­mo­jo ko­dek­so 168 straips­nio „Ne­tei­sė­tos in­for­ma­ci­jos apie as­mens pri­va­tų gy­ve­ni­mo at­sklei­di­mas ir pa­nau­do­ji­mas“ pir­mo­jo­je da­ly­je ir 247 straips­ny­je „Iki­teis­mi­nio ty­ri­mo duo­me­nų at­sklei­di­mas be lei­di­mo“ nu­ma­ty­tus nu­si­kals­ta­mų vei­kų po­žy­mius.

Pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas su­da­rys są­ly­gas iš­sa­miai ir ob­jek­ty­viai iš­tir­ti bei tei­siš­kai įver­tin­ti vi­sas ty­ri­mui reikš­min­gas šios in­for­ma­ci­jos pa­skel­bi­mo ap­lin­ky­bes ir kar­tu at­sa­ky­ti į ger­bia­mo­jo Sei­mo na­rio pa­teik­tus klau­si­mus, su­si­ju­sius su iki­teis­mi­nio ty­ri­mo duo­me­nų vie­ši­ni­mo pro­ce­dū­ra. To­dėl šiuo me­tu at­sa­ky­ti vie­šai de­ta­liau nė­ra ga­li­my­bės, sie­kiant ne­pa­kenk­ti vyks­tan­čiam iki­teis­mi­niam ty­ri­mui.

Taip pat no­rė­čiau in­for­muo­ti, kad ma­no įsa­ky­mu su­da­ry­ta tar­pins­ti­tu­ci­nė ko­mi­si­ja iki­teis­mi­nio ty­ri­mo duo­me­nų ap­sau­gos, jų skel­bi­mo tei­si­niam reg­la­men­ta­vi­mui įver­tin­ti. Ko­mi­si­jai pa­ves­ta įver­tin­ti esa­mą tei­si­nį reg­la­men­ta­vi­mą, iki­teis­mi­nio ty­ri­mo duo­me­nų ap­sau­gos, jų skel­bi­mo re­gu­lia­vi­mą Lie­tu­vo­je, pa­ly­gi­nant šios sri­ties reg­la­men­ta­vi­mą su prak­ti­ka, tai­ko­ma ki­to­se Eu­ro­pos ša­ly­se.

Šeš­ta­sis klau­si­mas – bu­vau pa­pra­šy­tas pa­teik­ti in­for­ma­ci­ją apie tai, kiek 2014–2015 me­tais bu­vo pra­dė­ta iki­teis­mi­nių ty­ri­mų dėl iki­teis­mi­nio ty­ri­mo duo­me­nų at­sklei­di­mo ir ko­kie šių by­lų teis­mi­nio nag­ri­nė­ji­mo re­zul­ta­tai. Ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros duo­me­ni­mis, 2014 me­tais bu­vo pra­dė­ti trys iki­teis­mi­niai ty­ri­mai pa­gal Bau­džia­mo­jo ko­dek­so 247 straips­nį. Šių iki­teis­mi­nių ty­ri­mų re­zul­ta­tai to­kie: vie­nas ty­ri­mas bu­vo su­stab­dy­tas, vie­nas nu­trauk­tas pa­gal Bau­džia­mo­jo pro­ce­so ko­dek­so 3 straips­nio 1 da­lies 1 punk­tą, dar vie­nas ty­ri­mas šiuo me­tu vyks­ta.

2015 me­tais bu­vo pra­dė­tas vie­nas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas, ku­ris bu­vo su­stab­dy­tas. No­rė­čiau pa­brėž­ti, kad dėl šios nu­si­kals­ta­mos vei­kos po­bū­džio, pa­da­ry­mo me­cha­niz­mo ypa­tu­mų, ga­li­mų įta­ria­mų­jų nu­sta­ty­mas, jų kal­tės pa­da­rius šią vei­ką įro­di­nė­ji­mo pro­ce­sas ob­jek­ty­viai yra la­bai su­dė­tin­gas, o ty­ri­mo sėk­mė sun­kiai prog­no­zuo­ti­na.

Sep­tin­ta­sis klau­si­mas – bu­vau pa­pra­šy­tas pa­si­da­lin­ti sa­vo, kaip tei­sė­jo, pa­tir­ti­mi, ar te­ko nag­ri­nė­ti by­las, ku­rio­se bu­vo at­skleis­ta iki­teis­mi­nio ty­ri­mo me­džia­ga be ra­šy­ti­nio pro­ku­ro­ro lei­di­mo. Jei­gu te­ko, tai kaip ver­ti­no­te si­tu­a­ci­ją, kai iki­teis­mi­nio ty­ri­mo duo­me­nys prieš teis­mi­nį nag­ri­nė­ji­mą bu­vo ap­ta­ria­mi vie­šai? Ar to­kia si­tu­a­ci­ja ne­ga­lė­jo tu­rė­ti įta­kos teis­mo nuosp­ren­džio pa­grįs­tu­mui ir tei­sė­tu­mui?

Prieš pra­dė­da­mas ei­ti ge­ne­ra­li­nio pro­ku­ro­ro pa­rei­gas, dir­bau tei­sė­ju, man bau­džia­mų­jų by­lų dėl ne­tei­sė­tų iki­teis­mi­nių ty­ri­mų duo­me­nų at­sklei­di­mo nag­ri­nė­ti ne­te­ko. Tai ga­lė­jo bū­ti nu­lem­ta ir to, kad, kaip ro­do sta­tis­ti­niai duo­me­nys, to­kių by­lų ša­ly­je tik­rai re­ta.

Ver­ti­nant ga­li­mą iki­teis­mi­nio ty­ri­mo duo­me­nų pa­skel­bi­mo įta­ką tei­sė­jų ar pro­ku­ro­rų pro­ce­si­niams spren­di­mams, at­kreip­ti­nas dė­me­sys į tai, kad tiek pro­ku­ro­rai, tiek tei­sė­jai pa­gal sa­vo kom­pe­ten­ci­ją pri­im­da­mi spren­di­mus yra ne­pri­klau­so­mi, va­do­vau­ja­si tik įsta­ty­mu ir sa­vo tei­si­ne są­mo­ne. Spren­di­mus pri­iman­tys pa­rei­gū­nai, ti­kiu, ge­ba tin­ka­mai tai­ky­ti ne tik kon­kre­čias bau­džia­mo­jo įsta­ty­mo bei bau­džia­mo­jo pro­ce­so tei­sės ak­tų nor­mas, bet ir tin­ka­mai tai­ky­ti sa­vo veik­lo­je pa­ma­ti­nius tei­sės prin­ci­pus, t. y. iš­lik­ti ne­ša­liš­kais, ob­jek­ty­viais, prin­ci­pin­gais, at­spa­riais bet ko­kiam po­vei­kiui, ne­tu­rin­čiam da­ry­ti įta­kos pri­ima­mam spren­di­mui. To­kios po­zi­ci­jos lai­kiau­si pats, to­kius rei­ka­la­vi­mus ke­liu ir ki­tiems pro­ku­ro­rams.

Vis dėl­to kaip tei­sė­jas do­mė­jau­si Eu­ro­pos Žmo­gaus Tei­sių Teis­mo for­muo­ja­ma prak­ti­ka. Ga­liu pa­sa­ky­ti, kad šis Teis­mas ne vie­nu sa­vo spren­di­mu yra ak­cen­ta­vęs iš­skir­ti­nę vie­šų­jų as­me­nų pa­dė­tį vi­suo­me­nė­je ir jiems tai­ko­mus aukš­tes­nius nei ki­tiems pi­lie­čiams skaid­ru­mo bei vie­šu­mo stan­dar­tus. Tar­ki­me, 2007 me­tais pri­im­ta­me spren­di­me iš­nag­ri­nė­jus dvie­jų žur­na­lis­tų by­lą prieš Pran­cū­zi­ją, žur­na­lis­tai bu­vo nu­teis­ti už tai, kad kny­go­je pa­nau­do­jo kon­fi­den­cia­lią in­for­ma­ci­ją. Teis­mas va­do­va­vo­si tuo, kad as­muo, apie ku­rį bu­vo pa­teik­ta in­for­ma­ci­ja, bu­vo vie­šas, aukš­čiau­siu ly­giu da­ly­vau­jan­tis po­li­ti­ko­je, to­dėl vi­suo­me­nė tu­rė­jo pa­grįs­tą pa­grin­dą bū­ti in­for­muo­ta tiek apie Teis­mo pro­ce­są, tiek apie kon­kre­čius fak­tus, ku­rie bu­vo at­skleis­ti kny­go­je.

Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo 2005 me­tų nu­tar­ty­je taip pat re­mia­ma­si Eu­ro­pos Žmo­gaus Tei­sių Teis­mo spren­di­mais, ku­riuo­se ne kar­tą pa­žy­mė­tas itin svar­bus ži­niask­lai­dos vaid­muo de­mo­kra­tinėje vi­suo­me­nė­je, jos pa­rei­ga skelb­ti in­for­ma­ci­ją ir nuo­mo­nę po­li­ti­niais bei ki­tais vi­siems rū­pi­mais klau­si­mais, va­do­vau­jan­tis vi­suo­me­nės tei­se tai ži­no­ti.

Taip pat Eu­ro­pos Žmo­gaus Tei­sių Teis­mas ne kar­tą sa­vo spren­di­muo­se yra kon­sta­ta­vęs, pa­brė­žęs, kad in­for­ma­ci­jos, ku­ri ne­su­si­ju­si su vie­šuo­ju in­te­re­su, pa­skel­bi­mas vie­šai ga­li bū­ti ver­ti­na­mas kaip as­mens tei­sės į pri­va­tų gy­ve­ni­mą pa­žei­di­mas.

Ki­tas klau­si­mas skam­ba taip: „Šių me­tų va­sa­rio 29 die­ną „Lie­tu­vos ry­to“ vy­riau­sio­jo re­dak­to­riaus G. Vai­naus­ko su­lai­ky­mas bu­vo tran­sliuo­ja­mas por­ta­le „15min.“ Da­ry­ti­na iš­va­da, kad Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos pa­rei­gū­nai ga­li­mai nu­te­ki­no in­for­ma­ci­ją ar­ba ga­li­mai ži­niask­lai­da bu­vo in­for­muo­ta apie Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos ren­gia­mą ope­ra­ci­ją. Ar at­lie­ka­mas tar­ny­bi­nis pa­tik­ri­ni­mas dėl šio įvy­kio?“

At­sa­ky­da­mas į šį klau­si­mą no­riu pa­brėž­ti, kad iš iki­teis­mi­nio ty­ri­mo me­džia­gos ma­ty­ti, jog Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­ba iš anks­to ži­niask­lai­dos at­sto­vų apie pla­nuo­ja­mą iki­teis­mi­nio ty­ri­mo veiks­mus ne­in­for­ma­vo, pro­ce­si­nių veiks­mų at­li­ki­mo su jais ne­de­ri­no ir ne­ko­or­di­na­vo. Ty­ri­mo veiks­mai bu­vo at­lie­ka­mi pla­nin­gai, in­for­ma­ci­ja vi­suo­me­nei bu­vo pa­teik­ta jau tik po jų at­li­ki­mo, pri­pa­ži­nus tai ga­li­mu ir įver­ti­nus vi­suo­me­nės po­rei­kį ži­no­ti. Pro­ku­ra­tū­ro­je ne­gau­ta duo­me­nų apie ga­li­mai Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bo­je at­lie­ka­mą tar­ny­bi­nį pa­tik­ri­ni­mą dėl pa­klau­si­me nu­ro­dy­tų ap­lin­ky­bių.

Dar vie­nas pa­teik­tas klau­si­mas. „Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­jai Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo 2015 m. lap­kri­čio 12 d. nu­ta­ri­mu „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo lai­ki­no­sios ty­ri­mų ko­mi­si­jos įga­lio­ji­mų su­tei­ki­mo Sei­mo An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­jai ir pa­ve­di­mo at­lik­ti par­la­men­ti­nį ty­ri­mą“ bu­vo su­teik­ti Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo lai­ki­no­sios ty­ri­mo ko­mi­si­jos įga­lio­ji­mai pa­ves­ti at­lik­ti par­la­men­ti­nį ty­ri­mą. Pro­ku­ro­ras ko­mi­si­jai per­da­vė vi­są me­džia­gą, su­si­ju­sią su žval­gy­bos at­lik­tais po­kal­bių įra­šais. Ko­kiu tiks­lu tai bu­vo at­lik­ta? Ar Ge­ne­ra­li­nė­je pro­ku­ra­tū­ro­je dėl šio fak­to at­lie­ka­mas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas?“

Kaip jau mi­nė­jau at­sa­ky­da­mas į ki­tus klau­si­mus, Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­jai, vei­ku­siai pa­gal Sei­mo lai­ki­no­sios ty­ri­mų ko­mi­si­jos įga­lio­ji­mus, in­for­ma­ci­ja apie mi­ni­mą iki­teis­mi­nį ty­ri­mą bu­vo su­teik­ta at­sa­kant į mi­nė­tą jos ofi­cia­lų pra­šy­mą bei at­si­žvel­giant į ko­mi­si­jos kom­pe­ten­ci­ją. Tu­riu dar kar­tą pa­brėž­ti, kad ko­mi­si­jai bu­vo pa­teik­ta ne vi­sa iki­teis­mi­nio ty­ri­mo me­džia­ga, o tik pro­ku­ro­ro nu­ta­ri­mas nu­trauk­ti iki­teis­mi­nį ty­ri­mą. Pro­ku­ro­ras, kaip bu­vo mi­nė­ta, pri­im­da­mas pro­ce­si­nį spren­di­mą ir jį pa­grįs­da­mas, yra vi­siš­kai ne­pri­klau­so­mas, va­do­vau­ja­si tik įsta­ty­mu, jo­kia ki­ta iki­teis­mi­nio ty­ri­mo me­džia­ga ko­mi­si­jai ne­bu­vo pa­teik­ta.

Taip pat tu­riu pa­kar­to­ti, at­sa­ky­da­mas į šį klau­si­mą, pa­brėž­ti, kad šios ir ki­tos su ap­ta­ria­mos in­for­ma­ci­jos sklai­da su­si­ju­sios ap­lin­ky­bės bus nu­sta­ty­tos ir tei­siš­kai įver­tin­tos at­lie­ka­mo iki­teis­mi­nio ty­ri­mo me­tu. Vi­suo­me­nė apie ty­ri­mo re­zul­ta­tus bus in­for­muo­ta. Dė­ko­ju už dė­me­sį.

PIRMININKĖ. Ačiū. Dė­ko­ja­me ge­ne­ra­li­niam pro­ku­ro­rui. Pa­gal Sta­tu­to tvar­ką – 209 strai­ps­nio 5 da­lį pir­miau­sia tu­ri tei­sę klaus­ti ini­cia­to­rius. Klau­siu V. Va­si­liaus­ko, ar no­rė­si­te dar pa­klaus­ti? Pra­šom. Jū­sų pir­mu­mo tei­sė.

V. VASILIAUSKAS (TTF*). Dė­ko­ju, po­nia Pir­mi­nin­ke. Ačiū, ger­bia­ma­sis ge­ne­ra­li­ni pro­ku­ro­re, už iš­sa­mius at­sa­ky­mus, taip pat at­sa­ky­mų pa­tiks­li­ni­mą. Tik­rai dė­ko­ju.

No­rė­čiau pra­tęs­ti de­vin­tą, pas­ku­ti­nį, klau­si­mą, ap­lenk­da­mas Bau­džia­mo­jo pro­ce­so ko­dek­so straips­nius ir pra­dė­tą kon­kre­tų iki­teis­mi­nį ty­ri­mą, o gry­nai eti­niu ir pro­ku­ro­rų mo­ra­lės as­pek­tu. Sa­ky­ki­te, ar nu­trauk­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas tam­pa bu­vu­sio įta­ria­mo­jo per­ga­lės aki­mir­ka, jei po to pa­skel­bia­mi jo vie­ši, ne vie­ši, te­le­fo­ni­niai po­kal­biai? Ir taip pat jei pa­skel­bia­mi iki­teis­mi­nio ty­ri­mo me­tu ne­vie­ši liu­di­nin­kų pa­ro­dy­mai? Ar tai nė­ra ul­ti­ma ra­tio, kraš­tu­ti­nė baus­mė, tam, ku­ris yra iš­tei­sin­tas? Sa­ky­ki­te, gal net pra­de­da­mi iki­teis­mi­niai ty­ri­mai, kad kar­tais bū­tų pa­vie­ši­na­mi tie po­kal­biai?

Ir ar ne­su­duo­da­mas smū­gis Lie­tu­vos žmo­nių pa­si­ti­kė­ji­mui pro­ku­ra­tū­ra ir vi­sa jus­ti­ci­ja, jei­gu iš tik­rų­jų tie po­kal­biai yra nuo­lat pa­vie­ši­na­mi, nors tie pa­ro­dy­mai bu­vo duo­ti iki­teis­mi­nio ty­ri­mo me­tu, tai yra ne­vie­šai? Ačiū už at­sa­ky­mus.

E. PAŠILIS. La­bai ačiū. Tik­rai, pa­ti­kė­ki­te, pro­ku­ro­ro nė­ra tiks­las, kad by­los bū­tų vie­šai nag­ri­nė­ja­mos ir po­kal­biai bū­tų vie­ši­na­mi, ir tai bū­tų kaip su­si­do­ro­ji­mo įran­kis, kad tai bū­tų prieš rin­ki­mus da­ro­ma ar pa­na­šiai. Aš mi­nė­jau, kad yra pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas bū­tent dėl tų po­kal­bių pa­vie­ši­ni­mo. Į smul­kes­nes de­ta­les vis dėl­to ne­no­rė­čiau nu­kryp­ti, nes kaip pro­ku­ra­tū­ros va­do­vas ne­no­riu su­for­muo­ti at­ski­ro­sios nuo­mo­nės, bet ben­dra es­mė… Tik­rai, kaip mi­nė­jau, mes re­a­ga­vo­me į tai ne vien dėl ši­tos by­los. Mes ban­do­me sis­te­miš­kai spręs­ti. Kaip mi­nė­jau, yra su­da­ry­ta tar­pins­ti­tu­ci­nė gru­pė, į ku­rią įei­na vi­si iki­teis­mi­nio ty­ri­mo sub­jek­tai. Tik­rai mes ban­dy­si­me žiū­rė­ti. Gal trūks­ta pa­pil­do­mo reg­la­men­ta­vi­mo. Gal­būt esa­mo už­ten­ka, rei­kia tik di­des­nės kon­tro­lės, kad iki­teis­mi­nio ty­ri­mo duo­me­nys ne­bū­tų vie­ši­na­mi. Čia tik­rai nė­ra pro­ku­ro­ro tiks­las nag­ri­nė­ti bū­tent to­kiu bū­du vie­šai, su kuo nors su­si­do­ro­ti, kaip jūs sa­ko­te, kad gal­būt as­me­nys vie­ni ki­tų at­žvil­giu ko­kį nors pir­mu­mą įgy­tų vien dėl to, kad yra kas nors pa­skel­bia­ma. Tik­rai, kaip mi­nė­jau, mes ban­do­me sis­te­miš­kai žiū­rė­ti. Ne vien dėl tos by­los.

PIRMININKĖ. Ačiū. Da­bar ga­li klaus­ti frak­ci­jos pa­gal dy­dį, bet pra­de­da­ma nuo opo­zi­ci­nių frak­ci­jų. Pa­gal už­si­ra­šiu­sių ei­lę ma­tau, kad pir­mu­mo tei­sę tu­ri A. Ku­bi­lius.

A. KUBILIUS (TS-LKDF). La­bai ačiū. Ger­bia­ma­sis ge­ne­ra­li­ni pro­ku­ro­re, pro­ku­ro­rai yra įpa­rei­go­ti gin­ti vie­šą­jį in­te­re­są. Vi­suo­me­nės vie­ša­sis in­te­re­sas yra tu­rė­ti skaid­rią ir są­ži­nin­gą val­džią. Štai šia­me gar­sia­me ty­ri­me dėl Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mo pro­ku­ro­ras nu­ta­rė, kad iki­teis­mi­nio ty­ri­mo me­džia­gą, ku­rios jis gal ne­ma­tė ar ne­ra­do ga­li­my­bių su­ras­ti tie­sio­giai ko­kius nors pro­ce­dū­ri­nius nu­si­žen­gi­mus, jis nu­ta­rė, kad tu­ri įver­tin­ti vi­suo­me­nė ar­ba jos at­sto­vai ir vi­suo­me­nė tai ga­li pa­da­ry­ti tik su­si­pa­ži­nu­si su in­for­ma­ci­ja. Toks yra vi­suo­me­nės in­te­re­sas. Sa­ky­ki­te, ar, jū­sų ma­ny­mu, čia yra koks ne­aiš­ku­mas vi­so­je šio­je si­tu­a­ci­jo­je, jei pro­ku­ro­ras, gin­da­mas vie­šą­jį in­te­re­są, nu­ta­ria, kad vi­suo­me­nė tu­ri tei­sę ži­no­ti, kaip vei­kia jos val­džia?

E. PAŠILIS. Ačiū. Aš tie­siog tą prie­šis­to­rę pa­pa­sa­ko­jau, kaip bu­vo tas nu­ta­ri­mas per­duo­tas Sei­mo ko­mi­si­jai. Vis dėl­to dar tu­ri­me pa­tį iki­teis­mi­nį ty­ri­mą. Bet šiek tiek ir pa­ci­tuo­tos ma­no Eu­ro­pos Žmo­gaus Tei­sių Teis­mo nu­tar­tys vėl­gi kal­ba apie, kaip jūs mi­nė­jo­te, vie­šą­jį in­te­re­są. Bet šiuo at­ve­ju, kol dar vyks­ta ty­ri­mas, aš no­rė­čiau bū­ti ko­rek­tiš­kas ir tei­siš­kas, iš tei­si­nės pu­sės mes ne­ga­li­me kol kas dar su­dė­lio­ti vi­sų taš­kų ir pa­sa­ky­ti, tas tei­sus, ne­tei­sus, ir tai yra tei­sin­ga ar ne­tei­sin­ga. Be abe­jo, pro­ku­ra­tū­rai tarp pri­ori­te­ti­nių sri­čių tik­rai yra vie­šo­jo in­te­re­so gy­ni­mas vi­so­se sri­ty­se, tai, ką nu­ma­to ir Kon­sti­tu­ci­ja, ir Pro­ku­ra­tū­ros įsta­ty­mas.

PIRMININKĖ. Ačiū. Klau­sia Li­be­ra­lų są­jū­džio at­sto­vas A. Ma­zu­ro­nis.

A. MAZURONIS (LSF). La­bai dė­kui. Ger­bia­ma­sis ge­ne­ra­li­ni pro­ku­ro­re, jūs pa­kan­ka­mai ne­se­niai pra­dė­jo­te ei­ti sa­vo pa­rei­gas ir tu­ri­te tik­rai daug dar­bų, nuo ku­rių ga­lė­tu­mė­te ir tu­rė­tu­mė­te pra­dė­ti sa­vo veik­lą. To­dėl ar ne­ma­no­te, kad tau­py­da­mas lai­ką bei pa­si­nau­do­da­mas ta pro­ga, kad pa­gal Sei­mo sta­tu­tą jūs pri­va­lo­te čia at­ei­ti at­sa­ky­ti į Sei­mo na­rių už­duo­tus klau­si­mus, jūs ga­lė­jo­te tuo pat me­tu ir at­ei­ti dėl kai ku­rių Sei­mo na­rių ne­lie­čia­my­bės nai­ki­ni­mo dėl ne­tei­sė­to spau­di­mo tam tik­rų pro­ku­ro­rų at­žvil­giu? Jei­gu dar ne­su­ruo­šė­te tų do­ku­men­tų, ar pla­nuo­ja­te ir ka­da pla­nuo­ja­te tą pa­da­ry­ti at­ei­ty­je?

E. PAŠILIS. Ačiū, bet aš ma­nau, kad vis­kas da­ro­ma sa­vo lai­ku. Jei­gu ma­no­te, kad mes tau­py­da­mi ku­rą vie­nu me­tu ga­lė­tu­me… Ma­nau, kad vis­kas sa­vo lai­ku, ne­už­bė­ki­me įvy­kiams už akių. Tik­rai ger­biu Sei­mo na­rių tei­sę pa­gal Sei­mo sta­tu­tą iš­klau­sy­ti ma­no at­sa­ky­mų ir ly­giai taip pat mes ger­bia­me Sei­mo na­rių tei­ses.

PIRMININKĖ. Ačiū. Tai bu­vo klau­si­mas, ne­su­si­jęs su šiuo pa­klau­si­mu, bet Sei­mo na­riai tu­ri tei­sę klaus­ti, ką jie no­ri. Da­bar – V. A. Ma­tu­le­vi­čius.

V. A. MATULEVIČIUS (MSNG). Ger­bia­ma­sis ge­ne­ra­li­nis pro­ku­ro­re, bū­tų la­bai įdo­mu ir svar­bu iš­girs­ti jū­sų nuo­mo­nę to­kiu klau­si­mu. Iki­teis­mi­niam ty­ri­mui dėl „Lie­tu­vos ry­to“ va­do­vo G. Vai­naus­ko veiks­mų va­do­vau­ja pro­ku­ro­ro I. Mi­ke­lio­nio de­par­ta­men­tas. Ta­čiau pro­ku­ro­ras I. Mi­ke­lio­nis yra ne kar­tą ir ne vie­nus me­tus la­bai ašt­riai kri­ti­kuo­tas „Lie­tu­vos ry­to“. Ar jūs čia ne­įžvel­gia­te in­te­re­sų kon­flik­to ir ar čia nė­ra tas at­ve­jis, kai iš tik­rų­jų, kad ir koks bū­tų spren­di­mas, bus ne­pa­si­ti­kė­ji­mas, kad tai yra kerš­tas, są­skai­tų su­ve­di­mas? Ar ne­ga­li­ma iš­veng­ti šios dvi­pras­my­bės pro­ku­ra­tū­ro­je? Ačiū.

E. PAŠILIS. Ačiū jums. Kol dir­ba pro­ku­ro­ras ar de­par­ta­men­to va­do­vas, pre­ziu­muo­ja­me, kad jis ga­li dirb­ti sa­vo dar­bą, kol nė­ra įro­dy­ta prie­šin­gai. Jū­sų mi­nė­tas I. Mi­ke­lio­nis nė­ra gal­būt pas­ku­ti­nis pri­imant spren­di­mus, tu­riu ome­ny, jis yra aukš­tes­ny­sis pro­ku­ro­ras, ge­ne­ra­li­nis pro­ku­ro­ras yra aukš­čiau­sias pro­ce­si­ne pras­me, yra iki­teis­mi­nio ty­ri­mo tei­sė­jas. Jo pro­ce­si­niai veiks­mai ne­ga­li bū­ti pas­ku­ti­niai net­gi ne­pa­si­ti­kint juo. Aš tu­riu ome­ny, kad juos ga­li­ma pa­tik­rin­ti. Yra pre­zump­ci­ja, kad vi­si ei­nan­tys pa­rei­gas jas ga­li ei­ti, kol nė­ra pri­im­tas teis­mo ap­kal­ti­na­ma­sis nuosp­ren­dis, kol nė­ra įro­dy­ta prie­šin­gai, draus­mės pa­žei­di­mų ar pa­na­šiai. Kri­ti­kos daug kas su­lau­kia­me, ki­ta ver­tus, ar ji pa­grįs­ta, ne­pa­grįs­ta gal­būt, bet vien dėl to, kad ra­šė straips­nius ir pa­na­šiai, su­ti­ki­te, tai nė­ra pa­grin­das nu­ša­lin­ti de­par­ta­men­to va­do­vą. Ži­no­ma, ta in­for­ma­ci­ja, pa­ti­kė­ki­te, yra tik­ri­na­ma ir draus­mi­nės at­sa­ko­my­bės pras­me, ir vi­sos ki­tos at­sa­ko­my­bės, tas, kas yra vie­šai, yra tik­ri­na­ma.

PIRMININKĖ. Ačiū. Da­bar per­ei­si­me į dau­gu­mos pu­sę. Klau­sia B. Vė­sai­tė.

B. VĖSAITĖ (LSDPF). Ger­bia­ma­sis ge­ne­ra­li­nis pro­ku­ro­re, ma­no nuo­mo­ne, te­le­fo­ni­nių po­kal­bių ste­nog­ra­mų pa­vie­ši­ni­mas yra šiurkš­tus žmo­gaus tei­sių ir de­mo­kra­tijos pa­žei­di­mas. Apie tai mes dis­ku­ta­vo­me pra­ėju­sią sa­vai­tę Eu­ro­pos Ta­ry­bo­je svars­ty­da­mi Len­ki­jos de­mo­kra­tijos klau­si­mus. Iš tik­rų­jų ne žur­na­lis­tai pa­vie­ši­no ste­nog­ra­mas, pa­vie­ši­no po­li­ti­kai kaip po­li­ti­nio kerš­to prie­mo­nę. Ką jūs ga­lė­tu­mė­te pa­sa­ky­ti šiuo klau­si­mu, nes kal­bė­jo­te apie Stras­bū­ro teis­mą? Tai tik­rai ver­ta Stras­bū­ro teis­mo. Ma­ny­čiau, sa­ve ger­bian­tys po­li­ti­kai tu­rė­tų ten kreip­tis.

Ki­ta klau­si­mo da­lis. Ka­da pra­dė­si­te ty­ri­mą, ku­ris ir­gi šiek tiek su­si­jęs su anos Vy­riau­sy­bės ko­rup­ci­ja, dėl 100 mln. eu­rų ener­ge­ti­kos sri­ty­je pra­žu­dy­mo? Aš la­bai to lau­kiu, nes jū­sų pirm­ta­kas ne­si­ry­žo to pa­da­ry­ti, o jūs, kai mes jus sky­rė­me ge­ne­ra­li­niu pro­ku­ro­ru, sa­kė­te, kad, ko ge­ro, da­ry­si­te tai. Ačiū.

E. PAŠILIS. Ačiū už klau­si­mus. Kaip mi­nė­jau, mes sa­vo ruož­tu esa­me su­da­rę tar­pins­ti­tu­ci­nę ko­mi­si­ją ir no­ri­me įver­tin­ti, ar tik­rai mums pa­kan­ka reg­la­men­ta­vi­mo tiek įsta­ty­mų ly­giu, tiek mū­sų vi­di­nių ge­ne­ra­li­nio pro­ku­ro­ro re­ko­men­da­ci­jų for­ma, kad tie iki­teis­mi­nio ty­ri­mo duo­me­nys ne­bū­tų vie­ši­na­mi. Tie­siog ban­dy­si­me ini­ci­juo­ti. Jei­gu trūks­ta reg­la­men­ta­vi­mo, ban­dy­si­me pra­šy­ti, kad bū­tų pri­im­tas vie­nas ar ki­tas įsta­ty­mas ar jo pa­tai­sa. Jei­gu trūks­ta kon­tro­lės, ypač iki­teis­mi­nio ty­ri­mo sub­jek­tų, vėl­gi ban­dy­si­me į tai at­kreip­ti dė­me­sį. Kaip mi­nė­jau, dėl šio at­ve­jo yra iki­teis­mi­nis ty­ri­mas ir tu­rės bū­ti pri­im­tas vie­noks ar ki­toks spren­di­mas.

Dėl ki­to jū­sų mi­nė­to klau­si­mo. Tik­rai ne­tu­riu kol kas in­for­ma­ci­jos ir ne­ga­lė­čiau pla­čiau pa­sa­ky­ti. Jei­gu yra pa­teik­ti duo­me­nys, tai tik­rai dėl kiek­vie­no pa­reiš­ki­mo yra pri­ima­mas spren­di­mas.

PIRMININKĖ. Ačiū už at­sa­ky­mą. Klau­sia M. Zas­čiu­rins­kas.

M. ZASČIURINSKAS (DPF). At­si­pra­šau. Ger­bia­ma­sis pro­ku­ro­re, ma­no klau­si­mas yra toks. Iš da­lies tai tę­si­nys to, ko aš jū­sų klau­siau anks­čiau. Pa­sa­ky­ki­te, kas gi­na Sei­mo na­rį, kai jis vyk­do vie­šą­jį in­te­re­są, ar­ba, trum­pai sa­kant, vyk­do sa­vo pa­rei­gas? Kas jį gi­na, kai to jo vyk­dy­mo me­tu at­si­ran­da žmo­nės, ku­rie jį pro­vo­kuo­ja, ty­čio­ja­si, šmei­žia ir t. t.? Ar jums ne­at­ro­do, kad toks gy­ni­mas yra pri­va­lus pro­ku­ra­tū­rai? Ačiū.

E. PAŠILIS. Gal­būt jūs tu­ri­te ome­ny kon­kre­tų at­ve­jį? Aš ma­nau, kad ir Sei­mo na­rį vi­sų pir­ma gi­na įsta­ty­mas, gi­na Sei­mo sta­tu­tas, ly­giai taip pat, kaip ir kiek­vie­ną žmo­gų. Ži­no­ma, ga­li­ma sa­ky­ti, yra pa­di­din­ta gy­ny­ba vien dėl imu­ni­te­to, bet gal­būt aš kon­kre­čiai ne­ži­nau tų ap­lin­ky­bių, kad ga­lė­čiau jums at­sa­ky­ti smul­kiau. Jei­gu jūs tu­ri­te to­kios in­for­ma­ci­jos, kad tą vie­šąjį in­te­re­są, kaip jūs sa­ko­te, pri­va­lo gin­ti pro­ku­ro­ras, jūs tik­rai tu­rė­tu­mė­te per­duo­ti pro­ku­ra­tū­rai. Ne­ma­nau, kad mes ga­li­me pa­lik­ti vie­ną ar ki­tą pa­reiš­ki­mą jo ne­nag­ri­nė­ję. Ma­nau, jūs tu­rė­tu­mė­te apie tai tie­siog in­for­muo­ti.

PIRMININKĖ. Ge­rai. Ačiū. Klau­sia P. Gra­žu­lis.

P. GRAŽULIS (TTF). Ger­bia­ma­sis pro­ku­ro­re, no­rė­čiau pra­tęs­ti klau­si­mą dėl de­par­ta­men­to di­rek­to­riaus, Or­ga­ni­zuo­tų nu­si­kal­ti­mų ir ko­rup­ci­jos ty­ri­mo de­par­ta­men­to va­do­vo I. Mi­ke­lio­nio. Vi­siš­kai ne­se­niai krei­piau­si į jus raš­tu, su­si­pa­ži­nęs su „Lie­tu­vos ry­te“ pub­li­kuo­ja­ma me­džia­ga, kad jo bro­lis R. Mi­ke­lio­nis su­kū­rė nu­si­kals­ta­mą gru­puo­tę ir iš biu­dže­to pa­vo­gė 3 mln. Lt. Tai di­de­lė su­ma. Šį nu­si­kal­ti­mą pra­dė­jo tir­ti Fi­nan­si­nių nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mo tar­ny­ba ir, kaip jūs ži­no­te, kai tik pa­kvie­tė Ir­man­tą į ap­klau­są, ne Ir­man­tą, o Rim­vy­dą į ap­klau­są, ši by­la po kiek lai­ko pa­te­ko į Ge­ne­ra­li­nę pro­ku­ra­tū­rą. Ji bu­vo vil­ki­na­ma 6 me­tus, iš­skai­dy­ta į la­bai smul­kius epi­zo­dus, o jo bro­lis vi­siš­kai iš­tei­sin­tas. Kaip jūs ma­no­te, ar toks pro­ku­ro­ras?.. Čia tik vie­nas, dėl jo na­mo is­to­ri­jos, įsi­gi­ji­mo ap­lin­ky­bių ir mo­kes­čių ven­gi­mo šian­dien jums iš­siun­čiau an­trą raš­tą. Kaip jūs ma­no­te, kai iš po­li­ti­kų rei­ka­lau­ja­ma bū­ti la­bai skaid­riems, ne­pri­ekaiš­tin­gos re­pu­ta­ci­jos, ar toks pro­ku­ro­ras vis dėl­to ga­lė­tų va­do­vau­ti Or­ga­ni­zuo­tų nu­si­kal­ti­mų ir ko­rup­ci­jos de­par­ta­men­tui?

E. PAŠILIS. Ačiū jums. Ma­no ži­nio­mis, tas ty­ri­mas yra Fi­nan­si­nių nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mų tar­ny­bo­je. Mes tik­rai tą da­ly­ką ver­ti­na­me, į tuos fak­tus ne­sa­me nu­mo­ję ran­ka. Aš esu pa­pra­šęs, kad pa­teik­tų vi­są iš­sa­mią in­for­ma­ci­ją apie tą by­lą. Kaip ži­no­me, ten yra ne vien bro­lis, man at­ro­do, fi­gū­ruo­ja dau­giau as­me­nų. Koks ga­lu­ti­nis spren­di­mas ir ka­da ta by­la tu­rė­tų pa­siek­ti teis­mą, aš da­bar pa­sa­ky­ti ne­ga­lė­čiau, bet esu pa­pra­šęs, kad bū­tų pa­teik­ta iš­sa­mi in­for­ma­ci­ja, kiek su­si­ję su spau­do­je ir jū­sų pa­mi­nė­tais fak­tais.

PIRMININKĖ. Ačiū. Ir grįž­ta­me vėl prie Tė­vy­nės są­jun­gos-krikš­čio­nių de­mok­ra­tų frak­ci­jos. Klau­sia I. De­gu­tie­nė. At­ei­na K. Ma­siu­lis. At­si­pra­šau, Ire­na, pir­mas už­si­ra­šęs Kęs­tu­tis. Kęs­tu­ti, pra­šom pas­ku­bė­ti. At­si­sa­ko­te. Pra­šom. I. De­gu­tie­nė.

I. DEGUTIENĖ (TS-LKDF). Ger­bia­ma­sis pro­ku­ro­re, iš tik­rų­jų tai vie­nas vie­nin­te­lis klau­si­mas. Ar yra nor­ma­lu, ka­da po­li­ti­kai ren­gia pi­ke­tus prie pa­rei­gū­no, šiuo at­ve­ju prie pro­ku­ro­ro, na­mų, to­kiu bū­du veik­da­mi ne vien prieš pro­ku­ro­ro as­me­nį, nes ta­me na­me tur­būt gy­ve­na ir pro­ku­ro­ro šei­ma? Ar tai yra nor­ma­lu lais­vo­je de­mo­kra­tinėje vals­ty­bė­je?

E. PAŠILIS. Ačiū už klau­si­mą. Tik­rai ger­biu žmo­gaus tei­ses, spau­dos lais­vę, žo­džio lais­vę, bet apie tai, ką jūs pa­mi­nė­jo­te, mes ma­no­me, kad tai yra bū­tent po­vei­kis pa­rei­gū­nui, pro­ku­ro­rui, jo šei­mos na­riams. Vėl­gi ka­dan­gi yra pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas, ne­no­rė­čiau di­des­nės nuo­mo­nės for­muo­ti. Tie­siog re­a­guo­jant į ši­tą įvy­kį, bū­tent ir bu­vo pri­im­tas toks spren­di­mas, kad bū­tų pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas. Tik­rai daug ką ga­li­ma to­le­ruo­ti, bet kai kal­ba­ma apie kon­kre­čias by­las ir po to ly­din­čius veiks­mus, tik­rai sun­kiai su­vo­kia­ma de­mo­kra­tinėje vals­ty­bė­je.

PIRMININKĖ. Dar tu­ri­me po­rą mi­nu­čių. Ka­dan­gi iš li­be­ra­lų nie­kas ne­už­si­ra­šė klaus­ti, pas­ku­ti­nis pro­ku­ro­ro klau­sia P. Urb­šys.

P. URBŠYS (MSNG). Ger­bia­mas ge­ne­ra­li­ni pro­ku­ro­re, jūs su­tik­si­te, kad to­kie re­zo­nan­si­niai ty­ri­mai yra dirb­ti­nai po­li­ti­zuo­ja­mi, bet jei­gu nu­te­ka in­for­ma­ci­ja apie slap­tą su­si­ti­ki­mą as­me­nų, ku­rie fi­gū­ruo­ja ko­rup­ci­nė­se by­lo­se, nu­te­ka ži­niask­lai­dai ir ji vos ne on­li­ne tran­sliuo­ja bū­tent tą su­si­ti­ki­mą, tai yra ne­tvar­ka. Jūs, at­sa­ky­da­mas į klau­si­mus, pa­sa­kė­te Sei­mo na­riams, kad jūs iš­si­aiš­ki­no­te, kad nie­kas ne­in­for­ma­vo ži­niask­lai­dos, bet vis dėl­to no­rė­tų­si ži­no­ti, ar jūs tai pa­sa­ko­te gry­nai va­do­vau­da­ma­sis sa­vo as­me­ni­ne ir pri­va­čių po­kal­bių pa­sė­ka, ar vis dėl­to bu­vo at­lik­tas tar­ny­bi­nis pa­tik­ri­ni­mas?

Ant­ras klau­si­mas. Ši­to­je re­zo­nan­si­nė­je by­lo­je, ku­rio­je fi­gū­ruo­ja R. Pa­ksas ir G. Vai­naus­kas, ar yra pa­reikš­ti įta­ri­mai Sta­ty­bos ins­pek­ci­jos pa­rei­gū­nams ir FNTT pa­rei­gū­nams, nes bū­tent jie fi­gū­ruo­ja kaip ga­li­mi pa­rei­gū­nai, ku­rie ga­lė­jo pa­im­ti ky­šius dėl pa­lan­kių spren­di­mų?

E. PAŠILIS. Ačiū. Kaip mi­nė­jau, ne­tu­riu duo­me­nų, kad bū­tų at­lie­ka­mas toks pa­tik­ri­ni­mas, bet, ma­no ži­nio­mis, po ap­klau­sos bu­vo ir at­sa­ky­mai į klau­si­mus. Kai tai vyks­ta vie­šai, tu­riu ome­ny, ži­no ir ki­ti as­me­nys, taip pat gal­būt ir ži­niask­lai­dos at­sto­vai, kur yra Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos pa­sta­tas, gal­būt to­kiu at­ve­ju… Pa­ti­kė­ki­te, kad ne vis­ką ga­li ir pro­ku­ra­tū­ra ar Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­ba, dar už­si­im­ti se­ki­mu, ar po to tie as­me­nys nė­ra pa­ly­di­mi ir pa­na­šiai. Taip, tik­rai taip ne­tu­rė­tų bū­ti. Aš, kaip pa­rei­gū­nas, kaip ins­ti­tu­ci­jos va­do­vas, ti­kiu, kad tik­rai ne­bu­vo jo­kios in­for­ma­ci­jos pa­teik­ta ži­niask­lai­dos prie­mo­nėms, kad taip įvyk­tų.

PIRMININKĖ. Ačiū. Jūs at­sa­kė­te į vi­sus klau­si­mus. Dė­ko­ja­me ge­ne­ra­li­niam pro­ku­ro­rui. Lin­ki­me sėk­mės dar­buo­se. La­bai ačiū.

 

15.33 val.

Mi­nist­ro Pir­mi­nin­ko A. But­ke­vi­čiaus at­sa­ky­mai į Sei­mo na­rių pa­teik­tus klau­si­mus (pa­gal Sei­mo sta­tu­to 208 straips­nio 13 da­lį) Nr. KLA-38

 

Dar­bo­tvarkės 2-2 klau­si­mas. (Bal­sai sa­lė­je) Jau re­gist­ra­vo­mės. (Bal­sai sa­lė­je) Rei­kia atei­ti 15 val. 00 min. į ple­na­ri­nių po­sė­džių sa­lę. 2-2 – Mi­nist­ro Pir­mi­nin­ko… Tu­rė­si­te ga­li­my­bę, kai bal­suo­si­me už įsta­ty­mo pro­jek­tus. Mi­nist­ro Pir­mi­nin­ko A. But­ke­vi­čiaus at­sa­ky­mai į Sei­mo na­rių pa­teik­tus klau­si­mus pa­gal Sei­mo sta­tu­to 208 straips­nio 13 da­lį. Kvie­čiu Mi­nist­rą Pir­mi­nin­ką A. But­ke­vi­čių į tri­bū­ną. Pra­šom.

A. BUTKEVIČIUS (LSDPF). Ger­bia­ma Sei­mo Pir­mi­nin­ke, ger­bia­mi ko­le­gos, esu pa­si­ruo­šęs at­sa­ky­ti į vi­sus man pa­teik­tus klau­si­mus. No­riu pa­brėž­ti, kad jau ne pir­mą kar­tą at­sa­ki­nė­siu į tuos pa­čius klau­si­mus, ku­rie šian­dien yra man su­for­mu­luo­ti.

Gal tau­py­da­mas lai­ką pra­dė­siu iš kar­to nuo pir­mo­jo klau­si­mo. Pir­mas klau­si­mas: „Lie­tu­vos Res­pub­li­kos ape­lia­ci­nis teis­mas nu­sta­tė, kad Dar­bo par­ti­ja 2004–2006 me­tais į juo­dą­ją bu­hal­te­ri­ją bu­vo su­kau­pu­si dau­giau nei 24 mln. Lt ne­tei­sė­tų lė­šų ir jas pa­nau­do­jo sa­vo par­ti­nei veik­lai bei rin­ki­mų kam­pa­ni­joms fi­nan­suo­ti. („Ge­ras“ klau­si­mas) Ar esa­te aiš­ki­nę­sis su bu­vu­siais ir esa­mais Dar­bo par­ti­jos va­do­vais ar par­ti­jos de­le­guo­tais aukš­tais vals­ty­bės pa­rei­gū­nais, iš ko­kių šal­ti­nių ir ko­kiais bū­dais Dar­bo par­ti­ja ga­vo to­kias ne­tei­sė­tas lė­šas?“

La­bai trum­pai at­sa­kau, kad tai nė­ra ma­no kom­pe­ten­ci­jos klau­si­mas. To­kio po­bū­džio in­for­ma­ci­ją tu­ri tei­sę aiš­kin­tis ir ver­tin­ti tik tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­jos. Jei­gu jums bu­vo bū­din­ga, kai jūs bu­vo­te val­džio­je, aiš­kin­tis to­kius da­ly­kus, tai ne­bū­din­ga yra ši­tai Vy­riau­sy­bei.

Ant­ras klau­si­mas: „Ar jums ke­lia ko­kį nors su­si­rū­pi­ni­mą fak­tas, kad jū­sų va­do­vau­ja­ma par­ti­ja yra su­da­riu­si ko­a­li­ci­ją su dvie­jo­mis par­ti­jo­mis, ku­rios bu­vo ir yra įta­ria­mos bei tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­jų kal­ti­na­mos kaip ju­ri­di­niai as­me­nys po­li­ti­nės ko­rup­ci­jos by­lo­se?“

Šiuo me­tu, kiek ži­nau, vyks­ta ty­ri­mas, jis dar nė­ra baig­tas. Tad ko­men­tuo­ti vi­siš­kai ne­si­ruo­šiu ir, aš ma­nau, tam šiuo me­tu nė­ra jo­kio bū­ti­nu­mo.

„Ar lan­ky­da­ma­sis Drus­ki­nin­kuo­se Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mo pri­ėmi­mo iš­va­ka­rė­se ži­no­jo­te, kad Drus­ki­nin­kų me­ras R. Ma­li­naus­kas da­rė spau­di­mą ap­lin­kos mi­nist­rui K. Tre­čio­kui, kad šis įtrauk­tų į Vy­riau­sy­bės dar­bo­tvarkę klau­si­mą dėl Vi­jū­nė­lės dva­ro? Ar siū­ly­si­te mi­nist­rui K. Tre­čio­kui dėl to, kad ne­at­lai­kė R. Ma­li­naus­ko spau­di­mo, trauk­tis iš mi­nist­ro pos­to?“

Aš no­riu pa­sa­ky­ti, kad tą die­ną dau­giau­sia lan­kiau­si Laz­di­juo­se. Ten kaip tik iš pat ry­to bu­vo Re­gio­ni­nės plėt­ros kon­fe­ren­ci­ja ir di­dži­ą­ją lai­ko da­lį lai­ko pra­lei­do­me ten, bet ži­nant Mi­nist­ro Pir­mi­nin­ko už­im­tu­mą, aiš­ku, taip pat bu­vo su­si­ti­ki­mas ir Drus­ki­nin­kuo­se su ver­slo at­sto­vais. No­riu pa­pil­dy­ti šį at­sa­ky­mą ir pa­sa­ky­ti, kad tre­čias, ket­vir­tas, penk­tas ir šeš­tas klau­si­mai – apie Vi­jū­nė­lę, to­dėl pra­dė­siu nuo si­tu­a­ci­jos pa­aiš­ki­ni­mo, nors šia te­ma jau ne vie­ną kar­tą te­ko kal­bė­ti.

Dėl Vy­riau­sy­bė­je pri­im­to nu­ta­ri­mo, ku­ris bu­vo sie­ja­mas su ku­ror­ti­nė­mis zo­no­mis, te­ko at­sa­ky­ti į STT klau­si­mus. Įvyk­džiau sa­vo pa­rei­gą, o STT, tu­rė­da­ma vi­są ty­ri­mo me­džia­gą ir ap­klau­su­si vi­sus su ja su­si­ju­sius as­me­nis, ty­ri­mą nu­trau­kė ne­sant nu­si­kals­ta­mo pa­grin­do.

Ži­no­te, ap­klau­sa vy­ko ga­na džen­tel­me­niš­kai, ir ma­čiau, kad jau­nas ty­rė­jas tik­rai in­te­li­gen­tiš­kas, kul­tū­rin­gas ir tei­sin­gas žmo­gus tik­rai už­da­vė… ir šian­dien ga­liu pa­sa­ky­ti tie­siog… Ne­ži­nau, kaip po­li­ti­niu po­žiū­riu bū­tų ga­li­ma ver­tin­ti? Tik­riau­siai jūs esa­te su­si­pa­ži­nę. Pir­mas klau­si­mas, kad tu­rė­tu­mė­te in­for­ma­ci­ją dėl to, kad, ma­tau, pra­si­dė­jo po­li­ti­nė rin­ki­mų kam­pa­ni­ja ir tai ga­li bū­ti… Sa­ko, ar jūs nau­do­jo­tės par­ko pa­slau­go­mis? Aiš­ku, ne. Ar jums ne­bu­vo pa­siū­ly­tos „Aqua“ par­ko pa­slau­gos ne­mo­ka­mai? Ne. Tre­čias klau­si­mas, nes tai lei­do… Kaip ap­lin­kos mi­nist­ras pri­sta­tė ir ka­da Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mo pro­jek­tą Nr. 1025? Ir ar jūs su­si­pa­ži­nęs su te­le­fo­ni­nių po­kal­bių tu­ri­niu? Ke­tu­ri ar pen­ki klau­si­mai.

Ži­no­te, į juos vi­sus la­bai kul­tū­rin­gai ir man­da­giai at­sa­kiau. Man re­gis, po to­kio STT spren­di­mo vi­suo­me­nei pa­si­da­rė aiš­ku, kaip bu­vo ku­ria­mas skan­da­las ir ko bu­vo sie­kia­ma, bet ka­dan­gi opo­zi­ci­ja ne­su­gal­vo­ja ki­tų idė­jų rin­ki­mų kam­pa­ni­jai ir sie­kia tik to pa­ties – te­mos es­ka­la­vi­mo, man ne­sun­ku pri­min­ti šio nu­ta­ri­mo Nr. 343, apie ku­rį ži­no jau tik­riau­siai vi­sa tau­ta, prie­šis­to­rę.

Bu­vęs prem­je­ras A. Ku­bi­lius ga­lė­tų pri­si­min­ti, kad ir jo Vy­riau­sy­bei te­ko tai­sy­ti Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bės 1992 m. ge­gu­žės 12 d. nu­ta­ri­mą Nr. 343 „Dėl spe­cia­lių­jų že­mės ir miš­ko nau­do­ji­mo są­ly­gų pa­tvir­ti­ni­mo“, nes Pa­lan­gos ku­ror­te bu­vo di­de­lis no­ras su­ma­žin­ti pa­kran­tės ap­sau­gos zo­ną. Tai­gi mi­nė­to nu­ta­ri­mo pa­kei­ti­mo, tiks­liau – XVI sky­riaus pa­skel­bi­mo ne­ga­lio­jan­čiu, iš es­mės bu­vo pa­nai­kin­tos ne­vei­kian­čios ir per­tek­li­nės nuo­sta­tos, ku­rios dub­lia­vo­si ir bu­vo daug de­ta­liau iš­dės­ty­to­se… No­riu pa­sa­ky­ti – jau iš­dės­ty­tos ki­tuo­se to pa­ties nu­ta­ri­mo sky­riuo­se ar­ba jau yra iš­dės­ty­tos ki­tuo­se tei­sės ak­tuo­se.

Aš jas no­rė­čiau pri­sta­ty­ti, jei­gu jums yra ne­ži­no­ma. Sta­ty­bą ku­ror­to eko­lo­gi­nės ap­sau­gos zo­no­se reg­la­men­tuo­ja Sau­go­mų te­ri­to­ri­jų įsta­ty­mo, Te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo įsta­ty­mo, Van­dens įsta­ty­mo, Ap­lin­kos ap­sau­gos įsta­ty­mo ir ki­tų įsta­ty­mų bei įgy­ven­di­na­mų­jų tei­sės ak­tų nuo­sta­tos. Te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo do­ku­men­tai, taip pat ki­tų šiuo me­tu ga­lio­jan­čių nu­ta­ri­mų sky­riaus nuo­sta­tos. Šio nu­ta­ri­mo pro­jek­tas dėl mi­nė­tų nuo­sta­tų pa­nai­ki­ni­mo spe­cia­lis­tams se­no­kai bu­vo ži­no­mas ir pri­ei­na­mas, nes ap­lin­kos mi­nist­ro dar­bo gru­pė šiuo klau­si­mu dir­ba nuo 2014 me­tų.

Ma­no pa­ta­rė­ja pa­ren­gė pa­nai­kin­tų ir iki šiol ga­lio­jan­čių nuo­sta­tų ly­gi­na­mą­ją len­te­lę, ku­rio­je aiš­kiai ma­ty­ti, kad vi­si ri­bo­ji­mai yra iš­dės­ty­ti to pa­ties nu­ta­ri­mo ki­tuo­se sky­riuo­se ar­ba ki­tuo­se tei­sės ak­tuo­se, ku­rie ga­lio­ja ir da­bar. Ir da­bar. Man at­ro­do, ta ly­gi­na­mo­ji ana­li­zė kaip tik vi­siems jums, Sei­mo na­riams, yra iš­siun­ti­nė­ta, o pa­pras­čiau ir su­pran­ta­miau pa­sa­kius nu­ta­ri­mas Nr. 343, ku­ria­me bu­vo 16 sky­rius, bu­vo su­de­rin­tas su 42 ins­ti­tu­ci­jo­mis, tarp jų ir su tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­jo­mis. Bet ka­dan­gi bu­vo nu­tar­ta 16 sky­rių grei­čiau iš­brauk­ti iš nu­ta­ri­mo, nes ki­tos nuo­sta­tos, no­riu pa­brėž­ti, bu­vo dar ga­lu­ti­nai ne­su­de­rin­tos, jos bu­vo per­kel­tos į nu­ta­ri­mą Nr. 1025. Ir ga­li­ma kal­bė­ti, ar bu­vo, ar ne­bu­vo pro­ce­dū­ri­nių pa­žei­di­mų. Čia iš­ei­na tam tik­ras pa­ra­dok­sas: vie­ni tei­si­nin­kai aiš­ki­na, kad ne­bu­vo prieš įtrau­kiant šį klau­si­mą į Vy­riau­sy­bės dar­bo­tvarkę, pra­ėjus tam tik­ram lai­ko­tar­piui, pra­ėjus tam tik­riems teis­mams ir tik po to, kai teis­muo­se bu­vo pri­im­ti spren­di­mai, tik tas nu­ta­ri­mas bu­vo pa­si­ra­šy­tas, pra­dė­ta aiš­kin­ti, kad lyg ir tam tik­ros pro­ce­dū­ros yra pa­žeis­tos. Tai man ky­la klau­si­mas, ar tei­si­nin­kai Lie­tu­vo­je yra ren­gia­mi skir­tin­gai at­ski­ruo­se uni­ver­si­te­tuo­se?

No­riu pri­min­ti, kad Vi­jū­nė­lės dva­ro by­lo­je gin­čo da­lis dėl spe­cia­lių­jų že­mės ir miš­ko nau­do­ji­mo są­ly­gų iš es­mės yra su­si­ju­si su Drus­ki­nin­kų sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos pa­tvir­tin­tu de­ta­liuo­ju pla­nu. Jo tei­sė­tu­mą aiš­ki­no­si teis­mas. Ir aš apie jį ga­lė­čiau kal­bė­ti la­bai il­gai, bet, at­sa­ky­da­mas kon­kre­čiai, aš no­riu pa­sa­ky­ti, kad man nie­kas ne­da­rė jo­kio spau­di­mo. Pa­vyz­džiui, R. Ma­li­naus­kas ži­no ma­no po­zi­ci­ją dėl vi­sų Lie­tu­vo­je sta­to­mų ob­jek­tų prie eže­rų ir ki­to­se drau­džia­mo­se vie­to­se: Mo­lė­tuo­se, Za­ra­suo­se ir t. t. Ir jis ži­no, kad man nie­ka­da to­kio klau­si­mo ne­už­duos, nes aš esu ne sy­kį sa­kęs ir dėl to mi­ni­mo ob­jek­to, sta­to­mo Drus­ki­nin­kuo­se, sa­vo nuo­mo­nę. Bet, aiš­ku, aš lin­kė­čiau kon­ser­va­to­riams pa­si­do­mė­ti Rad­vi­liš­kio ra­jo­ne, prie Ri­mai­čių eže­ro, pa­sta­ty­tais ob­jek­tais Rad­vi­liš­kio mies­to me­ro A. Če­po­no­nio, kai da­bar by­la teis­muo­se, ten yra ma­no gim­ti­nė, ir na­mas pa­sta­ty­tas nuo eže­ro 10 met­rų at­stu­mu. Taip pat ir eže­ras bu­vo iš­va­ly­tas to­je te­ri­to­ri­jo­je už vals­ty­bės pi­ni­gus. Tai kaž­kaip stan­dar­tai tu­rė­tų bū­ti tai­ko­mi, bet mes tik­riau­siai ši­tą klau­si­mą iš­nag­ri­nė­si­me ir…

Teis­mas, aš ma­nau, pa­da­rė iš­va­dą, ku­rią grin­džia vi­sai ki­tais ar­gu­men­tais, ne­su­si­ju­siais su Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mo Nr. 343 vie­nos iš da­lių pa­nai­ki­ni­mu. Ren­giant gin­či­ja­mo skly­po de­ta­lų­jį pla­ną, ne­rei­kė­jo keis­ti Drus­ki­nin­kų mies­to ben­dro­jo pla­no. Į ben­dro­jo pla­no ki­tos pa­skir­ties te­ri­to­ri­ją pa­ten­kan­tis gin­či­ja­mas že­mės skly­pas įei­na į vi­suo­me­nės pa­skir­ties te­ri­to­ri­ją ir jo plo­tas ne­su­da­ro 20 % vi­sos vi­suo­me­ni­nės pa­skir­ties te­ri­to­ri­jos. Tai ne­pri­eš­ta­rau­ja ga­lio­ju­sio Te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo įsta­ty­mo 12 straips­nio 6 da­liai. Teis­mui tą pa­grin­dė Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos ir Vals­ty­bi­nės te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo ir sta­ty­bos ins­pek­ci­jos iš­va­dos, o vė­liau ir šios ins­pek­ci­jos bei Na­cio­na­li­nės že­mės tar­ny­bos prie Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jos at­si­lie­pi­mai. (Bal­sai sa­lė­je)

Taip, ge­rai, ma­tau, opo­zi­ci­jos ly­de­ris ne­kan­trau­ja, tai aš tik­rai per­ei­siu prie ket­vir­to­jo dar­bo­tvarkės klau­si­mo, nes ma­tau, kad ne­no­ri­ma gi­lin­tis į es­mę.

PIRMININKĖ. Prem­je­rui skir­ta 20 mi­nu­čių, tu­rė­ki­te kan­try­bės.

A. BUTKEVIČIUS (LSDPF). Ge­rai.

Ket­vir­tas: „Ar Drus­ki­nin­kų me­ras R. Ma­li­naus­kas pra­šė jū­sų pa­gal­bos, kad Vy­riau­sy­bės po­sė­dy­je bū­tų kuo sku­biau pa­tvir­tin­ta jam ir jo drau­gams rei­ka­lin­gas nu­ta­ri­mas dėl Vi­jū­nė­lės dva­ro?“

Ka­dan­gi į ši­tą klau­si­mą at­sa­kiau iš­sa­miai ir dar ga­liu pri­dur­ti, ne, nie­ka­da to­kio po­kal­bio apie ši­tą jū­sų mi­ni­mą dva­rą su R. Ma­li­naus­ku ne­tu­rė­jo­me. (Bal­sai sa­lė­je) Apie nu­ta­ri­mą?..

PIRMININKĖ. Pra­šom ne­truk­dy­ti! Jūs tu­rė­si­te tei­sę pa­klaus­ti.

A. BUTKEVIČIUS (LSDPF). Ar pra­šė, kad nu­ta­ri­mas bū­tų įtrauk­tas? Dar kar­tą jums sa­kau…

PIRMININKĖ. Ger­bia­ma­sis Mi­nist­re Pir­mi­nin­ke, opo­zi­ci­jos ly­de­ris tu­rės ga­li­my­bę pir­mas pa­klaus­ti. Pra­šom pri­sta­ty­ti sa­vo at­sa­ky­mus.

A. BUTKEVIČIUS (LSDPF). Ge­rai. Ki­tas klau­si­mas: „Ar pri­imant Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mą jums bu­vo ži­no­ma, kad Ge­ne­ra­li­nė pro­ku­ra­tū­ra, gin­da­ma vie­šą­jį in­te­re­są, yra krei­pu­sis į teis­mą dėl Vi­jū­nė­lės dva­ro sta­ty­bos pri­pa­ži­ni­mo ne­tei­sė­ta ir Vy­riau­sy­bės spren­di­mas tu­ri tu­rė­ti įta­kos teis­mo spren­di­mui ir vie­šo­jo in­te­re­so ap­gy­ni­mui?“

Ga­liu tik pri­dur­ti, kad ne. Ir tik­riau­siai jūs ži­no­te teis­mo spren­di­mą, ku­ria­me aiš­kiai yra pa­sa­ky­ta, kad ši­tas Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mas ne­tu­rė­jo jo­kios įta­kos teis­mui pri­imant spren­di­mą. Dar teis­mo po­sė­džio me­tu, aš ga­liu pa­sa­ky­ti, tas Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mas ne­bu­vo net pa­si­ra­šy­tas. (Bal­sai sa­lė­je)

Šeš­tas klau­si­mas: „Jūs nei­gia­te sa­vo ir mi­nist­ro po­li­ti­nę at­sa­ko­my­bę Vi­jū­nė­lės dva­ro sta­ty­bų įtei­si­ni­mo ne­skaid­rio­je is­to­ri­jo­je.“ Tai, kad dar tas ne­įtei­sin­ta. „Ar tai reiš­kia, kad Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mų pri­ėmi­mas ypa­tin­gos sku­bos tvar­ka, kai to rei­kia tam, kad bū­tų įtei­sin­ta ar­ti­mam par­ti­jos bi­čiu­liui svar­bi ne­tei­sė­ta sta­ty­ba, yra ta­pę įpras­ta Vy­riau­sy­bės prak­ti­ka ir nau­ju „de­mo­kra­tijos stan­dar­tu?“

Ger­bia­mie­ji, ga­liu at­sa­ky­ti pla­čiau į ši­tą klau­si­mą, nes ma­tau tam tik­rą po­pu­liz­mą ir daug ne­tie­sos, kaip vi­sa­da. Jūs kal­ba­te apie ne­skaid­ru­mą ir apie ne­tei­sė­tu­mą. Ban­dy­da­mi vi­suo­me­nei įteig­ti, kad bal­ta yra juo­da, ir pa­nei­gia­te de­mo­kra­tinėje, tei­si­nė­je vals­ty­bė­je ga­lio­jan­čią įpras­tą tvar­ką. No­riu pa­brėž­ti – STT iki­teis­mi­nį ty­ri­mą nu­trau­kė, nes ne­ma­tė nu­si­kal­ti­mo po­žy­mių, tai reiš­kia, kad nu­ta­ri­mas bu­vo pri­im­tas ne­pa­žei­džiant ša­lies įsta­ty­mų. Kaip tik jū­sų ban­dy­mas vi­suo­me­nei įpirš­ti ki­to­kią nuo­mo­nę… Kon­ser­va­to­riai vis­ką ma­tuo­ja pa­gal sa­ve. Jie įpra­tę prie teis­mų ir ma­no, kad ki­ti el­gia­si taip pat. Aš no­riu dar kar­tą la­bai aiš­kiai pa­brėž­ti ir dar kar­tą pri­min­ti, kad mi­nist­rai tu­ri tei­sę siū­ly­ti į dar­bo­tvarkę įtrauk­ti tam tik­rus tei­sės ak­tus, ir vi­sa­da prieš įtrau­kiant bet ko­kį pa­pil­do­mą klau­si­mą tu­ri bū­ti iš­sa­ky­ti mo­ty­vai, ir vi­sa­da už­duo­da­mas klau­si­mas Tei­sės de­par­ta­men­to va­do­vui, ar­ba jei­gu Tei­sės de­par­ta­men­to va­do­vo nė­ra, tai jį va­duo­jan­tiems as­me­nims, taip pat klau­si­mas už­duo­da­mas mi­nist­rams, ar tei­sės ak­tas yra su­de­rin­tas ir nie­kas jam ne­pri­eš­ta­rau­ja, kad bū­tų įtrauk­tas į dar­bo­tvarkę. Tai bu­vo toks at­sa­ky­mas, kad tuo me­tu nie­kas ne­pri­eš­ta­ra­vo to tei­sės ak­to įtrau­ki­mui į dar­bo­tvarkę. Aš tik­rai ne­ma­tau, kur bū­tų ga­li­ma kon­sta­tuo­ti ko­kių nors ob­jek­tų įtei­si­ni­mą ar­ba ko­kių nors Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mų, ku­rie bū­tų pa­lan­kūs su­in­te­re­suo­tiems as­me­nims, pri­ėmi­mą.

Sep­tin­tas klau­si­mas: „Jūs ra­gi­no­te mi­nist­rę R. Ša­la­še­vi­čiū­tę trauk­tis iš pa­rei­gų iš kar­to po to, kai vie­šai bu­vo pa­skelb­ta, kad ji bu­vo ap­klaus­ta kaip liu­di­nin­kė Šiau­lių li­go­ni­nės ga­li­mos ko­rup­ci­jos by­lo­je. Jūs bu­vo­te ap­klaus­tas kaip liu­di­nin­kas Vi­jū­nė­lės dva­ro ga­li­mos ko­rup­ci­jos by­lo­je. Kuo ski­ria­si jū­sų ir mi­nist­rės R. Ša­la­še­vi­čiū­tės ap­klau­sų po­bū­dis STT at­lie­ka­muo­se ty­ri­muo­se ir ko­dėl į to­kias mi­nist­rės ir jū­sų ap­klau­sas skir­tin­gai re­a­ga­vo­te? Ar jūs esa­te in­for­muo­tas apie mi­nist­rės vaid­me­nį Šiau­lių li­go­ni­nės ga­li­mos ko­rup­ci­jos by­lo­je?“

Dėl po­nios R. Ša­la­še­vi­čiū­tės ga­liu pa­sa­ky­ti, kad ji jau bu­vo įvyk­džiu­si fak­tą, pri­si­pa­ži­no da­vu­si ky­šį. O dėl Šiau­lių li­go­ni­nės vyks­ta iki­teis­mi­nis ty­ri­mas, ku­rio aš tik­rai ne­ko­men­tuo­siu, re­ko­men­duo­ju ir jums, po­li­ti­kams, pa­lik­ti šią pa­rei­gą tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­joms.

So­cial­de­mok­ra­tai, no­riu pa­sa­ky­ti aiš­kiai, kaip at­sa­kin­ga par­ti­ja, sa­vo po­li­ti­nį spren­di­mą pri­ėmė ir apie tai pa­skel­bė vie­šai. Tik jūs klys­ta­te, kad aš tuoj pat pri­ėmiau po­li­ti­nį spren­di­mą, aš drą­siai ga­liu teig­ti, kad atos­to­ga­vau ir man ne­pa­vy­ko su bu­vu­sia svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­re te­le­fo­nu su­si­siek­ti pir­mą ir an­trą die­ną, bet čia yra mū­sų vi­di­niai klau­si­mai ir rei­ka­lai.

Aš bu­vau ap­klaus­tas, kaip sa­kiau, kaip pa­pras­tas liu­dy­to­jas, o by­la STT bu­vo nu­trauk­ta, ne­sant nu­si­kal­ti­mų po­žy­mių, tai yra es­mi­nis skir­tu­mas. Be to, siek­da­ma pa­dė­ti taš­ką Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mo Nr. 343 is­to­ri­jo­je, va­kar Vy­riau­sy­bė įpa­rei­go­jo mi­nis­te­ri­ją spe­cia­li­ą­sias že­mės ir miš­ko nau­do­ji­mo są­ly­gas reg­la­men­tuo­ti ne Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mu, o įsta­ty­mu.

Ver­tin­da­ma anks­tes­nius Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo nu­ta­ri­mus dėl ūki­nės veik­los ri­bo­ji­mų, kad ši veik­la tu­rė­tų bū­ti reg­la­men­tuo­ta įsta­ty­mais, o ne Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mais, Vy­riau­sy­bė pa­siū­lė Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jai pa­reng­ti vien­ti­są įsta­ty­mą, ku­riuo bū­tų spren­džia­mi spe­cia­lių­jų že­mės ir miš­ko nau­do­ji­mo są­ly­gų klau­si­mai. Tai iš­spręs­tų, mū­sų ma­ny­mu, vi­sus šios veik­los ri­bo­ji­mo klau­si­mus. Pa­tei­kus įsta­ty­mo pro­jek­tą, o Sei­mui jį pri­ėmus, bus pa­nai­kin­tas nu­ta­ri­mas Nr. 343 kar­tu su vi­sais jo pa­kei­ti­mais, tarp jų ir 2015 m. rug­sė­jo 23 d. Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mo Nr. 1025 pa­kei­ti­mu. No­riu, kad Sei­mo na­riai ir po­li­ti­kai įsi­min­tų ir kad nie­kam ne­kil­tų jo­kių abe­jo­nių da­rant iš­va­das dėl nu­ta­ri­mo Nr. 343 ir ne­at­ski­riant nu­ta­ri­mo Nr. 1025. Ačiū.

PIRMININKĖ. Ačiū, ger­bia­ma­sis prem­je­re. Pir­ma­sis pa­gal tvar­ką klau­sia A. Ku­bi­lius. Pra­šom.

A. KUBILIUS (TS-LKDF). Ger­bia­ma­sis prem­je­re, jūs tu­rė­jo­te ga­li­my­bę šian­dien čia, Sei­me, są­ži­nin­gai pri­pa­žin­ti klai­das ir ne­tie­sos sa­ky­mą Vi­jū­nė­lės dva­ro is­to­ri­jo­je. Jūs to ne­pa­da­rė­te. Mes vi­si skai­tė­me R. Ma­li­naus­ko ir jū­sų te­le­fo­ni­nių po­kal­bių iš­klo­ti­nes. Aš no­riu jū­sų la­bai aiš­kiai pa­klaus­ti. Štai pra­ei­tų me­tų spa­lio 16 d. „Del­fi“ in­ter­ne­to pus­la­pio straips­ny­je „Po so­čios va­ka­rie­nės – prem­je­ro tūps­nis Drus­ki­nin­kų ca­rui“ ci­tuo­ja­mas jū­sų raš­tiš­kas at­sa­ky­mas „Del­fi“ žur­na­lis­tui. Ci­ta­ta: „Drus­ki­nin­kų me­ras nei į Vy­riau­sy­bę, nei į prem­je­rą ne­si­krei­pė dėl 1992 m. ge­gu­žės 12 d. Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mo pa­kei­ti­mo pa­nai­ki­ni­mo.“ Aš no­riu jū­sų šian­dien pa­klaus­ti, ar jūs pri­pa­žįs­ta­te, kad ta­me raš­te me­la­vo­te „Del­fi“ žur­na­lis­tui?

A. BUTKEVIČIUS (LSDPF). Pir­miau­sia dėl so­čios va­ka­rie­nės. Ži­no­te, dar li­ko da­lis va­ka­rie­nės, nes aš tu­rė­jau sku­bė­ti į Vil­nių. Jus kaž­kas su­klai­di­no, ma­tyt, ta pa­ti „Del­fi“ žur­na­lis­tė. Jūs pra­dė­jo­te nuo so­čios va­ka­rie­nės. Ži­no­te, bu­vo la­bai kuk­li va­ka­rie­nė ir dėl lai­ko sto­kos ne­ga­lė­jau il­gai pa­bū­ti, nes tu­rė­jau la­bai ge­rą dis­ku­si­ją su Drus­ki­nin­kų mies­to ver­sli­nin­kais.

An­tra. Jei­gu jūs la­bai ati­džiai skai­tė­te ste­nog­ra­mą, aš ne­skai­čiau „Del­fi“ ste­nog­ra­mos, aš skai­čiau tą ste­nog­ra­mą, ku­rią man at­ne­šė STT ty­rė­jas, jei­gu tei­sin­gai va­di­nu, ir tik­rai aš ją per­skai­čiau. Ten yra aiš­kiai ak­cen­tuo­ja­ma, kad po­kal­bis vyks­ta apie tai, ka­da bus ga­lu­ti­nai iš­nag­ri­nė­tas Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mas Nr. 343 ir Vy­riau­sy­bė pri­ims ga­lu­ti­nius spren­di­mus. Aš aiš­kiai pa­sa­kiau, kad tas nu­ta­ri­mas, kiek ži­nau, yra svars­to­mas mi­nis­te­ri­jų at­sto­vų pa­si­ta­ri­me, yra daug pa­sta­bų ir jo­kių pa­ža­dų ten nė­ra duo­ta, kad jis bus įtrauk­tas į Vy­riau­sy­bės po­sė­džio dar­bo­tvarkę. Bū­ki­me vi­si są­ži­nin­gi ir at­vi­ri.

PIRMININKĖ. Ačiū. Klau­sia pa­gal ini­cia­to­rių są­ra­šą R. Juk­ne­vi­čie­nė. Dau­giau lai­ko ne­bus. Pra­šom.

R. JUKNEVIČIENĖ (TS-LKDF). Po­ne prem­je­re, aš no­riu pra­tęs­ti ir dar kar­tą pa­klaus­ti, ko­dėl jūs me­la­vo­te? Ir ar ar­tė­jan­čios Ve­ly­kos yra tas lai­kas, kai jūs jau nu­sto­si­te me­luo­ti? Jūs ir jū­sų Vy­riau­sy­bė.

A. BUTKEVIČIUS (LSDPF). Ži­no­te, aš no­riu jums pa­sa­ky­ti, aš ne­si­nau­do­ju prak­ti­ka, ku­ria nau­do­jo­si kon­ser­va­to­riai. Gal aš jums ga­lė­čiau pa­skai­ty­ti apie tam tik­rus me­la­gin­gus pa­ro­dy­mus anks­tes­nių by­lų spe­cia­lių­jų liu­dy­to­jų, ku­rie čia sė­di, tam tik­rų vi­ce­mi­nist­rų, at­leis­tų pa­ga­vus su ky­šiu, ži­no­te, aš el­giau­si la­bai džen­tel­me­niš­kai. Aš ga­liu pa­sa­ky­ti, aš, kaip ti­kin­tis žmo­gus, ne­me­luo­ju, po­nia Ra­se­le, po­nia Sei­mo na­re! Jūs im­ki­te pa­vyz­dį iš ma­nęs. Jei­gu vi­si po­li­ti­kai to­kie bus, ma­nau, kad bus dau­giau vie­šu­mo, skaid­ru­mo ir at­skai­to­my­bės.

Jei­gu jūs no­ri­te taip, Ar­tū­ras… (Bal­sai sa­lė­je) Taip, po­nas K. Star­ke­vi­čius bu­vo spe­cia­lu­sis liu­dy­to­jas gar­sio­jo­je mai­liaus by­lo­je. To­liau. Bu­vęs svei­ka­tos ap­sau­gos vi­ce­mi­nist­ras A. Ski­kas už ky­šio pa­ė­mi­mą bu­vo nu­teis­tas lyg­ti­nai. Po­no A. Ku­bi­liaus vi­suo­me­ni­nis kon­sul­tan­tas, bu­vęs že­mės ūkio vi­ce­mi­nist­ras A. Ma­ci­jaus­kas, Vil­niaus apy­gar­dos teis­mo bu­vo pri­pa­žin­tas kal­tu dėl pik­tnau­džia­vi­mo tar­ny­ba. Dėl skan­da­lo iš pa­rei­gų at­si­sta­ty­di­no ir bu­vęs svei­ka­tos ap­sau­gos vi­ce­mi­nist­ras G. Va­liu­ko­nis. Tai yra dve­jo­pi stan­dar­tai. (Bal­sai sa­lė­je) Jūs pa­da­ry­ki­te iš­va­das. Ne­no­riu mi­nė­ti dar kai ku­rių ki­tų. (Bal­sai sa­lė­je)

PIRMININKĖ. Ge­rai, ačiū. Dė­ko­ja­me Mi­nist­rui Pir­mi­nin­kui. Ti­kiuo­si, kad Ve­ly­kų die­ną vi­si at­ei­si­te į baž­ny­čią ir po iš­pa­žin­ties vi­si bū­si­te at­li­kę sa­vo pa­rei­gą.

Pir­ma­sis sto­vė­jo P. Gra­žu­lis. Pra­šom.

P. GRAŽULIS (TTF). Ger­bia­mie­ji kon­ser­va­to­riai, kaip jūs įsi­žei­džia­te, kai kal­ba­ma apie jū­sų as­me­nis ir kaip jūs da­bar šur­mu­lia­vo­te, kai prem­je­ras jums pri­mi­nė ke­lis iki­teis­mi­nio ty­ri­mo at­ve­jus. Kaip jūs su­py­ko­te, kai pa­mi­nė­jo­me ger­bia­mą­ją I. De­gu­tie­nę prieš pie­tus svars­ty­da­mi ki­tus klau­si­mus. Aš no­riu pa­klaus­ti, po­ne Ku­bi­liau, ar­tė­ja Ve­ly­kos, jūs juk skai­to­te Šven­tą­jį Raš­tą ir skai­ti­nius, jūs jau li­pa­te net ant al­to­riaus. Ne tik M. Ado­mė­nas skai­to, bet ir jūs. Ar­tė­ja rin­ki­mai, kuo to­liau, tuo ar­čiau al­to­riaus. Ar jūs gir­dė­jo­te, koks bu­vo pra­ei­to sek­ma­die­nio skai­ti­nys? Ar gir­dė­jo­te? Po­nai krikš­čio­nys de­mok­ra­tai, ar gir­dė­jo­te, koks Šven­to­jo Raš­to skai­ti­nys bu­vo pra­ei­tą sek­ma­die­nį? Aš jums pri­min­siu, nors aš ne­li­pu ant al­to­riaus, kaip nu­si­dė­jė­lis klū­pau baž­ny­čios ga­le ir pra­šau, kad ma­nęs pa­si­gai­lė­tų. Aš no­riu pa­sa­ky­ti – ne­teis­ki­te ir ne­bū­si­te tei­sia­mi. Ka­da jūs nu­sto­si­te teis­ti ki­tus? Ka­da? Pri­si­min­ki­me tą mo­te­rį, ku­rią su­ga­vo sve­ti­mau­jant ir ku­rią pa­gal žy­dų įsta­ty­mą rei­kė­jo už­muš­ti ak­me­ni­mis, ir kai at­ve­dė Kris­tų ir pa­klau­sė, kaip mums elg­tis su ja, Kris­tus pa­sa­kė: kas be nuo­dė­mės, mes­ki­te ak­me­nį į ją. De­ja, ger­bia­mie­ji, vi­si fa­ri­zie­jai iš­si­skirs­tė, li­ko trys at­kak­liau­si: A. Ku­bi­lius, K. Ma­siu­lis ir, be abe­jo­nės, R. Juk­ne­vi­čie­nė. Ta­da Kris­tus pa­si­len­kė, ant že­mės ir pa­ra­šė jų nuo­dė­mes. Jie pa­skai­tė…

PIRMININKĖ. Ačiū, ne­py­ki­te, bet čia jau tik­rai ne į tą te­mą. Pra­šom, A. Ku­bi­lius.

A. KUBILIUS (TS-LKDF). Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, kad cha­miz­mas tam­pa šios val­dan­čio­sios ko­a­li­ci­jos pa­grin­di­niu bruo­žu, tas jau ne­bė­ra pa­slap­tis, kad P. Gra­žu­lis yra to­ta­li­nis cha­mas, yra vi­siš­kai aki­vaiz­du, bet aš no­riu pa­klaus­ti ger­bia­mo­sios Sei­mo Pir­mi­nin­kės. Ger­bia­mo­ji Sei­mo Pir­mi­nin­ke, prem­je­ras, sto­vė­da­mas čia, sa­lė­je, du kar­tus pa­me­la­vo. (Bal­sai sa­lė­je) Vie­ną kar­tą at­sa­ky­da­mas į mū­sų raš­tu už­duo­tą klau­si­mą, ar Drus­ki­nin­kų me­ras R. Ma­li­naus­kas pra­šė jū­sų, kaip prem­je­ro, pa­gal­bos. Jis at­sa­kė: ne, ne­pra­šė. An­trą kar­tą vėl­gi at­sa­ky­da­mas į ma­no ir R. Juk­ne­vi­čie­nės klau­si­mą dėl „Del­fi“ pub­li­ka­ci­jos, ku­rio­je jis tą pa­tį tei­gė, kad nie­kas į jį ne­si­krei­pė. Jis dar kar­tą pa­kar­to­jo sa­vo me­lą. Mi­nist­ras K. Tre­čio­kas me­la­vo Sei­mo An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­jai ir pa­gal įsta­ty­mą jis tu­ri at­sa­ky­ti ne tik po­li­tiš­kai, bet ir pa­gal Bau­džia­mą­jį ko­dek­są. Sa­ky­ki­te, ar jūs pa­si­rū­pin­si­te, kad už me­lą, pa­sa­ky­tą Sei­mo sa­lė­je, prem­je­ro pa­sa­ky­tą me­lą, prem­je­ras at­sa­ky­tų po­li­tiš­kai?

PIRMININKĖ. Ačiū. Vi­si Sei­mo na­riai tu­ri vie­no­dą ini­cia­ty­vos tei­sę kreip­tis į Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­ją. Ji Sei­me ver­ti­na vi­sus pa­si­sa­ky­mus. Jūs ir­gi tu­ri­te tei­sę į ją kreip­tis. B. Vė­sai­tė.

B. VĖSAITĖ (LSDPF). Ger­bia­mie­ji, vis dėl­to kuo už­si­i­ma opo­zi­ci­ja? Gai­ši­na­te prem­je­rą, jo bran­gų lai­ką, nors iš tik­rų­jų Lie­tu­va yra gi­ria­ma tiek OECD, tiek vi­so­kių ki­to­kių or­ga­ni­za­ci­jų, kaip tu­rin­ti ge­rą eko­no­mi­ką. Ger­bia­ma­sis Ku­bi­liau, pats bu­vo­te prem­je­ras, bu­vo to­kių jū­sų Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mų, ku­rie įsi­ga­lio­jo li­kus dviem die­noms iki vie­no la­bai gar­saus ob­jek­to pir­ki­mo, kai nu­ga­lė­to­jas jau bu­vo pa­skelb­tas. P. Gra­žu­lis tei­sus – mes­ki­te ak­me­nį į tą, ku­ris yra pats tei­siau­sias, mes­ki­te tie, ku­rie… O da­bar aš no­riu pa­sa­ky­ti, ką ši­ta is­to­ri­ja iš­ryš­ki­no. Is­to­ri­ja iš­ryš­ki­no tai, kas yra tik­rai la­bai bjau­ru. Mes čia tar­pu­sa­vy­je ga­li­me rie­tis, ga­li­me dis­ku­tuo­ti, ne­gra­žiai kal­bė­ti, (…) derg­ti ši­tos Vy­riau­sy­bės dar­bą, bet tai jau, ži­no­ki­te, per­ei­na vi­sas ri­bas. Iš tik­rų­jų, jei­gu tie­sa, apie ką kal­bė­jo prem­je­ras, tai yra tie­siog ken­ki­mas Lie­tu­vos įvaiz­džiui. Koks in­ves­tuo­to­jas to­liau eis į Lie­tu­vą ir in­ves­tuos, jei­gu ši­taip kal­ba­ma, jei­gu ši­taip yra kal­ba­ma iš­va­žia­vus į už­sie­nį? Ne jums, ger­bia­ma­sis prem­je­re, ži­no­te, apie ką aš kal­bu.

PIRMININKĖ. Ačiū. Pet­rai, jau kal­bė­jo­te. (Bal­sai sa­lė­je) Tik pra­šom ne­mi­nė­ti pa­var­džių. Pra­šom.

P. GRAŽULIS (TTF). Ger­bia­ma­sis Krikš­čio­nių de­mok­ra­tų frak­ci­jos se­niū­ne, nuo ka­da cha­miz­mas ci­tuo­ti Šven­tą­jį Raš­tą, jūs man pa­sa­ky­ki­te? Aš no­riu pa­sa­ky­ti: jūs bu­vo­te baž­ny­čio­je ir sto­vė­jo­te prie al­to­riaus, bet ne­gir­dė­jo­te Šven­to­jo Raš­to, nė vie­nas net ran­kos ne­pa­kė­lė­te. Jūs bu­vo­te tik tam, kad į jus pa­žiū­rė­tų, ko­kie jūs re­li­gin­gi.

PIRMININKĖ. Ačiū. A. Ku­bi­lius tu­ri tei­sę. Ta­da Ri­ta.

A. KUBILIUS (TS-LKDF). Ger­bia­mo­ji ko­le­gė Bi­ru­tė tu­rė­tų su­pras­ti, kad in­ves­tuo­to­jai ne­at­va­žiuo­ja šian­dien į Lie­tu­vą dėl to, kad prem­je­ras Sei­mo sa­lė­je me­luo­ja, o Sei­mo dau­gu­mo­je yra to­kių žmo­nių kaip B. Vė­sai­tė.

PIRMININKĖ. Ačiū. R. Ta­ma­šu­nie­nė.

R. TAMAŠUNIENĖ (LLRAF). Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, aš vi­sos mū­sų frak­ci­jos var­du no­riu pa­sa­ky­ti, kad iš tik­rų­jų šian­dien pri­trū­ko ak­me­nų ir de­ši­nei, ir kai­rei pu­sei, mes šian­dien vi­są die­ną val­kio­ja­me ir vo­lio­ja­me te­mas: ko­rup­ci­niai skan­da­lai, ne­aiš­kūs san­do­riai, sū­nūs, vai­kai, tė­vai ir t. t. Pra­šo­me iš mū­sų frak­ci­jos im­ti pa­vyz­dį, ne­si­vel­ti į jo­kias ko­rup­ci­jas, ne­tu­rė­ti jo­kių pa­pil­do­mų biz­nių, ir mes šian­dien nor­ma­liai, kon­struk­ty­viai dirb­tu­me Sei­mo dar­bą. Ačiū.

PIRMININKĖ. Ačiū. Ta gra­žia gai­da ir baig­si­me vi­sus pa­si­sa­ky­mus, nes tik­rai šian­dien, Ri­ta yra tei­si, dar nie­ko ge­ro ne­nu­vei­kė­me, nes tik po­li­ti­niai klau­si­mai bu­vo svars­to­mi.

 

16.02 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo VIII (pa­va­sa­rio) se­si­jos dar­bų pro­gra­mos pro­jek­tas Nr. XIIP-4089(2) (pri­ėmi­mo tę­si­nys)

 

Dar­bo­tvarkės 1-3 klau­si­mas – Sei­mo nu­ta­ri­mo Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo VIII (pa­va­sa­rio) se­si­jos dar­bų pro­gra­mos pro­jek­tas Nr. XIIP-4089. Pri­ėmi­mo sta­di­ja. Mo­ty­vai už ir prieš. Nuo­mo­nė už – I. Šiau­lie­nė.

I. ŠIAULIENĖ (LSDPF). Ačiū, ger­bia­mo­ji Sei­mo Pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, iš­klau­sė­me dis­ku­si­jas, iš­klau­sė­me Sei­mo ko­mi­te­tų pir­mi­nin­kų pa­si­sa­ky­mus. Di­džio­ji dau­gu­ma ko­mi­te­tų ben­dru su­ta­ri­mu pa­tvir­ti­no pa­va­sa­rio se­si­jos dar­bų pro­gra­mą. Siū­lau mums taip pat pa­tvir­tin­ti ją, o kaip mes ją vyk­dy­si­me, kaip ir sa­kiau, pri­klau­so nuo mū­sų iš­min­ties ir at­sa­kin­gu­mo. Gal­būt tos pro­gra­mos mes ne­nau­do­si­me vien tik egois­ti­niais, par­ti­niais rin­ki­mų tiks­lais, o siek­si­me, kad svar­būs vals­ty­bės rai­dai, jos at­ei­čiai įsta­ty­mai bū­tų pri­im­ti lai­ku. Dė­ko­ju.

PIRMININKĖ. Ačiū. Nuo­mo­nė prieš – K. Ma­siu­lis.

K. MASIULIS (TS-LKDF). Gai­la, kad ne­ga­lė­jau, aš no­rė­jau dar ir­gi kai ką pa­sa­ky­ti prieš tai. Iš tik­rų­jų ab­so­liu­čiai ne­nau­din­ga to­kia dis­ku­si­ja mums, kaip po­li­ti­nei ben­druo­me­nei, kas čia de­da­si. Man ke­lia siau­bą to­kia dis­ku­si­jos kul­tū­ra.

Kal­bant apie pro­gra­mą, no­rė­čiau pa­sa­ky­ti, kad no­rė­čiau, kad bet ku­ri Vy­riau­sy­bė, nors ir ko­kia bū­tų, da­bar opo­zi­ci­jo­je esu, vis tiek dirb­tų la­bai in­ten­sy­viai ir tu­rė­tų stra­te­gi­nių idė­jų. Te­gu bū­na kad ir vie­na stra­te­gi­nė idė­ja, bet iš tik­rų­jų ją im­tų ir re­a­li­zuo­tų. Tar­ki­me, to­kių stra­te­gi­nių idė­jų tu­rė­jo A. Ku­bi­lius ir jas iš da­lies re­a­li­za­vo, da­lį pa­li­ko už­baig­ti ši­tai Vy­riau­sy­bei, iš da­lies sėk­min­gai jos yra už­bai­gia­mos.

Ta­čiau ši­ta Vy­riau­sy­bė bai­gia ka­den­ci­ją be jo­kių stra­te­gi­nių idė­jų. Ši­ta se­si­ja nie­kuo ne­ypa­tin­ga, to­kia pat ny­ki – ru­ti­ni­niai dar­bai ir gal stra­te­giš­kes­nės, įdo­mes­nės idė­jos ga­lė­tų bū­ti tik apie eu­ta­na­zi­ją, kur fak­tiš­kai sve­ti­mo­mis ran­ko­mis leis­tu­me nu­žu­dy­ti žmo­gų, ne­va jam pa­čiam no­rint. Lai­mė, at­me­tė­me ši­tą pro­jek­tą. Vi­sa ki­ta – ne­ma­tau. Trūks­ta ne tik stra­te­gi­nių idė­jų, bet trūks­ta ir at­sa­ko­my­bės, spren­džiant pa­grin­di­nes, di­džiau­sias pro­ble­mas. Dar iki šiol ne­bu­vo jo­kios Vy­riau­sy­bės, ku­ri im­tų ir at­sa­kin­gai veik­tų stab­dy­da­ma de­mo­gra­finę pro­ble­mą ir emig­ra­ci­jos pro­ble­mą. Ši­ta Vy­riau­sy­bė ly­giai taip pat tre­jus me­tus nie­ko ne­vei­kė.

PIRMININKĖ. Ačiū už jū­sų nuo­mo­nę. K. Dauk­šys. Ne­ma­tau. M. Zas­čiu­rins­kas – nuo­mo­nė už.

M. ZASČIURINSKAS (DPF). Dė­kui. Ge­ri žo­džiai – ne­ma­tau idė­jų. Kai aš ne­ma­čiau, nu­ė­jau į op­ti­ką, iš­ra­šė aki­nius ir da­bar daug ge­riau ma­tau. Tai čia, aiš­ku, ne­rim­ta.

An­tra re­pli­ka. Stra­te­gi­nė idė­ja Ku­bi­liaus, taip bu­vo pa­mi­nė­ta, aš pa­pras­tai taip fa­mi­lia­riai ne­si­krei­piu – Ku­bi­lius. Ko­kia ta idė­ja, Lie­tu­va iki da­bar ži­no: tai nak­ti­nės re­for­mos, at­im­ti at­ly­gi­ni­mus, at­im­ti pen­si­jas, su­ma­žin­ti so­cia­li­nes iš­mo­kas, su­ma­žin­ti, at­im­ti mo­ti­nys­tę, tūks­tan­tį mo­ti­nų, ku­rios tuo me­tu tu­rė­jo mai­tin­ti sa­vo kū­di­kius, ati­duo­ti pro­ku­ra­tū­rai, tam­py­ti per teis­mus ir t. t., ir t. t., net mir­ties pa­šal­pas su­ma­žin­ti du kar­tus, net ka­riams, ku­rie ko­vo­jo už tė­vy­nę vi­suo­se kraš­tuo­se, su­ma­žin­ti iš­mo­kas. Tai čia to­kia stra­te­gi­nė idė­ja? Aš ne­ži­nau. Bet Lie­tu­vos žmo­nės su­si­ti­ki­muo­se pui­kiai at­si­me­na, kad to­kia stra­te­gi­nė idė­ja jiems ne­pri­im­ti­na, ir jie tai aiš­kiai pa­sa­kė.

O da­bar iš es­mės. Pra­šom pa­sa­ky­ti. Kaip aš ma­tau klau­si­mą? Ši­to­je pro­gra­mo­je siū­lo­mos te­mos Lie­tu­vai, Lie­tu­vos žmo­nėms yra rei­ka­lin­gos ar ne? Kiek­vie­nas at­sa­ky­ki­me sau, ar tos te­mos rei­ka­lin­gos, ar ne, ar tai švie­ti­mas, ar tai kul­tū­ra, ar tai ma­no my­li­ma so­cia­li­nė sri­tis, ar tai kraš­to ap­sau­ga ir vi­si ki­ti da­ly­kai. Jūs no­ri­te pa­sa­ky­ti, kad tos te­mos Lie­tu­vai yra ne­ak­tu­a­lios? Aš sa­kau, kad jos yra ak­tu­a­lios.

Ki­tas klau­si­mas. Koks tų te­mų ar­ba tų įsta­ty­mų pro­jek­tų tu­ri­nys bus prieš mū­sų bal­sa­vi­mą ir mums nu­bal­sa­vus, pri­klau­so nuo mū­sų pa­čių, ko­kius mes pa­teik­si­me pa­siū­ly­mus, ko­kias mes tu­rė­si­me įžval­gas.

Ko­le­gos, aš siū­lau pri­tar­ti šiai siū­lo­mai pro­gra­mai ir la­bai rim­tai ruoš­ti to­mis siū­lo­mo­mis te­mo­mis at­ski­rus pa­siū­ly­mus. Aš su­pran­tu, kad mes vi­si vie­no­dai žiū­ri­me, kad Lie­tu­vos žmo­nės gy­ven­tų ge­riau, tiek po­zi­ci­ja, tiek opo­zi­ci­ja, ir siū­ly­ki­me to­kius da­ly­kus, kad žmo­nėms bū­tų ge­riau. O da­bar siū­lau pri­tar­ti šiai pro­gra­mai. Ačiū.

PIRMININKĖ. Ačiū. No­riu pa­pra­šy­ti ne­vir­šy­ti dvie­jų mi­nu­čių pa­si­sa­kant. Nuo­mo­nė prieš – R. J. Da­gys.

R. J. DAGYS (TS-LKDF). Gal ir bū­čiau ne­kal­bė­jęs iš prin­ci­po, bet, Me­čis­lo­vai, aš tik vie­ną klau­si­mą už­duo­siu. Mes jau iš­nag­ri­nė­jo­me so­cia­li­nių re­for­mų pa­ke­tą, pen­si­jų įsta­ty­mų pa­ke­tą, klau­sė­me jį ir aiš­kiai ma­to­me, kad yra siū­lo­ma pen­si­jų, san­ty­ki­nių pen­si­jų su­ma­ži­ni­mo pro­gra­ma. Ar tai žmo­nėms ge­riau? Ir čia mū­sų pir­ma­lai­kis už­da­vi­nys? Jei­gu jūs taip at­sa­ko­te, ta­da bal­suo­ki­te už.

PIRMININKĖ. Ačiū. Nuo­mo­nė prieš – A. Anu­šaus­kas.

A. ANUŠAUSKAS (TS-LKDF). Iš tik­rų­jų žiū­rė­da­mas į pro­gra­mą aš ne­ga­liu sa­ky­ti, kad nė­ra vie­no ar ki­to įsta­ty­mo, ku­ris yra rei­ka­lin­gas. Taip, yra. Daž­niau­siai jie su­si­ję su kraš­to ap­sau­ga, po Vals­ty­bės gy­ny­bos ta­ry­bos, aš ma­nau, bus pri­im­ti įsta­ty­mai dėl šauk­ti­nių bū­tent šio­je se­si­jo­je. Pri­min­siu, kad tai mū­sų pas­ku­ti­nė vi­sa se­si­ja, vi­sa ap­im­ti­mi, ku­rio­je dar ga­li­ma svars­ty­ti ir pri­im­ti rim­tus įsta­ty­mų pro­jek­tus. Iki rin­ki­mų šios su­dė­ties Sei­mas ru­de­nį fak­tiš­kai tu­rės vos ke­lias die­nas. Tai dėl įsta­ty­mų ne­rim­to pri­ėmi­mo ne­ga­li bū­ti, ko ge­ro, ir kal­bos.

Da­bar aš ma­nau, kad po vi­sų ši­tų dis­ku­si­jų ir aiš­ki­ni­mo­si, kas kur ką baž­ny­čio­je da­rė, vis dėl­to tu­rė­tu­me su­pras­ti sa­vo at­sa­ko­my­bę, kad per šiuos li­ku­sius tris, ke­tu­ris šios se­si­jos mė­ne­sius mums rei­kės vis tiek dir­bant kar­tu pri­im­ti tuos nu­ta­ri­mus, nors ir ko­kie jie bū­tų pa­teik­ti, juos svars­ty­ti kar­tu. Aš ma­nau, kad po­zi­ci­ja jau per daug įsi­jau­tė į sa­vo vaid­me­nį, da­lis jų grei­tai ga­li tap­ti opo­zi­ci­ja. Gal­būt pri­si­min­si­te sa­vo anks­tes­nę pa­tir­tį, be abe­jo, ir bū­se­ną ir su­pra­si­te, kad po­zi­ci­ja be rim­to opo­zi­ci­jos opo­na­vi­mo ga­li daž­nai pri­im­ti tik klai­din­gus spren­di­mus.

PIRMININKĖ. Ge­rai. Ačiū. Nuo­mo­nės iš­sa­ky­tos. Bal­suo­ja­me. Kas pri­ta­ria­te, kad bū­tų pa­tvir­tin­ta pro­gra­ma, bal­suo­ja­te už, kas tu­ri­te ki­tą nuo­mo­nę, bal­suo­ja­te prieš ar­ba su­si­lai­ko­te.

 

Šio nu­ta­ri­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 88 Sei­mo na­riai. Už – 57, prieš – 3, su­si­lai­kė 28. Sei­mo nu­ta­ri­mas (pro­jek­tas Nr. XIIP-4089) pri­im­tas. (Gon­gas)

 

16.11 val.

Sei­mo re­zo­liu­ci­jos „Dėl Uk­rai­nos ka­ri­nių oro pa­jė­gų la­kū­nės Na­di­jos Sav­čen­ko“ pro­jek­tas Nr. XIIP-4104 (pa­tei­ki­mas, svars­ty­mas ir pri­ėmi­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 1-6 klau­si­mas – Sei­mo re­zo­liu­ci­jos „Dėl Uk­rai­nos ka­ri­nių oro pa­jė­gų la­kū­nės Na­di­jos Sav­čen­ko“ pro­jek­tas Nr. XIIP-4104. Yra pa­va­duo­to­jas. Gal­būt ga­lė­tų A. Ažu­ba­lis? Pra­šom.

A. AŽUBALIS (TS-LKDF). …re­zo­liu­ci­ja „Dėl Uk­rai­nos ka­ri­nių oro pa­jė­gų la­kū­nės Na­di­jos Sav­čen­ko“. Aš ma­nau, tai yra reikš­min­gas do­ku­men­tas, po­li­ti­nis do­ku­men­tas. Lie­tu­vos Sei­mui per ket­vir­tį am­žiaus ne kar­tą te­ko pri­im­ti pa­na­šaus po­bū­džio do­ku­men­tus, ar tai bū­tų re­zo­liu­ci­ja, smer­kian­ti Ru­si­jos ag­re­si­ją Gru­zi­jo­je ir Uk­rai­no­je, ar tai bū­tų re­zo­liu­ci­ja dėl Eu­ro­pos Są­jun­gos ir NATO plėt­ros, ar tai bū­tų re­zo­liu­ci­ja, gi­nan­ti Ti­be­tą. Ne­pai­sy­da­mi to, ko­kie bū­da­vo kon­flik­tai čia, sa­lė­je, ir pa­siū­ly­mai, kad rei­kia žiū­rė­ti sa­vo ūkio ir sa­vo bi­čių, daž­niau­siai mes pri­im­da­vo­me tas re­zo­liu­ci­jas, ku­rios, sa­ky­čiau pa­ky­lė­da­vo. Nors la­bai mėgs­ta vi­si mū­sų Sei­mą peik­ti, bet pa­ky­lė­da­vo Sei­mą į eu­ro­pi­nį ly­gį, kaip į po­li­ti­nės ben­druo­me­nės sam­bū­rį, nes jis su­ge­ba adek­va­čiai ver­tin­ti tai, kas vyks­ta ša­lia Lie­tu­vos sie­nų, kas vyks­ta mū­sų re­gio­ne, kas vyks­ta Eu­ro­po­je ir pa­sau­ly­je.

Ma­nau, kad to­kios re­zo­liu­ci­jos pa­ro­do, kad mes, Tau­tos at­sto­vai, ne­sa­me už­si­da­rę, už­si­sklen­dę, o ati­džiai se­ka­me įvy­kius ir kal­ba­me tie­siai, aiš­kiai ta­da, kai to rei­kia. Ir dar dau­giau pa­sa­ky­siu, 56 Eu­ro­pos par­la­men­ta­rai jau krei­pė­si į F. Mog­he­ri­ni su siū­ly­mu im­tis prie­mo­nių, įskai­tant sank­ci­jas, įskai­tant siū­ly­mą su­da­ry­ti są­ra­šą – à la Mag­nic­kio są­ra­šą, kad ši Uk­rai­nos Ra­dos na­rė, be­je, bū­tų pa­leis­ta, bū­tų iš­lais­vin­ta. Šiuo at­ve­ju mes kal­ba­me apie sa­vo ko­le­gą, par­la­men­ta­rą, ku­ris bu­vo iš­rink­tas Uk­rai­nos pi­lie­čių va­lia ir ku­ris bu­vo pa­grob­tas, ir ku­ris da­bar ne­tei­sė­tai ka­li­na­mas. To­dėl, ko­le­gos, aš tik­rai pra­šy­čiau jū­sų pa­lai­ky­ti šį do­ku­men­tą. Ačiū jums.

PIRMININKĖ. La­bai ačiū. At­si­pra­šau, dar ke­tu­ri Sei­mo na­riai no­ri jū­sų pa­klaus­ti. Ka­dan­gi ko­mi­te­tas tei­kia, jūs vis­ką ži­no­te ir apie dis­ku­si­jas. Pir­mo­ji klau­sia B. Vė­sai­tė. Ruo­šia­si M. Zas­čiu­rins­kas.

B. VĖSAITĖ (LSDPF). Ger­bia­ma­sis pra­ne­šė­jau, aš la­bai pa­lai­kau re­zo­liu­ci­ją, nes N. Sav­čen­ko yra ir Eu­ro­pos Ta­ry­bos Par­la­men­ti­nės Asam­blė­jos na­rė. Vi­siš­kai ne­tel­pa į gal­vą, kad bū­tent ji lai­ko­ma už­da­ry­ta, nes yra pa­žei­džia­mos bet ko­kios kon­ven­ci­jos. Bet Eu­ro­pos Ta­ry­bo­je bu­vo dar ini­cia­ty­vų su­reng­ti vie­nos die­nos ba­do strei­ką. Jei­gu, tar­ki­me, bū­tų to­kia ini­cia­ty­va mū­sų par­la­men­te ir kas nors no­rė­tų pri­si­dė­ti prie ši­to, tai aš bū­čiau pir­mo­ji sa­va­no­rė. Bū­tų ge­rai, kad gal mes dar pa­sa­ky­tu­me, kad mes ir pa­ba­dau­tu­me taip, kaip N. Sav­čen­ko, ku­ri ba­da­vo tur­būt 8 ar 10 die­nų net be van­dens.

A. AŽUBALIS (TS-LKDF). Aš tik no­riu šiuo at­ve­ju pa­sa­ky­ti – at­si­pra­šau, kad pra­lei­dau Eu­ro­pos Ta­ry­bos do­ku­men­tą, ku­ris ir­gi yra la­bai svar­bus, ir po­zi­ci­ją, ku­ri vienija dau­giau, jei ne­klys­tu, 56 Eu­ro­pos vals­ty­bes. Aš ma­nau, kad tai ir­gi la­bai svar­bu, nes ro­do, kad vi­sa Eu­ro­pa su­si­vie­ni­ju­si šiuo klau­si­mu.

Da­bar dėl jū­sų siū­ly­mo ba­dau­ti aš ga­liu tik pa­sa­ky­ti, kad šiaip tai mes vi­si lais­vi. Jei­gu ma­ty­siu, kad ko­le­gos pa­lai­ko tą ini­cia­ty­vą, tai man ne­liks jo­kio ki­to va­rian­to, kaip tik pri­si­dė­ti. Aš tik tiek ga­liu pa­sa­ky­ti.

PIRMININKĖ. Ačiū. Klau­sia Me­čis­lo­vas.

A. AŽUBALIS (TS-LKDF). Jei­gu ži­no­čiau, kad tai pa­dės, tai tik­rai, bet, ma­nau, do­ku­men­tas la­bai svar­bu.

PIRMININKĖ. At­si­pra­šau, klau­sia M. Zas­čiu­rins­kas. Ruo­šia­si A. Anu­šaus­kas.

M. ZASČIURINSKAS (DPF). Dė­kui, ger­bia­mo­ji Pir­mi­nin­ke. Vi­so­kių čia mū­sų ini­cia­ty­vų bu­vo – ir į na­mus kvie­tė­me pa­bė­gė­lius, ir su gė­lė­mis su­ti­ki­nė­jo­me. Tai vie­na.

An­tra, 50 Eu­ro­pos par­la­men­ta­rų, aš api­ben­drin­tai sa­kau, iš 800 jau pri­ta­rė. Tik­rai tai yra Eu­ro­pos Są­jun­gos di­džio­ji dau­gu­ma. To­kio po­bū­džio at­ve­jų pa­sau­ly­je yra dau­gy­bė. Ir ma­no klau­si­mas iš te­mos apie ra­cio­na­lią vals­ty­bės veik­lą. Tai klau­si­mas toks: ne šis kon­kre­tus at­ve­jis, bet to­kio po­bū­džio at­ve­jai, jū­sų, kaip bu­vu­sio už­sie­nio rei­ka­lų mi­nist­ro, nuo­mo­ne, ar nė­ra ki­ši­ma­sis į ki­tų vals­ty­bių san­ty­kius? Tai pir­mas as­pek­tas.

Ir ant­ras. Kaip tai, jū­sų nuo­mo­ne, ga­li pa­veik­ti mū­sų eko­no­mi­nius san­ty­kius su šio­mis ar ki­to­mis ša­li­mis, kar­tu ir mū­sų pa­pras­tų žmo­nių gy­ve­ni­mo ly­gį? Pra­šom pa­sa­ky­ti, ar tai ge­rins, ar blo­gins to­kius san­ty­kius? Ir ap­skri­tai, ko mes sie­kia­me? Mū­sų Kon­sti­tu­ci­ja rei­ka­lau­ja, kad už­sie­nio po­li­ti­ka bū­tų vyk­do­ma va­do­vau­jan­tis Lie­tu­vos žmo­nių in­te­re­sais. Ko­kie čia to­kio po­bū­džio klau­si­mais?.. Aš są­mo­nin­gai ne­mi­niu N. Sav­čen­kos pa­var­dės…

PIRMININKĖ. Lai­kas!

M. ZASČIURINSKAS (DPF). …šian­dien N. Sav­čen­ko, ry­toj (…) bus. Jū­sų nuo­mo­nė. Ačiū.

A. AŽUBALIS (TS-LKDF). Aš, jei­gu leis, nė­ra ko­le­gos E. Va­rei­kio, tie­siog pa­si­rem­siu jo iš­min­ti­mi ir pa­ban­dy­siu jums at­sa­ky­ti. Jei­gu vi­sus tarp­vals­ty­bi­nius san­ty­kius mes pra­dė­si­me ma­tuo­ti ar­ba skai­čiuo­ti va­do­vau­da­mie­si tik prag­ma­ti­niais in­te­re­sais, t. y. in­te­re­sais, kiek mes už­dirb­si­me ar­ba kiek mes tu­rė­si­me nau­dos, tai, nors ir la­bai ger­biu sa­vo vals­ty­bę, rei­kia pri­pa­žin­ti, kad mū­sų rin­ka yra la­bai ma­žy­tė ir ne­di­de­lė – to­kią rin­ką ga­li­ma nu­pirk­ti už ke­lis šim­tus ar ke­lis mi­li­jar­dus do­le­rių ar eu­rų. O vals­ty­bės stip­ry­bė, ypač vi­du­ti­nio dy­džio vals­ty­bių, to­kių kaip Lie­tu­va, ma­nau, vi­sų pir­ma yra tarp­tau­ti­nė tei­sė, ver­ty­bės, žmo­gaus tei­sės. Aš ma­nau, ši­tie da­ly­kai yra fun­da­men­ta­lūs. Jie lei­džia mums sėk­min­gai bū­ti ir veik­ti tarp­tau­ti­nė­je are­no­je, ir už­si­tik­rin­ti sa­vo part­ne­rių pa­ra­mą ir sau­gu­mą. Jei­gu tik pra­dė­si skai­čiuo­ti pi­ni­gus: aš – tau, tu –man, tai tie da­ly­kai la­bai grei­tai bai­gia­si la­bai liūd­nai. Toks ma­no at­sa­ky­mas. Aš ma­nau, kad šia re­zo­liu­ci­ja Lie­tu­va dar kar­tą pa­tvir­tin­tų, kad ji yra ver­ty­bi­nės po­li­ti­kos pu­sė­je.

PIRMININKĖ. Ačiū. Klau­sia A. Anu­šaus­kas. Ruo­šia­si K. Ma­siu­lis.

A. ANUŠAUSKAS (TS-LKDF). Prie­šin­gai ne­gu prieš tai klau­sęs ko­le­ga aš ma­nau, kad mes to­kiais klau­si­mais re­zo­liu­ci­jų pri­ima­me ap­skri­tai la­bai ne­daug. Jos yra svar­bios, bet jų nė­ra daug. Kai ku­rių ša­lių par­la­men­tai tam ski­ria ne­men­ką vaid­me­nį, nes žmo­nių tei­sių gy­ni­mas kaip tik ir pa­brė­žia tų vals­ty­bių de­mo­kra­tiškumą ar­ba pri­klau­so­my­bę ko­kiai nors to­ta­li­ta­ri­nei pu­sei. Ar šiuo at­ve­ju ne­ver­tė­tų, aš ne­ži­nau, gal­būt Už­sie­nio rei­ka­lų ko­mi­te­to ini­cia­ty­va, svars­tant to­kius klau­si­mus, ne­sa­kau, kad bū­ti­nai N. Sav­čen­ko, bet ži­no­me ki­tų at­ve­jų, ku­rie vyks­ta ki­to­se ša­ly­se, vis dėl­to svars­ty­ti ir pri­im­ti po­li­ti­nius do­ku­men­tus Už­sie­nio rei­ka­lų ko­mi­te­te? Tu­riu gal­vo­je, kad tai bū­tų da­ro­ma daž­niau, daž­niau at­krei­pia­mas dė­me­sys į įvai­rius pa­žei­di­mus to­se vals­ty­bė­se, ku­rios nė­ra de­mo­kra­tijos eta­lo­nas.

A. AŽUBALIS (TS-LKDF). Aš ma­nau, kad ak­ty­vu­mui iš tik­rų­jų nė­ra ri­bų, o par­la­men­to po­zi­ci­ja, ku­ri tam­pa vie­ša, jei­gu ji yra tei­sin­ga, lai­ku, kas ir­gi yra svar­bu, nes vilk­da­ma­sis įvy­kių uo­de­go­je tu pa­ro­dai, kad esi mėg­džio­to­jas, bet ne tik­ros, au­ten­tiš­kos po­zi­ci­jos reiš­kė­jas, aš tik­rai pa­lai­ky­čiau di­des­nį ak­ty­vu­mą. Tik ga­liu čia pa­sa­ky­ti, kad čia bū­tų la­bai svar­bus ir vaid­muo Žmo­gaus tei­sių ko­mi­te­to, ku­ris, ma­tyt, tu­ri sa­vo re­jest­rą ir ga­li pla­čiau pa­žvelg­ti ir siū­ly­ti mū­sų ko­mi­te­tui ar­ba ap­skri­tai pri­im­ti pa­na­šaus po­bū­džio re­zo­liu­ci­jas, nu­ta­ri­mus, ra­gi­ni­mą Vy­riau­sy­bei ar krei­pi­mą­si į tam tik­ras tarp­tau­ti­nes or­ga­ni­za­ci­jas. Aiš­ku, tik už.

PIRMININKĖ. Ačiū. Klau­sia K. Ma­siu­lis.

K. MASIULIS (TS-LKDF). No­rė­čiau jū­sų pa­klaus­ti to­kio da­ly­ko. Ge­rai, aš vis­kam čia pri­ta­riu, bet ar tai vie­nin­te­lės prie­mo­nės? Gal ko­kio­se nors tarp­tau­ti­nė­se ins­ti­tu­ci­jo­se bū­tų ga­li­ma kel­ti klau­si­mą stab­dy­ti ru­sų na­rys­tę ar dar ką nors, na, kaž­kaip veik­ti stip­riau?

A. AŽUBALIS (TS-LKDF). Ma­to­te, ju­ri­di­nės prie­mo­nės, bent jau tos, ku­rios su­si­ju­sios su tarp­tau­ti­nė­mis or­ga­ni­za­ci­jo­mis, yra pa­kan­ka­mai nau­do­ja­mos. Tu­riu min­ty Eu­ro­pos Ta­ry­bą, ku­ri tu­ri pa­reiš­ku­si sa­vo nuo­mo­nę dėl šio te­ro­ris­ti­nio, kaip jį va­din­ti, tarp­tau­ti­nę tei­sę lau­žan­čio ir žmo­gaus tei­sių prin­ci­pus lau­žan­čio el­ge­sio. Eu­ro­pos par­la­men­ta­rai, nors kai kas gal­vo­ja, kad per ma­žas skai­čius, ta­čiau čia juk ne skai­čius le­mia, o le­mia tai, kad yra ofi­cia­lus krei­pi­ma­sis į aukš­tą­ją už­sie­nio po­li­ti­kos Eu­ro­pos Są­jun­gos at­sto­vę, tu­rės bū­ti at­sa­ky­mas ir tu­rės bū­ti svars­to­ma. Ne­tu­riu ata­skai­tos apie pas­ku­ti­nę Už­sie­nio rei­ka­lų ta­ry­bą, kur kal­bė­jo ir mū­sų mi­nist­ras. Ma­nau, penk­ta­die­nį, jei­gu ne­klys­tu, mes ga­lė­si­me su­si­tik­ti ir iš­klau­sy­ti ata­skai­tą apie Už­sie­nio rei­ka­lų ta­ry­bą. Kiek ži­nau, vi­sa­da iš to­kios po­zi­ci­jos yra kal­ba­ma apie Ry­tų kai­my­nys­tę ir apie Uk­rai­nos rei­ka­lus. Ar bu­vo kon­kre­čiai kal­ba­ma apie N. Sav­čen­ko, da­bar ne­ga­liu pa­sa­ky­ti, nes ne­tu­riu in­for­ma­ci­jos.

PIRMININKĖ. Ačiū. Jūs at­sa­kė­te į vi­sus klau­si­mus. Dis­ku­si­jo­je už­si­ra­šė da­ly­vau­ti trys Sei­mo na­riai. Pir­mą­ją kvie­čiu V. Alek­nai­tę-Ab­ra­mi­kie­nę.

V. ALEKNAITĖ-ABRAMIKIENĖ (TS-LKDF). Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, ne­ga­lė­čiau pri­tar­ti nuo­mo­nei, kad ne­rei­kė­tų mi­nė­ti N. Sav­čen­ko pa­var­dės. Sa­ky­čiau prie­šin­gai, rei­kė­tų mi­nė­ti dar daug pa­var­džių as­me­nų, ku­rie bu­vo ne­tei­sė­tai su­lai­ky­ti sa­vo pa­čių vals­ty­bės te­ri­to­ri­jo­je. Mes jau pa­mir­šo­me, kad Es­ti­jos ka­ri­nin­kas bu­vo su­lai­ky­tas ir pa­grob­tas Es­ti­jo­je, ta­čiau Uk­rai­no­je yra ir re­ži­sie­rių, ir me­ni­nin­kų, ku­rie kal­ti­na­mi ne­bū­tais da­ly­kais, ta­čiau Ru­si­jos in­te­re­sams at­sto­vau­jan­tys te­ro­ris­tai juos pa­gro­bė.

Aš no­riu pri­min­ti, kad N. Sav­čen­ko yra ne tik Eu­ro­pos Ta­ry­bos Par­la­men­ti­nės Asam­blė­jos na­rė, bet taip pat ir ESBO Par­la­men­ti­nės Asam­blė­jos na­rė. Jei­gu mes pre­ziu­muo­tu­me, kad ru­sai yra tei­sūs, nors mes taip ir ne­ma­no­me, ir su­lai­kė ją ne Uk­rai­nos te­ri­to­ri­jo­je, o Ru­si­jos te­ri­to­ri­jo­je, ta­čiau yra dau­ge­lis ki­tų ap­lin­ky­bių, ku­rios įro­do, kad N. Sav­čen­ko yra ne­kal­ta ne tik pa­gal Uk­rai­nos tei­sę, o pa­gal Uk­rai­nos tei­sę ji ne­kal­ta, nes ji yra be­si­gi­nan­čios ka­riuo­me­nės da­lis, bet ir pa­gal au­to­ri­ta­ri­nės Ru­si­jos tei­sę ji yra vi­siš­kai ne­kal­ta.

 Ly­giai prieš me­tus Ru­si­jos de­le­ga­ci­ja ESBO pa­rei­ka­la­vo, kad mes su­teik­tu­me man­da­tą va­di­na­ma­jai Kry­mo at­sto­vei, į ką biu­ras, ku­riam aš pri­klau­sau, vien­bal­siai at­sa­kė ne, o ten yra įvai­rių vals­ty­bių at­sto­vų. Ta­čiau tuo pat me­tu vy­ko klau­sy­mai, mes su­ren­gė­me la­bai pla­čius klau­sy­mus. Mes, tai yra Lie­tu­va, Nor­ve­gi­ja ir Ka­na­da, ku­riuo­se da­ly­va­vo Ru­si­jos, Uk­rai­nos ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų at­sto­vai, eks­per­tai, taip pat N. Sav­čen­ko ad­vo­ka­tas. No­rė­čiau pa­sa­ky­ti kai ku­riems ko­le­goms, ypač tam, į ku­rį da­bar žiū­riu, kad N. Sav­čen­ko bu­vo su­čiup­ta ir pa­grob­ta ge­ro­kai anks­čiau, ne­gu, tar­ki­me, įvy­ko tas su­si­šau­dy­mas, dėl ku­rio pa­sek­mių yra kal­ti­na­ma. Ši­tie įro­dy­mai yra rim­ti, jie pa­grįs­ti fak­tais, pa­grįs­ti daik­ti­niais įro­dy­mais ir jie jau se­niai yra pa­dė­ti ant Ru­si­jos tei­sė­sau­gos sta­lų. Tai ži­no ne tik vi­sas pa­sau­lis, tai ži­no ir Ru­si­ja. Ma­tyt, Ru­si­jos tei­sė­sau­ga yra tiek ne­lais­va, kad jų teis­mai ne­ga­li pri­im­ti spren­di­mų net­gi rem­da­mie­si aki­vaiz­džiais fak­tais, tei­sin­gų spren­di­mų. Jie pri­ima to­kius spren­di­mus, ko­kius jiems pa­dik­tuo­ja iš Krem­liaus. Tai yra ap­gai­lė­ti­na. Kaip tik to­dėl Eu­ro­pos Par­la­men­to na­riai ir iš­kė­lė ini­cia­ty­vą tai­ky­ti pla­tes­nes sank­ci­jas Ru­si­jos pa­rei­gū­nams, nes čia ne­ga­li bū­ti in­ter­pre­ta­ci­jų. Net jei­gu, dar kar­tą kar­to­ju, Ru­si­ja ma­no, kad Uk­rai­no­je ga­li sau leis­ti da­ry­ti, ką no­ri, tai ji kal­ti­na žmo­gų, ku­ris net ne­da­ly­va­vo to­je si­tu­a­ci­jo­je, apie ką kal­ba­ma by­lo­je. Štai toks yra tei­sin­gu­mas. To­dėl, mie­lie­ji ko­le­gos, aš džiau­giuo­si, kad vėl iš­gy­ve­nu tą mo­men­tą, kai mū­sų par­la­men­tas da­ro ką nors pras­min­ga, ti­kiuo­si, da­ro tai vie­nin­gai. Ačiū.

PIRMININKĖ. Ačiū. Kvie­čiu V. A. Ma­tu­le­vi­čių.

V. A. MATULEVIČIUS (MSNG). Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, no­rė­čiau ape­liuo­ti į abe­jo­jan­čius ir pa­sa­ky­ti, kad ši­tos re­zo­liu­ci­jos vi­sų pir­ma rei­kia mums pa­tiems, Lie­tu­vos Sei­mo na­riams. Tei­sės eks­per­tai iš įvai­rių ša­lių ir ne­abe­jin­gi žmo­nės pri­pa­žįs­ta, kad su­si­du­ria­me su uni­ka­liu reiš­ki­niu. N. Sav­čen­ko yra pro­fe­sio­na­li ka­riš­kė, Uk­rai­nos ka­ri­nių oro pa­jė­gų la­kū­nė. Tarp Uk­rai­nos ir Ru­si­jos vyks­ta ko­vi­niai veiks­mai, šio­je si­tu­a­ci­jo­je la­kū­nė su­ima­ma ir tei­sia­ma vals­ty­bės teis­mo, tos vals­ty­bės, ku­ri ka­riau­ja su Uk­rai­na. Ap­skri­tai tei­sės prak­ti­ko­je ne­la­bai ži­no­mas toks pre­ce­den­tas, kad taip vyk­tų. Tai yra non­sen­sas. Aš kvies­čiau pa­žvelg­ti į šią si­tu­a­ci­ją mū­sų pa­čių aki­mis. Įsi­vaiz­duo­ki­me, ne­duok Die­ve, jei­gu kas nors nu­tik­tų, ir mū­sų ka­riai, ku­rie yra da­vę prie­sai­ką vals­ty­bei, yra ka­riai pro­fe­sio­na­lai, pa­si­prie­šin­tų ir pa­tek­tų į prie­šo ran­kas, ir juos stai­ga pra­dė­tų teis­ti tos ša­lies, ku­ri mus už­puo­lė, teis­mas, ir vi­si ste­bė­tų ir sa­ky­tų, kad tai nor­ma­lu, kad ne­rei­kia mū­sų ka­rių gin­ti. Pa­žvel­ki­me iš tų po­zi­ci­jų. Tai yra mū­sų pa­rei­ga, mū­sų mo­ra­li­nė pa­rei­ga. Jei­gu mes šio­je si­tu­a­ci­jo­je lik­si­me abe­jin­gi, ma­nau, kad šiuo įtemp­tu me­tu, jei­gu at­ei­tų toks me­tas, kai mums rei­kės vi­sų pir­ma mo­ra­li­nio už­sie­nio ša­lių pa­lai­ky­mo, aš bi­jau, kad mes ir­gi ne­su­lauk­si­me pa­gal­bos. Ačiū.

PIRMININKĖ. Ačiū už jū­sų iš­sa­ky­tą nuo­mo­nę. Tai­gi per­ei­na­me prie pri­ėmi­mo. Pa­gal Sta­tu­to 184 straips­nio 1 da­lį – pri­im­ti re­zo­liu­ci­ją be pa­tai­sų. Šis pa­siū­ly­mas ne­ga­li bū­ti pri­im­tas, jei tam prieš­ta­rau­ja vie­na tre­čio­ji vi­sų Sei­mo na­rių. Tai­gi pri­ėmi­mas. Vi­si no­ri kal­bė­ti už. Ar tik­rai dar vi­si no­ri­te kal­bė­ti, gal ga­li­me bal­suo­ti? Ar tik­rai vi­si už­si­ra­šę su­tin­ka? Su­tin­ka­te. La­bai ačiū už su­pra­ti­mą. Bal­suo­ja­me. Kas pri­ta­ria­te, bal­suo­ja­te už, kas tu­ri­te ki­tą nuo­mo­nę, bal­suo­ja­te prieš ar­ba su­si­lai­ko­te.

 

Šios re­zo­liu­ci­jos pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 71 Sei­mo na­rys: už – 68, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 3. Sei­mo re­zo­liu­ci­ja „Dėl Uk­rai­nos ka­ri­nių oro pa­jė­gų la­kū­nės N. Sav­čen­ko“ pri­im­ta. (Gon­gas)

 

16.30 val.

Te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo ir sta­ty­bos vals­ty­bi­nės prie­žiū­ros įsta­ty­mo Nr. XII-459 2, 3, 10, 11, 14 ir 25 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIP-3841(2), Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so 356, 363, 364, 589 straips­nių pa­kei­ti­mo ir Ko­dek­so pa­pil­dy­mo 3561, 3562, 3563, 3641 straips­niais įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIP-3842 (pa­tei­ki­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 1-7a klau­si­mas – Te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo ir sta­ty­bos vals­ty­bi­nės prie­žiū­ros įsta­ty­mo Nr. XII-459 2, 3, 10, 11, 14 ir 25 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIP-3841. Pa­tei­ki­mo sta­di­ja. Kvie­čiu pra­ne­šė­ją A. Sa­la­ma­ki­ną. Ir vi­si jo ly­di­mie­ji tei­sės ak­tų pro­jek­tai.

A. SALAMAKINAS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­mo­ji Sei­mo Pir­mi­nin­ke. Jei­gu lei­si­te, ta­da ir Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų, ir Te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo kar­tu, nes jie su­si­ję. Ge­rai? Pir­mi­nin­ke!

PIRMININKĖ. Taip, 1-7a ir 1-7b. Taip, ir Te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo, ir Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų.

A. SALAMAKINAS (LSDPF). Tau­py­ki­me lai­ką. Įsta­ty­mo es­mė yra ta, kad Sei­mui ar­ti­miau­siu me­tu bus pa­teik­tas svars­ty­ti nau­jo Sta­ty­bos įsta­ty­mo pro­jek­tas. Svars­tant jį ko­mi­te­te iš­ki­lo bū­ti­ny­bė keis­ti Te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo įsta­ty­mo ir Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so kai ku­riuos straips­nius.

Su kuo su­si­jęs Te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo įsta­ty­mas? Mes siū­lo­me, kad yra per­tek­li­nis da­ly­kas, kai Vals­ty­bi­nė miš­kų tar­ny­ba vyk­do vals­ty­bi­nę prie­žiū­rą. Ši­tą veiks­mą tu­rė­tų at­lik­ti Na­cio­na­li­nė že­mės tar­ny­ba prie Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jos. Taip pat pa­tiks­li­na­mos kai ku­rios ki­tos nuo­sta­tos, nes Te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo įsta­ty­mas vei­kia jau dve­jus me­tus ir, de­rin­da­mi su nau­juo­ju Sta­ty­bos įsta­ty­mu, siū­lo­me kai ku­rias pa­tai­sas.

Dėl Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so. Iš­ties gy­ve­ni­mas pa­ro­dė, kad rei­kia įves­ti tam tik­ras sank­ci­jas už Sta­ty­bos įsta­ty­mo pa­žei­di­mus. Tos bau­dos… Aiš­ku, Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas nu­sta­tys bau­dų dy­dį, ta­čiau kar­tais at­si­tin­ka taip, kad Sei­mas, po­li­ti­kai pri­ima to­kias leng­vi­nan­čias nuo­sta­tas ver­slui, bet ver­slas kar­tais to ne­su­pran­ta ir ma­no, kad ga­li­ma da­ry­ti, ką no­ri. Aš kal­bu, sa­ky­sim, apie vien­bu­čių sta­ty­bų vyk­dy­mą Pa­lan­go­je, kai vien­bu­tis įre­gist­ruo­ja­mas pa­gal vi­sus tei­sės ak­tus 2 tūkst. kvad­ra­ti­nių met­rų, po to tam­pa 20 bu­tų. Aš kal­bu apie kai­mo so­dy­bas. Įsta­ty­mo lei­dė­jas lei­do pa­leng­vin­tai sta­ty­ti kai­mo so­dy­bas, bet vie­to­je kai­mo so­dy­bos at­si­ran­da gy­ve­na­mie­ji na­mai. No­ri ne­no­ri, ten­ka ženg­ti tam tik­rus žings­nius ir griež­tin­ti įsta­ty­mą ir bau­das.

Ger­bia­mo­ji Sei­mo Pir­mi­nin­ke, aš tiek.

PIRMININKĖ. Ačiū. Jū­sų no­ri pa­klaus­ti du Sei­mo na­riai. Pir­ma­sis klau­sia M. Zas­čiu­rins­kas. Nė­ra. Ta­da klau­sia A. Stan­ci­kie­nė.

A. STANCIKIENĖ (MSNG). Ger­bia­ma­sis pir­mi­nin­ke, aš ži­nau jū­sų nuo­mo­nę dėl Te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo įsta­ty­mo ir tik­rai la­bai pri­ta­riu, kad tą įsta­ty­mą rei­kia tai­sy­ti. Kaip jūs ma­no­te, ar tai yra so­li­du, kai mes net­gi ne pra­ei­to­je ka­den­ci­jo­je, o ši­to­je ka­den­ci­jo­je, be­veik prieš me­tus lai­ko, dau­giau, prieš pus­an­trų, pri­ėmė­me Te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo įsta­ty­mą ir, ne­pra­ėjus pus­an­trų me­tų, jau aki­vaiz­džiai ma­to­me, kad, de­ja, bly­ną pri­svi­li­no­me. Kaip jūs ma­no­te, ar yra so­li­du taip elg­tis?

Ant­ras da­ly­kas. Ar ne­ma­no­te, kad tam tik­rų tei­si­nių pa­sek­mių vis dėl­to at­si­ras, net jei­gu mes ir su­tvar­ky­si­me Te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo įsta­ty­mą, ir nu­ma­ty­si­me tam tik­ras ad­mi­nist­ra­ci­nes bau­das? Bet vis dėl­to at­si­ras tei­si­nių pa­sek­mių, nes tie ver­sli­nin­kai, dau­gu­ma iš jų, jau yra pra­dė­ję pro­ce­są, o kaip ži­no­te, sta­ty­bos pro­ce­sas pra­si­de­da nuo są­ly­gų iš­ėmi­mo iš sa­vi­val­dy­bės. Tai yra jau at­si­ra­dę tei­si­niai lū­kes­čiai. Tie lū­kes­čiai yra tei­sė­ti. Kaip jūs įsi­vaiz­duo­ja­te, ar mes sa­vo vals­ty­bės ne­už­klam­pin­si­me vėl­gi am­ži­nuo­se, ne­si­bai­gian­čiuo­se teis­muo­se?

A. SALAMAKINAS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­mo­ji ko­le­ge, už klau­si­mą. Iš­ties pra­ei­to­je ka­den­ci­jo­je aš ne­la­bai no­rė­jau pri­tar­ti tam bu­vu­siam ko­mi­te­tui, kai at­me­tė tą pro­jek­tą ir grą­ži­no Vy­riau­sy­bei to­bu­lin­ti. Va­di­na­si, mes jį nu­žu­dė­me ir ne­pra­dė­jo­me svars­ty­ti. Šio­je ka­den­ci­jo­je, rei­kia pri­pa­žin­ti, bu­vo at­neš­tas iš es­mės tas pats, ku­ris bu­vo ir pra­ei­to­je ka­den­ci­jo­je, su 78 Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bomis, ir plius mums te­ko ko­mi­te­te jį per­da­ry­ti iš nau­jo.

Aš esu tru­pu­tį gal per daug pa­tik­lus, aš vi­suo­met pa­si­ti­kė­jau ver­slu, kad jei­gu po­li­ti­kai žai­džia są­ži­nin­gai, su­tei­kia­me jiems leng­va­tas, jie ir­gi žais pa­gal mū­sų pri­im­tas tai­syk­les, ta­čiau, pa­si­ro­do, aš kly­dau. Mes pri­ima­me jiems leng­vi­nan­čius da­ly­kus, tai jie vi­suo­met ran­da lan­dų, o tų lan­dų, leng­vi­nan­čių įsta­ty­mo nuo­sta­tas, vi­suo­met at­si­ras, ir štai pra­si­dė­jo tai, apie ką aš kal­bė­jau. Aš ir Ver­sli­nin­kų kon­fe­de­ra­ci­jos pre­zi­den­tui sa­kiau: jei­gu jūs ne­mo­ka­te žais­ti kaip An­gli­jo­je, kad pats ver­slas su­si­tvar­ko su sa­vo žu­li­kais, ta­da ten­ka grįž­ti į Sei­mą.

Ma­nau, ko­mi­te­te tai, kas da­bar pa­teik­ta, nė­ra vis­kas, nė­ra vi­sas blo­kas. Teks grįž­ti prie tų nuo­sta­tų ir dė­ti apy­nas­rį. Aš ne­ga­liu su­pras­ti, kaip, sa­ky­si­me, Pa­lan­go­je iš­duo­da­mi lei­di­mai 2 tūkst. kvad­ra­ti­nių met­rų vien­bu­čiam pa­sta­tui sta­ty­ti?

Ki­ta ver­tus, aš ne­no­riu, kad bū­tu­me ko­kia nors Af­ri­kos vals­ty­bė ir ri­bo­tu­me, kiek kvad­ra­ti­nių met­rų tu­ri žmo­gus sta­ty­ti sa­vo bu­tą – 180, 200. Bet tai yra aki­vaiz­di žu­li­kys­tė. Ar­ba, sa­ky­sim, pa­kar­to­siu dėl kai­mo so­dy­bų. Aki­vaiz­džiai dygs­ta gy­ve­na­mie­ji na­mai eže­rų pa­kran­tė­se. Mes pa­leng­vi­no­me jiems lyg ir no­rė­da­mi ge­ro. Yra taip, kaip yra. Aš ma­ny­čiau, kad mes ben­drom jė­gom ko­mi­te­te (ir ne­svar­bu čia, po­zi­ci­ja, opo­zi­ci­ja) vis dėl­to grį­ši­me prie tų nuo­sta­tų. Te­gul rė­kia, te­gul ver­kia, bet te­gul su­si­tvar­ko. Aš kal­bu apie ver­slą.

PIRMININKĖ. Ge­rai. Ačiū. No­rin­čių kal­bė­ti už, prieš nė­ra.

Bal­suo­ja­me. Kas pri­ta­ria­te po pa­tei­ki­mo pro­jek­tui Nr. XIIP-3841, bal­suo­ja­te už, kas tu­ri­te ki­tą nuo­mo­nę, bal­suo­ja­te prieš ar­ba su­si­lai­ko­te.

Bal­sa­vo 67 Sei­mo na­riai: už – 63, prieš – 1, su­si­lai­kė 3. Po pa­tei­ki­mo pri­tar­ta. Siū­lo­mas pa­grin­di­nis Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­tas. Ki­tų siū­ly­mų nė­ra? Pri­ta­ria­me. Siū­lo­ma svars­ty­ti ba­lan­džio 21 die­ną. Ar ga­li­me pri­tar­ti? Pri­tar­ta.

Ly­di­ma­sis pro­jek­tas Nr. XIIP-3842. Gal ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Pri­tar­ta po pa­tei­ki­mo ben­dru su­ta­ri­mu. Pa­grin­di­nis siū­lo­mas Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas. Ki­tų siū­ly­mų nė­ra? Ga­li­me pri­tar­ti? Siū­lo­ma svars­ty­ti ba­lan­džio 21 die­ną. Čia tik­tai bau­dos. Čia tik bau­dų dy­dis. Pir­mi­nin­kas tu­ri pa­sa­ky­ti, ar rei­kia pa­pil­do­mų.

Ger­bia­ma­sis pir­mi­nin­ke, su­pran­tu, kad mer­gi­nos gra­žios apie jus, bet ar pa­pil­do­mo rei­kia jū­sų ad­mi­nist­ra­ci­nių?.. Tai rei­kia ar ne? Jūs no­ri­te svars­ty­ti kaip pa­pil­do­mas? Ne. Pir­mi­nin­kas sa­ko, kad ne. Svars­to­ma ba­lan­džio 21 die­ną. Vi­si su­tin­ka­te? Ačiū.

 

16.39 val.

Pel­no mo­kes­čio įsta­ty­mo Nr. IX-675 32, 33, 34, 35, 36, 401, 47, 51, 53 straips­nių ir 3 prie­dė­lio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIP-3729(2)ES (svars­ty­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 1-8 klau­si­mas – Pel­no mo­kes­čio įsta­ty­mo dau­ge­lio straips­nių ir 3 prie­dė­lio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIP-3729. Svars­ty­mo sta­di­ja. Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­to pra­ne­šė­jas A. Pa­lio­nis. Jau vis­kas! (Bal­sai sa­lė­je) Jūs tu­ri­te ini­cia­ty­vos tei­sę pa­tys svars­ty­ti. Pra­šom.

A. PALIONIS (LSDPF). Ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Sei­mo Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­tas svars­tė Pel­no mo­kes­čio įsta­ty­mo Nr. IX-675 32, 33, 34, 35, 36, 401, 47, 51, 53 straips­nių ir 3 prie­dė­lio pa­kei­ti­mo įstatymo pro­jek­tą. Ko­mi­te­tas pri­ta­rė ini­cia­to­rių pa­teik­tam ir ko­mi­te­to pa­to­bu­lin­tam pro­jek­tui ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKĖ. Ačiū. (Bal­sai sa­lė­je) Ne­truk­dy­ki­te, ger­bia­mo­ji Au­re­li­ja, svars­ty­mo sta­di­ja.

K. Dauk­šys no­ri da­ly­vau­ti dis­ku­si­jo­je, bet ne­ma­tau po­sė­džių sa­lė­je.

Per­ei­na­me prie pa­tai­sų svars­ty­mo. 1 straips­nis, yra Sei­mo na­rių K. Dauk­šio, Z. Žvi­kie­nės ir ki­tų Sei­mo na­rių pa­siū­ly­mai, ku­riems pri­tar­ta iš da­lies. Ar su­tin­ka­te?

A. PALIONIS (LSDPF). Aš ga­liu. Ka­dan­gi yra du Sei­mo na­rių pa­siū­ly­mai, tai vie­nas, kur jūs iš­var­di­no­te Sei­mo na­rių, ir ly­giai dėl to paties straips­nio yra ma­no pa­siū­ly­mas. Aš už sa­vo pa­siū­ly­mą, pri­ta­riu ko­mi­te­to pa­to­bu­lin­tai re­dak­ci­jai, ku­ri yra iš es­mės pa­žo­džiui iš­vers­tas di­rek­ty­vos teks­tas.

PIRMININKĖ. Klau­siu ta­da tų, ku­rie yra sa­lė­je. Ger­bia­mas Mar­kaus­kai, ar jūs tik­rai at­si­i­ma­te, nes man pa­žy­mė­ta, kad ini­cia­to­riai ža­dė­jo at­si­im­ti? (Bal­sai sa­lė­je) Jūs vi­si at­si­i­ma­te, taip? Tai da­bar di­rek­ty­va iš­vers­ta tiks­liai, taip? Kiek su­pran­tam. Ar ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? (Bal­sai sa­lė­je) Pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu.

2 straips­nis. Pa­sta­bų, pa­siū­ly­mų nė­ra. 2, 3, 4… po svars­ty­mo ne­rei­kia pa­straips­niui? Taip, pa­straips­niui ne­rei­kia. Tai­gi dau­giau svars­ty­mo sta­di­jos nė­ra.

Bal­suo­ja­me. Kas pri­ta­ria­te po svars­ty­mo, bal­suo­ja­te už, kas tu­ri­te ki­tą nuo­mo­nę, bal­suo­ja­te prieš ar­ba su­si­lai­ko­te. Mo­ty­vai K. Dauk­šys, bet jo nė­ra. Bal­suo­ja­me.

Bal­sa­vo 63 Sei­mo na­riai: už – 62, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 1. Po svars­ty­mo pri­tar­ta. Nė­ra rei­kia­mo skai­čiaus Sei­mo na­rių bal­sų, to­dėl pri­ėmi­mas lie­ka ki­tai die­nai.

 

16.42 val.

Ši­lu­mos ūkio įsta­ty­mo Nr. IX-1565 29 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIP-1969(3) (svars­ty­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 2-3 klau­si­mas – Ši­lu­mos ūkio įsta­ty­mo Nr. IX-1565 29 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIP-1969. Svars­ty­mo sta­di­ja. Kvie­čiu Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­to pir­mi­nin­ką A. Sa­la­ma­ki­ną.

A. SALAMAKINAS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­mo­ji Sei­mo Pir­mi­nin­ke. Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­tas ap­svars­tė įsta­ty­mo pro­jek­tą, su­de­ri­no su Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja ir Ener­ge­ti­kos mi­nis­te­ri­ja, pa­ren­gė nau­jo pro­jek­to nuo­sta­tas ir jam pri­ta­rė ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKĖ. Ačiū. Kvie­čiu Eko­no­mi­kos ko­mi­te­to pra­ne­šė­ją B. Vė­sai­tę.

B. VĖSAITĖ (LSDPF). Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, Eko­no­mi­kos ko­mi­te­tas svars­tė Ši­lu­mos ūkio įsta­ty­mą ir pa­siū­lė pa­grin­di­niam Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­tui įsta­ty­mo pro­jek­tą grą­žin­ti ini­cia­to­riui to­bu­lin­ti at­si­žvel­giant į Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­to, Vy­riau­sy­bės, Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos, Ap­lin­kos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos, Vals­ty­bi­nės te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo ir sta­ty­bos ins­pek­ci­jos prie Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos pa­siū­ly­mus ir pa­sta­bas. Pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKĖ. Ačiū. Kvie­čiu pa­grin­di­nio ko­mi­te­to pir­mi­nin­ką, pra­šom re­fe­ruo­ti, ar jūs tik­rai pa­to­bu­li­no­te, ką siū­lė pa­pil­do­mas ko­mi­te­tas.

A. SALAMAKINAS (LSDPF). Ačiū. Tai, ką sa­kė Eko­no­mi­kos ko­mi­te­to at­sto­vė, mes tik­rai jų siū­ly­mus pri­ėmė­me ir fak­tiš­kai pro­jek­tas pa­ki­to di­dži­ą­ja pras­me, li­ko tik pa­grin­di­nės nuo­sta­tos. Tik­rai Eko­no­mi­kos ko­mi­te­tui mes dė­ko­ja­me už jų pa­siū­ly­mus – jie in­teg­ruo­ti į įsta­ty­mo pa­tai­sas. (Bal­sai sa­lė­je) Mes pri­ta­rė­me tam, ką siū­lė Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bė, pri­ta­rė­me iš da­lies ir yra taip, kaip yra. Dau­giau pa­tai­sų nė­ra.

PIRMININKĖ. Ar ga­li­me mes pri­tar­ti Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­to nuo­mo­nei, dėl ku­rios jie pri­ėmė spren­di­mą? Ga­li­me? (Bal­sai sa­lė­je) Ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ta. Po svars­ty­mo bal­suo­ja­me, kas pri­ta­ria­te, kad bū­tų po svars­ty­mo pri­tar­ta, bal­suo­ja­te už, kas tu­ri­te ki­tą nuo­mo­nę, bal­suo­ja­te prieš ar­ba su­si­lai­ko­te.

Bal­sa­vo 66 Sei­mo na­riai: už – 65, prieš – 1, su­si­lai­kiu­sių­jų nė­ra. Po svars­ty­mo pri­tar­ta.

 

16.46 val.

Ge­le­žin­ke­lių trans­por­to ko­dek­so 23 ir 231 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIP-2598(3) (svars­ty­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 2-4 klau­si­mas – Ge­le­žin­ke­lių trans­por­to ko­dek­so 23 ir 231 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIP-2598. Svars­ty­mo sta­di­ja. Kvie­čiu Eko­no­mi­kos ko­mi­te­to pra­ne­šė­ją S. Dmit­ri­je­vą.

S. DMITRIJEV (DPF). Ačiū, Pir­mi­nin­ke. Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo Eko­no­mi­kos ko­mi­te­tas svars­tė (mū­sų ko­mi­te­tas bu­vo pa­grin­di­nis) Lie­tu­vos Res­pub­li­kos ge­le­žin­ke­lių tran­spor­to ko­dek­so 23 ir 231 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą Nr. XIIP-2598. Ko­mi­te­tas svar­s­tė. Spren­di­mas – pri­tar­ti ko­mi­te­to pa­to­bu­lin­tam įsta­ty­mo pro­jek­tui ir ko­mi­te­to iš­va­dai. Bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tai: ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKĖ. Ačiū pra­ne­šė­jui. Kvie­čiu Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­to pra­ne­šė­ją K. Gry­baus­ką. (Bal­sai sa­lė­je) Tai po to, po to, mes dar jus pa­kvie­si­me dėl iš­va­dos.

K. GRYBAUSKAS (LSDPF). La­bai at­si­pra­šau, Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­tas pa­siū­lė pa­grin­di­niam Eko­no­mi­kos ko­mi­te­tui to­bu­lin­ti šio įsta­ty­mo pro­jek­tą pa­gal Vy­riau­sy­bės, Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­to, Eu­ro­pos tei­sės de­par­ta­men­to prie Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jos ir Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos pa­sta­bas ir pa­siū­ly­mus. Ben­dru su­ta­ri­mu už.

PIRMININKĖ. Ačiū. Kvie­čiu pa­grin­di­nio ko­mi­te­to pra­ne­šė­ją. Yra pa­tai­sų. Yra Sei­mo na­rio A. Skar­džiaus pa­siū­ly­mas. Pra­šom. Sei­mo na­rio nė­ra.

S. DMITRIJEV (DPF). Ko­mi­te­tas ne­pri­ta­rė. Dar bu­vo Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mas Nr. 837, ko­mi­te­tas ir­gi ne­pri­ta­rė.

PIRMININKĖ. Aš at­si­pra­šau, dar mes tu­ri­me at­lik­ti pro­ce­dū­ras. Ko­mi­te­tas ne­pri­ta­rė Sei­mo na­rio A. Skar­džiaus pa­siū­ly­mui. Ka­dan­gi jau svars­ty­mo sta­di­jos pro­ce­dū­ra, rei­kia de­šim­ties Sei­mo na­rių pa­lai­ky­mo, kad svars­ty­tu­me šį pa­siū­ly­mą. Ar yra tiek na­rių? Jei­gu kas nors pa­lai­ko, pra­šom bal­suo­ti.

S. DMITRIJEV (DPF). Ne. Nė­ra.

PIRMININKĖ. Ko­mi­te­tas ne­pri­ta­rė.

S. DMITRIJEV (DPF). Ne­pri­ta­rė.

PIRMININKĖ. Nė­ra, tik pen­ki, tai ne­svars­to­me. To­liau yra Sei­mo na­rio A. Skar­džiaus pa­siū­ly­mas, ku­riam taip pat yra ne­pri­tar­ta. Ar čia su­si­jęs, gal­būt ga­li­te pa­sa­ky­ti? Ar čia su­si­jęs su pir­mu pa­siū­ly­mu?

S. DMITRIJEV (DPF). Ko­mi­te­tas ir­gi ne­pri­ta­rė. Pro­jek­to 2 (…) kei­čia­me 23 3 da­ly­je, ši­tas? (Bal­sai sa­lė­je) Ne, ne­pri­tar­ta ir­gi.

PIRMININKĖ. Dar kar­tą klau­siu, ar yra 10 Sei­mo na­rių? Nė­ra. Ne­rei­kia bal­suo­ti? Ne­pri­tar­ta ir ne­svars­to­me. Yra Sei­mo na­rio A. Skar­džiaus pa­siū­ly­mas. Pri­tar­ta iš da­lies. Pra­šom, ko­mi­te­to nuo­mo­nė.

S. DMITRIJEV (DPF). Ko­mi­te­to nuo­mo­nė – pri­tar­ti iš da­lies.

PIRMININKĖ. Ar mes ga­li­me pri­tar­ti ko­mi­te­to nuo­mo­nei pri­tar­ti iš da­lies? (Bal­sai sa­lė­je) Pri­tar­ta ko­mi­te­to nuo­mo­nei. Ir dar yra ger­bia­mo­jo A. Skar­džiaus pa­siū­ly­mas. Jam pri­tar­ta. (Bal­sai sa­lė­je) Pri­tar­ta, bet vis tiek rei­kia da­bar stab­dy­ti, nes pa­tai­sy­ta da­ta, kad Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bė iki 2016 m. va­sa­rio 29 d. pri­ima ir pa­tvir­ti­na šiam įsta­ty­mui rei­ka­lin­gus įgy­ven­din­ti tei­sės ak­tus.

S. DMITRIJEV (DPF). Ko­mi­te­tas pri­ta­rė tam pa­siū­ly­mui.

PIRMININKĖ. Bet įgy­ven­din­ti ne­ga­li­me. (Bal­sai sa­lė­je) Jau šian­dien ko­vas. (Bal­sai sa­lė­je) Šios pa­tai­sos ne­svars­to­me, pa­lie­ka­me pri­ėmi­mui, taip? (Bal­sai sa­lė­je) Ki­ta su­si­ju­si. La­bai ačiū.

Po svars­ty­mo gal ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Su pa­tai­sy­ta… pri­tar­ta iš da­lies nuo­mo­nei, ku­riai pri­ta­rė ko­mi­te­tas?

S. DMITRIJEV (DPF). Taip.

PIRMININKĖ. Pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu ir dar kar­tą įpa­rei­go­ja­me ko­mi­te­tą pa­tai­sy­ti įsi­ga­lio­ji­mo da­tas ir pa­ve­di­mus Vy­riau­sy­bei, nes lai­kas jau pa­si­bai­gęs. Ačiū pra­ne­šė­jui.

S. DMITRIJEV (DPF). Ačiū, Pir­mi­nin­ke.

 

16.52 val.

Švie­ti­mo įsta­ty­mo Nr. I-1489 2 ir 18 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIP-2341(3) (svars­ty­mas)

 

PIRMININKĖ. 2-5 klau­si­mas – Švie­ti­mo įsta­ty­mo Nr. I-1489 2 ir 18 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIP-2341. Svars­ty­mo sta­di­ja. Kvie­čiu Švie­ti­mo, moks­lo ir kul­tū­ros ko­mi­te­to pir­mi­nin­ką R. Pa­liu­ką.

R. PALIUKAS (DPF). Ačiū, Pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, ko­mi­te­to spren­di­mas: pri­ta­ria ko­mi­te­to pa­to­bu­lin­tam Lie­tu­vos Res­pub­li­kos švie­ti­mo įsta­ty­mo Nr. I-1489 2 ir 18 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­to 3 va­rian­tui ir ko­mi­te­to iš­va­doms ir siū­lo Sei­mui svars­ty­ti. Pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKĖ. Ačiū. Kvie­čiu Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­to pra­ne­šė­ją V. Krav­čio­nok. Čia pa­tai­sų nė­ra? (Bal­sai sa­lė­je)

V. KRAVČIONOK (LLRAF). Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­to, kaip pa­pil­do­mo ko­mi­te­to, iš­va­da dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos švie­ti­mo įsta­ty­mo Nr. I-1489 2 ir 18 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­to Nr. XIIP-2341(2). Ko­mi­te­to spren­di­mas: iš es­mės pri­tar­ti ini­cia­to­rių pa­teik­tam įsta­ty­mo pro­jek­tui Nr. XIIP-2341(2) ir siū­ly­ti pa­grin­di­niam ko­mi­te­tui jį to­bu­lin­ti, at­si­žvel­giant į Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­to, Eu­ro­pos tei­sės de­par­ta­men­to prie Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jos pa­sta­bas ir Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­to pa­siū­ly­mus, ku­riems pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKĖ. Ačiū pra­ne­šė­jai. Dar kvie­čiu pir­mi­nin­ką į tri­bū­ną. At­si­pra­šau, M. A. Pa­vi­lio­nie­nė no­ri da­ly­vau­ti dis­ku­si­jo­je. Pra­šau. At­si­pra­šau, pir­mi­nin­ke, ne­pa­ste­bė­jau.

M. A. PAVILIONIENĖ (LSDPF). Dė­ko­ju, Pir­mi­nin­ke. Ma­žo­ka en­tu­zias­tų mū­sų Sei­me, ku­rie no­rė­tų šne­kė­ti apie švie­ti­mą.

Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, pri­tar­da­ma min­čiai, kad vai­kams ir jau­nuo­liams rei­kia pa­dė­ti rink­tis sa­vo gy­ve­ni­mo ke­lią, ži­no­da­ma, ko­kios di­de­lės lė­šos bu­vo skir­tos kar­je­ros spe­cia­lis­tų ren­gi­mo pro­jek­tui Lie­tu­vo­je, klau­siu, kur šian­dien tie spe­cia­lis­tai ir ar to­kių spe­cia­lis­tų veik­la bus efek­ty­vi mo­ty­vuo­jant vai­kus Lie­tu­vos švie­ti­mo sis­te­mo­je?

Aš ne­ta­pa­ti­nu są­vo­kų „ug­dy­mas kar­je­rai“ ir „pro­fe­si­nis orien­ta­vi­mas“, nes ma­nau, kad šios są­vo­kos yra skir­tin­gos. Aukš­tas pro­fe­sio­na­lu­mas – tai nuo­sta­bus žmo­gaus sie­ki­nys, kai at­si­ve­ria as­mens ta­len­tas, darbš­tu­mas, to­bu­lė­ji­mas. Ug­dy­mas kar­je­rai ga­li bū­ti sie­ti­nas ir su kar­je­riz­mu, ku­ris vi­suo­me­nė­je vis dar tu­ri nei­gia­mą pras­mę ir reiš­kia ko­pi­mą per ki­tų gal­vas. Ug­dy­mas kar­je­rai ga­li siau­rin­ti uni­ver­sa­lų as­me­ny­bės la­vi­ni­mą, net as­mens pa­sau­lė­vaiz­džio įrė­mi­ni­mą, to­dėl la­bai svar­bu, koks bus kar­je­ros spe­cia­lis­tų ren­gi­mo pro­gra­mų tu­ri­nys.

Sun­kiai įsi­vaiz­duo­ju kar­je­ros spe­cia­lis­tų veik­lą aukš­to­sio­se mo­kyk­lo­se. Glo­ba­lė­jan­čia­me pa­sau­ly­je šiuo­lai­ki­nis švie­ti­mas ir moks­las žmo­nes ska­ti­na rink­tis ke­lias stu­di­jų pro­gra­mas, ke­lias stu­di­jų kryp­tis, mo­ky­mą­si vi­są gy­ve­ni­mą. Uni­ver­sa­laus iš­si­la­vi­ni­mo in­di­vi­dui ar sa­viš­vie­ta su­kur­tai as­me­ny­bei kar­je­ros da­ry­mo re­cep­tų ne­rei­kia. Šių die­nų Lie­tu­vo­je in­di­vi­das, ku­ris ži­no vi­sus kar­je­ros sie­kio re­cep­tus, ga­li bū­ti ne­pri­im­tas į dar­bą to­dėl, kad darb­da­viui ga­li bū­ti ne­pa­trauk­lus dėl žmo­giš­kų­jų sa­vy­bių ar ly­ties, ar iš­vaiz­dos, ar dėl par­ti­nės pri­klau­so­my­bės, ar pa­žin­čių ra­to įta­kos.

Ne­pai­sant šių ma­no min­čių, pri­ta­riu idė­jai, kad žmo­gui rei­kia pa­dė­ti orien­tuo­tis pro­fe­si­nia­me ke­ly­je, ta­čiau ši pa­gal­ba tu­rė­tų bū­ti kom­plek­si­nė, ne­pa­mirš­tant žmo­gaus as­me­ny­bės kū­ri­mo ir kū­ry­biš­ku­mo plė­to­ji­mo ga­li­my­bių. Dė­kui.

PIRMININKĖ. Ačiū. Dar kvie­čiu pir­mi­nin­ką. Yra Sei­mo na­rių A. Pit­rė­nie­nės, R. Baš­kienės ir O. Lei­pu­tės pa­siū­ly­mai, ku­riems ko­mi­te­tas pri­ta­rė iš da­lies. Ar su­tin­ka ini­cia­to­rės? Su­tin­ka.

R. PALIUKAS (DPF). Iš da­lies pri­ta­rė ko­mi­te­tas.

PIRMININKĖ. To­dėl ne­rei­kia pa­pil­do­mai svars­ty­ti. 2 straips­niui ir­gi pri­tar­ta iš da­lies. Tos pa­čios ini­cia­to­rės. Su­tin­ka­te, taip?

Yra Sei­mo Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­to pa­siū­ly­mas. Gal čia pa­ko­men­tuo­ki­te, čia vie­nas sa­ki­nys.

R. PALIUKAS (DPF). Bu­vo pa­siū­ly­ta įra­šy­ti žo­džius „pro­fe­si­nio mo­ky­mo ir ki­to­se švie­ti­mo įstai­go­se, pro­fe­si­nio orien­ta­vi­mo cen­truo­se ir ki­to­se ins­ti­tu­ci­jo­se“. Ko­mi­te­to nuo­mo­nė bu­vo iš da­lies pri­tar­ti, ir mes ši­o 18 straips­nio 6 da­lies pa­da­rė­me nau­ją re­dak­ci­ją, ku­riai ko­mi­te­tas pri­ta­rė. At­si­žvel­gė­me iš da­lies.

PIRMININKĖ. O 1 da­ly­je dar yra vie­nas nau­jas sa­ki­nys, kiek ma­ne in­for­muo­ja.

R. PALIUKAS (DPF). Mes ir­gi pri­ta­rė­me iš da­lies.

PIRMININKĖ. Ne, ten bu­vo pri­tar­ta iš da­lies, bet jūs dar pri­dė­jo­te sa­vo „ug­dy­mas kar­je­rai ap­ima šias sri­tis: sa­vęs pa­ži­ni­mą, kar­je­ros ga­li­my­bių pa­ži­ni­mą, kar­je­ros pla­na­vi­mą ir kar­je­ros įgy­ven­di­ni­mą“. Klau­siu Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­to, ar su­tin­ka su šiuo sa­ki­niu? (Bal­sai sa­lė­je)

R. PALIUKAS (DPF). Mes pri­ta­rė­me pa­siū­ly­mui be ši­to sa­ki­nio, ku­ris bu­vo pa­ra­šy­tas: „ug­dy­mas kar­je­rai ap­ima šias sri­tis: sa­vęs pa­ži­ni­mą, kar­je­ros (…) pa­ži­ni­mą, kar­je­ros…“

PIRMININKĖ. Tam, ką Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­to siū­lė, jūs šiam sa­ki­niui ne­pri­ta­ria­te?

R. PALIUKAS (DPF). Taip.

PIRMININKĖ. Tu­riu klaus­ti Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­to, bet pir­mi­nin­kas ką tik bu­vo, o da­bar jau ne­be­ma­tau.

R. PALIUKAS (DPF). Pri­ta­riam iš da­lies ir… (Bal­sai sa­lė­je)

PIRMININKĖ. Ge­rai. Vis­kas ge­rai. Ar ga­li­me mes pri­tar­ti ko­mi­te­to nuo­mo­nei pri­tar­ti iš da­lies? Ačiū, pri­tar­ta iš da­lies. Taip pat la­bai no­riu pa­pra­šy­ti… Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­to dėl da­tos jūs pri­ta­rė­te iš da­lies, bet iš tie­sų…

R. PALIUKAS (DPF). Taip, mes įsi­ga­lio­ji­mą nu­ma­to­me sau­sio (…) d., taip ko­mi­te­tas ap­svars­tė, nes nu­ma­ty­ta da­ta jau bu­vo pra­ėju­si.

PIRMININKĖ. Ge­rai, ačiū. Po svars­ty­mo ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? V. V. Mar­ge­vi­čie­nė no­ri kal­bė­ti už? At­si­sa­ko. Ačiū.

 

17.00 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl vai­kų tei­sės į sau­gią ap­lin­ką ug­dy­mo įstai­go­se“ pro­jek­tas Nr. XIIP-2952(2) (svars­ty­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 2-6 klau­si­mas – Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl vai­kų tei­sės į sau­gią ap­lin­ką ug­dy­mo įstai­go­se“ pro­jek­tas Nr. XIIP-2952. Svars­ty­mo sta­di­ja. Kvie­čiu Švie­ti­mo, moks­lo ir kul­tū­ros ko­mi­te­to pra­ne­šė­ją R. Baš­kie­nę. To­liau po­sė­džiui pir­mi­nin­kaus ma­no pa­va­duo­to­jas ger­bia­ma­sis K. Koms­kis.

R. BAŠKIENĖ (MSNG). La­bai ačiū, ger­bia­mo­ji Pir­mi­nin­ke. Švie­ti­mo, moks­lo ir kul­tū­ros ko­mi­te­tas svars­tė Sei­mo nu­ta­ri­mą „Dėl vai­kų tei­sės į sau­gią ap­lin­ką ug­dy­mo įstai­go­se“, įver­ti­no Tei­sės de­par­ta­men­to iš­va­das ir iš es­mės pri­ta­rė Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jos pa­siū­ly­mams, taip pat So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ir Žmo­gaus tei­sių ko­mi­te­tų pa­sta­boms. Švie­ti­mo, moks­lo ir kul­tū­ros ko­mi­te­tas pa­tei­kė pa­to­bu­lin­tą įsta­ty­mo pro­jek­tą, ku­riam pri­ta­rė to­kiu san­ty­kiu: už – 6, su­si­lai­kė 2. La­bai ačiū.

PIRMININKAS (K. KOMSKIS, TTF). La­ba die­na. Svars­ty­mo sta­di­jo­je dis­kutuoti nė­ra už­si­ra­šę. Ko­mi­te­tai. Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­tas… Ne ši­tas? At­si­pra­šau. So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­tas, J. Var­ka­la pri­sta­to ko­mi­te­to nuo­mo­nę.

J. VARKALA (MSNG). So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­tas svars­tė mi­nė­tą pro­jek­tą ir siū­lo Sei­mo pa­ski­ram pa­grin­di­niam ko­mi­te­tui iš es­mės pri­tar­ti nu­ta­ri­mo „Dėl vai­kų tei­sės į sau­gią ap­lin­ką ug­dy­mo įstai­go­se“ pro­jek­tui ir jį pa­to­bu­lin­ti, at­si­žvel­giant į Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bas. Bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tai: ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKAS. Taip pat kvie­čiu M. A. Pa­vi­lio­nie­nę pri­sta­ty­ti Žmo­gaus tei­sių ko­mi­te­to nuo­mo­nę.

M. A. PAVILIONIENĖ (LSDPF). La­bai ačiū. Žmo­gaus tei­sių ko­mi­te­tas iš es­mės pri­ta­rė Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl vai­kų tei­sės į sau­gią ap­lin­ką ug­dy­mo įstai­go­se“ pro­jek­tui ir pa­siū­lė pa­grin­di­niam ko­mi­te­tui to­bu­lin­ti Sei­mo nu­ta­ri­mo pro­jek­tą, at­si­žvel­giant į Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bas. Bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tai: už – 5, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 1. Ačiū.

PIRMININKAS. Ačiū. Ko­le­gos, yra Sei­mo na­rio L. Kaz­la­vic­ko pa­siū­ly­mas vie­toj „vai­kų“ įra­šy­ti „mo­ki­nių“. Ar ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū. Pri­tar­ta. Ko­le­gos, už­si­ra­šė kal­bė­ti tik už, gal ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ga­li­me. Ben­dru su­ta­ri­mu svars­ty­mo sta­di­jo­je yra pri­tar­ta.

 

17.04 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo 2012 m. gruo­džio 4 d. nu­ta­ri­mo Nr. XII-38 „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo ko­mi­si­jų pir­mi­nin­kų ir jų pa­va­duo­to­jų patvir­ti­ni­mo“ pa­kei­ti­mo“ pro­jek­tas Nr. XIIP-4102 (pa­tei­ki­mas, svars­ty­mas ir pri­ėmi­mas)

 

Ki­tas re­zer­vi­nis 1 klau­si­mas. Pri­sta­tys Sei­mo Pir­mi­nin­kė L. Grau­ži­nie­nė. Pa­tei­ki­mas, svar­s­ty­mas ir pri­ėmi­mas. Re­zer­vi­nis 1 klau­si­mas Nr. XIIP-4102.

L. GRAUŽINIENĖ. La­bai ačiū. Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, mes šian­dien bū­ti­nai tu­ri­me at­lik­ti šį dar­bą, nes J. Po­že­la ne­ga­li ei­ti ki­tų pa­rei­gų, mes tu­ri­me jį iš­brauk­ti iš Jau­ni­mo ir spor­to rei­ka­lų ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ko pa­rei­gų.

PIRMININKAS. Ko­le­gos, ar ga­li­me po pa­tei­ki­mo pri­tar­ti? Ačiū. Pri­tar­ta. Po svars­ty­mo ga­li­me pri­tar­ti? Pri­tar­ta. Pri­ėmi­mo sta­di­ja. Vie­nas straips­nis. Ga­li­me pri­tar­ti? Ko­le­gos, pra­šom bal­suo­ti. Kas pri­ta­ria­te, bal­suo­ja­te už, kas tu­ri­te ki­tą nuo­mo­nę, bal­suo­ja­te prieš ar­ba su­silai­ko­te.

 

Šio nu­ta­ri­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 59 Sei­mo na­riai: už – 58, su­si­lai­kė 1. Nu­ta­ri­mas (pro­jek­tas Nr. XIIP-4102) yra pri­im­tas. (Gon­gas)

 

17.06 val.

Sei­mo rin­ki­mų įsta­ty­mo Nr. I-2721 58, 64, 66, 671, 68, 78, 79, 82 straips­nių pa­kei­ti­mo ir pa­pil­dy­mo 811 straips­niu įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIP-3445, Re­fe­ren­du­mo įsta­ty­mo Nr. IX-929 51, 53, 57, 601, 69 straips­nių pa­kei­ti­mo ir pa­pil­dy­mo 641 straips­niu įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIP-3446 (svars­ty­mas)

 

Ko­le­gos, dar­bo­tvarkės 2-7a ir 2-7 klau­si­mai – projektai Nr. XIIP-3445 ir Nr. XIIP-3446. Svars­ty­mo sta­di­ja. Pri­sta­to V. Bu­kaus­kas, Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas. Iš kar­to abu, pra­šom.

V. BUKAUSKAS (DPF). La­bai ačiū, ger­bia­ma­sis po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, no­riu pri­sta­ty­ti pa­grin­di­nio Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­to iš­va­dą dėl pro­jek­to Nr. XIIP-3445. Siū­lo­me jį grą­žin­ti ini­cia­to­riams to­bu­lin­ti, at­si­žvel­gdami į Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­to ir Sei­mo In­for­ma­ci­nės vi­suo­me­nės plėt­ros ko­mi­te­to pa­sta­bas ir pa­siū­ly­mus. Bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tai: pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu. Ly­din­ty­sis, ana­lo­giškas pro­jek­tas Nr. XIIP-3446. Taip pat siū­lo­me įsta­ty­mo pro­jek­tą grą­žin­ti ini­cia­to­riams to­bu­lin­ti, at­si­žvel­gdami į Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­to ir Sei­mo In­for­ma­ci­nės vi­suo­me­nės plėt­ros ko­mi­te­to pa­sta­bas ir pa­siū­ly­mus. Pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKAS. Ačiū. Ko­le­gos, ar ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu, nes siū­lo­ma grą­žin­ti to­bu­lin­ti? Ko­le­gos, ar ga­li­me pri­tar­ti? Ačiū, pri­tar­ta abiem, grą­žin­ta ini­cia­to­riams to­bu­lin­ti.

 

17.07 val.

Ge­le­žin­ke­lių trans­por­to ko­dek­so 3, 4, 41, 7, 14, 23, 24, 25, 28, 29 straips­nių pa­kei­ti­mo, Ko­dek­so pa­pil­dy­mo 61, 71 straips­niais, ket­vir­tuo­ju1 skir­sniu ir prie­do pa­pil­dy­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIP-3979ES (pa­tei­ki­mas)

 

Ko­le­gos, 2-8 klau­si­mas – projektas Nr. XIIP-3979. Pra­ne­šė­jas – su­si­sie­ki­mo vi­ce­mi­nist­ras Kas­ty­tis Gir­daus­kas. At­si­pra­šau, Sau­lius.

S. GIRDAUSKAS. La­ba die­na, ger­bia­ma­sis po­sė­džio pir­mi­nin­ke. La­ba die­na, ger­bia­mie­ji Sei­mo na­riai, no­riu pri­sta­ty­ti Ge­le­žin­ke­lių trans­por­to ko­dek­so 3, 4, 41, 7, 14, 23, 24, 25, 28, 29 straips­nių pa­kei­ti­mo, ko­dek­so pa­pil­dy­mo 61, 71 straips­niais, ket­vir­tuo­ju1 skir­sniu ir prie­do pa­pil­dy­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą Nr. XIIP-3979. Ko­dek­so pa­pil­dy­mo 61, 71 straips­niais, ket­vir­tuo­ju1 skir­sniu ir prie­do pa­pil­dy­mo įsta­ty­mo pro­jek­tu sie­kia­ma į na­cio­na­li­nę tei­sę per­kel­ti di­rek­ty­vos 2012/34/ES nuo­sta­tas, su­si­ju­sias su: pir­ma, rin­klia­vos už nau­do­ji­mo­si vie­šą­ja ge­le­žin­ke­lio in­fra­struk­tū­ra su­rin­ki­mo sis­te­mos pa­kei­ti­mu, an­tra, nau­do­ji­mo­si vie­šą­ja ge­le­žin­ke­lio in­fra­st­ruk­­tū­ra ir ge­le­žin­ke­lių įren­gi­nių pa­slau­go­mis at­sky­ri­mu, tre­čia, pri­ei­gos prie ge­le­žin­ke­lių pa­slau­gų įren­gi­nių ir šiuo­se įren­gi­niuo­se tei­kia­mų pa­slau­gų su­tei­ki­mu, ket­vir­ta, ge­le­žin­ke­lių trans­por­to rin­kos re­gu­liuo­to­jų funk­ci­jų per­da­vi­mu, rin­kos re­gu­liuo­to­jų fi­nan­sa­vi­mo mo­de­lio pa­kei­ti­mu.

Pa­žy­mė­ti­na, kad di­rek­ty­vos 2012/34/ES nuo­sta­tos į na­cio­na­li­nę tei­sę tu­rė­jo bū­ti per­kel­tos iki 2015 m. bir­že­lio 15 d. Dėl vė­la­vi­mo į na­cio­na­li­nę tei­sę per­kel­ti di­rek­ty­vos nuo­sta­tas prieš Lie­tu­vą pra­dė­ta Eu­ro­pos Są­jun­gos pa­žei­di­mo pro­ce­dū­ra. Siek­da­mi iš­veng­ti sank­ci­jų dėl vė­la­vi­mo per­kel­ti mi­nė­tos di­rek­ty­vos nuo­sta­tas, pra­šo­me Sei­mą mi­nė­tą įsta­ty­mo pro­jek­tą svars­ty­ti ypa­tin­gos sku­bos tvar­ka.

PIRMININKAS. Jū­sų no­ri pa­klaus­ti K. Gla­vec­kas. Pra­šom.

K. GLAVECKAS (LSF). Ger­bia­ma­sis pra­ne­šė­jau, sa­ky­ki­te, dėl pa­slau­gos at­sky­ri­mo, ar ga­li­ma jus su­pras­ti taip, kad, pa­vyz­džiui, jei­gu pa­im­si­me „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­lius“, tai tur­to nau­do­ji­mas yra vie­na funk­ci­ja, o lo­gis­ti­ka, kro­vi­nių per­ve­ži­mas yra ki­ta funk­ci­ja, ar­ba, ki­taip sa­kant, ga­li bū­ti rin­kos pa­slau­gos ir jas ga­li­ma pri­va­ti­zuo­ti ar­ba kon­ce­si­jos bū­du iš­nuo­mo­ti? Ar ne­bus taip, kad, iš­nuo­mo­jus ar­ba šią lo­gis­ti­nę funk­ci­ją per­da­vus pri­va­tiems ve­žė­jams, li­ku­sio­ji da­lis „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­lių“, kaip pa­vyz­dį sa­kau, la­biau­siai nuos­to­lin­ga, ne­efek­ty­vi, liks kaip vals­ty­bės ba­lan­sas ir kaip vals­ty­bės iš­lai­do­s? Ar nė­ra to­kio pa­vo­jaus?

S. GIRDAUSKAS. Ne, to­kio pa­vo­jaus nė­ra, nes ge­le­žin­ke­liai, bū­tent (…) vi­sa in­fra­struk­tū­ra ir vi­si įren­gi­niai, tu­ri pri­klau­sy­ti Lie­tu­vos vals­ty­bei šim­tu pro­cen­tų. To­kios grės­mės tik­rai ne­tu­ri­me. Šian­dien vyk­do­ma, naudojant in­teg­ruo­tą mo­de­lį, vis­kas kar­tu, tie­siog yra iš­skai­do­ma, kad rin­klia­va tiek už in­fra­struk­tū­rą, tiek už mi­nė­tas pa­slau­gas bū­tų aiš­kiai reg­la­men­tuo­ta ir at­skir­ta pa­gal pa­da­li­nius.

PIRMININKAS. Ačiū pra­ne­šė­jui. Ačiū, vi­ce­mi­nist­re. Šiuo klau­si­mu už­si­ra­šiu­sių kal­bė­ti dėl mo­ty­vų nė­ra. Gal ga­li­me, ko­le­gos, pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu pa­tei­ki­mo sta­di­jo­je? Ačiū. Pri­tar­ta. Vy­riau­sy­bė siū­lo svars­ty­ti ypa­tin­gos sku­bos tvar­ka, nors nu­ma­ty­ta da­ta – ba­lan­džio 21 die­na. Ar ga­li­me pri­tar­ti su ta da­ta ir Vy­riau­sy­bės pa­siū­ly­mu? Ga­li­me, ačiū. Pri­tar­ta. Ko­mi­te­tai. Eko­no­mi­kos ko­mi­te­tas ir Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­tas. Ar ga­li­me pri­tar­ti, ko­le­gos? Ačiū. Pri­tar­ta.

 

17.11 val.

Ge­le­žin­ke­lių trans­por­to ko­dek­so 28 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIP-3807, Stra­te­gi­nę reikš­mę na­cio­na­li­niam sau­gu­mui tu­rin­čių įmo­nių ir įren­gi­nių bei ki­tų na­cio­na­li­niam sau­gu­mui už­tik­rin­ti svar­bių įmo­nių įsta­ty­mo Nr. IX-1132 1, 3, 4 ir 5 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIP-3808, Vals­ty­bės įmo­nės Lie­tu­vos paš­to per­tvar­ky­mo į ak­ci­nę ben­dro­vę Lie­tu­vos paš­tą įsta­ty­mo Nr. IX-2245 pri­pa­ži­ni­mo ne­te­ku­siu ga­lios įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIP-3809 (pa­tei­ki­mas)

 

Ki­tas klau­si­mas yra 2-9a – pro­jek­tas Nr. XIIP-3807, 2-9b – pro­jek­tas Nr. XIIP-3808 ir 2-9c – pro­jek­tas Nr. XIIP-3809. Pri­sta­to su­si­sie­ki­mo vi­ce­mi­nist­ras S. Gir­daus­kas. Pra­šom. Pa­tei­ki­mo sta­di­ja.

S. GIRDAUSKAS. Ger­bia­ma­sis pir­mi­nin­ke, jei­gu ga­li­ma, ta­da vi­sus tris ir pri­sta­ty­siu?

PIRMININKAS. Vi­sus kar­tu ir pra­šau pri­sta­ty­ti. Pra­šom.

S. GIRDAUSKAS. Pri­sta­tau mi­nė­tus pa­kei­ti­mus.

Siek­da­mas už­tik­rin­ti efek­ty­ves­nį vals­ty­bės tur­to nau­do­ji­mą, su­ma­žin­ti vals­ty­bės val­do­mų su­si­sie­ki­mo sek­to­riaus įmo­nių ad­mi­nist­ra­vi­mo ir prie­žiū­ros iš­lai­das, di­din­ti stra­te­gi­nę reikš­mę na­cio­na­li­niam sau­gu­mui tu­rin­čių įmo­nių pel­nin­gu­mą, val­dy­mo ir veik­los efek­ty­vu­mą ir sta­bi­les­nę veik­lą, stip­rin­ti mi­nė­tų įmo­nių eko­no­mi­nį sa­va­ran­kiš­ku­mą ir tarp­tau­ti­nį kon­ku­ren­cin­gu­mą, 2015 m. rug­pjū­čio 6 d. Vy­riau­sy­bės stra­te­gi­nis ko­mi­te­tas pri­ta­rė vals­ty­bės val­do­mų su­si­sie­ki­mo sek­to­riaus įmo­nių gru­pės stei­gi­mui. Pir­miau­sia į vals­ty­bės val­do­mų su­si­sie­ki­mo sek­to­riaus įmo­nių gru­pę nu­tar­ta įtrauk­ti vals­ty­bės val­do­mas ak­ci­nes ben­dro­ves: AB „Pro­ble­ma­ti­ka“, AB „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liai“, AB „Smil­ty­nės per­kė­la“, AB Lie­tu­vos ra­di­jo ir te­le­vi­zi­jos cen­trą, AB „De­to­nas“ ir AB Lie­tu­vos paš­tą.

Tei­kia­mais tri­jų įsta­ty­mų pa­kei­ti­mo pro­jek­tais sie­kia­ma su­da­ry­ti tei­si­nes są­ly­gas vals­ty­bės val­do­mų AB „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liai“ ir AB Lie­tu­vos paš­to ak­ci­jas in­ves­tuo­ti į ku­ria­mą su­si­sie­ki­mo sek­to­riaus vals­ty­bės val­do­mų įmo­nių gru­pę – hol­din­gą.

Pir­mo­jo įsta­ty­mo pro­jek­to už­da­vi­niai ir pa­grin­di­nės nuo­sta­tos. Ge­le­žin­ke­lių trans­por­to ko­dek­so 28 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tu sie­kia­ma įtvir­tin­ti al­ter­na­ty­vų AB „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liai“ val­dy­mo bū­dą ir siū­lo­ma nu­sta­ty­ti, kad iš­im­ti­nė tei­sė nau­do­tis vie­šą­ja ge­le­žin­ke­lių in­fra­struk­tū­ra tei­kiant tran­zi­to ge­le­žin­ke­lių trans­por­tu pa­slau­gas pri­klau­so ge­le­žin­ke­lio įmo­nėms (ve­žė­jams), ku­rių vi­sos ak­ci­jos nuo­sa­vy­bės tei­se pri­klau­so Lie­tu­vos vals­ty­bei ir (ar­ba) ben­dro­vei, ku­rios vi­sos ak­ci­jos nuo­sa­vy­bės tei­se pri­klau­so ir­gi Lie­tu­vos vals­ty­bei.

Ant­ruo­ju – Stra­te­gi­nę reikš­mę tu­rin­čių įmo­nių įsta­ty­mo 1, 3, 4 ir 5 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tu sie­kia­ma nu­sta­ty­ti griež­tes­nius ap­ri­bo­ji­mus dėl tam tik­rų stra­te­gi­nę reikš­mę na­cio­na­li­niam sau­gu­mui tu­rin­čių vals­ty­bės val­do­mų įmo­nių val­dy­mo ir siū­lo­ma nu­sta­ty­ti, kad šim­tu pro­cen­tų AB Lie­tu­vos paš­to, AB „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liai“, AB „De­to­nas“, AB Lie­tu­vos ra­di­jo ir te­le­vi­zi­jos cen­tro ak­ci­jų nuo­sa­vy­bės tei­sė pri­klau­so vals­ty­bei ar­ba įmo­nei, ku­ri nuo­sa­vy­bės tei­se val­do bent vie­nos iš mi­nė­tų įmo­nių ak­ci­jas. An­tra. Nu­sta­ty­ti, kad stra­te­gi­nę reikš­mę na­cio­na­li­niam sau­gu­mui tu­ri ir bent vie­nos iš mi­nė­tų įmo­nių ak­ci­jas val­do įmo­nė… vals­ty­bės val­do­mas su­si­sie­ki­mo sek­to­riaus įmo­nes val­dan­ti įmo­nė.

Tre­čio­jo įsta­ty­mo pa­kei­ti­mu – Lie­tu­vos paš­to per­tvar­ky­mo įsta­ty­mo pri­pa­ži­ni­mo ne­te­ku­siu ga­lios įsta­ty­mo pro­jek­tu sie­kia­ma už­tik­rin­ti aiš­kią tei­sės ak­tų sis­te­mą ir siū­lo­ma pri­pa­žin­ti ne­te­ku­siu ga­lios jau pri­tai­ky­tą Paš­to per­tvar­ky­mo įsta­ty­mą.

Siek­da­mi už­tik­rin­ti, kad vals­ty­bės val­do­mų su­si­sie­ki­mo sek­to­riaus įmo­nių gru­pės kū­ri­mo pro­ce­sas vyk­tų sklan­džiai, pra­šo­me Sei­mą įsta­ty­mo pro­jek­tus svars­ty­ti sku­bos tvar­ka.

PIRMININKAS. Jū­sų no­ri pa­klaus­ti du Sei­mo na­riai. Klau­sia S. Jo­vai­ša.

S. JOVAIŠA (TS-LKDF). Dė­ko­ju, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­ma­sis pra­ne­šė­jau, ko­kį ry­šį čia tu­ri Ra­di­jo ir te­le­vi­zi­jos cen­tras su ge­le­žin­ke­liais? Ar jūs vi­sas Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jai pa­val­džias įstai­gas no­ri­te su­jung­ti į vie­ną, ar dar ko­kios nors lie­ka? Ačiū.

S. GIRDAUSKAS. Ačiū už klau­si­mą. Iš tik­ro taip ir yra, kad vi­sų su­si­sie­ki­mo sek­to­riaus val­do­mų ak­ci­nių ben­dro­vių, kaip ir pa­mi­nė­jau pri­sta­ty­da­mas, no­ri­me ge­rin­ti val­dy­mo efek­ty­vu­mą. Ku­riant hol­din­gą vi­sos įmo­nės, vi­sos ak­ci­nės ben­dro­vės ir įeis į mi­nė­tą su­kur­tą nau­ją hol­din­gą.

PIRMININKAS. Klau­sia M. Zas­čiu­rins­kas.

M. ZASČIURINSKAS (DPF). Dė­kui, ger­bia­ma­sis pir­mi­nin­ke. Dau­ge­lis Lie­tu­vos įmo­nių, nuo ku­rių pri­klau­so mū­sų vals­ty­bės funk­cio­na­vi­mas, yra pri­va­ti­zuo­tos, ir mes įsi­vaiz­duo­ja­me, kad taip už­tik­ri­na­me Lie­tu­vos na­cio­na­li­nį sau­gu­mą. Pa­vyz­džiui, te­le­ko­mu­ni­ka­ci­jų įmo­nės, te­le­ry­šių įmo­nės yra pri­va­čios, ir mes tu­ri­me iliu­zi­ją, kad jos sau­go mū­sų na­cio­na­li­nį sau­gu­mą. Yra ir ki­tų įmo­nių, ku­rios yra stra­te­giš­kai svar­bios mū­sų vals­ty­bei, ir jos taip pat yra pri­va­ti­zuo­tos.

Jū­sų mi­nis­te­ri­jai kol kas pa­vy­ko iš­lai­ky­ti to­kią svar­bią stra­te­gi­nę įmo­nę kaip „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liai“ ne­pri­va­ti­zuo­tą. Aiš­ku, la­bai ge­rai, kad jūs ko­vo­ja­te, kad ši įmo­nė ne­bū­tų pri­va­ti­zuo­ta. Bet, ger­bia­ma­sis vi­ce­mi­nist­re, ka­dan­gi jūs tu­ri­te pa­tir­ties, daug me­tų par­la­men­te dir­bo­te ir pa­na­šiai, kaip jums at­ro­do, ar jums il­gai pa­vyks iš­sau­go­ti ge­le­žin­ke­lį nuo pri­va­ti­za­vi­mo? Ačiū.

S. GIRDAUSKAS. Tik­rai įdo­mus ir ge­ras klau­si­mas. Bet no­rė­čiau at­sa­ky­ti, kad šiuos įsta­ty­mus tei­kiant vi­sai ne­kal­ba­ma apie pri­va­ti­za­ci­ją ir tik kal­ba­ma apie ge­res­nį, efek­ty­ves­nį val­dy­mą. Iš­ties at­ei­ty­je tur­būt bus daug per­tvar­kos įgy­ven­di­nant Ket­vir­tą­jį ge­le­žin­ke­lių pa­ke­tą ir t. t. Bet su­kū­rę hol­din­gą mes tu­rė­si­me tar­pi­nio lai­ko, ka­da ga­lė­si­me pa­si­reng­ti toms vi­soms nau­jo­vėms ir už­tik­rin­ti an­tro, tre­čio mi­nė­tų įsta­ty­mų pa­kei­ti­mais, kad ne­bū­tų sie­kia­ma pri­va­ti­zuo­ti įmo­nių pa­si­kei­tus po­li­ti­niams vė­jams ar, sa­ky­ki­me, ki­to­kiems da­ly­kams. Es­mė, kad hol­din­gas tu­rės pri­klau­sy­ti šim­tu pro­cen­tų vals­ty­bei, o val­do­mos įmo­nės, ly­giai taip pat už­tik­ri­na­ma, tu­ri pri­klau­sy­ti šim­tu pro­cen­tų vals­ty­bei.

PIRMININKAS. Ačiū pra­ne­šė­jui. Jūs at­sa­kė­te į vi­sus klau­si­mus. Mo­ty­vai prieš – J. Raz­ma. Nė­ra. Ko­le­gos, vis dėl­to bal­suo­ja­me, nes bu­vo už­si­ra­šęs. Kas pri­ta­ria­te pa­teik­tiems pro­jek­tams, bal­suo­ja­te už, kas tu­ri­te ki­tą nuo­mo­nę, bal­suo­ja­te prieš ar­ba su­si­lai­ko­te.

Bal­sa­vo 49 Sei­mo na­riai. Už – 34, prieš – 2, su­si­lai­kė 13. Įsta­ty­mo pro­jek­tams yra pri­tar­ta. Ko­le­gos, ar ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu, nes Vy­riau­sy­bė siū­lo svars­ty­ti sku­bos tvar­ka, nors ta da­ta yra ba­lan­džio 21 die­na? Tik­rai lai­ko už­tek­ti­nai. Ko­le­gos, kas pri­ta­ria­te, Vy­riau­sy­bė siū­lo sku­bos tvar­ką, pra­šom bal­suo­ti už, kas tu­ri­te ki­tą nuo­mo­nę, bal­suo­ja­te prieš ar­ba su­si­lai­ko­te. Iš tie­sų, ko­le­gos, sa­kau, ter­mi­nas yra nu­ma­ty­tas ga­na di­de­lis, kad ga­lė­tu­me čia ir be to svars­ty­ti. Bet to­kia pro­ce­dū­ra. Jei­gu Vy­riau­sy­bė pra­šo, mes tu­ri­me at­si­žvelg­ti.

Bal­sa­vo 46 Sei­mo na­riai: už – 29, prieš – 9, su­si­lai­kė 8. Ko­le­gos, yra pri­tar­ta Vy­riau­sy­bės siū­ly­mui svars­ty­ti sku­bos tvar­ka.

Sku­bos tvar­ka, da­ta yra ba­lan­džio 21 die­na. Ko­le­gos, ar ga­li­me pri­tar­ti, kad ba­lan­džio 21 die­na? Ačiū.

Vi­siems ko­mi­te­tams… Pa­grin­di­nis ko­mi­te­tas yra Eko­no­mi­kos ko­mi­te­tas, dėl pro­jek­to Nr. XIIP-3807 jis yra vie­nin­te­lis, dėl pro­jek­to Nr. XIIP-3808 pa­pil­do­mi yra Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­tas ir In­for­ma­ci­nės vi­suo­me­nės plėt­ros ko­mi­te­tas. Taip pat dėl pro­jek­to Nr. XIIP-3809 pa­pil­do­mas yra In­for­ma­ci­nės vi­suo­me­nės ir plėt­ros ko­mi­te­tas. Ar ga­li­me su­tar­ti, ko­le­gos? Ačiū. Pri­tar­ta.

 

17.21 val.

Ka­ro prie­vo­lės įsta­ty­mo Nr. I-1593 411 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIP-3870 (pa­tei­ki­mas)

 

2-10 klau­si­mas – pro­jek­tas Nr. XIIP-3870. Pra­ne­šė­jas – J. Ole­kas. Pa­tei­ki­mo sta­di­ja. Pra­šom.

J. OLEKAS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­ma­sis pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, no­riu pri­sta­ty­ti Ka­ro prie­vo­lės įsta­ty­mo pro­jek­tą, kei­čian­tį 411 straips­nio pa­kei­ti­mą. Es­mė yra la­bai pa­pras­ta. Kaip ži­no­te, kad at­nau­ji­nus pri­va­lo­mą­ją šauk­ti­nių tar­ny­bą į Lie­tu­vos ka­riuo­me­nę sa­vo no­ru už­si­ra­šė dau­giau, ne­gu rei­kė­jo pa­šauk­ti. Da­lis tų jau­nuo­lių (vai­ki­nų ir mer­gi­nų) bu­vo tie, ku­rių ne­bu­vo są­ra­še, bet jie at­ėjo sa­vo no­ru. Jiems mes bu­vo­me nu­ma­tę pa­ska­ti­ni­mą už to­kią sa­va­no­rys­tę 25 % iš­mo­kos. Da­lis tų, ku­rie bu­vo il­ga­me są­ra­še, apie 37 tūkst., iš jų tik ke­li šim­tai ga­lė­jo pa­tek­ti, jie jo­kios pa­ska­ti­ni­mo iš­mo­kos ne­gau­na. Dar dau­giau, šiais me­tais mes są­ra­šą su­da­rė­me la­bai anks­ti, sau­sio 8 die­ną, ir da­bar jau apie 900 jau­nuo­lių iš to są­ra­šo, ne­lauk­da­mi, ar jiems rei­kės ei­ti į tar­ny­bą, ar ne, pra­šo, kad jie šiais me­tais ga­lė­tų tar­nau­ti. To­dėl at­kur­da­mi tei­sy­bę, tie­są sa­kant, mes ir tiems są­ra­šo sa­va­no­riams taip pat siū­lo­me skir­ti 15 % prie­dą, o tiems, ku­rių nė­ra są­ra­še, jį pa­di­din­ti nuo 25 % iki 30 %. To­kia yra es­mė. Iš tik­rų­jų mes no­ri­me dar kar­tą pa­dė­ko­ti tiems jau­nuo­liams, ku­rie sa­vo no­ru pa­si­ren­ka tar­ny­bą Lie­tu­vos ka­riuo­me­nė­je.

PIRMININKAS. Jū­sų no­ri pa­klaus­ti sep­ty­ni Sei­mo na­riai. Klau­sia Z. Je­dins­kis.

Z. JEDINSKIJ (LLRAF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Ger­bia­ma­sis mi­nist­re, bu­vo vie­šai skel­bia­ma ir apie tai kal­bė­jo ka­riuo­me­nės va­das, kad pa­gal Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės dok­tri­ną, ki­lus iš­ori­nei ag­re­si­jai, Lie­tu­vos ka­riuo­me­nė tu­ri gin­ti te­ri­to­ri­ją ne ma­žiau kaip tris pa­ras. Pra­šom pa­sa­ky­ti, pa­di­di­nus fi­nan­sa­vi­mą ir įve­dus pri­va­lo­mą­ją ka­ro tar­ny­bą, kiek pa­di­dė­jo tas pa­si­prie­ši­ni­mo lai­ko­tar­pis? Ačiū.

J. OLEKAS (LSDPF). Kiek­vie­nais me­tais mū­sų ap­gi­na­mu­mas di­dė­ja. Mū­sų ka­riai įgy­ja dau­giau pa­tir­ties, kar­tu su są­jun­gi­nin­kais, jūs ži­no­te, bu­vo pri­im­ti spren­di­mai Vel­se ir da­bar, ti­kiuo­si, jie bus dar su­stip­rin­ti Var­šu­vo­je. Lie­tu­vo­je mes jau ne­sa­me vie­nui vie­ni, sau­su­mos pa­jė­go­se ne vien lie­tu­viai, tar­nau­ja jau ir ame­ri­kie­čiai, jie pa­lie­ka at­vež­tą tech­ni­ką, ki­tų vals­ty­bių… Me­tų vi­du­ry­je lau­kia­me ko­le­gų, ka­rių, iš Len­ki­jos at­vyks­tan­čių, to­dėl mū­sų gi­na­mu­mas ge­ro­kai pa­di­dė­jo.

PIRMININKAS. Klau­sia R. Juk­ne­vi­čie­nė.

R. JUKNEVIČIENĖ (TS-LKDF). Ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­ma­sis mi­nist­re, iš pir­mo žvilgs­nio pa­tai­sa, at­ro­dy­tų, la­bai pa­trauk­li, bet kai pa­si­gi­li­ni, tai pa­ma­tai, kad pa­lie­ka­ma tam tik­ra bom­be­lė ki­tam mi­nist­rui ir bū­das su­kom­pro­mi­tuo­ti, su­kom­pli­kuo­ti la­bai rei­ka­lin­gą at­ei­ties spren­di­mą, t. y. per­ėji­mą prie vi­suo­ti­nės ka­ro tar­ny­bos. Apie tai vis daž­niau žmo­nės kal­ba ir klau­sia, ko­dėl ne­per­ei­na­me prie tar­ny­bos, kad po mo­kyk­los vi­si tar­nau­tų vie­no­dai, be jo­kių lo­te­ri­jų. Jei­gu tris kar­tus pa­di­dė­tų skai­čiai tų, ku­riuos mes kvie­si­me, įsi­vaiz­duo­ki­me, ko­kie tai bū­tų pi­ni­gai. Ger­bia­ma­sis mi­nist­re, koks yra ka­ri­nis ka­riuo­me­nės va­do pa­ta­ri­mas dėl šio įsta­ty­mo pro­jek­to, ko­kia yra Vy­riau­sy­bės po­zi­ci­ja? La­bai keis­ta, kad jūs su fi­nan­si­niu pro­jek­tu ei­na­te kaip Sei­mo na­rys. Ar iš tik­rų­jų jūs pats jau ne­si­ren­gia­te ki­tą ka­den­ci­ją ei­ti mi­nist­ro pa­rei­gų, nes la­bai stip­riai kom­pli­kuo­ja­te per­spek­ty­vą?

J. OLEKAS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­mo­ji ko­le­ge, už klau­si­mą. No­riu pa­sa­ky­ti, kad ki­tam gal ne­rei­kės, aš pats su­si­tvar­ky­siu, jei­gu tei­sin­gai bal­suo­si­te, pra­tę­si­me tuos dar­bus.

Jūs klau­sia­te, kas bū­tų, jei­gu pa­tri­gu­bė­tų. Tai kai­nuo­tų ne 350 tūkst., o kai­nuo­tų apie mi­li­jo­ną. Kaip ži­no­te, jau ne jū­sų lai­kai, kai ka­riuo­me­nė bu­vo fi­nan­suo­ja­ma. Šio Sei­mo dau­gu­ma, ačiū vi­siems bal­sa­vu­siems už Sei­mo na­riams, bal­sa­vo už biu­dže­tą, da­bar Vals­ty­bės gy­ny­bos ta­ry­ba nu­ma­tė dar pa­pil­do­mą fi­nan­sa­vi­mą. Tik­rai tas mi­li­jo­nas ne­nu­skriaus pa­čios sis­te­mos, nes sis­te­ma fi­nan­suo­ja­ma ne tik dėl ge­le­žies, ne tik dėl tech­ni­kos, bet ir dėl žmo­nių. Pri­min­siu, kad jū­sų lai­kais ka­riuo­me­nei iš­lai­ky­ti bu­vo ski­ria­ma… (Bal­sai sa­lė­je) Ne, ne, la­bai svar­bu. Ka­riui iš­lai­ky­ti… (Bal­sai sa­lė­je) Pa­klau­syk, ko­le­ga, nes pas­kui la­bai žiop­lai at­ro­dy­si. Iš biu­dže­to bu­vo ski­ria­ma 67 %. Da­bar, kai mes pri­ėmė­me spren­di­mą pa­di­din­ti biu­dže­tą, ka­riuo­me­nei iš­lai­ky­ti yra ski­riam tik apie 40 %, ki­ta da­lis yra in­ves­ti­ci­jos į gin­kluo­tę. To­dėl ne­kreip­ti dė­me­sio į tar­nau­jan­čių žmo­nių būk­lę, man at­ro­do, tik­rai ne­ga­li­ma. Yra vals­ty­bių, kur žmo­nės, at­lik­da­mi pri­va­lo­mą­ją kraš­to ap­sau­gos tar­ny­bą, gau­na vi­są at­ly­gi­ni­mo dy­džio at­ly­gi­ni­mą.

Dėl ka­ri­nio pa­ta­ri­mo. Mes ne kar­tą svars­tė­me ir vi­si su džiaugs­mu pri­ima to­kį siū­ly­mą. Aš ma­nau, kad pa­pil­do­mų biu­dže­to lė­šų ne­rei­kia, kraš­to ap­sau­gos sis­te­mos biu­dže­te mes tų lė­šų tu­ri­me. Kvies­čiau pri­tar­ti.

PIRMININKAS. Klau­sia M. Zas­čiu­rins­kas.

M. ZASČIURINSKAS (DPF). Dė­kui, ger­bia­ma­sis pir­mi­nin­ke. Va­kar va­žia­vau į Klai­pė­dą su­si­tik­ti su žmo­nė­mis. Iš Klai­pė­dos šim­tai au­to­mo­bi­lių ve­žė ka­ri­nę tech­ni­ką, gal šim­tas, gal du šim­tai. Ko­lo­nos nau­jos ka­ri­nės tech­ni­kos. Aš su­pran­tu, Lie­tu­va ren­gia­si ka­rui, taip rei­kia su­pras­ti? Rei­kia žmo­nių, ir tiems žmo­nėms jūs siū­lo­te su­da­ry­ti leng­ves­nes są­ly­gas, kad jie at­ei­tų kaip šauk­ti­niai. Gal­būt. Bet, žiū­rė­ki­te, ar ga­li­ma mei­lę Lie­tu­vai nu­pirk­ti už pi­ni­gus? Skur­das, at­skir­tis, at­ly­gi­ni­mų ne­at­kū­ri­mas ir pa­na­šiai, ne­dar­bas du su pu­se kar­to di­des­nis ne­gu Eu­ro­pos Są­jun­gos vi­dur­kis, o mes sten­gia­mės jau­ni­mą už pi­ni­gus, o ne va­do­vau­da­mie­si pa­trio­ti­niais jaus­mais siųs­ti į ar­mi­ją. Ar ga­li­ma, jū­sų nuo­mo­ne, už pi­ni­gus nu­pirk­ti mei­lę tė­vy­nei, ar ga­li­ma juos pri­vers­ti? Mes čia įra­šo­me į ki­tų kar­tų pa­są­mo­nę…

PIRMININKAS. Lai­kas!

M. ZASČIURINSKAS (DPF). …bai­sų ne­ga­ty­vą.

J. OLEKAS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­ma­sis ko­le­ga, už klau­si­mą. Aš tik­rai džiau­giuo­si, kad jūs vy­ko­te į Klai­pė­dą ir ma­tė­te at­vyks­tan­čių mū­sų są­jun­gi­nin­kų kar­tu su mu­mis gin­ti Lie­tu­vos. Mo­ty­vas at­vyk­ti ir pa­dė­ti mums ap­si­gin­ti yra tas, kad mes ir pa­tys sa­vo gy­ny­bai ski­ria­me dė­me­sio. Mes ne­ga­li­me nie­ko ne­da­ry­ti ir gal­vo­ti, kad ki­ti mus ap­gins. Tai, ką jūs sa­ko­te, mes pa­si­rin­ko­me – pa­čią pi­giau­sią gy­ny­bos sis­te­mą, ko­lek­ty­vi­nę gy­ny­bos sis­te­mą, ku­ri iš mū­sų rei­ka­lau­ja, mes pa­si­ža­dė­jo­me skir­ti tik 2 % ben­dro­jo vi­daus pro­duk­to. Pa­ly­gin­ti su so­cia­li­ne sri­ti­mi, su svei­ka­tos ap­sau­ga, tai yra ma­žo­ji da­lis, bet ji ga­ran­tuo­ja, kad ga­lė­tų gy­vuo­ti ne­pri­klau­so­ma Lie­tu­va, kad ga­lė­tų gy­vuo­ti mū­sų ku­ria­mos svei­ka­tos, so­cia­li­nė sis­te­mos.

Da­bar klau­sia­te, ar rei­kia su­mo­kė­ti ka­riui, ku­ris at­ei­na tar­nau­ti. Aš siū­lau kiek­vie­nam iš mū­sų už­duo­ti sau klau­si­mą, ar mums rei­kia mo­kė­ti at­ly­gi­ni­mus. Mes at­ei­na­me tar­nau­ti Lie­tu­vai, Lie­tu­vos žmo­nėms, bet tam tik­rą at­ly­gi­ni­mą su­tin­ka­me im­ti. Jūs ga­li­te jo at­si­sa­ky­ti ir gy­ven­ti taip, kaip gy­ve­na tas šauk­ti­nis sa­va­no­ris ka­rys, gau­da­mas tą at­ly­gi­ni­mą. Aš ma­nau, kad bent to­kią žmo­giš­ką, pa­do­rią ba­zę… Jis ir­gi yra Lie­tu­vos pi­lie­tis. Jis tu­ri tei­sę grįž­ti iš da­li­nio į na­mus. Kai kas iš jų gal­būt tu­ri jau­ną žmo­ną, kaž­kas tu­ri už būs­tą su­si­mo­kė­ti. Bent ko­kio nors mi­ni­mu­mo rei­kia. Jei­gu mes ma­to­me, kad jis tai da­ro iš tik­rų­jų sa­va­no­riš­kai, be jo­kios prie­var­tos, jam už tai, ma­no su­pra­ti­mu, tu­ri bū­ti šiek tiek at­ly­gin­ta. Aš dar kar­tą sa­kau: yra vals­ty­bių, ku­rios sau lei­džia to­kiam net­gi ne sa­va­no­riui, o tik­ra­jam šauk­ti­niui, ku­ris ne­pa­reiš­kė sa­vo no­ro, bet dėl to, kad jį pa­šau­kė tar­nau­ti į ka­riuo­me­nę, mo­kė­ti vi­są jo už­dirb­tą iki ka­riuo­me­nės at­ly­gi­ni­mą. Aš čia ne­siū­lau to­kio… Kol kas mes to ne­ga­li­me, bet nors šiek tiek dėl pa­do­ru­mo. Bū­ki­me bied­ni, bet tei­sin­gi.

PIRMININKAS. Klau­sia S. Jo­vai­ša.

S. JOVAIŠA (TS-LKDF). Ačiū. Ger­bia­mas mi­nist­re, jau be­veik įti­ki­no­te, kad ka­riams už pa­trio­tiz­mą rei­kia mo­kė­ti, bet da­bar ta­da klau­si­mas, ar pa­kan­ka­mas skir­tu­mas tarp šauk­ti­nių ir pro­fe­sio­na­lios ka­riuo­me­nės at­sto­vų? Kiek ten iš­ei­na – tik­tai apie 100 eu­rų ar kiek? Ar ne­ky­la to­kių klau­si­mų, čia gal tru­pu­tė­lį su hu­mo­ru, jei­gu mes ta­da pa­si­ry­žę mo­kė­ti už tė­vy­nės gy­ni­mą, gal įkur­ki­me ko­kį sve­tim­ša­lių le­gio­ną kaip pran­cū­zai? Tru­pu­tį dau­giau mo­kė­si­me ir tu­rė­si­me to­kią ka­mi­ka­dzių ka­riuo­me­nę? Ačiū.

J. OLEKAS (LSDPF). Gai­la, kad jūs sau lei­džia­te ne pir­mas kar­tas taip tam tik­ra pras­me pa­si­ty­čio­ti iš Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės. Aš to ne­siū­ly­čiau da­ry­ti. Net­gi tur­būt žais­da­mas šian­dien „Žal­gi­rio“ ar „Lie­tu­vos ry­to“ ko­man­do­je, ar už Lie­tu­vos rink­ti­nę krep­ši­nin­kas ir­gi pa­ima at­ly­gi­ni­mą. Aš jau ly­gi­nau su Sei­mo na­riais, bet tam ka­riui, ku­ris tar­nau­ja, rei­kia nors šio­kį to­kį su­teik­ti už tai at­ly­gį. Ir tai nė­ra pa­trio­tiz­mo pir­ki­mas. Tai tie­siog yra pa­pras­čiau­sias at­ly­gi­ni­mas žmo­gui. Skir­tu­mas tarp pro­fe­sio­na­liai tar­nau­jan­čio ka­rio, ku­ris pa­si­ra­šo kontr­aktą, ir šau­k­­ti­nio yra… Pa­si­ra­šęs kontr­aktą gau­na dau­giau ne­gu dvi­gu­bai dau­giau ne­gu tas, ku­ris at­ei­na pa­tar­nau­ti tuos de­vy­nis mė­ne­sius sa­vo no­ru. Ma­nau, kad jis yra toks, ku­rį da­bar ga­li­ma leis­ti.

Ki­ta ver­tus, čia yra pa­grin­das tap­ti pro­fe­sio­na­liu ka­riu ar­ba ge­ru re­zer­vis­tu. Ga­lė­tų net­gi ka­da nors at­ei­ty­je, aš ma­nau, ga­lė­tų bū­ti ir dau­giau ap­mo­ka­ma ir ši­ta sa­va­no­ri­nė tar­ny­bos da­lis.

PIRMININKAS. Klau­sia A. Stan­ci­kie­nė. Ne­no­ri, ačiū. V. Kam­ble­vi­čius. Trum­pas klau­si­mas, trum­pas at­sa­ky­mas.

V. KAMBLEVIČIUS (TTF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas ko­le­ga, no­rė­jau pa­klaus­ti, kiek da­bar pri­dė­jus prie­dus ei­li­nis ka­rei­vis gaus eu­rų per mė­ne­sį?

J. OLEKAS (LSDPF). Ši­tas, ku­ris at­ei­na į šauk­ti­nių da­lį sa­vo no­ru, su tuo, ką jis gau­na kaip mė­ne­si­nę iš­mo­ką, ir po to, kai jis gau­na ati­tar­na­vęs vi­sus de­vy­nis mė­ne­sius, per mė­ne­sį gaus maž­daug 300 eu­rų.

PIRMININKAS. Ačiū pra­ne­šė­jui. Jūs at­sa­kė­te į vi­sus Sei­mo na­rių klau­si­mus.

Mo­ty­vai prieš – R. Juk­ne­vi­čie­nė. Pra­šom.

R. JUKNEVIČIENĖ (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, ne­bal­suo­siu prieš, su­si­lai­ky­siu. Po pa­tei­ki­mo bus pri­tar­ta, svars­ty­si­me ko­mi­te­te, nes dar la­bai daug klau­si­mų yra. Aš tik­tai nu­ste­bau, kad mi­nist­ras taip leng­va­bū­diš­kai dis­kre­di­tuo­ja kon­sti­tu­ci­nę nor­mą. Kon­sti­tu­ci­jo­je nė­ra pa­ra­šy­ta, kad Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pi­lie­čiai pri­va­lo žais­ti krep­ši­nį „Žal­gi­ry­je“ ar­ba „Lie­tu­vos ry­te“, bet Kon­sti­tu­ci­jo­je yra pa­ra­šy­ta, kad Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pi­lie­čiai pri­va­lo at­lik­ti ka­ro ar al­ter­na­ty­vi­ą­ją kraš­to ap­sau­gos tar­ny­bą. Mi­nist­re, ne­rei­kia čia to­kių ba­je­riu­kų skal­dy­ti.

Iš tik­rų­jų iš pir­mo žvilgs­nio la­bai pa­trauk­lu – so­cial­de­mok­ra­tai vėl duo­da pi­ni­gų žmo­nėms ir kaip da­bar ga­li bal­suo­ti prieš. Bet jau, kaip sa­kiau, tai yra tam tik­ra bom­be­lė ir bū­das stab­dy­ti at­ei­ty vi­suo­ti­nę ka­ro prie­vo­lę, ką, aš ma­nau, vis tiek anks­čiau ar vė­liau mes pa­da­ry­si­me, kad kiek­vie­nas jau­nuo­lis po mo­kyk­los bai­gi­mo, ne 26 me­tų, tar­nau­ja ka­riuo­me­nė­je. Ži­no­ma, ta­da dy­džiai bus di­des­ni ir re­zer­vo rei­kės žy­miai dau­giau. Mi­nist­ras at­ei­na su pa­tai­sa, bet ne­pa­tei­kia sa­vo ma­ty­mo ir stra­te­gi­jos, o ko­kį re­zer­vą jis at­ei­ty no­ri su­kur­ti. Jei­gu mums sa­ko ir eks­per­tai, ir ka­riuo­me­nės va­das va­kar kal­bė­jo, kad mums rei­kia ar­ti­miau­siu me­tu bent pa­si­vy­ti es­tus ir tu­rė­ti apie 60 tūks­tan­čių pa­reng­to re­zer­vo, šian­dien tu­ri­me tik­tai ne­pil­nus 3 tūks­tan­čius žmo­nių, ku­riuos ga­li­me ry­toj pa­kvies­ti, tai pa­skai­čiuo­ki­te, ko­kie skai­čiai ir ką mi­nist­ras siū­lo, kie­no są­skai­ta. Aki­vaiz­du, kad pro­fe­sio­na­lų są­skai­ta. Aki­vaiz­du, kad tų pi­ni­gų yra tiek, kiek yra. Čia toks pats po­pu­liz­mas ir pa­tai­ka­vi­mas, kaip kad bu­vo 2008 me­tais, kai mi­nist­ras vien­bal­siai sa­vo spren­di­mu ap­skri­tai pa­nai­ki­no šau­ki­mą. Da­bar at­ei­na rin­ki­mai, vėl jis ban­do pri­deng­ti sa­vo iki tol bu­vu­sį aiš­kų de­kla­ruo­tą ne­no­rą šauk­ti­nių ap­skri­tai. Tai jis da­bar di­di­na iš­mo­kas, da­ro juos iš es­mės pro­fe­sio­na­lais ir stab­do at­ei­ty bū­si­mo žy­miai di­des­nio re­zer­vo ren­gi­mą. Nė­ra ka­riuo­me­nės va­do pri­ta­ri­mo, nė­ra, to­dėl jūs ei­na­te kaip Sei­mo na­rys. Nė­ra Vy­riau­sy­bės pri­ta­ri­mo. Gal ten ir gau­si­te jį. Bet la­bai keis­tas toks…

PIRMININKAS. Lai­kas, Ra­sa!

R. JUKNEVIČIENĖ (TS-LKDF). …spren­di­mas, ir aš ma­nau, kad ko­mi­te­tas, la­bai no­rė­čiau, kad la­bai rim­tai pa­svars­ty­tų.

PIRMININKAS. Mo­ty­vai už – J. Ole­kas. Nors bū­tų ge­rai gal ne­kal­bė­ti, gal V. Kam­ble­vi­čius, nes pri­sta­tė­te. Pra­šau.

V. KAMBLEVIČIUS (TTF). Ger­bia­mas mi­nist­re, ką jūs da­ry­tu­mė­te, R. Juk­ne­vi­čie­nei ne­įtik­si­te. Da­ry­ki­te ko­kias nors iš­va­das. Ap­skri­tai kal­bant apie šauk­ti­nių pro­ble­mą, vie­ną sy­kį mes tur­būt žiū­ri­me kon­kre­čiai į mū­sų kraš­to ap­sau­gą. Ne­gai­lė­ki­me tų ke­lių šim­tų eu­rų, bet iš tik­rų­jų tu­rė­si­me nor­ma­lią, rim­tą ar­mi­ją, kur čia vi­si kal­ba, kad mes ga­lė­tu­me ka­riau­ti su vi­sais (…) prie­mo­nė­mis. Ta­da aš pa­lai­kau mi­nist­ro pa­tei­ki­mą.

PIRMININKAS. Ko­le­gos, bal­suo­ja­me. Kas pri­ta­ria­te pro­jek­tui po pa­tei­ki­mo, bal­suo­ja­te už, kas tu­ri­te ki­tą nuo­mo­nę, bal­suo­ja­te prieš ar­ba su­si­lai­ko­te.

Už­si­re­gist­ra­vo 86 Sei­mo na­riai. Bal­sa­vo 53: už – 46, 1 – prieš, su­si­lai­kė 6. Pro­jek­tui po pa­tei­ki­mo yra pri­tar­ta. Ko­le­gos, yra siū­lo­ma, kad pa­grin­di­niu ko­mi­te­tu bū­tų Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­tas. Siū­lo­ma svars­ty­ti ba­lan­džio 7 die­ną. Bet, kiek su­pran­tu, ko­le­gos, rei­kė­tų ir Vy­riau­sy­bės iš­va­dos. Ar ga­li­me pri­tar­ti to­kiems pa­siū­ly­mams su Vy­riau­sy­bės iš­va­da? J. Ole­kas dar no­rė­jo kaž­ką pa­sa­ky­ti, bet gal per šo­ni­nį bū­tų ge­rai, kad pri­ei­tu­mė­te, nes čia…

J. OLEKAS (LSDPF). Ger­bia­mas pir­mi­nin­ke, ger­bia­mi ko­le­gos, iš tik­rų­jų aš ši­tą įsta­ty­mo pa­tai­są pa­tei­kiau dar pra­ei­tais me­tais dėl to, kad jau pra­si­de­da šių me­tų šau­ki­mas. Bū­tų la­bai ge­rai, mes ba­lan­džio 4 die­ną šauk­si­me pir­mus ka­rius, kad jiems įsi­ga­lio­tų ši­tas spren­di­mas. Aš su­tin­ku su ko­le­gės siū­ly­mu la­bai ge­rai ap­svars­ty­ti. Mes tu­rė­si­me ko­mi­te­to po­sė­dį, ga­lė­si­me vis­ką iš­si­aiš­kin­ti.

Dėl Vy­riau­sy­bės iš­va­dos. Aš pra­šy­čiau su­tik­ti su tuo, kad mes tik­rai kraš­to ap­sau­gos sis­te­mo­je tu­ri­me to­kių lė­šų, ku­rių rei­kia, ir tą įsta­ty­mą rei­kia pri­im­ti taip, kad jis ga­lė­tų šių me­tų ba­lan­džio 4 die­ną įsi­ga­lio­ti, nes ki­taip mes… Įsi­ga­lios ir vė­liau, bet da­liai mū­sų ka­rių, ku­riems ga­lė­tų įsi­ga­lio­ti, dėl to, kad mes il­gai dis­ku­tuo­si­me, tie­siog ne­bus pa­skir­tas fi­nan­sa­vi­mas, o ki­tiems, ku­rie at­eis tar­nau­ti vė­liau, bus pa­skir­tas. Vie­nin­te­lis skir­tu­mas. Aš pra­šy­čiau, kad pa­skir­tu­me svars­ty­mo da­tą ko­vo 22 die­ną, ir pa­ban­dy­siu at­sa­ky­ti ir ko­le­gei, ir ki­tiems į tuos klau­si­mus, ku­riuos jie no­rės iš­girs­ti.

PIRMININKAS. Ko­le­gos, tei­sė­tas rei­ka­la­vi­mas. Ar ga­li­me pa­keis­ti į ko­vo 22 die­ną? (Bal­sai sa­lė­je: „Ne, ne, ne. Ga­li­me, ga­li­me.“) Ne, ne, jau po ge­ros sa­vai­tės. (Bal­sai sa­lė­je) Ko­le­gos, yra tei­sė­tas rei­ka­la­vi­mas, ga­li­me bal­suo­ti čia dėl tos da­tos. (Bal­sai sa­lė­je) Pra­šau. R. Juk­ne­vi­čie­nė.

R. JUKNEVIČIENĖ (TS-LKDF). Dėl mo­ty­vų dėl ko­vo 22 die­nos. Ko­le­gos, po sa­vai­tės. Ry­toj… ko­mi­te­tas jau tu­ri sa­vo dar­bo­tvarkę, pa­gal ku­rią mes vyks­ta­me į de­par­ta­men­tą. Ka­da ga­li­ma… Rei­kia čia rim­tų klau­sy­mų, rim­tų svars­ty­mų ir ka­riuo­me­nės va­do, ir fi­nan­si­nin­kų, ir ap­skri­tai, na, ne­ga­li­ma ši­taip da­ly­kų pri­imi­nė­ti. Aš tik­rai rei­ka­lau­ju, kad bū­tų Vy­riau­sy­bės iš­va­da, ir tik­rai ne ko­vo 22 die­ną. Duo­ki­te bent ke­le­tą sa­vai­čių ko­mi­te­tui, kad me­džia­gą ga­lė­tu­me su­rink­ti.

Dar ki­tas da­ly­kas, kad pas­kui ne­sto­vė­čiau prie mik­ro­fo­no, tai po­nui V. Kam­ble­vi­čiui no­riu pa­sa­ky­ti, kad Lie­tu­vo­je yra Lie­tu­vos ka­riuo­me­nė. (Bal­sai sa­lė­je)

PIRMININKAS. M. Zas­čiu­rins­kas. Pra­šau. (Bal­sai sa­lė­je) At­si­pra­šau. Pra­šau.

M. ZASČIURINSKAS (DPF). Pra­ei­tą ka­den­ci­ją dau­gu­ma pa­si­sa­kė prieš, prieš vi­suo­ti­nę ka­ro prie­vo­lę. La­bai sma­gu, kad da­bar bu­vu­si kraš­to ap­sau­gos mi­nist­rė jau pra­de­da šne­kė­ti prie­šin­gai, tai čia yra la­bai ge­rai, sma­gu.

Bet man ki­lo ki­tas klau­si­mas. Gal S. Jo­vai­ša ga­lė­tų at­sa­ky­ti į ši­tą klau­si­mą? Man šo­ki­ruo­jan­čiai nu­skam­bė­jo, kad spor­ti­nin­kas, at­sto­vau­da­mas Lie­tu­vai Lie­tu­vos rink­ti­nė­je, gau­na at­ly­gi­ni­mą. Ar tai yra tie­sa?

PIRMININKAS. Ko­le­gos, žiū­rė­ki­te… Pra­šau, S. Jo­vai­ša. Pra­šau.

S. JOVAIŠA (TS-LKDF). Ga­li­te pa­klaus­ti Krep­ši­nio fe­de­ra­ci­jos, bet jie ne­gau­na už tai. Mai­ti­ni­mas, ke­lio­nės – taip.

Bet aš dar mi­nist­rui no­rė­čiau at­sa­ky­ti, na, ne­adek­va­tūs pa­ly­gi­ni­mai kaž­ko­kie. Iš tik­rų­jų mes įpra­ti­na­me žmo­nes gin­ti tė­vy­nę už pi­ni­gus, ne­puo­se­lė­ja­me ge­rų, pa­trio­ti­nių jaus­mų. Tai at­eis ki­ti, duos dau­giau ir sa­kys, tu pa­ka­riauk už mus. Čia rei­kia la­bai ge­rai pa­gal­vo­ti, kam ta sku­ba?

PIRMININKAS. Ko­le­gos, aš ma­ny­čiau, vis dėl­to rei­kė­tų pa­lik­ti ba­lan­džio 7 die­ną, nes bi­jau, kad Vy­riau­sy­bės iš­va­dų mes grei­čiau ne­gau­si­me – ir Ve­ly­kos yra, ir vi­sa ki­ta. Aš ma­ny­čiau, mi­nist­re… (Bal­sai sa­lė­je) Vis vien pra­šo, kad bal­suo­tu­me. Ge­rai.

Ko­le­gos, al­ter­na­ty­vus bal­sa­vi­mas. Kas už ko­vo 22 die­ną, bal­suo­ja­te už, kas tu­ri­te ki­tą nuo­mo­nę, tai yra ba­lan­džio 7 die­ną, bal­suo­ja­te prieš. Pra­šau bal­suo­ti. Al­ter­na­ty­vus bal­sa­vi­mas. (Bal­sai sa­lė­je) Ko­mi­te­tas vie­nin­te­lis – Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­tas. (Bal­sai sa­lė­je) Ko­le­gos, vis­ką Sei­mas ga­li pa­da­ry­ti, kaip pri­ims, taip ir pa­da­rys, taip ir bus.

Už­si­re­gist­ra­vo 56 Sei­mo na­riai. Bal­sa­vo 56: už – 33, prieš – 23. Tai­gi ko­mi­te­tas svars­to ko­vo 22 die­ną jau sa­lė­je. (Bal­sai sa­lė­je) Aiš­ku, tu­ri bū­ti Vy­riau­sy­bės iš­va­da. Jei­gu ne­bus, tai aš su­pran­tu, kad ne­bus ir svars­ty­mo. (Bal­sai sa­lė­je) Dėl Vy­riau­sy­bės iš­va­dos. Ne, ne. Ko­le­gos, tai pi­ni­gai. Ar rei­kia bal­suo­ti? (Bal­sai sa­lė­je: „Ne­rei­kia!“, „Rei­kia!“) Kaip sa­ko­te? (Bal­sai sa­lė­je)

Ko­le­gos, bal­suo­ja­me. (Triukš­mas sa­lė­je) Ko­le­gos, bal­suo­ja­me! Pra­šau, Ra­sa.

R. JUKNEVIČIENĖ (TS-LKDF). Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, na, gerb­ki­te sa­ve, juk čia sta­tu­ti­nė nor­ma! Fi­nan­si­nis įsta­ty­mas, ku­ris su­si­jęs su fi­nan­sais, pri­va­lo­ma Vy­riau­sy­bės iš­va­da. J. Ole­kas dar nė­ra vi­sa Vy­riau­sy­bė, kad ir kaip jūs jį my­lė­tu­mė­te. Na, ne, tai­gi duo­si­me Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­jai, dar la­biau vis­kas už­si­dels. Na, kam, Juo­zai, to rei­kia, kam jūs čia tuos bul­do­ze­rius da­bar jun­gia­te? (Bal­sai sa­lė­je)

PIRMININKAS. Ko­le­gos, ar su­tin­ka­te, kad rei­kia Vy­riau­sy­bės iš­va­dos? (Bal­sai sa­lė­je) Ačiū. Pri­tar­ta.

 

17.44 val.

Ka­ro prie­vo­lės įsta­ty­mo Nr. I-1595 32 ir 37 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIP-4020 (pa­tei­ki­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 2-11 klau­si­mas, įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIP-4020. (Triukš­mas sa­lė­je) Vis­kas. Yra pa­gal Sta­tu­tą, kad rei­kia Vy­riau­sy­bės iš­va­dos, jei­gu su­si­ję su pi­ni­gais. Pra­šau, V. A. Ma­tu­le­vi­čius. Pa­tei­ki­mo sta­di­ja.

V. A. MATULEVIČIUS (MSNG). Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, aš taip pat tei­kiu Ka­ro prie­vo­lės įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo pro­jek­tą. Gai­la, kad pa­ste­bi­mos Sei­mo sa­lė­je dėl šauk­ti­nių to­kios ne­su­ta­ri­mo gai­de­lės. Be­lie­ka pa­si­džiaug­ti, kad vi­suo­me­nė­je yra šiek tiek ki­to­kios nuo­tai­kos. At­nau­ji­nus šauk­ti­nių kvie­ti­mą į tar­ny­bą, pa­čio­je pra­džio­je už­te­ko sa­va­no­rių, ku­rie pa­tys pir­mie­ji už­si­ra­šė į šauk­ti­nius. Taip pat no­ri­si pa­si­džiaug­ti, kad va­kar Gy­ny­bos ta­ry­bos pa­ga­liau vi­suo­me­nei bu­vo pa­skelb­ta, kad šauk­ti­nių ins­ti­tu­ci­ja bus nuo­la­ti­nė.

Ta­čiau ša­lia ši­tų vi­sų pa­trio­ti­nių nuo­tai­kų ko­dėl aš siū­lau šį pro­jek­tą? To­dėl, kad yra ki­ta reiš­ki­nio pu­sė, ku­ri vi­suo­me­nei ma­žiau ži­no­ma. Ša­lia tų sa­va­no­rių, už­pil­dan­čių šauk­ti­nių gre­tas, yra vis dėl­to ne­ma­žai jau­nuo­lių, ku­rie ven­gia ka­ro tar­ny­bos. Vie­na iš prie­žas­čių (aš čia ne­no­riu ir­gi spe­ku­liuo­ti, bet tai yra ma­no prie­lai­da) yra su­si­ju­si su tuo, kad mū­sų pi­lie­čiai la­bai ju­da, gy­ve­na tai čia, tai ten, tai ki­to­se vals­ty­bė­se, yra toks me­tas. Ta­čiau aš ma­nau, kad ne­ma­ža da­lis vis dėl­to, ko ge­ro, ir są­mo­nin­gai ven­gia ka­ro tar­ny­bos.

Sta­tis­ti­ka, at­vi­rai sa­kant, ma­ne la­bai glu­mi­na, pa­vyz­džiui, 2015 me­tais (čia yra pre­li­mi­na­rūs Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos duo­me­nys) bu­vo maž­daug 37 tūkst. as­me­nų, įtrauk­tų į šauk­ti­nių są­ra­šus. Ir kaip jūs ma­no­te, kiek iš jų ne­at­vy­ko, iš 37 tūkst. kiek ne­at­vy­ko į ka­ro prie­vo­lę ad­mi­nist­ruo­jan­čią ins­ti­tu­ci­ją? 11 tūkst. Tai yra mil­ži­niš­kas skai­čius Lie­tu­vai, apy­tik­riai vos ne kas tre­čias ne­at­vyks­ta. Tai ro­do, ko­kia yra pa­dė­tis. Da­lis iš jų, iš ne­at­vy­ku­sių, de­kla­ra­vo iš­vy­ki­mą į už­sie­nio vals­ty­bę, tai 6 tūkst. jau­nuo­lių. Ta­čiau iš­vyk­da­mi į už­sie­nį pa­gal Ka­ro prie­vo­lės įsta­ty­mą jie tu­rė­tų nu­ro­dy­ti sa­vo kon­tak­ti­nius duo­me­nis, 2 tūkst. 300 ne­nu­ro­dė jo­kių duo­me­nų. Iš iš­vy­ku­sių 4 tūkst. 500 iš­vis ne­at­vy­ko kvie­čia­mi.

Tai štai yra to­kia pro­ble­ma. Ma­no įsi­ti­ki­ni­mu, ją rei­kė­tų spręs­ti. Aš siū­lau šią pro­ble­mą spręs­ti štai ko­kiu bū­du. Ka­dan­gi tai yra tam tik­ra įsta­ty­mi­nė lan­da, siū­lau nu­sta­ty­ti, kad tuo at­ve­ju, kai šau­ki­mo, ki­taip sa­kant, nu­ro­dy­mo at­vyk­ti šauk­ti­niui ne­įma­no­ma įteik­ti ki­tu bū­du, kad ši­tą nu­ro­dy­mą at­vyk­ti bū­tų ga­li­ma įteik­ti ir vie­šo pa­skel­bi­mo bū­du. Apie ši­tą bū­dą jūs tik­riau­siai ži­no­te, jis yra įtei­sin­tas Ci­vi­li­nio pro­ce­so ko­dek­so 130 straips­ny­je, jau vei­kia, ko ge­ro, jei­gu ne­klys­tu, pen­ke­ri me­tai ir la­bai sėk­min­gai tai­ko­mas teis­mų prak­ti­ko­je.

Aš no­riu pa­brėž­ti, kad vie­šo pa­skel­bi­mo bū­das at­vyk­ti bū­tų nau­do­ja­mas, aš siū­lau, tik tuo at­ve­ju, kai iš­nau­do­ti vi­si ki­ti nu­ro­dy­mo at­vyk­ti bū­dai. Ki­taip sa­kant, kai įtei­kia­mas as­me­niš­kai as­me­niui, įtrauk­tam į šauk­ti­nių są­ra­šus, kai įtei­kia­mas, jei­gu ne­pa­vyks­ta as­me­niš­kai, per su­au­gu­sius šei­mos na­rius, kaip įsta­ty­me nu­ma­ty­ta, per fi­zi­nius ir ju­ri­di­nius as­me­nis, ku­rie yra su­si­ję su šauk­ti­niu, ir pa­na­šiai. Jei­gu ne­pa­vyks­ta, va­di­na­si, yra pa­skel­bia­ma spe­cia­lia­me in­ter­ne­to tin­kla­la­py­je, kaip tai yra nu­ma­ty­ta Ci­vi­li­nio pro­ce­so ko­dek­se.

Ki­ta ma­no siū­ly­mo pu­sė. Jos es­mė yra ta: ka­dan­gi vos ne ma­siš­kai yra ven­gia­ma ka­ro tar­ny­bos, ki­taip sa­kant, sa­vo kon­sti­tu­ci­nės pa­rei­gos, tai aš siū­lau tam tik­rą at­sa­ko­my­bės naš­tą už­krau­ti ir pa­tiems šauk­ti­niams. Ki­taip sa­kant, siū­lo­ma įtvir­tin­ti ka­ro prie­vo­li­nin­ko pa­rei­gą pa­čiam nuo­lat sek­ti Kraš­to ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos skel­bia­mus šauk­ti­nių są­ra­šus, ir jais va­do­vau­da­ma­sis, jei­gu tu pa­te­kai į są­ra­šą, tu­ri iš kar­to kreip­tis į ka­ro prie­vo­lę ad­mi­nist­ruo­jan­čią ins­ti­tu­ci­ją. Tai to­kia yra ma­no pa­siū­ly­mo es­mė. Aš esu tik­ras, kad jei­gu jūs pri­tar­si­te, bus dau­giau tvar­kos ir ne­bus ši­tiek tūks­tan­čių ne­at­vyks­tan­čių ir ven­gian­čių ka­ro tar­ny­bos. Ačiū.

PIRMININKAS. Jū­sų no­ri pa­klaus­ti sep­ty­ni Sei­mo na­riai. Bet lai­kas yra 10 mi­nu­čių. Klau­sia Z. Je­dins­kis.

Z. JEDINSKIJ (LLRAF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Ger­bia­ma­sis Vy­tau­tai, gal­būt klau­si­mas ne jums bū­tų skir­tas, o kraš­to ap­sau­gos mi­nist­rui, bet jei­gu jūs pri­sta­to­te ši­tą klau­si­mą, aš no­rė­čiau jū­sų nuo­mo­nės. Kad ne­bū­tų tiek ven­gi­mo, kad ne­bū­tų tos lo­te­ri­jos, ar ne­ma­no­te, kad ka­ro tar­ny­ba tu­ri bū­ti pri­va­lo­ma vi­siems be iš­im­ties? Tar­ki­me, jau­nuo­lis, bai­gęs mo­kyk­lą ar­ba gim­na­zi­ją, ar su­lau­kęs 19 me­tų. Kad vi­si tar­nau­tų gal­būt ne de­vy­nis mė­ne­sius, gal­būt pu­sę me­tų, gal­būt tris mė­ne­sius. Nei po tri­jų mė­ne­sių, nei po pu­sės me­tų, nei po de­vy­nių mė­ne­sių jau­nuo­lis ne­taps pro­fe­sio­na­lu, bet iš­moks nau­do­ji­mo­si gin­klu pa­grin­dų, o da­bar jau­ni­mas mo­ka tik šau­dy­ti su kom­piu­te­rio pe­ly­te, ir vis­kas.

V. A. MATULEVIČIUS (MSNG). Ačiū už klau­si­mą. Tam, ką jūs siū­lo­te, aš pri­tar­čiau, jei­gu tai nuo ma­nęs pri­klau­sy­tų. Aš esu tik­ras, kad kiek­vie­nas su­au­gęs pi­lie­tis, jei­gu jam lei­džia svei­ka­ta, ki­tos są­ly­gos ka­ro prie­vo­lei at­lik­ti, tu­rė­tų ją at­lik­ti. Kiek­vie­nas. Kaip at­lie­ka­ma ne vie­no­je ša­ly­je, pa­vyz­džiui, kad ir Švei­ca­ri­jo­je, ku­rios gy­ny­bos sis­te­ma ga­li bū­ti mums pa­vyz­dys. Ten kiek­vie­nas žmo­gus, be tos pa­grin­di­nės, kiek­vie­nais me­tais pa­šau­kia­mas mė­ne­siui. Ir kas ma­ne ža­vi Švei­ca­ri­jo­je – kad ar tu bū­tum ad­vo­ka­tas, už­dir­ban­tis mi­li­jo­nus, ar tur­tin­giau­sias ver­sli­nin­kas, ar po­li­ti­kas, ar dar­bi­nin­kas, tu su­si­tin­ki per tą mė­ne­sį su šiais žmo­nė­mis ir kar­tu… (Bal­sai sa­lė­je) Ačiū. Ne­su­pra­tau.

PIRMININKAS. Klau­sia M. Zas­čiu­rins­kas.

V. A. MATULEVIČIUS (MSNG). Ki­taip sa­kant, yra ben­dra­vi­mo for­ma ir vi­suo­me­nės kon­so­li­da­vi­mo for­ma, aš tai no­rė­jau pa­sa­ky­ti, ne tik gy­ny­ba.

PIRMININKAS. Pra­šau.

M. ZASČIURINSKAS (DPF). Pir­ma. Aš esu už vi­suo­ti­nę ka­ro prie­vo­lę ir nuo­sek­liai už tai pa­si­sa­kau jau ke­lin­tus me­tus. Čia pir­mas da­ly­kas. (Bal­sai sa­lė­je)

Ant­ras da­ly­kas. Aš esu įsi­ti­ki­nęs, kad kiek­vie­nas Lie­tu­vos gy­ven­to­jas tu­ri di­džiuo­tis, kad jis yra Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pi­lie­tis ir tai yra ar­ba tai tu­ri bū­ti jo gar­bės rei­ka­las, ir vals­ty­bės pa­rei­ga elg­tis taip ir už­tik­rin­ti, kad Lie­tu­vos pi­lie­tis ir di­džiuo­tų­si ja, ir tė­vy­nės gy­ny­ba tap­tų jo gar­bės rei­ka­lu.

Aš pa­brė­žiu, tre­čia, mū­sų ar­mi­ja, mū­sų ka­riuo­me­nė, nė­ra oku­pa­ci­nės val­džios ka­riuo­me­nė. Ir tai, kaip, pa­vyz­džiui, va­kar per LNK ži­nias kal­bė­jo…

PIRMININKAS. Klau­si­mas, Me­čis­lo­vai.

M. ZASČIURINSKAS (DPF). Taip, taip. Kal­bė­jo apie tai, kad mes juos gau­dy­si­me. Ma­no klau­si­mas toks: jei­gu ne­bus įvyk­dy­tos ši­tos są­ly­gos, ko­kias, jū­sų nuo­mo­ne, vals­ty­bė tu­rės pri­im­ti prie­mo­nes, kad ši­tas jū­sų siū­lo­mas įsta­ty­mas gy­ven­tų? Gau­dy­ti, so­din­ti į ka­lė­ji­mą?

PIRMININKAS. Lai­kas!

V. A. MATULEVIČIUS (MSNG). Ger­bia­ma­sis ko­le­ga, jūs la­bai ge­rai ži­no­te, kad iš pi­lie­čių įsi­pa­rei­go­ji­mų ab­so­liu­čio­je dau­gu­mo­je vals­ty­bių ka­ro prie­vo­lė yra tas įsi­pa­rei­go­ji­mas, su ku­riuo ne­juo­kau­ja­ma. Jei­gu ne­ra­si­me ki­tų bū­dų – aš, pa­vyz­džiui, ne už rep­re­si­jas, bet jei­gu ma­ty­si­me, kad ne­pa­trio­tiš­ka da­lis jau­nuo­lių ir to­liau ven­gia, ma­nau, teks tai­ky­ti ne tik ad­mi­nist­ra­ci­nę, bet ir bau­džia­mą­ją at­sa­ko­my­bę.

Įsta­ty­me yra nu­ma­ty­ta at­sa­ko­my­bė už ven­gi­mą, bet iš pra­džių siū­lau pa­si­nau­dot ki­tais bū­dais. Jei­gu mes žvelg­si­me to­le­ran­tiš­kai, tai kai Lie­tu­vai iš­kils pa­vo­jus, ly­giai taip pat gal­būt ta­da kaž­kas nu­si­plaus, liau­diš­kai sa­kant, o ki­ti au­kos gy­vy­bę. Taip ne­ga­li bū­ti. Plius tai de­mo­ra­li­zuo­ja, jei­gu vie­ni tar­nau­ja, o ki­ti – ne. Ačiū.

PIRMININKAS. Klau­sia A. Mit­ru­le­vi­čius.

A. MITRULEVIČIUS (LSDPF). Ger­bia­ma­sis pra­ne­šė­jau, jū­sų įsta­ty­mo pro­jek­te yra nu­ma­to­ma, kad ka­ro prie­vo­li­nin­ko pa­rei­ga – sek­ti šauk­ti­nių į pri­va­lo­mąją ka­ro tar­ny­bą są­ra­šus jiems pa­tiems. Bet tai nė­ra įtvir­tin­ta įsta­ty­mu. Ar čia bus jiems to­kia pa­rei­ga tik, ar bū­ti­nu­mas, kaip jūs ma­to­te tą da­ly­ką?

V. A. MATULEVIČIUS (MSNG). Iki šiol nė­ra įtvir­tin­ta, bet jei­gu jūs pri­tar­tu­mė­te, tai aš siū­ly­čiau už­dė­ti da­lį at­sa­ko­my­bės ir pa­čiam šauk­ti­niui. Mes gy­ve­na­me to­ta­lių ko­mu­ni­ka­ci­jų lai­kais. Pa­žiū­rė­ki­te, mes ne­iš­lei­džia­me kar­tais te­le­fo­nų iš ran­kų ir taip to­liau – ir in­ter­ne­tas, ir vi­sa ki­ta, tai yra ele­men­ta­ru. Jie pui­kiai se­ka bet ko­kią pro­ble­ma­ti­ką, su­si­ju­sią su sa­vo as­me­niu. Bet ku­ris pi­lie­tis, o ypač, sa­kau, jau­no­sios kar­tos. Da­bar jo as­me­ni­nia­me gy­ve­ni­me pa­rei­ga tė­vy­nei nė­ra joks pri­ori­te­tas? Aš taip žvelg­čiau.

PIRMININKAS. Klau­sia A. Stan­ci­kie­nė.

A. STANCIKIENĖ (MSNG). Ži­no­te, jū­sų tei­kia­mas pa­siū­ly­mas ga­lė­tų bū­ti svars­ty­ti­nas, bet jūs tie­siog sa­vo pri­sta­ty­mo metu ke­le­tą kar­tų pats sau pa­prieš­ta­ra­vo­te. Vie­ną kar­tą, kai pa­sa­kė­te, kad tais at­ve­jais, kai ne­įma­no­ma įteik­ti raš­tu, ta­da tu­rė­tų bū­ti skel­bia­ma vie­šai, o ki­tą kar­tą pa­sa­kė­te, kad vie­šo skel­bi­mo prie­mo­nė tu­rė­tų bū­ti nau­do­ja­ma tik po to, kai pri­tai­ko­mos vi­sos ki­tos prie­mo­nės, t. y. kai yra įteik­ta raš­tu ir taip to­liau, ir taip to­liau. Vi­sų pir­ma, kaip elg­tis tais at­ve­jais, kai jau­nuo­liai la­bai daž­nai (vis dėl­to esa­me Eu­ro­pos Są­jun­gos ša­lis) tik­rai ir dir­ba, ir gy­ve­na ki­to­se Eu­ro­pos Są­jun­gos ša­ly­se, tai gal jūs to­kiais at­ve­jais tie­siog siū­ly­tu­mė­te skelb­ti vie­šo­sios in­for­ma­ci­jos prie­mo­nėmis vi­so­je Eu­ro­pos Są­jun­go­je, o ne Lie­tu­vo­je, nes, pa­vyz­džiui, bū­nant ir dir­bant Is­pa­ni­jo­je la­bai ma­žai ti­kė­ti­na, kad žmo­gus nu­si­pirks vie­ti­nį Lie­tu­vos laik­raš­tį. Pa­vyz­džiui, tą pa­čią „Res­pub­li­ką“ ar ko­kį nors ki­tą. Kaip jūs siū­lo­te šiuo at­ve­ju, nes vis dėl­to mes esa­me Eu­ro­pos Są­jun­gos pi­lie­čiai?

V. A. MATULEVIČIUS (MSNG). Ma­to­te, kaip yra, ačiū už klau­si­mą, da­bar šauk­ti­nių są­ra­šai skel­bia­mi Kraš­to ap­sau­gos tin­kla­la­py­je. Ne­rei­kia da­bar pra­dė­ti skelb­ti po vi­sus lei­di­nius, spau­di­nius ir pa­na­šiai. Ly­giai taip pat, kaip Ci­vi­li­nio pro­ce­so ko­dek­se nu­ma­ty­ta tvar­ka, jei­gu ne­pa­vyks­ta įteik­ti pro­ce­si­nių do­ku­men­tų vi­sais ki­tais bū­dais, tai pa­skel­bia­ma tin­kla­la­py­je teis­mai.lt ir pui­kiai su­si­ran­da. Tai vis tiek yra tam tik­ras pa­pil­do­mas įpa­rei­go­ji­mas jau­nuo­liui, ku­ris ar­ti­miau­sio­je at­ei­ty­je tu­ri at­lik­ti sa­vo ka­ro prie­vo­lę vals­ty­bei. Tik­rai ne­pa­blo­gins pa­dė­ties.

PIRMININKAS. Klau­sia A. Sy­sas.

A. SYSAS (LSDPF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Ger­bia­ma­sis ko­le­ga, man at­ro­do, kad jū­sų siū­ly­mas gal anks­to­kas ar per­tek­li­nis, nes kol kas mes su­ren­ka­me sa­va­no­rius šauk­ti­nius. Ei­nant to­kiu ke­liu, kad mes jau… iš kar­to tam tik­ras rep­re­si­jas, tai aš pra­tęs­čiau klau­si­mą ko­le­gės. Ta­da gal­būt ne­iš­leis­ti į už­sie­nį žmo­nių, ku­rie ne­ati­tar­na­vo, nes mes ne per švie­ti­mą, ne per pa­trio­tiz­mo ug­dy­mą, o įvai­rio­mis ad­mi­nist­ra­ci­nė­mis bau­džia­mo­sio­mis prie­mo­nė­mis no­ri­me pa­da­ry­ti šios tė­vy­nės gy­nė­jus ir pat­rio­tus? Aš ma­nau, tai ne­la­bai iš­eis, nes aš jū­sų siū­ly­me įžvel­giu bū­tent ši­tą ži­nią ši­tiems jau­niems žmo­nėms. Ar pa­pras­čiau­siai ne­rei­kė­tų už­da­ry­ti sie­nos jau­niems žmo­nėms be tei­sės iš­va­žiuo­ti ne­ati­tar­na­vus Lie­tu­vos ka­riuo­me­nė­je?

V. A. MATULEVIČIUS (MSNG). Ačiū. Ger­bia­ma­sis ko­le­ga, no­rė­čiau at­kreip­ti dė­me­sį, kad ma­no pro­jek­te – nė žo­džio apie baus­mes. Apie jo­kias baus­mes – nė žo­džio. Aš ma­tau di­džiu­lę pro­ble­mą, jei­gu 11 tūkst. ir 38 tūkst. per­nai ne­at­vy­ko. Tai jūs gi val­do­te vals­ty­bę, jūs – val­dan­čio­ji dau­gu­ma. Čia yra bar­da­kas, liau­diš­kai sa­kant. Taip, ir aš siū­lau­si jums pa­dė­ti, kad pri­pra­tin­tu­me tuos jau­nuo­lius tru­pu­tį prie tvar­kos, te­gul jie va­žiuo­ja, kur no­ri. Bet jei­gu įsta­ty­me, ku­rį pa­tys pri­ėmė­te, nu­ma­ty­ta, kad iš­va­žiuo­da­mas į už­sie­nį gy­ven­ti ir dirb­ti tu­ri nu­ro­dy­ti kon­tak­ti­nius duo­me­nis, tai ir tu­ri bū­ti nu­ro­dy­ta. O jei­gu jis ne­nu­ro­do, tai aš siū­lau tru­pu­tį iš ki­tos pu­sės pri­ei­ti – įpa­rei­go­ti jį. Jei­gu jūs, so­cial­de­mok­ra­tai, už ne­tvar­ką, man ne­si­ti­ki, kad tik­rai taip. Aš ne­ma­nau. Ačiū.

PIRMININKAS. Klau­sia E. Šab­lins­kas.

E. ŠABLINSKAS (LSDPF). Dė­ko­ju, pir­mi­nin­ke. Nė­ra šiuo klau­si­mu nei po­zi­ci­ja, nei opo­zi­ci­ja. Ma­nau, kad tos bė­dos yra ir kol kas bus. Sa­ky­ki­te, ger­bia­ma­sis, o jūs ne­ma­no­te, kad to­kių įsta­ty­mo pa­tai­sų įsi­ga­lio­ji­mą ver­tė­tų nu­ma­ty­ti po ko­kių tre­jų me­tų? Ir ar ne­ma­no­te, kad vis dėl­to 1990 me­tais gi­mę ir tru­pu­tį vė­liau jau yra pra­ras­ta kar­ta? Kad pa­sa­ky­ta: „Star­tas“, bū­tų tiems, ku­riems da­bar su­ei­na 18 me­tų, nuo tų ir tų me­tų, tie pri­va­lo­mai yra šau­kia­mi. Vi­sus, ku­riems jau bu­vo 25 iki 30, juos pa­lik­ti ir reng­ti tuos kur­sus tri­jų mė­ne­sių, pus­me­čio, nes tie jau iš­ėję į gy­ve­ni­mą ir tik­rai tu­ri sa­vo lū­kes­čius ir pa­na­šiai. Pa­lie­kant, kad jau­ni­mas ži­no­tų, kad tik­rai jo pa­rei­ga, kad, pa­vyz­džiui, nuo 2020 me­tų jis pri­va­lo­mai tu­rės ati­tar­nau­ti ir ta­da – lais­vė į aukš­tą­ją sto­ti ir ki­tur. Dė­kui.

V. A. MATULEVIČIUS (MSNG). Ačiū. Čia, ži­no­ma, ne vien nuo ma­nęs ir net nuo mū­sų vi­sų pri­klau­so. Čia jau yra ir Gy­ny­bos ta­ry­bos kom­pe­ten­ci­ja. Jei­gu ji nu­spren­dė, kad šauk­ti­niai bus nuo­lat Lie­tu­vo­je, tai šį tą pa­sa­ko. O šiaip aš ma­nau, kad prie tvar­kos, prie pa­rei­gos su­pra­ti­mo, prie ka­ro prie­vo­li­nin­kų, kaip mes pri­pra­tin­si­me nuo pra­džių, esu įsi­ti­ki­nęs, taip ir bus. Jei­gu mes su­da­ry­si­me to­kią ap­lin­ką ir to­kią ter­pę, kai jie jau­sis, kad ga­li iš­veng­ti, jų da­lis ir vengs vi­suo­met. Ži­no­te, svar­biau­sia, kad tai yra ne­są­ži­nin­ga tų, ku­rie ei­na į šauk­ti­nius, už­si­ra­šo sa­va­no­riais, ar­ba ku­rie tie­siog at­ei­na pa­šauk­ti ir są­ži­nin­gai at­lie­ka ka­ri­nę tar­ny­bą, at­žvil­giu. Su­pran­ta­te, da­bar, va­di­na­si, vie­ni tu­rės tar­nau­ti, o ki­ti iš­si­su­ki­nės. Jei­gu mes pa­lik­si­me, kaip yra – va ši­tie tūks­tan­čiai, ži­no­ki­te, pa­kirs pa­si­ti­kė­ji­mą tų, ku­rie ei­na ir są­ži­nin­gai at­lie­ka tar­ny­bą, jie pra­dės ne­ti­kė­ti. Toks ma­no po­žiū­ris bū­tų.

PIRMININKAS. Ačiū pra­ne­šė­jui, jūs at­sa­kė­te į vi­sus Sei­mo na­rių klau­si­mus. Mo­ty­vai už – A. Ma­tu­las, ži­nau, kad jis no­ri kal­bė­ti. Pra­šom.

A. MATULAS (TS-LKDF). Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, aš ne­la­bai su­pran­tu kai ku­rių Sei­mo na­rių juo­ke­lių, aiš­ki­nant, kad rei­kia kaž­kam ne­leis­ti iš­vyk­ti į už­sie­nį ir pa­na­šiai. Yra aiš­ki sis­te­ma: kiek­vie­nas iš­vyks­tan­tis tu­ri de­kla­ruo­ti sa­vo iš­vy­ki­mą, ir bus aiš­ku. Da­bar ke­lias­de­šimt tūks­tan­čių žmo­nių ne­at­si­lie­pė, ki­ti yra sa­va­no­riai. O jei­gu si­tu­a­ci­ja pa­si­keis, tai la­bai ačiū ko­le­gai V. A. Ma­tu­le­vi­čiui, kad ke­lia tą pro­ble­mą, gal iš­ties po rim­to svars­ty­mo ko­mi­te­tuo­se pa­aiš­kės, kad po dve­jų ar tre­jų me­tų rei­kia ši­tą sis­te­mą įves­ti. Bet pro­ble­ma, aki­vaiz­du, eg­zis­tuo­ja.

To­dėl ne­si­šai­py­ki­me, bet ban­dy­ki­me ją spręs­ti. Aš ma­nau, kad rei­ka­lin­ga… Pa­žiū­rė­ki­te, žmo­nės, iš­vy­kę į už­sie­nį, ne­dek­la­ra­vę iš­vy­ki­mo, ten dir­ba, ten mo­ka mo­kes­čius. At­siun­čia po 30 eu­rų į Svei­ka­tos drau­di­mo fon­dą ir gau­na vi­sas pa­slau­gas, kai žmo­nės Lie­tu­vo­je dirb­da­mi mo­ka po ke­lis tūks­tan­čius, iš­ei­na ne­mo­ka­mų atos­to­gų me­tus lai­ko ir dau­giau, vi­sai nie­ko ne­mo­ka ir gau­na tas pa­čias pa­slau­gas. Yra dau­gy­bė spra­gų, dėl ku­rių jūs ne­spren­džia­te. Tai jei­gu to­kie Sei­mo na­riai tei­kia pro­tin­gą siū­ly­mą, bai­ki­te kri­ti­kuo­ti, bet pri­tar­ki­te. Aiš­ku, ma­no ma­ny­mu, rei­kė­tų ir Vy­riau­sy­bės nuo­mo­nės. Jei­gu Vy­riau­sy­bės nuo­mo­nei ir ne­pri­tar­si­te, tai bent jau vie­no me­ro nuo­mo­nės pa­klaus­ti, bent jau te­le­fo­nu, tik­rai rei­kė­tų.

PIRMININKAS. Mo­ty­vai prieš – A. Stan­ci­kie­nė.

A. STANCIKIENĖ (MSNG). Ger­bia­ma­jam ko­le­gai A. Ma­tu­lui no­rė­čiau pa­sa­ky­ti, no­rė­čiau pa­klaus­ti, o kaip da­ry­ti su tais, ku­rie dir­ba le­ga­liai ir il­gai sten­gia­si tam, kad pa­da­ry­tų kaž­ko­kią kar­je­rą, už­im­tų kaž­ko­kias ge­rai ap­mo­ka­mas pa­rei­gas, tie­siog nė­ra ne­le­ga­lai, tai ką tais at­ve­jais da­ry­ti? Jie pra­ran­da dar­bą. Kon­kre­čiai, ma­no pa­dė­jė­jo sū­nus la­bai il­gai dir­bo ir la­bai sten­gė­si, kol Is­pa­ni­jo­je ga­vo ge­rai ap­mo­ka­mą pro­gra­muo­to­jo dar­bą. Ir da­bar dėl tų 9 mė­ne­sių sa­vi­nin­kas net ne­si­lei­džia į jo­kias kal­bas, kad 9 mė­ne­sius jis ne­tu­rės kva­li­fi­kuo­to pro­gra­muo­to­jo. Jūs juo­kau­ja­te, jis ne­teks to dar­bo, jis ban­do kreip­tis, ra­šy­ti, va­žiuo­ti, kiek su­pran­tu, bet nie­kas su juo ne­si­kal­ba. Pa­lau­ki­te, ką žmo­gui to­kiu at­ve­ju da­ry­ti?

Ant­ras da­ly­kas, aš no­riu pa­sa­ky­ti, kad su tuo vie­šu skel­bi­mu per spau­dą mes jau esa­me ne vie­ną kar­tą su­kly­dę ir pri­da­rę ai­bę klai­dų. Pa­vyz­džiui, mes pui­kiai ži­no­me, kad pa­gal tą pa­tį Te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo įsta­ty­mą da­bar ne­rei­kia gau­ti gre­ti­my­bių su­ti­ki­mo, už­ten­ka pa­skelb­ti vie­ti­nia­me laik­raš­tė­ly­je apie tai, kad ren­gia­mas kaž­koks pla­na­vi­mo pro­ce­sas, ir tu vie­ną ry­tą at­si­bu­dęs ga­li pa­ma­ty­ti, kad ša­lia ta­vęs yra at­si­ra­dęs di­de­lis na­mas, ir tu nie­ko ne­ga­li pa­da­ry­ti, nes tau sa­ko, ži­no­te, jūs pats bu­vo­te ne­ak­ty­vus, ne­da­ly­va­vo­te vie­ša­ja­me svars­ty­me, nors tai bu­vo skelb­ta, bet jūs tie­siog ne­ži­no­jo­te, mes ne­tu­rė­jo­me pa­rei­gos jums ki­taip pra­neš­ti. Tai čia at­si­ran­da įvai­riau­sių pik­tnau­džia­vi­mo at­ve­jų, nes vi­sų Lie­tu­vo­je esan­čių laik­raš­čių ne­nu­si­pirk­si. Tie­siog tik­rai siū­ly­čiau pa­gal­vo­ti apie tai ir ne­ap­sunk­ti ir taip ga­nė­ti­nai kom­pli­kuo­tos si­tu­a­ci­jos.

PIRMININKAS. Ko­le­gos, bal­suo­ja­me. Kas pri­ta­ria­te pa­teik­tam pro­jek­tui, bal­suo­ja­te už, kas tu­ri­te ki­tą nuo­mo­nę, bal­suo­ja­te prieš ar­ba su­si­lai­ko­te. Ko­le­gos, pa­tei­ki­mo sta­di­ja.

Už­si­re­gist­ra­vo 43 Sei­mo na­riai. Bal­sa­vo 42 Sei­mo na­riai: už – 25, prieš – 2, su­si­lai­kė 15. Pa­teik­tam pro­jek­tui yra pri­tar­ta.

Ko­le­gos, siū­lo­ma, kad pa­grin­di­nis ko­mi­te­tas bū­tų Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­tas ir svars­ty­tų ba­lan­džio 7 die­ną. Ko­le­gos, ar ga­li­me pri­tar­ti? Ga­li­me. Ačiū. Pri­tar­ta.

A. Ma­tu­las – re­pli­ka po bal­sa­vi­mo, aš taip su­pra­tau.

A. MATULAS (TS-LKDF). Aš ne tiek re­pli­ką, bet pra­šy­čiau, kad vis dėl­to Vy­riau­sy­bė sa­vo iš­va­dą pa­teik­tų, nes čia ga­na su­dė­tin­gas klau­si­mas, rei­kia su­ras­ti me­cha­niz­mą, ką ko­le­gė vėl be­si­ty­čio­da­ma šne­kė­jo, kad Is­pa­ni­jo­je dir­bant rei­kia už­si­sa­ky­ti vi­sus laik­raš­čius, tai jums juk po­nas V. A. Ma­tu­le­vi­čius aiš­kiai pa­sa­kė: yra Kraš­to ap­sau­gos tin­kla­la­pis, kiek­vie­nas jau­nas pi­lie­tis, ži­no­da­mas, kad jis yra to­kio am­žiaus, pri­va­lo pa­si­žiū­rė­ti ir gau­ti in­for­ma­ci­ją. Bet nuo ka­da ir koks me­cha­niz­mas bus tai­ko­mas, rei­kia su­ras­ti. To­dėl gal­būt bū­tų ge­rai, kad Vy­riau­sy­bė pa­siū­ly­tų sa­vo po­zi­ci­ją, kad ko­mi­te­tas, gal­būt ke­li ko­mi­te­tai su­ras­tų, ko­kį me­cha­niz­mą rei­kė­tų tai­ky­ti to­kiu at­ve­ju. Vy­riau­sy­bės nuo­mo­nė bū­tų rei­ka­lin­ga. Ka­dan­gi ne vi­si su­pra­to, ko­kio me­ro, A. Sy­sas, at­ro­do, su­pra­to, tai R. Ma­li­naus­ko nuo­mo­nės vis tiek rei­kė­tų da­bar jau.

PIRMININKAS. Ko­le­gos… M. Zas­čiu­rins­kas.

M. ZASČIURINSKAS (DPF). Aš no­riu la­bai trum­pai. Ne­ži­nau, kaip ver­tin­ti, ar sma­gu, ar ne­sma­gu, kad opo­zi­ci­ja taip vie­nin­gai bal­sa­vo už šį įsta­ty­mo pro­jek­tą. Da­bar, jei­gu jį iš­vers­tu­me į pa­pras­tų žmo­nių ma­ty­mą, tai reiš­kia, pri­ėmus šį įsta­ty­mą, pra­dės ga­lio­ti Bau­džia­ma­sis ko­dek­sas ir ta­da ši­tie vai­kai bus so­di­na­mi į ka­lė­ji­mą. Kon­ser­va­to­riai pa­si­sa­ko už tai, kad kuo dau­giau žmo­nių… Su­pran­ta­te, nė­ra jū­sų mąs­ty­mų lo­gi­kos. Su­pran­ta­te? (Bal­sai sa­lė­je)

PIRMININKAS. Ko­le­gos, bu­vo pa­siū­ly­ta dėl Vy­riau­sy­bės iš­va­dos. Ar ga­li­me su­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu, kad rei­kia Vy­riau­sy­bės iš­va­dos? Ačiū.

Ko­le­gos, no­riu grįž­ti prie ry­ti­nės dar­bo­tvarkės, tiks­liau, po pie­tų svars­tėm 1-7b klau­si­mą ir bu­vo­me pa­siū­lę pa­grin­di­niu ko­mi­te­tu Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tą. Taip pat pra­šo Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­tas, kad ga­lė­tų ir jis svars­ty­ti pa­pil­do­mai. Ar ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū. Pri­tar­ta.

 

18.06 val.

Sei­mo na­rių pa­reiš­ki­mai

 

Sei­mo na­rių pa­reiš­ki­mai. Kvie­čiu Vin­cę Vai­de­vu­tę Mar­ge­vi­čie­nę…

V. V. MARGEVIČIENĖ (TS-LKDF). Vai­de­vu­tė. Mie­lie­ji ko­le­gos, ačiū vi­siems, ku­rie dar esa­te sa­lė­je. No­riu pri­min­ti, šian­dien, ko­vo 15 die­ną, mi­ni­me Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Pre­zi­den­to ge­ne­ro­lo Jo­no Že­mai­čio-Vy­tau­to 107-ąsias gi­mi­mo me­ti­nes.

Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Pre­zi­den­tas ge­ne­ro­las J. Že­mai­tis-Vy­tau­tas 1953 me­tais bu­vo nu­kan­kin­tas ir su­šau­dy­tas Mask­vos Bu­tyr­kų ka­lė­ji­me. Teis­mo po­sė­džio me­tu, da­ly­vau­jant pa­čiam L. Be­ri­jai, mū­sų vals­ty­bės Pre­zi­den­tas sa­kė: „Is­to­ri­ja mo­ko, kad krau­jas nie­ka­da ne­bū­na pra­lie­tas vel­tui. Jei ne da­bar, tai už pen­kias­de­šim­ties, už šim­to me­tų Lie­tu­va, iš­ko­vo­ju­si lais­vę, įver­tins mū­sų sie­kius ir mū­sų dar­bus. Aš, kaip ir ki­ti ma­no ben­dra­žy­giai, lai­kau, kad so­vie­tų są­jun­ga sa­vo gin­kluo­to­mis pa­jė­go­mis įsi­ver­žė į mū­sų ša­lį…“. Tri­bu­no­lo pir­mi­nin­kas pa­si­pik­ti­nęs nu­trau­kė tei­sia­mą­jį ir pa­rei­ka­la­vo pas­ku­ti­nio žo­džio ne­nau­do­ti an­ti­so­vie­ti­nei agi­ta­ci­jai. Bet J. Že­mai­tis tę­sė: „Šį so­vie­ti­nės vy­riau­sy­bės žings­nį lai­kau ne­tei­sė­tu ir to­dėl lai­kau, kad ne­tu­riu tar­nau­ti so­vie­ti­nė­je ar­mi­jo­je. Vi­sus po­grin­džio veiks­mus, ku­rio da­ly­viu bu­vau aš, nu­kreip­tus prieš so­vie­ti­nę val­džią, aš lai­kau tei­sin­gais ir ne­lai­kau nu­si­kals­ta­mais. Tik no­riu pa­brėž­ti, kad kiek man te­ko va­do­vau­ti Lie­tu­vos ko­vo­to­jų už lais­vę ko­vai, aš sten­giau­si, kad ši ko­va pri­si­lai­ky­tų hu­ma­niz­mo prin­ci­pų. Jo­kių žvė­riš­ku­mų aš ne­lei­dau. Aš vis tiek lai­kau, kad ko­va, ku­rią aš ve­džiau de­vy­ne­rius me­tus, tu­rės sa­vo re­zul­ta­tus. Koks bus teis­mo spren­di­mas – man ži­no­ma.“ Iš tik­rų­jų jo ko­va 9 me­tus šal­tuo­se bun­ke­riuo­se, ne­pri­tek­liu­je, pa­vo­juo­se, kiek­vie­ną die­ną pa­si­ruo­šus žū­ti už Tė­vy­nę, iš­pil­dė di­džiau­sius lū­kes­čius, ku­riuos įra­šė į Lais­vės Ko­vos Są­jū­džio Ta­ry­bos 1949 me­tų va­sa­rio 16 die­nos de­kla­ra­ci­ją. Šių vi­sų do­ku­men­tų iš­trau­kas aš jums pa­ci­ta­vau.

Mie­lie­ji ko­le­gos, di­džiuo­ki­mės tu­rė­da­mi to­kį Lie­tu­vos vals­ty­bės Pre­zi­den­tą J. Že­mai­tį-Vy­tau­tą. Žmo­gų, nu­ga­lė­ju­sį lai­ką ir lem­tį. Ačiū jums. (Plo­ji­mai)

PIRMININKAS. Ačiū Sei­mo na­rei. Ko­le­gos, re­gist­ruo­ja­mės.

Už­si­re­gist­ra­vo 41 Sei­mo na­rys.

Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo 2016 m. ko­vo 15 d. va­ka­ri­nį po­sė­dį skel­biu baig­tą. (Gon­gas) Ge­ro va­ka­ro vi­siems.* Santrumpų reikšmės: DPF – Darbo partij­os frakcija; LLRAF – Lietuvos lenkų rinkimų akcijos frakcija; LSDPF – Lietuvos social­demokratų partijos frakcija; LSF – Liberalų sąjūdžio frakcija; MSNG – Mišri Seimo narių grupė; TS‑LKDF – Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcija; TTF – frakcija „Tvarka ir teisingumas“.